Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI PELASTAA SAARELAISIA MARKO VILJASEN MAALISKUU MAASEUTUMAISUUS SOPII KOIRILLE maininki 1

2 maaliskuu 2011 Löytääkö teille helikopterilla?!! "#$%&&'%$('!)*+(,,!)-.'%.*&''#!(/.*0,(!0%*+,,(!12*((,0,(!(*31)),,)$%!,415134*%6*#!,#5 (,4,)$%7!!"##$$%&&'()**&#()*$*)'$(+*,+$(-#./''$('$)*00#*)')&#(1*)&'%/)')&#(2+)'00+..'( -+()*&&'$(34$+*)'$(35)&*.++&*/5$(/56,+.&+(5*/'+..'777!7!8,,&*+)%(!10,(!(/((/4,!4,!#%%('!1#!./1##%),$(,!)'-((''7!8/((,!*#('2'!41$!0%*+,$!(/.**)%#!%.&14*#!(*%('9 8*6%3*.%!$%#:,3(,,!(,%0,,..*!$%..1%#!)/#!41..,)/..,!1#!(16*..%#*#!3'('7!;%%+*(%.,#(*%$$,! 21(%.,$(,!*%!,%#,!.'36*('!)/$),,&,,#!)13(%!$,%+,,.,,<!0,,#!.'')'+%!(/16,,#!&,361..%5 $%&&,#!#12*,$(%!21(%.,,#!./1)$*7!8*%..'!$,,+%..,!$*!(,+)1%((,,!/$*%#!,0/#!$,,2/&%$5 (,!3*.%)12(*+%..,7!=1%01(,,#!#-(<!*((*%!8*6%3*.%..'!1.*!)10%#!/$*%#!('##*!2'%#!,$%1%#(%,<! &/((,!41$!$,((//!1.*&,,#<!#%%#!1$,,()1!#*/01,!2,%),..*9!>%##/#(%*.('!),($1((/#,!&,,5 8,%#%#)%!A1#:,$%!8*6%3*.%#!0'*.('!3*()*#<!41..1%#!)*#*..')''#!*%!1../(!3'('!4,!.*#('5 0%..'!,2/+*%..,!1.%!3*()%!,%),,!*$%(*..'!(1%&%#(,,#$,7!B/((/!.C-(--!3*(%!$*/+,,0,.(,!,/)*5,&,.(,7! Saaresta, N , E Pirjo Huttunen Päätoimittaja D$7!E.&,#!)11+6%#,,((*4,)%#!(/((/!&,,&*+))%!&*%..*!),%)%..*! $,,+*.,%$%..*!1#!.,$)*((*./+%##*7!F1%!$%('!0%2%#''<!&%('!$%##*!1#!.,$)%,%$0%%)1#.12/)$%!$,,(/!,%),,#G! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 22 myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 2 maininki LUETTAVAA tässä numerossa Mediheli auttaa Marian rakennusblogi Mitä kuuluu Marelle Crista Valtanen jossittelee Minä satavalainen: Karoliina ja Mikko Lehto Samojedit lemmikkinä Pienten puolella Marko Viljasen maaliskuu maininki 3

3 MEDIHELI KUULEE KUN KUTSUT APUA: - Hätäkeskus tekee päätöksen tarpeellisen pelastusyksikön lähettämisestä. - Helikopteri tarvitsee laskeutuakseen valoisana aikana vähintään 25 x 25 metrin tilan, mieluiten 50 x 50 metriä. Arvio tilan riittävyydestä tehdään kopterista käsin. - Katujen, talon värin ja postilaatikon ulkomuodon sijaan tuntomerkiksi kannattaa antaa talon katon väri tai muu ilmasta selkeästi näkyvä asia. - Valkoisen lakanan heiluttaminen maassa auttaa paikan löytämisessä. Helikopterin lähistöllä ei kuitenkaan saisi olla irtotavaraa ja muita viritelmiä, jotka kopterin siipien pyöriessä voisivat aiheuttaa vaaratilanteen. - Opettele ulkoa kotisi tai kesämökkisi koordinaatit. Punaiset haalarit kuuluvat koko tiimin asustukseen. Vasemmalta lentoavustaja Timo Jaarinen, erikoislääkäri Katja Korpela sekä erikoislääkäri Teemu Elomaa. Saarten asukkaille tuttu punainen kopteri päivystää vuorokauden ympäri. Pelastustyö vaatii tarkkaa operatiivista ratkaisukykyä, jonka taustalla häärää moniammatillinen joukko. Toiminnan keskipiste ei ole lentämisessä vaan ihmisten auttamisessa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. M*6%3*.%#!2'%0-$('0''#!&%*3%$(CC#!)//.//!,%#,!0'3%#(''#!)1.&*!4'$*#('H!.*#('4'<!.*#5 (1,0/$(,4,!4,!.'')'+%7!D*.,$(/$(-C!1#!(%%&%5 (-C('!2,+3,%&&%..,,#7!B1/))1!)11$(//!)1/./(*(/%$(,! 1$,,4%$(,<!1#3,#!0,,),.,/6,..,!-.**#$'!%3&%$3*#)%7! 5!;,%))%!(*)*0'(!2''(C)$*#!1&,..,!0,$(//,./**.5.,,#7!B1),%$*#!2,#1$!1#!(,$,#!-3('!('+)*'<!)*+(11!.''5 )'+%!"##$%!&'($))7 ".1&,,!1#!1../(!.'')'+%#'!&/),#,!8*6%3*.%#!(1%5 &%##,$$,!,./$(,!,$(%7!I-)-%$*(!(1%&%$(15!4,!&,41%(/$5 (%.,(!$*)'!3,..%!10,(!)/(*#!&%$$'!(,3,#$,!2*.,$(/$-)5 Kopteri päivystää Varsinais-Suomen alueella niin saaristossa kuin sisämaassa. $%)C$$'7!=''..'!,/(1#!0%*+*$$'!161((,,!JK!&*(+%'!2%()'! 3*.%)12(*+%!.'3(C0,.&%%#,7!B1$!3'.-(-)$**#!)//.//!.'3(C!%.&,(*%($*<!3,..%#!10*(!,0,/(/0,(!4,!3*.%)12(*+%#!,./$(,!$%%+(''!)1#**#!/.1$7!E.&,$$,!1..,,#!0%%6*$$'! &%#//(%$$,7 MIKÄ MEDIHELI? Mukaan mahtuu kerrallaan vain yksi potilas. 8*6%3*.%! -36%$(*(''#! /$*%#! 2/#,%$**#! )12(*+%%#<! 0,%)),!(16*..%$//6*$$,!8*6%3*.%..'!1#!&-C$!&,,-)5 $%))C<!41),!1#!(1%&%##,$$,!-3('!)*$)*%#*#!0'.%#*! )/%#!)12(*+%7!;/($/#!3*!$,,0,(!0,%#!L5(*3('0%%#<!41$5 $,!21(%.,$!1#!0'.%((C&'$$'!3*#:*#0,,+,$$,7!>1$$%*#! (1%$*..*!2/1.*#!.'36*(''#!&-C$!M5(*3('0%%#7! ;/#)%#!3'.-(-)$*#!)136,..,!2''(*(''#!*+%)$**#<! &%..'!-)$%)C..'!.'36*(''#7!;*$)%&''+%#!3'.-(-)$%'! (/.**!0/1+1),/6*$$,!)-&&*#*#7!?$,!3'.-(-)$%$('!1#! 2''..*))'%$%'!4,!1$,!31%6*(,,#!*('#'!)1#$/.(1%6*#7! 5!N*!1#!12*+,(%%0%#*#!+,(),%$/)-)-<!&%)'!1#!('&'#! (-C#!$/1.,<!)*+(11!".1&,,7!! N//##%((*./<!$%%$!&%(*#!&%##*)%#!.'36*('''#<!1#! $*)'!&%*.*#)%%#(1%$(,!*(('!+,(),%$*0,,!2*.,$(/$(-C$5 $'77!8,,$(,!),($1((/#,!3,+0,!1$,,!,4,(*..,!#%%('!(*)%5 4C%('<!41%(,!%.&,$$,!2*.,$(,0,(!41/(/0,(!3/1&%1%&,,#7! PELASTUSTYÖN SUUNNITTELU 5!8*6%3*.%'!*%!1.*!(*3(-!.*#('&''#!0,,#!,/((,&,,#! %3&%$%'<!.'')'+%!(,+)*#(,,7!N%)$%!)12(*+%!3,+01%#!)/.5 4*((,,!21(%.,$(,!$,%+,,.,,#!0,,#!(-C('!4,(),,!2,%),..*!,%#,!)/($/((,0,!&,,-)$%))C7!;12(*+%,!*%!$,,!2%(''!0,5 +,((/#,!(/+3,,#7 ;12(*+%#!*#$%$%4,%#*#!(,+)1%(/$!1#!0%*6'!,2/!2,%5 ),#!2''..*!&,361..%$%&&,#!.-3-*$$'!,4,$$,7!N%*..'! 21(%.,,#!(%.,!(/.**!$(,A%.1%6,!41),!(,2,/)$*$$,!,%#,! *##*#!)/.4*(/$(,7 5!=%*(1%$*$(%!*&&*!.,$)*/6/!2,%))1%3%#<!4131#! &,,-)$%)C..'!2''$**!)'(*0'$(%7!8/((,!41$!1.*&&*! 41!%.&,$$,!.'3%$(C..'<!.,$)*/6/&&*!(%*(*#)%#<!)1$),! &,,-)$%)C#!3,)*&%#*#!0*%$%!.%%),,!,%),,<!(%%&%!$*.5 )*++,#!(,%!N,(,0,#!(1%$**#!)'+)**#7!"('%$--6*(! (1%&%0,(!%.&,$$,!*+%!(,0,..,!)/%#!,/(1(*%($*<!&%)'! 0,%)/((,,!$//##%((*.//#7 D*.,$(/$(-C3C#!)//.//!&-C$!*+%.,%$(*#!&''+'-$5 (*#!#1/6,((,&%#*#<!&%)'!1#!.*#('4'!*+,,-!.#%/)0 ')+!&/),,#!('+)*'!,$%,7!N/1&*$$,!2*.,$(/$(-C#(*5 )%4C%..*!*%!$,(/!1##*((1&//)$%,!#%%#!)/%#!&//,..,! &,,%.&,$$,7!E.&,%./.,%#$''6'#(C!&''+''<!)1$),! 1#!$12%0,!.*#(1)*.%7!;*$'..'!)*.%!1#!(,.0%$(,!2,+*&5 $,,+%$(1#!,$/),$&''+'!&1#%#)*+(,%$(//!(,.0%$*$(,7! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Medihelin arkistot 4 maininki maininki 5

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Toinen jalka jo oven välissä... Helmikuun paukkupakkasten myötä taloprojektimme alkoi jo olla viimeistelyä vaille valmis. Viimeisetkin kaakelit löysivät oikeat paikkansa ja oma projektini, eli tapetointi, pääsi vihdoin ja viimein vauhtiin. Onneksi tapetitkin oli jo hyvissä ajoin tilattu, sillä toimitusvaikeuksien takia nekin saapuivat viime tipassa. Leppoisaa lauantaipäivän puuhaa olikin saada rauhassa pakertaa taloprojektiamme eteenpäin liisterin ja tapettirullien kera. Ja kaiken kaikkiaan hyvää työtä tuli tehtyä: tapetit ovat tätä kirjoittaessa edelleen seinissä. Tavallista parempi Tavallista parempi Ruokakauppa Ruokakauppa!""#$"%&'&()*++%,+%$&&% -./*#$+#*%&'$*#$"% 0**1$2*#"34*5% 6789::!:; Tapetointihomma on kuitenkin aika pieni osa sitä, mitä talossamme on viime viikkojen aikana tapahtunut. Tammi-helmikuun työviikkoina rakennustyömaalla oli paikoitellen ruuhkaisen tuntuista. Oli perin tavanomaista, että timpurit, putkimiehet ja laatoittajat olivat samaan aikaan paiskimassa hommia. Edellisten lisäksi tiettyinä päivinä sekaan sopivat vielä sähkömies, kaluste- ja porrasasentajat sekä bitumi- ja lasimiehet - aikamoista vilinää siis. Kaiken kiireen keskellä saimme myös ensimmäisen tupaantuliaislahjamme, kun isäni tekemät portaiden teräsrungot saatiin rakennukselle. Aika harva voi varmaankaan sanoa saaneensa tuparilahjaksi monta sataa kiloa teräspalkistoa, mutta me olimme harvinaisen ylpeitä lahjastamme sen verran keskeiselle paikalle portaat talossamme tulivat. Suojapahvit ja -teipit heitettiin roskiin ennen helmikuun puolta väliä, eikä työmaalle ollut enää sen jälkeen asiaa ulkokengillä. Hurja taistelu rakennuspölyä vastaan oli valmis alkamaan! Imurointi ja lattioiden pesu eivät tuntuneet uudessa kodissa ollenkaan pahalta hommalta, kun pölyn alta paljastuvat pinnat kiilsivät uutuuttaan. Vuokraasunnon osalta samaa siivousintoa ei tuntunut löytyvän edelleenkään, oli varmaan parempi satsata sen osalta kaikki muuttokuorman jälkeiseen loppusiivoukseen... Vaikka osa työmaalle tulleista tavaroista oli selvästi myöhässä ja osaa ei tunnistanut ollenkaan tilatuiksi tuotteiksi, oli vuosi sitten laadittu aikataulu edelleen voimassa: parin viikon kuluttua perhe Kurki lukee Maininki-lehteään siis jossain muualla kuin Anniitunkadulla.!"#$%%& '%()*!+%,%(+%- H I R V E N S A LO H I R V E N S A LO Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 6 maininki maininki 7

5 No onkos tullut kesä... pullopostilla Viehättävä kirje saapui Mainingin toimitukseen. Kymmenen vuotta sitten Linda ja Jaakko vanhempineen ovat vierailleet Laurinkarilla (pikku saari Maanpään kupeessa). Vierailun muistoksi askarreltu pullopostikirje saavutti tarkoituksensa lukijamme löysi kirjeen ja välittää näin Mainingin välityksellä terveiset takaisin. Wanha kunnon pulloposti toimi jälleen! Hirvensalolainen Eva Gröndahl-Köpilä on itse voimistellut, esiintynyt ja kilpaillut Lahjan Tyttöjen riveissä. Eva oli ikäsarjansa Suomen huippuja rytmisessä voimistelussa ja joukkuevoimistelussa. Eva ja hänen tyttärensä Amélie aloittivat muutama vuosi sitten Lahjan Tyttöjen aikuinen-lapsi jumpan. Evasta aikuinen-lapsi -jumppa on turvallinen tapa lapselle aloittaa harrastus yhdessä tutun aikuisen kanssa. Iiris Leino haluaa isona olla Paraatityttö. Elsa Leino treenaa joukkuevoimistelua. Perheen äiti Marketta Leino viihtyy aikuisten naisten jumpassa. HIRVENSALON "*,..&&"N$(),.NO.PQR%M!"#$$%& '$(")*+,-%"%& %$.++& /0& 1-*"%"#-))$& 1$-#-))$2& 34'#"%&.5-#4**4,4''"& -(0''"& #0-*& *5''4& (4.",44%&4154&&41*""..-,,"&-(0%(0-*0)46/0-)*47& A"'10*5)*4&46.""%&*46/04,,"&.0%""''-)"''4&4%%0)B /4."'5''49&/0))4&41*""..-,,"&*46.-)*44&4)-4..44%&.0.0%4-)'$$.-*+.)"%& /4& *0-,-**44& )$$%%C''-)")*-&.$+*"**$#$*&*4D'"*-*&/4&.41)"'-*&&14.4**5-%4&,50#-B )--%&."6*4B4%%0)15))"(-%2&8%%0)15))-*&("'10**4#4*& '$$.."-E"%& 0*0%&,5-)*4,-)*4& 4/4''44%& /4& '-)$$#$*& '$$."(0-E0%&*56#4''-)55**42 F45**-.44,,"&!"#$$)*$G 8%%"&!4%"6#49&41*""..46- APTEEKKI!""#$%&''()&"!*"(+",'-,. &'()*+,-."// /61) KD=>2DD/D/)=>1LJJCJJ/6) ) #>G=00CD=0/6)EDDK>=0/ ) /0123) Notkea nelikymppinen Lahjan Tytöt liikuttaa monia saarelaisia. Seura viettää nyt juhlavuottaan, vuonna -71 syntyneet ja perustetut kun täyttävät tänä vuonna pyöreät 40. Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Eilinen oli varmaan rankin päivä tähän mennessä. Käytiin viemässä uus-seelantilainen Jayde lentokentälle ja toivottettiin hänelle turvallista kotimatkaa. Hyvästejä ei kuitenkaan sanottu, koska kyllä me vielä nähdään! Onneksi koulussa uudet kaverit pistää joka päivä hymyilemään. Suurin osa uusista tuttavuuksista ei oo kotoisin Ruotsista ja täytyy myöntää, et oon yllättynyt kuin nopeesti oon saanu niistä niin hyviä kavereita. Ja totta kai fiilistä parantaa se, että kevät on tullu Skåneen! Ei välttämättä pysyvästi, mut ainakin nyt hetkeks. Ollaan päästy lähemmäs +10 astetta ja aurinko paistanut oikeen kunnolla. Tällä hetkelle ei tekisi mieli edes ajatella Ruotsin jättämistä ja paluuta Suomeen. Kram, Mare Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. luokkakaverit Gabby Serbiasta ja Leila Pakistanista Hostmom Bev ja minä valokuvamuseossa Jossittelua Crista Valtanen, Kukola Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Viljeltyjä helminauhoja ym. Poikkea ja käytä sanaa saarelainen, huomaat edun! JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Rajoittaisin rakentamista, täällä on jo tarpeeksi asukkaita mutta palveluja voisi olla enemmän. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Vaikea kysymys, politiikka ei oikein kiinnosta. Ville Peltonen on mieliurheilijani ja saarilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa joten valitsen hänet. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Mieti ja harkitse tarkasti mitä teet. Vanhempia kannattaa oikeasti kuunnella. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Miami, Flodira. Olen haaveillut jo aika pitkään pääseväni käymään siellä. 5. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Jossain persoonallisessa ja huomiotaherättävässä roolissa vaikkapa salkkareissa (Salatut elämät). 10. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin koira, se on lempieläimeni. Jokin iso ja vahva rotu. 6. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Olisin Johnny Depp. Hyvä näyttelijä ja uskaltaa olla oma itsensä eikä välitä muiden mielipiteistä. 7. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen (olettaen että B olisi fyysisessä iskussa ja S älyllisessä) Brad Pitt. Filosofia on aika vierasta mulle, en tiedä siitä oikein mitään joten olisi varmasti enemmän yhteistä Pittin kanssa. 8. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Paranormaalit ilmiöt kiinnostaa ja uskon niihin jonkin verran. Haluaisin olla sellainen henkilö joka tutkii niitä ilmiöitä, saa yhteyden henkiolentoihin ja muihin sellaisiin. 9. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? Vaihtaisin erään ikävän kokemuksen vaikka se kasvatti. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu maininki Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen maininki 11

7 Karoliinan ja Mikon valinta huhtikuun keskiaukeamalle kohdistuu naiseen, jota määrittelevät sanat urhea, urheilullinen ja sisukas... minä satavalainen Kesän haaveena työmatkat saaristoon Eerikvallan tietä kuusi kilometriä pitkää ja mutkaista tietä. Ja periltä löytyy omakotitalo ja perhe, joka on kuin täynnä energiaa jääkiekkoa harrastavista tytöistä alkaen. Tässä perheessä on tehty hienoja ratkaisuja kohti hyvää elämää, kuten se, että vaikkei Mikko Lehdosta tullutkaan merivartijaa, löytyi silti tapa toteuttaa unelma työstä ulkosaaristossa. K)/('--+)!1#2,(!1#!L%+%$(1#!+,##,..,!)/%#!)15 (1#,,#!4,!&,%$*&,!1#)%#!(/((/!.,2$*$(,!.'35 (%*#7!;,+1.%%#,!4,!8%))1!>*3(1!(*)%0'(!0'3'#! 2''..*!2,+%)-&22%$%#'!+,(),%$/#!+,)*#(,,!N,(,0,#! $,,+*..*7!I'%#!#*.4'!$/)/21.0*,!,$//!#-(!$,&,..,!(%5.,..,7! 5='&'!1#!&*%6'#!*#$%,$/#(1<!QR50/1(%,,#,!$*!1.%! 3-0'!0,.%#(,<!>*361(!,+0%1%0,(7 =,.1#!%))/#,(!10,(!,0,+,(!4,!#')-&'!&*($''#!4,! &*+*..*!)/%#!1$,!$%$/$(/$(,7!;/#!%))/#,#!(,),,!1#! ),($1&,$$,!0,%#!$,(/##,%#*#!)*((/<!*%!&%)''#!*$('5 #-(!(*)*&'$('!#')C,.,%))/#,,!&-C$!$,/#,,#7!;/#! +,)*##*((%%#<!*.*((%%#!2*+3**#!+//3),0/1((,H 5N,&,,#!,%),,#!+,)*##*((%%#!1&,)1(%(,.1,<!2*5 +/$(*((%%#!S%+&,,<!$-#(-%!81..,!4,!(*%#!2''((C(-C('<! ;,+1.%%#,!>*3(1!)*+(,,7!8/((,!$*<!*(('!.,2$*(!(*3(%%#! #/1+%#,<!1.%!(%*(1%#*#!2''(C$7!N*!(*3(%%#!41!*##*#!)/%#!.,2$*(!1.%0,(!*6*$!2%.)*!$%.&')/.&,$$,7 =-((C4*#!*#$%&&'%$%%#!(,.0%%#!)//./%!&//(,&,#! )//),/6*#!(,.0%*0,))1!'%6%#!4,!%$10,#3*&2%*#!),#$5 $,!"$2,#4,,#7!;//.1$(,,!%3,#,.(,!0'.((-'!(122,2/)/5 +/&A,.(,<!&/((,!)*0-(('!*%!1../(!$%.(%!),36*#!2%*#*#!.,2$*#!),#$$,!/.)1&,%..,7!D*+3**#!),##,.(,!+,(),%$/! 1.%!3-0'<!$%..'!2,+%$/3(**$$,!1.%0,(!4//+%!$%..1%#!&*3/(! 0'3%$$'7!N%%#'!&%$$'!&1#*#!&//#!.%%((1!1#!),+,3(,5 #/(!),+%..*<!>*361(!$,%0,(!&-C('(//.(,!2,+%$/3(**5 $**#<!41$(,!1#!1$,((/!2%(''!3/1.(,7 JÄÄKIEKKO ON TYTTÖJEN JUTTU ='$$'!2*+3**$$'!.%%))/&%$*$(,!1(*(,,#!),%))%!%.1!%+(%7! =-((C4*#!4'')%*))13,++,$(/$!,.)1%!-..'(-)$*#'<!(-((C5 4*#!1&,$(,!3,./$(, ,!$*.0%((%!$*#<!*(('!&%$$'!01%!2*.,(,7 =-(C(!3,++,$(,0,(!4'')%*))1,!=DNH#!(-((C4*#!41/)5 )/**$$,7!=+**#*4'!1#!),)$%!)1.&*!)*+(,,!0%%)1$$,!4,! 2*.%(!2''..*7!F,$(/$!1#!)10,7!;/#!&/%(,!(-((C41/))/5 *%(,!*%!.'3%,./*%..,!1.*<!1#!2*.,((,0,!21%)%,!0,$(,,#7! 5;*++,#!(/.%!(,$,2*.%!4,!)*++,#!1#!01%(*((/<!(-(C(! )*+(10,(7 5N*!1#!1../(!&*%..*!3,/$),,!-3(*%$('!,%),,<!)/#! Karoliina Lehdolle vanha Kakskerran koulu oli kuin lintukoto. Nyt toivotaan, että uusi koulu saadaan, vaikkeivät omat lapset sinne ehtisikään. -Julle pääsisi, toivovat 9-vuotias Mimmi ja 11-vuotias Molla kaverinsa puolesta. 1.*#!$,,#/(!1..,!(-((C4*#!3,++,$(/)$*$$,!&/),#,<! 8%))1!>*3(1!)*+(117! O3(*%$%'!3,++,$(/)$%,!10,(!&-C$!.,$)*((*./!$*)'! 3%%3(17!8-C$!'%6%#!.,2$//6*#!3,++,$(/$!+,($,$(/$!1#! (,+((/#/(!(-((C%3%#!4,!&,361..%$//6*(!$%%3*#!10,(!)'5 6*#!/.1((/0%..,7!P,($,$(/$&,,$(1!1#!)/%#!/#*.&,H!;%5 (*#(%*..*!4,!$%*.('!*6*..**#!&*($'(*%('!4,!21.)/4,!2%()%#! (,),%$%#7!8/),0,#!.*#))%21./#!01%!(*36'!#%%#!+,($/.5.,!)/%#!4/1$(*#7!N%%('!2*+3**$$'!*3)'!$/.,$$,!$10/$$,! )%%$(*..''#)%#<!10,()1!;,+1.%%#,#!+,/3,..%$*#!(,36%#! 4/1)$/.*#)%(!(,%!8%)1#!(+**#,,&,((,!2/1.%&,+,(1#%.5.*!5(*&2,/)$*(!2,+*&2%,7 >*361(!(1%010,(<!*(('!//6*#!;,)$)*++,#!)1/./#!-35 (*-(**#!$,,(,%$%%#!&-C$!)1)1!-3(*%$C..*!,01%&%,!.%%5 )/#(,2,%))14,7! SAARISTOON RAKENTAMAAN 8%))1!>*361..,!1#!+,)*##/$,.,#!-+%(-$<!41$$,!1#!#-(! (1(*/(/&,$$,!2%()',%),%#*#!3,,0*!*+%)1%$(/&%$*$(,! $,,+%$(1+,)*#(,&%$**#7!O+%(-)$*$$'!1#!)*$)%(-((-!('5 3'#!$,,)),!)1+4,/$+,)*#(,&%$**#<!*.%!1#!,%),!0,%3(,,! $//#(,,!5!)13(%!/.)1$,,+%$(1,7! 5N*!0,,(%%!*+%(-%$*$(%!3*#)%$*$(%!,%),!2,.41#<!>*35 (1!213(%%7!?.1$/3(**(!0,%3(*.*0,(<!,$%,(!2%(''!2-$(-'! *##,)1%&,,#7!B1$!),%))%!*%!&*#*!,.)/2*+'%$(*#!$//##%(*.&%*#!&/5 ),,#<!2%(''!1$,(,!+,(),%$(,!,$%,(!//5 6*..**#7 F%%&*!)*$'#!$,,+%$(1+,)*##/$5 )136*! 1.%! &,3(,0,..,! 2,%),..,<! ;%36%#!+*/#,..,7! 5I-(!1#!3-0'!3*()%!2*+3*5*.'&'#! ),##,.(,!('..,%$**#<!8%))1!>*3(1!,+0%1%7 ;'-('##C$$'!$,,+%$(1/+,)1%#(%!(,+)1%((,,<!*(('!(-C5 &,,..,!1..,,#!-3('!2''('!,+)%0%%))1!)*++,..,,#7! 8/((,!(-C-&2'+%$(C!1#!,%#/(.,,(/%#*#<!3,,$(*%#**#! 4,!3%*#1/)$%#**#7 5;1*#!&*+*#!.'3*%$--6*#!+,/31%((,0,#,!4,!%#$2%5 +1%0,#,!-&2'+%$(C#'7! ;,+1.%%#,!>*3(1!(*)**!(1%&%$(1,.,#!$%4,%$//)$%,<! &/((,!-3('!.,%..,!3'#!3/1.*3(%%!1&,#!-+%(-)$*#!(,5.1/$5!4,!3,..%#(1,$%1%$(,7!8/((,!&%('!3*!1.%$%0,(<!41$! 1.%$%0,(!0,.%##**(!(1%$%#7 5?.%$%#!#/1+(*#!),#$$,!(*)*&%$%$$'<!;,+1.%%#,!>*35 (1!2/#(,+1%7!B1$!1.%$%#!-+%(('4'<!2%('%$%#!&,,(%.,&,(5 ),%./-+%(-$('<!41$$,!1.%$%!0,*../$+,($,$(/$(,!),/*&2,5 #,!$,,+%$(1$$,<!3'#!&,,.,,7 5E$)'!1.%$%!2,.1&%*$!(,%!&*+%0,+(%4,<!81..,!>*3(1! (%*(''7 Saarilla ihmiset ovat tärkeitä, yhteisöllisyys omaa luokkaansa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: Liiketalouden tradenomi Karoliina Lehto ja rakennusalan yrittäjä Mikko Lehto, tyttäret Molla ja Mimmi. Tontilla asuvat myös ketut, ne ovat käyneet syömässä rappusille unohtuneiden kenkien nauhoja. Harrastukset: urheilullisella perheellä on monta rautaa tulessa. Mikko Lehdon hyppysissä pysyy golfmaila ja laji on mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa, Karoliina Lehdon ratsastusharrastus on tarttunut tyttäriinkin. Yhdessä hiihdetään ja lenkkeillään, kesällä ollaan merellä. Tyttärien jääkiekkoharrastus on myös isän juttu. Oma saarihistoria: Karoliina Lehto asuu lapsuusympäristössään ja niin lapsuuskoti kun nyt oma koti on Airiston rannalla. Mikko Lehto on myös saarelaisia, mutta alun perin Hirvensalosta Pitkäsalmen rannan tuntumasta. -Palveluja täällä ei juuri ole, paitsi Satavan kyläkauppa, joka palvelee nyt tosi hienolla tavalla. Pyörätie on ollut toiveissa Eerikvallan mutkaiselle ja vaaralliselle tielle jo silloin kun olin itse ala-asteella, Karoliina Lehto muistelee.!8/((,!)-$-(''#!(-(('+%.(')%#h 58%#/$(,!(/.**!21.%%$%!4,!,+))%(*3(%<!81..,!0,$(,,! 0,+&,#,7 5T*&&1.1:%<!)%0%*#(/()%4,!(,%!)1#6%%((1+%<!8%&&%! 3,+)%($**7 ILOISUUTTA JA JÄRJESTELMÄLLISYYTTÄ B1$!.,2$%..*!1.%$%!2*+%#(C#'!,##*((,0,!41)%#!./1#(**#5 2%%++*<!;,+1.%%#,!>*3(1!(1%011!&%*3*#$'!21$%(%%0%$//5 %.1%#*#7 ;,+1.%%#,.(,!2/1.*$(,,#!$,%$%!2*+%-(-'!4'+4*$(*.&'.5.%$--$!4,!2*+%)$%!,#(,&,((1&//$7 5?.*#!2*+3*)*$)*%#*#!&/((,!&-C$!(-C3C#!$//#5 (,/(/#/(!$12%0,#,!$*)1%(/)$*#,<!8%))1!>*3(1!213(%%! 1&,,!./1##*((,,#7 58%#/..*!(,,$!./1#(1!1#!!('+)*'!4,!1#!3%*#1,<!*(('!.,2$*(!$,,0,(!),$0,,!('$$'!(/(/$$,!-&2'+%$(C$$'<!;,5 Tässä perheessä liikkumisesta otetaan kaikki ilo irti. Sukset jalassa on päästy hiihtämään merellä niin kesällä kuin talvellakin..%%,#!$/1+%(/$)*$)*%#*#7!d-+%(''#!.%%),,!&,(*+%,.%$(%5 $**#!&*#*$(-&%$**#!4,!$,&,..,!1%)*,(!4,!('+)*'(!,+5 01(!4''0'(!0'3*&&'..*!3/1&%1..*7! N,,+%..,!%3&%$*(!10,(!('+)*%('<!-3(*%$C..%$--$!1#)%#! 1&,,!./1)),,#$,7 5F,%)),!#,,2/+%(!10,(!(''..'!$,,+*#!2''$$'!&*.)1! 3,+0,$$,<!#%%#!),%))%!3*%$('!10,(!(16*..,!&/),0%,!4,!,0/.%,%(,7!N*!1#!%$1!,+:/&*#((%!(''..'!,$/*$$,&&*<! (1%$%#)%#!01%$%!1..,7 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN >*361(!,+0%1%0,(<!*(('!$*/+,,0,!)//),/6*#!$,,+*.,%5 #*#!1#!''+*((C&'#!(,+&1),$<!/+3*%./..%#*#<!,)(%%0%5 #*#!4,!,..*0%%0,(*#!/+3*,!#,%#*#7!='..'!-+%(('4'..'!1#! %$1!2*+3*!4,!)1)1!2*+3*(('!-36%$(''!/+3*%./!4,!*+%5 (-%$*$(%!,.22%.,4%7!D*+3**$$'!1#!)1*((/!&*#*$(-$('!4,! 3/1&,((/!$*<!*(('!*.'&'!01%!&//((/,!-3('))%'7!8/((,! $%$/))//$!4,!2*+3*!,/((,0,(!&-C$!$*.0%'&''#7 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$!"#$"%&'( Satavan samojedit )""*#+",(+-.$$./ 0")1-22")$" 3 ();;8;(H;G;B69H;?5A95F; 3 (.?F;5C4C(A9I5C(A456657J 3 3 (+4B6KHK6(A965F;5B46( ( ( 0*#$,.1$(,!.'3%##'! )1%+%*#! %##1$(,&,#,7! 8,,$*/(/&,%$*&2%!&%.4CC!(,+41,,!*#(%$('!2,5 +*&&,(!&,361..%$//6*(!)1%+,3,++,$(/)$*..*7!F%%&*! )*0''#'!.,/&,!$,%!),$0,,!0%*.'!),36*..,!/+1$2*##/..,7! D%3,#!)1%+,(,+3,$$,!1#!#-(!1&,(!1$,$(1#$,!#,+(/%.5.*!4,!/+1)$%..*7!L+)(%$(*#!1.1$/3(*%6*#!$,&14*6%(!0%%35 (-0'(!/.)1./),,.%$$,,#!)10,..,)%#!2,)),$*..,<!0,%)),! %..,)$%!4,!-C)$%!#*!(/.*0,(!$%$''#7 5!L+4*#!+-(&%!1#!)1%+%..*!*+%(('%#!('+)*''<!8,,+%(! 2,%#1((,,7!I'%6*#!)1%+%*#!),#$$,!*%!(*36'!2%))/.*#)5 )*4'!0,,#!/.)1%./!4,!.%%))/&%#*#!10,(!1$,!*.'&'#(,5 2,,7!;1%+,(!10,(!0,3014,!4,!0,,(%0,(!41361#&/),%$(,<!,%)/%$*#!),$0,(/$(,!4,!31%(1,7! KOIRAT HYVÄLTÄ KASVATTAJALTA N,&14*6%(!10,(!(/..**(!2*+3**$**#!$,&,.(,!),$0,((,5 0,((,4,#!(/#(**!$%%('<!*(('!3'#!1#!)%%##1$(/#/(!)1%+,#! (/.*0,$(,!2*+3**$('!4,!)-$*.**!)//./&%$%,!4,()1$$,5 )%#7! 5!;'-(%%#!.'2%!)/##1#!3,,$5 (,((*./(<!*(('!),$0,((,4,!0,+&%$5 (/%!&*%6'#!$12%0//6*$(,&&*<! 8,,+%(!)*+(117 I*.4'!)1%+%$(,!1#!(/../(!2*#5 (/#,!4,!)*$)%&&'%#*#<!U*&%<! $%41%(/)$*#,!(1%$*$(,!2*+3**$('7! U*&%! 1.%! (--2%..%#*#! (/+3,/5 16 maininki maininki Maaritin, Karin ja Millan perheeseen kuuluu liikkuvia, leikkisiä ja seurallisia jäseniä. Lemmikin valinnassa tärkeää on ottaa huomioon, miten rodun ominaisuudet sopivat muun perheen arkeen. Mantan, Milkan, Demin sekä urospentujen Urhon ja Manun kodissa puitteet on luotu niin, että koirat saavat viettää aktiivista elämää. Samojedit ovat vetokoiria ja nauttivat puuhasta silminnähtävästi. Tytär Milla ohjaimissa, vetovastuussa Manta, Milka ja Demi. - Jos se tuli työpäivän jälkeen ovelle vastaan ja hymyili niin, että hampaat näkyivät, tiesi sen tehneen jotain tuhmaa, Kari kertoo.

10 Runsaasti liikkuvilla ja ulkoilevilla koirilla sekä heidän omistajillaan pitää olla kunnon varusteet jokaista keliä varten. (/#/(!)1%+,<!41),!*%!1../(!$,,#/(!+16/..*!(,+0%((,0,,! 0%+%)*(('!4,!&*#%!41#)%#!,%),,<!*##*#!)/%#!$*!.12*((%! (,0,+1%6*#!4,!#/+))%*#!$-C&%$*#7 5!B1$!$*!(/.%!(-C2'%0'#!4'.)**#!10*..*!0,$(,,#!4,!3-5 &-%.%!#%%#<!*(('!3,&2,,(!#')-%0'(<!(%*$%!$*#!(*3#**#! 41(,%#!(/3&,,<!;,+%!)*+(117!I-)-%$%#!U*&%$('!1#! (/../(!.,/&,#413(,4,<!0,%))*%!$*!%'.(''#!1.*!0,#3%#! 4,!)11.(,,#)%#!2%*#%#7!F%%&*!)*++,..,!$*!,/((1%!412,! 0,#3*&&,#!)1%+,#!)-#$%*#!.*%)),,&%$*$$,!)1&*#5 (,&,..,!+%&2/%.*0,#!.,/&,(10*+%#$,!14*##/)$**#7 ;,+%!(1%&%%!=/+/#&,,#!N,&14*6%$(%*#!2/3**#4135 (,4,#,7!>%$'(%*(1,!+16/$(,!$,,!-36%$(-$(*#!#*((%$%0/%.(,7 3((2HVVWWW7(/+/#&,,#$,&14*6%$(%(7X1&V 3((2HVV$,&14*6%7YV Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Karin ja Maaritin arkistot Maaritin ja Karin neuvoja koiranhankkijoille: - Lemmikkiä ei valita ulkonäön perusteella vaan tutustutaan, miten kyseinen rotu sopii kotitalouden arkeen. - Lapsiperheessä koira saa useita silittelijöitä, mutta arjen käytännöistä tulee neuvotella etukäteen. Lapset osaavat harvoin olla johdonmukaisia koiran kasvatuksessa. Koiran vaatimaa hoitoa voi konkretisoida ja testata etukäteen niin, että lapsi ulkoilee aamuisin puoli tuntia hihnan kanssa :-) - Yhden aikuisen olisi hyvä viettää ensimmäinen kuukausi kotona pennun kanssa tai ajoittaa lomat pennun tulemiseen. Toisaalta koira pitää opettaa rytmiin; sekä yksin olemiseen että seuraelämään alusta alkaen. - Koirien ruokaan, varustukseen ja vakuutuksiin kuluu rahaa. Maaritille ja Karille koirien hoito- sekä tapaturmavakuutuksen ottaminen oli itsestään selvää. - Hyvästä kirjallisuudesta kannattaa aloittaa, kuten Tuire Kaimion teoksista. Rodun sopivuudesta saa helpoiten tietoa koirayhdistykseltä, jossa koiranomistajilla on käytännön tietoa arjesta rodun kanssa. -)&#.)/#0-'*"" (:;(< Ravitsemusasiantuntija Sanna Heikkinen paikalla opastamassa ja vastaamassa ruokintaa koskeviin kysymyksiin. $ Yksi tarjouserä/ ostos, edullisin veloituksetta. Tarjous voimassa kg:n Eukanuba-pussit ")")'")%*'"#+,!)'!"# %#&'# ( Itäinen Pitkäkatu Kaskentie Uudenmaantie Kunnallissairaalantie NESTE KASKENTIE CITYMARKET KUPITTAA Kurjenmäenkatu Kaskentie HESBURGER Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku puh , /kauppias Johanna 18 maininki maininki 19

11 Kuva: Jaana Heinonen Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Pienten puolella Matilda ja Joona ja tuleva kaupunki..? Maaliskuussa tapahtuu Triennaali LASKIAISVIIKONLOPPU 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, SAARTEN TRIENNAALIN AVAJAISET! Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. MATILDA 6v. Saarelainen Ystävänpäivä Läppäri Revontulet Punkki Kitkarengas Titanic Wäinö Aaltonen Haarla JOONA 6v. En ole koskaan kuullutkaan. Silloin voi antaa ystävälle lahjan. Me on kyl puhelimii, mut meil ei ole läppäriä. Mä en muista, minä päivänä, mut Ne on tulta. Niit esiintyy melkein joka maailmankolkassa. Se on yks ötökkä, joka imee ihmisestä verta. Autossa huono rengas Se on uponnut laiva. Se on yhden koulun opettaja. Yks Suomen kaupunki. Ystävänpäivä Sitä vietetään syksyllä. Parkkisakko Poliisi antaa joskus sakot. Haarla Päiväkoti Siviilipalvelusmies Se palvelee ihmistä. Kitkarengas Se liittyy junaan. Läppäri Se on vaan sanonta. LAURI 8v. Wäinö Aaltonen... Se on yhden koulun opettaja. Parempi pyy pivossa kuin hihassa Ei auta markkinoilla tinkaus Ei näe metsää ei kukkulaa Parempi myöhään kuin illalla 6.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri laskettelu- ja rinnetapahtuma klo Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma; rennot hiihtokilpailut lapsille, hauska pulkkamäki, arpajaiset, hernekeittoa Ihmemaa Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaassa toimitaan omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputorit Wäinö Aaltosen koulun vanhempainyhdistys Wäiskin Wanhemmat järjestää LASTEN TAVARAIN KIRPPU- TORIN sunnuntaina klo Wäinö Aaltosen koulun ruokasalissa. Myynnissä runsaasti lasten vaatteita, leluja, kirjoja, pelejä, urheiluvälineitä yms. Paikalla on myös vanhempainyhdistyksen buffetti. Tervetuloa tekemään löytöjä! Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputori Hirvensalon urheilutalolla su klo Tule ostoksille tai myymään. Paikan hinta on 6 D. Varaukset Pirita Kytö, puh Puffetti. Järj Anniitunkadun päiväkodin vanhempainryhmä Hirvensaloseura Hirvensaloseuran yleisötilaisuus pidetään keskiviikona klo Meri-Karinassa. Yleisötilaisuuden puhujana on Aaltoyliopiston erikoistutkija Marketta Kyttä, joka puhuu lasten ja nuorten hyvistä ympäristöistä. Hän on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka tekee uraauurtavaa tutkimusta ihmisten ympäristöistä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Toisena puhujana esiintyy vs. liikuntapalvelupäällikkö Päivi Ekdahl ja hän valottaa Turun liikuntatoimen näkökulmasta ihmisten liikuttamista, Hirvensalon liikuntaolosuhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Kakskerran kirkko klo 12 messu Seurakunta 3.3., 17.3., ja klo 18 Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa Rukouspysäkki klo Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla klo 14 Hirvensalon kirkossa Juniorien ja seniorien perinnehetki klo 17 Hirvensalon kirkossa Missiomessu. Teemana: Jumalan kunnia luonnossa, mukana dos. Lennart Saari. Musiikkia, rukouspalvelua, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala. Kuva: Tarja Levo Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Kuukauden viimeinen sunnuntai klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä, tule laulamaan yksin tai yhdessä toisten kanssa toivevirtesi Kuukauden 1. keskiviikko klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen Anna Maria McElwain soittaa klavikordilla musiikkia renessanssista romantiikkaan Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa sunnuntaina klo16. Konserttiin on vapaa pääsy. Säveltäjäniminä ovat mm. Frescobaldi, J.S. Bach ja Beethoven. su klo 18 Klassista pianolla, Päivi Vartija. Ohjelma 10 D Näyttely (avoinna ti pe klo 11-15) Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta; Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia saakka 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa on saakka esillä taidenäyttely Rakkautta kaikille. Teokset on maalannut kuvataiteilija ja taideterapeutti Tarja Viljakainen. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää E tapahtumatiedot E mielipidekirjoitukset E Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HUHTIKUUN LE HTEE N EHTII DOT LÄHETTÄMÄLLÄ TIE. SÄ ES NN ME H O RO S KO O P P I Kalat Maaliskuussa juhlivat Kalat. Tämä mukavuudenhaluinen romantikko kaipaa lahjakkuuden ja laiskuuden akselilla tasapainoillessaan usein tukea. Jos ystäviisi lukeutuu Kaloja, niin nyt voit lahjoa heitä Personal Trainerilla tai lupautua itse kannustajaksi. Antamisen iloa piisaa, sillä saarillamme asuu Kaloja paljon, koska he viihtyvät siellä, missä vesi ja aaltojen liplatuskin. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki Paloauto on täynnä monenlaista kalustoa paitsi sammutustöihin, myös esimerkiksi autoonnettomuuksia varten. Kevään korvalla moottoriveneiden kunnostusta ja vesivahinkojen Markon torjumista maaliskuu Maaliskuussa Marko Viljanen huoltaa Kakskerran vapaapalokunnan veneitä ja odottaa kalastuskauden alkua. K,)$)*++,#!FD;!$,%!0/16*#!,./$$,! &%#(,,!41!0/16*$(,!JZ[[!,.),*#!=/+/$$,! 4,!0%%&*!0/16*$(,!.'3(%*#!&-C$!;,)$)*+5 +,$$,7!;*$)%&''+%#!41),!0%%))1!(/.*0%*#! 3'.-(-$(*#!.%$')$%!(1%&%#(,,#!.%%((--!&-C$! &//#!&/,$$,!),./$(1#!3/1.(1,!4,!2,2*+%5 31&&%,7 \! L%),! )1)1#,%$0,.(,%#*#! 3,++,$(/$! ('&'!1#7!8*%..'!1#!('..'!3*()*..'!),36*)5 $,#!,)(%%0%,7! D%*#*$$'! 21+/),$$,! 1#! $*! *(/<!*(('!(/##*&&*!(1%$*&&*!3-0%#<!(1%5 $,,.(,!0,%3(1&%*3%'!2%()%%#!3'.-(-)$%%#!1#! 3,+01%#7!>%$''!0')*'!),%0,(,,#!&/),,#<! 8,+)1!)*+(117 KEVÄÄT NURKAN TAKANA 8,,.%$)//..*!8,+)1!*%!1.*!(*3#-(!*+%(-%5 $%'!$//##%(*.&%,<!&/((,!(*)*&%$('!+%%((''! $%.(%7!FD;H$$'!)/##1$(*(,,#!)*$'),/((,! 0,+(*#!0*#*%('<!(1%&%#(,5,./*!0*$%..'!)/#! /.1((//!(,+2**#!(/..*#!;//$%$(11#<!D,+,%5 $%..*!(,%!),/*&&,$)%#7!>/&%*#!$/.,*$$,! 0,2,,2,.1)/#(,!$,,!/$*%#!&-C$!3'.-(-)5 $%'!0*$%0,3%#)14*#!0/1)$%7! \!I%%('!,%3*/((,0,(!/$*%#!4''(-#**(!.%%(5 (-&'+/#:1(<!41(),!,$/)),%6*#!(/.%$%!2%(''! $/.,#,7 ;*0''#!(/.1!4,!0*#*%6*#!)/#(11#!.,%((,5 &%#*#!.%%((-0'(!0,.(%1#!.*%0%$$'!(-C$)*#(*5.*0'#!8,+)1#!(1%$**#)%#!3,++,$(/)$**#<! ),.,$(/)$**#<!41#),!),/$%!1#!(,,$!.'3*&5 2'#'7! \! 8/%(,! 3,++,$(/)$%,! FD;H#!.%$')$%! 1#!,%),!0'3'#<!&/((,!2%6'#!#%&*#1&,,#! 2*+31),.,$(/)$*$(,7!;*$'..'!.'36*#!N.15 0*#%,,#!),.,$(/$+*%$$/..*7 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? Dokumentteja katson aika paljon, esimerkiksi poliittisen historiaan liittyvät aiheet kiinnostavat, ja kaikki CSI:t tulee katsottua myös. Discoverylta ja Animal Planetilta tulee hyviä ohjelmia. Mitä luet? Luen aika vähän, mutta koko Harjunpää-sarjan olen lukenut. Perkka Sartolan Lähi-itää käsittelevät kirjat ovat myös mielenkiintoisia. Fantasiasta en pidä ollenkaan. Mitä musiikkia tässä kuussa soittimessa? Enimmäkseen rautalankaa. Johnny & the Dodgersia olen kuunnellut viime aikoina. Siinä laulaa Tony Montana, joka on myös sattumalta palomies. maininki 23

13 24 maininki

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin?

Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Sadut ja tarinat hanke 2012 sivistys on siistiä Projektiin varattiin rahaa 10 000 euroa mitä sillä saatiin? Yhteensä 25 teatteri- ja musiikkiesitystä (9800 euroa) Kirjakassit (1000 euroa) Kirjakasseissa

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

ONNE NUIT. Unelmahuone

ONNE NUIT. Unelmahuone ONNE NUIT Unelmahuone Lempisisustuskauppa Teinin huone uusiksi Unelmien huone Chilli huone VS sivistynyt huone Sisustusvinkit Millainen huone sopii sinulle? Horoskoopit unelmien huone Ida Hyrylä Neljä

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta TALVI- PÄIVÄT Martinlaakson Ostarilla 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Muitta mutkitta Tervetuloa talviostoksille Martinlaakson ostarille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

MTLH ry / Meidän perheen loma

MTLH ry / Meidän perheen loma MTLH ry / Meidän perheen loma Tervetuloa Runnille! Jokainen osallistuu ohjelmaan oman perheensä tilanteen mukaan. Toivotamme antoisaa lomaa ja ihanaa yhdessäoloa sekä oman perheen kesken että toisten perheiden

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2011 Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 MAIJA ARJASMAAN KODISSA PÄÄOSASSA ON ILMAVUUS POLIISI MUISTUTTAA SAARELAISIA

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto N ä y t t e l y t i e d o t e J u l k a i s u v a p a a 1-6 Kasnäsin kesä 2015 Leena Halonen: Itää, kasvaa, kukkii 2014, tempera, öljy kankaalle, 80 x 90 Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze

Lisätiedot

Suunnistuskoulu 2015

Suunnistuskoulu 2015 Suunnistuskoulu 2015 Koko perheen yhteinen Mukavaa yhdessäoloa ja luonnossa liikkumista Ulvilan Uran suunnistuskoulussa Suunnistuskoulutunnelmia ihan huipulta Itseluottamus, kunto ja motoriset taidot kehittyvät

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot