TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014"

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

2 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohde Puitejärjestely SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS MÄÄRITELMÄT SOPIMUSKAUSI PALVELUN SISÄLTÖ Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Toimintasuunnitelma Henkilöstö TILAUSMENETTELY REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT TILAAJAN VASTUUT PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Hinnat Hinnanmuutokset LASKUTUS JA MAKSUEHDOT RAPORTOINTI PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS VAKUUTUKSET AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ SOPIMUSSAKOT VAHINGONKORVAUS VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE LUOTTAMUKSELLISUUS REFERENSSIT SOPIMUKSEN PURKAMINEN SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN ALLEKIRJOITUKSET... 11

3 Sivu 2/14 1 SOPIJAPUOLET [Palveluntuottaja] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: ja [Työterveys Wellamo Oy] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: Työterveys Wellamo Oy (jäljempänä Tilaaja) ja [Palveluntuottaja], (jäljempänä Palveluntuottaja), ovat tehneet tämän erikoislääkäripalvelujen ja -tutkimusten toimittamista koskevan palvelusopimuksen, joka muodostuu sopimustekstistä ja Sopimuksen liitteistä. 2 VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat Sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Sirpa Maukola-Juuso Osoite: Saimaankatu 23, Lahti Puhelin: Sähköposti: Tilaajan muut yhteyshenkilöt: Laskutussihteeri Heli Karjalainen, puh Hallintopäällikkö Pertti Kansonen, puh Johtava ylilääkäri Satu Väihkönen, puh Palveluntuottajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat. 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 3.1 Sopimuksen kohde

4 Sivu 3/14 Sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan tarjouksen mukaisten erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankkiminen. Palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu Sopimuksen liitteellä 1 [laaditaan tarjouspyynnön liitteiden perusteella]. Palvelut toteutetaan Palveluntuottajan tiloissa. Sopimus ei sisällä määrä- eikä vähimmäisostovelvoitetta. 3.2 Puitejärjestely Erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankinnassa perustetaan puitejärjestely ja Tilaaja tekee tätä sopimusta vastaavan sopimuksen myös muiden palveluntuottajien kanssa järjestämänsä kilpailutuksen perusteella. Sopimus ei siten anna Palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamiin palveluhankintoihin. Tarvittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilaukset ohjataan puitejärjestelyn sisällä palveluntuottajille hinnan mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä. Mikäli palveluntuottaja ei pysty vastaanottamaan tilausta, ohjataan tilaus ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavalle puitejärjestelyyn valitulle palveluntuottajalle. Ensisijaisuusjärjestyksestä voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikäli esimerkiksi vastaanoton nopea saatavuus tai toimipisteen sijainti ovat Palvelunkäyttäjän hoidon kannalta erittäin merkitseviä. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti ja syrjimättä. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tilaajan tarjouspyyntö (liite 1) 3. Palvelukuvaus (liite 2) 4. Hinnasto (liite 3) 5. Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet (Täsmennetään sopimusneuvotteluissa) 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 5 MÄÄRITELMÄT Toimipaikka/Toimipiste on paikka, jossa Palveluntuottajalla on vähintään erikoislääkärikonsultaation ammattihenkilöstön asianmukaiset vastaanottopalvelut ja -tilat. Vaatimus tarkoittaa Palvelulle tässä Sopimuksessa asetettuja tarpeita ja odotuksia, jotka Palvelun on täytettävä. Virhe tarkoittaa Palveluun kohdistuvan vaatimuksen tai muun sopimusvelvoitteen täyttymättä jäämistä. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa kuvattuja Palveluja. Palvelunkäyttäjä on henkilö, joka on oikeutettu käyttämään Tilaajan tämän Sopimuksen perusteella hankkimia Palveluja.

5 Sivu 4/14 6 SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa PALVELUN SISÄLTÖ 7.1 Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Erikoislääkäripalveluihin ja -tutkimuksiin sisältyvät seuraavat palvelut: Erikoislääkärikonsultaatiot 1. ortopedia 2. käsikirurgia 3. kirurgia 4. fysiatria 5. sisätaudit 6. kardiologia 7. psykiatria 8. neurologia 9. ihotaudit 10. keuhkosairaudet 11. korva-nenä-kurkkusairaudet 12. neuropsykologia 13. foniatria Erikoistutkimukset 14. ENMG 15. unipolygrafia 16. rasitusergometria Kuvantamistutkimukset 17. EEG 18. MRI, pää-, tuki- ja liikuntaelimet Leikkaustoimenpiteet 19. Rannekanavapinteen vapautusleikkaus 20. Olkapään kiertäjäkalvosinrepeämän leikkaus tai siihen verrannollinen olkapään leikkaushoito 7.2 Toimintasuunnitelma Yhteistyökäytännöt sovitaan yhteistyötapaamisissa, joita järjestetään tarpeen mukaisesti. 7.3 Henkilöstö Palveluntuottajan Tilaajalle nimettyinä erikoislääkäreinä toimivat liitteessä 4 ilmoitetut henkilöt. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa liitteellä 4 ilmoitettuja henkilöitä ilman Tilaajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaaja voi perustellusta syystä vaatia, että Palveluntuottaja vaihtaa palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön toiseen. Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi henkilön saama toistuva negatiivinen palaute esim. ammatillisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi. Tällöin Palveluntuottajan tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vaihtaakseen

6 Sivu 5/14 henkilön toiseen, Tilaajan hyväksymään henkilöön. Vaihdettavan henkilön tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. 8 TILAUSMENETTELY Tilaukset tehdään kirjallisella maksusitoumuksella Tilaajan sisäisen toimintamallin mukaisesti. 9 REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET Tilaaja lähettää Palvelua ja Palveluntuottajan lähettämiä laskuja koskevat reklamaatiot 14 päivän kuluessa virheen tai poikkeaman havaitsemisesta Palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottajan tulee vastata Tilaajan lähettämiin reklamaatioihin seitsemän (7) päivän kuluessa. Vastauksessaan Palveluntuottajan tulee ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi on ryhdytty. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle, ovatko korjaavat toimenpiteet riittävät vai tarvitaanko lisätoimia. Palveluntuottajan tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin virheiden toistumisen ehkäisemiseksi ja havaittujen virheiden korjaamiseksi. Ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tulee olla asianmukaisia virheiden vakavuuteen nähden. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot raportointia varten. 10 PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT Palveluntuottaja sitoutuu Sopimuksen mukaisten Palvelujen toimittamiseen Tilaajalle sekä täyttämään tässä Sopimuksessa määritellyt sopimusvelvoitteet Tilaajaa kohtaan. Palvelun on toimitushetkellä täytettävä sellaiset pakottavassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa asetuksissa ja normeissa asetetut vaatimukset, jotka ovat voimassa Sopimuksen tekohetkellä tai jotka on Sopimuksen tekohetkellä säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Palveluntuottajan kokonaisvastuu Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu Palvelun tuottamisesta, Palvelun vaatimustenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä Tilaajaa kohtaan. Palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana avata uusia toimipisteitä ja sulkea olemassa olevia toimipisteitään. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Tilaajan yhteyshenkilölle avattavan tai suljettavan toimipisteen tiedot viimeistään kuukautta ennen toimipisteen avaamista ja sulkemista. Palveluntuottajan toimipaikkaverkoston muutokset eivät saa kuitenkaan aiheuttaa olennaista haittaa Tilaajalle. Palveluntuottaja on sitoutunut siihen, että tarjottujen toimipisteiden toiminta jatkuu vähintään puolitoista vuotta tarjouksen tekopäivästä lukien. Palveluntuottaja vastaa asiakaskohtaisesta asiakkuuden hallinnasta tämän Sopimuksen mukaisesti, raportoi Palvelujen käytöstä, asiakaspalautteesta ja Palvelun laatutavoitteiden toteutumisesta Tilaajalle sovitun mukaisesti, tiedottaa Tilaajaa Palvelun tuottamiseen liittyvissä asioissa, kehittää mahdollisuuksien mukaan Palvelua Tilaajan ehdotusten perusteella, vastaa Tilaajan henkilöstörekisterien automaattisesta päivittämisestä.

7 Sivu 6/14 11 TILAAJAN VASTUUT Tilaaja antaa Palveluntuottajalle hallussaan olevat Palveluntuottajan pyytämät tiedot tehtävän suorittamista varten. Tilaaja nimeää organisaatiostaan yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä yhteydenpitoa varten, seuraa Palvelun laatua ja sisältöä. Ensisijainen Palvelun laadunvalvontavastuu on Palveluntuottajalla, tiedottaa Palveluun liittyvistä asioista omassa organisaatiossaan, tiedottaa Palveluntuottajaa Tilaajan työsuojelu- ja turvallisuusohjeista, tiedottaa Palveluntuottajaa organisaationsa toimintaan liittyvissä asioissa, joilla voi olla vaikutusta Palvelun tuottamiseen, antaa henkilökunnalleen Sopimusta vastaavat ohjeet Palveluiden käytöstä Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Palveluntuottajalla on Tilaajan organisaatiosta ja henkilöstöstä aina ajan tasalla olevat tiedot. 12 PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Palvelun käyttöönoton viivästyminen Palveluntuottajan tulee ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa Tilaajalle havaitessaan tai jos on ilmeistä, että Palvelun käyttöönotto viivästyy. Palveluntuottajan on lisäksi ilmoitettava viivästyksen syy ja sen vaikutus sekä uusi toimitusaika. Mikäli palvelun käyttöönoton viivästyminen ei johdu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakon suuruus on viisi (5) prosenttia jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta jaksolta, jolla Palveluntuottaja ylittää sovitun käyttöönottoajankohdan. Viivästyssakko lasketaan Palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen arvioidusta vuosisummasta. Viivästyssakko on kuitenkin enintään 20 prosenttia palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Mikäli käyttöönotto viivästyy yli neljä (4) viikkoa sovitusta, on Tilaajalla lisäksi oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja vähentää mahdollisen sopimussakon ensimmäisen asiakaslaskun yhteydessä. Jos Palveluntuottaja ei edellä mainittua vähennystä tee, on Tilaajalla oikeus valintansa mukaan laskuttaa sopimussakko tai vähentää se Palveluntuottajalle tapahtuvista maksuista. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa Tilaajan viivästyksestä. 13 HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET 13.1 Hinnat Hinnat on ilmoitettu tämän Sopimuksen liitteessä 3. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten hoitotarvikkeista ja tutkimusvälineistä, eikä näistä voi periä erillisiä maksuja. Erillisiä toimistomaksuja ei saa periä Tilaajalta tai Palvelunkäyttäjältä. Tilaaja tai Tilaajan Palvelunkäyttäjät eivät maksa erillisiä liittymismaksuja, laskutuslisiä tms. liitteellä 3 mainittujen maksujen päälle tulevia

8 Sivu 7/14 maksuja. Kaikki kustannukset peritään Tilaajalta eikä Palveluntuottajalla ole oikeutta periä maksuja Palvelunkäyttäjiltä. Palveluntuottaja sopii tarvittavista uusintakäynneistä Tilaajan kanssa etukäteen. Uusintakäyntien hinta määräytyy hintaliitteen 3 mukaan. Tilaajan haltuunotosta, kuten potilastietojen vastaanottamisesta, ei Palveluntuottajalla ole oikeutta periä mitään maksuja. Hankittavaan Palveluun sisältyy ilman eri veloitusta: Sopimuksen täytäntöönpanoon tai ohjaukseen liittyvä yhteydenpito Tilaajan yhteyshenkilön ja Palveluntuottajan välillä Palveluiden esittely Tilaajalle Kohdassa 15 kuvatut raportit Hinnanmuutokset Hinnat ovat kiinteinä voimassa kaksi (2) vuotta Sopimuksen allekirjoittamisesta. Palveluntuottajalla on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus huomioida hinnoittelussaan tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien korotuksista, arvonlisäveron noususta tai sen kantamisperusteiden muutoksista tai pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista kustannuksista aiheutuneet välittömät kustannukset edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja että kustannukset on tarkoitettu periä asiakashinnoista. Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen Palveluntuottaja voi ehdottaa sopimushintojen muutosta todellista yleistä kustannusten kehitystä vastaavasti. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia kerran vuodessa siten, että ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Hintojen korottavat muutokset tulevat voimaan vasta Tilaajan hyväksymisen jälkeen. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa vähintään vuoden korotuspäivästä ennen kuin uutta korotusta voi esittää. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan välittömästi huomioon Tilaajan hyväksi. 14 LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Palveluntuottaja laskuttaa suoraan Tilaajaa. Tilaaja maksaa Palvelut jälkikäteen Palveluntuottajan lähettämän laskun perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla. Verkkolaskun mukana voi olla myös sähköisiä liitetiedostoja. TYÖTERVEYS WELLAMO OY PL SSC VERKKOLASKUT OVT-TUNNUS OPRAATTORITUNNUS Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on laskun saapumishetkenä voimassa olevan korkolain mukainen. Palveluntuottajan laskusta on käytävä ilmi laskutuskausi päivämäärän tarkkuudella.

9 Sivu 8/14 Palveluntuottajan tulee järjestää laskutuksensa siten, että potilastietosuoja on taattu. Tilaajan on pystyttävä tarkastamaan lasku ja tämä edellyttää KELA-koodiston käyttöä sekä laskulla että laskun erittelyssä. Palveluntuottajan oma kooditus voi olla näkyvillä. Palveluntuottajan on laskutettava Palvelut viimeistään kolme (3) kuukautta Palvelun suorittamisen jälkeen. Mikäli muuta ei Tilaajan kanssa ole sovittu, Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa tätä myöhemmin laskutettuja Palveluja. Jos Tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, Palveluntuottajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. 15 RAPORTOINTI Palveluntuottajan tulee kuukausittain toimittaa laskun mukana erittely, mitä toimenpiteitä on tehty. Raportit tulee toimittaa Tilaajalle joko kirjallisesti tai sähköisesti salatussa muodossa. Palveluntuottaja toimittaa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuukauden lähetemäärät/erikoisala tilaajan ylilääkärille, talous- ja hallintopäällikölle sekä taloussihteerille. Raportoinnista ei peritä erillisiä maksuja, vaan raportointi on sisällytetty annettuihin hintoihin. Mikäli raportointi viivästyy sovitusta määräajasta, on Tilaajalla oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään 20 % Palveluntuottajalle maksettavien, viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Oikeus sopimussakkoon edellyttää kuitenkin Tilaajan kirjallista huomautusta raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu neljäntoista (14) päivän kuluessa huomautuksesta. 16 PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS Tilaajalla on sopimuskauden aikana oikeus tarkastaa tai kustannuksellaan teetättää kolmannella riippumattomalla taholla (esim. laatuauditoija, tietoturva-asiantuntija) tarkastus sen selvittämiseksi, onko Palvelu vaatimusten mukainen ja Palveluntuottaja toiminut tämän Sopimuksen mukaisesti tuottaessaan ja myydessään Sopimuksen mukaisia Palveluita. Palveluntuottaja on velvollinen tarjoamaan tarvittavat työtilat ja tiedot tarkastajan saataville. Tarkastus pyritään suorittamaan siten, ettei siitä aiheudu Palveluntuottajalle kohtuutonta haittaa sen toiminnan kannalta. Tilaajan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tilojen tai asiakirjojen tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdottamaansa tarkastuspäivää. Ilmoituksen saatuaan Palveluntuottaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastuksen suorittamiselle, joka ei kuitenkaan saa olla myöhemmin, kuin kymmenen (10) päivää Tilaajan ehdottaman päivän jälkeen. Tilaajalla tai tarkastuksen suorittavalla kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia pääsyä tiloihin tai saada sellaista tietoa, joka ei käsittele tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämistä. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa henkilöä/henkilöitä allekirjoittamaan tarkastusta koskeva salassapitosopimus. Salassapitosopimus ei saa estää tarkastuksen tuloksien raportoimista Tilaajalle.

10 Sivu 9/14 17 VAKUUTUKSET Palveluntuottaja sitoutuu pitämään sopimuskaudella voimassa toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän toiminnan vastuuvakuutuksen sekä potilasvakuutuksen. 18 AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ Sopimuksen päättyessä Palveluntuottaja on velvollinen kaikin kohtuullisesti odotettavissa olevin tavoin avustamaan Tilaajaa siirtymään uuden palvelusopimuksen piiriin. Tavoitteena on tehdä Tilaajan hankinnan siirtäminen uuden palvelusopimuksen ja mahdollisen uuden toimittajan piiriin mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Nämä toimenpiteet pitävät sisällään Palveluntuottajan velvollisuuden luovuttaa palvelunkäyttäjien potilastiedot Tilaajan uudelle toimittajalle, mikäli Tilaaja toimittaa palvelunkäyttäjien henkilökohtaisen ja nimenomaisen suostumuksen osoittavan dokumentin Palveluntuottajalle. Palveluntuottajalla on oikeus periä potilastietojen siirrosta Tilaajalta hinnaston mukaiset kustannukset. Toimenpiteistä sovitaan aina erikseen Palveluntuottajan ja Tilaajan välillä. 19 SOPIMUSSAKOT Palvelun saatavuus Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan ajoissa, jos erikoislääkäreiden saatavuus vaarantuu liiaksi. Mikäli lääkärien saatavuus ei toistuvasti onnistu, käynnistetään Tilaajan ja Palveluntuottajan väliset neuvottelut, jossa käydään läpi toimenpiteet tilanteen johdosta. Sen lisäksi, mitä JYSE Palvelut 2009 sopimuksen kohdassa 17 on määrätty sopimuksen purkamisesta, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja syyllistyy edellä mainittuun rikkomukseen enemmän kuin viisi (5) kertaa. Sopimuksen purkaminen toimitetaan kirjallisesti. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle sopimuksen tällä tavoin tapahtuvasta purkamisesta aiheutuvat kulut. Sopimusrikkomukset Mikäli Palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vaatimuksia, Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajan pyynnöstä Palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Sopimussakko on sataviisikymmentä (150) euroa per todettu ja kirjallisesti reklamoitu yksilöity rikkomus, kuitenkin enintään tuhat viisisataa (1500) euroa viikossa. Sopimussakkoa peritään jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes palvelu on sopimuksen mukaista. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan, jolla on oleellinen merkitys Tilaajalle, 30 päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. 20 VAHINGONKORVAUS Tilaajalla on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista, kuluista ja kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Tilaajalle Palveluntuottajan viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta Sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut Tilaajan tuottamuksesta tai ylivoimaisesta

11 Sivu 10/14 esteestä. Maksettavasta korvauksesta vähennetään sopimuksen mukaan Palveluntuottajan maksama viivästyssakko. Palveluntuottajan vastuu on kuitenkin aina tämän kohdan tarkoittamissa tilanteissa enintään satatuhatta ( ) euroa sopimuskaudella. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan suoraan potilaalle potilasvahinkolain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön tai ammatinharjoittajan potilasvakuutuksesta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai rikkomalla luottamuksellisuudesta annettuja määräyksiä. Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta Tilaajalta. 21 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE Jos Tilaaja velvoitetaan korvaamaan kolmannelle osapuolelle henkilö-, esine- tai muita vahinkoja, joiden syynä on virheellinen Palvelu tai laiminlyönti Palveluntuottajan suorituksessa tai muu Palveluntuottajan syyksi luettava seikka, on Palveluntuottaja velvollinen suorittamaan Tilaajalle hyvityksenä Tilaajan maksamaa korvausta ja vaateesta aiheutuvia muita kustannuksia vastaavan määrän. 22 LUOTTAMUKSELLISUUS Tämä Sopimus on luottamuksellinen. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan antamatta tätä Sopimusta tai sitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta, ellei tietojen antaminen perustu lakiin (mm. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) tai viranomaisen määräykseen tai ole tarpeen Sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tai siihen liittyen tietoonsa saamat tai muutoin sen tietoon tulevat sopijapuolen toimintaan tai henkilöstöön liittyvät tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tai jotka sen on tullut ymmärtää sellaisiksi. Sopijapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin tällaisen aineiston suojaamiseksi. Sopijapuolet käsittelevät salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen. Sopijapuoli vastaa siitä, että vain niillä henkilöillä, joiden on Sopimuksen toteuttamiseksi ehdottoman välttämätöntä saada tietoonsa sopijapuolen tai Tilaajan salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa, on siihen oikeus. Tämä velvoite koskee myös Palveluntuottajaan sopimussuhteessa olevia yhteisöjä ja niiden henkilöstöjä. Luottamukselliseksi tiedoksi ei katsota sellaista tietoa, joka ennen sen luovuttamista oli julkisesti saatavilla olevaa tietoa tai jonka tietoonsa saava Sopijapuoli oli saanut sitä ennen tietoonsa laillisella tavalla julkisista lähteistä tai kolmannelta. Sopijapuoli vastaa siitä, että sopijapuolen palveluksessa olevat tai tämän Sopimuksen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, alihankkijan palveluksessa olevat tai muut sen käyttämät palveluntuottajat tai niiden palveluksessa olevat ovat tietoisia ja noudattavat Sopimuksessa sovittuja luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä. Lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa potilasasiakirjoja sekä niiden sisältämää tietoa ja tiedon salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä sekä henkilötietolakia. Sopijapuolet

12 Sivu 11/14 vastaavat omalta osaltaan edellä mainitun lainsäädännön noudattamisesta ja niiden mukaisesta tietojen käsittelystä organisaatiossaan. 23 REFERENSSIT Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää Tilaajan nimeä referenssiluetteloissa tai markkinoinnissaan ilman Tilaajan nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikesta referenssikäytöstä tai tiedottamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. 24 SOPIMUKSEN PURKAMINEN Jos Palveluntuottaja hakee tai hakeutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin, mikäli Palveluntuottaja ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti Palvelun tuottamiseen ja tällä seikalla on Tilaajalle oleellinen merkitys ja Palveluntuottaja tämän tiesi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. yritysjärjestelyt, Palveluntuottajan omistussuhteissa tapahtuvat muutokset yritysoston, sulautumisen tai muun sellaisen syyn seurauksena. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, ettei Palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti, Palveluntuottajan toistuvasti olennaisesti viivästyttyä suorituksessaan tai suorituksen oltua toistuvasti virheellinen muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus sen toiminnan päättyessä tai oleellisesti muuttuessa. Kumpikin Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömästi, jos toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. Tilaajalla on oikeus valita Sopimuksen päättymisajankohta niin, että korvaavan Palvelun hankinta on mahdollista Tilaajan toimintaa haittaamatta. 25 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia Tilaajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 26 ALLEKIRJOITUKSET Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Kaikki muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset.

13 Sivu 12/14 Työterveys Wellamo Oy Lahdessa pp.kk.2014 Palveluntuottaja Kaupungissa pp.kk.2014 nimi titteli nimi titteli

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 4A SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Palveluntuottaja ja Tilaaja: Inarin kunta 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki

SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki Sopimusluonnos Liite 4 LUONNOS SOPIMUS LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIDEN SÄHKÖISESTÄ MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Imatran kaupunki Sisällysluettelo 1. Sopijaosapuolet... 2 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt... 2 3. Sopimuksen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: / Taitajankatu 6, SALO

Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: / Taitajankatu 6, SALO 1 LIITE 6 SOPIMUSLUONNOS SOPIJAPUOLET Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0139545-4 / 26660023-1 Osoite: Taitajankatu 6, 24240 SALO XX (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELUSOPIMUS

TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELUSOPIMUS TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELUSOPIMUS 1.1.2018 2 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET 3 2 VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 4 3.1 Sopimuksen kohde 4 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 5A SOPIMUS PÄIVÄHOIDOSTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: (kunta) Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa.

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. LIITE 5A SOPIMUSLUONNOS/ SOPIMUSEHDOTUS Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Sopijapuoli (jäljempänä Toimittaja) osoitetieto osoitetieto

Sopijapuoli (jäljempänä Toimittaja) osoitetieto osoitetieto SOPIMUSLUONNOS Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuude n nimi. SOPIMUS NÄÖNTARKASTUKSISTA JA ERITYISTYÖLASIEN HANKKIMISESTA 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä Asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUS ARKISTOMATERIAALIN TUHOAMISPALVELUSTA

SOPIMUS ARKISTOMATERIAALIN TUHOAMISPALVELUSTA 1 (5) SOPIMUS ARKISTOMATERIAALIN TUHOAMISPALVELUSTA 1. SOPIJAPUOLET Palvelun ostaja: Äänekosken kaupunki (jäljempänä kaupunki) Pl 24 44101 Äänekoski Y 2045520-5 Yhteyshenkilö: Liisa Kautto p. 040 537 5623

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (11) 1. Sopijaosapuolet Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) ja 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Liite 3 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Nimi Laukaan kunta Yksikkö Perusturvalautakunta Kehitysvammapalvelut Osoite PL 6 41341

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS Liite 3. PUITESOPIMUS Sopijaosapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä 45720 KUUSANKOSKI Palvelun ostaja 1. Sopimuksen kohde Sopimus sisältää Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä

Lisätiedot

Liite 2 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot tarvittaessa tuotettava lääkäripalvelu Versio

Liite 2 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot tarvittaessa tuotettava lääkäripalvelu Versio Liite 2 b. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot tarvittaessa tuotettava lääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot