MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA JA SIMOJOESSA SEKÄ TORNIONJOEN EDUSTAN MERIALUEELLA Ehdotukset ja niiden perusteet Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen, jolla korvataan valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa (190/2008) ja että muutettaisiin valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä (436/2011). Uudella kalastuslailla (379/2015) otettiin käyttöön määritelmä kaupallisesta kalastajasta, joten kumotun kalastuslain (286/1982) mukaista ammattikalastajan määritelmää ei siten enää voida soveltaa. Uuden kalastuslain 88 :n mukainen kaupallisten kalastajien ryhmäjako (ryhmä 1 (= vähintään euron myyntitulo) ja ryhmä 2 (= alle euron myyntitulo)) eroaa myös merkittävästi kumotun kalastuslain 6 a :n mukaisesta ammattikalastajien luokituksesta (luokat 1 (= vähintään 30 %:n kalastustulo), 2 (= vähintään 15 %:n kalastustulo) ja 3 (= alle 15 %:n kalastustulo)). Valtioneuvoston asetuksissa (190/2008) ja (436/2011) viitataan edelleen ammattikalastajaa koskevaan määritelmään ja luokitukseen, eikä niitä siten enää voida muutoksitta soveltaa. Ehdotetuilla asetuksilla on tarkoitus mahdollisimman neutraalilla tavalla säilyttää lohenkalastusta koskevat määräykset sellaisina kuin ne olivat eri ammattikalastajien luokille vuonna Tämä tehtäisiin niin, että uuden kalastuslain nojalla ryhmään 1 rekisteröityneet kaupalliset kalastajat rinnastettaisiin aiempaan 1 ja 2 luokan ammattikalastajiin. Heillä olisi oikeus asetuksen (190/2008) 3 :ssä säädettyyn aiennettuun lohenkalastukseen kahdella isorysällä. Nykyiseen 2 ryhmään kuuluvat kaupalliset kalastajat saisivat aloittaa lohenkalastuksen 2 :n yleisrajoitusten mukaisesti. Tämä olisi lievennys aiempaan säätelyyn, jonka mukaan ammattikalastajat luokassa 3 saivat aloittaa lohenkalastuksen vasta myöhemmin heinäkuussa ja vain yhdellä isorysällä. Vastaavat muutokset tehtäisiin asetukseen (436/2011). Koska kaupallisen kalastajan ja ammattikalastajan määritelmät eroavat olennaisesti perusteiltaan, on mahdollista, että uuteen 2 ryhmään kuuluva kaupallinen kalastaja kuului vuonna 2015 luokkaan 3 ja että hän voisi jatkossa kalastaa lohta lievemmin rajoituksin. Toisaalta ryhmään 2 saattaa nyt kuulua kalastajia, jotka vuonna 2015 kuuluivat luokkaan 1 tai 2, joten rajoitukset olisivat heidän osaltaan jatkossa tiukemmat. Nykyiseen 2 ryhmään kuuluvien kaupallisten kalastajien rinnastaminen vanhaan luokkaan 3 olisi kuitenkin merkittävämpi lisärajoitus ja se koskisi aiempaa suurempaa kalastajamäärää. Heidän rinnastamisensa luokkaan 1 tai 2 olisi vastaavasti merkittävä rajoitusten lievennys. Myös kalastajien tulot kalastuksesta ovat voineet muuttua, joten täysin neutraalin korjauksen tekeminen ei ole mahdollista. Tässä tilanteessa neutraali ratkaisu olisi se, että ryhmään 2 kuuluvia kaupallisia kalastajia ei sellaisenaan rinnasteta luokkaan 1 tai 2 (aiempi kalastuksen aloitus) tai luokkaan 3 (myöhäisempi kalastuksen aloitus), vaan että heidän osaltaan sovellettai-

2 2 siin yleisrajoituksia. Näin ollen kumottaisiin entisiä 3 luokan ammattikalastajia koskevat tiukemmat rajoitukset. Valtioneuvoston kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 4 :ssä on säännös siitä, että vapaa-ajankalastuksessa on sallittu enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Tämän vuoksi asetuksen (190/2008) 2 :n päällekkäinen säännös yhdestä lohesta on tarpeen poistaa. Lisäksi ehdotuksiin on tehty teknisiä muutoksia muun muassa kaupallisen kalastajan nimityksen, seisovan pyydyksen ja isorysän muuttuneiden säädösten osalta. Asetukset on tarkoitettu olemaan voimassa erityisesti kalastuskaudella Vuodesta 2017 voimaan tulevat säännökset lohenkalastuksesta on tarkoitus valmistella lohi- ja meristrategian linjausten mukaisesti syksyllä 2016 ja ne annettaisiin erikseen. Lohen kalastuksen rajoittamisen oikeusperusta Kalastuslain (379/2015) 52 :n mukaan vesialueella, jossa esiintyy kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka vesialueella, joka on keskeinen kalalajin tai -kannan lisääntymisen kannalta, voidaan valtioneuvoston asetuksella: 1) kieltää kalastaminen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä; 2) kieltää kalastaminen tiettynä ajankohtana tai rajoittaa sitä; 3) rajoittaa käytettävien pyydysten määrää; 4) kieltää tiettyä määrää suuremman saaliin ottaminen; 5) kieltää tiettyä sukupuolta tai kokoluokkaa olevien kalojen taikka sellaisten kalojen saaliiksi ottaminen, joita ei ole merkitty 75 :n nojalla säädetyllä tavalla; sekä 6) antaa tarkempia määräyksiä pyydysten rakenteesta. Pykälän 4 momentin mukaan voidaan asetuksia annettaessa niiden mukaiset velvoitteet asettaa erilaisina eri kaupallisten kalastajien ryhmiin kuuluville kalastajille. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 40 :n 1 momentin mukaan kaupallinen kalastus tulee järjestää tavalla, joka ei vaaranna Suomen käytössä olevien kiintiöiden riittävyyttä, kiintiöiden täysimääräistä hyödyntämistä, kalakantojen säilyttämistä ja hoitamista, alueellisen kalastuspaineen sääntelyä tai kaupallisten kalastajien tasapuolisia kalastusmahdollisuuksia. Lain 43 :n 1 momentin mukaan voidaan valtioneuvoston asetuksella 40 :n 1 momentin mukaisessa tarkoituksessa säätää tiettyä merialuetta koskevasta määräaikaisesta kalastuskiellosta ja ajallisista, alueellisista tai määrällisistä rajoituksista Euroopan unionissa kiintiöityjen tai muutoin säädeltyjen kalakantojen pyyntiin käytettävien pyydysten käytölle.

3 3 Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain (722/2010) 4 :n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kalastussäännön 11 :n 6 momentissa säädettyjen kiinteiden pyydysten sallituista kalastusajoista, pyydysten määrästä ja muista pyydysrajoituksista. Säädettäessä sallituista kalastusajoista tai pyydysrajoituksista otetaan huomioon pyrkimys kestävään kalastukseen ja kalastajien yhdenvertainen kohtelu Suomen puoleisen Pohjanlahden rannikkoalueilla. Tällöin voidaan kalastuslain (286/1982) 6 a :ssä tarkoitetut ammattikalastajat asettaa etusijalle muulla perusteella kalastaviin nähden. Lain 4 :n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa kalastuksen valvonnan vuoksi tarpeellisia säännöksiä kiinteillä pyydyksillä tapahtuvan kalastuksen pyydysten kokemisen ja saaliiden ennakkoilmoituksista, saaliiden maihintuontipaikkojen ja pyydysten kokemisen ajankohtien rajoituksista sekä muista kiinteillä pyydyksillä tapahtuvan kalastuksen valvontatoimista. Suomelle on EU:n neuvoston asetuksella 2015/2072 vahvistettu lohen kiintiö Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. Yksityiskohtaiset perustelut Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa 1 Pykälän 1 momentti muutettaisiin verrattuna voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen (190/2008) 1 :n 1 momenttiin niin, että viittaus lohen tieteelliseen nimeen Salmo salar poistettaisiin, koska uuden kalastuslain mukaan lohella ei enää samanaikaisesti tarkoiteta taimenta. Taimenta ei siten tieteellisellä nimellä tarvitse sulkea pois soveltamisalalta. Samoin poistettaisiin viittaus Suomen lipun alla purjehtivista kalastusaluksista, koska pelkkä viittaus Suomeen rekisteröityihin kalastusaluksiin on täsmällisempi. Lisäksi viitattaisiin uuden kalastuslain 8 :ään, joka vastaa vanhan kalastuslain 6 :ää. Muilta osin momentti säilyisi muuttumattomana. Pykälän 2 momentti muutettaisiin niin, että viittaus Tornionjoen kalastusaluetta koskevaan maa- ja metsätalousministeriön kumottuun päätökseen (319/1998) muutetaan viittaukseksi päätöksen tilalle annettuun valtioneuvoston asetukseen (436/2011). 2 Pykälän 1 momentti tarkennettaisiin nykyisestään siten, että yleisrajoituksella kielletyiksi määriteltävät pyydykset olisivat uudella kalastuslailla käyttöön otetun termin mukaisesti seisovat pyydykset. Termi seisovat pyydykset kattaa nykysäännöksessä mainitut langasta kudotut pyydykset ja siimat. Pykälässä olevat lohenkalastuksen yleisrajoituksen kieltoajat ja alueet säilytettäisiin muuttumattomia siten, että ne nykyisellä tavalla varmistaisivat luonnonlohien kutuvaelluksen Pohjanlahdella. Lohenkalastuksen säätelyä koskeva uudistus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2016 siten, että lohi- ja meritaimenstrategian linjausten mukaista lohenkalastuksen uutta säätelyjärjestelmää voitaisiin soveltaa kalastuskaudesta 2017 alkaen. Kumottavassa valtioneuvoston asetuksessa (190/2008) olevaa 2 momenttia ei säilytettäisi uudessa asetuksessa, koska siinä olevaa määräystä muiden kuin vanhan kalastuslain 6 a :ssä tarkoitettujen ammattikalastajien (3 luokka) pidemmästä isorysien

4 4 kieltoajasta ei voida soveltaa uuden kalastuslain mukaisiin 2 ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Tähän ryhmään sisältyy myös lukuisia entisiin luokkiin 1 ja 2 kuuluneita ammattikalastajia, joiden kalastusrajoitukset tiukkenisivat merkittävästi aiemmasta. Lisäksi pykälässä olevaa määräystä 3 luokan ammattikalastajien pintaverkkojen käytön rajoituksesta (enintään 180 metriä) ei edellä olevalla perusteella voida soveltaa 2 ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Myös pykälän nykyinen 3 momentti kumottaisiin, koska siinä oleva määräys enintään yhden lohen pyytämisestä ja saaliiksi ottamisesta kalastajaa ja vuorokautta kohti on sisällytetty uuteen valtioneuvoston asetukseen kalastuksesta (1360/2015), jonka 4 :n mukaan vapaa-ajankalastuksessa on sallittua enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. 3 Pykälän 1 momentti muutettaisiin niin, että uuden kalastuslain 88 :ssä tarkoitetut ryhmään 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat rinnastettaisiin vanhan kalastuslain 6 a :ssä tarkoitettuihin ammattikalastajiin, eli luokkiin 1 ja 2. Vain 1 ryhmään kuuluvat kaupalliset kalastajat saisivat siten oikeuden kalastaa lohta kahdella isorysällä seitsemän vuorokauden ajan ennen 2 :n yleisrajoituksen päättymistä. Lisäksi momentista siirrettäisiin maininta kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesta isorysästä 4 momenttiin. Pykälän 2 momentti muutettaisiin niin, että ryhmään 1 ja 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat rinnastettaisiin vanhan kalastuslain 6 a :n mukaisiin ammattikalastajiin. Näin myös uudessa ryhmässä 2 olevat kaupalliset kalastajat saisivat yleisrajoituksen päätyttyä aloittaa lohenkalastuksen samalla tavalla kuin ryhmään 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat voivat jatkaa kalastustaan. Loheen kohdistuvaa pyyntiponnistusta tasattaisiin nykyisellä tavalla kahteen kolmen viikon jaksoon siten, että isorysien enimmäismäärä olisi ensin viisi ja tämän jälkeen kahdeksan isorysää. Momenttia täsmennettäisiin myös siten, että ilmoitus pyyntiin asetettavien isorysien sijainnista tulisi lähettää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka on toimivaltainen alueellinen kalastusviranomainen. Pykälän entinen 3 momentti kumottaisiin, koska siinä olevaa määräystä vanhan kalastuslain luokkaan 3 kuuluvien ammattikalastajien tiukemmista rajoituksista (vain yksi isorysä kylänvesillä) ei voida soveltaa ryhmään 2 kuuluville kaupallisille kalastajille. Tähän ryhmään sisältyy myös lukuisia entisiin luokkiin 1 ja 2 kuuluneita ammattikalastajia, joiden kalastusrajoitukset tiukkenisivat merkittävästi aiemmasta. Uusi kolmas ja vanhan asetuksen neljäs momentti isorysien valmistelevasta asentamisesta mereen kymmenen vuorokautta ennen 2 :n kieltojen päättymistä säilyisi lähes muuttumattomana. Momenttiin sisällytettäisiin viittaus uuteen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 :n 2 momentissa tarkoitettuun isorysään. 4 Pykälä sisältää entiset määräykset Oulu-, Ii- ja Kemijokien edustojen terminaalialueista, joilla lohenkalastuksen rajoituksia ei sovelleta tai sovelletaan lievempinä (Kemijoen terminaalialue). Terminaalialueiden tarkoitus on mahdollistaa niille istutetun lohen hyödyntäminen. 5 Pykälä sisältää entiset määräykset lohenkalastuksen tiukemmista rajoitukset Simojen edustan merialueella, joiden tarkoituksena on suojella Simojoen lohikantaa. Pykälän

5 5 1 momenttiin on sisällytetty uuden kalastuslain mukainen termi seisova pyydys samalla tavalla kuin 2 :ssä tehty muutos. Pykälän nykyinen 3 momentti poistettaisiin 2 :n 3 momentin tavoin, koska siinä oleva määräys enintään yhden lohen pyytämisestä ja saaliiksi ottamisesta kalastajaa ja vuorokautta kohti Simojoessa on sisällytetty uuteen valtioneuvoston asetukseen kalastuksesta (4 ). 6 Pykälässä olisi säännös asetuksen voimaantulosta, joka olisi jo toukokuun 16. päivä. Voimaantuloa on tarpeen jouduttaa, koska lohiparvet saapuvat kutuvaellukselle Pohjanlahdelle viimeistään kesäkuun alussa. Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Voimassa oleva pykälä muutettaisiin 1 momentissa niin, että kumotun kalastuslain (286/1982) mukaisten ammattikalastajien sijaan viitattaisiin uuden kalastuslain (379/2015) mukaisiin ryhmään 1 kuuluviin kaupallisiin kalastajiin. Näin ollen ryhmän 1 kuuluvat kaupalliset kalastajat rinnastettaisiin vanhan kalastuslain mukaisiin ammattikalastajiin luokissa 1 ja 2. Heillä olisi siten oikeus aikaistettuun lohenkalastukseen kahdella kiinteällä pyydyksellä (isorysällä) sekä tämän jälkeen lisääntyvällä määrällä isorysiä nykyisten määräysten mukaisesti. Pykälästä on myös poistettu viittaukset taimenen kalastukseen, koska Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 :n perusteella on sovittu, että Tornionjoen kalastusalueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Taimeneen kohdistuvaa kalastusta ei siten voida sallia. Pykälän 2 momentilla tarkennettaisiin, että ryhmään 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat saisivat kalastaa lohta heinäkuun 2 päivän alusta, eli asetuksen (190/2008) yleisrajoituksen mukaisesti. 2 Tämänkin pykälän 1 momentin muutoksella viitattaisiin ryhmään 1 kuuluviin kaupallisiin kalastajiin, jotka saisivat kesäkuun 11 päivän alusta kalastaa muikkua, silakkaa ja muita lajeja kuin lohta ja taimenta enintään kahdella pienisilmäisellä isorysällä. Tämä lähinnä muikun rysäkalastus on tarpeen mahdollistaa ennen lohenkalastuksen alkamista. Pykälän 2 momentin muutoksella tarkennettaisiin, että ryhmään 1 ja 2 kuuluvat kaupalliset kalastajat saisivat heinäkuun 2 päivästä kalastaa muita lajeja kuin lohta ja taimenta rajoittamattomalla määrällä isorysiä. 3 Pykälää tarkennettaisiin niin, että viitattaisiin uuden kalastuslain mukaisesti muihin kuin kaupallisiin kalastajiin, jotka nykysäännöksen tavoin saisivat heinäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään kalastaa muita lajeja kuin lohta ja taimenta samanaikaisesti enintään yhdellä kiinteällä pyydyksellä kalastajaa kohden. 4 Pykälä muutettaisiin niin, että voimassa olevat säännökset koskisivat kaupallisia kalastajia ja että siinä edellytetyt ilmoitukset tehtäisiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, joka kyseisellä merialueella on toimivaltainen alueellinen kalastusviranomainen.

6 6 Ehdotusten vaikutukset Ehdotetuilla asetuksilla on tarkoitus mahdollisimman neutraalilla tavalla säilyttää lohenkalastusta koskevat määräykset sellaisina kuin ne olivat eri ammattikalastajien luokille vuonna Asetukset on tarkoitettu olemaan voimassa erityisesti kalastuskaudella Vuonna 2017 voimaan tulevat säännökset lohenkalastuksesta on tarkoitus valmistella lohi- ja meristrategian linjausten mukaisesti syksyllä 2016 ja ne annettaisiin erikseen. Luonnonvarakeskus Luke on tarkastellut vanhan kalastuslain mukaisesti tuloluokkiin ryhmiteltyjen ammattikalastajien sijoittumista uusiin kaupallisten kalastajien ryhmiin vuoden 2014 lohisaaliiden ja niistä saatujen arvioitujen kalastustulojen perusteella. Luke toteaa, että kaupallisten kalastajien uudelleenryhmittelystä huolimatta Pohjanlahden alueen kaupallisen kalastuksen lohen kokonaissaalis ei tule kasvamaan edellisvuosista, sillä kalastuskiintiö rajoittaa saaliin määrää. Lohikiintiö tulee todennäköisesti täyttymään kesällä 2016 kesken kalastuskauden, kuten on tapahtunut vuosina 2014 ja Tehdyn tarkastelun perusteella Luke katsoo, että asetusmuutos saattaa kuitenkin vaikuttaa Pohjanlahden lohisaaliin ajoittumiseen. Vaikutuksen suuruutta tai suuntaa on hyvin vaikeaa arvioida, koska osalla kalastajista lohenkalastuksen aloitus viivästyy nykyiseen verrattuna, osalla taas aikaistuu. Yleisrajoituksia aikaisemmin lohenkalastukseen pääsevien kalastajien määrän arvioidaan kuitenkin vähenevän selvästi. Luke arvioi, että luonnoksissa esitettyjen muutosten vaikutus lohen mereiseen kalastuskuolevuuteen ja lohikantojen tilaan jää vähäiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy Luken arvioon ehdotusten suhteellisen vähäisistä vaikutuksista verrattuna aiempaan vallinneeseen tilanteeseen. Tornionjoen ja Simojen luonnonlohikantojen tilaan vaikuttavat monet muutkin seikat, kuten lohen kutuvaelluksen ajoittuminen, kudulle vaeltavien lohien runsaus ja kalastuskaudella vallitsevat sääolosuhteet. Ehdotuksista annetut lausunnot Ehdotuksista pyydettiin lausunnot lukuisilta viranomais- ja sidosryhmätaholta, sekä valtakunnan tasolla että alueellisella ja paikallisella tasolla. Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsähallitus, Lapin poliisilaitos, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen kalankasvattajaliitto, Kaakamoniemen lohipatoyhtymä sekä useat maakunnat liitot antoivat lausuntonsa ehdotuksista. Lausunnoissa tehtyjä ehdotuksia kannatettiin laajasti mukaan lukien Suomen Ammattikalastajaliitto. Luonnonvarakeskus Luke arvioi, että luonnoksissa esitettyjen muutosten vaikutus lohen mereiseen kalastuskuolevuuteen ja lohikantojen tilaan jää vähäiseksi. Kaupallisten kalastajien uudelleenryhmittelystä huolimatta Pohjanlahden alueen kaupallisen kalastuksen lohen kokonaissaalis ei tule kasvamaan edellisvuosista, sillä kalastuskiintiö rajoittaa saaliin määrää. Lohikiintiö tulee todennäköisesti täyttymään kesällä 2016 kesken kalastuskauden, kuten on tapahtunut vuosina 2014 ja Luke katsoo, että asetusmuutos saattaa kuitenkin vaikuttaa Pohjanlahden lohisaaliin ajoittumiseen. Vaikutuksen suuruutta tai suuntaa on hyvin vaikeaa arvioida, koska osalla ka-

7 7 lastajista lohenkalastuksen aloitus viivästyy nykyiseen verrattuna, osalla taas aikaistuu. Yleisrajoituksia aikaisemmin lohenkalastukseen pääsevien kalastajien määrän arvioidaan kuitenkin vähenevän selvästi. Suomen ympäristökeskus SYKE toteaa, että on vaikeaa ennakoida miten kalastajien jakaminen uusiin ryhmiin muuttaa kalastuksen määrää. SYKE katsoo, että Simojoen edustan merialueella olisi tarkoituksenmukaista säädellä myös muuta kuin lohenkalastusta, jotta se ei estäisi lohen ja vaellussiian nousemista Simojokeen. SYKE myös tuo esille, että asetusmuutosten vaikutukset eivät ehkä ole kovin merkittäviä kun ne koskisivat vain vuotta Vaelluskalakantojen hyvän tilan ja elpymisen turvaaminen tulee SYKE:n mukaan ottaa huomioon valmisteltaessa vuodesta 2017 sovellettavia asetuksia. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö katsoo, että Tornionjoen ja Simojoen nousulohimäärät ovat lohi- ja meritaimenstrategian linjauksia pienempiä ja että lohiasetuksilla tulee tavoitella nousumäärien kasvua. Tätä koskevia muutoksia ei keskusjärjestön mielestä ole tehty edellisiin asetuksiin verrattuna. Keskusjärjestö katsoo, että ryhmään 2 kuuluvien kaupallisten kalastajien lohenkalastus tulee rinnastaa aiempaan luokkaan 3 kuuluvien ammattikalastajien tilanteeseen, eli soveltamalla tiukempia rajoituksia. Keskusjärjestö kannattaa vapaa-ajankalastajia koskevan yhden lohen vuorokausikiintiötä Pohjanlahdella että Simojoessa koskevien määräysten poistamista, koska asiasta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa kalastuksesta. Kaakamoniemen lohipatoyhtymä katsoo, että Tornionjoen edustan merialuetta koskevaan valtioneuvoston asetukseen tulisi lisätä maininta siitä, että lohenkalastusta koskevat aika- ja pyydysrajoitukset eivät koskisi lohipatoa. Lohipatoyhtymä mainitsee siihen liittyvän oikeuskanslerinviraston päätöksen ja Tornion käräjäoikeuden tuomion. Lausunnoissa tehtyjä ehdotuksia kannatettiin laajasti eikä mihinkään muutosehdotukseen kohdistunut useammalta taholta perusteltua muutostarvetta. Tästä johtuen ehdotuksia ei ole muutettu lausuntojen perusteella. Lausunnolla olleeseen asetusehdotukseen verrattuna Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annettavaan valtioneuvoston asetukseen on lisätty 3 :n muutos, jotta muiden kuin kaupallisten kalastajien kalastusta koskevat säännöt olisivat nykyisenlaisia ja mahdollisimman selkeät.

- tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella

- tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella Maa- ja metsätalousministeriö 12.9.2016 Luonnonvaraosasto Luonnos lohiasetukseksi - tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella Luonnos on tehty lohi-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA)

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008 Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen 31.1.2017 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen 26.4.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA JA SIMOJOESSA SEKÄ TORNIONJOEN EDUSTAN

Lisätiedot

Kaupallisen kalastuksen rajoittamisen oikeusperusta

Kaupallisen kalastuksen rajoittamisen oikeusperusta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 23.11.2015 Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUS SILAKAN JA KILOHAILIN TROOLIKALASTUKSEN RAJOITTAMISESTA SUOMENLAHDELLA JA ITÄMEREN PÄÄALTAALLA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.12.2015 Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUS SILAKAN JA KILOHAILIN TROOLIKALASTUKSEN RAJOITTAMISESTA SUOMENLAHDELLA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 187. Laki. eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 187. Laki. eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008 N:o 187 191 SISÄLLYS N:o Sivu 187 Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain

Lisätiedot

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Kalastuksen järjestelyt Tornionjoen kalastusalueella perustuen Ruotsin kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen

Lisätiedot

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti)

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti) WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Maa- ja metsätalousministeriö 5.9.2016 VIITE: ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ KOMISSION EHDOTUKSESTA ERÄIDEN

Lisätiedot

valtioneuvoston asetuksen 6 ia 13 :ien muuttamisesta

valtioneuvoston asetuksen 6 ia 13 :ien muuttamisesta Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ K2) 20.3.2017 MMM018:00/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Kalatalousneuvos 7.12.2016 Risto Lampinen VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1 Ehdotus Ehdotetaan,

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 23.9.2016 VIITE: ASIA: Asiantuntijapyyntö / E 82/2016 vp

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki)

HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki) HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki) Eduskuntakäsittely Maa- ja metsätalousvaliokunta Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö/ Luonnonvaraosasto

Lisätiedot

Vaelluskalojen kestävä kalastus

Vaelluskalojen kestävä kalastus Vaelluskalojen kestävä kalastus 30.11.2016 Petter Nissén, Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 1 30.11.2016 2 Kalastajan toimintaa ohjaavat Kalastuslaki ja asetus Erilliset asetukset EU säädökset Rajajokien

Lisätiedot

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Veli-Matti Kaijomaa/ELY-kalatalouspalvelut / Järvi- Suomi 3.12..2015 1 Valikoiva kalastus Valikoivassa kalastuksessa kalastaja ohjaa

Lisätiedot

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 27.9.2016 VIITE: ASIA: Asiantuntijapyyntö / E 82/2016

Lisätiedot

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018 1 (5) Ympäristövaliokunta Suomen kanta kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES suosituksiin Itämeren vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Asiantuntijakuuleminen 6.6.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

Luonnos selvitykseksi toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä ja sen soveltamisesta Suomessa

Luonnos selvitykseksi toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä ja sen soveltamisesta Suomessa Luonnos selvitykseksi toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä ja sen soveltamisesta Suomessa Orian Bondestam MMM/luonnonvaraosasto 1 Selvityksen rakenne 1. Suomen kiintiöt 2. Kiintiöjärjestelmää koskevat

Lisätiedot

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31)

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31) PÄÄTÖS Luonnos 1 (6) XX.12.2017 1855/04.02.03.00/2017 PÄÄTÖS SUOMEN VUODEN 2018 KALASTUSKIINTIÖIDEN JAKAMISESTA MANNER- SUOMEN JA AHVENANMAAN MAAKUNNAN KESKEN ASIA Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa HE 136/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merityöaikalain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI. Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016

UUSI KALASTUSLAKI. Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016 UUSI KALASTUSLAKI Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016 Valmistelun vaiheet Ensimmäinen luonnos uudesta kalastuslaista julkistettiin joulukuussa 2013 Lausuntokierros talvella 2014, annettiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä 1 Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja

Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja Suomalainen ammattimainen lohenkalastus on romahtanut koko Pohjanlahdella ja loppunut Itämerellä käytännössä

Lisätiedot

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen Luonnos 2.4.2015 Kalastusasetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( /2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat määräykset 1 Kalojen rauhoittaminen Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja:

Lisätiedot

Luonnos. Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Luonnos. Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä 1 Liite 2 Luonnos Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Kotitarvekalastajan puheenvuoro

Kotitarvekalastajan puheenvuoro Kotitarvekalastajan puheenvuoro Markku Ahonen kotipaikka Ivalo 1985 alk. FM 1984, FL 1991 (Inarijärven nieriän ja harmaanieriän istutustulokset) tutkijana, kalataloussuunnittelijana, hankekoordinaattorina

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousministeriön selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EUpolitiikasta

Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousministeriön selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EUpolitiikasta E 149/2011 vp Kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopisto 16.3.2012 Asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousministeriön selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia Itämeren alueelle 2020. Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia Itämeren alueelle 2020. Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia Itämeren alueelle 2020 Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö Valmistelusta Eduskunta: asetettava työryhmä, jonka tehtävänä on löytää yhteisymmärrys kansallisesta

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio MMM , komission asetusehdotus COM(2013) 598 final, kommissionens förordningsförslag COM(2013) 598 final

LIITTEET Perusmuistio MMM , komission asetusehdotus COM(2013) 598 final, kommissionens förordningsförslag COM(2013) 598 final Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2013-00736 LVO Bondestam Orian 27.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä

Lisätiedot

Suomen Kalastusopaskilta ry

Suomen Kalastusopaskilta ry Suomen Kalastusopaskilta ry Maa- ja metsätalousministeriö, kirjaamo@mmm.fi Viite: Mmm:n lausuntopyyntö 158876 MMM022:00/2008 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ KALASTUSLAIKSI Kalastuslakiesityksen tavoitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. - pyydysten merkinnästä - kalastuksenvalvojien koulutuksesta ja kokeesta. luonnos

Valtioneuvoston asetus. - pyydysten merkinnästä - kalastuksenvalvojien koulutuksesta ja kokeesta. luonnos Valtioneuvoston asetus - pyydysten merkinnästä - kalastuksenvalvojien koulutuksesta ja kokeesta luonnos Miksi merkinnästä säädetään asetuksella? Luonnoksen perustelujen mukaan mm: Pyydysten selvästi havaittava

Lisätiedot

Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta. Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä

Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta. Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä Rovaniemi Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on koonnut yhteen tutkituntiedon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä

Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä Tapio Hakaste, mmm 3.11.2015 6.11.2015 1 Sisältö Muutama sana toiselta rajajoelta Lohi- ja meritaimenstrategian toteutus Kalastuslain toimeenpano 6.11.2015

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat säännökset 1 Rauhoitetut kalalajit ja -kannat Seuraavat kalat

Lisätiedot

LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA

LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA Esiselvitys Pekka Keränen Lapin ELY-keskus Ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö Lapin liitto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Laki pähkinänkuoressa: Yhdellä maksulla kalastat lähes koko Suomessa

Lisätiedot

Kalastuslain ja hallinnon uudistus. Hämeen ELY-keskus

Kalastuslain ja hallinnon uudistus. Hämeen ELY-keskus Kalastuslain ja hallinnon uudistus Hämeen ELY-keskus Uuden lain tavoitteet Kalavaroja hyödynnetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi Elinkeinojen ja virkistyskäytön avulla syntyy

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM Hankkeen tausta Voimassa oleva kalastuslaki on pääosin valmisteltu1970-luvulla

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET Kuvat: Simo Yli-Lonttinen VAELLUSKALAFOORUMI OULU 11.2.2014 Aki Mäki-Petäys RKTL Esityksen sisältö RKTL:N TYÖRAPORTTI KALATALOUSVAHINGOISTA-

Lisätiedot

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat U i kalastuslaki Uusi k l l ki Kalastuksenvalvonta 1.1.2016 voimaan tulevan lain mukaan Lyhyesti Valvontasäännökset eivät muutu 2012 säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen lakiin Vain numerot muuttuvat

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 Kalastuslain valmistelun vaiheet Työryhmävalmistelu käyntiin 2008 Ensimmäinen luonnos julkistettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

Kansallinen Itämeren lohistrategia

Kansallinen Itämeren lohistrategia Kansallinen Itämeren lohistrategia kuulemistilaisuus 3.5.2013 Pellossa Esitys: Lapin Vapaa-ajankalastajat / Jorma Kaaretkoski Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta kassilohi onkin

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Kemi-Ounasjoen kalastusjärjestelyt -hanke Lapin ELY-keskus 9.9.2014 l 9.9.2014 / JK Sisällysluettelo 1. Yleiset

Lisätiedot

ICES:in suositukset lohen silakan, kilohailin ja turskan kalastuskiintiöiksi vuodelle 2016

ICES:in suositukset lohen silakan, kilohailin ja turskan kalastuskiintiöiksi vuodelle 2016 ICES:in suositukset lohen silakan, kilohailin ja turskan kalastuskiintiöiksi vuodelle 2016 12.6.2015 YmV, Eduskunta Jari Raitaniemi Sisältö Itämeren lohikantojen nykytila ja kehitysnäkymät ICES:in lohikiintiösuosituksen

Lisätiedot

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2017-00371 LVO Bondestam Orian 01.06.2017 Asia Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:in suositukset vuoden 2018 TAC:sta Itämeren kalakannoille Kokous

Lisätiedot

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta Liite 1 Esitettyjä muutoksia koskevat rinnakkaistekstit Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta Hallituksen esitys Vastineessa esitetyt muutokset 5 Kalastuksen

Lisätiedot

Lakinäkökulmaa kalastuksen järjestämiseen

Lakinäkökulmaa kalastuksen järjestämiseen Lakinäkökulmaa kalastuksen järjestämiseen Vesa Vanninen Varsinais-Suomen ELY-keskus Simpelejärven kuhaseminaari 7.10.2017 Valtion alueellinen kalataloushallinto uudistui v. 2015 alusta lähtien 1.1.2020

Lisätiedot

Komission asetusehdotus Perämeren vesialueiden omistajien ja kalastuksen näkökulmasta. Jyrki Oikarinen PKL ry Tornio

Komission asetusehdotus Perämeren vesialueiden omistajien ja kalastuksen näkökulmasta. Jyrki Oikarinen PKL ry Tornio Komission asetusehdotus Perämeren vesialueiden omistajien ja kalastuksen näkökulmasta Jyrki Oikarinen PKL ry Tornio 14092011 Perämeren kalatalousyhteisöjen Liitto Kalatalouden neuvontajärjestö, jonka toimialue

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 222 225 SISÄLLYS N:o Sivu 222 Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista... 2897 223 Maa- ja

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 Lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Hankkeen tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä?

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Atso Romakkaniemi tutkija Luonnonvarakeskus Kuva: Miska Haapsalo Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Suomi nostaa esiin Itämeren lohikantojen sekakantakalastukseen liittyvät ongelmat.

Suomi nostaa esiin Itämeren lohikantojen sekakantakalastukseen liittyvät ongelmat. Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00589 LVO Bondestam Orian 08.09.2016 Asia Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen 17.9.2015 Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 30.5.2017 VIITE: ASIA: Kutsu asiantuntijakuulemiseen - E

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

ESITYKSET LUONNONLOHIKANTOJEN TURVAAMISEKSI

ESITYKSET LUONNONLOHIKANTOJEN TURVAAMISEKSI ESITYKSET LUONNONLOHIKANTOJEN TURVAAMISEKSI Toimenpiteiden tavoite Luonnonlohikannan 90 % poikastuotanto joen poikastuotantopotentiaalista Merioikeusyleissopimuksen noudattaminen Toimenpiteet Toimenpide

Lisätiedot

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA Pekka Keränen Lapin ELY-keskus Hankkeen ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö / jord- och skogsbruksministeriet Lapin liitto

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Pello

Kuulemistilaisuus Pello Kuulemistilaisuus Pello 3.5.2013 Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua ns. kassilohta. Kassilohi onkin auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman

Lisätiedot

Mitä kuuluu Itämeren lohelle? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Mitä kuuluu Itämeren lohelle? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Mitä kuuluu Itämeren lohelle? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vaelluskalaseminaari 22.9.2011 Itämeren nykyiset lohijoet Itämeren alue: - 30 luonnonlohijokea + 10-20 muuta jokea joissa

Lisätiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Lapissa Poroeno 2001 5.12.2007 SVK / Petter Nissén 25.10.2007 2 Vapaa-ajankalastajat Suomessa n. 1,93 milj. vapaa-ajankalastajaa

Lisätiedot

1992 vp - HE 214. Hallituksen esitys Eduskunnalle kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 214. Hallituksen esitys Eduskunnalle kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 214 Hallituksen esitys Eduskunnalle kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Kalastusvakuutusyhdistyksistä annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) C7-0117/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Perämeren vaellussiika- Pohjanlahden yhteinen resurssi. ProSiika Tornio 4.12.2013 Erkki Jokikokko RKTL

Perämeren vaellussiika- Pohjanlahden yhteinen resurssi. ProSiika Tornio 4.12.2013 Erkki Jokikokko RKTL Perämeren vaellussiika- Pohjanlahden yhteinen resurssi ProSiika Tornio 4.12.2013 Erkki Jokikokko RKTL Siian merkitys Suomessa Siian tarjonta Suomessa 2010: 3 329 tn Tärkeä kala ammatti- ja vapaa-ajan kalastajille,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunta Turtola 18. syyskuuta Ympäristövaliokunta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta Turtola 18. syyskuuta Ympäristövaliokunta. Maa- ja metsätalousvaliokunta Turtola 18. syyskuuta 2017 mmv@eduskunta.fi maa-jametsatalousvaliokunta@eduskunta.fi Ympäristövaliokunta ymv@eduskunta.fi Viite : ITÄMEREN LOHENKALASTUSKIINTIÖT 2018 Viittaamme

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.03.2012

Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.03.2012 WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.03.2012 VIITE: ASIA: Lausuntopyyntö E 149/2011 vp Selvitys hallituksen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu?

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Hallitussihteeri Sara Viljanen Vaikuta vesiin päivät 2017 5.9.2017, Turku ALUEHALLINTOUUDISTUS VESIEN- JA MERENHOIDOSSA / LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot