Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI PELASTAA SAARELAISIA MARKO VILJASEN MAALISKUU MAASEUTUMAISUUS SOPII KOIRILLE maininki 1

2 maaliskuu 2011 Löytääkö teille helikopterilla?!! "#$%&&'%$('!)*+(,,!)-.'%.*&''#!(/.*0,(!0%*+,,(!12*((,0,(!(*31)),,)$%!,415134*%6*#!,#5 (,4,)$%7!!"##$$%&&'()**&#()*$*)'$(+*,+$(-#./''$('$)*00#*)')&#(1*)&'%/)')&#(2+)'00+..'( -+()*&&'$(34$+*)'$(35)&*.++&*/5$(/56,+.&+(5*/'+..'777!7!8,,&*+)%(!10,(!(/((/4,!4,!#%%('!1#!./1##%),$(,!)'-((''7!8/((,!*#('2'!41$!0%*+,$!(/.**)%#!%.&14*#!(*%('9 8*6%3*.%!$%#:,3(,,!(,%0,,..*!$%..1%#!)/#!41..,)/..,!1#!(16*..%#*#!3'('7!;%%+*(%.,#(*%$$,! 21(%.,$(,!*%!,%#,!.'36*('!)/$),,&,,#!)13(%!$,%+,,.,,<!0,,#!.'')'+%!(/16,,#!&,361..%5 $%&&,#!#12*,$(%!21(%.,,#!./1)$*7!8*%..'!$,,+%..,!$*!(,+)1%((,,!/$*%#!,0/#!$,,2/&%$5 (,!3*.%)12(*+%..,7!=1%01(,,#!#-(<!*((*%!8*6%3*.%..'!1.*!)10%#!/$*%#!('##*!2'%#!,$%1%#(%,<! &/((,!41$!$,((//!1.*&,,#<!#%%#!1$,,()1!#*/01,!2,%),..*9!>%##/#(%*.('!),($1((/#,!&,,5 8,%#%#)%!A1#:,$%!8*6%3*.%#!0'*.('!3*()*#<!41..1%#!)*#*..')''#!*%!1../(!3'('!4,!.*#('5 0%..'!,2/+*%..,!1.%!3*()%!,%),,!*$%(*..'!(1%&%#(,,#$,7!B/((/!.C-(--!3*(%!$*/+,,0,.(,!,/)*5,&,.(,7! Saaresta, N , E Pirjo Huttunen Päätoimittaja D$7!E.&,#!)11+6%#,,((*4,)%#!(/((/!&,,&*+))%!&*%..*!),%)%..*! $,,+*.,%$%..*!1#!.,$)*((*./+%##*7!F1%!$%('!0%2%#''<!&%('!$%##*!1#!.,$)%,%$0%%)1#.12/)$%!$,,(/!,%),,#G! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 22 myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 2 maininki LUETTAVAA tässä numerossa Mediheli auttaa Marian rakennusblogi Mitä kuuluu Marelle Crista Valtanen jossittelee Minä satavalainen: Karoliina ja Mikko Lehto Samojedit lemmikkinä Pienten puolella Marko Viljasen maaliskuu maininki 3

3 MEDIHELI KUULEE KUN KUTSUT APUA: - Hätäkeskus tekee päätöksen tarpeellisen pelastusyksikön lähettämisestä. - Helikopteri tarvitsee laskeutuakseen valoisana aikana vähintään 25 x 25 metrin tilan, mieluiten 50 x 50 metriä. Arvio tilan riittävyydestä tehdään kopterista käsin. - Katujen, talon värin ja postilaatikon ulkomuodon sijaan tuntomerkiksi kannattaa antaa talon katon väri tai muu ilmasta selkeästi näkyvä asia. - Valkoisen lakanan heiluttaminen maassa auttaa paikan löytämisessä. Helikopterin lähistöllä ei kuitenkaan saisi olla irtotavaraa ja muita viritelmiä, jotka kopterin siipien pyöriessä voisivat aiheuttaa vaaratilanteen. - Opettele ulkoa kotisi tai kesämökkisi koordinaatit. Punaiset haalarit kuuluvat koko tiimin asustukseen. Vasemmalta lentoavustaja Timo Jaarinen, erikoislääkäri Katja Korpela sekä erikoislääkäri Teemu Elomaa. Saarten asukkaille tuttu punainen kopteri päivystää vuorokauden ympäri. Pelastustyö vaatii tarkkaa operatiivista ratkaisukykyä, jonka taustalla häärää moniammatillinen joukko. Toiminnan keskipiste ei ole lentämisessä vaan ihmisten auttamisessa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. M*6%3*.%#!2'%0-$('0''#!&%*3%$(CC#!)//.//!,%#,!0'3%#(''#!)1.&*!4'$*#('H!.*#('4'<!.*#5 (1,0/$(,4,!4,!.'')'+%7!D*.,$(/$(-C!1#!(%%&%5 (-C('!2,+3,%&&%..,,#7!B1/))1!)11$(//!)1/./(*(/%$(,! 1$,,4%$(,<!1#3,#!0,,),.,/6,..,!-.**#$'!%3&%$3*#)%7! 5!;,%))%!(*)*0'(!2''(C)$*#!1&,..,!0,$(//,./**.5.,,#7!B1),%$*#!2,#1$!1#!(,$,#!-3('!('+)*'<!)*+(11!.''5 )'+%!"##$%!&'($))7 ".1&,,!1#!1../(!.'')'+%#'!&/),#,!8*6%3*.%#!(1%5 &%##,$$,!,./$(,!,$(%7!I-)-%$*(!(1%&%$(15!4,!&,41%(/$5 (%.,(!$*)'!3,..%!10,(!)/(*#!&%$$'!(,3,#$,!2*.,$(/$-)5 Kopteri päivystää Varsinais-Suomen alueella niin saaristossa kuin sisämaassa. $%)C$$'7!=''..'!,/(1#!0%*+*$$'!161((,,!JK!&*(+%'!2%()'! 3*.%)12(*+%!.'3(C0,.&%%#,7!B1$!3'.-(-)$**#!)//.//!.'3(C!%.&,(*%($*<!3,..%#!10*(!,0,/(/0,(!4,!3*.%)12(*+%#!,./$(,!$%%+(''!)1#**#!/.1$7!E.&,$$,!1..,,#!0%%6*$$'! &%#//(%$$,7 MIKÄ MEDIHELI? Mukaan mahtuu kerrallaan vain yksi potilas. 8*6%3*.%! -36%$(*(''#! /$*%#! 2/#,%$**#! )12(*+%%#<! 0,%)),!(16*..%$//6*$$,!8*6%3*.%..'!1#!&-C$!&,,-)5 $%))C<!41),!1#!(1%&%##,$$,!-3('!)*$)*%#*#!0'.%#*! )/%#!)12(*+%7!;/($/#!3*!$,,0,(!0,%#!L5(*3('0%%#<!41$5 $,!21(%.,$!1#!0'.%((C&'$$'!3*#:*#0,,+,$$,7!>1$$%*#! (1%$*..*!2/1.*#!.'36*(''#!&-C$!M5(*3('0%%#7! ;/#)%#!3'.-(-)$*#!)136,..,!2''(*(''#!*+%)$**#<! &%..'!-)$%)C..'!.'36*(''#7!;*$)%&''+%#!3'.-(-)$%'! (/.**!0/1+1),/6*$$,!)-&&*#*#7!?$,!3'.-(-)$%$('!1#! 2''..*))'%$%'!4,!1$,!31%6*(,,#!*('#'!)1#$/.(1%6*#7! 5!N*!1#!12*+,(%%0%#*#!+,(),%$/)-)-<!&%)'!1#!('&'#! (-C#!$/1.,<!)*+(11!".1&,,7!! N//##%((*./<!$%%$!&%(*#!&%##*)%#!.'36*('''#<!1#! $*)'!&%*.*#)%%#(1%$(,!*(('!+,(),%$*0,,!2*.,$(/$(-C$5 $'77!8,,$(,!),($1((/#,!3,+0,!1$,,!,4,(*..,!#%%('!(*)%5 4C%('<!41%(,!%.&,$$,!2*.,$(,0,(!41/(/0,(!3/1&%1%&,,#7! PELASTUSTYÖN SUUNNITTELU 5!8*6%3*.%'!*%!1.*!(*3(-!.*#('&''#!0,,#!,/((,&,,#! %3&%$%'<!.'')'+%!(,+)*#(,,7!N%)$%!)12(*+%!3,+01%#!)/.5 4*((,,!21(%.,$(,!$,%+,,.,,#!0,,#!(-C('!4,(),,!2,%),..*!,%#,!)/($/((,0,!&,,-)$%))C7!;12(*+%,!*%!$,,!2%(''!0,5 +,((/#,!(/+3,,#7 ;12(*+%#!*#$%$%4,%#*#!(,+)1%(/$!1#!0%*6'!,2/!2,%5 ),#!2''..*!&,361..%$%&&,#!.-3-*$$'!,4,$$,7!N%*..'! 21(%.,,#!(%.,!(/.**!$(,A%.1%6,!41),!(,2,/)$*$$,!,%#,! *##*#!)/.4*(/$(,7 5!=%*(1%$*$(%!*&&*!.,$)*/6/!2,%))1%3%#<!4131#! &,,-)$%)C..'!2''$**!)'(*0'$(%7!8/((,!41$!1.*&&*! 41!%.&,$$,!.'3%$(C..'<!.,$)*/6/&&*!(%*(*#)%#<!)1$),! &,,-)$%)C#!3,)*&%#*#!0*%$%!.%%),,!,%),,<!(%%&%!$*.5 )*++,#!(,%!N,(,0,#!(1%$**#!)'+)**#7!"('%$--6*(! (1%&%0,(!%.&,$$,!*+%!(,0,..,!)/%#!,/(1(*%($*<!&%)'! 0,%)/((,,!$//##%((*.//#7 D*.,$(/$(-C3C#!)//.//!&-C$!*+%.,%$(*#!&''+'-$5 (*#!#1/6,((,&%#*#<!&%)'!1#!.*#('4'!*+,,-!.#%/)0 ')+!&/),,#!('+)*'!,$%,7!N/1&*$$,!2*.,$(/$(-C#(*5 )%4C%..*!*%!$,(/!1##*((1&//)$%,!#%%#!)/%#!&//,..,! &,,%.&,$$,7!E.&,%./.,%#$''6'#(C!&''+''<!)1$),! 1#!$12%0,!.*#(1)*.%7!;*$'..'!)*.%!1#!(,.0%$(,!2,+*&5 $,,+%$(1#!,$/),$&''+'!&1#%#)*+(,%$(//!(,.0%$*$(,7! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Medihelin arkistot 4 maininki maininki 5

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Toinen jalka jo oven välissä... Helmikuun paukkupakkasten myötä taloprojektimme alkoi jo olla viimeistelyä vaille valmis. Viimeisetkin kaakelit löysivät oikeat paikkansa ja oma projektini, eli tapetointi, pääsi vihdoin ja viimein vauhtiin. Onneksi tapetitkin oli jo hyvissä ajoin tilattu, sillä toimitusvaikeuksien takia nekin saapuivat viime tipassa. Leppoisaa lauantaipäivän puuhaa olikin saada rauhassa pakertaa taloprojektiamme eteenpäin liisterin ja tapettirullien kera. Ja kaiken kaikkiaan hyvää työtä tuli tehtyä: tapetit ovat tätä kirjoittaessa edelleen seinissä. Tavallista parempi Tavallista parempi Ruokakauppa Ruokakauppa!""#$"%&'&()*++%,+%$&&% -./*#$+#*%&'$*#$"% 0**1$2*#"34*5% 6789::!:; Tapetointihomma on kuitenkin aika pieni osa sitä, mitä talossamme on viime viikkojen aikana tapahtunut. Tammi-helmikuun työviikkoina rakennustyömaalla oli paikoitellen ruuhkaisen tuntuista. Oli perin tavanomaista, että timpurit, putkimiehet ja laatoittajat olivat samaan aikaan paiskimassa hommia. Edellisten lisäksi tiettyinä päivinä sekaan sopivat vielä sähkömies, kaluste- ja porrasasentajat sekä bitumi- ja lasimiehet - aikamoista vilinää siis. Kaiken kiireen keskellä saimme myös ensimmäisen tupaantuliaislahjamme, kun isäni tekemät portaiden teräsrungot saatiin rakennukselle. Aika harva voi varmaankaan sanoa saaneensa tuparilahjaksi monta sataa kiloa teräspalkistoa, mutta me olimme harvinaisen ylpeitä lahjastamme sen verran keskeiselle paikalle portaat talossamme tulivat. Suojapahvit ja -teipit heitettiin roskiin ennen helmikuun puolta väliä, eikä työmaalle ollut enää sen jälkeen asiaa ulkokengillä. Hurja taistelu rakennuspölyä vastaan oli valmis alkamaan! Imurointi ja lattioiden pesu eivät tuntuneet uudessa kodissa ollenkaan pahalta hommalta, kun pölyn alta paljastuvat pinnat kiilsivät uutuuttaan. Vuokraasunnon osalta samaa siivousintoa ei tuntunut löytyvän edelleenkään, oli varmaan parempi satsata sen osalta kaikki muuttokuorman jälkeiseen loppusiivoukseen... Vaikka osa työmaalle tulleista tavaroista oli selvästi myöhässä ja osaa ei tunnistanut ollenkaan tilatuiksi tuotteiksi, oli vuosi sitten laadittu aikataulu edelleen voimassa: parin viikon kuluttua perhe Kurki lukee Maininki-lehteään siis jossain muualla kuin Anniitunkadulla.!"#$%%& '%()*!+%,%(+%- H I R V E N S A LO H I R V E N S A LO Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 6 maininki maininki 7

5 No onkos tullut kesä... pullopostilla Viehättävä kirje saapui Mainingin toimitukseen. Kymmenen vuotta sitten Linda ja Jaakko vanhempineen ovat vierailleet Laurinkarilla (pikku saari Maanpään kupeessa). Vierailun muistoksi askarreltu pullopostikirje saavutti tarkoituksensa lukijamme löysi kirjeen ja välittää näin Mainingin välityksellä terveiset takaisin. Wanha kunnon pulloposti toimi jälleen! Hirvensalolainen Eva Gröndahl-Köpilä on itse voimistellut, esiintynyt ja kilpaillut Lahjan Tyttöjen riveissä. Eva oli ikäsarjansa Suomen huippuja rytmisessä voimistelussa ja joukkuevoimistelussa. Eva ja hänen tyttärensä Amélie aloittivat muutama vuosi sitten Lahjan Tyttöjen aikuinen-lapsi jumpan. Evasta aikuinen-lapsi -jumppa on turvallinen tapa lapselle aloittaa harrastus yhdessä tutun aikuisen kanssa. Iiris Leino haluaa isona olla Paraatityttö. Elsa Leino treenaa joukkuevoimistelua. Perheen äiti Marketta Leino viihtyy aikuisten naisten jumpassa. HIRVENSALON "*,..&&"N$(),.NO.PQR%M!"#$$%& '$(")*+,-%"%& %$.++& /0& 1-*"%"#-))$& 1$-#-))$2& 34'#"%&.5-#4**4,4''"& -(0''"& #0-*& *5''4& (4.",44%&4154&&41*""..-,,"&-(0%(0-*0)46/0-)*47& A"'10*5)*4&46.""%&*46/04,,"&.0%""''-)"''4&4%%0)B /4."'5''49&/0))4&41*""..-,,"&*46.-)*44&4)-4..44%&.0.0%4-)'$$.-*+.)"%& /4& *0-,-**44& )$$%%C''-)")*-&.$+*"**$#$*&*4D'"*-*&/4&.41)"'-*&&14.4**5-%4&,50#-B )--%&."6*4B4%%0)15))"(-%2&8%%0)15))-*&("'10**4#4*& '$$.."-E"%& 0*0%&,5-)*4,-)*4& 4/4''44%& /4& '-)$$#$*& '$$."(0-E0%&*56#4''-)55**42 F45**-.44,,"&!"#$$)*$G 8%%"&!4%"6#49&41*""..46- APTEEKKI!""#$%&''()&"!*"(+",'-,. &'()*+,-."// /61) KD=>2DD/D/)=>1LJJCJJ/6) ) #>G=00CD=0/6)EDDK>=0/ ) /0123) Notkea nelikymppinen Lahjan Tytöt liikuttaa monia saarelaisia. Seura viettää nyt juhlavuottaan, vuonna -71 syntyneet ja perustetut kun täyttävät tänä vuonna pyöreät 40. Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Eilinen oli varmaan rankin päivä tähän mennessä. Käytiin viemässä uus-seelantilainen Jayde lentokentälle ja toivottettiin hänelle turvallista kotimatkaa. Hyvästejä ei kuitenkaan sanottu, koska kyllä me vielä nähdään! Onneksi koulussa uudet kaverit pistää joka päivä hymyilemään. Suurin osa uusista tuttavuuksista ei oo kotoisin Ruotsista ja täytyy myöntää, et oon yllättynyt kuin nopeesti oon saanu niistä niin hyviä kavereita. Ja totta kai fiilistä parantaa se, että kevät on tullu Skåneen! Ei välttämättä pysyvästi, mut ainakin nyt hetkeks. Ollaan päästy lähemmäs +10 astetta ja aurinko paistanut oikeen kunnolla. Tällä hetkelle ei tekisi mieli edes ajatella Ruotsin jättämistä ja paluuta Suomeen. Kram, Mare Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. luokkakaverit Gabby Serbiasta ja Leila Pakistanista Hostmom Bev ja minä valokuvamuseossa Jossittelua Crista Valtanen, Kukola Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Viljeltyjä helminauhoja ym. Poikkea ja käytä sanaa saarelainen, huomaat edun! JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Rajoittaisin rakentamista, täällä on jo tarpeeksi asukkaita mutta palveluja voisi olla enemmän. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Vaikea kysymys, politiikka ei oikein kiinnosta. Ville Peltonen on mieliurheilijani ja saarilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa joten valitsen hänet. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Mieti ja harkitse tarkasti mitä teet. Vanhempia kannattaa oikeasti kuunnella. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Miami, Flodira. Olen haaveillut jo aika pitkään pääseväni käymään siellä. 5. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Jossain persoonallisessa ja huomiotaherättävässä roolissa vaikkapa salkkareissa (Salatut elämät). 10. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin koira, se on lempieläimeni. Jokin iso ja vahva rotu. 6. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Olisin Johnny Depp. Hyvä näyttelijä ja uskaltaa olla oma itsensä eikä välitä muiden mielipiteistä. 7. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen (olettaen että B olisi fyysisessä iskussa ja S älyllisessä) Brad Pitt. Filosofia on aika vierasta mulle, en tiedä siitä oikein mitään joten olisi varmasti enemmän yhteistä Pittin kanssa. 8. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Paranormaalit ilmiöt kiinnostaa ja uskon niihin jonkin verran. Haluaisin olla sellainen henkilö joka tutkii niitä ilmiöitä, saa yhteyden henkiolentoihin ja muihin sellaisiin. 9. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? Vaihtaisin erään ikävän kokemuksen vaikka se kasvatti. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu maininki Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen maininki 11

7 Karoliinan ja Mikon valinta huhtikuun keskiaukeamalle kohdistuu naiseen, jota määrittelevät sanat urhea, urheilullinen ja sisukas... minä satavalainen Kesän haaveena työmatkat saaristoon Eerikvallan tietä kuusi kilometriä pitkää ja mutkaista tietä. Ja periltä löytyy omakotitalo ja perhe, joka on kuin täynnä energiaa jääkiekkoa harrastavista tytöistä alkaen. Tässä perheessä on tehty hienoja ratkaisuja kohti hyvää elämää, kuten se, että vaikkei Mikko Lehdosta tullutkaan merivartijaa, löytyi silti tapa toteuttaa unelma työstä ulkosaaristossa. K)/('--+)!1#2,(!1#!L%+%$(1#!+,##,..,!)/%#!)15 (1#,,#!4,!&,%$*&,!1#)%#!(/((/!.,2$*$(,!.'35 (%*#7!;,+1.%%#,!4,!8%))1!>*3(1!(*)%0'(!0'3'#! 2''..*!2,+%)-&22%$%#'!+,(),%$/#!+,)*#(,,!N,(,0,#! $,,+*..*7!I'%#!#*.4'!$/)/21.0*,!,$//!#-(!$,&,..,!(%5.,..,7! 5='&'!1#!&*%6'#!*#$%,$/#(1<!QR50/1(%,,#,!$*!1.%! 3-0'!0,.%#(,<!>*361(!,+0%1%0,(7 =,.1#!%))/#,(!10,(!,0,+,(!4,!#')-&'!&*($''#!4,! &*+*..*!)/%#!1$,!$%$/$(/$(,7!;/#!%))/#,#!(,),,!1#! ),($1&,$$,!0,%#!$,(/##,%#*#!)*((/<!*%!&%)''#!*$('5 #-(!(*)*&'$('!#')C,.,%))/#,,!&-C$!$,/#,,#7!;/#! +,)*##*((%%#<!*.*((%%#!2*+3**#!+//3),0/1((,H 5N,&,,#!,%),,#!+,)*##*((%%#!1&,)1(%(,.1,<!2*5 +/$(*((%%#!S%+&,,<!$-#(-%!81..,!4,!(*%#!2''((C(-C('<! ;,+1.%%#,!>*3(1!)*+(,,7!8/((,!$*<!*(('!.,2$*(!(*3(%%#! #/1+%#,<!1.%!(%*(1%#*#!2''(C$7!N*!(*3(%%#!41!*##*#!)/%#!.,2$*(!1.%0,(!*6*$!2%.)*!$%.&')/.&,$$,7 =-((C4*#!*#$%&&'%$%%#!(,.0%%#!)//./%!&//(,&,#! )//),/6*#!(,.0%*0,))1!'%6%#!4,!%$10,#3*&2%*#!),#$5 $,!"$2,#4,,#7!;//.1$(,,!%3,#,.(,!0'.((-'!(122,2/)/5 +/&A,.(,<!&/((,!)*0-(('!*%!1../(!$%.(%!),36*#!2%*#*#!.,2$*#!),#$$,!/.)1&,%..,7!D*+3**#!),##,.(,!+,(),%$/! 1.%!3-0'<!$%..'!2,+%$/3(**$$,!1.%0,(!4//+%!$%..1%#!&*3/(! 0'3%$$'7!N%%#'!&%$$'!&1#*#!&//#!.%%((1!1#!),+,3(,5 #/(!),+%..*<!>*361(!$,%0,(!&-C('(//.(,!2,+%$/3(**5 $**#<!41$(,!1#!1$,((/!2%(''!3/1.(,7 JÄÄKIEKKO ON TYTTÖJEN JUTTU ='$$'!2*+3**$$'!.%%))/&%$*$(,!1(*(,,#!),%))%!%.1!%+(%7! =-((C4*#!4'')%*))13,++,$(/$!,.)1%!-..'(-)$*#'<!(-((C5 4*#!1&,$(,!3,./$(, ,!$*.0%((%!$*#<!*(('!&%$$'!01%!2*.,(,7 =-(C(!3,++,$(,0,(!4'')%*))1,!=DNH#!(-((C4*#!41/)5 )/**$$,7!=+**#*4'!1#!),)$%!)1.&*!)*+(,,!0%%)1$$,!4,! 2*.%(!2''..*7!F,$(/$!1#!)10,7!;/#!&/%(,!(-((C41/))/5 *%(,!*%!.'3%,./*%..,!1.*<!1#!2*.,((,0,!21%)%,!0,$(,,#7! 5;*++,#!(/.%!(,$,2*.%!4,!)*++,#!1#!01%(*((/<!(-(C(! )*+(10,(7 5N*!1#!1../(!&*%..*!3,/$),,!-3(*%$('!,%),,<!)/#! Karoliina Lehdolle vanha Kakskerran koulu oli kuin lintukoto. Nyt toivotaan, että uusi koulu saadaan, vaikkeivät omat lapset sinne ehtisikään. -Julle pääsisi, toivovat 9-vuotias Mimmi ja 11-vuotias Molla kaverinsa puolesta. 1.*#!$,,#/(!1..,!(-((C4*#!3,++,$(/)$*$$,!&/),#,<! 8%))1!>*3(1!)*+(117! O3(*%$%'!3,++,$(/)$%,!10,(!&-C$!.,$)*((*./!$*)'! 3%%3(17!8-C$!'%6%#!.,2$//6*#!3,++,$(/$!+,($,$(/$!1#! (,+((/#/(!(-((C%3%#!4,!&,361..%$//6*(!$%%3*#!10,(!)'5 6*#!/.1((/0%..,7!P,($,$(/$&,,$(1!1#!)/%#!/#*.&,H!;%5 (*#(%*..*!4,!$%*.('!*6*..**#!&*($'(*%('!4,!21.)/4,!2%()%#! (,),%$%#7!8/),0,#!.*#))%21./#!01%!(*36'!#%%#!+,($/.5.,!)/%#!4/1$(*#7!N%%('!2*+3**$$'!*3)'!$/.,$$,!$10/$$,! )%%$(*..''#)%#<!10,()1!;,+1.%%#,#!+,/3,..%$*#!(,36%#! 4/1)$/.*#)%(!(,%!8%)1#!(+**#,,&,((,!2/1.%&,+,(1#%.5.*!5(*&2,/)$*(!2,+*&2%,7 >*361(!(1%010,(<!*(('!//6*#!;,)$)*++,#!)1/./#!-35 (*-(**#!$,,(,%$%%#!&-C$!)1)1!-3(*%$C..*!,01%&%,!.%%5 )/#(,2,%))14,7! SAARISTOON RAKENTAMAAN 8%))1!>*361..,!1#!+,)*##/$,.,#!-+%(-$<!41$$,!1#!#-(! (1(*/(/&,$$,!2%()',%),%#*#!3,,0*!*+%)1%$(/&%$*$(,! $,,+%$(1+,)*#(,&%$**#7!O+%(-)$*$$'!1#!)*$)%(-((-!('5 3'#!$,,)),!)1+4,/$+,)*#(,&%$**#<!*.%!1#!,%),!0,%3(,,! $//#(,,!5!)13(%!/.)1$,,+%$(1,7! 5N*!0,,(%%!*+%(-%$*$(%!3*#)%$*$(%!,%),!2,.41#<!>*35 (1!213(%%7!?.1$/3(**(!0,%3(*.*0,(<!,$%,(!2%(''!2-$(-'! *##,)1%&,,#7!B1$!),%))%!*%!&*#*!,.)/2*+'%$(*#!$//##%(*.&%*#!&/5 ),,#<!2%(''!1$,(,!+,(),%$(,!,$%,(!//5 6*..**#7 F%%&*!)*$'#!$,,+%$(1+,)*##/$5 )136*! 1.%! &,3(,0,..,! 2,%),..,<! ;%36%#!+*/#,..,7! 5I-(!1#!3-0'!3*()%!2*+3*5*.'&'#! ),##,.(,!('..,%$**#<!8%))1!>*3(1!,+0%1%7 ;'-('##C$$'!$,,+%$(1/+,)1%#(%!(,+)1%((,,<!*(('!(-C5 &,,..,!1..,,#!-3('!2''('!,+)%0%%))1!)*++,..,,#7! 8/((,!(-C-&2'+%$(C!1#!,%#/(.,,(/%#*#<!3,,$(*%#**#! 4,!3%*#1/)$%#**#7 5;1*#!&*+*#!.'3*%$--6*#!+,/31%((,0,#,!4,!%#$2%5 +1%0,#,!-&2'+%$(C#'7! ;,+1.%%#,!>*3(1!(*)**!(1%&%$(1,.,#!$%4,%$//)$%,<! &/((,!-3('!.,%..,!3'#!3/1.*3(%%!1&,#!-+%(-)$*#!(,5.1/$5!4,!3,..%#(1,$%1%$(,7!8/((,!&%('!3*!1.%$%0,(<!41$! 1.%$%0,(!0,.%##**(!(1%$%#7 5?.%$%#!#/1+(*#!),#$$,!(*)*&%$%$$'<!;,+1.%%#,!>*35 (1!2/#(,+1%7!B1$!1.%$%#!-+%(('4'<!2%('%$%#!&,,(%.,&,(5 ),%./-+%(-$('<!41$$,!1.%$%!0,*../$+,($,$(/$(,!),/*&2,5 #,!$,,+%$(1$$,<!3'#!&,,.,,7 5E$)'!1.%$%!2,.1&%*$!(,%!&*+%0,+(%4,<!81..,!>*3(1! (%*(''7 Saarilla ihmiset ovat tärkeitä, yhteisöllisyys omaa luokkaansa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: Liiketalouden tradenomi Karoliina Lehto ja rakennusalan yrittäjä Mikko Lehto, tyttäret Molla ja Mimmi. Tontilla asuvat myös ketut, ne ovat käyneet syömässä rappusille unohtuneiden kenkien nauhoja. Harrastukset: urheilullisella perheellä on monta rautaa tulessa. Mikko Lehdon hyppysissä pysyy golfmaila ja laji on mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa, Karoliina Lehdon ratsastusharrastus on tarttunut tyttäriinkin. Yhdessä hiihdetään ja lenkkeillään, kesällä ollaan merellä. Tyttärien jääkiekkoharrastus on myös isän juttu. Oma saarihistoria: Karoliina Lehto asuu lapsuusympäristössään ja niin lapsuuskoti kun nyt oma koti on Airiston rannalla. Mikko Lehto on myös saarelaisia, mutta alun perin Hirvensalosta Pitkäsalmen rannan tuntumasta. -Palveluja täällä ei juuri ole, paitsi Satavan kyläkauppa, joka palvelee nyt tosi hienolla tavalla. Pyörätie on ollut toiveissa Eerikvallan mutkaiselle ja vaaralliselle tielle jo silloin kun olin itse ala-asteella, Karoliina Lehto muistelee.!8/((,!)-$-(''#!(-(('+%.(')%#h 58%#/$(,!(/.**!21.%%$%!4,!,+))%(*3(%<!81..,!0,$(,,! 0,+&,#,7 5T*&&1.1:%<!)%0%*#(/()%4,!(,%!)1#6%%((1+%<!8%&&%! 3,+)%($**7 ILOISUUTTA JA JÄRJESTELMÄLLISYYTTÄ B1$!.,2$%..*!1.%$%!2*+%#(C#'!,##*((,0,!41)%#!./1#(**#5 2%%++*<!;,+1.%%#,!>*3(1!(1%011!&%*3*#$'!21$%(%%0%$//5 %.1%#*#7 ;,+1.%%#,.(,!2/1.*$(,,#!$,%$%!2*+%-(-'!4'+4*$(*.&'.5.%$--$!4,!2*+%)$%!,#(,&,((1&//$7 5?.*#!2*+3*)*$)*%#*#!&/((,!&-C$!(-C3C#!$//#5 (,/(/#/(!$12%0,#,!$*)1%(/)$*#,<!8%))1!>*3(1!213(%%! 1&,,!./1##*((,,#7 58%#/..*!(,,$!./1#(1!1#!!('+)*'!4,!1#!3%*#1,<!*(('!.,2$*(!$,,0,(!),$0,,!('$$'!(/(/$$,!-&2'+%$(C$$'<!;,5 Tässä perheessä liikkumisesta otetaan kaikki ilo irti. Sukset jalassa on päästy hiihtämään merellä niin kesällä kuin talvellakin..%%,#!$/1+%(/$)*$)*%#*#7!d-+%(''#!.%%),,!&,(*+%,.%$(%5 $**#!&*#*$(-&%$**#!4,!$,&,..,!1%)*,(!4,!('+)*'(!,+5 01(!4''0'(!0'3*&&'..*!3/1&%1..*7! N,,+%..,!%3&%$*(!10,(!('+)*%('<!-3(*%$C..%$--$!1#)%#! 1&,,!./1)),,#$,7 5F,%)),!#,,2/+%(!10,(!(''..'!$,,+*#!2''$$'!&*.)1! 3,+0,$$,<!#%%#!),%))%!3*%$('!10,(!(16*..,!&/),0%,!4,!,0/.%,%(,7!N*!1#!%$1!,+:/&*#((%!(''..'!,$/*$$,&&*<! (1%$%#)%#!01%$%!1..,7 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN >*361(!,+0%1%0,(<!*(('!$*/+,,0,!)//),/6*#!$,,+*.,%5 #*#!1#!''+*((C&'#!(,+&1),$<!/+3*%./..%#*#<!,)(%%0%5 #*#!4,!,..*0%%0,(*#!/+3*,!#,%#*#7!='..'!-+%(('4'..'!1#! %$1!2*+3*!4,!)1)1!2*+3*(('!-36%$(''!/+3*%./!4,!*+%5 (-%$*$(%!,.22%.,4%7!D*+3**$$'!1#!)1*((/!&*#*$(-$('!4,! 3/1&,((/!$*<!*(('!*.'&'!01%!&//((/,!-3('))%'7!8/((,! $%$/))//$!4,!2*+3*!,/((,0,(!&-C$!$*.0%'&''#7 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$!"#$"%&'( Satavan samojedit )""*#+",(+-.$$./ 0")1-22")$" 3 ();;8;(H;G;B69H;?5A95F; 3 (.?F;5C4C(A9I5C(A456657J 3 3 (+4B6KHK6(A965F;5B46( ( ( 0*#$,.1$(,!.'3%##'! )1%+%*#! %##1$(,&,#,7! 8,,$*/(/&,%$*&2%!&%.4CC!(,+41,,!*#(%$('!2,5 +*&&,(!&,361..%$//6*(!)1%+,3,++,$(/)$*..*7!F%%&*! )*0''#'!.,/&,!$,%!),$0,,!0%*.'!),36*..,!/+1$2*##/..,7! D%3,#!)1%+,(,+3,$$,!1#!#-(!1&,(!1$,$(1#$,!#,+(/%.5.*!4,!/+1)$%..*7!L+)(%$(*#!1.1$/3(*%6*#!$,&14*6%(!0%%35 (-0'(!/.)1./),,.%$$,,#!)10,..,)%#!2,)),$*..,<!0,%)),! %..,)$%!4,!-C)$%!#*!(/.*0,(!$%$''#7 5!L+4*#!+-(&%!1#!)1%+%..*!*+%(('%#!('+)*''<!8,,+%(! 2,%#1((,,7!I'%6*#!)1%+%*#!),#$$,!*%!(*36'!2%))/.*#)5 )*4'!0,,#!/.)1%./!4,!.%%))/&%#*#!10,(!1$,!*.'&'#(,5 2,,7!;1%+,(!10,(!0,3014,!4,!0,,(%0,(!41361#&/),%$(,<!,%)/%$*#!),$0,(/$(,!4,!31%(1,7! KOIRAT HYVÄLTÄ KASVATTAJALTA N,&14*6%(!10,(!(/..**(!2*+3**$**#!$,&,.(,!),$0,((,5 0,((,4,#!(/#(**!$%%('<!*(('!3'#!1#!)%%##1$(/#/(!)1%+,#! (/.*0,$(,!2*+3**$('!4,!)-$*.**!)//./&%$%,!4,()1$$,5 )%#7! 5!;'-(%%#!.'2%!)/##1#!3,,$5 (,((*./(<!*(('!),$0,((,4,!0,+&%$5 (/%!&*%6'#!$12%0//6*$(,&&*<! 8,,+%(!)*+(117 I*.4'!)1%+%$(,!1#!(/../(!2*#5 (/#,!4,!)*$)%&&'%#*#<!U*&%<! $%41%(/)$*#,!(1%$*$(,!2*+3**$('7! U*&%! 1.%! (--2%..%#*#! (/+3,/5 16 maininki maininki Maaritin, Karin ja Millan perheeseen kuuluu liikkuvia, leikkisiä ja seurallisia jäseniä. Lemmikin valinnassa tärkeää on ottaa huomioon, miten rodun ominaisuudet sopivat muun perheen arkeen. Mantan, Milkan, Demin sekä urospentujen Urhon ja Manun kodissa puitteet on luotu niin, että koirat saavat viettää aktiivista elämää. Samojedit ovat vetokoiria ja nauttivat puuhasta silminnähtävästi. Tytär Milla ohjaimissa, vetovastuussa Manta, Milka ja Demi. - Jos se tuli työpäivän jälkeen ovelle vastaan ja hymyili niin, että hampaat näkyivät, tiesi sen tehneen jotain tuhmaa, Kari kertoo.

10 Runsaasti liikkuvilla ja ulkoilevilla koirilla sekä heidän omistajillaan pitää olla kunnon varusteet jokaista keliä varten. (/#/(!)1%+,<!41),!*%!1../(!$,,#/(!+16/..*!(,+0%((,0,,! 0%+%)*(('!4,!&*#%!41#)%#!,%),,<!*##*#!)/%#!$*!.12*((%! (,0,+1%6*#!4,!#/+))%*#!$-C&%$*#7 5!B1$!$*!(/.%!(-C2'%0'#!4'.)**#!10*..*!0,$(,,#!4,!3-5 &-%.%!#%%#<!*(('!3,&2,,(!#')-%0'(<!(%*$%!$*#!(*3#**#! 41(,%#!(/3&,,<!;,+%!)*+(117!I-)-%$%#!U*&%$('!1#! (/../(!.,/&,#413(,4,<!0,%))*%!$*!%'.(''#!1.*!0,#3%#! 4,!)11.(,,#)%#!2%*#%#7!F%%&*!)*++,..,!$*!,/((1%!412,! 0,#3*&&,#!)1%+,#!)-#$%*#!.*%)),,&%$*$$,!)1&*#5 (,&,..,!+%&2/%.*0,#!.,/&,(10*+%#$,!14*##/)$**#7 ;,+%!(1%&%%!=/+/#&,,#!N,&14*6%$(%*#!2/3**#4135 (,4,#,7!>%$'(%*(1,!+16/$(,!$,,!-36%$(-$(*#!#*((%$%0/%.(,7 3((2HVVWWW7(/+/#&,,#$,&14*6%$(%(7X1&V 3((2HVV$,&14*6%7YV Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Karin ja Maaritin arkistot Maaritin ja Karin neuvoja koiranhankkijoille: - Lemmikkiä ei valita ulkonäön perusteella vaan tutustutaan, miten kyseinen rotu sopii kotitalouden arkeen. - Lapsiperheessä koira saa useita silittelijöitä, mutta arjen käytännöistä tulee neuvotella etukäteen. Lapset osaavat harvoin olla johdonmukaisia koiran kasvatuksessa. Koiran vaatimaa hoitoa voi konkretisoida ja testata etukäteen niin, että lapsi ulkoilee aamuisin puoli tuntia hihnan kanssa :-) - Yhden aikuisen olisi hyvä viettää ensimmäinen kuukausi kotona pennun kanssa tai ajoittaa lomat pennun tulemiseen. Toisaalta koira pitää opettaa rytmiin; sekä yksin olemiseen että seuraelämään alusta alkaen. - Koirien ruokaan, varustukseen ja vakuutuksiin kuluu rahaa. Maaritille ja Karille koirien hoito- sekä tapaturmavakuutuksen ottaminen oli itsestään selvää. - Hyvästä kirjallisuudesta kannattaa aloittaa, kuten Tuire Kaimion teoksista. Rodun sopivuudesta saa helpoiten tietoa koirayhdistykseltä, jossa koiranomistajilla on käytännön tietoa arjesta rodun kanssa. -)&#.)/#0-'*"" (:;(< Ravitsemusasiantuntija Sanna Heikkinen paikalla opastamassa ja vastaamassa ruokintaa koskeviin kysymyksiin. $ Yksi tarjouserä/ ostos, edullisin veloituksetta. Tarjous voimassa kg:n Eukanuba-pussit ")")'")%*'"#+,!)'!"# %#&'# ( Itäinen Pitkäkatu Kaskentie Uudenmaantie Kunnallissairaalantie NESTE KASKENTIE CITYMARKET KUPITTAA Kurjenmäenkatu Kaskentie HESBURGER Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku puh , /kauppias Johanna 18 maininki maininki 19

11 Kuva: Jaana Heinonen Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Pienten puolella Matilda ja Joona ja tuleva kaupunki..? Maaliskuussa tapahtuu Triennaali LASKIAISVIIKONLOPPU 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, SAARTEN TRIENNAALIN AVAJAISET! Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. MATILDA 6v. Saarelainen Ystävänpäivä Läppäri Revontulet Punkki Kitkarengas Titanic Wäinö Aaltonen Haarla JOONA 6v. En ole koskaan kuullutkaan. Silloin voi antaa ystävälle lahjan. Me on kyl puhelimii, mut meil ei ole läppäriä. Mä en muista, minä päivänä, mut Ne on tulta. Niit esiintyy melkein joka maailmankolkassa. Se on yks ötökkä, joka imee ihmisestä verta. Autossa huono rengas Se on uponnut laiva. Se on yhden koulun opettaja. Yks Suomen kaupunki. Ystävänpäivä Sitä vietetään syksyllä. Parkkisakko Poliisi antaa joskus sakot. Haarla Päiväkoti Siviilipalvelusmies Se palvelee ihmistä. Kitkarengas Se liittyy junaan. Läppäri Se on vaan sanonta. LAURI 8v. Wäinö Aaltonen... Se on yhden koulun opettaja. Parempi pyy pivossa kuin hihassa Ei auta markkinoilla tinkaus Ei näe metsää ei kukkulaa Parempi myöhään kuin illalla 6.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri laskettelu- ja rinnetapahtuma klo Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma; rennot hiihtokilpailut lapsille, hauska pulkkamäki, arpajaiset, hernekeittoa Ihmemaa Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaassa toimitaan omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputorit Wäinö Aaltosen koulun vanhempainyhdistys Wäiskin Wanhemmat järjestää LASTEN TAVARAIN KIRPPU- TORIN sunnuntaina klo Wäinö Aaltosen koulun ruokasalissa. Myynnissä runsaasti lasten vaatteita, leluja, kirjoja, pelejä, urheiluvälineitä yms. Paikalla on myös vanhempainyhdistyksen buffetti. Tervetuloa tekemään löytöjä! Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputori Hirvensalon urheilutalolla su klo Tule ostoksille tai myymään. Paikan hinta on 6 D. Varaukset Pirita Kytö, puh Puffetti. Järj Anniitunkadun päiväkodin vanhempainryhmä Hirvensaloseura Hirvensaloseuran yleisötilaisuus pidetään keskiviikona klo Meri-Karinassa. Yleisötilaisuuden puhujana on Aaltoyliopiston erikoistutkija Marketta Kyttä, joka puhuu lasten ja nuorten hyvistä ympäristöistä. Hän on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka tekee uraauurtavaa tutkimusta ihmisten ympäristöistä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Toisena puhujana esiintyy vs. liikuntapalvelupäällikkö Päivi Ekdahl ja hän valottaa Turun liikuntatoimen näkökulmasta ihmisten liikuttamista, Hirvensalon liikuntaolosuhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Kakskerran kirkko klo 12 messu Seurakunta 3.3., 17.3., ja klo 18 Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa Rukouspysäkki klo Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla klo 14 Hirvensalon kirkossa Juniorien ja seniorien perinnehetki klo 17 Hirvensalon kirkossa Missiomessu. Teemana: Jumalan kunnia luonnossa, mukana dos. Lennart Saari. Musiikkia, rukouspalvelua, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala. Kuva: Tarja Levo Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Kuukauden viimeinen sunnuntai klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä, tule laulamaan yksin tai yhdessä toisten kanssa toivevirtesi Kuukauden 1. keskiviikko klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen Anna Maria McElwain soittaa klavikordilla musiikkia renessanssista romantiikkaan Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa sunnuntaina klo16. Konserttiin on vapaa pääsy. Säveltäjäniminä ovat mm. Frescobaldi, J.S. Bach ja Beethoven. su klo 18 Klassista pianolla, Päivi Vartija. Ohjelma 10 D Näyttely (avoinna ti pe klo 11-15) Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta; Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia saakka 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa on saakka esillä taidenäyttely Rakkautta kaikille. Teokset on maalannut kuvataiteilija ja taideterapeutti Tarja Viljakainen. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää E tapahtumatiedot E mielipidekirjoitukset E Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HUHTIKUUN LE HTEE N EHTII DOT LÄHETTÄMÄLLÄ TIE. SÄ ES NN ME H O RO S KO O P P I Kalat Maaliskuussa juhlivat Kalat. Tämä mukavuudenhaluinen romantikko kaipaa lahjakkuuden ja laiskuuden akselilla tasapainoillessaan usein tukea. Jos ystäviisi lukeutuu Kaloja, niin nyt voit lahjoa heitä Personal Trainerilla tai lupautua itse kannustajaksi. Antamisen iloa piisaa, sillä saarillamme asuu Kaloja paljon, koska he viihtyvät siellä, missä vesi ja aaltojen liplatuskin. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki Paloauto on täynnä monenlaista kalustoa paitsi sammutustöihin, myös esimerkiksi autoonnettomuuksia varten. Kevään korvalla moottoriveneiden kunnostusta ja vesivahinkojen Markon torjumista maaliskuu Maaliskuussa Marko Viljanen huoltaa Kakskerran vapaapalokunnan veneitä ja odottaa kalastuskauden alkua. K,)$)*++,#!FD;!$,%!0/16*#!,./$$,! &%#(,,!41!0/16*$(,!JZ[[!,.),*#!=/+/$$,! 4,!0%%&*!0/16*$(,!.'3(%*#!&-C$!;,)$)*+5 +,$$,7!;*$)%&''+%#!41),!0%%))1!(/.*0%*#! 3'.-(-$(*#!.%$')$%!(1%&%#(,,#!.%%((--!&-C$! &//#!&/,$$,!),./$(1#!3/1.(1,!4,!2,2*+%5 31&&%,7 \! L%),! )1)1#,%$0,.(,%#*#! 3,++,$(/$! ('&'!1#7!8*%..'!1#!('..'!3*()*..'!),36*)5 $,#!,)(%%0%,7! D%*#*$$'! 21+/),$$,! 1#! $*! *(/<!*(('!(/##*&&*!(1%$*&&*!3-0%#<!(1%5 $,,.(,!0,%3(1&%*3%'!2%()%%#!3'.-(-)$%%#!1#! 3,+01%#7!>%$''!0')*'!),%0,(,,#!&/),,#<! 8,+)1!)*+(117 KEVÄÄT NURKAN TAKANA 8,,.%$)//..*!8,+)1!*%!1.*!(*3#-(!*+%(-%5 $%'!$//##%(*.&%,<!&/((,!(*)*&%$('!+%%((''! $%.(%7!FD;H$$'!)/##1$(*(,,#!)*$'),/((,! 0,+(*#!0*#*%('<!(1%&%#(,5,./*!0*$%..'!)/#! /.1((//!(,+2**#!(/..*#!;//$%$(11#<!D,+,%5 $%..*!(,%!),/*&&,$)%#7!>/&%*#!$/.,*$$,! 0,2,,2,.1)/#(,!$,,!/$*%#!&-C$!3'.-(-)5 $%'!0*$%0,3%#)14*#!0/1)$%7! \!I%%('!,%3*/((,0,(!/$*%#!4''(-#**(!.%%(5 (-&'+/#:1(<!41(),!,$/)),%6*#!(/.%$%!2%(''! $/.,#,7 ;*0''#!(/.1!4,!0*#*%6*#!)/#(11#!.,%((,5 &%#*#!.%%((-0'(!0,.(%1#!.*%0%$$'!(-C$)*#(*5.*0'#!8,+)1#!(1%$**#)%#!3,++,$(/)$**#<! ),.,$(/)$**#<!41#),!),/$%!1#!(,,$!.'3*&5 2'#'7! \! 8/%(,! 3,++,$(/)$%,! FD;H#!.%$')$%! 1#!,%),!0'3'#<!&/((,!2%6'#!#%&*#1&,,#! 2*+31),.,$(/)$*$(,7!;*$'..'!.'36*#!N.15 0*#%,,#!),.,$(/$+*%$$/..*7 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? Dokumentteja katson aika paljon, esimerkiksi poliittisen historiaan liittyvät aiheet kiinnostavat, ja kaikki CSI:t tulee katsottua myös. Discoverylta ja Animal Planetilta tulee hyviä ohjelmia. Mitä luet? Luen aika vähän, mutta koko Harjunpää-sarjan olen lukenut. Perkka Sartolan Lähi-itää käsittelevät kirjat ovat myös mielenkiintoisia. Fantasiasta en pidä ollenkaan. Mitä musiikkia tässä kuussa soittimessa? Enimmäkseen rautalankaa. Johnny & the Dodgersia olen kuunnellut viime aikoina. Siinä laulaa Tony Montana, joka on myös sattumalta palomies. maininki 23

13 24 maininki

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Järjestystä kodin kaaokseen!

Järjestystä kodin kaaokseen! Järjestystä kodin kaaokseen! Kiire, ylimääräinen tavara ja sekamelska sano ei ja laita arkesi järjestykseen. Pienellä vaivalla saat aikaan suuren muutoksen. Kaiken A ja O järjestyksen hallinnassa on turhasta

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry.

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Joulunäytöksen lipunmyynti Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Tehtävät, aikataulut ja resurssit Lipunmyyntiin tulee valita yksi vastuuhenkilö koko viikonlopun ajaksi Kutsuvieraille varataan B katsomon

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan

Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan 2009-2013 Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan Vuodenajat Pukeutuminen eri vuodenaikoina Paikat Rovaniemellä, joista voit hankkia vaatteita edullisesti. Suomessa on neljä vuodenaikaa Kevät Kesä Talvi

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena?

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena? aina mielenkiinnon kohteena? Istut kotona kaikessa rauhassa sohvalla. Tv:stä alkaa juuri uutiset ja lapset leikkivät vauhdikkaasti huoneessaan. Piip-piip-piippiip! Äkkiä hakulaitteesi alkaa hälyttää ja

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Vantaalla.info. KesäStartti 2012

Vantaalla.info. KesäStartti 2012 KesäStartti 2012 Myyrmäen aluetoimikunta järjesti nuorille tapahtumia koulujen ensimmäisellä lomaviikolla. KesäStartti alkoi jo Louhela Jamista 3.6. ja päättyi T.L& Comeetta ja Tiahun sekä Ruudolf ja Karri

Lisätiedot