Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003"

Transkriptio

1 Ta rjousesi te Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 De bent u u rilainan Ii i kkeeseen las kija Sysmän Säästöpankki Korko: Laina-ai ka: Emissiokurssi: Lainan määrä: Merkin täa i ka : E n n a k kome r ki n t äa i ka : Merkintäpai kat: Järjestäjä : Verollinen 3,25 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti, efektiivinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä mikäli emissiokurssi on 100 %) 5 vuotta ( ) Vaihtuva euroa Sysmän Säästöpankin konttorit Sysmän Säästöpankki Säästöpankki

2 SISÄLTÖ Tarjousesitteestä vastuussa olevat ,.., Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus ,,,.,,.,..., ,..., Tiedot tilintarkastajista Tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkistaminen..... Lainaehdot...,,, ,..,....,.,.,.., I Muita tietoja merkitsijoille Tietoja liikkeeseenlaskijasta , ,..,,..,,,..,.,.,....,..,...., Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta Tiedot toimialasta ja siihen liittyvät seikat Tiedot varoista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Tiedot muista sitoumuksista , ,,,,,,.,......,...., Hallituksen selostus vuoden 2002 tilinpäätöksen laatimisen ja osavuosikatsauksen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista ja tulevaisuuden näkymistä Debentuurilainan liikkeeseenlaskijan taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Sysmän Säästöpankin osavuosikatsaus Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilintarkastajan lausunto tilikaudelta Sivu Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki Sysmäntie SYSMÄ Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtionvarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen ( ) mukaisesti. Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa. Merkitsijöiden tietoon saatetaan, että vuoden 2002 tilinpäätös on vahvistettu Sysmän Säästöpankin isäntien kevätkokouksessa Osavuosikatsausta ajalta ei ole vahvistettu ja se on tarkastettu yleisluonteisesti. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 14/272/2003 Sysmän Säästöpankin pääkonttorissa, osoitteessa Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Laina on merkitty Rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon joukkovelkakirjalainoista. 2

3 Tarjousesitteestä vastuussa olevat Tarjousesitteestä vastaavat lainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki ja sen hallitus sekä johtoryhmä. Sysmän Säästöpankin hallitus Ole Silen, puheenjohtaja Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen, puheenjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen, varapuheenjohtaja Raija Hörkkö Martti Tammelin Matti Virtanen, pankinjohtaja Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Liikkeeseenlaskijan hallitus on päättänyt tämän debentuurilainan liikkeeseenlaskemisesta kokouksessaan Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus Vakuutamme, että tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Sysrnässä lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen Pentti Kuitunen Sysmän Säästöpankin hallitus Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Raija Hörkkö Martti Tammelin Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen Matti Virtanen Eija Oksanen Soile Pusa-Mustonen Tiedot Sysmän Säästöpankin tilinpäätöksen J tarkastaneesta tilintarkastajasta Pauli Hirviniemi, ekonomi, KHT Osoite: Vapaudenkatu 10 B 9, LAHTI Tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkastaminen Tilintarkastuskertomukset esitetään tässä tarjousesitteessä vuosilta seuraavasti: - vuoden 2002 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 51 - vuoden 2001 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 77 - vuoden 2000 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 78 Tilintarkastajan lausunto - osavuosikatsauksesta 1.l tarjousesitteen sivulla 17 3

4 Sysmän Säästöpankin debentuurilaina Lainaehdot 1. Lainan määrä Sysmän Säästöpankki (jäljempänä "Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $ssä tarkoitetun debentuurilainan (jäljempänä "Laina"), jonka nimellismäärä on enintään euroa. Lainan määrää on mahdollista korottaa enintään eurolla kokonaismäärältään euroon. Lainan valuutta on euro, eikä sitä ole mahdollista vaihtaa toiseksi valuutaksi. E 2. Merkintä Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainaa voi merkitä kaikissa Sysmän Säästöpankin konttoreissa. Merkintä alkaa kello 9.00 ja päättyy viimeistään merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Ennakkomerkintä alkaa kello 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Ennakkomerkintä päättyy merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Merkintäsitoumusten perusteella tehdään merkinnät Merkintähinta sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkintäpäivään kertynyt korko on maksettava merkittäessä. Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus. Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa lainan nimellismäärää enintään euroa. 3. Debentuurit Lainan määrästä Liikkeeseenlaskija antaa enintään kappaletta euron nimellisarvoista haltijalle asetettua debentuuria, Debentuureja voi merkitä seuraavan määräisinä: Littera A: 1 kpl Littera B: 5 kpl Littera C: 10 kpl Debentuurit päivätään ja ne numeroidaan juoksevasti. Debentuurit painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainoksena tehdyllä Liikkeeseenlaskijan valtuuttaman kahden edustajan allekirjoituksella. Kuhunkin debentuuriin kuuluu viisi (5) maksulipuketta. Debentuurit luovutetaan asianmukaisesti kuitattua merkintätodistusta vastaan myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja aikana merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. 4. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä emissiokurssi tapauskohtaisesti vähintään euron suuruisille merkinnöille. 5. Laina-aika Laina-aika on viisi (5) vuotta. Lainan pääoma maksetaan takaisin nimellisarvostaan tasasuuruisina lyhennyserinä vuosittain , ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden ostaa debentuureja takaisin ennen niiden eräpäivää. Liikkeeseenlaskija tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. 4

5 . 6. Korko Lainalle maksetaan 3,25 %:n nimelliskorkoa. Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevalle nimellisarvolle, vuosittain 15.1 O., ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Koronlaskuperusteena on todelliset päivätaodelliset päivät, poislukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä, jolloin korkojakson todellisten päivien lukumäärä jaetaan todellisten päivien lu kumäärällä. Korko lasketaan lainan liikkeeseenlaskupäivästä. 7. Maksut Lainan korko ja pääoma maksetaan debentuureihin liitettyjä maksulipukkeita vastaan Liikkeeseenlaskijan konttoreissa. Näissä ehdoissa mainitun maksulipukkeen haltija on oikeutettu maksulipuketta vastaan nostamaan siinä tarkoitetun koron ja kuoletuksen, vaikkei debentuuri olisikaan hänen hallussaan. I Lainalle ei kerry korkoa eräpäivän ja maksulipukkeen maksettavaksi esittämispäivän väliseltä ajalta. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä Suomessa, siirtyy maksu seuraavaan pankkipäivään. Maksun siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Mikäli maksulippua ei ole esitetty lunastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun maksulipuke lainaehtojen mukaisesti oli ensimmäisen kerran lunastettavissa, on oikeus maksun saantiin menetetty. 8. Maksulipukkeiden kuolettaminen Kadonneita tai turmeltuneita maksulipukkeita voidaan kuolettaa asiakirjain kuolettamisesta annetun lain ( /34) mukaisesti. 9. Lainaa koskevat ilmoitukset Tätä Lainaa koskevat ilmoitukset debentuurien haltijoille julkaistaan Itä-Hämeessä, LähiLehdessä ja Joutsan Seudussa ja näin julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen debentuurien haltijoiden tiedoksi julkaisu päivänä. 10. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Liikkeeseenlaskijan toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Liikkeeseenlaskijan toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Liikkeeseenlaskijan toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Liikkeeseenlaskija siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. II. Laina-asiakirjat Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa Sysmässä, osoitteessa Sysmäntie Sovellettava laki ja oi keuspai kka Tähän Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Heinolan käräjäoikeudessa. Kantaja, johon sovelletaan kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä, saa nostaa kanteen myös asuinpaikkakuntansa alioikeudessa. 5

6 . 13. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. 14. Velkojien kokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle velkojienkokous päättämään Lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan 9 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tiedot siitä, miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. L Velkojienkokous on pidettävä Sysmässä ja sen puheenjohtajan nimeää Liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokousken alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 25 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Lainan haltijoiden äänioikeus määräytyy velkakirjan pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintää kahta kolmasosaa (U3) annetuista äänistä. Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: a) Lainan ehtojen muuttamisesta ja b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Lainan ehdoista. Kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät: a) Lainan pääoman jdtai koron alentaminen, b) laina-ajan pidentäminen, c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden muuttaminen tai d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Tällöin suostumus voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat tällöin kaikkia velkakirjan haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän velkakirjoihinsa. Velkakirjojen haltijat ovat velvollisia viipymättä toimittamaan velkakirjat Liikkeeseenlaskijalle tai määräämälle, joka tekee velkakirjoihin merkinnän velkojienkokouksen päätö ksestä. 6

7 15. Muuta Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää muista ehdoista tai toimenpiteistä, jotka liittyvät tämän Lainan ottamiseen, sekä lainateknisten menettelytapojen muutoksista ja Lainan hoitamiseen liittyvistä menettelytavoista.

8 Muita tietoja merkitsijöille Laina on debentuurilaina Tämä laina on velkakirjalain 34 $ssä tarkoitettu debentuurilaina. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Sysmän Säästöpankin muilla sitoumuksilla. Sysmän Säästöpankki tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. Debentuureihin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen kuittaukseen. Merkintä- ja lunastuspaikat Merkintä- ja lunastuspaikkoina ovat Sysmän Säästöpankin kaikki konttorit. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä 100 %:n emissiokurssilla. Jos emissiokurssi nousee niin efektiivinen tuotto laskee ja jos emissiokurssi laskee niin efektiivinen tuotto nousee. Lainan duraatio on 2,88 vuotta 100 %:n emissiokurssilla. Duraatio on lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu laina-ajan keskiarvo. Efektiivinen korkotuotto ja duraatio on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä nykyarvomenetelmällä. Efektiivinen korko: R = (kuponki korko-( nimellisarvo/l OO)t(A* ku pon ki korko/365))* (tod./dsr)/( (nimellisarvo/l OO)t(A* kupon ki korko1365)) jolloin A = päiviä korkoajan alusta selvityspäivään DSR = päiviä selvityspäivästä lainan lunastuspäivään Duraation (Macauley duration) laskentakaava on: DA= (V tri NV(kf t)*t)/nv(a) jolloin: DA = Omaisuuslajin A duraatio NV = Nykyarvo kft = Ajankohdan t kassavirta t = Aika NV(A) = Omaisuuslajin A nykyarvo Lainan takaisinmaksu Lainan pääomasta maksetaan vuosittain takaisin 20 % debentuuriin liitettyjä maksulipukkeita vastaan. Esimerkiksi euron nimellisarvoisesta debentuurilainasta maksetaan: lyhennys euroa euroa euroa euroa euroa jäljellä 800 euroa 600 euroa 400 euroa 200 euroa 0 euroa 8

9 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Merkintäpal kkio Merkintäpalkkiota ei peritä. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. Jälkimarkkinat Debentuurit voidaan myydä edelleen laina-aikana. Liikkeeseenlaskijan konttorit ottavat vastaan osto- ja myyntitarjouksia. Lainaa ei noteerata julkisesti. Merkintä- ja muut sitoumukset Ennakkomerkintä alkaa klo 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Muita sitoumuksia ei ole annettu. Yli- tai alimerkintätilanteet Sysmän Säästöpankki päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa nimellismäärää enintään euroa. Lainapääoman määrä ja käyttötapa Lainan tullessa kokonaan merkityksi, liikkeeseenlaskusta arvioidaan kertyvän euroa liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Pääoma on tarkoitus käyttää kokonaan Sysmän Säästöpankin tavanomaisessa liiketoiminnassa. Debentuurilainan ja sille maksettavan koron verotus Suomessa Korkotulon Iähdeverotus koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Lainan merkintäajan alkaessa voimassaolevan lain mukainen vero on 29 prosenttia. Korkotulo, josta maksetaan Iähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa tuloverotuksessa, eikä pääoma ole veronalaista varallisuutta. Korkotuloa, josta on maksettu Iähdeveroa, ja pääomaa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Näistä korkotuloista ei voida vähentää tuloverolain mukaan pääomatuloista vähennyskelpoisia korko- eikä muita menoja. Korkotulon lähdevero peritään koronmaksun yhteydessä ja sen perimisen hoitaa Liikkeellelaskija. Korko on verollista tuloa yhteisöille ja muille kuin yleishyödyllisille yhtymille. Jos debentuuri myydään laina-aikana, verotetaan saatu kertynyt korko (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona eikä Iähdeveronalaisena korkona. Myynnin tapahtuessa kotimaisen arvopaperivälittäjän välityksellä, arvopaperivälittäjä toimeenpanee koron ennakonpidätyksen. Tällöin korkoa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Debentuurin oston yhteydessä maksettu jälkimarkkinahyvitys voidaan vähentää pääomatuloista tai, jos sellaisia ei ole, ansiotulon verotuksessa tuloverolain säännösten mukaisesti. Mahdollinen myyntitappio voidaan vähentää myyntivuotena tai kolmena seuraavana vuotena saaduista myyntivoitoista. Mahdollinen myyntivoitto tai -tappio on ilmoitettava veroilmoitu ksessa. Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassaolleeseen lainsäädäntöön. 9

10 Tietoja liikkeeseenlaskijasta Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki (y-tunnus ) on perustettu vuonna 1880 ja merkitty kaupparekisteriin Pankin kotipaikka on Sysmän kunta ja osoite on Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ, jossa asiakirjat ovat nähtävillä. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa, siten kuin sääntöjen 2 $ssä säädetään. Hallinto Hallitus Ole Sii&n puheenjohtaja, ekonomi Osoite: Nordenlundintie, NUORAMOINEN Raija Hänninen projektisihteeri Osoite: Vääksyntie 217, SYSMÄ Aarno Ranta-Es kola maanviljelijä Osoite: Kukkolanmäentie 1, NIKKAROINEN Johtoryhmä Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen varapuheenjohtaja, maanviljelijä Hirvensalmentie 22,19670 MIESKONMÄKI Raija Hörkkö sivistystoimenjohtaja Osoite: Hämeentie 12, SYSMÄ Martti Tammelin maanviljelijä Haukijärventie 33, TAMMIJÄRVI Matti Virtanen, pankinjohtaja, toimitusjohtajan varamies Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Osoite: Sysmän säästöpankki, Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ Pääoma Sysmän Säästöpankin oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä oli 3,3 miljoonaa euroa. Omaan pääomaan sisältyy Säästöpankkien Vakuusrahaston euron pääomasijoitus. Toimiala ja siihen liittyvät seikat Sysmän Säästöpankilla on toimilupa luottolaitostoimintaa varten. Pankin yhdessä muiden säästöpankkien kanssa omistaman ATK-palvelu yhtiön, Oy Samlink Ab:n, kanssa on sovittu keskeisten ATK-palveluiden tuottamisesta Sysmän Säästöpankille. Pankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja sen perusvalikoima koostuu tavanomaisista pankkipalveluista; maksujen välittämisestä, otto- ja antolainauksesta sekä sijoittamiseen ja säästämiseen tarkoitettujen tuotteiden tarjonnasta. Sysmän Säästöpankin talletukset ja luotot ovat vuodesta 1993 yli kolimikertaistuneet. Sysmän Säästöpankin talletukset ovat kasvaneet vuoden 1993 lopun 13,5 miljoonasta eurosta vuoden 2003 kesäkuun lopun 42,7 miljoonaan euroon, luotot yleisölle ja julkisyhteisöille ovat kasvaneet vastaavana ajankohtana 9,6 miljoonasta eurosta 37,4 miljoonaan euroon. Pankin asiakkaiden määrä on kasvanut noin asiakkaasta yli asiakkaaseen kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Sysmän Säästöpankilla on kolme konttoria Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueella. Pankki on Säästöpankkiliiton jäsenpankki. 10

11 . Sysmän Säästöpankilla on seuraavat tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Sysmän Säästökulma, Kiinteistö Oy Sysmän Vanhapankkitalo ja Hartolan Säästötalo Oy. Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai osakkuusyhtiö. Sysmän Säästöpankilla ei ole meneillään sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan. Tiedot varoista, veloista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Vuosien tilinpäätökset liitetietoineen ja osavuosikatsaus esitetään tässä tarjousesitteessä seuraavasti: - osavuosikatsaus 1.l tarjousesitteen sivuilla vuoden 2002 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla vuoden 2001 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla Vuoden 2001 tilinpäätöksen luvut on esitetty markkoina ja vuoden 2002 tilinpäätöksen luvut euroina. Sysmän Säästöpankin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vuosilta esitetään sivulla 13. Tiedot muista sitoumuksista Jvk-lainat, tilanne Pankilla ei ole muita liikkeeseen laskettuja jvk-lainoja kuin alla kohdassa Muut lainat luetellut debentuurilainat Muut lainat Debentuurilaina , korko 430 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismaara euroa jäljellä euroa Debentuurilaina , korko 4,25 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismäärä 1.OOO.OOO euroa jäljellä euroa Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset Taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten yhteismäärä oli 2,6 miljoonaa euroa, josta asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetuttuja sitoumu ksia oli 0,7 miljoonaa euroa ja asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia 1,9 miljoonaa euroa. Muuta Sysmän Säästöpankilla ei ollut muita merkittäviä sijoitu ksia kuntien liikkeeseen laskemien instrumenttien, pankkien ja yritysten joukkovelkakirjalainojen sekä pankkeihin tehtyjen talletusten lisäksi. Merkittävinä muina sijoituksina on tällöin pidetty 10 %:n määrää pankin omista varoista per eli 415 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen laatimista koskevia poikkeuslupia ei pankilla ole. Hallituksen selostus viimeisen tilinpäätöksen sekä osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä Sysmän Säästöpankin edellinen tilikausi päättyi 31. päivänä joulukuuta Pankin hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan , tilintarkastuskertomus on annettu ja tilinpäätös on myös julkistettu. Tilinpäätös on vahvistettu isäntien kevätkokouksessa, joka pidettiin Pankki on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.l , jonka hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Tilintarkastaja on antanut lausunnon Osavuosikatsaus on julkistettu. 11

12 Pankin perinteiset talletukset kasvoivat 8,O YO (3,2 milj. euroa) ja olivat kesäkuun lopussa 42,7 milj. euroa (12 kk kasvu 12,6 %). Luotot kasvoivat peräti 10,3 % ja olivat kesäkuun lopussa 37,4 milj. euroa (12 kk kasvu 18,6 %). Pankin tase kasvoi tammi-kesäkuun aikana 5,l milj. euroa ja oli kesäkuun lopussa 49,6 milj. euroa. Sysmän Säästöpankin ja sen konsernin tuloskehitys on ollut kohtuullinen alkuvuoden 2003 aikana. Konsernin liikevoitto ajalla oli 187 tuhatta euroa, joka on 22 tuhatta euroa (1 3,7 %) parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolla 0,75 % taseesta. ' Konsernin tase kasvoi vertailukaudelta 11,3 % ja oli kesäkuun lopussa tuhatta euroa. Oma pääoma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa. Omaan pääomaan on sisällytetty Säästöpankkien Vakuusrahaston pääomasijoitus 170 tuhatta euroa. Pääomasijoitusta on lyhennetty alkuvuoden 2003 aikana 166 tuhatta euroa. Konsernin vakavaraisuus heikkeni hieman antolainauksen voimakkaasta kasvusta ja pääomasijoituksen lyhennyksestä johtuen. Vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 13,90 %, kun se vuotta aiemmin oli 15,70 % ja viimeisessä tilinpäätöksessä 15,27 %. Loppuvuoden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tuloskehityksen ennakoidaan pysyvän kohtuullisena ja vuoden 2003 lopun vakavaraisuussuhdeluvun olevan kesäkuun 2003 lopun tasoa. Talletusten ja luottojen kasvun arvioidaan pienenevän vuoden loppua kohti. Luottotappiot jäänevät kuluvana vuonna alhaiselle tasolle. Loppuvuoden tulos säilynee alkuvuoden tasolla. Nyt päätetty debentuurilaina tarjotaan pankin asiakkaiden merkittäväksi. Näin pankki tarjoaa asiakkailleen lisävaihtoehdon sijoituspalvelutuotteiden valikoimaan. Laina vahvistaa samalla pankin vakavaraisuusasemaa liiketoimintavolyymien kasvaessa. Sysmässä, lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen SYSMÄN SÄÄSTÖPANKIN HALLITUS Raija Hänninen Raija Hörkkö Pentti Kuitunen Aarno Ranta-Eskola Martti Tammelin. 12

13 1. Liikevaihto P W Konserni 2. Liikevoitto Pankki Konserni %osuwiiikevaihdoste Pakki Konserni 3. Voitto ennen Uiinpäätössktoja ja veroja Pankki Konserni 17,6 16, , ,6 25, ,s 9, ,6 13, %osuusliikevaihdosta Pankki Konserni 4. Oman pääoman tuotto (ROE), K Pankki Konserni 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % Pankki Konserni 6. Omavaraisuusaste, K P W Konserni I 17,6 16,7 14,3 10,4 0,9 0,7 6,4 6,8 24,8 23, ,l 1,4 1,l 62 6,8 27,6 25,7 27,l 19,4 1,s 1,3 5,5 6,2 11,6 9,l 10,l 08 OJ 5s 6,7 16,6 13,6 18,s 12,9 1,o 0,9 5,7 6,7 Pankki Konserni 8. Vakav;uPkuut,% Pankki josta enskijahen toissiiainen 1,3 1,3 14,7 10,o ,5 15,O 10,o 5,O 1,6 1, ,o ,7 9,1 0,6 1,4 1, ,6 OJ Konserni jostaenskijahn toissiiinen 15,3 10,6 4,7 16,4 11,o 5,4 14,3 10,l 4,2 11,l 105 0,6 12,l 11,4 0,7 TUNNUSLUKUJENLASKENTAKAAVAT 1. Liikevaihto 2. Liikevoitto tai -tappio 3. Voitto tai tappio ennen tilinpäätöroilrtoja ja veroja 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % 6. Omavarlisuusasie 7. Tuoito-kulu - suhde 8. Vakavaraisuus 13

14 SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS , konserni A#aldraita (5 369) Vakavarakuussuhde 13,90 % (1 $70 %) Liikevoitto 187 tuhatta euroa (165) ROE 8,22!4 (7,97 %) Varainhankinta tuhaita euroa (3 564) Luotot tuhatta eum (31 549) Tase tuhatta ewoa (44756) Om pääoma tuhatta ema (2398) Kuiu-Biotto-suhdeO,81 (Ola) Kocicem#ivakavaraisu ' us heiii hieman an- ~kaswstajapaaomdananlyheruiyksestajdihien VdraMlaicuus oli kesäkuun bpussa 13,90 96, kun se wotta aiemmin di 15,70 % ja Muneisessa lüinpaatoksesca 153 %. Pankki on iaskenut iiikkeeseen aiempina Wna de&mwiiainoja,joita di1200tuhattaeuroa(i600baiatea euroa). Llik~innankehftys SysmBnSäWöpidniiikmonfatkunutedelicennioden kd&isenaalkunioden aikanauuciaaskssuhteitaon sobriithi iähes 140. Pankin asiakasmaa.aon nyt yii Pankilia on yhteensakolmekonttoria;sysmä&joutsassajahartolassa Pankki on mukana pen#tamassa bukokuussa tobnintansa aloittaneita Nooa saastopankki OyAä ja Sprahactoyhfio -.. mtä. Konceminpahiekiksessaon15bimhenkaoa Pankki penispankkitoimntaaja tarjoaa acidd<ailieen nykyakaicb pankkipalveluja. Taoehiskacvu on myt pankin tavoitteet Kesäkuun... lopussa tdlebikset oiivat tuhatia ewoa,la- 12 kkm koml di 1z58 x. Pankin tuotevatikohnaan kuuluvat myös sprahactoyhtiön rahastot sekä Suomcytiööicien vakuutustuotteet Pankki tekee tnamhdntiyhteistyota Pohjolan ja Umarisen kanssa. Lwtooanto oli kesäkuun iopussa tuhatta euroa, ja kiot0n;tnnon nimelcen 12 Mcn kasvu oli 18,6 W. JärjestämäUÖmiä ja ndlakorkoisia saatavia pankiila oli ainoactaan 112 tuhatta euroa, mikä on 0,3 % luotonannosta. Edeiiiiwoden vastaavana ajankohtana näiden m&ä oii 49 tuhatta euroa. Pankiila ei ollut aikuvuoden aikana luob tappioita. Taloudellinen kehitys ja vakavaraisuus Sysmän f4wöpankin ja sen konsernin tulockehii on ollut kohhndlinen aikuwoden 2003 aikana Konsernin tiacevoitto ajaiia oli 187 tuhatta ema,joka on 22 tuhatta eum (13,7 %) parempi kuin edelüsen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolb 0,75 % taseesta. Myönteinen kehitys phtui pääosin sgoitusten arvonalentumisten pienenemisestä. Konsernin tase kasvoi vertailukaudesta 11,3 K ja oli tuhatta euroa. Oma pääoma oli katcauskauden iopussa tuhattaeuroa Omaan pääonmm on sisäilytetty Säactopankkien Vakuusrahastoci pääomalaina 170 tuhatta eum Paaomalainaa on lyhennetty alkuvuoden aikana 166 tuhatta euroa. Pankin poistoero on 42 ja vapaaehtoiset varaukset tuhatta euroa. Säästöpankkien Vakuusahasto sysman säästöpankki kuuluu t%äsqxmkkien vdan# - rahastoon. valanis- tehtavena on saastopan#9en vakaan toimiman turvaaminen. Rahasto on velaton ja sälä on varoja 28,7 milj. eum Vapaaehtdsessa vakwsrahastossa säactopankki ei kuulu sellaiseen yhteicvachiujätjesblyyn. jossa se Mstaisi toisen säästöpankin veloista tai sitoumuksish Kehitysnäkymät loppuvuodelle Loppmioden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tulosennakoidaan pysyvän kohtuullisena Tallehisten ja kiottojen kasvun arvioidaan pienenevan vuoden loppua W6. LwMappbt jäänevät kuknrana wonna alhaiselle tacolle. LoppMioden tulos säiiynee alkwuoden tasdla. Sysmän Säästöpankin konserni Sysmän Säästöpankin konserniin Sicaltyy pankin..., 63,O - %* omistama kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy saastolculma, jonka WokseUa ei oie merkiuävää v a i i konsembi tuld<ceen. 14

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 09.05.2005 Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantaiahasto-osnakrien lukumäärä: Merkintähinta: Vähintään 5.000 ja enintään 20 kappaletta 100 kantarahasto-osnndelta Merkintäaika:

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006 3.000.000 Euroa Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Sivu 1. Tarjousesitteen

Lisätiedot

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 24.5.2006 Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 2 500 ja enintään 10 000 kappaletta Merkintähinta: 200,00 euroa kantarahasto-osuudelta

Lisätiedot

Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 28.4.2006 Lammin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 1000 ja enintään 2450 kappaletta Merkintähinta: 1000 kantarahasto-osuudelta Merkintäaika:

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004

LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004 LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004 MYLLYKOSKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2004 PÄÄJÄRJESTÄJÄ: OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ 2 (67) Liikkeeseenlaskija: Myllykoski Oyj Myllykoskentie 1 46800 Anjalankoski

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-65 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa OHJELMAESITE 29.5.2006 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien lainojen esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä, siinä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003.

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003. LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005.

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005. LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 1 Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO Hypo lyhyesti Hypo on kehittänyt asuntorahoituksen asiantuntijana asiakkaidensa tarpeisiin erikoisratkaisuja jo 145 vuoden ajan. Vanhan ajan pankki nimi jolla useat konttorissamme asioivat Hypoon viittaavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema SISÄLTÖ Johtokunnan toimintakertomus 1 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 1 Tulos 1 Tase 3 Taseen ulkopuoliset erät 4 Vakavaraisuus 5 Riskienhallinta 5 Yhteisvastuu 16 Talletus- ja sijoittajasuoja

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot