ASEMA- KAAVA- SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMA- KAAVA- SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMA- KAAVA- SELOSTUS

2 ASIKKALAN KUNTA A S E M A K A A V A S E L O S T U S RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vähä-Äiniön kylässä tilojen 3:235, Ulappakari 3:236, 3:237, 3:238 ja 3:162 alueella. Arkkitehtuuritoimisto Hämeenkatu Lahti p

3 Arkkitehtuuritoimisto 1(14). PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ-ÄINIÖN KYLÄSSA TILOJEN 3:235, 3:236, 3:237, 3:238 JA 3:162 ALUEELLA Kaavamuutosalue sijaitsee Asikkalan kunnassa Vähä-Äiniön kylässä noin 20 km Vääksystä pohjoiseen Päijänteen rannalla. Muutos koskee osaa Vanhakartano 3:162, Niemistön kärki 3:54, Raijanmaa 3:147, Paskoranta 3:148 ja Hoilonpohja 3:149 alueelle laadittua Vanhakartanon rantakaavaa, jonka on hyväksynyt Asikkalan kunnanvaltuusto päätöksellään ja vahvistanut Hämeen ympäristökeskus Kaavamuutosalueen sijainti on esitetty kuvassa 1 Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti osoitettu likimäärin punaisella ympyrällä. / Lähde Asikkalan karttapalvelu,

4 2(14) 1.2 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti 1.2 Selostuksen sisällysluettelo 1.3 Vanhakartanon ranta-asemakaava 1.4 Selostuksen liitteet 2. LÄHTÖTIEDOT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 2.2 Luonto ja maisema 2.3 Nykyinen rakennuskanta 2.4 Maanomistus 1(14) 2(14) 3(14) 3(14) 4(14) 4(14) 4(14) 4(14) 3. SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 3.2 Maakuntakaava 3.3 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava 3.4 Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan määräyksista 3.5 Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan määräyksista 3.6 Voimassaoleva ranta-asemakaava 3.5 Rakennusjärjestys 3.6 Rakennuskielto 3.7 Pohjakartta 3.8 Suojelupäätökset 3.9 Muut inventoinnit ja selvitykset 4. RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 4.4 Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteet 5. RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Mitoitus 5.3 Mitoitustaulukko 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset rakentamiseen 5.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 5.6 Rakennuskiellot 5.7 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.8 Vaikutukset sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön 5(14) 5(14) 5(14) 6(14) 7(14) 8(14) 9(14) 9(14) 10(14) 10(14) 10(14) 10(14) 10(14) 10(14) 10(14) 11(14) 11(14) 11(14) 12(14) 13(14) 13(14) 13(14) 13(14) 13(14) 6. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 6.2 Toteutuksen seuranta 7. MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEN KUULEMISEN JÄLKEEN 13(14) 13(14) 14(14)

5 3(14) 1.3 Vanhakartanon ranta-asemakaava Kaavamuutos koskee tilan Vanhakartano 3:162 ranta-aluetta, joka on kaavassa osoitettu lomarakentamisen eksi. Korttelialueeseen kuuluu kymmenen rakennuspaikkaa. Kaavassa on määrätty rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten suurimmaksi kerrosalaksi 120 m2. Rakennuspaikoista läntisin on rakennettu. Kaava on hyväksytty Asikkalan kunnanvaltuustossa ja vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Kuva 2 Ote alkuperäisestä kaavasta. Kaavamuutosalue merkitty punaisella 1.4 Selostuksen liitteet 1. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 2. Ranta-asemakaavamuutosen kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 3. Tieyhteys kaava.alueelle 4. Ote Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 5. Ote Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksestä 6. Luonnosvaiheen lausuntopyyntöjen vastine

6 4(14) 2. LÄHTÖTIEDOT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Nykyinen rakennuskanta ja rakennusoikeus on selvitetty tehtyjen maastokäyntien ja pohjakarttatarkastelun perusteella. Lisäksi on selvitetty alueen kaavoitustilanne seutu-, ja valmisteilla olevan maakuntakaavan osalta. Kaava-alueelle on aikaisemmin laadittujen kaavojen yhteydessä tehty ympäristöselvitys. 2.2 Luonto ja maisema Ranta-asemakaavamuutosta koskeva alue on kauttaaltaan kallioiseen maastoon kasvanutta harvaa havupuuvaltaista metsää. Maastoa leimaavat avokalliot, kallioseinämät ja jyrkät korkeuserot. Kenttäkerroksen kasvillisuus on vähäistä kuva 3. Rantanäkymä Päijänteeltä 2.3 Nykyinen rakennuskanta Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa. Yhdelle alueen 10 tontista on rakennettu loma-asunto. 2.4 Maanomistus Suunnittelualueen tilat ovat neljän eri yksityisen omistuksessa

7 5(14) 3 SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Kaavaaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Käytettävissa ovat olleet mm. seuraavat aineistot aikaisemmin laaditut: -Valtakunnalliset alueidenkättötavoitteet -Maakuntakaavaa varten laaditut selvitykset -Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan selvitykset -Vanhakartanon ranta-asemakaava 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös ) ovat saaneet lainvoiman ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Toimiva aluerakenne. 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. 5 Helsingin seudun erityiskysymykset. 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 3.3 Maakuntakaava Kaavamuutosalue kuuluu hyväksyttyyn ja vahvistettuun Päijät-Hämeen maakuntakaavaan. Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue jää pohjaveden suojelualueen (pve) ulkopuolelle. Kuvassa 4 on ote maakuntakaavasta Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, jossa kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. (Lähde 2006/ lainvoimainen maakuntakaava 2006

8 6(14) 3.4 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava Kaavamuutosalue kuuluu Asikkalan kunnanvaltuuston hyvksymään osayleiskaavaan. Osayleiskaava on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Sivuilla, kuva 5, on ote ranta-alueiden osayleiskaavasta ja kuvassa 6 ja 7 on otteita kaavan merkinnöista ja määräyksistä, jotka vaikuttavat kaavamuutokseen. Kuva 5. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. (Lähde

9 7(14) Kuva 6. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksista

10 8(14) Kuva 7. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksista

11 9(14) 3.4 Voimassa oleva ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan määräykset on esitetty liitteenä 1 olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kuva 8 Ote alkuperäisestä kaavasta. 3.5 Rakennusjärjestys Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestykseen on tehty muutos ja se on tullut voimaan Seuraava rakennusjärjestyksen muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan

12 10(14) 3.6 Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskietoja 3.7 Pohjakartta Kaavatyössä käytetyn Asikkalan kunnan pohjakartan täydentäminen hyväksytty (viranhaltijapääyös 1/2009 Ahvo Kunttu) 3.8 Suojelupäätöset Suunnittelualueella ei ole tehty suojelupäätösiä 3.9 Muut inventoinnit ja selvitykset. Suunnittelualuetta koskevat muut inventoinnit ja selvitykset: -Päijät-Hämeen ekologinen verkosto, Päijät-Hämeen maakuntakaava, julkaisu A162. Päijät-Hämeen liitto Hämeen ympäristökeskus, Teija Ahola.Viiden kunnan rakennuskulttuuri projekti. Euroopan Aluekehitysrahasto. -Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja c Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa RANTA.ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaava muutoksen tarve Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiset rakennusoikeudet ovat osoittautuneet liian pieniksi vastaamaan nykyistä loma-asunto rakentamista. Kaavan mukaiset rakennusoikeudet ovat pienemmät kuin Päijänteen osayleiskaavan, mikä olisi jatkossa aihettanut lukuisia pokkeamishakemuksia. Työn edetessä yhteiskäyttöisten VL alueiden käytön selkeyttäminen kaavallisesti tonttikohtaiseksi osoitautui myös tarpeelliseksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutos on lähtenyt vireille alueen maanomistajien ja Asikkalan kunnan aloitteesta. -Aloitusneuvottelu maanomistajien kanssa Vireilletulo, Asikkalan kunnan hallitus Luonnosvaihe, Asikkalan kunnan hallitus Kuulutus ja nähtävilläolo Asianomaisten lausuntopyynnöt mennessä -Viranomaisneuvottelu Ehdotusvaihe, Asikkalan kunnan hallitus Ehdotusvaiheen kuulutus ja nähtävilläolo Asianomaisten lausuntopyynnöt mennessä 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmass, joka on selostuksen liitteenä 1.

13 11(14) 4.4 Ranta-asemakaavmuutoksen tavoitteet Ranta-asemakaavan muutos koskee: Loma-asuntoiden rakennusoikeutta Yhteiskäyttöisen lähivirkistysalueen muutosta luonnontilassa säilytettäväksi (M1) kulkuyhteyksille varatuksi alueeksi Sekä yhteiskäyttöisen venevalkama-alueen käytön rajaamista. Ranta-asemakaavan pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan mukainen uudisrakentaminen, jotta vältyttäisiin lukuisilta pokkeamiskäsittelyiltä- Yhteiskäyttöisen virkistysalueen muutoksella M1alueeksi tavoitteena on selkeyttää alueen sisäisen liikenteen vaikutuksia loma-asumiseen 5 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavamuutoksen rakenne Ranta-asemakaavamuutoksella on mahdollistettu alueen uudisrakentaminen Päijänteen osayleiskaavan mukaisella tavalla. Myös alueen sisäiset kulkuolosuhteet on muutettu ja samalla on turvattu olemassaolevat luonto- ja ympäristöarvot. 5.2 Mitoitus RA-1 korttelin pinta-ala on yhteensä m2. Korttelissa on neljä rakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus on yhteensä 915 m2, mikä on 6 % korttelin pinta-alasta. RA-2 korttelien koko on yhteensä m2. Korttelissa on kuusi rakennuspaikkaa joiden rakennusoikeus on yhteensä 900 m2, mikä 5,2 % korttelin pinta-alasta Kaikkien rakennusoikeutta sisältävien tilojen yhteispinta-ala on m2 ja niissä max. rakennusoikeutta yhteensa 1900 m2, mikä on 5,89 % tilojen yhteispinta-alasta Rantaviivaa on kaavaalueella yhteensä 277m, josta rakentamatonta 64 m ja rakennettavaa 213 m. Ylläolevissa mitoituksiin ei ole sisällytetty s2 alueella olevan tilan venevalkama-alueen 25 m2 rakennusoikeutta.

14 12(14) 5.3 Mitoitustaulukko Aluevaraus Merkinnän selitys Kiinteistötunnus/ tilan nimi tilan koko/ rak.oik.m2 Muutettu/ rak.oik. m2 Omistajat RA-1 Loma-asuntojen Nokkatila 4015 m2 120 RA-1 Loma-asuntojen m2 120 Ulappakari Jousimies Kati Anita Jousimies Panu Markus Juhani Salonkitie Espoo Haaranen Kari Juhani Puolukkatie Hyvinkää RA-1 Loma-asuntojen m2 120 Keskikallio RA-1 Loma-asuntojen m2 120 Syvänreuna Reijonen Jukka Mikael Reijonen Helena Marketta Harjutie 6a Vantaa 1/1 Ayp Eye Oy M-1 Luonnontilassa säilytettävä metsäalue m2 - Takakallio - Reijonen Jukka Mikael Reijonen Helena Marketta Harjutie 6a Vantaa M-1 Luonnontilassa säilytettävä metsäalue Ulappasammal 2214 m2 - - Haaranen Kari Juhani Puolukkatie Hyvinkää M-1 Luonnontilassa säilytettävä metsäalue m2 - Nokkatila 2 - Jousimies Kati Anita Jousimies Panu Markus Juhani Salonkitie Espoo RA-2 Loma-asuntojen m2 100 Vompatti 150 1/1 Ayp Eye Oy RA-2 Loma-asuntojen Virtahepo 2838 m /1 Ayp Eye Oy RA-2 Loma-asuntojen Wallabi 3286 m /1 Ayp Eye Oy RA-2 Loma-asuntojen m2 100 Koala 150 1/1 Ayp Eye Oy RA-2 Loma-asuntojen Ilves 2681 m /1 Kiinteistö Oy Asikkalan Syvänranta RA-2 Loma-asuntojen Mangusti 2798 m /1 Kiinteistö Oy Asikkalan Syvänranta M-1 Luonnontilassa säilytettävä metsäalue m2 Asikkalan Syväranta (3 lohkoa) /1 Kiinteistö Oy Asikkalan Syvänranta

15 Osallistumis-ja arviointisuunnitelma Ranta-asemakaavan muutos 13(14) 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset rakentamiseen Aluevaraukset rakentamiselle ovat voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiset. Kaavamuutos ei muuta rakennuspaikkojen sijaintia alueella. Rakennusoikeus toteutuu Päijänteen ranta-alueiden yleiskaavan mukaan 5.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ei vaikutusta. Ympäristöselvitystä ei tarvita 5.6 Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja. 5.7 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Rakennusoikeudet on määritelty Päijänteen ranta-alueden osayleiskaavan mukaisiksi ja ovat siten suuremmat kuin voimassaolevan ranta-asemakaavan. Tämä luonnollisesti lisää maisemallisia ja maaperää muokkaavia muutoksia alueella alkuperäiseen asemakaavaan nähden. Kerroskorkeudeksi on määrätty 11/2. Kerroskorkeuden muutoksella pienennetään rakentamisen vaikutusta luonnoympäristöön. Rakentaminen kohdistuu silloin korkeuseroiltaan vaihtelevassa maastossa pienemmälle alueella ja säästää siten rakentamista ympäröivää puustoa ja kasvillisuutta. 5.8 Vaikutukset sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön Ei vaikutusta. 6 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Ranta-asemakaavan muutos on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Maankäytön toteuttamisella tähdätään pitkälle tulevaisuuteen ja totuttaminen riippuu maanomistajien toimista. 6.2 Toteutuksen seuranta Kunnalla ei ole kaavaan liittyviä toteuttamistoimenpiteitä

16 Osallistumis-ja arviointisuunnitelma Ranta-asemakaavan muutos 14(14) 7 MUUTOKSET KAAVAEHDOTUSVAIHEEN KUULEMISEN JÄLKEEN YHTEYSTIEDOT Arkkitehtuuritoimisto : Kirsti Sintonen p : Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola p

17 LÄHTEET: Hämeen ympäristökeskus, Teija Ahola. Viiden kunnan rakennuskulttuuri projekti. Euroopan Aluekehitysrahasto. Luonnonsuojelulaki 1996/ 1096 Kulttuuriympäristö rekisteriportaali internet-sivut: Luontodirektiivi 92 / 43/ETY, liite IV Maakuntakartta Päijät-Hämeen liiton internetsivut <http://www.paijat-hame.fi/maka/index.htm> Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/ 132 Päijät-Hämeen ekologinen verkosto, Päijät-Hämeen maakuntakaava, julkaisu 162. Päijät-Hämeen liitto, Sito Oy 2006 Päijät-Hämeen maakuntakaava asiakirjoineen Päijät-Hämeen maisemaselvitys ( Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus 2006) Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja c Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22. Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. (Päijät-Hämeen liitto, A )

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kortteli 85 HAAPAVESI

Kortteli 85 HAAPAVESI Kortteli 85 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 8.6.2015 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot