USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta:"

Transkriptio

1 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: - Kysymys: Ovatko suunnitelmat julkisia hakukierroksen jälkeen? - Vastaus: Hakemukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen julkisia asiakirjoja, kuten hakuilmoituksessa todetaan. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli olette katsoneet, että lähettämänne asiakirjat eivät ole julkisia, olette eritelleet kohdittain, miltä osin ne eivät ole julkisia sekä yksilöineet, millä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitoperusteen nojalla katsotte, että asiakirjat tai niiden kohdat eivät ole julkisia. Esittämänne kannanotto ei estä valtioneuvoston kansliaa tekemästä ratkaisua asiakirjojen julkisuudesta. Kysymys kielestä: - Kysymys: Onko mahdollista tehdä englanninkielinen hakemus (kokonaan tai osittain)? - Vastaus: Hakemusten pitää olla suomeksi tai ruotsiksi ja cv:t voivat olla englanniksi. Kysymys ansioluetteloista: - Kysymys: Hakuohjeistuksessa todetaan, että hakemuksen liitteeksi laitetaan ansioluettelot. Tuleeko ansioluettelot olla kaikilta työryhmän jäseniltä vai riittääkö, että hankkeen vastuullisen johtajan ansioluettelo on liitteenä? - Vastaus: Hakemusten arvioinnissa on yhtenä kriteerinä hakijan/tutkimusryhmän pätevyys. Tämän vuoksi on hyvä liittää hakemukseen kaikkien niiden henkilöiden ansioluettelot, joiden on tarkoitus osallistua hankkeen toteutukseen. - Kysymys: Onko niin, että kaikkien tutkimusryhmän jäsenten ansioluetteloiden pitää olla TENK:n formaatissa? - Vastaus: TENK:n CV-formaatti on suuntaa-antava. Olennaista on, että hakemuksen arvioimiseksi tarvittavat tiedot ovat käytettävissä koko ehdotetulta tiimiltä, ja että CV ei ylitä 7 sivua. Kysymyksiä vastuullisen johtajan asemasta ja velvoitteista: - Kysymys: Ohjeistus lähtee siitä, että hankkeen vastuullinen johtaja on henkilö, joka samalla kertaa vastaa hankkeen sisällöstä ja hallinnosta, sekä voi sitouttaa organisaationsa hankkeeseen. Talomme sisäisten käytäntöjen mukaan hankkeen vetäjällä ei kuitenkaan välttämättä ole valtuutta allekirjoittaa hakemuksia/sopimuksia organisaation puolesta. Miten roolijako tulee huomioida hakemuksissa? - Vastaus: Allekirjoittajalla tulee olla organisaatiossa nimenkirjoitusoikeus. Ehdotamme, että toimitte siten, että hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus ja laitatte hankkeesta vastaavan nimen yhteyshenkilöksi. Edellytämme, että olette sisäisesti sopineet asian siten, että hakemus täyttää sekä sisältöä että hallintoa koskevat ehdot.

2 - Kysymys: Onko vastuullinen johtaja se, jota esim. Suomen Akatemian lomakkeissa kutsutaan suorituspaikan sitoumuksen allekirjoittajaksi? - Vastaus: Tutkimuksen vastuullinen johtaja vastaa selvityksen tai tutkimuksen sisällöstä ja samalla edellytämme myös, että hän on hankkinut suorituspaikan sitoumuksen, jos siitä päättää jokin muu henkilö organisaatiossa. - Kysymys: Vastuullinen johtaja tarkoittaa meidän yliopistossa laitosjohtajaa, joka on talousvastuullisen yksikön johtaja, mutta hakuohjeistuksessa mainitut vastuullisen johtajan tehtävät hoitaa käytännössä vastuullinen tutkija. Esimerkiksi vastuullinen tutkija tässä tapauksessa osallistuu hankkeen ohjausryhmän kokouksiin esittelijänä jne. Tarvitsetteko tästä erillisen dokumentin (tämä käy ilmi meidän taloussäännöstä ja johtosäännöstä) vai miten sen kanssa tulisi toimia? - Vastaus: Edellytämme, että olette sisäisesti sopineet vastuut. Laitosjohtaja voi allekirjoittaa hakemuksen ja vastuullinen tutkija voi olla yhteyshenkilönä hakemuksessa. Kysymys sopimuksesta: - Kysymys: Onko meidän mahdollista saada eri ministeriöiden sopimusehdot/rahoitusehdot etukäteen nähtäviksi? Näin voisimme lakimiesten kanssa valmistella sopimuspohjat tutkijoiden käyttöön etukäteen. - Vastaus: Sopimuspohja ministeriöiden käyttöön valmistuu elokuussa. Sopimus- ja rahoitusehdot ovat kaikille ministeriöille yhteiset. Sopimukset solmitaan hanketta ohjaavan ministeriön kanssa. Kysymys rekisteriotteesta: - Kysymys: Pitääkö toimittaa yliopiston kaupparekisteri vai käykö rekisteriotteeksi yliopistolaki ja yliopiston taloussääntö, joka määrittelee edellytykset yliopiston talouden johtamiselle? Jos nämä dokumentit käyvät, niin onko niitä mahdollista lähettää teille keskitetysti yliopiston keskushallinnosta? - Vastaus: Kumpikin käy, kunhan asiakirjassa on selkeästi määritelty nimenkirjoitusoikeus. Jokaisen hakemuksen liitteinä tulee toimittaa kaikki hakemuksen asiakirjat samalla kertaa. Kysymyksiä henkilöiden palkkaamisesta ja palkkakustannuksista: - Kysymys: Voiko hakemukseen laittaa tohtorikoulutettavan, joka haetaan avoimella haulla tehtävään? - Vastaus: Ei, koska hakemuslomakkeeseen vaaditaan palkattavan nimi, oppiarvo ja nimike. Kyseessä on päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta lyhyellä aikajänteellä, joten oletamme käytössä resurssien olevan tiedossa. - Kysymys: Hakemuslomakkeessa pyydetään erottelemaan henkilöiden palkkakustannukset sekä sivukulut. Voimmeko käyttää tässä yhteydessä konsulttiyrityksellemme tyypillisiä päivähintoja vai onko kustannukset estettävä nimenomaan palkkoina? - Vastaus: Jos konsulttiyritysten päivähintoihin sisältyvät sivukustannukset, voi niistä laittaa laskennallisen kokonaisarvion.

3 Kysymyksiä yhteisrahoitteisuudesta: - Kysymys: Edellytetäänkö yhteisrahoitteista osuutta, kuten ministeriöiden tutkimushauissa, jotka perustuvat kokonaiskustannusmalliin ja jotka nähdään täysimääräisenä rahoituksena? - Vastaus: Ei edellytetä. - Kysymys: Hyväksytäänkö hakemukset, joissa suunnitelma perustuu yhteisrahoitteisuuteen? - Vastaus: Ei edellytetä yhteisrahoitusta vaan rahoitetaan täysimääräisenä, mutta yhteisrahoitus ei ole kiellettyä, mutta sitä ei huomioida hakemusten arvioinnissa. - Kysymys: Voiko hakemuksen tehdä konsortiomuodossa, jolloin rahoitus ohjautuu suoraan eri hankkeen kumppaneille eikä mene päähakijan kautta? - Vastaus: Konsortiolla tulee aina olla joku päävastuullinen, jolle rahoitus ohjataan. Konsortion päävastuullisen tehtävä on jakaa rahoitus eteenpäin hankkeen kumppaneille tarpeen mukaan. - Kysymys: Tuleeko kunkin partnerin osallistua hankkeeseen jollain omakustannusosuudella? Ja jos tulee niin miten omakustannusosuudet merkitään hakemukseen? - Vastaus: Ei tule, joskaan sitä ei ole myöskään kielletty. Rahoitus on täysimääräistä. Kysymys maksatuksista: Kysymys: Kuka vastaa maksatuksista? Vastaus: Mikäli rahoitusta myönnetään useammalle kuin yhdelle taholle, päätöksessä ensimmäisenä mainittu taho hoitaa hankkeen rahaliikenteen ja taloushallinnon, eli kokoaa laskut kirjanpitoraportteineen muilta osapuolilta ja välittää muille rahoituksen saajille heidän rahoitusosuutensa. Kultakin toteuttajaorganisaatiolta tarvitaan oma maksatushakemus ja hankkeen vastuullinen johtaja kokoaa ne yhteen hakemukseen toteuttajaorganisaatioiden maksatushakemusten perusteella. Rahaliikennettä hoitavan tahon on huolehdittava yhdessä hankkeen vastuullisen johtajan kanssa, että rahoituksen saajat sopivat sen jaosta osapuolten kesken, ja että kukin toteuttajaorganisaatio saa sovitun osuuden. Kysymyksiä yleiskustannuksista: Kysymys: Mikä on yleiskustannusten muodostumisen peruste? Mikä on ministeriön käyttämä yleiskustannusprosentti? Vastaus: Yhteistä yleiskustannusprosenttia ei ole. Yleiskustannusten osalta ohjeistetaan seuraavasti: Ovat kustannuksia, jotka kattavat hallinto- ja pääomakustannukset. Yleiskustannuksiksi hyväksytään vain hankkeesta aiheutuva ja rahoituksen saajan kirjanpidosta hankkeelle osoitettavissa oleva osuus hallintomenoista (esim. puhelin-, posti-, sihteeri-, toimisto- yms. ja tekniset palvelut sekä johtotehtävät) sekä osuus toimitilakustannuksista (vuokra-, energia-, yms. menot). Selvitys yleiskustannusten muodostumisen perusteista ja miten ne kohdistuvat hankkeeseen tehdään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Vastuuministeriö hyväksyy rahoituksen saajan esittämän yleiskustannuskertoimen, mikäli kerroin on laskettu kirjanpitotietojen pohjalta tavalla, joka täyttää laskentatoimen luotettavuuden vaatimukset. Kustannuskertoimien käytöstä on sovittava vastuuministeriön kanssa etukäteen. Mikäli rahoituksen saajalla ei ole kustannusten seurantajärjestelmää, jonka avulla projektin kokonaiskustannukset pystytään selvittämään, rahoitus myönnetään projektin lisäkustannusten mukaan (= marginaalikustannukset). Lisäkustannuksilla tarkoitetaan projektista aiheutuvia välittömiä lisäkustannuksia. Yleiskustannuksen laskentaperuste on toimitettava ministeriölle pyydettäessä.

4 - Kysymys: Voimmeko toimittaa keskitetysti ja jos voimme, niin kenelle, etukäteen yliopiston henkilösivu- ja yleiskustannuskertoimet? - Vastaus: Rahoitusta saavat organisaatiot toimittavat ne sopimusvaiheessa vastuuministeriölle. - Kysymys: Voimmehan käyttää oman yliopistomme kokonaiskustannusmallin henkilösivukustannus- ja yleiskustannuskertoimia? Ohjeistuksessa on seuraava kohta, josta seuraa meillä tulkintaongelmia: Kustannuskertoimien käytöstä on sovittava vastuuministeriön kanssa etukäteen. - Vastaus: Kyllä, kustannuskertoimet vahvistetaan sopimusneuvotteluissa toteuttajan ja vastuuministeriön välillä niiden kanssa, joiden hakemukset selviävät arviointikierrokselta sopimusneuvotteluihin - Kysymys: Voivatko kukin osapuoli käyttää omia kustannuskertoimia hankkeissa, joissa on useita eri toimijoita? - Vastaus: Kyllä, kukin organisaatio käyttää omia kustannuskertoimiaan. Kustannuskertoimet vahvistetaan vastuuministeriön kanssa ja tarvittaessa niitä tarkennetaan sopimusneuvotteluvaiheessa. Kysymyksiä kokonaiskustannusmallista: - Kysymys: Edellytetäänkö kokonaiskustannusmallin käyttöä, jos kokonaiskustannukset pystytään selvittämään (kuten valtion organisaatioilta) vai voiko organisaatio valita mennäänkö kokonaiskustannusmallin vai muun (lisäkustannus) mallin mukaan? - Vastaus: Kyllä edellyttää kokonaiskustannusmallia. - Kysymys: Alla oleva vuoden 2014 tutkimussuunnitelman sivu 5 kohta, jossa puhutaan määräaikaisesta 45 htv:stä on herättänyt kysymyksiä. Tuleeko se huomioida hanketason valmistelussa jollakin tavalla vai edustaako lähinnä VNK-näkökulmaa kokonaistasolla? Valtion talousarvion valtioneuvoston kanslian pääluokkaan 23 sijoitettua valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan määrärahaa (siirtomääräraha 3v) saa käyttää 1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tutkimus- ja selvitystoimintaan ja 2) tutkimus- ja selvitystoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön menojen palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa (~htv/ eur). - Vastaus: Kyllä huomioidaan. Henkilötyövuosien käyttöä seurataan, mutta käytännössä niiden määrä on mitoitettu siten että ne riittävät hyvin haussa tarkoitettuun selvitys- ja tutkimustoimintaan. Kysymys rahoituksen määrästä: - Kysymys: Onko hakuilmoituksessa mainittu kärkiteeman rahoitus ehdoton katto vai onko neuvoteltavissa? - Vastaus: Mainittu rahoitus on kaikki budjetoitu ja käytettävissä oleva rahoitus ko. hakuun.

5 Kysymys konsortioita koskien: - Kysymys: Miten konsortiohakemus teknisesti toteutetaan? Joudummeko tekemään molemmat niin sanotun oman hakemuksen jolloin hakemuksessa olisi samat sisällöt, paitsi budjetin osalta, vai voiko konsortiohakemuksen tehdä niin sanotusti yhtenä hakemuksena? - Vastaus: Konsortiohakemuksen voi tehdä yhtenä hakemuksena, olennaista on, että kaikkien hakijoiden tiedot ovat hakemuksessa. Kysymys arvonlisäverosta: - Kysymys: Miten tässä yhteydessä käsitellään arvonlisävero? Ilmeisesti haettavan rahamäärän ei tarvitse sisällyttää arvonlisäveron osuutta? - Vastaus: ALV tulee merkitä hakemuksiin. Hakuohjeessa mainitaan hankkeen hinta kohdassa Kohtaan merkitään hankkeen kokonaishinta ja eritellään arvonlisäveroton sekä arvonlisäverollinen hinta. Hankkeen kustannusarviota koskevassa kohdassa puolestaan on muotoilu: Jos hakija ei voi vähentää maksamiaan arvonlisäveroja, voidaan hankkeeseen liittyvä alv:n osuus rahoittaa, mikäli alv:n osuus on esitetty kustannusarviossa. Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan arvonlisävelvollisuudesta. Maksatuskohdassa puolestaan sanotaan seuraavasti: Arvonlisäveron suhteen menetellään seuraavasti: o Valtiontalouden piirissä olevien tutkimuslaitosten arvonlisävero maksetaan erilliseltä arvonlisäveromomentilta. Laskun liitteenä olevasta maksatushakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi verokannoittain, mikä osuus laskutettavasta summasta on arvonlisäveroa. Arvonlisäveron osuus ei vähennä tutkimukseen käytettävää rahasummaa. Valtion tutkimuslaitosten ei pidä hakea maksatushakemuksella arvonlisäveroa, mikäli niiden on mahdollista kirjata arvonlisäverot hallinnonalan arvonlisäveromomentille. o Valtiontalouden ulkopuoliset tai valtionapua nauttivat tutkimus- ym. laitosten tutkimustoiminnasta aiheutuvat arvonlisäverot maksetaan tutkimus- ja selvitystoimintamomentilta. Laskun liitteenä olevasta maksatushakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi verokannoittain, mikä osuus laskutettavasta summasta on arvonlisäveroa. Arvonlisäveron osuus vähentää tutkimukseen käytettävää rahasummaa. - Kysymys: Voivatko valtion tutkimuslaitokset hakea myös alv:ia hyväksyttävien kustannusten joukossa, koska valtion virastona tutkimuslaitokset eivät voi vähentää hankintoihin sisältyviä arvonlisäveroja toiminnassaan. Eli, voiko kustannusarviossa esittää alv:it ja laskuttaa rahoittajalta? - Vastaus: Kyllä voi. - Kysymys: Ostolaskuihin sisältyvä alv voidaan valtion tutkimuslaitoksissa maksaa suoraan oman hallinnonalan alv-momentilta. Tarkoittaako tämä kohta sitä, että jos he hakevat rahoitusta esim euroa, voivat he lisätä alv:in päälle, eikä se sisälly tuohon summaan? - Vastaus: Kyllä. Kysymys allekirjoituksesta: - Kysymys: Riittääkö hakemukseen sähköinen allekirjoitus nimenkirjoitusoikeuden omaavalta vai vaaditaanko perinteinen allekirjoitus kynällä?

6 - Vastaus: Kyllä sähköinen riittää. Kysymys hakemuslomakkeen täyttämisestä ja tallentamisesta: - Kysymys: Lomakepohjaan ei voi tallentaa tietoja tietokoneella. Lomakepohjan voi tallentaa tietokoneelle, mutta täytettyä kopiota ei. - Vastaus: Lomakepohja ja sen täyttäminen on testattu. Useimmilla pdf-ohjelmilla/internetselaimilla sen avaaminen, tallentaminen ja täydentäminen onnistuu (esim. jos mahdollista kannattaa kokeilla eri internet-selainta). Mikäli lomakkeen tallentaminen ei onnistu, täytä lomake, tulosta ja skannaa tietokoneelle, jonka jälkeen voit lähettää sen sähköpostin liitteenä.

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 Hakuohjeet Euroopan alueellinen yhteistyö Rajat ylittävä yhteistyö 2007 2013 www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 EU-TUEN HAKEMINEN... 2 Esiselvitykset/valmisteluhankkeet...

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot