Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan, ja se on nähtävillä kunnantalolla rantayleiskaavan valmistelun ajan. ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 309-C9110 TARK ,

2 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat Vaikutusalue Arvioitavat vaikutukset Olemassa olevat selvitykset Laadittavat selvitykset Osalliset Osallistumissuunnitelma Kaavoitustyön käsittelyn vaiheet ja aikataulu Yhteystiedot... 11

3 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (11) ASIKKALAN KUNTA RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Suunnittelu koskee noin metrin levyistä rantavyöhykettä Ruotsalaisen vesialueella Asikkalan keskustasta koilliseen. Rantaviivaa on noin 110 km. Suunnittelualueen laajuus on noin 75 km 2. Kuva 1 Asikkalan kaava-alueen sijaintikartta. Lähde

4 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 (11) 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Laadittavan rantaosayleiskaavan tavoitteena on saattaa Ruotsalaisen rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun, loma-asumisen, vakituisen asumisen ja maa- ja metsätalouden tarpeet. Samanaikaisesti laaditaan Ruotsalaisen rantaosayleiskaava myös Heinolan kunnan alueelle. Kaavoja valmistellaan samoin suunnitteluperiaattein, mutta molemmat kunnat vastaavat omista kaavoistaan ja päätöksenteosta. Kyseessä ei ole kuntien yhteinen yleiskaava. Kuva 2 Heinolan kaava-alueen sijaintikartta. Lähde Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tavoitteena on alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Lisäksi yleiskaavassa todetaan olemassa olevat asemakaavat informaationa. Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan MRL 72 :n mukaan käyttää perusteena myönnettäessä rakennuslupia ranta-alueelle. Kaava helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuslupien ja rakennusprojektien käsittelyä. Osayleiskaavan tarkoituksena on määrittää kiinteistö- ja maanomistajakohtainen rakennusoikeus sisältäen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun- ja elinkeinojen alueet. Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emätilaperiaatetta, joka tarkoittaa, että tietyn poikkileikkausajankohdan jälkeen emätilasta erotetut rakennuspaikat otetaan huomioon vähentävänä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Poikkileikkausajankohtana käytetään Kaava laaditaan siten, että maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti.

5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (11) Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty ao. kuvassa. Kuva 3. Alustava kaava-alueen rajaus.

6 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (11) 3 Suunnittelutilanne 3.1 Maakuntakaava Suunnittelualue kuuluu hyväksyttyyn ja parhaillaan vahvistettavana olevaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaan. Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Suunnittelualue on merkitty likimääräisesti. Lähde

7 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 (11) Kaavamerkinnät ja niiden selitteet ovat: 3.2 Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Suunnittelualue rajautuu Rutalahden pohjukassa Orajärven kylän yleiskaavaan.

8 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 (11) 3.3 Asemakaava Alueella on voimassa 17 kpl ranta-asemakaavoja vuosilta Ranta-asemakaavat merkitään informaationa kaavakarttaan. 3.4 Muut suunnitelmat 4 Vaikutusalue 5 Arvioitavat vaikutukset Alueelta ei ole ranta-asemakaavojen lisäksi muuta suunnitelma-aineistoa. Kaavan vaikutusalue on pääasiassa Ruotsalaisen alue Heinolan ja Asikkalan alueilla, rantarakentamisen, virkistyskäytön sekä matkailun näkökulmasta. Laajemmassa mittakaavassa vaikutusalueen voidaan katsoa ulottuvan Asikkalan kunnan strategisiin painopisteisiin esimerkiksi ympärivuotisen asumisen painopistealueiden suhteiden muutoksina etenkin Kalkkisten kylässä sekä Rutalahden osalta. Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteuttamisen: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; Merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai Valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 1. ympäristövaikutukset, 2. yhdyskuntataloudelliset, 3. sosiaaliset, 4. kulttuuriset ja 5. muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

9 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8 (11) Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Jos vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Ympäristövaikutusten arviointityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että luonnoksien kehittämisessä huomioidaan mahdolliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy. 5.1 Olemassa olevat selvitykset Alueelta on laadittu seuraavat selvitykset: Alueella sijaitsevien luonnonsuojelukohteiden selvitysaineisto (Hertta-ympäristötietojärjestelmä) Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma Eteläisen Päijänteen rantaosayleiskaavan suunnitelma-aineisto, Lahden kaupunkiseudun rakennemalli, 2004 Asikkalan ja Padasjoen pohjavesien suojelusuunnitelma 2004 Urajärven Hyrtiälänkankaan geologinen selvitys Ortokuva-aineisto Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma 5.2 Laadittavat selvitykset Kaavan laadinnassa käytetään alueelta tehtyjä selvityksiä, olemassa olevaa perustietoa, osallisilta ja viranomaisilta saatavia lähtötietoja ja palautetta, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointia. Esiin tulevia seikkoja pyritään varmistamaan maastokäynneillä. Kaavoitusta varten tullaan laatimaan, ja jo olemassa olevien selvitysten osalta täydentämään ja päivittämään, seuraavat selvitykset:

10 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 (11) Maisemaselvitys Emätilaselvitys / mitoitus Kulttuurihistoria, rakennettu ympäristö ja muinaismuistot Luonto- ja maaperäselvitys Maanomistus ja maankäyttö Virkistys ja matkailu Arkeologinen täydennysinventointi Työtä varten ei laadita erillistä liikenneselvitystä, mutta liikenneasiantuntijaa käytetään osana kaavoitusta mm. tiestön luokituksen ja hierarkian selvittämisessä ja vaikutusten arviointia laadittaessa. 6 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. A Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: kuntalaiset kaava-alueen ja siihen rajoittuvan maan omistajat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat ja maanviljelijät B Viranomaiset: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne) Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen maakuntamuseo Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liikennevirasto (merenkulku) Heinolan kunta C Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys Itä-Hämeen luonnonsuojelijayhdistys Asikkalan luonnonystävät Alueelliset metsästysseurat Vattenfall Verkko Oy DNA Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

11 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 (11) 7 Osallistumissuunnitelma Osallistua voi ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tilaisuuksien yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Suunnittelutyöstä on tietoa myös projektin internetsivuilla: Suunnittelutyön eri vaiheista kuten alkamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen muutoksista, kaavaluonnoksista sekä kaavaehdotuksesta tiedotetaan Asikkalan kunnan tiedotteessa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Päijät-Häme -lehdessä sekä kunnan internetsivuilla: Ilmoitus kaavan vireille tulosta postitetaan niille ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kunnassa. Kaavoituksen käynnistyessä pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 64 ), johon kutsutaan Asikkalan kunnan ja Heinolan kaupungin edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset joiden toimialaa asia koskee. Kunta tiedottaa kaavatyön vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 11/07 kaavoitusprosessin ajaksi Asikkalan kunnassa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suullisesti tai kirjallisesti. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja osalliset voivat lausua mielipiteensä luonnoksesta. Kunta pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja osalliset voivat lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Kunta pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Yleisötilaisuus järjestetään tarvittaessa. Kaavaehdotuksesta pidetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 ), johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset joiden toimialaa asia koskee.

12 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11 (11) 8 Kaavoitustyön käsittelyn vaiheet ja aikataulu : Työn aloittaminen, lähtöaineiston koonti ja työn sisällöstä sopiminen, selvitykset. Kesä 2008 kevät 2009: Osayleiskaavaluonnoksen laatiminen lähtöaineiston ja alustavien tavoitteiden pohjalta. Syksy 2009: Kaavaluonnos nähtävillä : Vastineiden laatiminen kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen. Kevät 2011: Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus osayleiskaavaksi. Syksy 2011: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Loppuvuosi 2011: Asikkalan kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. 9 Yhteystiedot Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat: : Samuli Kantola puh. (03) fax (03) Kaavaa laativa konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy Lauri Solin puh fax

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot