Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003"

Transkriptio

1 Ta rjousesi te Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 De bent u u rilainan Ii i kkeeseen las kija Sysmän Säästöpankki Korko: Laina-ai ka: Emissiokurssi: Lainan määrä: Merkin täa i ka : E n n a k kome r ki n t äa i ka : Merkintäpai kat: Järjestäjä : Verollinen 3,25 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti, efektiivinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä mikäli emissiokurssi on 100 %) 5 vuotta ( ) Vaihtuva euroa Sysmän Säästöpankin konttorit Sysmän Säästöpankki Säästöpankki

2 SISÄLTÖ Tarjousesitteestä vastuussa olevat ,.., Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus ,,,.,,.,..., ,..., Tiedot tilintarkastajista Tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkistaminen..... Lainaehdot...,,, ,..,....,.,.,.., I Muita tietoja merkitsijoille Tietoja liikkeeseenlaskijasta , ,..,,..,,,..,.,.,....,..,...., Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta Tiedot toimialasta ja siihen liittyvät seikat Tiedot varoista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Tiedot muista sitoumuksista , ,,,,,,.,......,...., Hallituksen selostus vuoden 2002 tilinpäätöksen laatimisen ja osavuosikatsauksen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista ja tulevaisuuden näkymistä Debentuurilainan liikkeeseenlaskijan taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Sysmän Säästöpankin osavuosikatsaus Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilintarkastajan lausunto tilikaudelta Sivu Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki Sysmäntie SYSMÄ Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtionvarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen ( ) mukaisesti. Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa. Merkitsijöiden tietoon saatetaan, että vuoden 2002 tilinpäätös on vahvistettu Sysmän Säästöpankin isäntien kevätkokouksessa Osavuosikatsausta ajalta ei ole vahvistettu ja se on tarkastettu yleisluonteisesti. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 14/272/2003 Sysmän Säästöpankin pääkonttorissa, osoitteessa Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Laina on merkitty Rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon joukkovelkakirjalainoista. 2

3 Tarjousesitteestä vastuussa olevat Tarjousesitteestä vastaavat lainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki ja sen hallitus sekä johtoryhmä. Sysmän Säästöpankin hallitus Ole Silen, puheenjohtaja Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen, puheenjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen, varapuheenjohtaja Raija Hörkkö Martti Tammelin Matti Virtanen, pankinjohtaja Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Liikkeeseenlaskijan hallitus on päättänyt tämän debentuurilainan liikkeeseenlaskemisesta kokouksessaan Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus Vakuutamme, että tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Sysrnässä lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen Pentti Kuitunen Sysmän Säästöpankin hallitus Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Raija Hörkkö Martti Tammelin Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen Matti Virtanen Eija Oksanen Soile Pusa-Mustonen Tiedot Sysmän Säästöpankin tilinpäätöksen J tarkastaneesta tilintarkastajasta Pauli Hirviniemi, ekonomi, KHT Osoite: Vapaudenkatu 10 B 9, LAHTI Tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkastaminen Tilintarkastuskertomukset esitetään tässä tarjousesitteessä vuosilta seuraavasti: - vuoden 2002 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 51 - vuoden 2001 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 77 - vuoden 2000 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 78 Tilintarkastajan lausunto - osavuosikatsauksesta 1.l tarjousesitteen sivulla 17 3

4 Sysmän Säästöpankin debentuurilaina Lainaehdot 1. Lainan määrä Sysmän Säästöpankki (jäljempänä "Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $ssä tarkoitetun debentuurilainan (jäljempänä "Laina"), jonka nimellismäärä on enintään euroa. Lainan määrää on mahdollista korottaa enintään eurolla kokonaismäärältään euroon. Lainan valuutta on euro, eikä sitä ole mahdollista vaihtaa toiseksi valuutaksi. E 2. Merkintä Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainaa voi merkitä kaikissa Sysmän Säästöpankin konttoreissa. Merkintä alkaa kello 9.00 ja päättyy viimeistään merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Ennakkomerkintä alkaa kello 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Ennakkomerkintä päättyy merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Merkintäsitoumusten perusteella tehdään merkinnät Merkintähinta sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkintäpäivään kertynyt korko on maksettava merkittäessä. Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus. Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa lainan nimellismäärää enintään euroa. 3. Debentuurit Lainan määrästä Liikkeeseenlaskija antaa enintään kappaletta euron nimellisarvoista haltijalle asetettua debentuuria, Debentuureja voi merkitä seuraavan määräisinä: Littera A: 1 kpl Littera B: 5 kpl Littera C: 10 kpl Debentuurit päivätään ja ne numeroidaan juoksevasti. Debentuurit painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainoksena tehdyllä Liikkeeseenlaskijan valtuuttaman kahden edustajan allekirjoituksella. Kuhunkin debentuuriin kuuluu viisi (5) maksulipuketta. Debentuurit luovutetaan asianmukaisesti kuitattua merkintätodistusta vastaan myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja aikana merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. 4. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä emissiokurssi tapauskohtaisesti vähintään euron suuruisille merkinnöille. 5. Laina-aika Laina-aika on viisi (5) vuotta. Lainan pääoma maksetaan takaisin nimellisarvostaan tasasuuruisina lyhennyserinä vuosittain , ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden ostaa debentuureja takaisin ennen niiden eräpäivää. Liikkeeseenlaskija tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. 4

5 . 6. Korko Lainalle maksetaan 3,25 %:n nimelliskorkoa. Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevalle nimellisarvolle, vuosittain 15.1 O., ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Koronlaskuperusteena on todelliset päivätaodelliset päivät, poislukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä, jolloin korkojakson todellisten päivien lukumäärä jaetaan todellisten päivien lu kumäärällä. Korko lasketaan lainan liikkeeseenlaskupäivästä. 7. Maksut Lainan korko ja pääoma maksetaan debentuureihin liitettyjä maksulipukkeita vastaan Liikkeeseenlaskijan konttoreissa. Näissä ehdoissa mainitun maksulipukkeen haltija on oikeutettu maksulipuketta vastaan nostamaan siinä tarkoitetun koron ja kuoletuksen, vaikkei debentuuri olisikaan hänen hallussaan. I Lainalle ei kerry korkoa eräpäivän ja maksulipukkeen maksettavaksi esittämispäivän väliseltä ajalta. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä Suomessa, siirtyy maksu seuraavaan pankkipäivään. Maksun siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Mikäli maksulippua ei ole esitetty lunastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun maksulipuke lainaehtojen mukaisesti oli ensimmäisen kerran lunastettavissa, on oikeus maksun saantiin menetetty. 8. Maksulipukkeiden kuolettaminen Kadonneita tai turmeltuneita maksulipukkeita voidaan kuolettaa asiakirjain kuolettamisesta annetun lain ( /34) mukaisesti. 9. Lainaa koskevat ilmoitukset Tätä Lainaa koskevat ilmoitukset debentuurien haltijoille julkaistaan Itä-Hämeessä, LähiLehdessä ja Joutsan Seudussa ja näin julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen debentuurien haltijoiden tiedoksi julkaisu päivänä. 10. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Liikkeeseenlaskijan toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Liikkeeseenlaskijan toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Liikkeeseenlaskijan toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Liikkeeseenlaskija siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. II. Laina-asiakirjat Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa Sysmässä, osoitteessa Sysmäntie Sovellettava laki ja oi keuspai kka Tähän Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Heinolan käräjäoikeudessa. Kantaja, johon sovelletaan kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä, saa nostaa kanteen myös asuinpaikkakuntansa alioikeudessa. 5

6 . 13. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. 14. Velkojien kokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle velkojienkokous päättämään Lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan 9 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tiedot siitä, miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. L Velkojienkokous on pidettävä Sysmässä ja sen puheenjohtajan nimeää Liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokousken alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 25 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Lainan haltijoiden äänioikeus määräytyy velkakirjan pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintää kahta kolmasosaa (U3) annetuista äänistä. Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: a) Lainan ehtojen muuttamisesta ja b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Lainan ehdoista. Kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät: a) Lainan pääoman jdtai koron alentaminen, b) laina-ajan pidentäminen, c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden muuttaminen tai d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Tällöin suostumus voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat tällöin kaikkia velkakirjan haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän velkakirjoihinsa. Velkakirjojen haltijat ovat velvollisia viipymättä toimittamaan velkakirjat Liikkeeseenlaskijalle tai määräämälle, joka tekee velkakirjoihin merkinnän velkojienkokouksen päätö ksestä. 6

7 15. Muuta Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää muista ehdoista tai toimenpiteistä, jotka liittyvät tämän Lainan ottamiseen, sekä lainateknisten menettelytapojen muutoksista ja Lainan hoitamiseen liittyvistä menettelytavoista.

8 Muita tietoja merkitsijöille Laina on debentuurilaina Tämä laina on velkakirjalain 34 $ssä tarkoitettu debentuurilaina. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Sysmän Säästöpankin muilla sitoumuksilla. Sysmän Säästöpankki tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. Debentuureihin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen kuittaukseen. Merkintä- ja lunastuspaikat Merkintä- ja lunastuspaikkoina ovat Sysmän Säästöpankin kaikki konttorit. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä 100 %:n emissiokurssilla. Jos emissiokurssi nousee niin efektiivinen tuotto laskee ja jos emissiokurssi laskee niin efektiivinen tuotto nousee. Lainan duraatio on 2,88 vuotta 100 %:n emissiokurssilla. Duraatio on lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu laina-ajan keskiarvo. Efektiivinen korkotuotto ja duraatio on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä nykyarvomenetelmällä. Efektiivinen korko: R = (kuponki korko-( nimellisarvo/l OO)t(A* ku pon ki korko/365))* (tod./dsr)/( (nimellisarvo/l OO)t(A* kupon ki korko1365)) jolloin A = päiviä korkoajan alusta selvityspäivään DSR = päiviä selvityspäivästä lainan lunastuspäivään Duraation (Macauley duration) laskentakaava on: DA= (V tri NV(kf t)*t)/nv(a) jolloin: DA = Omaisuuslajin A duraatio NV = Nykyarvo kft = Ajankohdan t kassavirta t = Aika NV(A) = Omaisuuslajin A nykyarvo Lainan takaisinmaksu Lainan pääomasta maksetaan vuosittain takaisin 20 % debentuuriin liitettyjä maksulipukkeita vastaan. Esimerkiksi euron nimellisarvoisesta debentuurilainasta maksetaan: lyhennys euroa euroa euroa euroa euroa jäljellä 800 euroa 600 euroa 400 euroa 200 euroa 0 euroa 8

9 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Merkintäpal kkio Merkintäpalkkiota ei peritä. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. Jälkimarkkinat Debentuurit voidaan myydä edelleen laina-aikana. Liikkeeseenlaskijan konttorit ottavat vastaan osto- ja myyntitarjouksia. Lainaa ei noteerata julkisesti. Merkintä- ja muut sitoumukset Ennakkomerkintä alkaa klo 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Muita sitoumuksia ei ole annettu. Yli- tai alimerkintätilanteet Sysmän Säästöpankki päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa nimellismäärää enintään euroa. Lainapääoman määrä ja käyttötapa Lainan tullessa kokonaan merkityksi, liikkeeseenlaskusta arvioidaan kertyvän euroa liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Pääoma on tarkoitus käyttää kokonaan Sysmän Säästöpankin tavanomaisessa liiketoiminnassa. Debentuurilainan ja sille maksettavan koron verotus Suomessa Korkotulon Iähdeverotus koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Lainan merkintäajan alkaessa voimassaolevan lain mukainen vero on 29 prosenttia. Korkotulo, josta maksetaan Iähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa tuloverotuksessa, eikä pääoma ole veronalaista varallisuutta. Korkotuloa, josta on maksettu Iähdeveroa, ja pääomaa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Näistä korkotuloista ei voida vähentää tuloverolain mukaan pääomatuloista vähennyskelpoisia korko- eikä muita menoja. Korkotulon lähdevero peritään koronmaksun yhteydessä ja sen perimisen hoitaa Liikkeellelaskija. Korko on verollista tuloa yhteisöille ja muille kuin yleishyödyllisille yhtymille. Jos debentuuri myydään laina-aikana, verotetaan saatu kertynyt korko (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona eikä Iähdeveronalaisena korkona. Myynnin tapahtuessa kotimaisen arvopaperivälittäjän välityksellä, arvopaperivälittäjä toimeenpanee koron ennakonpidätyksen. Tällöin korkoa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Debentuurin oston yhteydessä maksettu jälkimarkkinahyvitys voidaan vähentää pääomatuloista tai, jos sellaisia ei ole, ansiotulon verotuksessa tuloverolain säännösten mukaisesti. Mahdollinen myyntitappio voidaan vähentää myyntivuotena tai kolmena seuraavana vuotena saaduista myyntivoitoista. Mahdollinen myyntivoitto tai -tappio on ilmoitettava veroilmoitu ksessa. Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassaolleeseen lainsäädäntöön. 9

10 Tietoja liikkeeseenlaskijasta Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki (y-tunnus ) on perustettu vuonna 1880 ja merkitty kaupparekisteriin Pankin kotipaikka on Sysmän kunta ja osoite on Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ, jossa asiakirjat ovat nähtävillä. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa, siten kuin sääntöjen 2 $ssä säädetään. Hallinto Hallitus Ole Sii&n puheenjohtaja, ekonomi Osoite: Nordenlundintie, NUORAMOINEN Raija Hänninen projektisihteeri Osoite: Vääksyntie 217, SYSMÄ Aarno Ranta-Es kola maanviljelijä Osoite: Kukkolanmäentie 1, NIKKAROINEN Johtoryhmä Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen varapuheenjohtaja, maanviljelijä Hirvensalmentie 22,19670 MIESKONMÄKI Raija Hörkkö sivistystoimenjohtaja Osoite: Hämeentie 12, SYSMÄ Martti Tammelin maanviljelijä Haukijärventie 33, TAMMIJÄRVI Matti Virtanen, pankinjohtaja, toimitusjohtajan varamies Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Osoite: Sysmän säästöpankki, Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ Pääoma Sysmän Säästöpankin oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä oli 3,3 miljoonaa euroa. Omaan pääomaan sisältyy Säästöpankkien Vakuusrahaston euron pääomasijoitus. Toimiala ja siihen liittyvät seikat Sysmän Säästöpankilla on toimilupa luottolaitostoimintaa varten. Pankin yhdessä muiden säästöpankkien kanssa omistaman ATK-palvelu yhtiön, Oy Samlink Ab:n, kanssa on sovittu keskeisten ATK-palveluiden tuottamisesta Sysmän Säästöpankille. Pankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja sen perusvalikoima koostuu tavanomaisista pankkipalveluista; maksujen välittämisestä, otto- ja antolainauksesta sekä sijoittamiseen ja säästämiseen tarkoitettujen tuotteiden tarjonnasta. Sysmän Säästöpankin talletukset ja luotot ovat vuodesta 1993 yli kolimikertaistuneet. Sysmän Säästöpankin talletukset ovat kasvaneet vuoden 1993 lopun 13,5 miljoonasta eurosta vuoden 2003 kesäkuun lopun 42,7 miljoonaan euroon, luotot yleisölle ja julkisyhteisöille ovat kasvaneet vastaavana ajankohtana 9,6 miljoonasta eurosta 37,4 miljoonaan euroon. Pankin asiakkaiden määrä on kasvanut noin asiakkaasta yli asiakkaaseen kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Sysmän Säästöpankilla on kolme konttoria Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueella. Pankki on Säästöpankkiliiton jäsenpankki. 10

11 . Sysmän Säästöpankilla on seuraavat tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Sysmän Säästökulma, Kiinteistö Oy Sysmän Vanhapankkitalo ja Hartolan Säästötalo Oy. Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai osakkuusyhtiö. Sysmän Säästöpankilla ei ole meneillään sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan. Tiedot varoista, veloista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Vuosien tilinpäätökset liitetietoineen ja osavuosikatsaus esitetään tässä tarjousesitteessä seuraavasti: - osavuosikatsaus 1.l tarjousesitteen sivuilla vuoden 2002 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla vuoden 2001 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla Vuoden 2001 tilinpäätöksen luvut on esitetty markkoina ja vuoden 2002 tilinpäätöksen luvut euroina. Sysmän Säästöpankin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vuosilta esitetään sivulla 13. Tiedot muista sitoumuksista Jvk-lainat, tilanne Pankilla ei ole muita liikkeeseen laskettuja jvk-lainoja kuin alla kohdassa Muut lainat luetellut debentuurilainat Muut lainat Debentuurilaina , korko 430 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismaara euroa jäljellä euroa Debentuurilaina , korko 4,25 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismäärä 1.OOO.OOO euroa jäljellä euroa Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset Taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten yhteismäärä oli 2,6 miljoonaa euroa, josta asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetuttuja sitoumu ksia oli 0,7 miljoonaa euroa ja asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia 1,9 miljoonaa euroa. Muuta Sysmän Säästöpankilla ei ollut muita merkittäviä sijoitu ksia kuntien liikkeeseen laskemien instrumenttien, pankkien ja yritysten joukkovelkakirjalainojen sekä pankkeihin tehtyjen talletusten lisäksi. Merkittävinä muina sijoituksina on tällöin pidetty 10 %:n määrää pankin omista varoista per eli 415 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen laatimista koskevia poikkeuslupia ei pankilla ole. Hallituksen selostus viimeisen tilinpäätöksen sekä osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä Sysmän Säästöpankin edellinen tilikausi päättyi 31. päivänä joulukuuta Pankin hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan , tilintarkastuskertomus on annettu ja tilinpäätös on myös julkistettu. Tilinpäätös on vahvistettu isäntien kevätkokouksessa, joka pidettiin Pankki on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.l , jonka hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Tilintarkastaja on antanut lausunnon Osavuosikatsaus on julkistettu. 11

12 Pankin perinteiset talletukset kasvoivat 8,O YO (3,2 milj. euroa) ja olivat kesäkuun lopussa 42,7 milj. euroa (12 kk kasvu 12,6 %). Luotot kasvoivat peräti 10,3 % ja olivat kesäkuun lopussa 37,4 milj. euroa (12 kk kasvu 18,6 %). Pankin tase kasvoi tammi-kesäkuun aikana 5,l milj. euroa ja oli kesäkuun lopussa 49,6 milj. euroa. Sysmän Säästöpankin ja sen konsernin tuloskehitys on ollut kohtuullinen alkuvuoden 2003 aikana. Konsernin liikevoitto ajalla oli 187 tuhatta euroa, joka on 22 tuhatta euroa (1 3,7 %) parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolla 0,75 % taseesta. ' Konsernin tase kasvoi vertailukaudelta 11,3 % ja oli kesäkuun lopussa tuhatta euroa. Oma pääoma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa. Omaan pääomaan on sisällytetty Säästöpankkien Vakuusrahaston pääomasijoitus 170 tuhatta euroa. Pääomasijoitusta on lyhennetty alkuvuoden 2003 aikana 166 tuhatta euroa. Konsernin vakavaraisuus heikkeni hieman antolainauksen voimakkaasta kasvusta ja pääomasijoituksen lyhennyksestä johtuen. Vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 13,90 %, kun se vuotta aiemmin oli 15,70 % ja viimeisessä tilinpäätöksessä 15,27 %. Loppuvuoden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tuloskehityksen ennakoidaan pysyvän kohtuullisena ja vuoden 2003 lopun vakavaraisuussuhdeluvun olevan kesäkuun 2003 lopun tasoa. Talletusten ja luottojen kasvun arvioidaan pienenevän vuoden loppua kohti. Luottotappiot jäänevät kuluvana vuonna alhaiselle tasolle. Loppuvuoden tulos säilynee alkuvuoden tasolla. Nyt päätetty debentuurilaina tarjotaan pankin asiakkaiden merkittäväksi. Näin pankki tarjoaa asiakkailleen lisävaihtoehdon sijoituspalvelutuotteiden valikoimaan. Laina vahvistaa samalla pankin vakavaraisuusasemaa liiketoimintavolyymien kasvaessa. Sysmässä, lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen SYSMÄN SÄÄSTÖPANKIN HALLITUS Raija Hänninen Raija Hörkkö Pentti Kuitunen Aarno Ranta-Eskola Martti Tammelin. 12

13 1. Liikevaihto P W Konserni 2. Liikevoitto Pankki Konserni %osuwiiikevaihdoste Pakki Konserni 3. Voitto ennen Uiinpäätössktoja ja veroja Pankki Konserni 17,6 16, , ,6 25, ,s 9, ,6 13, %osuusliikevaihdosta Pankki Konserni 4. Oman pääoman tuotto (ROE), K Pankki Konserni 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % Pankki Konserni 6. Omavaraisuusaste, K P W Konserni I 17,6 16,7 14,3 10,4 0,9 0,7 6,4 6,8 24,8 23, ,l 1,4 1,l 62 6,8 27,6 25,7 27,l 19,4 1,s 1,3 5,5 6,2 11,6 9,l 10,l 08 OJ 5s 6,7 16,6 13,6 18,s 12,9 1,o 0,9 5,7 6,7 Pankki Konserni 8. Vakav;uPkuut,% Pankki josta enskijahen toissiiainen 1,3 1,3 14,7 10,o ,5 15,O 10,o 5,O 1,6 1, ,o ,7 9,1 0,6 1,4 1, ,6 OJ Konserni jostaenskijahn toissiiinen 15,3 10,6 4,7 16,4 11,o 5,4 14,3 10,l 4,2 11,l 105 0,6 12,l 11,4 0,7 TUNNUSLUKUJENLASKENTAKAAVAT 1. Liikevaihto 2. Liikevoitto tai -tappio 3. Voitto tai tappio ennen tilinpäätöroilrtoja ja veroja 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % 6. Omavarlisuusasie 7. Tuoito-kulu - suhde 8. Vakavaraisuus 13

14 SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS , konserni A#aldraita (5 369) Vakavarakuussuhde 13,90 % (1 $70 %) Liikevoitto 187 tuhatta euroa (165) ROE 8,22!4 (7,97 %) Varainhankinta tuhaita euroa (3 564) Luotot tuhatta eum (31 549) Tase tuhatta ewoa (44756) Om pääoma tuhatta ema (2398) Kuiu-Biotto-suhdeO,81 (Ola) Kocicem#ivakavaraisu ' us heiii hieman an- ~kaswstajapaaomdananlyheruiyksestajdihien VdraMlaicuus oli kesäkuun bpussa 13,90 96, kun se wotta aiemmin di 15,70 % ja Muneisessa lüinpaatoksesca 153 %. Pankki on iaskenut iiikkeeseen aiempina Wna de&mwiiainoja,joita di1200tuhattaeuroa(i600baiatea euroa). Llik~innankehftys SysmBnSäWöpidniiikmonfatkunutedelicennioden kd&isenaalkunioden aikanauuciaaskssuhteitaon sobriithi iähes 140. Pankin asiakasmaa.aon nyt yii Pankilia on yhteensakolmekonttoria;sysmä&joutsassajahartolassa Pankki on mukana pen#tamassa bukokuussa tobnintansa aloittaneita Nooa saastopankki OyAä ja Sprahactoyhfio -.. mtä. Konceminpahiekiksessaon15bimhenkaoa Pankki penispankkitoimntaaja tarjoaa acidd<ailieen nykyakaicb pankkipalveluja. Taoehiskacvu on myt pankin tavoitteet Kesäkuun... lopussa tdlebikset oiivat tuhatia ewoa,la- 12 kkm koml di 1z58 x. Pankin tuotevatikohnaan kuuluvat myös sprahactoyhtiön rahastot sekä Suomcytiööicien vakuutustuotteet Pankki tekee tnamhdntiyhteistyota Pohjolan ja Umarisen kanssa. Lwtooanto oli kesäkuun iopussa tuhatta euroa, ja kiot0n;tnnon nimelcen 12 Mcn kasvu oli 18,6 W. JärjestämäUÖmiä ja ndlakorkoisia saatavia pankiila oli ainoactaan 112 tuhatta euroa, mikä on 0,3 % luotonannosta. Edeiiiiwoden vastaavana ajankohtana näiden m&ä oii 49 tuhatta euroa. Pankiila ei ollut aikuvuoden aikana luob tappioita. Taloudellinen kehitys ja vakavaraisuus Sysmän f4wöpankin ja sen konsernin tulockehii on ollut kohhndlinen aikuwoden 2003 aikana Konsernin tiacevoitto ajaiia oli 187 tuhatta ema,joka on 22 tuhatta eum (13,7 %) parempi kuin edelüsen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolb 0,75 % taseesta. Myönteinen kehitys phtui pääosin sgoitusten arvonalentumisten pienenemisestä. Konsernin tase kasvoi vertailukaudesta 11,3 K ja oli tuhatta euroa. Oma pääoma oli katcauskauden iopussa tuhattaeuroa Omaan pääonmm on sisäilytetty Säactopankkien Vakuusrahastoci pääomalaina 170 tuhatta eum Paaomalainaa on lyhennetty alkuvuoden aikana 166 tuhatta euroa. Pankin poistoero on 42 ja vapaaehtoiset varaukset tuhatta euroa. Säästöpankkien Vakuusahasto sysman säästöpankki kuuluu t%äsqxmkkien vdan# - rahastoon. valanis- tehtavena on saastopan#9en vakaan toimiman turvaaminen. Rahasto on velaton ja sälä on varoja 28,7 milj. eum Vapaaehtdsessa vakwsrahastossa säactopankki ei kuulu sellaiseen yhteicvachiujätjesblyyn. jossa se Mstaisi toisen säästöpankin veloista tai sitoumuksish Kehitysnäkymät loppuvuodelle Loppmioden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tulosennakoidaan pysyvän kohtuullisena Tallehisten ja kiottojen kasvun arvioidaan pienenevan vuoden loppua W6. LwMappbt jäänevät kuknrana wonna alhaiselle tacolle. LoppMioden tulos säiiynee alkwuoden tasdla. Sysmän Säästöpankin konserni Sysmän Säästöpankin konserniin Sicaltyy pankin..., 63,O - %* omistama kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy saastolculma, jonka WokseUa ei oie merkiuävää v a i i konsembi tuld<ceen. 14

15 !z bdo & W 6! s ! '

16 % 15.70% 15m 10*04% 10,47% 1056% !2 14,17 1SsS Säästöpankki SYSW Joutsa Sysmantic 38 Lansitie SYSMÄ 19650JOUTSA Puh Puh HartoIa Keshistie oOHARTOLA Puh

17 LAUSUNTO. Olen tarkastanut Sysmän Saastöpankin konsernin osavuositiiinpäätökn ajaita U).O yleisluonteisesti. Suorittamani tarkasaiksen perusteella annan lausunnon osavuositilinmöhtä Lausuntonani esitgn, että osavuositilinpäätös, jokaosoittaa konsernin 0681t euron voittoa on laadittu kirjanpitolain ja Rahoitustarkastuksen sekä tilinpaiatöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten m m. OsavuositilinpiWös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavaila oikeat ja riittiiviit tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudeliisesta asemasta. Pauli Huviniemi 17

18 - HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksen sisältö Sysmän Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Sysmän Säästökulma muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 63 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskantystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tää syystä toimintakertomuksessa kuvataan pääosin pankin toimintoja. LIIKETOIMINTA Sysmän Säästöpankin liiketoiminnan kasvu saavutti tilikaudelle asetetut tavoitteet ja tuloskehitys oli odotusten mukainen. Pankin tase kasvoi vuoden 2002 aikana 8,6 %, ja tase oli vuoden lopussa 46,3 milj. euroa. TaUetusten kasvu oli 3,4 milj. euroa eli 9 3 %. Luotot kasvoivat 15,8 %ja olivat tilikauden päättyessä 33,9 milj. euroa. Pankki sai uusia asiakkaita vuoden aikana yti 300, ja pankin asiakasmäärä onkin jo lähes viisi ja puolituhatta. Asiakasmäärien kasw johtui maltillisesta hinnoittelusta ja hyvästä henkilökohtaisesta palvelusta, minkä vaikutus heijastui myös talietusten ja luottojen kasvussa. Säästöpankit+ Pohjola ja Suomi-yhtiöt sopivat sy.yuä 2002 monipuolisesta ja Laaja-alaisesta itsenäisten osapuolten yhteii pankki- ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet ovat sopineet Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke ja säästövakuutustuotteiden tarjonnasta säästöpankeissa ja yhteistoiminnan valmistelusta konttoriwrkostossa. Säästöpankit ja Pohjola perustivat marraskuussa yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuonna Lisäisi Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt tulevat aloittamaan yhdessä uuden säästöpankkitoiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna TULOS Sysmän Säästöpankin liikevoitto oli 473 tuhatta euroa (694 tuhatta euroa). Liikevoitto pieneni 221 tuhatta euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 1,1% (1,7 %). Pankin keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Tuloksen aiempaa vuotta heikompi kehitys johtui rahoituskatteen pienenemisen ja kulujen kasvun lisäksi arvopaperien arvojen alentumisesta. Rahoituskate pieneni 67 tuhannella eurolla tuhanteen euroon. Korkotuotot

19 vähenivät edellisvuoteen verrattuna 96 tuhatta euroa eli 4,3 %. Korkokulujen väheneminen edellisvuoteen verrattuna oli 29 tuhatta euroa eli 3,9 %. Yleinen korkotason lasku vaikutti enemmän luottojen korkoihin kuin ta(- letusten, josta aiheutui rahoituskatteen pieneneminen. 1 Muut tuotot pienenivät 3,2 % ja olivat kokonaismäärältään 550 tuhatta eum. Muita tuottoja pienensivät awopaperien noin 56 tuhannen euron epäkurantt-uskirjaukset. Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot eli osingot, 24 tuhatta euroa ja liiketoiminnan muut tuotot, 254 tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasoa. Palkkiotuotot lisantyivät 11,2 %:Ua 328 tuhanteen euroon. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eiäke- ja sosiaalikuluista. Näiden kulujen kokonaismäärä oli 607 tuhatta euroa, mikä oli 14,6 prosenttia suurempi kuin edellisenä wnna, joka johtui henkilökunnan lisäyksestä. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 5,7 prosenttia 452 tuhanteen eumn. Muut kulut joiden kokonaismäärä oli 447 tuhatta euroa, kasvoivat edellisvuodesta 8,8 prpsenttia. Palkkiokulut 30 tuhatta euroa, ja suunnitelman mukaiset poistot, 97 tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasob. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 12,8 prosenttia 320 tuhanteen euroon. Näitä kuluja kasvattivat atk- ja markkinointikulut sekä kiinteistöomaisuuden vuosikorjaukset. Pankilla ei dlut Luo#o- tai takaustappioita. Aiempina vuosina kijatuista Luotto- ja takaustappioista saatiin tilikauden aikana palautukria viisi tuhatta euroa. TASE Yleisön talletukset Sysmän Säästöpankin tase kasvoi tilikauden aikana tu,,atta euroa ja oli vuoden lopussa tuhatta euroa. Talletuskasvu oli vuoden aikana tuhatta euroa eli 9 3 prosenttia. Yleisön talletuksia oli vuoden Lopussa tuhatta euroa. Käyttely- ja säästämistilit kasvoivat vuoden aikana tuhatta euroa eli 9,7% ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Sijoittamis- ja asuntosäästöpalkkiotilien kasvu oli 534 tuhatta euroa eli 8,8%ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Muu vieras pääoma ja sitoumukset Tilinpäätöksessä pankin vieras pääoma oli yhteensä tuhatta euroa, josta talletusten osuus oli 92,0%. Pankki on laskenut liikkeeseen aiempina vuosina debentuurilainoja, joita tilikauden päättyessä oli tuhatta euroa (1 792 tuhatta euroa). Velat Luottolaitoksille olivat 11 tuhatta euroa (8 tuhatta euroa). Velat valtion varoista välitetyistä lainoista olivat tuhatta euroa (1 231 tuhatta euroa). Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälitysenstä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä enstä. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli tuhatta euroa, mikä on 229 tuhatta euroa pienempi kuin edellisen vuoden lopussa. 19

20 Luotonanto yleisölle Sysmän Säästöpankin luottokanta oli tilikauden lopussa tuhatta euroa. Luottojen nettolisäys oli tuhatta euroa eli 15,8 prosenttia. Luotonantoon sisältyvien valtion varoista välitettyjen Luottojen määrä oli tuhatta euroa (1 230 tuhatta euma). Luotonannon kehitykseen vaikuttivat asuntoluottojen voimakas kasvu, 25 %, tuhatta euroa sekä yritysten investointiluottojen kasvu 17 70,1456 tuhatta euroa. Järjestämättömien saamisten määrä säilyi edelleen hyvin maltillisella, 37 tuhannen euron tasolla. Järjestämättijmien saamisten yhteismäärä oli 0,1 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Kiinteistöt Pankin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöksessa tuhatta euroa (2 985 tuhatta euroa). Muussa kuin omassa käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään tuhatta euroa, mikä on 4,l prosenttia pankin taseen 1oppusummasta.Tilikauden aikana pankki myi omistamiecisa kiinteistöyhteisöjen osakkeita 97 tuhannen euron kirjanpitoarvosta ja osti 31 tuhannetb eurolla. Muu sijoitustoiminta Muuhun kuin luotonantoon sijoitetut varat olivat sijoitettuna (ahinnä talletuksiin muihin Luottolaitoksiin, saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pankin sijoitukset saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin olivat tilikauden Pattyessä 1455 tuhatta euroa, mikä on tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talletukset muihin luottolaitoksiin, tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasoa. Pankki kirjasi tilikauden aikana sijoituksistaan vaihtuviin vastaaviin kuuluvissa osakkeissa ja osuuksissa arvonalennuksia 61 tuhatta euroa. Vaihtuvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien yhteismäärä oli tilikauden päättyessä 93 tuhatta euroa (154 tuhatta euroa). Oma pääoma ja varaukset Oma pääoma nousi tuhanteen euroon. Säästöpankkien vakuusrahaston pääomalaina 336 tuhatta euroa (336 tuhatta euroa) on sisällytetty omaan pääomaan. Lainan korot 15 tuhatta euroa on kirjattu siirtyviin korkovelkoihin ja korkokuluihin. Luottotappiovarausta kasvatettiin tilikauden aikana 234 tuhannella eurolla (209 tuhatta euroa), minkä jälkeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 3,5 prosenttia saamisista. VarauW on 470 tuhatta euroa siirrettynä vararahastoon. Poistoeroa purettiin 11 tuhannella eurolla. KONSERNITI LI N PÄÄTÖS Sysmän Säästöpankki muodostaa konsernin, johon kuuluvat emosäästöpankki ja sen 63 %:sti omistama Koy Sysmän Säästökulma. Pankin tytäryhtiöt Koy Sysmän Vanhapankkitalo ja Hartolan Säästötalo 4) on jätetty tilinpäätösperaatteiden mukaisesti konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle vuoden 2002 alusta. Tytäryhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. 20

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 TARJOUSESITE Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 5.000.000 euroa 1 Liikkeeseenlaskija: Huittisten Säästöpankki Lauttakylänkatu 5 32700 Huittinen y-tunnus 0132825-1 kotipaikka Huittinen puh.

Lisätiedot

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit Tarjousesite Debentuurilaina 1/2006 Liikkeeseenlaskijat: Korko: Emissiokurssi: Eräjärven Säästöpankki Hauhon Säästöpankki Luopioisten Säästöpankki Längelmäen Säästöpankki Verollinen 3,10 % kiinteä vuotuinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 3,00 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Debentuurilaina I/2005

Debentuurilaina I/2005 Tarjousesite Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa Nimelliskorko 3,00 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-aika

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Säästöpankkien debentuurilaina II/2004

Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 Tarjousesite 10.5.2004 Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskijat: Ikaalisten Säästöpankki Kortesjärven Säästöpankki Kuortaneen Säästöpankki Parkanon Säästöpankki Korko:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa TARJOUSESITE Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 2.000.000 euroa Liikkeeseenlaskija: Padasjoen Säästöpankki Keskustie 20 17500 Padasjoki y-tunnus 0151889-9 kotipaikka Padasjoki puh. (03) 522

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 - 1 - TARJOUSESITE LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa. Nimelliskorko 3,50 % Emissiokurssi on vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 . *., Tarjouses i te Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.500.000 euroa Nimelliskorko 3,15 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Säästöpankkien debentuurilaina 1/2005

Säästöpankkien debentuurilaina 1/2005 Tarjousesite 25.4.2005 Säästöpankkien debentuurilaina 1/2005 Debentuurilainan liikkeeseenlaskijat: Ikaalisten Säästöpankki Kuortaneen Säästöpankki Parkanon Säästöpankki Ylihärmän Säästöpankki Korko: Kurssi:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja.

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja. Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja. Tämä esite ei ole Finanssivalvonnan tarkastama ja hyväksymä, vaan laadittu

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa.

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. Nimelliskorko 2,30 %. Emissiokurssi vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Asiakkaita: 45 368 (45 902), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 17,01 % (16,88 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Säästöpankkien joukkovelkakirjalaina I/2003

Säästöpankkien joukkovelkakirjalaina I/2003 Tarjousesite Säästöpankkien joukkovelkakirjalaina I/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Ikaalisten säästöpankki Kortesjärven Säästöpankki Kuortaneen Säästöpankki Parkanon Säästöpankki Korko:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,10 /o kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yritys- ja yhteisötunnus: 0180229-1 Postiosoite: PL 11, 61301 KURIKKA Käyntiosoite: Keskuspuistikko 7 Kurikka Kotipaikka: Kurikka SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI SUUPOHJAN OSUUSPANKKI TILINPÄÄTÖS 2003 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1-31.12.2003... 3 PANKIN LIIKETOIMINTA... 3 TULOS... 3 TASE... 5 Talletukset... 5 Muu vieras pääoma ja sitoumukset... 5 Luotonanto...

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina I/2006

Liedon Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina I/2006 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2006 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 3,50 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot