TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014"

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

2 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohde Puitejärjestely SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS MÄÄRITELMÄT SOPIMUSKAUSI PALVELUN SISÄLTÖ Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Toimintasuunnitelma Henkilöstö TILAUSMENETTELY REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT TILAAJAN VASTUUT PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Hinnat Hinnanmuutokset LASKUTUS JA MAKSUEHDOT RAPORTOINTI PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS VAKUUTUKSET AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ SOPIMUSSAKOT VAHINGONKORVAUS VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE LUOTTAMUKSELLISUUS REFERENSSIT SOPIMUKSEN PURKAMINEN SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN ALLEKIRJOITUKSET... 11

3 Sivu 2/14 1 SOPIJAPUOLET [Palveluntuottaja] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: ja [Työterveys Wellamo Oy] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: Työterveys Wellamo Oy (jäljempänä Tilaaja) ja [Palveluntuottaja], (jäljempänä Palveluntuottaja), ovat tehneet tämän erikoislääkäripalvelujen ja -tutkimusten toimittamista koskevan palvelusopimuksen, joka muodostuu sopimustekstistä ja Sopimuksen liitteistä. 2 VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat Sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Sirpa Maukola-Juuso Osoite: Saimaankatu 23, Lahti Puhelin: Sähköposti: Tilaajan muut yhteyshenkilöt: Laskutussihteeri Heli Karjalainen, puh Hallintopäällikkö Pertti Kansonen, puh Johtava ylilääkäri Satu Väihkönen, puh Palveluntuottajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat. 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 3.1 Sopimuksen kohde

4 Sivu 3/14 Sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan tarjouksen mukaisten erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankkiminen. Palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu Sopimuksen liitteellä 1 [laaditaan tarjouspyynnön liitteiden perusteella]. Palvelut toteutetaan Palveluntuottajan tiloissa. Sopimus ei sisällä määrä- eikä vähimmäisostovelvoitetta. 3.2 Puitejärjestely Erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankinnassa perustetaan puitejärjestely ja Tilaaja tekee tätä sopimusta vastaavan sopimuksen myös muiden palveluntuottajien kanssa järjestämänsä kilpailutuksen perusteella. Sopimus ei siten anna Palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamiin palveluhankintoihin. Tarvittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilaukset ohjataan puitejärjestelyn sisällä palveluntuottajille hinnan mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä. Mikäli palveluntuottaja ei pysty vastaanottamaan tilausta, ohjataan tilaus ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavalle puitejärjestelyyn valitulle palveluntuottajalle. Ensisijaisuusjärjestyksestä voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikäli esimerkiksi vastaanoton nopea saatavuus tai toimipisteen sijainti ovat Palvelunkäyttäjän hoidon kannalta erittäin merkitseviä. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti ja syrjimättä. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tilaajan tarjouspyyntö (liite 1) 3. Palvelukuvaus (liite 2) 4. Hinnasto (liite 3) 5. Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet (Täsmennetään sopimusneuvotteluissa) 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 5 MÄÄRITELMÄT Toimipaikka/Toimipiste on paikka, jossa Palveluntuottajalla on vähintään erikoislääkärikonsultaation ammattihenkilöstön asianmukaiset vastaanottopalvelut ja -tilat. Vaatimus tarkoittaa Palvelulle tässä Sopimuksessa asetettuja tarpeita ja odotuksia, jotka Palvelun on täytettävä. Virhe tarkoittaa Palveluun kohdistuvan vaatimuksen tai muun sopimusvelvoitteen täyttymättä jäämistä. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa kuvattuja Palveluja. Palvelunkäyttäjä on henkilö, joka on oikeutettu käyttämään Tilaajan tämän Sopimuksen perusteella hankkimia Palveluja.

5 Sivu 4/14 6 SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa PALVELUN SISÄLTÖ 7.1 Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Erikoislääkäripalveluihin ja -tutkimuksiin sisältyvät seuraavat palvelut: Erikoislääkärikonsultaatiot 1. ortopedia 2. käsikirurgia 3. kirurgia 4. fysiatria 5. sisätaudit 6. kardiologia 7. psykiatria 8. neurologia 9. ihotaudit 10. keuhkosairaudet 11. korva-nenä-kurkkusairaudet 12. neuropsykologia 13. foniatria Erikoistutkimukset 14. ENMG 15. unipolygrafia 16. rasitusergometria Kuvantamistutkimukset 17. EEG 18. MRI, pää-, tuki- ja liikuntaelimet Leikkaustoimenpiteet 19. Rannekanavapinteen vapautusleikkaus 20. Olkapään kiertäjäkalvosinrepeämän leikkaus tai siihen verrannollinen olkapään leikkaushoito 7.2 Toimintasuunnitelma Yhteistyökäytännöt sovitaan yhteistyötapaamisissa, joita järjestetään tarpeen mukaisesti. 7.3 Henkilöstö Palveluntuottajan Tilaajalle nimettyinä erikoislääkäreinä toimivat liitteessä 4 ilmoitetut henkilöt. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa liitteellä 4 ilmoitettuja henkilöitä ilman Tilaajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaaja voi perustellusta syystä vaatia, että Palveluntuottaja vaihtaa palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön toiseen. Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi henkilön saama toistuva negatiivinen palaute esim. ammatillisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi. Tällöin Palveluntuottajan tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vaihtaakseen

6 Sivu 5/14 henkilön toiseen, Tilaajan hyväksymään henkilöön. Vaihdettavan henkilön tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. 8 TILAUSMENETTELY Tilaukset tehdään kirjallisella maksusitoumuksella Tilaajan sisäisen toimintamallin mukaisesti. 9 REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET Tilaaja lähettää Palvelua ja Palveluntuottajan lähettämiä laskuja koskevat reklamaatiot 14 päivän kuluessa virheen tai poikkeaman havaitsemisesta Palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottajan tulee vastata Tilaajan lähettämiin reklamaatioihin seitsemän (7) päivän kuluessa. Vastauksessaan Palveluntuottajan tulee ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi on ryhdytty. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle, ovatko korjaavat toimenpiteet riittävät vai tarvitaanko lisätoimia. Palveluntuottajan tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin virheiden toistumisen ehkäisemiseksi ja havaittujen virheiden korjaamiseksi. Ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tulee olla asianmukaisia virheiden vakavuuteen nähden. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot raportointia varten. 10 PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT Palveluntuottaja sitoutuu Sopimuksen mukaisten Palvelujen toimittamiseen Tilaajalle sekä täyttämään tässä Sopimuksessa määritellyt sopimusvelvoitteet Tilaajaa kohtaan. Palvelun on toimitushetkellä täytettävä sellaiset pakottavassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa asetuksissa ja normeissa asetetut vaatimukset, jotka ovat voimassa Sopimuksen tekohetkellä tai jotka on Sopimuksen tekohetkellä säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Palveluntuottajan kokonaisvastuu Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu Palvelun tuottamisesta, Palvelun vaatimustenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä Tilaajaa kohtaan. Palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana avata uusia toimipisteitä ja sulkea olemassa olevia toimipisteitään. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Tilaajan yhteyshenkilölle avattavan tai suljettavan toimipisteen tiedot viimeistään kuukautta ennen toimipisteen avaamista ja sulkemista. Palveluntuottajan toimipaikkaverkoston muutokset eivät saa kuitenkaan aiheuttaa olennaista haittaa Tilaajalle. Palveluntuottaja on sitoutunut siihen, että tarjottujen toimipisteiden toiminta jatkuu vähintään puolitoista vuotta tarjouksen tekopäivästä lukien. Palveluntuottaja vastaa asiakaskohtaisesta asiakkuuden hallinnasta tämän Sopimuksen mukaisesti, raportoi Palvelujen käytöstä, asiakaspalautteesta ja Palvelun laatutavoitteiden toteutumisesta Tilaajalle sovitun mukaisesti, tiedottaa Tilaajaa Palvelun tuottamiseen liittyvissä asioissa, kehittää mahdollisuuksien mukaan Palvelua Tilaajan ehdotusten perusteella, vastaa Tilaajan henkilöstörekisterien automaattisesta päivittämisestä.

7 Sivu 6/14 11 TILAAJAN VASTUUT Tilaaja antaa Palveluntuottajalle hallussaan olevat Palveluntuottajan pyytämät tiedot tehtävän suorittamista varten. Tilaaja nimeää organisaatiostaan yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä yhteydenpitoa varten, seuraa Palvelun laatua ja sisältöä. Ensisijainen Palvelun laadunvalvontavastuu on Palveluntuottajalla, tiedottaa Palveluun liittyvistä asioista omassa organisaatiossaan, tiedottaa Palveluntuottajaa Tilaajan työsuojelu- ja turvallisuusohjeista, tiedottaa Palveluntuottajaa organisaationsa toimintaan liittyvissä asioissa, joilla voi olla vaikutusta Palvelun tuottamiseen, antaa henkilökunnalleen Sopimusta vastaavat ohjeet Palveluiden käytöstä Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Palveluntuottajalla on Tilaajan organisaatiosta ja henkilöstöstä aina ajan tasalla olevat tiedot. 12 PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Palvelun käyttöönoton viivästyminen Palveluntuottajan tulee ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa Tilaajalle havaitessaan tai jos on ilmeistä, että Palvelun käyttöönotto viivästyy. Palveluntuottajan on lisäksi ilmoitettava viivästyksen syy ja sen vaikutus sekä uusi toimitusaika. Mikäli palvelun käyttöönoton viivästyminen ei johdu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakon suuruus on viisi (5) prosenttia jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta jaksolta, jolla Palveluntuottaja ylittää sovitun käyttöönottoajankohdan. Viivästyssakko lasketaan Palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen arvioidusta vuosisummasta. Viivästyssakko on kuitenkin enintään 20 prosenttia palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Mikäli käyttöönotto viivästyy yli neljä (4) viikkoa sovitusta, on Tilaajalla lisäksi oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja vähentää mahdollisen sopimussakon ensimmäisen asiakaslaskun yhteydessä. Jos Palveluntuottaja ei edellä mainittua vähennystä tee, on Tilaajalla oikeus valintansa mukaan laskuttaa sopimussakko tai vähentää se Palveluntuottajalle tapahtuvista maksuista. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa Tilaajan viivästyksestä. 13 HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET 13.1 Hinnat Hinnat on ilmoitettu tämän Sopimuksen liitteessä 3. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten hoitotarvikkeista ja tutkimusvälineistä, eikä näistä voi periä erillisiä maksuja. Erillisiä toimistomaksuja ei saa periä Tilaajalta tai Palvelunkäyttäjältä. Tilaaja tai Tilaajan Palvelunkäyttäjät eivät maksa erillisiä liittymismaksuja, laskutuslisiä tms. liitteellä 3 mainittujen maksujen päälle tulevia

8 Sivu 7/14 maksuja. Kaikki kustannukset peritään Tilaajalta eikä Palveluntuottajalla ole oikeutta periä maksuja Palvelunkäyttäjiltä. Palveluntuottaja sopii tarvittavista uusintakäynneistä Tilaajan kanssa etukäteen. Uusintakäyntien hinta määräytyy hintaliitteen 3 mukaan. Tilaajan haltuunotosta, kuten potilastietojen vastaanottamisesta, ei Palveluntuottajalla ole oikeutta periä mitään maksuja. Hankittavaan Palveluun sisältyy ilman eri veloitusta: Sopimuksen täytäntöönpanoon tai ohjaukseen liittyvä yhteydenpito Tilaajan yhteyshenkilön ja Palveluntuottajan välillä Palveluiden esittely Tilaajalle Kohdassa 15 kuvatut raportit Hinnanmuutokset Hinnat ovat kiinteinä voimassa kaksi (2) vuotta Sopimuksen allekirjoittamisesta. Palveluntuottajalla on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus huomioida hinnoittelussaan tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien korotuksista, arvonlisäveron noususta tai sen kantamisperusteiden muutoksista tai pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista kustannuksista aiheutuneet välittömät kustannukset edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja että kustannukset on tarkoitettu periä asiakashinnoista. Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen Palveluntuottaja voi ehdottaa sopimushintojen muutosta todellista yleistä kustannusten kehitystä vastaavasti. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia kerran vuodessa siten, että ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Hintojen korottavat muutokset tulevat voimaan vasta Tilaajan hyväksymisen jälkeen. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa vähintään vuoden korotuspäivästä ennen kuin uutta korotusta voi esittää. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan välittömästi huomioon Tilaajan hyväksi. 14 LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Palveluntuottaja laskuttaa suoraan Tilaajaa. Tilaaja maksaa Palvelut jälkikäteen Palveluntuottajan lähettämän laskun perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla. Verkkolaskun mukana voi olla myös sähköisiä liitetiedostoja. TYÖTERVEYS WELLAMO OY PL SSC VERKKOLASKUT OVT-TUNNUS OPRAATTORITUNNUS Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on laskun saapumishetkenä voimassa olevan korkolain mukainen. Palveluntuottajan laskusta on käytävä ilmi laskutuskausi päivämäärän tarkkuudella.

9 Sivu 8/14 Palveluntuottajan tulee järjestää laskutuksensa siten, että potilastietosuoja on taattu. Tilaajan on pystyttävä tarkastamaan lasku ja tämä edellyttää KELA-koodiston käyttöä sekä laskulla että laskun erittelyssä. Palveluntuottajan oma kooditus voi olla näkyvillä. Palveluntuottajan on laskutettava Palvelut viimeistään kolme (3) kuukautta Palvelun suorittamisen jälkeen. Mikäli muuta ei Tilaajan kanssa ole sovittu, Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa tätä myöhemmin laskutettuja Palveluja. Jos Tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, Palveluntuottajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. 15 RAPORTOINTI Palveluntuottajan tulee kuukausittain toimittaa laskun mukana erittely, mitä toimenpiteitä on tehty. Raportit tulee toimittaa Tilaajalle joko kirjallisesti tai sähköisesti salatussa muodossa. Palveluntuottaja toimittaa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuukauden lähetemäärät/erikoisala tilaajan ylilääkärille, talous- ja hallintopäällikölle sekä taloussihteerille. Raportoinnista ei peritä erillisiä maksuja, vaan raportointi on sisällytetty annettuihin hintoihin. Mikäli raportointi viivästyy sovitusta määräajasta, on Tilaajalla oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään 20 % Palveluntuottajalle maksettavien, viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Oikeus sopimussakkoon edellyttää kuitenkin Tilaajan kirjallista huomautusta raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu neljäntoista (14) päivän kuluessa huomautuksesta. 16 PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS Tilaajalla on sopimuskauden aikana oikeus tarkastaa tai kustannuksellaan teetättää kolmannella riippumattomalla taholla (esim. laatuauditoija, tietoturva-asiantuntija) tarkastus sen selvittämiseksi, onko Palvelu vaatimusten mukainen ja Palveluntuottaja toiminut tämän Sopimuksen mukaisesti tuottaessaan ja myydessään Sopimuksen mukaisia Palveluita. Palveluntuottaja on velvollinen tarjoamaan tarvittavat työtilat ja tiedot tarkastajan saataville. Tarkastus pyritään suorittamaan siten, ettei siitä aiheudu Palveluntuottajalle kohtuutonta haittaa sen toiminnan kannalta. Tilaajan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tilojen tai asiakirjojen tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdottamaansa tarkastuspäivää. Ilmoituksen saatuaan Palveluntuottaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastuksen suorittamiselle, joka ei kuitenkaan saa olla myöhemmin, kuin kymmenen (10) päivää Tilaajan ehdottaman päivän jälkeen. Tilaajalla tai tarkastuksen suorittavalla kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia pääsyä tiloihin tai saada sellaista tietoa, joka ei käsittele tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämistä. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa henkilöä/henkilöitä allekirjoittamaan tarkastusta koskeva salassapitosopimus. Salassapitosopimus ei saa estää tarkastuksen tuloksien raportoimista Tilaajalle.

10 Sivu 9/14 17 VAKUUTUKSET Palveluntuottaja sitoutuu pitämään sopimuskaudella voimassa toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän toiminnan vastuuvakuutuksen sekä potilasvakuutuksen. 18 AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ Sopimuksen päättyessä Palveluntuottaja on velvollinen kaikin kohtuullisesti odotettavissa olevin tavoin avustamaan Tilaajaa siirtymään uuden palvelusopimuksen piiriin. Tavoitteena on tehdä Tilaajan hankinnan siirtäminen uuden palvelusopimuksen ja mahdollisen uuden toimittajan piiriin mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Nämä toimenpiteet pitävät sisällään Palveluntuottajan velvollisuuden luovuttaa palvelunkäyttäjien potilastiedot Tilaajan uudelle toimittajalle, mikäli Tilaaja toimittaa palvelunkäyttäjien henkilökohtaisen ja nimenomaisen suostumuksen osoittavan dokumentin Palveluntuottajalle. Palveluntuottajalla on oikeus periä potilastietojen siirrosta Tilaajalta hinnaston mukaiset kustannukset. Toimenpiteistä sovitaan aina erikseen Palveluntuottajan ja Tilaajan välillä. 19 SOPIMUSSAKOT Palvelun saatavuus Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan ajoissa, jos erikoislääkäreiden saatavuus vaarantuu liiaksi. Mikäli lääkärien saatavuus ei toistuvasti onnistu, käynnistetään Tilaajan ja Palveluntuottajan väliset neuvottelut, jossa käydään läpi toimenpiteet tilanteen johdosta. Sen lisäksi, mitä JYSE Palvelut 2009 sopimuksen kohdassa 17 on määrätty sopimuksen purkamisesta, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja syyllistyy edellä mainittuun rikkomukseen enemmän kuin viisi (5) kertaa. Sopimuksen purkaminen toimitetaan kirjallisesti. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle sopimuksen tällä tavoin tapahtuvasta purkamisesta aiheutuvat kulut. Sopimusrikkomukset Mikäli Palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vaatimuksia, Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajan pyynnöstä Palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Sopimussakko on sataviisikymmentä (150) euroa per todettu ja kirjallisesti reklamoitu yksilöity rikkomus, kuitenkin enintään tuhat viisisataa (1500) euroa viikossa. Sopimussakkoa peritään jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes palvelu on sopimuksen mukaista. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan, jolla on oleellinen merkitys Tilaajalle, 30 päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. 20 VAHINGONKORVAUS Tilaajalla on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista, kuluista ja kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Tilaajalle Palveluntuottajan viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta Sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut Tilaajan tuottamuksesta tai ylivoimaisesta

11 Sivu 10/14 esteestä. Maksettavasta korvauksesta vähennetään sopimuksen mukaan Palveluntuottajan maksama viivästyssakko. Palveluntuottajan vastuu on kuitenkin aina tämän kohdan tarkoittamissa tilanteissa enintään satatuhatta ( ) euroa sopimuskaudella. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan suoraan potilaalle potilasvahinkolain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön tai ammatinharjoittajan potilasvakuutuksesta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai rikkomalla luottamuksellisuudesta annettuja määräyksiä. Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta Tilaajalta. 21 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE Jos Tilaaja velvoitetaan korvaamaan kolmannelle osapuolelle henkilö-, esine- tai muita vahinkoja, joiden syynä on virheellinen Palvelu tai laiminlyönti Palveluntuottajan suorituksessa tai muu Palveluntuottajan syyksi luettava seikka, on Palveluntuottaja velvollinen suorittamaan Tilaajalle hyvityksenä Tilaajan maksamaa korvausta ja vaateesta aiheutuvia muita kustannuksia vastaavan määrän. 22 LUOTTAMUKSELLISUUS Tämä Sopimus on luottamuksellinen. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan antamatta tätä Sopimusta tai sitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta, ellei tietojen antaminen perustu lakiin (mm. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) tai viranomaisen määräykseen tai ole tarpeen Sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tai siihen liittyen tietoonsa saamat tai muutoin sen tietoon tulevat sopijapuolen toimintaan tai henkilöstöön liittyvät tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tai jotka sen on tullut ymmärtää sellaisiksi. Sopijapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin tällaisen aineiston suojaamiseksi. Sopijapuolet käsittelevät salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen. Sopijapuoli vastaa siitä, että vain niillä henkilöillä, joiden on Sopimuksen toteuttamiseksi ehdottoman välttämätöntä saada tietoonsa sopijapuolen tai Tilaajan salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa, on siihen oikeus. Tämä velvoite koskee myös Palveluntuottajaan sopimussuhteessa olevia yhteisöjä ja niiden henkilöstöjä. Luottamukselliseksi tiedoksi ei katsota sellaista tietoa, joka ennen sen luovuttamista oli julkisesti saatavilla olevaa tietoa tai jonka tietoonsa saava Sopijapuoli oli saanut sitä ennen tietoonsa laillisella tavalla julkisista lähteistä tai kolmannelta. Sopijapuoli vastaa siitä, että sopijapuolen palveluksessa olevat tai tämän Sopimuksen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, alihankkijan palveluksessa olevat tai muut sen käyttämät palveluntuottajat tai niiden palveluksessa olevat ovat tietoisia ja noudattavat Sopimuksessa sovittuja luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä. Lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa potilasasiakirjoja sekä niiden sisältämää tietoa ja tiedon salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä sekä henkilötietolakia. Sopijapuolet

12 Sivu 11/14 vastaavat omalta osaltaan edellä mainitun lainsäädännön noudattamisesta ja niiden mukaisesta tietojen käsittelystä organisaatiossaan. 23 REFERENSSIT Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää Tilaajan nimeä referenssiluetteloissa tai markkinoinnissaan ilman Tilaajan nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikesta referenssikäytöstä tai tiedottamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. 24 SOPIMUKSEN PURKAMINEN Jos Palveluntuottaja hakee tai hakeutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin, mikäli Palveluntuottaja ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti Palvelun tuottamiseen ja tällä seikalla on Tilaajalle oleellinen merkitys ja Palveluntuottaja tämän tiesi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. yritysjärjestelyt, Palveluntuottajan omistussuhteissa tapahtuvat muutokset yritysoston, sulautumisen tai muun sellaisen syyn seurauksena. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, ettei Palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti, Palveluntuottajan toistuvasti olennaisesti viivästyttyä suorituksessaan tai suorituksen oltua toistuvasti virheellinen muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus sen toiminnan päättyessä tai oleellisesti muuttuessa. Kumpikin Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömästi, jos toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. Tilaajalla on oikeus valita Sopimuksen päättymisajankohta niin, että korvaavan Palvelun hankinta on mahdollista Tilaajan toimintaa haittaamatta. 25 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia Tilaajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 26 ALLEKIRJOITUKSET Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Kaikki muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset.

13 Sivu 12/14 Työterveys Wellamo Oy Lahdessa pp.kk.2014 Palveluntuottaja Kaupungissa pp.kk.2014 nimi titteli nimi titteli

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki

SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki Sopimusluonnos Liite 4 LUONNOS SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki Sisällysluettelo 1. Sopijaosapuolet... 2 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt... 2 3. Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (11) 1. Sopijaosapuolet Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) ja 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja)

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) ASIA SOPIMUSEHDOT 1. Sopijapuolet 2. Sopijapuolten edustajat 3. Sopimuksen tarkoitus Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) Päähakija (jäljempänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL Nummela Y-tunnus:

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL Nummela Y-tunnus: SOPIMUS SANELUJÄRJESTELMÄN JA SANELUNPURKUPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Tuottaja:

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet .,:flr.lii. tj 1IIfl MikkeHn kaupunki 1/6 Hankintasopimus Päiväys 01.03.2016 Kaupunginhallitus 26.9.2016 Liite 1 350 HANKINTASOPIMUS 45493 1. Sopijapuolet Asiakasltilaaja Mikkelin kaupunki 50100 Mikkeli

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta 1 LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta Osapuolet Kunnan nimi Osoite Y-tunnus: Sopimusyhteyshenkilö/t: Nimike Etunimi Sukunimi puh. xxx

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 Ostopalvelusopimus 1 (7) 3.1.2014 Dnro 1650/02.08.00/2012 Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9 Rauhankatu

Lisätiedot

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja)

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja) SOPIMUSLUONNOS 1 (8) n kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta Sopijapuolet: Helsingin kaupungin -liikelaitos Y-tunnus Osoite Postinumero ja -paikka Puh. E-mail: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1 SOPIMUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRALLISISTA LEHTI-ILMOITUKSISTA JA KUULUTUKSISTA I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin virasto, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt

1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Kh 10.10.2016 152 liite 3 Tilaaja Palveluntuottaja Vihdin kunta Osoite Asemantie 30, 03100 Vihti Y-tunnus 0131905-6 Yhteyshenkilö maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Toivikko

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL ESPOON KAUPUNKI Y

Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL ESPOON KAUPUNKI Y 1 /9 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN KOHDE 3. SOPIJAOSAPUOLTEN VASTUUT Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Oiva Akatemia-liikelaitos Ostolaskut PL Helsingin kaupunki

Oiva Akatemia-liikelaitos Ostolaskut PL Helsingin kaupunki IT- KOULUTUKSEN HANKINTA 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitos (käyntiosoite Siltasaarenkatu 18 20 C, 7.krs) puhelin (09) 310 18000 sähköposti faksi (09)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut LIITE 5 1 (9) VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki /Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vantaan kaupunki /Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoon

Lisätiedot

LIITE 7 Dnro 3921/ /2012

LIITE 7 Dnro 3921/ /2012 1 JHTT -TILINTARKASTUKSEN TOIMEKSIANTOSOPIMUSLUONNOS LIITE 7 Dnro 3921/02.08.00/2012 1 SOPIJAPUOLET Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) edustajanaan Espoon kaupungin tarkastuslautakunta ja tarjouskilpailun

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot