Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO"

Transkriptio

1 Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen Helena Malmivirta KT, LTO Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystoiminnan ja Turun seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toteutetussa Tehu Turun seudun hankkeessa, osana kansalaislähtöisten palvelumallien kehitystyöhön keskittyvää Pumppu hanketta, vastattiin ennaltaehkäisevään aivoterveyttä ja muistin toimintaa edistävään tutkimus- ja kehitystyöhön. luomalla neljä taide- ja kulttuurilähtöistä palvelumallia. Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen kansalaislähtöisiä palvelumalleja kehittämässä kokonaisuuden muodostavat: Mitä haluan elämästäni muistaa, Keltainen tupa ja perunamaa, Muistojen näyttämö ja KehoNero. Palvelumallien kehitystyötä tehtiin yhteistyössä Läntinen tanssin aluekeskus ry:n, Rahtiteatteri ry:n, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen, Salon taiteilijaseuran ja Salon taidemuseo Veturitallin kanssa. Tämän vuotiaille suunnatun kehitystyön tavoitteena oli aktivoida aivoja ja muistin toimintaa taiteen ja kulttuurin keinoin. Palvelumallien taideinterventiossa elämäntarinat rakentuivat visuaalisten kertomusten muotoon lapsuuden kodin, pihapiirin ja rakennusten valokuvilla kuvataiteen ja teatterin keinoja hyödyntäen. Lapsuuden leikkimaastot piirtyivät kartoiksi, talot, rakennukset ja pihapiirit kerrottiin ja kuvattiin teoksiksi ja kansioihin valokuvin, piirroksin, maalauksin ja teatterin keinoin. Tanssitaiteeseen perustuvassa KehoNerossa aktivoitiin aivoja ja muistin toimintaa luovan liikkeen ja luovan ilmaisun harjoitteita hyödyntäen. Tutkimus- ja kehitystyön taustalla on ajatus, että taiteen väri, muoto ja rytmi koskettavat meitä, koska elämänkulkumme aikana muistivarastoomme on kertynyt aistihavaintoja erilaisista muodoista, väreistä ja rytmeistä. Taiteen kohtaaminen on tavalla tai toisella itsemme kohtaamista. Kuvataiteen, valokuvan, musiikin, tanssitaiteen ja tarinan muoto, liike ja rytmi, niiden harmonia ja vaihtelu tavoittavat sisimmästämme jotakin merkityksellistä ja saavat aikaan tasapainoisen ja sopusointuisen. Tila ei synny itsestään vaan vaatii aktiivista ympäristön havainnointia ja tarkkailua, jolloin koko kehomme on aktiivisessa liikkeessä ja erityisesti aivojen eri osat ovat jatkuvassa liikkeessä. (Dewey 1934/1980, 2010; Malmivirta 2011; 2013). Taidetoiminta sitoutui päämäärätietoiseen taidepedagogiikkaan ja seurasi kokemuksellisen oppimisen ja elinikäisen oppimisen ajatusta. Tieto nähdään näin elämänmittaisena tiedon rakentamisena, jossa jokaisen kokemukset ovat merkityksellistä tietoa ja jolle uusi tieto rakentuu. (Dewey 1916/1966; Jarvis 1992; 1999; Usher & al. 1997; Malmivirta 2011.) Sosiokulttuurisen ajattelun mukaisesti ryhmäläiset toteuttivat itseään osallistavassa taidetoiminnassa aktiivisina

2 fyysisinä, psyykkisinä, sosiaalisina ja kulttuurisina olentoina. Yhteinen toiminta ja kokemusten jakaminen rikastuttivat omia ja toistemme kokemuksia. Taidetoiminnan prosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitettiin erityisesti huomiota kognitiivisten kykyjen aktivoimiseen. Taideinterventioiden aikana henkilökohtaiset muistot ja elämäntarinat aktivoituivat. Jokaisella oli mahdollisuus jäsentää ja reflektoida muistin kerroksiin painuneita kokemuksiaan, joita taiteen tekemisellä tavoitettiin. Visuaalisten kertomusten ja liikekielen avulla muisti liikkui menneisyyden ja nykyisyyden välillä, jolloin kokemukset reflektoituivat taidetoiminnan aikana menneisyyden kokemuksiin, odotuksiin, toiveisiin, pelkoihin ja haasteisiin. Prosessien aikana aivojen eri alueet, muisti ja tunnemuisti olivat jatkuvassa aktiivisessa liikkeessä katseen suuntautuessa valokuvien yksityiskohtiin palauttaen muistin kätköistä uusia merkityksellisiä asioita. (Arnheim 1974; Zeki 1999; Malmivirta 2013.). Elettyä elämää tarkasteltiin ja jäsennettiin, löydettiin uusia näkökulmia yksin ja yhdessä jakaen ja rikastaen. KehoNerossa oma keho taipui jo unohtuneisiinkin liikeratoihin ja löysi uusia ratoja ja riemua sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ryhmäläisten kanssa. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksia Kaikkien osallistujien kokemuksia kuultiin joko yksilö- tai ryhmähaastattelussa, heidän päiväkirjamerkintöjään ja kirjallisia palautteita luettiin sekä ohjaajien autenttiset havainnot ja videoinnit huomioitiin. Palvelumalleissa Mitä haluan elämästäni muistaa, Keltainen tupa ja perunamaa sekä Muistojen näyttämö toteutettuja kuvallisuuteen perustuvia. erilaisia visuaalisia kertomuksia tarkasteltiin narratiiveina, jolloin narratiivit toimivat tapana järjestää tietoa ja saada tietoa maailmasta ja muodostaa maailmaa. Narratiivit toimivat myös ajattelemisen ja tuntemisen mallina silloin, kun mukana olevat ja toimivat ihmiset luovat erilaisia versioita sekä maailmasta että itsestään. Narratiivi toimii näin mielen instrumenttina merkityksien muodostumiselle, jolloin narratiivinen ajattelu saa muodon kognitiivisten työkalujen, tarinoiden ja metaforien avulla. (Bruner 1985, 1986; Malmivirta 2014.) Visuaalisten kertomusten tarkastelussa samoin myös KehoNeron osallistujien kertomassa tulee esille osallistavan taidetoiminnan olleen merkityksellistä, elämään rytmisyyttä tuovaa. Taidetoimintaan osallistuminen on osallistujien kertoman mukaan saanut aikaan muistin aktivoitumista, uuden oppimista, asioiden tarkastelemista toisenlaisesta näkökulmasta. Osallistujat kertovat oppineensa taiteesta uutta ja uudenlaista suhtautumista taiteeseen. He ovat osallistuneet erilaisiin taidetapahtumiin aiempaa aktiivisemmin ja tarkastelevansa taidetta aiempaa tarkemmin. Osallistujat kertovat taiteen kokemisen myös vaikuttaneen virkeyteen ja tuoneen henkiseen

3 vireystilaan myönteistä muutosta. Taidetoiminnassa taiteen eri muodot ja menetelmät koettiin mielenkiintoisina ja yllättävinäkin. Taidetoiminta on aktivoinut palaamaan muistoissa menneeseen ja takaisin nykyisyyteen, ajattelemaan toisin ja saanut miettimään asioita tarkemmin. Oma ajattelu on myös rikastunut yhteisen jakamisen ja kerronnan myötä. Osallistava taidetoiminta on tuonut muistin kätköihin unohtuneita asioita mieleen ja yhteistä historiaa on voitu jakaa. Ryhmään kuuluminen ja osana yhteisöä oleminen koettiin erityisen tärkeänä, ja yhdessä toisten kanssa toimiminen on kertoman mukaan lisännyt virkeyttä. Uusien asioiden oppiminen ja kokemusten jakaminen on koettu ryhmässä olleen helpompaa. Toisten kannustus ja tekemisen arvostus on koettu myös tärkeänä. Osallistujien kertoman mukaan he tunnistivat tavoitteisuuden taidetoiminnassa, vaikka heillä ei aina ollut selkeää kuvaa tekemisen tulevista vaiheista. Epätietoisuus lisäsi kiinnostusta. Taidetoimintaa ei koettu puuhasteluna, vaan selkeästi tavoitteisena toimintana. taidetoiminta koettiin tärkeänä ja merkittävänä oman elämän kokemusten jäsentämisessä. Taidetoiminta on mahdollistanut myös itselle vaikeiden asioiden käsittelyn ja tuoneen uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi sodan aikaisiin kokemuksiin, tapahtumiin ja omien vanhempien välillä etääntyneeseen läsnäoloon. (Malmivirta 2014.) Aivoterveyden avaimet Muistiliitto (2013) määrittelee aivoterveyden tarkoittavan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elintavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen. Riittävä lepo ja stressin välttäminen kuuluvat hyvään aivoterveyteen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti, ja aivojen muokkautuminen on elinikäinen prosessi. Myös älylliset haasteet ja aktiivinen sosiaalinen elämä luovat uusia hermosolujen yhteyksiä ja vaikuttavat siten positiivisesti muistiin. Hyvin verkottuneet aivot ovat myös vastustuskykyisemmät muistisairauksien aiheuttamille muutoksille. Merkitystä näyttäisi olevan sillä, että aivoissa olevat mahdollisuudet aktivoidaan omalla toiminnalla. Itselle mieluisten asioiden tekeminen ja harrastaminen, taitojen kehittäminen ja oppiminen muovaavat aivoja ja pitää niitä kunnossa terveellisen ruokavalion ja liikunnan ohella. Esimerkiksi tanssimisen liikkeillä ja liikesarjoilla yhdistettynä musiikkiin voidaan aktivoida eri hermoverkostoja, jotka toiminnallisesti muodostavat kokonaisuuden, jolloin hermoverkkojen väliset yhteydet vahvistuvat. (Müller 2003.) Nussbaumin (2011) aivoterveyttä kuvaavassa määrittelyssä aivoterveys on seurausta dynaamisesta prosessista, jossa yksilö sitoutuu sellaiseen käyttäytymiseen ja toimintaympäristöön, jotka edistävät

4 aivoterveyden terveellisempää elämää. Fokuksena on löytää ja identifioida niitä käyttäytymisen malleja ja toimintaympäristöjä, jotka edistävät aivoterveyttä. Aivojen terveyteen vaikuttavat älyllisen ponnistelun, kognitiivisten kykyjen vahvistamisen lisäksi ravinto sekä emotionaalinen, hengellinen, sosiaalinen ja fyysinen toiminta. Nussbaumin (Diamond & Hopson 1998; Nussbaum 2010; 2011) monipuolinen aivoterveellinen elämätapa sisältää sosiaalista, fyysistä, ja psyykkistä aktiviteettia sekä mentaalista stimulointia, jotka ovat tärkeitä ympäristössä ja ympäristöstä käsin tapahtuvaa aivojen aktivoitumista edistäviä tekijöitä. Kognitiiviset kyvyt ovat Michelon (2006) mukaan kykyjä, joilla ratkomme yksinkertaisia ja monimutkaisia tehtäviä elämässämme. Kognitiivisella kyvykkyydellä on merkitystä oppimisen, muistamiseen, ongelmanratkaisuun ja havaitsemiseen. Kognitiivista, älyllistä haastetta sisältävän toiminnan määritellään edellä olevan mukaisesti edistävän aivojen aktiivisuutta ja myös aivoterveyttä. Päämäärätietoiseen taidepedagogiikkaan perustuvalla taidetoiminnalla ja sosiokulttuuriseen oppimiskäytäntöön perustuvalla ohjauksella ja taidetoiminnan rakentamisella on Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen - palvelumallien pilottien osallistavassa taidetoiminnassa tapahtunut kognitiivista kyvykkyyttä edistävää toimintaa. Muistin kerrokset ovat olleet aktiivisessa liikkeessä valokuvien ja elämäntarinoiden paikantuessa kuvataiteen ja teatterin keinoin visuaalisiin kertomuksiin ja kansioihin sekä muistojen näyttämölle. Kielellisen kyvykkyyden kirvoittamista on tapahtunut tarinoiden kerronnassa. Visuaalista ajattelua ja visuaalista mentaalista prosessointia tapahtui valokuvien katsomisessa, taidekuvien tarkastelussa, valokuvien ja elämänhistoriaan liittyvien tarinoiden yhdistämisessä ja käsittelyssä kuvataiteen ja paperiteatterin keinoin. Samoin KehoNerossa tapahtui visuaalista hahmottamista oman ja toisen liikkeen seuraamisessa. KehoNerossa aktivoitiin kehoa monenlaisin liikkein, jossa jokaiseen oli tavoitteisesti sisällytetty myös ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. kaikkien palvelumallien taidetoiminnassa opittiin uutta lapsuuden ajan kulttuurisesta ympäristöstä ja arjen kulttuurisista tavoista ja historiasta. (Malmivirta 2014.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä korostetaan aivoterveyden edistäjänä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys korostui kaikkien palvelumallien ryhmätoiminnassa. Tärkeänä koettiin yhteisöön kuuluminen, osallisuuden kokemus, kokemusten ja tarinoiden jakaminen ja jakamisen myötä omien kokemusten ja ymmärryksen rikastuminen. Uuden oppimista tapahtui tavassa nähdä, kohdata ja tehdä taidetta. Usealle osallistujalle osallistavan taidetoiminnan muodot, keinot ja menetelmät olivat aivan uusia, ja niiden oppimisessa tapahtui muutosta taiten tekemiseksi. Nussbaum (2011; Kramer & al. 2004) sanoo aivoterveyden olevan

5 eliniän jatkuva proaktiivinen prosessi, jossa aivot muovautuvat ympäristössä olevista ärsykkeistä. Aivot voivat hyvin, kun ympäristö on aktivointia edistävä ja kun siinä tapahtuu myös sosiaalista vuorovaikutusta. Aivojen terveyden kannalta on merkityksellistä, että aivot tekevät työtä uudenlaisten ja monimutkaisten tehtävien kanssa kokoelinikänsä ajan, jolloin myös aivojen käyttämätön resurssi voi edistää aivojen terveyttä ja kykenee viivästyttämään muistisairauden ilmaantumista. Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen palvelumallien tutkimus- ja kehitystyössä jokainen mukana ollut löysi itsestään uusia taitoja ja kyvykkyyttä tehdä ja toteuttaa uutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Aivojen käyttämätön resurssi pääsi näin käyttöönsä. Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen neljässä eri palvelumallien kehitystyössä kehkeytyivät seuraavat aivoterveyttä edistävät avaimet: Luova ajattelu, visuaalinen hahmottaminen ja visuaalinen ajattelu, reflektiivinen ajattelu, hiljainen tieto, mentaalinen aktiivisuus, elinikäinen oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Kun edellä kuvattuja avaimia tarkastellaan aivoterveyttä kuvaavien teorioiden kanssa, on todettavissa, että taiteen ja kulttuurin keinoin rakentuneilla avaimilla on vaikutusta aivoterveyttä edistävään elämäntapaan. Lähteet Arnheim, R. (1974). Art and visual perception. A psychology of the creative eye. The new version. London: University of California press. Dewey, J. (1934/1980). Art as Experience. New York, NY: Pedigree Books. Dewey, J. (1916/1996). Democracy and Education. An introduction to the philosophy of Education. New York: The free Press. Dewey, J. Taide kokemuksena (Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori.) Tampere: Niin & Näin. Diamond, M.C. & Hopson, J Magic trees of the Mind. New York: Plume. Jarvis, P., Holford, J. Griffin, C. (1999). The theory and practice of learning. London: Kogan Page. Kramer, A.F, Bherer, L., Stanley, J., Colcombe, W.D., Greenough, W.T Environmental influences on gognitive and brain plasticity during aging. Journal of Gerontology: Medical Sciences 2004, Vol. 59A, No.9, Malmivirta, H Taide siltana sosionomiksi kasvamiselle. Toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden opetuksen kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina Acta Universitatis Tamperensis Tampere: Tampere University Press.

6 Malmivirta, H Muistin menestykseksi. Teoksessa (toim.) K. Virjonen Muistin ongelmat Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. Helsinki: PS-kustannus. Malmivirta, H Aivoterveyden avaimet. Teoksessa H. Malmivirta & S. Kivelä (toim.) Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen. Palvelumallien kehittämistyötä kansalaislähtöisesti. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 89. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, Michelon, P. What are Cognitive Abilities and Skills and how to boost them. Viitattu Muistiliitto ry Aivoterveys. Viitattu ja muistisairaudet/aivoterveys/. Müller, K. Aivokutinaa. Helsinki: Työterveyslaitos. Nussbaum, P. D Brain Health: Bridging Neuroscience to Consumer Application. Generations: Journal of the American Society Aging. Vol. 35 No 2, Nussbaum, P.D Save Your Brain. New Yourk: McGraw Hill. Usher, I. (1997). Adult education and the postmodern challenge: Learning beyond the limits. London: Routledge. Zeki, S Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. New York: Oxford University Press.

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MAARET MERILÄINEN JA MINNA KANGAS OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY 2014 Toimintaterapeutti Maaret Meriläinen Fysioterapeutti Minna

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

TOIMINNAN VOIMAA. Doris Piercen terapeuttisen voiman mallin käyttö toiminnan suunnitteluprosessissa

TOIMINNAN VOIMAA. Doris Piercen terapeuttisen voiman mallin käyttö toiminnan suunnitteluprosessissa TOIMINNAN VOIMAA Doris Piercen terapeuttisen voiman mallin käyttö toiminnan suunnitteluprosessissa Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti Opinnäytetyö 12.10.2009 Marika Kulppi Anna-Elina

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin

KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 15 Tiina Pusa (toim.) KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 15 Kohtaamisen

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

LUOVAN TANSSIN VOIMA

LUOVAN TANSSIN VOIMA Opinnäytetyö (AMK) Toimintaterapian koulutusohjelmaclick here to enter text. 2013 Annika Lehtomaa LUOVAN TANSSIN VOIMA Tutkielma nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista tanssi-improvisaatioryhmästä

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 1 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot HUOTARI, SINA: LAHTI, SUVI: Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan merkitys miesvapaaehtoisille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi (AMK) Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede.

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede. Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatustieteiden koulutus Tekijä Tolonen, Jaana Tuulikki Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta

Lisätiedot

Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla

Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla effortti 2012 6 (1) tässä numerossa mm.: Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla Kehon löytöretki - kuntoutujan ja terapeutin yhteinen matka masennuksen maastossa TaMuLi

Lisätiedot

Tavarat taskuissa. Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä

Tavarat taskuissa. Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä Tavarat taskuissa Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä MIMO-projekti 2010 2013 Tavarat taskuissa Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä MIMO-projekti 2010 2013 The content of the

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka Liisa Virkkunen,

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot