EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1

2 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II. AGIS-OHJELMA (TIIVISTELMÄ)... 5 II.1. TAUSTAA... 5 II.2. TAVOITTEET... 5 II.3. OHJELMAN KOHDERYHMÄT... 6 II.4. OHJELMAN TOIMINTA... 6 III. OHJEITA HAKIJOILLE... 9 III.1. YLEISET HAKUOHJEET... 9 III.2. EHDOTUKSEN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET III.3. MENOISTA YLEISESTI III.3.A. Tiedot talousarviosta III.3.B. Tukikelpoisuutta koskevat säännöt III.3.C. Ei-tukikelpoiset kustannukset III.4. HANKKEIDEN VALINTA JA SOPIMUSTEN TEKEMINEN III.4.A. Arviointiperusteet III.4.B. Tarkistettu talousarvio III.4.C. Sopimuksen tekeminen III.4.D. Avustuksen maksaminen IV. HANKKEIDEN HALLINNOINTIA KOSKEVAT OHJEET IV.1. TOIMINNAN JOHTAMINEN IV.1.A. Yleistä IV.1.B. Odotetut tulokset ja vaikutukset IV.1.C. Johtamistyyli IV.1.D. Eurooppalainen lisäarvo ja komission näkyvyys IV.2. HANKKEIDEN HALLINNOINTI JA RAPORTOINTI KOMISSIOLLE IV.2.A. Sopimuksen muuttaminen IV.2.B. Loppuraportti hankkeen toteutuksesta IV.2.C. Raporttien tarkastaminen ja hyväksyminen IV.3. TALOUSHALLINTO JA LASKUTUS IV.3.A. Pankkitili IV.3.B. Kirjanpito/sisäinen valvontajärjestelmä IV.3.C. Arvonlisävero, tullit ja muut tavaroista ja palveluista perittävät verot IV.3.D. Avustuksen maksaminen IV.4. VALVONTA, TARKASTUKSET JA ARVIOINTI IV.4.A. Arviointi IV.4.B. Tarkastukset

3 I. JOHDANTO I.1. OPPAAN TARKOITUS Tällä oppaalla on kaksi tarkoitusta: auttaa hakijaorganisaatioita ja niiden kumppaneita valmistelemaan hanke-ehdotuksiaan rahoituksen saamiseksi Agis-ohjelmasta ja antaa organisaatioille, joiden hankkeet on valittu, niiden toimintaan, hallintoon ja taloushallintoon liittyviä ohjeita, joita hankkeiden täytäntöönpanon onnistuminen edellyttää. Tämän oppaan sisältö perustuu Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen 1 avustuksia koskevaan osastoon ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöihin sekä muihin asiaan liittyviin asiakirjoihin. I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN Oppaan rakenne noudattelee avustusten myöntämismenettelyn eri vaiheita: ehdotusten jättäminen ja valinta maksuaikataulu loppuraporttien hyväksyminen tulosten arviointi ja niistä tiedottaminen. Nämä ohjeet muodostavat joukon hyviä käytäntöjä, joita organisaatioiden toivotaan noudattavan. Muunlaiset hallintomenettelyt on perusteltava, ja ne tulevat kysymykseen vain, jos 1. ne ovat täysin yhteensopivia ohjelman ja ehdotuspyyntöjen oikeusperustan eli Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen kanssa, 2. ne ovat avoimia, 3. ne eivät ole vastoin Agis-ohjelman yleisiä periaatteita tai hyvän hallinnon perussääntöjä, 4. ne on selvitetty perusteellisesti hanke-ehdotusta jätettäessä. I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY Hakijaorganisaatio (hakija): yksityinen, julkinen tai osittain julkinen instituutio tai elin, joka jättää hanke-ehdotuksen Agis-ohjelman toimialaan kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöhankkeesta. Hakijaorganisaatiosta tulee sopimusorganisaatio (ks. jäljempänä), jos ehdotus hyväksytään ja avustussopimus allekirjoitetaan. Sopimusorganisaatio (avustuksen saaja): avustussopimuksen nojalla vastuunalainen yksityinen, julkinen tai osittain julkinen instituutio tai elin, joka vastaa hankkeen päivittäisestä koordinoinnista ja hallinnoinnista, mihin sisältyy myös hankkeelle myönnettyjen yhteisön varojen jakaminen. Sopimusorganisaatio on vastuussa komissiolle. 1 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (EYVL L 248, ) ja varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt (EYVL L 357, ), jotka ovat molemmat olleet voimassa 1. päivästä tammikuuta 2003 lähtien ja ovat saatavilla sähköisessä muodossa yhteisön lainsäädäntötietokannasta (EUR-LEX): 3

4 Yhteistyökumppanit: kaikki organisaatiot ja instituutiot, jotka osallistuvat hanke-ehdotuksen jättämiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneiden on allekirjoitettava yhteistyökumppanuutta koskeva vakuutus, jossa ne sitoutuvat osallistumaan hankkeen täytäntöönpanoon avustushakemuksessa kuvatulla tavalla. Hankkeen kohderyhmät/osanottajat: henkilöryhmät, joihin hanke suoraan kohdistuu. 4

5 II. Agis-ohjelma (TIIVISTELMÄ) II.1. TAUSTAA Agis-puiteohjelmalla 2, joka perustettiin 22. heinäkuuta 2002, edistetään poliisi- ja tulliyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa sekä tuetaan oikeusalan toimijoiden pyrkimyksiä osallistua eurooppalaisen politiikan luomiseen tällä alalla. Ohjelmasta annetaan rahoitustukea hankkeille, joiden tarkoituksena on parantaa oikeusalan toimijoiden ammatillisia taitoja, rajat ylittävän ja vakavan rikollisuuden torjuntaan ja ehkäisemiseen osallistuvien eri viranomaisten ja elinten välistä yhteistyötä sekä uhrien oikeuksien suojaamista ja rikosten ehkäisemistä. Agis-ohjelmasta voidaan tietyin edellytyksin tukea myös järjestöjä, jotka edistävät tällaista yhteistyötä. Vuosiksi laadittu Agis-ohjelma laajentaa aiemmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluneiden joulukuussa 2002 päättyneiden ohjelmien 3 toimintaalaa ja kattaa nyt myös aiemmin budjettikohdasta B5-831 rahoitetut toimet (huumausaineet). Agis-ohjelman täytäntöönpanoa varten komissio laatii ja julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä 4 sekä oikeus- ja sisä-asioiden pääosaston verkkosivuilla vuotuisen työohjelman ja ehdotuspyynnön. Näissä asiakirjoissa esitetään aihekohtaiset painopisteet sekä mahdollisten erityishankkeiden aiheet ja Agis-ohjelmaa täydentävät toimenpiteet. II.2. TAVOITTEET Agis-ohjelman yleisenä tavoitteena on antaa Euroopan unionin kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella; laatia, panna täytäntöön ja arvioida eurooppalaista politiikkaa tällä alalla; tukea ja vahvistaa verkottumista, keskinäistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä etua koskevissa yleisissä kysymyksissä, tietojen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja levittämistä, yhteistyötä paikallis- ja aluetasolla sekä koulutuksen ja tieteellisen ja teknisen tutkimuksen parantamista ja mukauttamista; kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötään ehdokasmaiden ja muiden kolmansien maiden sekä alalla toimivien alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. 2 Neuvoston päätös 2002/630/YOS (EYVL L 203, , s. 5). 3 Grotius II (rikosoikeuden ala), Oisin II, Stop II, Hippokrates, Falcone. 4 EUVL C 5, , s. 5. 5

6 II.3. OHJELMAN KOHDERYHMÄT Agis-ohjelma on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille: oikeusalan toimijat: tuomarit, syyttäjät, asianajajat, oikeushallinnon virkamiehet, rikostutkinnasta vastaavat virkamiehet, haaste- ja ulosottomiehet, oikeudelliset asiantuntijat, tuomioistuinten tulkit sekä muut oikeuden hoitoon liittyvien ammattien harjoittajat; lainvalvontaviranomaiset: jäsenvaltioiden julkiset laitokset, jotka ovat kansallisen lain mukaisesti vastuussa rikosten ehkäisemisestä, paljastamisesta ja torjunnasta; muita julkishallinnon yksiköitä edustavat virkamiehet, yhdistysten ja ammattijärjestöjen sekä tutkimusalan ja liikemaailman edustajat, jotka osallistuvat järjestäytyneen tai muun rikollisuuden torjuntaan ja ehkäisyyn; uhrien auttamisesta vastaavien yksiköiden edustajat, maahanmuuttoasioista ja sosiaalipalveluista vastaavien viranomaisten edustajat mukaan luettuina. Tukea voidaan myöntää kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toimiville julkisille tai yksityisille elimille tai laitoksille, yksityisille toimijoille, yhdistyksille, ammatillisille järjestöille tai liike-elämää edustaville järjestöille, yleishyödyllisille järjestöille sekä oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille, joilla on laillinen toimipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ehdokasmaassa, sekä Eurojustille ja Europolille. Luonnollisten henkilöiden hakemuksia ei voida hyväksyä. II.4. OHJELMAN TOIMINTA Ohjelmasta tuetaan enintään kaksi vuotta kestäviä hankkeita seuraavilla aloilla: yleisissä ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö, koulutus mukaan luettuna; yhteistyö lainvalvontaviranomaisten tai jäsenvaltioiden muiden julkisten tai yksityisten laitosten välillä järjestäytyneen ja muun rikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan alalla; jäsenvaltioiden välinen yhteistyö uhrien etujen suojaamiseksi tehokkaasti rikosoikeudenkäynneissä. Tukea saavat seuraavantyyppiset hankkeet: koulutus; vaihto- ja harjoitteluohjelmien laatiminen ja niiden täytäntöönpanon aloittaminen; selvitykset ja tutkimukset (poliittisen kehityksen tukemiseen sovellettu tutkimus mukaan luettuna); ohjelman toteuttamisen yhteydessä saatujen tulosten levittäminen; jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten tai jäsenvaltioiden muiden rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien julkisten tai yksityisten elinten välisen yhteistyön kannustaminen, esimerkiksi tukemalla verkottumista; konferenssit ja seminaarit. Ohjelma ei ole tarkoitettu opiskelijoille, mutta jatkokoulutuksessa olevat nuoret ammattilaiset voivat siihen osallistua. 6

7 Hankkeet ovat kansainvälisiä, ja niissä on oltava mukana vähintään kolme organisaatiota (hakija ja kaksi muuta) kolmesta eri jäsenvaltiosta (tai kahdesta jäsenvaltiosta ja yhdestä liittymässä olevasta maasta tai ehdokasmaasta). Hankkeen osanottajat voivat olla lähtöisin jäsenvaltioista, liittymässä olevista maista tai ehdokasmaista ja myös kolmansista maista, jos se on perusteltua hankkeen kannalta. 7

8 Lisätietoja Agis-ohjelmasta: Ohjelman sähköposti: Roberto SEGRE Postiosoite: Käyntiosoite: European Commission Rue du Luxembourg, 46 Directorate-General Justice and Home Affairs Unit D4: Financial support (AGIS Programme) and Prevention of General Crime Office 3/170 Office LX46 3/159 B-1000 Bruxelles B-1049 Bruxelles Agis-ohjelman verkkosivut oikeus- ja sisäasioiden pääosaston sivustolla: 8

9 III. OHJEITA HAKIJOILLE III.1. YLEISET HAKUOHJEET Ehdot 1. Hakemuksessa on käytettävä virallista avustusten hakulomaketta, muutoin hakemusta ei voida hyväksyä. Hakulomake voidaan ladata verkko-osoitteesta: Hakulomake on saatavilla kaikilla Euroopan unionin 11:llä virallisella kielellä. Mitä tahansa kieliversiota voidaan käyttää riippumatta hakijan kansallisuudesta. Hakulomake on kuitenkin täytettävä lomakkeen kielellä (esimerkiksi ranskankielistä hakulomaketta ei voida täyttää italiaksi). 2. Hakulomake on täytettävä tekstinkäsittelymuodossa, muutoin hakemusta ei voida hyväksyä. 3. Komissiolle on toimitettava: asianmukaisesti täytetty, allekirjoitettu ja päivätty hakulomake sekä talousarvio ja aikataulu paperiversiona kolmena (3) kappaleena; hakulomake ja talousarvio sähköisessä muodossa (levykkeellä tai CD-ROMilla); kaikki muut ehdotuspyynnössä ilmoitetut asiakirjat. 4. Hankkeeseen osallistuvien kumppaneiden on täytettävä ja allekirjoitettava yhteistyökumppanuutta koskeva vakuutus, josta käy ilmi kunkin tehtävä hankkeessa sekä mahdollinen rahoitusosuus. 5. Lisätietoja on saatavissa Agis-ohjelman työohjelmasta ja ehdotuspyynnöistä. 9

10 III.2. EHDOTUKSEN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET Hakulomake on jaettu eri jaksoihin, ja asianmukaisesti täytettynä sen pitäisi sisältää kaikki ehdotuksen arvioinnissa tarvittavat tiedot. Hakulomake on täytettävä jollakin Euroopan unionin 11 virallisesta kielestä, mieluiten englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Huomattavaa on, että hankkeen tiivistelmä kohdassa on täytettävä englanniksi tai ranskaksi, ja sitä käytetään julkisuuteen annettavana tiedotteena, mikäli avustus myönnetään. Hakulomaketta täytettäessä on tärkeää olla täsmällinen, esittää tiedot yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti mutta silti lyhyesti ja keskittyä hankkeen keskeisimpiin piirteisiin, tavoitteisiin ja tuloksiin. Hankkeet arvioidaan sen mukaan, miten ne täyttävät ehdotuspyynnössä annetut kriteerit. Hakulomakkeen täyttämistä koskevia yleisiä ohjeita: Kohta 2.1.8: Hankkeen yhteenveto (enintään 2000 merkkiä) Yhteenvedosta on käytävä ilmi hankkeen keskeisimmät piirteet, ja siinä on vastattava seuraaviin kysymyksiin: MINKÄTYYPPISESTÄ toiminnasta on kysymys? Esimerkkejä: viikon kestävä poliisiharjoitus, kolme neljäpäiväistä koulutusseminaaria, toteutettavuustutkimus. KUINKA monta henkilöä hankkeeseen osallistuu ja mitkä ovat heidän tehtävänsä? Esimerkkejä: 12 tutkijaa, 54 lainvalvontaviranomaisten ja 5 rahoituslaitosten edustajaa, 4 raja-alueiden verkottumisesta vastaavaa organisaatiota. MIKÄ on tarkkaan ottaen hankkeen sisältö? Esimerkkejä: Internetissä levitettävien lapsipornografisten viestien torjuntaan tarkoitettujen tekniikoiden käyttökoulutus, ulkomaisia rahoituspetoksia koskevan tilastoinnin parantaminen, ekstaasikaupan rikostutkinnassa tarvittavien taitojen hankkiminen. MILLAISIA tuloksia hankkeesta odotetaan? Esimerkkejä: lainvalvontaviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteisten toimintaohjeiden laatiminen ihmiskaupan uhreja koskevien tietojen käytöstä, rikospaikkatutkijoiden kouluttajien koulutuksessa käytettävän mallin kehittäminen, synteettisiä huumausaineita käsittelevän käsikirjan laatiminen, arviointi säädösten saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, rahoituspetoksia koskevia kansallisia tilastoja vertailevan raportin laatiminen. Tiivistelmässä on ilmoitettava, millä kielillä mahdollinen julkaisu tai muu materiaali on saatavilla. Mikäli hanke liittyy suoraan tietyn säädöksen täytäntöönpanoon, se on mainittava tiivistelmässä. Yleisiä politiikkoja tai neuvoston päätelmiä ei kuitenkaan pidä mainita, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. 10

11 Kohta (enintään 2000 merkkiä) Hankkeen yhteenveto englanniksi tai ranskaksi. Nämä tiedot voidaan julkaista. Tämän kohdan tulee sisältää edellä luetellut keskeisimmät tiedot. Kohta Valitkaa hankettanne parhaiten vastaava kuvaus kustakin neljästä kategoriasta (tavoitteet, alat, hankkeen tyyppi ja hankkeen luonne) ja merkitkää se rastilla. Hankkeen tyypin määrittelyssä huomattavaa: Tiedotusseminaari järjestetään suuremmalle osanottajajoukolle kuin erityiskoulutus. Sen tärkeimpänä tavoitteena voi olla esimerkiksi tiettyä säädöstä koskevien tarkistusten esittely, analyysien vertailu tai yhteistyömenetelmien ja tulosten vaihtaminen. Se voi koostua esitelmistä ja tarvittaessa työpajoista (workshopeista), joissa keskitytään tiettyihin erityisongelmiin. Tämäntyyppisiä toimia valmistellaan ennakkomateriaalin ja/tai tilanteita tai ongelmia vertailevan tai yhdistelevän analyysin avulla. Tulokset voidaan julkaista päätelmien, suositusten ja/tai yksittäisiä aiheita koskevien analyysien muodossa. Konferenssi kohdennetaan tarkkaan rajatulle ryhmälle ja sen tavoitteena on saada aikaan muutoksia joko lähestymistavassa, asenteissa, menetelmissä tai työn painopistealueissa sekä tuoda näkyviin tietty ongelma tai politiikka. Toimien vaikutusten arviointi on tärkeä osa hanketta. Voidaan esimerkiksi tehdä yhteenveto havaituista muutoksista ja asianomaisten elinten tekemistä sitoumuksista tai analysoida poliittista näkyvyyttä tai konferenssin yhteydessä kehitettyjä uusia aloitteita. Ennen seminaaria, jossa esitellään tuloksia tai käytäntöjä, on laadittava selkeä arvio kyseessä olevien tulosten tai käytäntöjen laadusta ja vaikutuksista sekä arvioitava kohderyhmän tarvetta ja mahdollisuuksia panna tällaiset käytännöt/välineet/menetelmät täytäntöön omassa maassaan. Päätelmissä pitäisi arvioida tulosten hyödyntämisen mahdollisuuksia ja rajoituksia (oikeudellisia, kulttuurisia ja käytännön seikkoja). Seminaarin valmistelu- ja jälkityö tehdään läheisessä yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa, jotta käsitteistä ja tuloksista saadaan mahdollisimman kattavat. Seminaarin muodossa tapahtuva tai muu koulutus on selkeästi kohdennettava ja suunnattava ammattilaisille, jotka tarvitsevat koulutuksen antamia taitoja tai tietoja päivittäisessä työssään. Seminaaria valmistellaan arvioimalla tärkeimpien kumppaneiden kanssa kohderyhmää, viitekehystä ja sisältöä keskittyen todelliseen ammattitaidon parantamiseen, uusien taitojen oppimiseen ja käytännön kokemusten vaihtoon. Koulutusohjelma on merkittävä hakulomakkeeseen siten, että siinä ilmoitetaan yksityiskohtaisesti käsiteltävät aiheet sekä mukana olevat puhujat/kouluttajat (ainakin organisaatiot). Hyvä koulutus on enemmän kuin lainsäädäntöä koskevien tietojen päivittämistä ja tietojenvaihtoa tai tietyn ilmiön analysoimista. Sen pitäisi tarjota myös koulutettaville mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen sekä mahdollisuuksien mukaan käytännön harjoituksiin. Koulutushankkeen tavoitteena voi myös olla erityisten koulutusmoduulien kehittäminen kouluttajille tai loppukäyttäjille. Näiden koulutusmoduulien laatimisessa olisi otettava huomioon kaikki aiheeseen liittyvä materiaali ja kumppaneilta saatava asiantuntemus. Koulutusmoduulit on testattava, ja niiden on oltava myös muiden EUkumppaneiden/viranomaisten käytettävissä. 11

12 Kohta Hankkeella on pyrittävä ratkaisemaan tietty ongelma tai löytämään siihen helpotusta. Hakijoiden toivotaan keskittyvän selkeisiin kohteisiin. Yleisiä poliittisia kannanottoja ja suurisuuntaisia tavoitteita on vältettävä. Kohta Hankkeella voi olla itsenäinen tavoite tai se voi olla osa laajempaa strategiaa tietojen, taitojen tai yhteistyöprosessien parantamiseksi hakijaorganisaation, maan tai kumppaniorganisaatioiden tasolla. Hankkeella voidaan myös osallistua EU:n tai kansainvälisen lainsäädännön täytäntöönpanoon tai valmistella poliittisia aloitteita. Tällaisissa tapauksissa asiaankuuluvat tiedot/perusteet/lainaukset on mainittava. Kohdat Hakijoiden on osoitettava tuntevansa asianomaisen alan keskeisin kehitys, ja hakijoilla on oltava selkeä näkemys hankkeen nimenomaisesta roolista siinä. Hakijaorganisaatiolle ja kumppaneille koituva lisäarvo on selitettävä tarkasti. EU:n tasolla saatava lisäarvo määrää sen, millaisia vaikutuksia hankkeella on kohderyhmään ja hankkeen osallistujien välisten suhteiden vahvistumiseen. Kohta Tutkimushankkeen valmistelukokoukset eivät ole hankkeen tuloksia, kuten ei myöskään esimerkiksi koulutusohjelman perustamiseen tähtäävä kumppaneiden välinen yhteydenpito. Tiettyä rikollisuuteen liittyvää aihetta kumppanimaissa analysoivan asiakirjan laatiminen saatetaan katsoa tulokseksi, jos se jaetaan seminaarissa osanottajille. Hankkeen tuloksena syntyvistä raporteista, CD-ROMeista, verkkosivustoista jne. on ilmoitettava, millä kielillä ne ovat saatavilla. Kohta Tässä kohdassa luetellaan toivotun tuloksen saavuttamiseen tarvittavat vaiheet. Tähän on merkittävä myös valmistelukokoukset ja muut tuloksen saavuttamiseen tarvittavat toimet, joilla on vaikutusta talousarvioon. Kohdat Näissä kohdissa selvitetään, millaisia erityyppisiä vaikutuksia hankkeella on kumppaneiden työhön tai niiden välisiin suhteisiin, millaisia jatkotoimia se synnyttää tai millainen vaikutus sillä on uusiin toimiin. Tässä pyydetään erittelemään maat ja kohderyhmät sekä tulosten levittämisessä käytettävät kanavat (postittaminen, viralliset kanavat, eri kohderyhmille tarkoitetut ammatilliset julkaisut jne.). Kohdat ja Näissä kohdissa ilmoitetaan mahdolliset tukitoimet, joilla varmistetaan, että hanke tavoittaa kohteensa ja täyttää laatuvaatimukset. Kohta Tässä muistutetaan hakijoita niiden velvollisuudesta mainita Agis-ohjelmasta saatu yhteisrahoitus. Agis-ohjelman verkkosivuilta on saatavissa valmis teksti ja tunnus, joita käyttämällä avustuksen saajat voivat täyttää tämän velvoitteensa. 12

13 III.3. MENOISTA YLEISESTI HUOM.: Avustusten myöntämiseen liittyvien talousarviokäsitteiden ja tukikelpoisten kustannuserien ymmärtämiseksi kannattaa tutustua avustussopimuksen malliin, joka löytyy Agis-ohjelman verkkosivuilta: sekä Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen VI osastoon (avustukset) ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöihin, jotka ovat molemmat olleet voimassa 1. päivästä tammikuuta 2003 lähtien ja ovat saatavilla sähköisessä muodossa yhteisön lainsäädäntötietokannasta (EUR-LEX): III.3.A. Tiedot talousarviosta Osana hakemusta hakijan on toimitettava hankkeen yksityiskohtainen talousarvio (euroissa), jossa on eriteltynä sekä suunnitellut menot että odotettavissa olevat tulot (ja josta käy ilmi komissiolta haetun yhteisrahoituksen, oman rahoituksen ja muun rahoituksen määrä). Tähän on käytettävä talousarviolomaketta. Hakijan ja kumppaniorganisaatioiden rahoitusosuudet ja muut rahoituslähteet on eriteltävä oikeisiin kohtiin. Normaalitapauksissa komission rahoitusosuus voi olla enintään 70 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, mutta erityishankkeissa ja täydentävissä toimenpiteissä tämä prosenttiosuus voidaan ylittää. Loppuosa rahoituksesta on siis saatava muista lähteistä. On syytä huomata, että komission maksumenettelyt edellyttävät, että hakijat vastaavat hankkeiden ennakkorahoituksesta. Avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen komissio kuitenkin maksaa ennakkomaksun avustuksen saajalle. Yhteisrahoitettavissa hankkeissa yhteisön tukea maksetaan vain, jos hankkeelle on muitakin julkisia tai yksityisiä rahoituslähteitä: kumppaneita, takaajia, osallistumismaksuja, osallistujien maksamia tai heidän puolestaan maksettavia kustannuksia. Viimeksi mainitut luetellaan sekä kustannuksina että tuloina. Yhteisrahoituksen olemassaolo osoitetaan yhteistyökumppanuutta koskevan vakuutuksen kohdassa 5, jossa vahvistetaan kunkin hankkeeseen osallistuvan kumppanin yhteisrahoitussitoumukset. Allekirjoittamalla hakulomakkeen ja talousarviolomakkeen hakija sitoutuu vastaamaan omasta rahoitusosuudestaan. Komission Microsoft Excel -muodossa laatima talousarviolomake on täytettävä oikein. On tärkeää, että lomakkeella annetaan tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot: henkilöstön tehtävät, laskentayksiköt (päivä, kuukausi, matka, kirja, sivut jne.), yksikkömäärät jne. Yhteisön myöntämä rahoitus ei missään tapauksessa saa synnyttää voittoa. 13

14 III.3.B. Tukikelpoisuutta koskevat säännöt 5 Kustannukset jaetaan kahteen pääluokkaan: tukikelpoiset välittömät kustannukset ja tukikelpoiset välilliset kustannukset (yleiskustannukset). 1. Tukikelpoiset välittömät kustannukset Nämä ovat hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä kustannuksia. Näitä kustannuksia ei olisi syntynyt, ellei hanketta olisi toteutettu. Avustuksia myönnettäessä kustannukset katsotaan tukikelpoisiksi eli sellaisiksi, että niihin on oikeus saada yhteisön rahoitusta, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset: - ne liittyvät suoraan ehdotettuun hankkeeseen ja niistä määrätään sen talousarviossa; - ne ovat ehdotuksessa esitetyn hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä; - ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja, ja niissä noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatteita erityisesti taloudellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden osalta; - ne ovat aiheutuneet hankkeen toteutusaikana, sellaisena kuin se on määritelty avustussopimuksen I.2 artiklassa. Ainoastaan hankkeen alkamisajankohdan jälkeen ja ennen sen päättymisajankohtaa syntyneet kustannukset ovat tukikelpoisia. Hankkeen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden raportointijakson aikana syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia; - ne ovat avustuksen saajan tai kumppaneiden toteutuneita kustannuksia, ne on kirjattu saajan kirjanpitoon tai veroilmoituksiin, ja ne ovat yksilöitävissä ja tarkastettavissa. Erityisesti tukikelpoisia ovat seuraavat välittömät kustannukset: - henkilöstökustannukset - matka- ja oleskelukulut - laitekustannukset - kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset - hankkeen toteuttamiseksi tehtyjen hankintasopimusten kustannukset edellyttäen, että avustussopimuksen II.9 artiklassa määrättyjä ehtoja noudatetaan - sopimusehdoista suoraan aiheutuvat kustannukset (tiedotus, hankkeen arviointi, tarkastukset, käännös- ja kopiointikulut jne.), tarvittaessa myös rahoituspalvelujen kustannukset (erityisesti vakuuksista aiheutuneet kustannukset). Avustussopimuksessa mainittu Euroopan yhteisön rahoitusosuus lasketaan tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän perusteella. 5 Tässä kohdassa käytetyt kirjaimet vastaavat talousarviolomakkeen luokittelua. 14

15 A. Henkilöstökustannukset Tämä kattaa hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön aiheuttamat kustannukset eli todelliset palkkakustannukset, joihin on lisätty sosiaaliturvamaksut ja muut palkkioihin liittyvät lakisääteiset kustannukset, jos ne eivät ylitä avustuksen saajan tavanomaisen palkkauskäytännön mukaista keskitasoa. Henkilöstökustannukset on laskettava työntekijän/palvelun tarjoajan todellisen päiväpalkan perusteella kerrottuna hankkeeseen käytettyjen työpäivien määrällä. Lukuun on sisällytettävä kaikki tavanomaiset työnantajamaksut, kuten sosiaaliturvamaksut, mutta sen sijaan siihen ei voida sisällyttää mahdollisia bonuksia, kannustimia tai voitonjako-ohjelmia. Näihin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös muita henkilöresurssien käyttöön liittyviä kustannuksia, jos ne on eritelty ehdotuspyynnössä. Virkamiesten ja muun julkisten viranomaisten palkkaaman henkilöstön palkkakustannukset eivät ole tukikelpoisia. Sama pätee myös pysyvästi hakijaorganisaation palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka osallistuvat hankkeen täytäntöönpanoon osana tavanomaisia työtehtäviään. Hankkeen tai sen osan täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden aiheuttamat henkilöstökustannukset voidaan kuitenkin katsoa tukikelpoisiksi, jos - organisaatio on palkannut työntekijän vain hankkeen ajaksi; - henkilö on hakijaorganisaation vakituinen työntekijä, joka suorittaa hankkeen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ylityökorvausta vastaan; - henkilö on hakijaorganisaation vakituinen työntekijä, joka on virallisesti siirretty hoitamaan hankkeen toteuttamiseen liittyviä, työntekijän normaaliin työnkuvaan kuulumattomia tehtäviä, ja kyseisen työntekijän varsinaisia työtehtäviä hoitaa toinen organisaation työntekijä; - henkilö on hakijaorganisaation vakituinen työntekijä, joka on virallisesti siirretty hoitamaan hankkeen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Työntekijän työpanos hankkeen hyväksi voidaan tarkistaa yksinkertaisella ja todennettavissa olevalla menetelmällä (työaikalomakkeet). Tässä tapauksessa kustannukset katsotaan välittömiksi kustannuksiksi, joihin liittyy vastaava tulo. Hakijan on toimitettava nämä tiedot asianmukaisella lomakkeella (ks. talousarvion laadintaohjeet), joka on saatavilla Agis-ohjelman verkkosivuilta. Hyväksyttävän palkkatason määrittämiseksi on määritelty kokopäivätyöstä päivää kohti maksettavat enimmäispalkat, jotka sisältävät kaikki mahdolliset maksut: ISCO1- ammattiluokassa 450 euroa, ISCO2-luokassa 300 euroa, ISCO3-luokassa 250 euroa ja ISCO4-luokassa 125 euroa. On huomattava, että henkilöstökustannuksiin ei voida sisällyttää kääntämisestä tai tulkkauksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka merkitään kohtaan Kokoukset ja seminaarit (E-kohta) tai Julkaisut ja tiedotus (F-kohta) tai Muut välittömät kustannukset (G-kohta). B. Toimintaan osallistuvan henkilöstön matka- ja oleskelukulut 15

16 Tämän nimikkeen alle kuuluvat hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön matka- ja oleskelukustannukset, lukuun ottamatta kokouksiin ja seminaareihin liittyviä kustannuksia, jotka merkittään oman nimikkeensä alle jäljempänä olevaan E-kohtaan Kokoukset ja seminaarit. Ainoastaan suoraan hankkeeseen kohdistuviin, selkeästi eriteltyihin ja tunnistettavissa oleviin matka- ja oleskelukuluihin voidaan myöntää yhteisön rahoitusta. Muualle kuin kumppaneiden toimipaikkoihin suuntautuvien matkojen on osoitettava liittyvän hankkeeseen. Sopimuksen mukaan tukikelpoisia ovat ainoastaan matkasta aiheutuneet todelliset kustannukset. Matkat on tehtävä halvimmalla kulkuvälineellä ja käytettävä mahdollisuuksien mukaan edullisinta maksuluokkaa. Oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset, joiden on oltava perusteltuja ja joiden hinta ei saa olla kohtuuton, voidaan hyvittää seuraavasti: 1. yksityisauto: ilmoituksen perusteella, kuitenkin enintään ensimmäisen luokan junalippua vastaava summa (korvaus maksetaan vain yhden lipun hinnasta riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä samassa autossa matkustaa) 2. vuokra-auto (enintään B-luokka tai vastaava) tai taksi: todelliset kustannukset, elleivät ne ole kohtuuttomia muun liikennevälineen käyttöön verrattuna. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön oleskelukustannukset lasketaan päivärahojen tai todellisten kustannusten perusteella. Niiden on oltava avustuksen saajan tavanomaisen matkakorvauskäytännön mukaisia, eivätkä ne saa ylittää komission vuosittain hyväksymissä maksutaulukoissa vahvistettuja määriä (ks. jäljempänä). Oleskelukustannukset (joihin sisältyy majoitus, kaksi päivittäistä ateriaa sekä kaikki muut kustannukset, kuten taksit ja paikallisliikenteen maksut) voidaan maksaa hankkeen varoista, jos 1. ne ovat kohtuulliset paikalliseen hintatasoon nähden; 2. niiden laskuperusteena käytetään kumppaniorganisaation sisäisiä sääntöjä, jotka voivat perustua joko todellisiin kustannuksiin tai päivärahaan. Periaatteessa oleskelukustannukset eivät saa ylittää matkustavan henkilön omassa organisaatiossa määriteltyä ja sovellettavaa matkapäivärahaa tai alla olevassa taulukossa esitettyjä enimmäispäivärahoja. Maa Päiväraha (euroa) Maa Päiväraha (euroa) Itävalta 122 Italia 130 Belgia 150 Luxemburg 143 Tanska 179 Alankomaat 148 Suomi 156 Portugali 143 Ranska 130 Espanja 141 Saksa 127 Ruotsi 157 Kreikka 113 Yhdistynyt 199 kuningaskunta Irlanti 165 Tšekki 230 Malta 181 Kypros 100 Viro 152 Latvia 178 Liettua 177 Puola 221 Slovenia 133 Slovakia 158 Unkari 172 Muiden kuin taulukossa mainittujen maiden enimmäispäivärahat löytyvät verkko-osoitteesta: 16

17 C. Laitteet (uudet tai käytetyt) Tämä kattaa laitteiden (uusien tai käytettyjen) hankintakustannukset, jos kyseisistä laitteista tehdään avustuksen saajaan sovellettavien ja samanluonteisten hyödykkeiden osalta yleisesti sallitut vero- ja kirjanpitosääntöjen mukaiset poistot. Komissio voi ottaa huomioon ainoastaan sen osan hyödykkeen poistosta, joka vastaa hankkeen kestoa ja hyödykkeen todellista käyttöä hankkeen tarkoituksiin, ellei hyödykkeen luonne ja/tai käyttö oikeuta komissiota ottamaan sitä eri tavalla huomioon. Joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä myös tietokoneiden ja audiovisuaalisten laitteiden hankinnasta, vuokrauksesta tai liisauksesta aiheutuvat kustannukset. Tällöin hakijan on perusteltava, miksi hankkeen toteuttaminen vaatii kyseisen laitteen ostamista tai vuokraamista; vertailtava eri toimittajien hintoja parhaan tarjouksen löytämiseksi (on otettava huomioon hinta ja laatu); kirjattava hankkeen kuluiksi ainoastaan sopimuksen voimassaoloaikana hankituista tai vuokratuista laitteista aiheutuneet kustannukset sellaisessa suhteessa, joka vastaa laitteen todellista käyttöastetta ja käyttöaikaa sopimuskauden aikana. Ostetuista laitteista sopimusorganisaation on tehtävä kansallisen lainsäädännön mukaiset vuotuiset poistot 6. Organisaation, jonka tiloihin hankitut laitteet asennetaan, on yksilöitävä ja numeroitava laitteet. Sopimusorganisaation on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatteita tehdessään päätöksiä laitteiden vuokraamisesta, liisaamisesta (pitkäaikaisvuokraus) tai ostamisesta sekä pystyttävä perustelemaan valintansa. Kiinteän omaisuuden poistot sisältyvät tukikelpoisiin yleiskustannuksiin (ks. jäljempänä tukikelpoiset välilliset kustannukset, kohta L). Täydet poistot voidaan hyväksyä, jos hankkeen luonne ja/tai omaisuuden käyttö sitä edellyttää. Tällöin komissio määrittelee lopullisen kohteen. 6 Esimerkki: Laitehankintojen kokonaisarvo: euroa. Arvioitu käyttöaika: kolme vuotta. Sallittu kuukausipoisto euroa/36 = 27,78 euroa. Sopimuksen voimassaoloaika: eli 2 vuotta. Ostopäivä (= laskun päivämäärä): Käyttöaika ei siis voi olla enempää kuin 17 kuukautta. Jos oletetaan, että laite on vain puolet ajasta hankkeen käytössä, käyttöaste on tuolloin 50 prosenttia. Avustuksen kattamat poistot ovat siis: (27,78 x 17) x 0,5 = 236,13 euroa. 17

18 D. Kulutushyödykkeet Kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat yksilöitävissä ja jos ne on kohdennettu hankkeeseen. Kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset ovat tiukasti hankkeen toimintaan liittyviä todellisia kustannuksia. Esimerkiksi toimistotarvikkeet (kynät, paperi, kansiot, värikasetit, levykkeet jne.), sähkö-, puhelin- ja postimaksut, Internet-yhteys, tietokoneohjelmistot jne. katsotaan välillisiksi kustannuksiksi (ks. jäljempänä kohta L, Yleiskustannukset). Kokouksiin ja seminaareihin liittyviä kulutushyödykkeitä ja tarvikkeita ei merkitä tämän otsakkeen alle; niille on oma kohtansa Kokoukset ja seminaarit (ks. jäljempänä kohta E). E. Kokoukset ja seminaarit Kaikki kokouksiin ja seminaareihin liittyvät kustannukset on niiden luonteesta riippumatta kirjattava tähän budjettikohtaan (matka- ja oleskelukulut, käännös- ja tulkkauskulut, painokulut ja kopiointi, kulutushyödykkeet ja tarvikkeet jne.). Tähän kohtaan merkitään myös hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön sellaiset matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta kokoukseen tai seminaariin. Kustannukset voidaan merkitä maksettujen päivärahojen tai todellisten kustannusten perusteella. Edellä olevassa taulukossa esitetyt määrät ovat suuntaa antavia. Näistä kustannuksista on esitettävä yksityiskohtainen erittely. F. Julkaisut ja tiedotus Yhteisön rahoituksen saamiseksi hankkeesta on laadittava julkaisu hankkeen omaan käyttöön. Toimitus- ja painokulujen perusteeksi on ilmoitettava selkeästi julkaisutyyppi, sivumäärä, kopioiden määrä ja käännökset. G. Muut välittömät kustannukset Tähän kohtaan merkitään ulkopuolisista hankintasopimuksista aiheutuvat kustannukset (tutkimus, tekninen toteutettavuus, tukitoimet). Muihin lisäkustannuksiin, jotka eivät kuulu mihinkään edellä luetelluista kustannuseristä, voidaan komission suostumuksella hakea avustusta edellyttäen, että niiden katsotaan olevan välttämättömiä sopimuksessa määritellyn työn toteuttamisen kannalta. Tähän kohtaan kirjattavien kulujen on näin ollen täytettävä seuraavat ehdot: 1. Ne eivät saa sisältyä mihinkään muuhun budjettikohtaan. 2. Niiden on oltava välttämättömiä työn toteuttamisen kannalta. 18

19 3. Työn soveltamisala tai sisältö ei saa niiden vuoksi muuttua merkittävästi. 4. Niiden on oltava sopimuksen mukaan tukikelpoisia. 5. Niiden on oltava selkeästi tunnistettavissa. Tyypillisiä tähän kohtaan sisällytettäviä kuluja ovat rahoituspalveluista perittävät maksut (pankkien palvelumaksut, ei kuitenkaan kurssitappioiden riskejä) tukikelpoisiin kustannuksiin liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset muut sopimusehdoista aiheutuvat kustannukset (raportit, käännökset 7, todistukset, talletukset, pankkitakuut jne.) hankkeen ulkopuoliset tarkastukset. Tarkastukset ja arviointi Komission hyväksymien tai pyytämien toimintaa koskevien tarkastusten ja arviointien kustannukset voidaan merkitä kohtaan G. 2. Tukikelpoiset välilliset kustannukset L. Yleiskustannukset Välittömistä kustannuksista poiketen välilliset kustannukset (yleiskustannukset) ovat erilaisia kustannuksia, joita ei voida määritellä hankkeeseen suoraan liittyviksi ja sen toteuttamisen kannalta välttämättömiksi. Jos välillisten kustannusten kiinteämääräisestä korvaamisesta määrätään avustussopimuksen I.3 artiklan 2 kohdassa, niitä ei tarvitse erikseen perustella kirjanpitotosittein. Yleiskustannuksiin sisältyy esimerkiksi seuraavanlaisia kustannuksia: hallintokulut, rakennuksista ja laitteista tehtävät poistot (avustuksen saajan kansallisessa lainsäädännössä määritellyn laskentamenetelmän mukaisesti), vuokrat, ylläpitokustannukset, televiestintä ja postikulut, lämmitys, vesi, sähkö ja muut energiakustannukset, toimistokalusteet, toimistotarvikkeet sekä vakuutukset. EU:n talousarviosta toiminta-avustusta saavat organisaatiot eivät voi sisällyttää välillisiä kustannuksia talousarvioonsa. 3. Luontoissuoritukset Luontoissuoritukset Luontoissuoritukset eivät ole avustuksen saajalle koituneita todellisia kustannuksia eivätkä näin ollen tukikelpoisia kustannuksia. 7 Lukuun ottamatta kokouksiin ja seminaareihin tai julkaisuihin liittyviä käännös- tai tulkkauskustannuksia, jotka on merkittävä omaan budjettikohtaansa (E). 19

20 Komissio voi ottaa huomioon luontoissuoritukset ainoastaan arvioidessaan hankkeen kustannusvaikuttavuutta. III.3.C. Ei-tukikelpoiset kustannukset Seuraavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia: - sijoitetun pääoman tuotto - lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset - varaukset tulevien tappioiden tai velkojen osalta - korkokustannukset - epävarmat saamiset - kurssitappiot - arvonlisävero, paitsi jos avustuksen saaja voi todistaa, ettei saa siitä palautusta - kustannukset, jotka on ilmoitettu ja korvattu jonkin toisen yhteisön avustusta saavan hankkeen tai toimintasuunnitelman yhteydessä - kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset - luontoissuoritukset - lahjat - matkailuun liittyvä oheisohjelma. III.4. HANKKEIDEN VALINTA JA SOPIMUSTEN TEKEMINEN III.4.A. Arviointiperusteet Hakemukset arvioidaan työohjelmassa ja ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Tämän arvioinnin jälkeen komissio laatii luettelon rahoitettaviksi valituista hankkeista. Luettelo toimitetaan Agis-komitealle lausuntoa varten. Komitean annettua lausuntonsa komissio tekee päätöksensä ja ilmoittaa hakijoille, onko hakemus hyväksytty. Komissio voi myös halutessaan laatia luettelon varalla olevista hankkeista, joille voidaan myöntää rahoitusta, mikäli ohjelman käyttöön saadaan lisävaroja tai jonkin muun hankkeen järjestäjät peruuttavat (valitun) hankkeen. III.4.B. Tarkistettu talousarvio Komissio voi pyytää hakijoita toimittamaan tarkistetun talousarvion varmistaakseen, että kustannusten tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä on noudatettu, tai jos myönnetyn avustuksen määrä poikkeaa haetusta määrästä. 20

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

DAPHNE II -OHJELMA 2004-2008

DAPHNE II -OHJELMA 2004-2008 EUROOPAN KOMISSIO Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto Directorate C: Civil justice, rights and citizenship Yksikkö C4: Financial support for justice, rights and citizenship DAPHNE II -OHJELMA

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O]

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EDUSTUSTOT Temaattinen tuki ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] PERUSTUU PUITESOPIMUKSEEN [N:O] Tämän erityissopimuksen, jäljempänä sopimus, sopimuspuolia ovat Euroopan

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö Organisointituki (Organisational support) /henkilö Yksilötuki (Individual support)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot