Kokousaika kello 16:14-17:27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Kokousaika kello 16:14-17:27 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 26 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011/PERUSTUR- VATOIMIALA 28 SIILINJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJEL- MAN HYVÄKSYMINEN JA MAAHANMUUTTAJATYÖN NEUVOTTELU- KUNNAN ASETTAMINEN 29 VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEOSSA / ARVIOIN- NIN KÄYTTÖÖNOTTO SIILINJÄRVEN KUNNASSA 30 PERHEHOITO IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITOMUOTONA PÄIHDEDEMENTIKKOJEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄ- RAHA 33 KEHITYSVAMMAHUOLLON LAITOSHOIDON MÄÄRÄRAHA TIETOON SAATETTAVAT ASIAT SIILINJÄRVEN PALVELUTALOYHDISTYS RY OSTOPALVELULASKU- TUKSEN OIKAISU MÄÄRÄRAHA

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aallosvirta Veijo jäsen Asikainen Ritva jäsen Hassinen Raija jäsen Korhonen Raimo jäsen Nykänen Erkko jäsen/puheenjohtaja Ojala Kari Siilinjärven kh:n edustaja Parviainen Marjatta jäsen Pitkänen Jorma jäsen/varapuheenjohtaja Solehmainen Matti jäsen Väätäinen Liisa jäsen Kekoni Arja esittelijä Räsänen Henna pöytäkirjanpitäjä Eskelinen Jaana varajäsen Rytivaara Marja varajäsen Rautiainen Roope nuorisovaltuuston edustaja Poissa Nurmi Aila jäsen Pääkkönen Auli jäsen Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa kutsuttuna läsnä nuorisovaltuuston edustaja Roope Rau tiainen. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Parviainen ja Jorma Pitkänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkko Nykänen Henna Räsänen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Marjatta Parviainen pöytäkirjanpitäjä Jorma Pitkänen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo, Kasurilantie 1, kirjaamo, PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ perusturvajohtaja Arja Kekoni virka-asema allekirjoitus Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32, neuvonta

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus Nilsiän kaupungintalo, Nilsiäntie 78, palvelupiste, perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012 Ptltk 26 Liite 1. Käyttösuunnitelmissa talousarvion tulosalueiden määrärahat jaetaan pienempiin osiin tulosyksiköittäin. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion tulee hallintokuntien toimeenpanna käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen asianomaisissa lautakunnissa. Toimielimet hyväksyvät valtuuston vahvistamat määrärahat ja tuloarviot tu losyksiköittäin, asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhden mukaiset tarkennetut tavoitteet/toimenpiteet sekä päättävät omalta osaltaan teh tävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Perusturvalautakunta vahvistaa perusturvatoimialan käyttötaloussuunnitelman. Käyttötaloussuunnitelma jakautuu tulosyksiköittäin seu raa vasti: pe rus tur van hallin to, lii ke lai tos Siiliset, erikoissairaanhoito, muut palve lut ja pe rus tur van hankkeet. ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2012 käyttötaloussuunnitelman liitteen mukaisesti. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011/PERUSTURVATOIMIALA Ptltk 27 Liitteet 2-3. Kunnanhallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen laadintaohjeen. Sen mukaan kirjanpito vuodelta 2011 suljetaan Tilinpäätöstä koskevat esitykset jätetään/valmistellaan talous- ja suunnitteluyksikköön tiistaihin mennessä. Perusturvatoimialan talousarvion toteutumiseen ja kunnan tilinpäätösasiakirjaan liit ty vät sel vi tyk set ovat liitteenä. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen Vuoden 2011 tilinpäätöksestä on huomioitava tuloissa Siilinjärven kunnan alijäämä euroa, menoissa Siilinjärven erikoissairaanhoidon käytön lisäys euroa, Siilinjärven kunnan vanhojen erikoissairaanhoidon työsuhteiden eläkekulut euroa, muut perusturvan kulut euroa Lähde-hankkeen ESR-rahoituksen vajeena. Vuoden 2011 tilinpäätös on euroa Siilinjärven kunnan osalta, jos ta eri kois sai raanhoidon osuus euroa. Maaningan osalta euroa, jos ta eri kois sairaanhoidon osuus euroa. Nilsiän kaupun gin osalta euroa, jos ta eri kois sairaanhoidon osuus euroa. Perusturvatoimialan vuoden 2011 tilinpäätös on yhteensä euroa, jos ta erikoissairaanhoidon osuus yhteensä euroa ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisesti tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 ja lä het tää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta SIILINJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA MAAHANMUUTTAJATYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 41/08.170/2012 Kh Liite 6 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/ 2010) vahvistettiin ja laki astui voimaan Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa tapahtuneisiin muutoksiin. Laissa huomioidaan kaikki eri perustein maahan tulleet henkilöt. Maahantuloperusteesta riippumatta maassa asuvien ulkomaalaisten työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista tulee edistää. Kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös ulkomaalaisille ja että palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on myös huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Uutena kunnan velvoitteena on alkukartoituksen tekeminen maahanmuuttajien osaamistason ja -tarpeiden selvittämiseksi. Alkukartoituksessa selvitetään tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajien aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muita kotoutumiseen ja työllistymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea ja myös sitä pyytäneelle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Valtio korvaa kunnalle alkukartoituksessa aiheutuneita kustannuksia 700 euroa jokaisesta alkukartoitukseen osallistuneesta. Laki edellyttää, että kunnan kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Se on edellytys valtion korvausten maksamiselle. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Laki kotoutumisen edistämisestä säätelee kunnan kotouttamisohjelman ja sen sisällön. Viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä paikallistasolla. ELY-keskuksen, TE-toimiston, Kelan ja poliisin sekä tarvittavassa laajuudessa kotouttamista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen on kunnan aloitteesta osallistuttava ohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan. Siilinjärven kunnan kotouttamisohjelmatyöskentely aloitettiin Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeen avustamana moniammatillisessa kotouttamistyöryhmässä. Työryhmän tavoitteena on ollut luoda kotouttamisohjelmasta selkeä ja laajasti tietoa antava käytännön työkalu viranomaistyöhön. Lisäksi ohjelmaan luotiin suuntaviivoja tulevalle kehittämistyölle kirjaamalla keskeisiä kehittämiskohteita, tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Kotouttamistyöryhmä pyysi lausunnot kotouttamisohjelmaluonnoksesta kunnan johtoryhmältä, poliisilta, Kelalta ja TE-toimistolta. Ohjelmaa päivitettiin saaduilla palautteilla. Ohjelman sisältöä lausujat pitivät hyvin informatiivisena ja kattavana.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kotouttamistyöryhmä esittää, että Siilinjärvelle perustetaan moniammatillinen maahanmuuttajatyön neuvottelukunta, johon nimetään jäsenet kunnasta ja mahdollisesti muista sidosryhmistä. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu mm. pohtia mahdollisia maahanmuuttoon liittyviä kehittämiskohteita, koordinoida ja seurata tavoitteiden toteutumista, vastata maahanmuuttajaoppaan ja kotouttamisohjelman päivityksestä sekä tiedottaa maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Maahanmuuttajatyön neuvottelukuntaan työryhmä esittää nimettäväksi kunnan eri palvelualojen avainhenkilöitä. TE-toimisto nimeää oman edustajan. Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan edustajia kunnan eri yksiköistä sekä erillisestä kutsusta muiden sidosryhmien edustajia. ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. Lisäksi kunnanhallitus päättää asettaa Siilinjärven kunnan maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan, jo hon kun nanhallitus nimeää seuraavat viran halti ja-/työn tekijä jä senet nel jän vuo den toi minta kau deksi kerrallaan: kansalais opiston rehtori (Ani ta Hei no), toimin nan suunnittelija (Sirkka-Liisa Elomaa) ja yritysasia mies (Heikki Si monen). Kun nan hallitus valtuuttaa peruspalvelukeskuksen johta jan nimeämään sosiaali- ja ter veydenhuollon edustajat (yhdestä kahteen henki löä) kyseiseen neuvottelukuntaan. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää pyytää maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta sekä maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta lausunnot perusturvalauta kun nal ta, kou lu lau ta kun nal ta, va paa-ai ka lau ta kun nal ta ja maaseutulautakunnalta. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija/lisätiedot: Toiminnansuunnittelija Sirkka-Liisa Elomaa, puh Ptltk 28 Liite 4. Siilinjärvellä asuu noin asukasta, joista 120 on maahanmuuttajia (tilasto vuoden 2010 lopulta). Maahanmuuttajien määrä on n. 0,57 % koko alueen väestöstä. Suurim mat syyt maahan muutolle tälle ovat perhesiteet sekä työn perässä alu eelle muutto. Siilinjärvellä on suunniteltu asettaa maahanmuuttajatyön neuvottelukunta neljän vuoden toimintakaudeksi. Siilinjärven kunnanhallitus pyytää perusturvalauta kunnalta lau sun to neuvottelukunnan kokoonpanosta. ehdotus Perusturvalautakunnalla ei ole huomauttamista Siilinjärven kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta ja maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää hyväksyä, että peruspalvelukeskuksen johta ja nimeää sosiaali- ja ter veydenhuollon edustajat Siilinjärven maahanmuuttaja työn neuvottelukuntaan. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Perusturvalautakunnalla ei ole huomauttamista Siilinjärven kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta ja maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä, että peruspalvelukeskuksen johtaja nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat Siilinjärven maahanmuuttajatyön neuvottelukuntaan. Ja, että hallitus lisäksi nimeää kuntalaisedustajan toimikuntaan. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEOSSA / ARVIOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO SIILINJÄRVEN KUNNASSA Kh Liite 7 Suomen Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt (yleiskirje ; 8/80/2011) kuntien ja kun ta yh ty mien luot tamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä sovel tu vien osin kuntien lii kelaitoksille tarkoitetun suosituksen "Vaikutusten ennakkoarvioin nista kunnallisessa päätöksenteossa". Kyseisen suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisval taista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa. Vaikutusten ennakkoar viointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinä kyvyys ja avoimuus edellyttävät, että laaditaan vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja punnitaan tarkasti niiden vaikutuksia. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -suosituksen on tarkoitus vahvistaa päätösvaihtoehtojen vaiku tusten arviointia kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti pitkällä aikajänteellä. Kuntaliiton suositus ja opas Valtuutettu Heikki Konttinen on tähän käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen jättänyt val tuus ton ko kouk ses sa seu raavan sisältöisen toivomusponnen: "Kunnallisen päätöksenteon kehittämiseksi sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Siilinjärven kunnassa otetaan käytännöksi Kuntaliiton yleiskirjeen , 8/80/2011 mukainen vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -me nettely. Vuoden 2012 aikana luottamushenkilöt, johtavat virkamiehet, lautakun tien esittelijät sekä muu päätösesitysten valmisteluun osallistuva henkilöstö pe rehdytetään vaikutusten ennakkoarviointi -menetelmän käyttöön järjestämällä asiasta koulutusta ja menetelmää aletaan hallintokunnissa harjoittelemaan käy tännössä. Vuoden 2012 aikana kunnanhallitus määrittelee, mitkä ovat sellaisia päätöksiä tai tavoitteita, joilla on merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, ja linjaa millaisissa asioissa vaikutusten ennakkoarviointi -menettelyä aletaan sovel taa. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa otetaan käy tännöksi vaikutukseltaan merkittävien asioiden päätöksenteossa uuden valtuus tokauden alussa v Kuntaliiton suosituksen mukaisesti." Yrittäjäjärjestöt ja paikallinen yrittäjäyhdistys ovat tuoneet eri yhteyksissä esille, että kuntien päätöksenteossa tulisi nimenomaan arvioida yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksenteossa pyrittäisiin erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat. Kunnanjohtajan johdolla on valmisteltu Siilinjärven kunnassa alkaen käyttöönotettavaksi esitettävää vaikutusten ennakkoarviointimallia. Ehdotus arviointimalliksi sisältää paljon samoja elementtejä kuin Kuntaliiton suositus samoin kuin yrittäjäjärjestöjen ehdottama yritysvaikutusten arviointisuositus sekä valtuutettu Konttisen ponnessaan esille tuoma toive. Kun nas sa valmisteltu arvioin timalli eh do tus läh tee sii tä, et tä pää tök sen teos sa (niin val mis te lus sa kuin var si naisessa pää tök sen teos sakin) vai ku tus ten ar viointi suori te taan hy väk sytyn kun ta-

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta strategian nä kö kul mien / strate gis ten ta voit tei den kaut ta. Tä hän liittyen ko kousasioiden val mis teli joi den ja pää tök sen te koon osallis tu vien käyttöön on val mis tel tu ns. apu lomake hel potta maan vai ku tus ten ennak ko ar viointia. Apu lomake on nimensä mukaisesti asioiden val mis teli joi den, esitteli jöi den ja päätök senteki jöiden apuväli ne, jota ei liitetä osaksi toi mi elin ten pöytäkir jo ja. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa otetaan käyttöön Siilinjärven kunnassa alkaen edellä selostetun mukaisesti kunnanhallituksen, kaikkien lautakuntien (lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa) ja lii ke lai tok sen joh to kun nan osal ta. Arviointikäytännön soveltamiseen liittyvä koulutustarve arvioidaan erikseen syksyn 2012 aikana. Mahdollinen kou lu tus järjestetään vuonna 2013 ja sitä myötä kou lutuk seen varattava mää rä ra ha huo mioidaan vuoden 2013 ta lous ar viota valmisteltaessa (luottamushenkilökoulutus). Valmistelija/lisätiedot: Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Ptltk 29 Liite 5. ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus on päättänyt, että vaikutusten ennakkoarviointi otetaan käyttöön päätöksenteossa alkaen. Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi vaikutusten ennakkoarvioinnin osana päätöksentekoa. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta PERHEHOITO IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITOMUOTONA Ptltk 30 Liite 6. Perhehoito on ikäihmisen hoivan, hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan kodissa. Ikäihmisten perhehoidon lähtökohtana on iäkkään ihmisen kunnioittaminen, hänen tarpeidensa huomioiminen ja niihin vastaaminen. Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, sillä perhehoidossa on ryhmäkoko pieni ja hoitaja sama. Perhehoidossa ikäihminen elää perheessä normaalia arkea ja osallistuu arjen askareisiin omien voimavarojen ja halun puitteissa. Perhehoito mahdollistaa yh teisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja kokemisen hoivan ja huolenpidon perusta na. Siiliset yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden palvelurakennetta on kehitettä vä raskas laitoshoitoisista palveluissa kohti avopainotteisempia vanhuspalvelui ta. Erityisesti omaishoidon tuen asiakkaiden lakisääteisten vapaapäivien palvelurakennetta on muutettava joustavammaksi ja kotona selviytymistä tukevammak si. Perhehoito tarjoaa yhden mahdollisuuden omais hoi ta jal le la ki sää teis ten ja muiden va paa päi vien pi tä mi seen. Perhehoitoliiton kokemusperäisen tie don mu kaan omais hoi ta jat käyttä vät useammin va pai taan, kun omais hoidetta van hoi to on järjestetty per he hoidos sa. Perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista, jossa kunta hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään ja valvoo perhehoitoa. Perhehoitaja ja kunta solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta. Perhehoitajan tuen perusta on ikäihmisten perhehoidosta vastaavan työntekijän ja perhehoitajan välinen yhteydenpito, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteistyön kaikissa perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksulaissa säädetyn asiakasmaksun. Lyhytaikainen perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse lyhytaikaishoidoltaan laitoshoitoa vaan pärjäävät kevyin tuin hoidossa. Tällaisia asiakkaita voivat olla esimerkiksi lievästi tai korkeintaan keskivaikeasti olevat muistisairaat. Erityisen hyvin lyhytaikainen perhehoito soveltuu ikääntyneille, jotka tukipalveluista huolimatta joutuvat olemaan paljon yksin kokien siitä turvattomuutta. Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin ja sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta. Kunnan SAS-työ ryh mä ar vioi yh teis työssä ikäih misen ja hä nen lä heisten kanssa pal velu tarpeen, jos sa huo mioi daan fyysi nen, psyykkinen, kogni tii vinen ja sosiaali nen toi mintaky ky. Per he hoito paik kaa va lit taessa tärkeintä on vali ta ikäih misen ja hä nen lä hei sen sä tar peita ja toi veita vas taava perhekoti. Perhehoitoon sijoitettavalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennus ja soveltuvuus tehtävään. Perhekodissa voi olla hoidossa enintään neljä ikäihmistä, mikäli perhehoitaja toimii tehtävässä yksin. Mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on sosiaali- tai terveysalan koulutus, voi perheessä Sosiaalihuoltolain mukaisesti olla hoidossa enintään seitsemän henkilöä yhtäaikaa. Hoidettavien enimmäismäärään lasketaan mukaan perhehoitajan omat alle kouluikäiset lapset ja perheen muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus on mukana Kaste-hank-

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta keessa, Ak tii vi nen ikään ty mi nen Itä- ja Keski-Suomessa. Hankkeen yh te nä paino pistealu eena on ikäänty nei den perhe hoidon kehit tämi nen. Kaste-hanke on yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa organisoinut alueellisesti perhehoidon val mennuksen, jonka hinta on 5850,00 euroa. Kustannus jakaantuu perhehoidon valmennukseen osallistuvien kotikuntien perusteella. Yhden perhehoitaja val mennukseen osallistuvan kustannus kunnalle on noin 600, josta valmennetta van omavastuu osuus on 50 euroa. Siiliset-yhteistoiminta alueelta valmennuk seen osallistuu kaksi henkilöä Siilinjärveltä, kaksi henkilöä Maaningalta ja yksi hen kilö Nilsiästä. Heidän valmennuksen osuus kustannetaan kolmen osalta van hus palveluiden budjetista ja kahden osalta perusturvatoimialan (tilaajan) bud je tista. Perhehoidon valmennuksen tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen, antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuus saada ennalta riittä västi tietoa tehtävästä, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan pää töksen ikäihmisten per hehoitajaksi ryhtymisestä. Lisäksi valmennuksen ta voitteen on taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito niin, että perhehoita jalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa muiden ihmisten kanssa. Perhehoidon valmennus etenee prosessina, joka esitetty alla olevassa taulukossa. Tapaaminen Tietoa perhehoidosta osallistien toi veet ta paami selle, yh teis työso pimuk set mitä on ikäihmisten perhe hoi don val mennus? Tar koi tus, per hehoita jalta edel ly tettävät val miudet, val miuk sien ar vioin ti ikäihmisten palve lujen kes kei nen si sältö mitä on ikäihmisten per he hoi to? Turvallisuutta pysyvyydestä ja jat ku vuu desta menetelmiä pysyvyyden ja jat ku vuu den tuke miseen yhteistyön merkitys perhe hoi dossa; ketä yh teistyöhön osal listuu ja millä tavoin?, toimi va yhteistyö perhekodin hyväksy misen kri teerit vanhuus elämänvaiheena; ikä ih misen oikeus rikkaaseen elä mään, ikäänty misen tuomat muutokset, vanhene miseen liittyvät haasteet Vanhuus ei tule yksin - kivistää ja kolot taa samat tarpeet läpi elämän; Maslowin tarve hierakia Ikääntymiseen liittyviä sairauk sia; muistihäi riöt ja dementia, muita van huusiän yleisiä sai rauksia, ikäihminen ja lääkkeet Ikäihmisen hyvä arki ruoka ja liikunta- toimintakyvyn kul makiviä hyvä arki - hyvä perushoito; lääkehoi to, uni ja lepo, kivun hoito, puhtaus ja ihonhoito, päih teiden käyttö perhehoi dos sa, apuvälineet Muita vanhenemiseen liittyviä erityis kysy myksiä, seksuaali suus ja ikään tyminen, kal toin kohtelu, kuoleman lä heisyys Kotitehtävät Kotitehtävät Kotitehtävät Kotitehtävä

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Ikäihminen ja perhe muu tok sessa ikäihmisen elämä muut tuu; uuteen elä män vai heeseen liit tyy myös luo pu mi nen, miten ikä ih minen tulee per he hoi toon?, ikä ih mi sen tuke mi nen muutoksessa ikäihminen ja suh teet lä heisiin; mik si suhteiden mah dol listaminen ja tu ke minen on tär keää?, mene tel miä lä heis suh tei den ymmärtä mi seen perhehoitajan perhe muu toksessa; meis tä kö perhe hoito perhe? Kokemuksia perhehoidos ta tämä osio pyritään to teuttamaan joko paneeli na tai tutus tumiskäyntinä per hekotiin Perhehoitajan asema toimiva perhehoidon tuki; sijoittajan tarjoama tuki perhehoitajille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen, perhehoitajien alueellisten yhdistyn tarjoama tuki, perhehoitoliitto toimeksiantosopimus perheiden hoitopalkkio kulukorvaus käynnistämiskorvaus ja erityisten kustannusten korvaaminen perhehoitajan verotus perhehoitajan sosiaaliturva, vakuutusturva Kotitehtävät Kotitehtävät Yhteinen arviointi ja tietoinen päätös: Haluanko ja kykenenkö perhehoitajaksi? Kouluttajien lausunto. ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen ikäihmis ten perhe hoidosta ja perhehoitoon liittyvästä valmennuksesta. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta PÄIHDEDEMENTIKKOJEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA Ptltk 31 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu ostopalvelumäärärahaa päihdedementikkojen hoitokotisijoituksiin euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa hoitokotisijoituksissa olevien asiakkaiden asumispalveluiden ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten varalle, vaan määräraha varattiin valmisteluvaiheessa tiedossa olevien hoitokotisijoitusten ostoon. Tehostettua asumispalvelua päihdedementikoille ei Siilisetissä ole omana tuotantona. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi pitkäaikainen hoitokotisijoitustarve. Sijoituksen vaihtoehtona on hoito terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole vuodeosastohoitotarvetta ja oikea tarjottava palvelu on tehostettu asumispalvelu, jossa riittävä kuntoutuksellinen työskentely. Pitkäaikaisen sijoituksen kustannukset tulevat olemaan 9 kuukaudelta Sijoitusten kustannukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun ostopalvelumäärärahan, koska sijoitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia, joista vapautuisi maksusitoumus kohdennettavaksi uuteen sijoitukseen. Vuodeosastolla toteutettuna kustannukset ovat 5 838,60 kuukaudessa eli yhdeksältä kuukaudelta ,40. ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi uuden päihdedementikon asumispalvelusijoituksen ja sijoitukseen tarvittavan määrärahavarauksen Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA Ptltk 32 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu ostopalvelumäärärahaa mielenterveyskuntoutujien hoitokotisijoituksiin euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa hoitokotisijoituksissa olevien asiakkaiden asumispalveluiden ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten varalle, vaan määräraha varattiin valmisteluvaiheessa tiedossa olevien hoitokotisijoitusten ostoon. Tehostettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ei Siilisetissä ole omana tuotantona. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi hoitokotisijoitustar ve. Sijoituksen vaihtoehtona on hoito erikoissairaanhoidon palveluissa. Asiak kaalla ei kuitenkaan ole erikoissairaanhoidon tarvetta ja oikea tarjottava palvelu on tehostettu asumispalvelu, jossa riittävä kuntoutuksellinen työskentely. Sijoituk sen kustannukset tulevat olemaan 9 kuukaudelta Sijoituksen kustan nukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun ostopalvelumäärärahan, koska si joitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia, joista vapautuisi maksusitou mus kohdennettavaksi uuteen sijoitukseen. Erikoissairaanhoidossa toteutettuna kustannukset ovat kuukaudessa. ehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden mielenterveyskuntoutu jien asu mispalvelusijoituksen ja sijoitukseen tarvittavan määrärahavarauksen euroa. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAHUOLLON LAITOSHOIDON MÄÄRÄRAHA Ptltk 33 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu kehitysvammaisten laitoshoitoon euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa laitoshoidossa olleiden asiakkaiden sekä suunniteltujen kuntoutusjaksojen ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten tai kuntoutusjaksojen varalle, vaan määräraha varattiin talousarvion valmisteluvaiheessa tiedossa oleviin ostoihin. Kehitysvammaisten laitoshoito ja kuntoutusjaksot ostetaan Vaalijalasta. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi pitkäaikaisen laitoshoidon tarve. Hoito voidaan toteuttaa vain laitoshoitona Vaalijalassa. Laitoshoidon kustannukset tulevat olemaan Sijoituksen kustannukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun määrärahan, koska sijoitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia. ehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden laitoshoitosijoituksen ja sijoi tuk seen tarvittavan määrärahavarauksen Valmistelija/lisätiedot:perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ptltk 34 Siilinjärven kunta Kutsuntalautakuntien jäsenten nimeäminen vuodelle 2012, kh Maaningan kunta Liittyminen Matkojen yhdistelykeskukseen (MYK), kh Liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskus toimeentulotuen käsittelyaika, 20.2, ja potilasasiamiestoiminta Siiliset -peruspalvelukeskuksessa vuonna 2011 osavuosikatsaus tammikuu 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011/liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskus 11, Ppkjtk Kuopion oikeusaputoimisto (Yleinen edunvalvonta/nilsiän toimipaikka) Ateriamaksuperusteet/kehitysvammahuolto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Ehdollinen varaus erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asunto jen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen, 32916/322/ Kuntaliitto Toimeentulotuki lukien, yleiskirje Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 väestömuutosten kumulatiivinen kehitys Aluehallintovirasto Työsuojeluviranomaiset tehostavat kunta-alan valvontaa, lokakuu 2011 Valvontapäätös , ISAVI/2071/ /2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, päätös Dnro: 7604/ /2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010, tilastoraportti 3/2012 Tukeva -työvalmennussäätiö Toimintasuunnitelmaehdotus 2012 Talousarvioehdotus 2012 Sosiaaliasiamiespalvelut Tmi Marjut Hämäläinen Sosiaaliasiamiehen selvitys sosiaalihuollon asiakkaan asemasta v seuraavissa kunnissa: Siilinjärvi, Nilsiä, Maaninka, Keitele, Pielavesi, Lapinlahti ja Rautavaara

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot