Kokousaika kello 16:14-17:27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Kokousaika kello 16:14-17:27 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 26 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011/PERUSTUR- VATOIMIALA 28 SIILINJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJEL- MAN HYVÄKSYMINEN JA MAAHANMUUTTAJATYÖN NEUVOTTELU- KUNNAN ASETTAMINEN 29 VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEOSSA / ARVIOIN- NIN KÄYTTÖÖNOTTO SIILINJÄRVEN KUNNASSA 30 PERHEHOITO IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITOMUOTONA PÄIHDEDEMENTIKKOJEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄ- RAHA 33 KEHITYSVAMMAHUOLLON LAITOSHOIDON MÄÄRÄRAHA TIETOON SAATETTAVAT ASIAT SIILINJÄRVEN PALVELUTALOYHDISTYS RY OSTOPALVELULASKU- TUKSEN OIKAISU MÄÄRÄRAHA

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aallosvirta Veijo jäsen Asikainen Ritva jäsen Hassinen Raija jäsen Korhonen Raimo jäsen Nykänen Erkko jäsen/puheenjohtaja Ojala Kari Siilinjärven kh:n edustaja Parviainen Marjatta jäsen Pitkänen Jorma jäsen/varapuheenjohtaja Solehmainen Matti jäsen Väätäinen Liisa jäsen Kekoni Arja esittelijä Räsänen Henna pöytäkirjanpitäjä Eskelinen Jaana varajäsen Rytivaara Marja varajäsen Rautiainen Roope nuorisovaltuuston edustaja Poissa Nurmi Aila jäsen Pääkkönen Auli jäsen Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa kutsuttuna läsnä nuorisovaltuuston edustaja Roope Rau tiainen. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Parviainen ja Jorma Pitkänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkko Nykänen Henna Räsänen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Marjatta Parviainen pöytäkirjanpitäjä Jorma Pitkänen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo, Kasurilantie 1, kirjaamo, PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ perusturvajohtaja Arja Kekoni virka-asema allekirjoitus Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32, neuvonta

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus Nilsiän kaupungintalo, Nilsiäntie 78, palvelupiste, perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012 Ptltk 26 Liite 1. Käyttösuunnitelmissa talousarvion tulosalueiden määrärahat jaetaan pienempiin osiin tulosyksiköittäin. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion tulee hallintokuntien toimeenpanna käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen asianomaisissa lautakunnissa. Toimielimet hyväksyvät valtuuston vahvistamat määrärahat ja tuloarviot tu losyksiköittäin, asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhden mukaiset tarkennetut tavoitteet/toimenpiteet sekä päättävät omalta osaltaan teh tävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Perusturvalautakunta vahvistaa perusturvatoimialan käyttötaloussuunnitelman. Käyttötaloussuunnitelma jakautuu tulosyksiköittäin seu raa vasti: pe rus tur van hallin to, lii ke lai tos Siiliset, erikoissairaanhoito, muut palve lut ja pe rus tur van hankkeet. ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2012 käyttötaloussuunnitelman liitteen mukaisesti. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011/PERUSTURVATOIMIALA Ptltk 27 Liitteet 2-3. Kunnanhallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen laadintaohjeen. Sen mukaan kirjanpito vuodelta 2011 suljetaan Tilinpäätöstä koskevat esitykset jätetään/valmistellaan talous- ja suunnitteluyksikköön tiistaihin mennessä. Perusturvatoimialan talousarvion toteutumiseen ja kunnan tilinpäätösasiakirjaan liit ty vät sel vi tyk set ovat liitteenä. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen Vuoden 2011 tilinpäätöksestä on huomioitava tuloissa Siilinjärven kunnan alijäämä euroa, menoissa Siilinjärven erikoissairaanhoidon käytön lisäys euroa, Siilinjärven kunnan vanhojen erikoissairaanhoidon työsuhteiden eläkekulut euroa, muut perusturvan kulut euroa Lähde-hankkeen ESR-rahoituksen vajeena. Vuoden 2011 tilinpäätös on euroa Siilinjärven kunnan osalta, jos ta eri kois sai raanhoidon osuus euroa. Maaningan osalta euroa, jos ta eri kois sairaanhoidon osuus euroa. Nilsiän kaupun gin osalta euroa, jos ta eri kois sairaanhoidon osuus euroa. Perusturvatoimialan vuoden 2011 tilinpäätös on yhteensä euroa, jos ta erikoissairaanhoidon osuus yhteensä euroa ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisesti tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 ja lä het tää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta SIILINJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA MAAHANMUUTTAJATYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 41/08.170/2012 Kh Liite 6 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/ 2010) vahvistettiin ja laki astui voimaan Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa tapahtuneisiin muutoksiin. Laissa huomioidaan kaikki eri perustein maahan tulleet henkilöt. Maahantuloperusteesta riippumatta maassa asuvien ulkomaalaisten työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista tulee edistää. Kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös ulkomaalaisille ja että palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on myös huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Uutena kunnan velvoitteena on alkukartoituksen tekeminen maahanmuuttajien osaamistason ja -tarpeiden selvittämiseksi. Alkukartoituksessa selvitetään tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajien aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muita kotoutumiseen ja työllistymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea ja myös sitä pyytäneelle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Valtio korvaa kunnalle alkukartoituksessa aiheutuneita kustannuksia 700 euroa jokaisesta alkukartoitukseen osallistuneesta. Laki edellyttää, että kunnan kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Se on edellytys valtion korvausten maksamiselle. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Laki kotoutumisen edistämisestä säätelee kunnan kotouttamisohjelman ja sen sisällön. Viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä paikallistasolla. ELY-keskuksen, TE-toimiston, Kelan ja poliisin sekä tarvittavassa laajuudessa kotouttamista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen on kunnan aloitteesta osallistuttava ohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan. Siilinjärven kunnan kotouttamisohjelmatyöskentely aloitettiin Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeen avustamana moniammatillisessa kotouttamistyöryhmässä. Työryhmän tavoitteena on ollut luoda kotouttamisohjelmasta selkeä ja laajasti tietoa antava käytännön työkalu viranomaistyöhön. Lisäksi ohjelmaan luotiin suuntaviivoja tulevalle kehittämistyölle kirjaamalla keskeisiä kehittämiskohteita, tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Kotouttamistyöryhmä pyysi lausunnot kotouttamisohjelmaluonnoksesta kunnan johtoryhmältä, poliisilta, Kelalta ja TE-toimistolta. Ohjelmaa päivitettiin saaduilla palautteilla. Ohjelman sisältöä lausujat pitivät hyvin informatiivisena ja kattavana.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kotouttamistyöryhmä esittää, että Siilinjärvelle perustetaan moniammatillinen maahanmuuttajatyön neuvottelukunta, johon nimetään jäsenet kunnasta ja mahdollisesti muista sidosryhmistä. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu mm. pohtia mahdollisia maahanmuuttoon liittyviä kehittämiskohteita, koordinoida ja seurata tavoitteiden toteutumista, vastata maahanmuuttajaoppaan ja kotouttamisohjelman päivityksestä sekä tiedottaa maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Maahanmuuttajatyön neuvottelukuntaan työryhmä esittää nimettäväksi kunnan eri palvelualojen avainhenkilöitä. TE-toimisto nimeää oman edustajan. Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan edustajia kunnan eri yksiköistä sekä erillisestä kutsusta muiden sidosryhmien edustajia. ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. Lisäksi kunnanhallitus päättää asettaa Siilinjärven kunnan maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan, jo hon kun nanhallitus nimeää seuraavat viran halti ja-/työn tekijä jä senet nel jän vuo den toi minta kau deksi kerrallaan: kansalais opiston rehtori (Ani ta Hei no), toimin nan suunnittelija (Sirkka-Liisa Elomaa) ja yritysasia mies (Heikki Si monen). Kun nan hallitus valtuuttaa peruspalvelukeskuksen johta jan nimeämään sosiaali- ja ter veydenhuollon edustajat (yhdestä kahteen henki löä) kyseiseen neuvottelukuntaan. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää pyytää maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta sekä maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta lausunnot perusturvalauta kun nal ta, kou lu lau ta kun nal ta, va paa-ai ka lau ta kun nal ta ja maaseutulautakunnalta. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija/lisätiedot: Toiminnansuunnittelija Sirkka-Liisa Elomaa, puh Ptltk 28 Liite 4. Siilinjärvellä asuu noin asukasta, joista 120 on maahanmuuttajia (tilasto vuoden 2010 lopulta). Maahanmuuttajien määrä on n. 0,57 % koko alueen väestöstä. Suurim mat syyt maahan muutolle tälle ovat perhesiteet sekä työn perässä alu eelle muutto. Siilinjärvellä on suunniteltu asettaa maahanmuuttajatyön neuvottelukunta neljän vuoden toimintakaudeksi. Siilinjärven kunnanhallitus pyytää perusturvalauta kunnalta lau sun to neuvottelukunnan kokoonpanosta. ehdotus Perusturvalautakunnalla ei ole huomauttamista Siilinjärven kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta ja maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää hyväksyä, että peruspalvelukeskuksen johta ja nimeää sosiaali- ja ter veydenhuollon edustajat Siilinjärven maahanmuuttaja työn neuvottelukuntaan. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Perusturvalautakunnalla ei ole huomauttamista Siilinjärven kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta ja maahanmuuttajatyön neuvottelukunnan kokoonpanosta. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä, että peruspalvelukeskuksen johtaja nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat Siilinjärven maahanmuuttajatyön neuvottelukuntaan. Ja, että hallitus lisäksi nimeää kuntalaisedustajan toimikuntaan. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEOSSA / ARVIOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO SIILINJÄRVEN KUNNASSA Kh Liite 7 Suomen Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt (yleiskirje ; 8/80/2011) kuntien ja kun ta yh ty mien luot tamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä sovel tu vien osin kuntien lii kelaitoksille tarkoitetun suosituksen "Vaikutusten ennakkoarvioin nista kunnallisessa päätöksenteossa". Kyseisen suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisval taista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa. Vaikutusten ennakkoar viointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinä kyvyys ja avoimuus edellyttävät, että laaditaan vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja punnitaan tarkasti niiden vaikutuksia. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -suosituksen on tarkoitus vahvistaa päätösvaihtoehtojen vaiku tusten arviointia kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti pitkällä aikajänteellä. Kuntaliiton suositus ja opas Valtuutettu Heikki Konttinen on tähän käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen jättänyt val tuus ton ko kouk ses sa seu raavan sisältöisen toivomusponnen: "Kunnallisen päätöksenteon kehittämiseksi sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Siilinjärven kunnassa otetaan käytännöksi Kuntaliiton yleiskirjeen , 8/80/2011 mukainen vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -me nettely. Vuoden 2012 aikana luottamushenkilöt, johtavat virkamiehet, lautakun tien esittelijät sekä muu päätösesitysten valmisteluun osallistuva henkilöstö pe rehdytetään vaikutusten ennakkoarviointi -menetelmän käyttöön järjestämällä asiasta koulutusta ja menetelmää aletaan hallintokunnissa harjoittelemaan käy tännössä. Vuoden 2012 aikana kunnanhallitus määrittelee, mitkä ovat sellaisia päätöksiä tai tavoitteita, joilla on merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, ja linjaa millaisissa asioissa vaikutusten ennakkoarviointi -menettelyä aletaan sovel taa. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa otetaan käy tännöksi vaikutukseltaan merkittävien asioiden päätöksenteossa uuden valtuus tokauden alussa v Kuntaliiton suosituksen mukaisesti." Yrittäjäjärjestöt ja paikallinen yrittäjäyhdistys ovat tuoneet eri yhteyksissä esille, että kuntien päätöksenteossa tulisi nimenomaan arvioida yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksenteossa pyrittäisiin erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat. Kunnanjohtajan johdolla on valmisteltu Siilinjärven kunnassa alkaen käyttöönotettavaksi esitettävää vaikutusten ennakkoarviointimallia. Ehdotus arviointimalliksi sisältää paljon samoja elementtejä kuin Kuntaliiton suositus samoin kuin yrittäjäjärjestöjen ehdottama yritysvaikutusten arviointisuositus sekä valtuutettu Konttisen ponnessaan esille tuoma toive. Kun nas sa valmisteltu arvioin timalli eh do tus läh tee sii tä, et tä pää tök sen teos sa (niin val mis te lus sa kuin var si naisessa pää tök sen teos sakin) vai ku tus ten ar viointi suori te taan hy väk sytyn kun ta-

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta strategian nä kö kul mien / strate gis ten ta voit tei den kaut ta. Tä hän liittyen ko kousasioiden val mis teli joi den ja pää tök sen te koon osallis tu vien käyttöön on val mis tel tu ns. apu lomake hel potta maan vai ku tus ten ennak ko ar viointia. Apu lomake on nimensä mukaisesti asioiden val mis teli joi den, esitteli jöi den ja päätök senteki jöiden apuväli ne, jota ei liitetä osaksi toi mi elin ten pöytäkir jo ja. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa otetaan käyttöön Siilinjärven kunnassa alkaen edellä selostetun mukaisesti kunnanhallituksen, kaikkien lautakuntien (lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa) ja lii ke lai tok sen joh to kun nan osal ta. Arviointikäytännön soveltamiseen liittyvä koulutustarve arvioidaan erikseen syksyn 2012 aikana. Mahdollinen kou lu tus järjestetään vuonna 2013 ja sitä myötä kou lutuk seen varattava mää rä ra ha huo mioidaan vuoden 2013 ta lous ar viota valmisteltaessa (luottamushenkilökoulutus). Valmistelija/lisätiedot: Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Ptltk 29 Liite 5. ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus on päättänyt, että vaikutusten ennakkoarviointi otetaan käyttöön päätöksenteossa alkaen. Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi vaikutusten ennakkoarvioinnin osana päätöksentekoa. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta PERHEHOITO IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITOMUOTONA Ptltk 30 Liite 6. Perhehoito on ikäihmisen hoivan, hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan kodissa. Ikäihmisten perhehoidon lähtökohtana on iäkkään ihmisen kunnioittaminen, hänen tarpeidensa huomioiminen ja niihin vastaaminen. Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, sillä perhehoidossa on ryhmäkoko pieni ja hoitaja sama. Perhehoidossa ikäihminen elää perheessä normaalia arkea ja osallistuu arjen askareisiin omien voimavarojen ja halun puitteissa. Perhehoito mahdollistaa yh teisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja kokemisen hoivan ja huolenpidon perusta na. Siiliset yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden palvelurakennetta on kehitettä vä raskas laitoshoitoisista palveluissa kohti avopainotteisempia vanhuspalvelui ta. Erityisesti omaishoidon tuen asiakkaiden lakisääteisten vapaapäivien palvelurakennetta on muutettava joustavammaksi ja kotona selviytymistä tukevammak si. Perhehoito tarjoaa yhden mahdollisuuden omais hoi ta jal le la ki sää teis ten ja muiden va paa päi vien pi tä mi seen. Perhehoitoliiton kokemusperäisen tie don mu kaan omais hoi ta jat käyttä vät useammin va pai taan, kun omais hoidetta van hoi to on järjestetty per he hoidos sa. Perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista, jossa kunta hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään ja valvoo perhehoitoa. Perhehoitaja ja kunta solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta. Perhehoitajan tuen perusta on ikäihmisten perhehoidosta vastaavan työntekijän ja perhehoitajan välinen yhteydenpito, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteistyön kaikissa perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksulaissa säädetyn asiakasmaksun. Lyhytaikainen perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse lyhytaikaishoidoltaan laitoshoitoa vaan pärjäävät kevyin tuin hoidossa. Tällaisia asiakkaita voivat olla esimerkiksi lievästi tai korkeintaan keskivaikeasti olevat muistisairaat. Erityisen hyvin lyhytaikainen perhehoito soveltuu ikääntyneille, jotka tukipalveluista huolimatta joutuvat olemaan paljon yksin kokien siitä turvattomuutta. Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin ja sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta. Kunnan SAS-työ ryh mä ar vioi yh teis työssä ikäih misen ja hä nen lä heisten kanssa pal velu tarpeen, jos sa huo mioi daan fyysi nen, psyykkinen, kogni tii vinen ja sosiaali nen toi mintaky ky. Per he hoito paik kaa va lit taessa tärkeintä on vali ta ikäih misen ja hä nen lä hei sen sä tar peita ja toi veita vas taava perhekoti. Perhehoitoon sijoitettavalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennus ja soveltuvuus tehtävään. Perhekodissa voi olla hoidossa enintään neljä ikäihmistä, mikäli perhehoitaja toimii tehtävässä yksin. Mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on sosiaali- tai terveysalan koulutus, voi perheessä Sosiaalihuoltolain mukaisesti olla hoidossa enintään seitsemän henkilöä yhtäaikaa. Hoidettavien enimmäismäärään lasketaan mukaan perhehoitajan omat alle kouluikäiset lapset ja perheen muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus on mukana Kaste-hank-

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta keessa, Ak tii vi nen ikään ty mi nen Itä- ja Keski-Suomessa. Hankkeen yh te nä paino pistealu eena on ikäänty nei den perhe hoidon kehit tämi nen. Kaste-hanke on yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa organisoinut alueellisesti perhehoidon val mennuksen, jonka hinta on 5850,00 euroa. Kustannus jakaantuu perhehoidon valmennukseen osallistuvien kotikuntien perusteella. Yhden perhehoitaja val mennukseen osallistuvan kustannus kunnalle on noin 600, josta valmennetta van omavastuu osuus on 50 euroa. Siiliset-yhteistoiminta alueelta valmennuk seen osallistuu kaksi henkilöä Siilinjärveltä, kaksi henkilöä Maaningalta ja yksi hen kilö Nilsiästä. Heidän valmennuksen osuus kustannetaan kolmen osalta van hus palveluiden budjetista ja kahden osalta perusturvatoimialan (tilaajan) bud je tista. Perhehoidon valmennuksen tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen, antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuus saada ennalta riittä västi tietoa tehtävästä, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan pää töksen ikäihmisten per hehoitajaksi ryhtymisestä. Lisäksi valmennuksen ta voitteen on taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito niin, että perhehoita jalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa muiden ihmisten kanssa. Perhehoidon valmennus etenee prosessina, joka esitetty alla olevassa taulukossa. Tapaaminen Tietoa perhehoidosta osallistien toi veet ta paami selle, yh teis työso pimuk set mitä on ikäihmisten perhe hoi don val mennus? Tar koi tus, per hehoita jalta edel ly tettävät val miudet, val miuk sien ar vioin ti ikäihmisten palve lujen kes kei nen si sältö mitä on ikäihmisten per he hoi to? Turvallisuutta pysyvyydestä ja jat ku vuu desta menetelmiä pysyvyyden ja jat ku vuu den tuke miseen yhteistyön merkitys perhe hoi dossa; ketä yh teistyöhön osal listuu ja millä tavoin?, toimi va yhteistyö perhekodin hyväksy misen kri teerit vanhuus elämänvaiheena; ikä ih misen oikeus rikkaaseen elä mään, ikäänty misen tuomat muutokset, vanhene miseen liittyvät haasteet Vanhuus ei tule yksin - kivistää ja kolot taa samat tarpeet läpi elämän; Maslowin tarve hierakia Ikääntymiseen liittyviä sairauk sia; muistihäi riöt ja dementia, muita van huusiän yleisiä sai rauksia, ikäihminen ja lääkkeet Ikäihmisen hyvä arki ruoka ja liikunta- toimintakyvyn kul makiviä hyvä arki - hyvä perushoito; lääkehoi to, uni ja lepo, kivun hoito, puhtaus ja ihonhoito, päih teiden käyttö perhehoi dos sa, apuvälineet Muita vanhenemiseen liittyviä erityis kysy myksiä, seksuaali suus ja ikään tyminen, kal toin kohtelu, kuoleman lä heisyys Kotitehtävät Kotitehtävät Kotitehtävät Kotitehtävä

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Ikäihminen ja perhe muu tok sessa ikäihmisen elämä muut tuu; uuteen elä män vai heeseen liit tyy myös luo pu mi nen, miten ikä ih minen tulee per he hoi toon?, ikä ih mi sen tuke mi nen muutoksessa ikäihminen ja suh teet lä heisiin; mik si suhteiden mah dol listaminen ja tu ke minen on tär keää?, mene tel miä lä heis suh tei den ymmärtä mi seen perhehoitajan perhe muu toksessa; meis tä kö perhe hoito perhe? Kokemuksia perhehoidos ta tämä osio pyritään to teuttamaan joko paneeli na tai tutus tumiskäyntinä per hekotiin Perhehoitajan asema toimiva perhehoidon tuki; sijoittajan tarjoama tuki perhehoitajille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen, perhehoitajien alueellisten yhdistyn tarjoama tuki, perhehoitoliitto toimeksiantosopimus perheiden hoitopalkkio kulukorvaus käynnistämiskorvaus ja erityisten kustannusten korvaaminen perhehoitajan verotus perhehoitajan sosiaaliturva, vakuutusturva Kotitehtävät Kotitehtävät Yhteinen arviointi ja tietoinen päätös: Haluanko ja kykenenkö perhehoitajaksi? Kouluttajien lausunto. ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen ikäihmis ten perhe hoidosta ja perhehoitoon liittyvästä valmennuksesta. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta PÄIHDEDEMENTIKKOJEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA Ptltk 31 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu ostopalvelumäärärahaa päihdedementikkojen hoitokotisijoituksiin euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa hoitokotisijoituksissa olevien asiakkaiden asumispalveluiden ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten varalle, vaan määräraha varattiin valmisteluvaiheessa tiedossa olevien hoitokotisijoitusten ostoon. Tehostettua asumispalvelua päihdedementikoille ei Siilisetissä ole omana tuotantona. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi pitkäaikainen hoitokotisijoitustarve. Sijoituksen vaihtoehtona on hoito terveydenhuollon palveluissa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole vuodeosastohoitotarvetta ja oikea tarjottava palvelu on tehostettu asumispalvelu, jossa riittävä kuntoutuksellinen työskentely. Pitkäaikaisen sijoituksen kustannukset tulevat olemaan 9 kuukaudelta Sijoitusten kustannukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun ostopalvelumäärärahan, koska sijoitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia, joista vapautuisi maksusitoumus kohdennettavaksi uuteen sijoitukseen. Vuodeosastolla toteutettuna kustannukset ovat 5 838,60 kuukaudessa eli yhdeksältä kuukaudelta ,40. ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi uuden päihdedementikon asumispalvelusijoituksen ja sijoitukseen tarvittavan määrärahavarauksen Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN HOITOKOTISIJOITUSTEN MÄÄRÄRAHA Ptltk 32 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu ostopalvelumäärärahaa mielenterveyskuntoutujien hoitokotisijoituksiin euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa hoitokotisijoituksissa olevien asiakkaiden asumispalveluiden ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten varalle, vaan määräraha varattiin valmisteluvaiheessa tiedossa olevien hoitokotisijoitusten ostoon. Tehostettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ei Siilisetissä ole omana tuotantona. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi hoitokotisijoitustar ve. Sijoituksen vaihtoehtona on hoito erikoissairaanhoidon palveluissa. Asiak kaalla ei kuitenkaan ole erikoissairaanhoidon tarvetta ja oikea tarjottava palvelu on tehostettu asumispalvelu, jossa riittävä kuntoutuksellinen työskentely. Sijoituk sen kustannukset tulevat olemaan 9 kuukaudelta Sijoituksen kustan nukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun ostopalvelumäärärahan, koska si joitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia, joista vapautuisi maksusitou mus kohdennettavaksi uuteen sijoitukseen. Erikoissairaanhoidossa toteutettuna kustannukset ovat kuukaudessa. ehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden mielenterveyskuntoutu jien asu mispalvelusijoituksen ja sijoitukseen tarvittavan määrärahavarauksen euroa. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAHUOLLON LAITOSHOIDON MÄÄRÄRAHA Ptltk 33 Nilsiässä on vuoden 2012 talousarvioon varattu kehitysvammaisten laitoshoitoon euroa. Talousarvioon varattu määräraha on riittävä vuoden vaihteessa laitoshoidossa olleiden asiakkaiden sekä suunniteltujen kuntoutusjaksojen ostoon. Talousarvion valmistelussa ei ollut mahdollista tiukan raamin vuoksi varata puskuria mahdollisten uusien sijoitusten tai kuntoutusjaksojen varalle, vaan määräraha varattiin talousarvion valmisteluvaiheessa tiedossa oleviin ostoihin. Kehitysvammaisten laitoshoito ja kuntoutusjaksot ostetaan Vaalijalasta. Maaliskuun aikana on tullut esille uusi pitkäaikaisen laitoshoidon tarve. Hoito voidaan toteuttaa vain laitoshoitona Vaalijalassa. Laitoshoidon kustannukset tulevat olemaan Sijoituksen kustannukset ylittävät tällä hetkellä Nilsiään varatun määrärahan, koska sijoitus on uusi eikä tiedossa ole päättyviä sijoituksia. ehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden laitoshoitosijoituksen ja sijoi tuk seen tarvittavan määrärahavarauksen Valmistelija/lisätiedot:perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ptltk 34 Siilinjärven kunta Kutsuntalautakuntien jäsenten nimeäminen vuodelle 2012, kh Maaningan kunta Liittyminen Matkojen yhdistelykeskukseen (MYK), kh Liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskus toimeentulotuen käsittelyaika, 20.2, ja potilasasiamiestoiminta Siiliset -peruspalvelukeskuksessa vuonna 2011 osavuosikatsaus tammikuu 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011/liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskus 11, Ppkjtk Kuopion oikeusaputoimisto (Yleinen edunvalvonta/nilsiän toimipaikka) Ateriamaksuperusteet/kehitysvammahuolto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Ehdollinen varaus erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asunto jen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen, 32916/322/ Kuntaliitto Toimeentulotuki lukien, yleiskirje Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 väestömuutosten kumulatiivinen kehitys Aluehallintovirasto Työsuojeluviranomaiset tehostavat kunta-alan valvontaa, lokakuu 2011 Valvontapäätös , ISAVI/2071/ /2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, päätös Dnro: 7604/ /2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010, tilastoraportti 3/2012 Tukeva -työvalmennussäätiö Toimintasuunnitelmaehdotus 2012 Talousarvioehdotus 2012 Sosiaaliasiamiespalvelut Tmi Marjut Hämäläinen Sosiaaliasiamiehen selvitys sosiaalihuollon asiakkaan asemasta v seuraavissa kunnissa: Siilinjärvi, Nilsiä, Maaninka, Keitele, Pielavesi, Lapinlahti ja Rautavaara

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä yhtymävaltuuston pöytäkirja Pohjois-Savon pelastuslaitos Pelastuslaki /379 Kanerva-kaste Kanerva-kaste, tiedote 7/2012 Vaalijalan kuntayhtymä hallituksen pöytäkirja , Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri Ensihoidon palvelutasopäätös, Sininauhasäätiö Sininauhasäätiö 2012, Satu Taiveaho -esitys Siilinjärven Kotipolku Oy Oikaisuvaatimus Sininauhaliitto (projektipäällikkö Hannu Rutanen) Verkottumisen ja toiminnan vahvistamisen haaste, esitys Vetrea terveys Oy Laskujen lähetys ja vastaanotto, tiedote Mainio Vire tutkimustiedote Siilinjärven A-Kilta ry ohjausryhmän kokousmuistio Nilsiän ja Kuopion kaupunki kuntalaisillat maaliskuussa 2012 Nilsiä ja Kuopio -yhteinen kaupunki, esite ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne perusturvalautakunnan osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta SIILINJÄRVEN PALVELUTALOYHDISTYS RY OSTOPALVELULASKUTUKSEN OIKAISU MÄÄRÄ- RAHA Ptltk 35 Siilinjärven palvelutaloyhdistys ry/akuliina hakee ostopalvelulaskutuksen oikaisua vuoden 2011 laskutukseen. Vuoden 2011 laskutuksessa on tapahtunut yhdistyksellä virhe, koska asiak kaiden tilapäisen poissaolojen aikana ei ole laskutettu sopimuksenmukaisesti poissaoloaikaa. Asiakkaiden poissaolot vuonna 2011 olivat yhteensä 136 vuorokautta, josta kertyy 8624,84 euron suuruinen lasku. ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi vanhuspalve luiden tavallisen palvelu asumisen määrärahavarauksen 8624,84 euroa. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.03.2013 AIKA 18:00-19:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 3 TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot