TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014"

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

2 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimuksen kohde Puitejärjestely SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS MÄÄRITELMÄT SOPIMUSKAUSI PALVELUN SISÄLTÖ Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Toimintasuunnitelma Henkilöstö TILAUSMENETTELY REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT TILAAJAN VASTUUT PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Hinnat Hinnanmuutokset LASKUTUS JA MAKSUEHDOT RAPORTOINTI PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS VAKUUTUKSET AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ SOPIMUSSAKOT VAHINGONKORVAUS VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE LUOTTAMUKSELLISUUS REFERENSSIT SOPIMUKSEN PURKAMINEN SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN ALLEKIRJOITUKSET... 11

3 Sivu 2/14 1 SOPIJAPUOLET [Palveluntuottaja] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: ja [Työterveys Wellamo Oy] [osoite] [postinumero] Yhteyshenkilö: Työterveys Wellamo Oy (jäljempänä Tilaaja) ja [Palveluntuottaja], (jäljempänä Palveluntuottaja), ovat tehneet tämän erikoislääkäripalvelujen ja -tutkimusten toimittamista koskevan palvelusopimuksen, joka muodostuu sopimustekstistä ja Sopimuksen liitteistä. 2 VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat Sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Sirpa Maukola-Juuso Osoite: Saimaankatu 23, Lahti Puhelin: Sähköposti: Tilaajan muut yhteyshenkilöt: Laskutussihteeri Heli Karjalainen, puh Hallintopäällikkö Pertti Kansonen, puh Johtava ylilääkäri Satu Väihkönen, puh Palveluntuottajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilö: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan Sopimuksen allekirjoittajat. 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 3.1 Sopimuksen kohde

4 Sivu 3/14 Sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan tarjouksen mukaisten erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankkiminen. Palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu Sopimuksen liitteellä 1 [laaditaan tarjouspyynnön liitteiden perusteella]. Palvelut toteutetaan Palveluntuottajan tiloissa. Sopimus ei sisällä määrä- eikä vähimmäisostovelvoitetta. 3.2 Puitejärjestely Erikoislääkärikonsultaatiopalvelujen hankinnassa perustetaan puitejärjestely ja Tilaaja tekee tätä sopimusta vastaavan sopimuksen myös muiden palveluntuottajien kanssa järjestämänsä kilpailutuksen perusteella. Sopimus ei siten anna Palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamiin palveluhankintoihin. Tarvittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilaukset ohjataan puitejärjestelyn sisällä palveluntuottajille hinnan mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä. Mikäli palveluntuottaja ei pysty vastaanottamaan tilausta, ohjataan tilaus ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavalle puitejärjestelyyn valitulle palveluntuottajalle. Ensisijaisuusjärjestyksestä voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikäli esimerkiksi vastaanoton nopea saatavuus tai toimipisteen sijainti ovat Palvelunkäyttäjän hoidon kannalta erittäin merkitseviä. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti ja syrjimättä. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tilaajan tarjouspyyntö (liite 1) 3. Palvelukuvaus (liite 2) 4. Hinnasto (liite 3) 5. Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet (Täsmennetään sopimusneuvotteluissa) 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 5 MÄÄRITELMÄT Toimipaikka/Toimipiste on paikka, jossa Palveluntuottajalla on vähintään erikoislääkärikonsultaation ammattihenkilöstön asianmukaiset vastaanottopalvelut ja -tilat. Vaatimus tarkoittaa Palvelulle tässä Sopimuksessa asetettuja tarpeita ja odotuksia, jotka Palvelun on täytettävä. Virhe tarkoittaa Palveluun kohdistuvan vaatimuksen tai muun sopimusvelvoitteen täyttymättä jäämistä. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa kuvattuja Palveluja. Palvelunkäyttäjä on henkilö, joka on oikeutettu käyttämään Tilaajan tämän Sopimuksen perusteella hankkimia Palveluja.

5 Sivu 4/14 6 SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa PALVELUN SISÄLTÖ 7.1 Erikoislääkäripalvelut ja -tutkimukset Erikoislääkäripalveluihin ja -tutkimuksiin sisältyvät seuraavat palvelut: Erikoislääkärikonsultaatiot 1. ortopedia 2. käsikirurgia 3. kirurgia 4. fysiatria 5. sisätaudit 6. kardiologia 7. psykiatria 8. neurologia 9. ihotaudit 10. keuhkosairaudet 11. korva-nenä-kurkkusairaudet 12. neuropsykologia 13. foniatria Erikoistutkimukset 14. ENMG 15. unipolygrafia 16. rasitusergometria Kuvantamistutkimukset 17. EEG 18. MRI, pää-, tuki- ja liikuntaelimet Leikkaustoimenpiteet 19. Rannekanavapinteen vapautusleikkaus 20. Olkapään kiertäjäkalvosinrepeämän leikkaus tai siihen verrannollinen olkapään leikkaushoito 7.2 Toimintasuunnitelma Yhteistyökäytännöt sovitaan yhteistyötapaamisissa, joita järjestetään tarpeen mukaisesti. 7.3 Henkilöstö Palveluntuottajan Tilaajalle nimettyinä erikoislääkäreinä toimivat liitteessä 4 ilmoitetut henkilöt. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa liitteellä 4 ilmoitettuja henkilöitä ilman Tilaajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaaja voi perustellusta syystä vaatia, että Palveluntuottaja vaihtaa palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön toiseen. Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi henkilön saama toistuva negatiivinen palaute esim. ammatillisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi. Tällöin Palveluntuottajan tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vaihtaakseen

6 Sivu 5/14 henkilön toiseen, Tilaajan hyväksymään henkilöön. Vaihdettavan henkilön tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. 8 TILAUSMENETTELY Tilaukset tehdään kirjallisella maksusitoumuksella Tilaajan sisäisen toimintamallin mukaisesti. 9 REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET Tilaaja lähettää Palvelua ja Palveluntuottajan lähettämiä laskuja koskevat reklamaatiot 14 päivän kuluessa virheen tai poikkeaman havaitsemisesta Palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottajan tulee vastata Tilaajan lähettämiin reklamaatioihin seitsemän (7) päivän kuluessa. Vastauksessaan Palveluntuottajan tulee ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi on ryhdytty. Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle, ovatko korjaavat toimenpiteet riittävät vai tarvitaanko lisätoimia. Palveluntuottajan tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin virheiden toistumisen ehkäisemiseksi ja havaittujen virheiden korjaamiseksi. Ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tulee olla asianmukaisia virheiden vakavuuteen nähden. Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan saapuneet reklamaatiot raportointia varten. 10 PALVELUNTUOTTAJAN VASTUUT Palveluntuottaja sitoutuu Sopimuksen mukaisten Palvelujen toimittamiseen Tilaajalle sekä täyttämään tässä Sopimuksessa määritellyt sopimusvelvoitteet Tilaajaa kohtaan. Palvelun on toimitushetkellä täytettävä sellaiset pakottavassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa asetuksissa ja normeissa asetetut vaatimukset, jotka ovat voimassa Sopimuksen tekohetkellä tai jotka on Sopimuksen tekohetkellä säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Palveluntuottajan kokonaisvastuu Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu Palvelun tuottamisesta, Palvelun vaatimustenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä Tilaajaa kohtaan. Palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana avata uusia toimipisteitä ja sulkea olemassa olevia toimipisteitään. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Tilaajan yhteyshenkilölle avattavan tai suljettavan toimipisteen tiedot viimeistään kuukautta ennen toimipisteen avaamista ja sulkemista. Palveluntuottajan toimipaikkaverkoston muutokset eivät saa kuitenkaan aiheuttaa olennaista haittaa Tilaajalle. Palveluntuottaja on sitoutunut siihen, että tarjottujen toimipisteiden toiminta jatkuu vähintään puolitoista vuotta tarjouksen tekopäivästä lukien. Palveluntuottaja vastaa asiakaskohtaisesta asiakkuuden hallinnasta tämän Sopimuksen mukaisesti, raportoi Palvelujen käytöstä, asiakaspalautteesta ja Palvelun laatutavoitteiden toteutumisesta Tilaajalle sovitun mukaisesti, tiedottaa Tilaajaa Palvelun tuottamiseen liittyvissä asioissa, kehittää mahdollisuuksien mukaan Palvelua Tilaajan ehdotusten perusteella, vastaa Tilaajan henkilöstörekisterien automaattisesta päivittämisestä.

7 Sivu 6/14 11 TILAAJAN VASTUUT Tilaaja antaa Palveluntuottajalle hallussaan olevat Palveluntuottajan pyytämät tiedot tehtävän suorittamista varten. Tilaaja nimeää organisaatiostaan yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä yhteydenpitoa varten, seuraa Palvelun laatua ja sisältöä. Ensisijainen Palvelun laadunvalvontavastuu on Palveluntuottajalla, tiedottaa Palveluun liittyvistä asioista omassa organisaatiossaan, tiedottaa Palveluntuottajaa Tilaajan työsuojelu- ja turvallisuusohjeista, tiedottaa Palveluntuottajaa organisaationsa toimintaan liittyvissä asioissa, joilla voi olla vaikutusta Palvelun tuottamiseen, antaa henkilökunnalleen Sopimusta vastaavat ohjeet Palveluiden käytöstä Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Palveluntuottajalla on Tilaajan organisaatiosta ja henkilöstöstä aina ajan tasalla olevat tiedot. 12 PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO Palvelun käyttöönoton viivästyminen Palveluntuottajan tulee ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa Tilaajalle havaitessaan tai jos on ilmeistä, että Palvelun käyttöönotto viivästyy. Palveluntuottajan on lisäksi ilmoitettava viivästyksen syy ja sen vaikutus sekä uusi toimitusaika. Mikäli palvelun käyttöönoton viivästyminen ei johdu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakon suuruus on viisi (5) prosenttia jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta jaksolta, jolla Palveluntuottaja ylittää sovitun käyttöönottoajankohdan. Viivästyssakko lasketaan Palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen arvioidusta vuosisummasta. Viivästyssakko on kuitenkin enintään 20 prosenttia palveluntuottajalle maksettavien, kyseisen viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Mikäli käyttöönotto viivästyy yli neljä (4) viikkoa sovitusta, on Tilaajalla lisäksi oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja vähentää mahdollisen sopimussakon ensimmäisen asiakaslaskun yhteydessä. Jos Palveluntuottaja ei edellä mainittua vähennystä tee, on Tilaajalla oikeus valintansa mukaan laskuttaa sopimussakko tai vähentää se Palveluntuottajalle tapahtuvista maksuista. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa Tilaajan viivästyksestä. 13 HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET 13.1 Hinnat Hinnat on ilmoitettu tämän Sopimuksen liitteessä 3. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten hoitotarvikkeista ja tutkimusvälineistä, eikä näistä voi periä erillisiä maksuja. Erillisiä toimistomaksuja ei saa periä Tilaajalta tai Palvelunkäyttäjältä. Tilaaja tai Tilaajan Palvelunkäyttäjät eivät maksa erillisiä liittymismaksuja, laskutuslisiä tms. liitteellä 3 mainittujen maksujen päälle tulevia

8 Sivu 7/14 maksuja. Kaikki kustannukset peritään Tilaajalta eikä Palveluntuottajalla ole oikeutta periä maksuja Palvelunkäyttäjiltä. Palveluntuottaja sopii tarvittavista uusintakäynneistä Tilaajan kanssa etukäteen. Uusintakäyntien hinta määräytyy hintaliitteen 3 mukaan. Tilaajan haltuunotosta, kuten potilastietojen vastaanottamisesta, ei Palveluntuottajalla ole oikeutta periä mitään maksuja. Hankittavaan Palveluun sisältyy ilman eri veloitusta: Sopimuksen täytäntöönpanoon tai ohjaukseen liittyvä yhteydenpito Tilaajan yhteyshenkilön ja Palveluntuottajan välillä Palveluiden esittely Tilaajalle Kohdassa 15 kuvatut raportit Hinnanmuutokset Hinnat ovat kiinteinä voimassa kaksi (2) vuotta Sopimuksen allekirjoittamisesta. Palveluntuottajalla on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus huomioida hinnoittelussaan tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien korotuksista, arvonlisäveron noususta tai sen kantamisperusteiden muutoksista tai pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista kustannuksista aiheutuneet välittömät kustannukset edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja että kustannukset on tarkoitettu periä asiakashinnoista. Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen Palveluntuottaja voi ehdottaa sopimushintojen muutosta todellista yleistä kustannusten kehitystä vastaavasti. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia kerran vuodessa siten, että ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Hintojen korottavat muutokset tulevat voimaan vasta Tilaajan hyväksymisen jälkeen. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa vähintään vuoden korotuspäivästä ennen kuin uutta korotusta voi esittää. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan välittömästi huomioon Tilaajan hyväksi. 14 LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Palveluntuottaja laskuttaa suoraan Tilaajaa. Tilaaja maksaa Palvelut jälkikäteen Palveluntuottajan lähettämän laskun perusteella. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla. Verkkolaskun mukana voi olla myös sähköisiä liitetiedostoja. TYÖTERVEYS WELLAMO OY PL SSC VERKKOLASKUT OVT-TUNNUS OPRAATTORITUNNUS Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on laskun saapumishetkenä voimassa olevan korkolain mukainen. Palveluntuottajan laskusta on käytävä ilmi laskutuskausi päivämäärän tarkkuudella.

9 Sivu 8/14 Palveluntuottajan tulee järjestää laskutuksensa siten, että potilastietosuoja on taattu. Tilaajan on pystyttävä tarkastamaan lasku ja tämä edellyttää KELA-koodiston käyttöä sekä laskulla että laskun erittelyssä. Palveluntuottajan oma kooditus voi olla näkyvillä. Palveluntuottajan on laskutettava Palvelut viimeistään kolme (3) kuukautta Palvelun suorittamisen jälkeen. Mikäli muuta ei Tilaajan kanssa ole sovittu, Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa tätä myöhemmin laskutettuja Palveluja. Jos Tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, Palveluntuottajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. 15 RAPORTOINTI Palveluntuottajan tulee kuukausittain toimittaa laskun mukana erittely, mitä toimenpiteitä on tehty. Raportit tulee toimittaa Tilaajalle joko kirjallisesti tai sähköisesti salatussa muodossa. Palveluntuottaja toimittaa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuukauden lähetemäärät/erikoisala tilaajan ylilääkärille, talous- ja hallintopäällikölle sekä taloussihteerille. Raportoinnista ei peritä erillisiä maksuja, vaan raportointi on sisällytetty annettuihin hintoihin. Mikäli raportointi viivästyy sovitusta määräajasta, on Tilaajalla oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään 20 % Palveluntuottajalle maksettavien, viivästyneen palvelun perusmaksujen vuosisummasta. Oikeus sopimussakkoon edellyttää kuitenkin Tilaajan kirjallista huomautusta raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu neljäntoista (14) päivän kuluessa huomautuksesta. 16 PALVELUUN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄ TARKASTUS Tilaajalla on sopimuskauden aikana oikeus tarkastaa tai kustannuksellaan teetättää kolmannella riippumattomalla taholla (esim. laatuauditoija, tietoturva-asiantuntija) tarkastus sen selvittämiseksi, onko Palvelu vaatimusten mukainen ja Palveluntuottaja toiminut tämän Sopimuksen mukaisesti tuottaessaan ja myydessään Sopimuksen mukaisia Palveluita. Palveluntuottaja on velvollinen tarjoamaan tarvittavat työtilat ja tiedot tarkastajan saataville. Tarkastus pyritään suorittamaan siten, ettei siitä aiheudu Palveluntuottajalle kohtuutonta haittaa sen toiminnan kannalta. Tilaajan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tilojen tai asiakirjojen tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdottamaansa tarkastuspäivää. Ilmoituksen saatuaan Palveluntuottaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastuksen suorittamiselle, joka ei kuitenkaan saa olla myöhemmin, kuin kymmenen (10) päivää Tilaajan ehdottaman päivän jälkeen. Tilaajalla tai tarkastuksen suorittavalla kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia pääsyä tiloihin tai saada sellaista tietoa, joka ei käsittele tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämistä. Palveluntuottajalla on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa henkilöä/henkilöitä allekirjoittamaan tarkastusta koskeva salassapitosopimus. Salassapitosopimus ei saa estää tarkastuksen tuloksien raportoimista Tilaajalle.

10 Sivu 9/14 17 VAKUUTUKSET Palveluntuottaja sitoutuu pitämään sopimuskaudella voimassa toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän toiminnan vastuuvakuutuksen sekä potilasvakuutuksen. 18 AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ Sopimuksen päättyessä Palveluntuottaja on velvollinen kaikin kohtuullisesti odotettavissa olevin tavoin avustamaan Tilaajaa siirtymään uuden palvelusopimuksen piiriin. Tavoitteena on tehdä Tilaajan hankinnan siirtäminen uuden palvelusopimuksen ja mahdollisen uuden toimittajan piiriin mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Nämä toimenpiteet pitävät sisällään Palveluntuottajan velvollisuuden luovuttaa palvelunkäyttäjien potilastiedot Tilaajan uudelle toimittajalle, mikäli Tilaaja toimittaa palvelunkäyttäjien henkilökohtaisen ja nimenomaisen suostumuksen osoittavan dokumentin Palveluntuottajalle. Palveluntuottajalla on oikeus periä potilastietojen siirrosta Tilaajalta hinnaston mukaiset kustannukset. Toimenpiteistä sovitaan aina erikseen Palveluntuottajan ja Tilaajan välillä. 19 SOPIMUSSAKOT Palvelun saatavuus Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan ajoissa, jos erikoislääkäreiden saatavuus vaarantuu liiaksi. Mikäli lääkärien saatavuus ei toistuvasti onnistu, käynnistetään Tilaajan ja Palveluntuottajan väliset neuvottelut, jossa käydään läpi toimenpiteet tilanteen johdosta. Sen lisäksi, mitä JYSE Palvelut 2009 sopimuksen kohdassa 17 on määrätty sopimuksen purkamisesta, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja syyllistyy edellä mainittuun rikkomukseen enemmän kuin viisi (5) kertaa. Sopimuksen purkaminen toimitetaan kirjallisesti. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle sopimuksen tällä tavoin tapahtuvasta purkamisesta aiheutuvat kulut. Sopimusrikkomukset Mikäli Palveluntuottaja ei joltain osin täytä palvelulle asetettuja vaatimuksia, Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajan pyynnöstä Palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sopimusrikkomusta koskevaan neuvotteluun. Sopimussakko on sataviisikymmentä (150) euroa per todettu ja kirjallisesti reklamoitu yksilöity rikkomus, kuitenkin enintään tuhat viisisataa (1500) euroa viikossa. Sopimussakkoa peritään jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes palvelu on sopimuksen mukaista. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan, jolla on oleellinen merkitys Tilaajalle, 30 päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. 20 VAHINGONKORVAUS Tilaajalla on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista, kuluista ja kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Tilaajalle Palveluntuottajan viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta Sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut Tilaajan tuottamuksesta tai ylivoimaisesta

11 Sivu 10/14 esteestä. Maksettavasta korvauksesta vähennetään sopimuksen mukaan Palveluntuottajan maksama viivästyssakko. Palveluntuottajan vastuu on kuitenkin aina tämän kohdan tarkoittamissa tilanteissa enintään satatuhatta ( ) euroa sopimuskaudella. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan suoraan potilaalle potilasvahinkolain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön tai ammatinharjoittajan potilasvakuutuksesta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai rikkomalla luottamuksellisuudesta annettuja määräyksiä. Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta Tilaajalta. 21 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE Jos Tilaaja velvoitetaan korvaamaan kolmannelle osapuolelle henkilö-, esine- tai muita vahinkoja, joiden syynä on virheellinen Palvelu tai laiminlyönti Palveluntuottajan suorituksessa tai muu Palveluntuottajan syyksi luettava seikka, on Palveluntuottaja velvollinen suorittamaan Tilaajalle hyvityksenä Tilaajan maksamaa korvausta ja vaateesta aiheutuvia muita kustannuksia vastaavan määrän. 22 LUOTTAMUKSELLISUUS Tämä Sopimus on luottamuksellinen. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan antamatta tätä Sopimusta tai sitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta, ellei tietojen antaminen perustu lakiin (mm. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) tai viranomaisen määräykseen tai ole tarpeen Sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tai siihen liittyen tietoonsa saamat tai muutoin sen tietoon tulevat sopijapuolen toimintaan tai henkilöstöön liittyvät tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tai jotka sen on tullut ymmärtää sellaisiksi. Sopijapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin tällaisen aineiston suojaamiseksi. Sopijapuolet käsittelevät salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen. Sopijapuoli vastaa siitä, että vain niillä henkilöillä, joiden on Sopimuksen toteuttamiseksi ehdottoman välttämätöntä saada tietoonsa sopijapuolen tai Tilaajan salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa, on siihen oikeus. Tämä velvoite koskee myös Palveluntuottajaan sopimussuhteessa olevia yhteisöjä ja niiden henkilöstöjä. Luottamukselliseksi tiedoksi ei katsota sellaista tietoa, joka ennen sen luovuttamista oli julkisesti saatavilla olevaa tietoa tai jonka tietoonsa saava Sopijapuoli oli saanut sitä ennen tietoonsa laillisella tavalla julkisista lähteistä tai kolmannelta. Sopijapuoli vastaa siitä, että sopijapuolen palveluksessa olevat tai tämän Sopimuksen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, alihankkijan palveluksessa olevat tai muut sen käyttämät palveluntuottajat tai niiden palveluksessa olevat ovat tietoisia ja noudattavat Sopimuksessa sovittuja luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä. Lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa potilasasiakirjoja sekä niiden sisältämää tietoa ja tiedon salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä sekä henkilötietolakia. Sopijapuolet

12 Sivu 11/14 vastaavat omalta osaltaan edellä mainitun lainsäädännön noudattamisesta ja niiden mukaisesta tietojen käsittelystä organisaatiossaan. 23 REFERENSSIT Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää Tilaajan nimeä referenssiluetteloissa tai markkinoinnissaan ilman Tilaajan nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikesta referenssikäytöstä tai tiedottamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. 24 SOPIMUKSEN PURKAMINEN Jos Palveluntuottaja hakee tai hakeutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on Tilaajalla oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin, mikäli Palveluntuottaja ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti Palvelun tuottamiseen ja tällä seikalla on Tilaajalle oleellinen merkitys ja Palveluntuottaja tämän tiesi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. yritysjärjestelyt, Palveluntuottajan omistussuhteissa tapahtuvat muutokset yritysoston, sulautumisen tai muun sellaisen syyn seurauksena. Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, ettei Palveluntuottaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti, Palveluntuottajan toistuvasti olennaisesti viivästyttyä suorituksessaan tai suorituksen oltua toistuvasti virheellinen muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus sen toiminnan päättyessä tai oleellisesti muuttuessa. Kumpikin Sopijapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömästi, jos toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. Tilaajalla on oikeus valita Sopimuksen päättymisajankohta niin, että korvaavan Palvelun hankinta on mahdollista Tilaajan toimintaa haittaamatta. 25 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia Tilaajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 26 ALLEKIRJOITUKSET Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Kaikki muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset.

13 Sivu 12/14 Työterveys Wellamo Oy Lahdessa pp.kk.2014 Palveluntuottaja Kaupungissa pp.kk.2014 nimi titteli nimi titteli

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot