Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI PELASTAA SAARELAISIA MARKO VILJASEN MAALISKUU MAASEUTUMAISUUS SOPII KOIRILLE maininki 1

2 maaliskuu 2011 Löytääkö teille helikopterilla?!! "#$%&&'%$('!)*+(,,!)-.'%.*&''#!(/.*0,(!0%*+,,(!12*((,0,(!(*31)),,)$%!,415134*%6*#!,#5 (,4,)$%7!!"##$$%&&'()**&#()*$*)'$(+*,+$(-#./''$('$)*00#*)')&#(1*)&'%/)')&#(2+)'00+..'( -+()*&&'$(34$+*)'$(35)&*.++&*/5$(/56,+.&+(5*/'+..'777!7!8,,&*+)%(!10,(!(/((/4,!4,!#%%('!1#!./1##%),$(,!)'-((''7!8/((,!*#('2'!41$!0%*+,$!(/.**)%#!%.&14*#!(*%('9 8*6%3*.%!$%#:,3(,,!(,%0,,..*!$%..1%#!)/#!41..,)/..,!1#!(16*..%#*#!3'('7!;%%+*(%.,#(*%$$,! 21(%.,$(,!*%!,%#,!.'36*('!)/$),,&,,#!)13(%!$,%+,,.,,<!0,,#!.'')'+%!(/16,,#!&,361..%5 $%&&,#!#12*,$(%!21(%.,,#!./1)$*7!8*%..'!$,,+%..,!$*!(,+)1%((,,!/$*%#!,0/#!$,,2/&%$5 (,!3*.%)12(*+%..,7!=1%01(,,#!#-(<!*((*%!8*6%3*.%..'!1.*!)10%#!/$*%#!('##*!2'%#!,$%1%#(%,<! &/((,!41$!$,((//!1.*&,,#<!#%%#!1$,,()1!#*/01,!2,%),..*9!>%##/#(%*.('!),($1((/#,!&,,5 8,%#%#)%!A1#:,$%!8*6%3*.%#!0'*.('!3*()*#<!41..1%#!)*#*..')''#!*%!1../(!3'('!4,!.*#('5 0%..'!,2/+*%..,!1.%!3*()%!,%),,!*$%(*..'!(1%&%#(,,#$,7!B/((/!.C-(--!3*(%!$*/+,,0,.(,!,/)*5,&,.(,7! Saaresta, N , E Pirjo Huttunen Päätoimittaja D$7!E.&,#!)11+6%#,,((*4,)%#!(/((/!&,,&*+))%!&*%..*!),%)%..*! $,,+*.,%$%..*!1#!.,$)*((*./+%##*7!F1%!$%('!0%2%#''<!&%('!$%##*!1#!.,$)%,%$0%%)1#.12/)$%!$,,(/!,%),,#G! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 22 myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 2 maininki LUETTAVAA tässä numerossa Mediheli auttaa Marian rakennusblogi Mitä kuuluu Marelle Crista Valtanen jossittelee Minä satavalainen: Karoliina ja Mikko Lehto Samojedit lemmikkinä Pienten puolella Marko Viljasen maaliskuu maininki 3

3 MEDIHELI KUULEE KUN KUTSUT APUA: - Hätäkeskus tekee päätöksen tarpeellisen pelastusyksikön lähettämisestä. - Helikopteri tarvitsee laskeutuakseen valoisana aikana vähintään 25 x 25 metrin tilan, mieluiten 50 x 50 metriä. Arvio tilan riittävyydestä tehdään kopterista käsin. - Katujen, talon värin ja postilaatikon ulkomuodon sijaan tuntomerkiksi kannattaa antaa talon katon väri tai muu ilmasta selkeästi näkyvä asia. - Valkoisen lakanan heiluttaminen maassa auttaa paikan löytämisessä. Helikopterin lähistöllä ei kuitenkaan saisi olla irtotavaraa ja muita viritelmiä, jotka kopterin siipien pyöriessä voisivat aiheuttaa vaaratilanteen. - Opettele ulkoa kotisi tai kesämökkisi koordinaatit. Punaiset haalarit kuuluvat koko tiimin asustukseen. Vasemmalta lentoavustaja Timo Jaarinen, erikoislääkäri Katja Korpela sekä erikoislääkäri Teemu Elomaa. Saarten asukkaille tuttu punainen kopteri päivystää vuorokauden ympäri. Pelastustyö vaatii tarkkaa operatiivista ratkaisukykyä, jonka taustalla häärää moniammatillinen joukko. Toiminnan keskipiste ei ole lentämisessä vaan ihmisten auttamisessa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. M*6%3*.%#!2'%0-$('0''#!&%*3%$(CC#!)//.//!,%#,!0'3%#(''#!)1.&*!4'$*#('H!.*#('4'<!.*#5 (1,0/$(,4,!4,!.'')'+%7!D*.,$(/$(-C!1#!(%%&%5 (-C('!2,+3,%&&%..,,#7!B1/))1!)11$(//!)1/./(*(/%$(,! 1$,,4%$(,<!1#3,#!0,,),.,/6,..,!-.**#$'!%3&%$3*#)%7! 5!;,%))%!(*)*0'(!2''(C)$*#!1&,..,!0,$(//,./**.5.,,#7!B1),%$*#!2,#1$!1#!(,$,#!-3('!('+)*'<!)*+(11!.''5 )'+%!"##$%!&'($))7 ".1&,,!1#!1../(!.'')'+%#'!&/),#,!8*6%3*.%#!(1%5 &%##,$$,!,./$(,!,$(%7!I-)-%$*(!(1%&%$(15!4,!&,41%(/$5 (%.,(!$*)'!3,..%!10,(!)/(*#!&%$$'!(,3,#$,!2*.,$(/$-)5 Kopteri päivystää Varsinais-Suomen alueella niin saaristossa kuin sisämaassa. $%)C$$'7!=''..'!,/(1#!0%*+*$$'!161((,,!JK!&*(+%'!2%()'! 3*.%)12(*+%!.'3(C0,.&%%#,7!B1$!3'.-(-)$**#!)//.//!.'3(C!%.&,(*%($*<!3,..%#!10*(!,0,/(/0,(!4,!3*.%)12(*+%#!,./$(,!$%%+(''!)1#**#!/.1$7!E.&,$$,!1..,,#!0%%6*$$'! &%#//(%$$,7 MIKÄ MEDIHELI? Mukaan mahtuu kerrallaan vain yksi potilas. 8*6%3*.%! -36%$(*(''#! /$*%#! 2/#,%$**#! )12(*+%%#<! 0,%)),!(16*..%$//6*$$,!8*6%3*.%..'!1#!&-C$!&,,-)5 $%))C<!41),!1#!(1%&%##,$$,!-3('!)*$)*%#*#!0'.%#*! )/%#!)12(*+%7!;/($/#!3*!$,,0,(!0,%#!L5(*3('0%%#<!41$5 $,!21(%.,$!1#!0'.%((C&'$$'!3*#:*#0,,+,$$,7!>1$$%*#! (1%$*..*!2/1.*#!.'36*(''#!&-C$!M5(*3('0%%#7! ;/#)%#!3'.-(-)$*#!)136,..,!2''(*(''#!*+%)$**#<! &%..'!-)$%)C..'!.'36*(''#7!;*$)%&''+%#!3'.-(-)$%'! (/.**!0/1+1),/6*$$,!)-&&*#*#7!?$,!3'.-(-)$%$('!1#! 2''..*))'%$%'!4,!1$,!31%6*(,,#!*('#'!)1#$/.(1%6*#7! 5!N*!1#!12*+,(%%0%#*#!+,(),%$/)-)-<!&%)'!1#!('&'#! (-C#!$/1.,<!)*+(11!".1&,,7!! N//##%((*./<!$%%$!&%(*#!&%##*)%#!.'36*('''#<!1#! $*)'!&%*.*#)%%#(1%$(,!*(('!+,(),%$*0,,!2*.,$(/$(-C$5 $'77!8,,$(,!),($1((/#,!3,+0,!1$,,!,4,(*..,!#%%('!(*)%5 4C%('<!41%(,!%.&,$$,!2*.,$(,0,(!41/(/0,(!3/1&%1%&,,#7! PELASTUSTYÖN SUUNNITTELU 5!8*6%3*.%'!*%!1.*!(*3(-!.*#('&''#!0,,#!,/((,&,,#! %3&%$%'<!.'')'+%!(,+)*#(,,7!N%)$%!)12(*+%!3,+01%#!)/.5 4*((,,!21(%.,$(,!$,%+,,.,,#!0,,#!(-C('!4,(),,!2,%),..*!,%#,!)/($/((,0,!&,,-)$%))C7!;12(*+%,!*%!$,,!2%(''!0,5 +,((/#,!(/+3,,#7 ;12(*+%#!*#$%$%4,%#*#!(,+)1%(/$!1#!0%*6'!,2/!2,%5 ),#!2''..*!&,361..%$%&&,#!.-3-*$$'!,4,$$,7!N%*..'! 21(%.,,#!(%.,!(/.**!$(,A%.1%6,!41),!(,2,/)$*$$,!,%#,! *##*#!)/.4*(/$(,7 5!=%*(1%$*$(%!*&&*!.,$)*/6/!2,%))1%3%#<!4131#! &,,-)$%)C..'!2''$**!)'(*0'$(%7!8/((,!41$!1.*&&*! 41!%.&,$$,!.'3%$(C..'<!.,$)*/6/&&*!(%*(*#)%#<!)1$),! &,,-)$%)C#!3,)*&%#*#!0*%$%!.%%),,!,%),,<!(%%&%!$*.5 )*++,#!(,%!N,(,0,#!(1%$**#!)'+)**#7!"('%$--6*(! (1%&%0,(!%.&,$$,!*+%!(,0,..,!)/%#!,/(1(*%($*<!&%)'! 0,%)/((,,!$//##%((*.//#7 D*.,$(/$(-C3C#!)//.//!&-C$!*+%.,%$(*#!&''+'-$5 (*#!#1/6,((,&%#*#<!&%)'!1#!.*#('4'!*+,,-!.#%/)0 ')+!&/),,#!('+)*'!,$%,7!N/1&*$$,!2*.,$(/$(-C#(*5 )%4C%..*!*%!$,(/!1##*((1&//)$%,!#%%#!)/%#!&//,..,! &,,%.&,$$,7!E.&,%./.,%#$''6'#(C!&''+''<!)1$),! 1#!$12%0,!.*#(1)*.%7!;*$'..'!)*.%!1#!(,.0%$(,!2,+*&5 $,,+%$(1#!,$/),$&''+'!&1#%#)*+(,%$(//!(,.0%$*$(,7! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Medihelin arkistot 4 maininki maininki 5

4 !"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Toinen jalka jo oven välissä... Helmikuun paukkupakkasten myötä taloprojektimme alkoi jo olla viimeistelyä vaille valmis. Viimeisetkin kaakelit löysivät oikeat paikkansa ja oma projektini, eli tapetointi, pääsi vihdoin ja viimein vauhtiin. Onneksi tapetitkin oli jo hyvissä ajoin tilattu, sillä toimitusvaikeuksien takia nekin saapuivat viime tipassa. Leppoisaa lauantaipäivän puuhaa olikin saada rauhassa pakertaa taloprojektiamme eteenpäin liisterin ja tapettirullien kera. Ja kaiken kaikkiaan hyvää työtä tuli tehtyä: tapetit ovat tätä kirjoittaessa edelleen seinissä. Tavallista parempi Tavallista parempi Ruokakauppa Ruokakauppa!""#$"%&'&()*++%,+%$&&% -./*#$+#*%&'$*#$"% 0**1$2*#"34*5% 6789::!:; Tapetointihomma on kuitenkin aika pieni osa sitä, mitä talossamme on viime viikkojen aikana tapahtunut. Tammi-helmikuun työviikkoina rakennustyömaalla oli paikoitellen ruuhkaisen tuntuista. Oli perin tavanomaista, että timpurit, putkimiehet ja laatoittajat olivat samaan aikaan paiskimassa hommia. Edellisten lisäksi tiettyinä päivinä sekaan sopivat vielä sähkömies, kaluste- ja porrasasentajat sekä bitumi- ja lasimiehet - aikamoista vilinää siis. Kaiken kiireen keskellä saimme myös ensimmäisen tupaantuliaislahjamme, kun isäni tekemät portaiden teräsrungot saatiin rakennukselle. Aika harva voi varmaankaan sanoa saaneensa tuparilahjaksi monta sataa kiloa teräspalkistoa, mutta me olimme harvinaisen ylpeitä lahjastamme sen verran keskeiselle paikalle portaat talossamme tulivat. Suojapahvit ja -teipit heitettiin roskiin ennen helmikuun puolta väliä, eikä työmaalle ollut enää sen jälkeen asiaa ulkokengillä. Hurja taistelu rakennuspölyä vastaan oli valmis alkamaan! Imurointi ja lattioiden pesu eivät tuntuneet uudessa kodissa ollenkaan pahalta hommalta, kun pölyn alta paljastuvat pinnat kiilsivät uutuuttaan. Vuokraasunnon osalta samaa siivousintoa ei tuntunut löytyvän edelleenkään, oli varmaan parempi satsata sen osalta kaikki muuttokuorman jälkeiseen loppusiivoukseen... Vaikka osa työmaalle tulleista tavaroista oli selvästi myöhässä ja osaa ei tunnistanut ollenkaan tilatuiksi tuotteiksi, oli vuosi sitten laadittu aikataulu edelleen voimassa: parin viikon kuluttua perhe Kurki lukee Maininki-lehteään siis jossain muualla kuin Anniitunkadulla.!"#$%%& '%()*!+%,%(+%- H I R V E N S A LO H I R V E N S A LO Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 6 maininki maininki 7

5 No onkos tullut kesä... pullopostilla Viehättävä kirje saapui Mainingin toimitukseen. Kymmenen vuotta sitten Linda ja Jaakko vanhempineen ovat vierailleet Laurinkarilla (pikku saari Maanpään kupeessa). Vierailun muistoksi askarreltu pullopostikirje saavutti tarkoituksensa lukijamme löysi kirjeen ja välittää näin Mainingin välityksellä terveiset takaisin. Wanha kunnon pulloposti toimi jälleen! Hirvensalolainen Eva Gröndahl-Köpilä on itse voimistellut, esiintynyt ja kilpaillut Lahjan Tyttöjen riveissä. Eva oli ikäsarjansa Suomen huippuja rytmisessä voimistelussa ja joukkuevoimistelussa. Eva ja hänen tyttärensä Amélie aloittivat muutama vuosi sitten Lahjan Tyttöjen aikuinen-lapsi jumpan. Evasta aikuinen-lapsi -jumppa on turvallinen tapa lapselle aloittaa harrastus yhdessä tutun aikuisen kanssa. Iiris Leino haluaa isona olla Paraatityttö. Elsa Leino treenaa joukkuevoimistelua. Perheen äiti Marketta Leino viihtyy aikuisten naisten jumpassa. HIRVENSALON "*,..&&"N$(),.NO.PQR%M!"#$$%& '$(")*+,-%"%& %$.++& /0& 1-*"%"#-))$& 1$-#-))$2& 34'#"%&.5-#4**4,4''"& -(0''"& #0-*& *5''4& (4.",44%&4154&&41*""..-,,"&-(0%(0-*0)46/0-)*47& A"'10*5)*4&46.""%&*46/04,,"&.0%""''-)"''4&4%%0)B /4."'5''49&/0))4&41*""..-,,"&*46.-)*44&4)-4..44%&.0.0%4-)'$$.-*+.)"%& /4& *0-,-**44& )$$%%C''-)")*-&.$+*"**$#$*&*4D'"*-*&/4&.41)"'-*&&14.4**5-%4&,50#-B )--%&."6*4B4%%0)15))"(-%2&8%%0)15))-*&("'10**4#4*& '$$.."-E"%& 0*0%&,5-)*4,-)*4& 4/4''44%& /4& '-)$$#$*& '$$."(0-E0%&*56#4''-)55**42 F45**-.44,,"&!"#$$)*$G 8%%"&!4%"6#49&41*""..46- APTEEKKI!""#$%&''()&"!*"(+",'-,. &'()*+,-."// /61) KD=>2DD/D/)=>1LJJCJJ/6) ) #>G=00CD=0/6)EDDK>=0/ ) /0123) Notkea nelikymppinen Lahjan Tytöt liikuttaa monia saarelaisia. Seura viettää nyt juhlavuottaan, vuonna -71 syntyneet ja perustetut kun täyttävät tänä vuonna pyöreät 40. Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Eilinen oli varmaan rankin päivä tähän mennessä. Käytiin viemässä uus-seelantilainen Jayde lentokentälle ja toivottettiin hänelle turvallista kotimatkaa. Hyvästejä ei kuitenkaan sanottu, koska kyllä me vielä nähdään! Onneksi koulussa uudet kaverit pistää joka päivä hymyilemään. Suurin osa uusista tuttavuuksista ei oo kotoisin Ruotsista ja täytyy myöntää, et oon yllättynyt kuin nopeesti oon saanu niistä niin hyviä kavereita. Ja totta kai fiilistä parantaa se, että kevät on tullu Skåneen! Ei välttämättä pysyvästi, mut ainakin nyt hetkeks. Ollaan päästy lähemmäs +10 astetta ja aurinko paistanut oikeen kunnolla. Tällä hetkelle ei tekisi mieli edes ajatella Ruotsin jättämistä ja paluuta Suomeen. Kram, Mare Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. luokkakaverit Gabby Serbiasta ja Leila Pakistanista Hostmom Bev ja minä valokuvamuseossa Jossittelua Crista Valtanen, Kukola Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Viljeltyjä helminauhoja ym. Poikkea ja käytä sanaa saarelainen, huomaat edun! JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Rajoittaisin rakentamista, täällä on jo tarpeeksi asukkaita mutta palveluja voisi olla enemmän. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Vaikea kysymys, politiikka ei oikein kiinnosta. Ville Peltonen on mieliurheilijani ja saarilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa joten valitsen hänet. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Mieti ja harkitse tarkasti mitä teet. Vanhempia kannattaa oikeasti kuunnella. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Miami, Flodira. Olen haaveillut jo aika pitkään pääseväni käymään siellä. 5. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Jossain persoonallisessa ja huomiotaherättävässä roolissa vaikkapa salkkareissa (Salatut elämät). 10. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin koira, se on lempieläimeni. Jokin iso ja vahva rotu. 6. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Olisin Johnny Depp. Hyvä näyttelijä ja uskaltaa olla oma itsensä eikä välitä muiden mielipiteistä. 7. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen (olettaen että B olisi fyysisessä iskussa ja S älyllisessä) Brad Pitt. Filosofia on aika vierasta mulle, en tiedä siitä oikein mitään joten olisi varmasti enemmän yhteistä Pittin kanssa. 8. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Paranormaalit ilmiöt kiinnostaa ja uskon niihin jonkin verran. Haluaisin olla sellainen henkilö joka tutkii niitä ilmiöitä, saa yhteyden henkiolentoihin ja muihin sellaisiin. 9. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? Vaihtaisin erään ikävän kokemuksen vaikka se kasvatti. Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) Handelsbanken Brasilia sijoita Brasilian kasvuun! Uusi Brasilia-rahastomme sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hyötyvät Brasilian kotimaisen kysynnän kasvusta. Kysy lisää konttoristamme! Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu maininki Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen maininki 11

7 Karoliinan ja Mikon valinta huhtikuun keskiaukeamalle kohdistuu naiseen, jota määrittelevät sanat urhea, urheilullinen ja sisukas... minä satavalainen Kesän haaveena työmatkat saaristoon Eerikvallan tietä kuusi kilometriä pitkää ja mutkaista tietä. Ja periltä löytyy omakotitalo ja perhe, joka on kuin täynnä energiaa jääkiekkoa harrastavista tytöistä alkaen. Tässä perheessä on tehty hienoja ratkaisuja kohti hyvää elämää, kuten se, että vaikkei Mikko Lehdosta tullutkaan merivartijaa, löytyi silti tapa toteuttaa unelma työstä ulkosaaristossa. K)/('--+)!1#2,(!1#!L%+%$(1#!+,##,..,!)/%#!)15 (1#,,#!4,!&,%$*&,!1#)%#!(/((/!.,2$*$(,!.'35 (%*#7!;,+1.%%#,!4,!8%))1!>*3(1!(*)%0'(!0'3'#! 2''..*!2,+%)-&22%$%#'!+,(),%$/#!+,)*#(,,!N,(,0,#! $,,+*..*7!I'%#!#*.4'!$/)/21.0*,!,$//!#-(!$,&,..,!(%5.,..,7! 5='&'!1#!&*%6'#!*#$%,$/#(1<!QR50/1(%,,#,!$*!1.%! 3-0'!0,.%#(,<!>*361(!,+0%1%0,(7 =,.1#!%))/#,(!10,(!,0,+,(!4,!#')-&'!&*($''#!4,! &*+*..*!)/%#!1$,!$%$/$(/$(,7!;/#!%))/#,#!(,),,!1#! ),($1&,$$,!0,%#!$,(/##,%#*#!)*((/<!*%!&%)''#!*$('5 #-(!(*)*&'$('!#')C,.,%))/#,,!&-C$!$,/#,,#7!;/#! +,)*##*((%%#<!*.*((%%#!2*+3**#!+//3),0/1((,H 5N,&,,#!,%),,#!+,)*##*((%%#!1&,)1(%(,.1,<!2*5 +/$(*((%%#!S%+&,,<!$-#(-%!81..,!4,!(*%#!2''((C(-C('<! ;,+1.%%#,!>*3(1!)*+(,,7!8/((,!$*<!*(('!.,2$*(!(*3(%%#! #/1+%#,<!1.%!(%*(1%#*#!2''(C$7!N*!(*3(%%#!41!*##*#!)/%#!.,2$*(!1.%0,(!*6*$!2%.)*!$%.&')/.&,$$,7 =-((C4*#!*#$%&&'%$%%#!(,.0%%#!)//./%!&//(,&,#! )//),/6*#!(,.0%*0,))1!'%6%#!4,!%$10,#3*&2%*#!),#$5 $,!"$2,#4,,#7!;//.1$(,,!%3,#,.(,!0'.((-'!(122,2/)/5 +/&A,.(,<!&/((,!)*0-(('!*%!1../(!$%.(%!),36*#!2%*#*#!.,2$*#!),#$$,!/.)1&,%..,7!D*+3**#!),##,.(,!+,(),%$/! 1.%!3-0'<!$%..'!2,+%$/3(**$$,!1.%0,(!4//+%!$%..1%#!&*3/(! 0'3%$$'7!N%%#'!&%$$'!&1#*#!&//#!.%%((1!1#!),+,3(,5 #/(!),+%..*<!>*361(!$,%0,(!&-C('(//.(,!2,+%$/3(**5 $**#<!41$(,!1#!1$,((/!2%(''!3/1.(,7 JÄÄKIEKKO ON TYTTÖJEN JUTTU ='$$'!2*+3**$$'!.%%))/&%$*$(,!1(*(,,#!),%))%!%.1!%+(%7! =-((C4*#!4'')%*))13,++,$(/$!,.)1%!-..'(-)$*#'<!(-((C5 4*#!1&,$(,!3,./$(, ,!$*.0%((%!$*#<!*(('!&%$$'!01%!2*.,(,7 =-(C(!3,++,$(,0,(!4'')%*))1,!=DNH#!(-((C4*#!41/)5 )/**$$,7!=+**#*4'!1#!),)$%!)1.&*!)*+(,,!0%%)1$$,!4,! 2*.%(!2''..*7!F,$(/$!1#!)10,7!;/#!&/%(,!(-((C41/))/5 *%(,!*%!.'3%,./*%..,!1.*<!1#!2*.,((,0,!21%)%,!0,$(,,#7! 5;*++,#!(/.%!(,$,2*.%!4,!)*++,#!1#!01%(*((/<!(-(C(! )*+(10,(7 5N*!1#!1../(!&*%..*!3,/$),,!-3(*%$('!,%),,<!)/#! Karoliina Lehdolle vanha Kakskerran koulu oli kuin lintukoto. Nyt toivotaan, että uusi koulu saadaan, vaikkeivät omat lapset sinne ehtisikään. -Julle pääsisi, toivovat 9-vuotias Mimmi ja 11-vuotias Molla kaverinsa puolesta. 1.*#!$,,#/(!1..,!(-((C4*#!3,++,$(/)$*$$,!&/),#,<! 8%))1!>*3(1!)*+(117! O3(*%$%'!3,++,$(/)$%,!10,(!&-C$!.,$)*((*./!$*)'! 3%%3(17!8-C$!'%6%#!.,2$//6*#!3,++,$(/$!+,($,$(/$!1#! (,+((/#/(!(-((C%3%#!4,!&,361..%$//6*(!$%%3*#!10,(!)'5 6*#!/.1((/0%..,7!P,($,$(/$&,,$(1!1#!)/%#!/#*.&,H!;%5 (*#(%*..*!4,!$%*.('!*6*..**#!&*($'(*%('!4,!21.)/4,!2%()%#! (,),%$%#7!8/),0,#!.*#))%21./#!01%!(*36'!#%%#!+,($/.5.,!)/%#!4/1$(*#7!N%%('!2*+3**$$'!*3)'!$/.,$$,!$10/$$,! )%%$(*..''#)%#<!10,()1!;,+1.%%#,#!+,/3,..%$*#!(,36%#! 4/1)$/.*#)%(!(,%!8%)1#!(+**#,,&,((,!2/1.%&,+,(1#%.5.*!5(*&2,/)$*(!2,+*&2%,7 >*361(!(1%010,(<!*(('!//6*#!;,)$)*++,#!)1/./#!-35 (*-(**#!$,,(,%$%%#!&-C$!)1)1!-3(*%$C..*!,01%&%,!.%%5 )/#(,2,%))14,7! SAARISTOON RAKENTAMAAN 8%))1!>*361..,!1#!+,)*##/$,.,#!-+%(-$<!41$$,!1#!#-(! (1(*/(/&,$$,!2%()',%),%#*#!3,,0*!*+%)1%$(/&%$*$(,! $,,+%$(1+,)*#(,&%$**#7!O+%(-)$*$$'!1#!)*$)%(-((-!('5 3'#!$,,)),!)1+4,/$+,)*#(,&%$**#<!*.%!1#!,%),!0,%3(,,! $//#(,,!5!)13(%!/.)1$,,+%$(1,7! 5N*!0,,(%%!*+%(-%$*$(%!3*#)%$*$(%!,%),!2,.41#<!>*35 (1!213(%%7!?.1$/3(**(!0,%3(*.*0,(<!,$%,(!2%(''!2-$(-'! *##,)1%&,,#7!B1$!),%))%!*%!&*#*!,.)/2*+'%$(*#!$//##%(*.&%*#!&/5 ),,#<!2%(''!1$,(,!+,(),%$(,!,$%,(!//5 6*..**#7 F%%&*!)*$'#!$,,+%$(1+,)*##/$5 )136*! 1.%! &,3(,0,..,! 2,%),..,<! ;%36%#!+*/#,..,7! 5I-(!1#!3-0'!3*()%!2*+3*5*.'&'#! ),##,.(,!('..,%$**#<!8%))1!>*3(1!,+0%1%7 ;'-('##C$$'!$,,+%$(1/+,)1%#(%!(,+)1%((,,<!*(('!(-C5 &,,..,!1..,,#!-3('!2''('!,+)%0%%))1!)*++,..,,#7! 8/((,!(-C-&2'+%$(C!1#!,%#/(.,,(/%#*#<!3,,$(*%#**#! 4,!3%*#1/)$%#**#7 5;1*#!&*+*#!.'3*%$--6*#!+,/31%((,0,#,!4,!%#$2%5 +1%0,#,!-&2'+%$(C#'7! ;,+1.%%#,!>*3(1!(*)**!(1%&%$(1,.,#!$%4,%$//)$%,<! &/((,!-3('!.,%..,!3'#!3/1.*3(%%!1&,#!-+%(-)$*#!(,5.1/$5!4,!3,..%#(1,$%1%$(,7!8/((,!&%('!3*!1.%$%0,(<!41$! 1.%$%0,(!0,.%##**(!(1%$%#7 5?.%$%#!#/1+(*#!),#$$,!(*)*&%$%$$'<!;,+1.%%#,!>*35 (1!2/#(,+1%7!B1$!1.%$%#!-+%(('4'<!2%('%$%#!&,,(%.,&,(5 ),%./-+%(-$('<!41$$,!1.%$%!0,*../$+,($,$(/$(,!),/*&2,5 #,!$,,+%$(1$$,<!3'#!&,,.,,7 5E$)'!1.%$%!2,.1&%*$!(,%!&*+%0,+(%4,<!81..,!>*3(1! (%*(''7 Saarilla ihmiset ovat tärkeitä, yhteisöllisyys omaa luokkaansa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 13

8 Kuukauden saarelaiset: Liiketalouden tradenomi Karoliina Lehto ja rakennusalan yrittäjä Mikko Lehto, tyttäret Molla ja Mimmi. Tontilla asuvat myös ketut, ne ovat käyneet syömässä rappusille unohtuneiden kenkien nauhoja. Harrastukset: urheilullisella perheellä on monta rautaa tulessa. Mikko Lehdon hyppysissä pysyy golfmaila ja laji on mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa, Karoliina Lehdon ratsastusharrastus on tarttunut tyttäriinkin. Yhdessä hiihdetään ja lenkkeillään, kesällä ollaan merellä. Tyttärien jääkiekkoharrastus on myös isän juttu. Oma saarihistoria: Karoliina Lehto asuu lapsuusympäristössään ja niin lapsuuskoti kun nyt oma koti on Airiston rannalla. Mikko Lehto on myös saarelaisia, mutta alun perin Hirvensalosta Pitkäsalmen rannan tuntumasta. -Palveluja täällä ei juuri ole, paitsi Satavan kyläkauppa, joka palvelee nyt tosi hienolla tavalla. Pyörätie on ollut toiveissa Eerikvallan mutkaiselle ja vaaralliselle tielle jo silloin kun olin itse ala-asteella, Karoliina Lehto muistelee.!8/((,!)-$-(''#!(-(('+%.(')%#h 58%#/$(,!(/.**!21.%%$%!4,!,+))%(*3(%<!81..,!0,$(,,! 0,+&,#,7 5T*&&1.1:%<!)%0%*#(/()%4,!(,%!)1#6%%((1+%<!8%&&%! 3,+)%($**7 ILOISUUTTA JA JÄRJESTELMÄLLISYYTTÄ B1$!.,2$%..*!1.%$%!2*+%#(C#'!,##*((,0,!41)%#!./1#(**#5 2%%++*<!;,+1.%%#,!>*3(1!(1%011!&%*3*#$'!21$%(%%0%$//5 %.1%#*#7 ;,+1.%%#,.(,!2/1.*$(,,#!$,%$%!2*+%-(-'!4'+4*$(*.&'.5.%$--$!4,!2*+%)$%!,#(,&,((1&//$7 5?.*#!2*+3*)*$)*%#*#!&/((,!&-C$!(-C3C#!$//#5 (,/(/#/(!$12%0,#,!$*)1%(/)$*#,<!8%))1!>*3(1!213(%%! 1&,,!./1##*((,,#7 58%#/..*!(,,$!./1#(1!1#!!('+)*'!4,!1#!3%*#1,<!*(('!.,2$*(!$,,0,(!),$0,,!('$$'!(/(/$$,!-&2'+%$(C$$'<!;,5 Tässä perheessä liikkumisesta otetaan kaikki ilo irti. Sukset jalassa on päästy hiihtämään merellä niin kesällä kuin talvellakin..%%,#!$/1+%(/$)*$)*%#*#7!d-+%(''#!.%%),,!&,(*+%,.%$(%5 $**#!&*#*$(-&%$**#!4,!$,&,..,!1%)*,(!4,!('+)*'(!,+5 01(!4''0'(!0'3*&&'..*!3/1&%1..*7! N,,+%..,!%3&%$*(!10,(!('+)*%('<!-3(*%$C..%$--$!1#)%#! 1&,,!./1)),,#$,7 5F,%)),!#,,2/+%(!10,(!(''..'!$,,+*#!2''$$'!&*.)1! 3,+0,$$,<!#%%#!),%))%!3*%$('!10,(!(16*..,!&/),0%,!4,!,0/.%,%(,7!N*!1#!%$1!,+:/&*#((%!(''..'!,$/*$$,&&*<! (1%$%#)%#!01%$%!1..,7 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN >*361(!,+0%1%0,(<!*(('!$*/+,,0,!)//),/6*#!$,,+*.,%5 #*#!1#!''+*((C&'#!(,+&1),$<!/+3*%./..%#*#<!,)(%%0%5 #*#!4,!,..*0%%0,(*#!/+3*,!#,%#*#7!='..'!-+%(('4'..'!1#! %$1!2*+3*!4,!)1)1!2*+3*(('!-36%$(''!/+3*%./!4,!*+%5 (-%$*$(%!,.22%.,4%7!D*+3**$$'!1#!)1*((/!&*#*$(-$('!4,! 3/1&,((/!$*<!*(('!*.'&'!01%!&//((/,!-3('))%'7!8/((,! $%$/))//$!4,!2*+3*!,/((,0,(!&-C$!$*.0%'&''#7 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Hifilaitteet musiikin ystäville Kotiteatterit Huonekalut laitteille Monihuonejärjestelmät Musiikki tietokoneelta saunaan, terassille ym. Project Debut Esprit -levysoitin 399,- Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Kerttulinkatu 16, Turku. Puh. (02) maininki maininki 15

9 !"#$$#%$&'&!()"*($&'&!+,-+./(0""$&'&!(1#0.(#$(./(0""$&'&2#/3/(4#56*5"7$",)6$&'&!8#33#&3(1#0&3##0$(38,/7$""$!"#$"%&'( Satavan samojedit )""*#+",(+-.$$./ 0")1-22")$" 3 ();;8;(H;G;B69H;?5A95F; 3 (.?F;5C4C(A9I5C(A456657J 3 3 (+4B6KHK6(A965F;5B46( ( ( 0*#$,.1$(,!.'3%##'! )1%+%*#! %##1$(,&,#,7! 8,,$*/(/&,%$*&2%!&%.4CC!(,+41,,!*#(%$('!2,5 +*&&,(!&,361..%$//6*(!)1%+,3,++,$(/)$*..*7!F%%&*! )*0''#'!.,/&,!$,%!),$0,,!0%*.'!),36*..,!/+1$2*##/..,7! D%3,#!)1%+,(,+3,$$,!1#!#-(!1&,(!1$,$(1#$,!#,+(/%.5.*!4,!/+1)$%..*7!L+)(%$(*#!1.1$/3(*%6*#!$,&14*6%(!0%%35 (-0'(!/.)1./),,.%$$,,#!)10,..,)%#!2,)),$*..,<!0,%)),! %..,)$%!4,!-C)$%!#*!(/.*0,(!$%$''#7 5!L+4*#!+-(&%!1#!)1%+%..*!*+%(('%#!('+)*''<!8,,+%(! 2,%#1((,,7!I'%6*#!)1%+%*#!),#$$,!*%!(*36'!2%))/.*#)5 )*4'!0,,#!/.)1%./!4,!.%%))/&%#*#!10,(!1$,!*.'&'#(,5 2,,7!;1%+,(!10,(!0,3014,!4,!0,,(%0,(!41361#&/),%$(,<!,%)/%$*#!),$0,(/$(,!4,!31%(1,7! KOIRAT HYVÄLTÄ KASVATTAJALTA N,&14*6%(!10,(!(/..**(!2*+3**$**#!$,&,.(,!),$0,((,5 0,((,4,#!(/#(**!$%%('<!*(('!3'#!1#!)%%##1$(/#/(!)1%+,#! (/.*0,$(,!2*+3**$('!4,!)-$*.**!)//./&%$%,!4,()1$$,5 )%#7! 5!;'-(%%#!.'2%!)/##1#!3,,$5 (,((*./(<!*(('!),$0,((,4,!0,+&%$5 (/%!&*%6'#!$12%0//6*$(,&&*<! 8,,+%(!)*+(117 I*.4'!)1%+%$(,!1#!(/../(!2*#5 (/#,!4,!)*$)%&&'%#*#<!U*&%<! $%41%(/)$*#,!(1%$*$(,!2*+3**$('7! U*&%! 1.%! (--2%..%#*#! (/+3,/5 16 maininki maininki Maaritin, Karin ja Millan perheeseen kuuluu liikkuvia, leikkisiä ja seurallisia jäseniä. Lemmikin valinnassa tärkeää on ottaa huomioon, miten rodun ominaisuudet sopivat muun perheen arkeen. Mantan, Milkan, Demin sekä urospentujen Urhon ja Manun kodissa puitteet on luotu niin, että koirat saavat viettää aktiivista elämää. Samojedit ovat vetokoiria ja nauttivat puuhasta silminnähtävästi. Tytär Milla ohjaimissa, vetovastuussa Manta, Milka ja Demi. - Jos se tuli työpäivän jälkeen ovelle vastaan ja hymyili niin, että hampaat näkyivät, tiesi sen tehneen jotain tuhmaa, Kari kertoo.

10 Runsaasti liikkuvilla ja ulkoilevilla koirilla sekä heidän omistajillaan pitää olla kunnon varusteet jokaista keliä varten. (/#/(!)1%+,<!41),!*%!1../(!$,,#/(!+16/..*!(,+0%((,0,,! 0%+%)*(('!4,!&*#%!41#)%#!,%),,<!*##*#!)/%#!$*!.12*((%! (,0,+1%6*#!4,!#/+))%*#!$-C&%$*#7 5!B1$!$*!(/.%!(-C2'%0'#!4'.)**#!10*..*!0,$(,,#!4,!3-5 &-%.%!#%%#<!*(('!3,&2,,(!#')-%0'(<!(%*$%!$*#!(*3#**#! 41(,%#!(/3&,,<!;,+%!)*+(117!I-)-%$%#!U*&%$('!1#! (/../(!.,/&,#413(,4,<!0,%))*%!$*!%'.(''#!1.*!0,#3%#! 4,!)11.(,,#)%#!2%*#%#7!F%%&*!)*++,..,!$*!,/((1%!412,! 0,#3*&&,#!)1%+,#!)-#$%*#!.*%)),,&%$*$$,!)1&*#5 (,&,..,!+%&2/%.*0,#!.,/&,(10*+%#$,!14*##/)$**#7 ;,+%!(1%&%%!=/+/#&,,#!N,&14*6%$(%*#!2/3**#4135 (,4,#,7!>%$'(%*(1,!+16/$(,!$,,!-36%$(-$(*#!#*((%$%0/%.(,7 3((2HVVWWW7(/+/#&,,#$,&14*6%$(%(7X1&V 3((2HVV$,&14*6%7YV Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Karin ja Maaritin arkistot Maaritin ja Karin neuvoja koiranhankkijoille: - Lemmikkiä ei valita ulkonäön perusteella vaan tutustutaan, miten kyseinen rotu sopii kotitalouden arkeen. - Lapsiperheessä koira saa useita silittelijöitä, mutta arjen käytännöistä tulee neuvotella etukäteen. Lapset osaavat harvoin olla johdonmukaisia koiran kasvatuksessa. Koiran vaatimaa hoitoa voi konkretisoida ja testata etukäteen niin, että lapsi ulkoilee aamuisin puoli tuntia hihnan kanssa :-) - Yhden aikuisen olisi hyvä viettää ensimmäinen kuukausi kotona pennun kanssa tai ajoittaa lomat pennun tulemiseen. Toisaalta koira pitää opettaa rytmiin; sekä yksin olemiseen että seuraelämään alusta alkaen. - Koirien ruokaan, varustukseen ja vakuutuksiin kuluu rahaa. Maaritille ja Karille koirien hoito- sekä tapaturmavakuutuksen ottaminen oli itsestään selvää. - Hyvästä kirjallisuudesta kannattaa aloittaa, kuten Tuire Kaimion teoksista. Rodun sopivuudesta saa helpoiten tietoa koirayhdistykseltä, jossa koiranomistajilla on käytännön tietoa arjesta rodun kanssa. -)&#.)/#0-'*"" (:;(< Ravitsemusasiantuntija Sanna Heikkinen paikalla opastamassa ja vastaamassa ruokintaa koskeviin kysymyksiin. $ Yksi tarjouserä/ ostos, edullisin veloituksetta. Tarjous voimassa kg:n Eukanuba-pussit ")")'")%*'"#+,!)'!"# %#&'# ( Itäinen Pitkäkatu Kaskentie Uudenmaantie Kunnallissairaalantie NESTE KASKENTIE CITYMARKET KUPITTAA Kurjenmäenkatu Kaskentie HESBURGER Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku puh , /kauppias Johanna 18 maininki maininki 19

11 Kuva: Jaana Heinonen Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Pienten puolella Matilda ja Joona ja tuleva kaupunki..? Maaliskuussa tapahtuu Triennaali LASKIAISVIIKONLOPPU 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, SAARTEN TRIENNAALIN AVAJAISET! Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. MATILDA 6v. Saarelainen Ystävänpäivä Läppäri Revontulet Punkki Kitkarengas Titanic Wäinö Aaltonen Haarla JOONA 6v. En ole koskaan kuullutkaan. Silloin voi antaa ystävälle lahjan. Me on kyl puhelimii, mut meil ei ole läppäriä. Mä en muista, minä päivänä, mut Ne on tulta. Niit esiintyy melkein joka maailmankolkassa. Se on yks ötökkä, joka imee ihmisestä verta. Autossa huono rengas Se on uponnut laiva. Se on yhden koulun opettaja. Yks Suomen kaupunki. Ystävänpäivä Sitä vietetään syksyllä. Parkkisakko Poliisi antaa joskus sakot. Haarla Päiväkoti Siviilipalvelusmies Se palvelee ihmistä. Kitkarengas Se liittyy junaan. Läppäri Se on vaan sanonta. LAURI 8v. Wäinö Aaltonen... Se on yhden koulun opettaja. Parempi pyy pivossa kuin hihassa Ei auta markkinoilla tinkaus Ei näe metsää ei kukkulaa Parempi myöhään kuin illalla 6.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri laskettelu- ja rinnetapahtuma klo Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma; rennot hiihtokilpailut lapsille, hauska pulkkamäki, arpajaiset, hernekeittoa Ihmemaa Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaassa toimitaan omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputorit Wäinö Aaltosen koulun vanhempainyhdistys Wäiskin Wanhemmat järjestää LASTEN TAVARAIN KIRPPU- TORIN sunnuntaina klo Wäinö Aaltosen koulun ruokasalissa. Myynnissä runsaasti lasten vaatteita, leluja, kirjoja, pelejä, urheiluvälineitä yms. Paikalla on myös vanhempainyhdistyksen buffetti. Tervetuloa tekemään löytöjä! Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Kirpputori Hirvensalon urheilutalolla su klo Tule ostoksille tai myymään. Paikan hinta on 6 D. Varaukset Pirita Kytö, puh Puffetti. Järj Anniitunkadun päiväkodin vanhempainryhmä Hirvensaloseura Hirvensaloseuran yleisötilaisuus pidetään keskiviikona klo Meri-Karinassa. Yleisötilaisuuden puhujana on Aaltoyliopiston erikoistutkija Marketta Kyttä, joka puhuu lasten ja nuorten hyvistä ympäristöistä. Hän on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka tekee uraauurtavaa tutkimusta ihmisten ympäristöistä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Toisena puhujana esiintyy vs. liikuntapalvelupäällikkö Päivi Ekdahl ja hän valottaa Turun liikuntatoimen näkökulmasta ihmisten liikuttamista, Hirvensalon liikuntaolosuhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Kakskerran kirkko klo 12 messu Seurakunta 3.3., 17.3., ja klo 18 Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa Rukouspysäkki klo Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla klo 14 Hirvensalon kirkossa Juniorien ja seniorien perinnehetki klo 17 Hirvensalon kirkossa Missiomessu. Teemana: Jumalan kunnia luonnossa, mukana dos. Lennart Saari. Musiikkia, rukouspalvelua, ehtoollinen, lastenhoito ja iltapala. Kuva: Tarja Levo Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Kuukauden viimeinen sunnuntai klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä, tule laulamaan yksin tai yhdessä toisten kanssa toivevirtesi Kuukauden 1. keskiviikko klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen Anna Maria McElwain soittaa klavikordilla musiikkia renessanssista romantiikkaan Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa sunnuntaina klo16. Konserttiin on vapaa pääsy. Säveltäjäniminä ovat mm. Frescobaldi, J.S. Bach ja Beethoven. su klo 18 Klassista pianolla, Päivi Vartija. Ohjelma 10 D Näyttely (avoinna ti pe klo 11-15) Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta; Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia saakka 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa on saakka esillä taidenäyttely Rakkautta kaikille. Teokset on maalannut kuvataiteilija ja taideterapeutti Tarja Viljakainen. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää E tapahtumatiedot E mielipidekirjoitukset E Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HUHTIKUUN LE HTEE N EHTII DOT LÄHETTÄMÄLLÄ TIE. SÄ ES NN ME H O RO S KO O P P I Kalat Maaliskuussa juhlivat Kalat. Tämä mukavuudenhaluinen romantikko kaipaa lahjakkuuden ja laiskuuden akselilla tasapainoillessaan usein tukea. Jos ystäviisi lukeutuu Kaloja, niin nyt voit lahjoa heitä Personal Trainerilla tai lupautua itse kannustajaksi. Antamisen iloa piisaa, sillä saarillamme asuu Kaloja paljon, koska he viihtyvät siellä, missä vesi ja aaltojen liplatuskin. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki Paloauto on täynnä monenlaista kalustoa paitsi sammutustöihin, myös esimerkiksi autoonnettomuuksia varten. Kevään korvalla moottoriveneiden kunnostusta ja vesivahinkojen Markon torjumista maaliskuu Maaliskuussa Marko Viljanen huoltaa Kakskerran vapaapalokunnan veneitä ja odottaa kalastuskauden alkua. K,)$)*++,#!FD;!$,%!0/16*#!,./$$,! &%#(,,!41!0/16*$(,!JZ[[!,.),*#!=/+/$$,! 4,!0%%&*!0/16*$(,!.'3(%*#!&-C$!;,)$)*+5 +,$$,7!;*$)%&''+%#!41),!0%%))1!(/.*0%*#! 3'.-(-$(*#!.%$')$%!(1%&%#(,,#!.%%((--!&-C$! &//#!&/,$$,!),./$(1#!3/1.(1,!4,!2,2*+%5 31&&%,7 \! L%),! )1)1#,%$0,.(,%#*#! 3,++,$(/$! ('&'!1#7!8*%..'!1#!('..'!3*()*..'!),36*)5 $,#!,)(%%0%,7! D%*#*$$'! 21+/),$$,! 1#! $*! *(/<!*(('!(/##*&&*!(1%$*&&*!3-0%#<!(1%5 $,,.(,!0,%3(1&%*3%'!2%()%%#!3'.-(-)$%%#!1#! 3,+01%#7!>%$''!0')*'!),%0,(,,#!&/),,#<! 8,+)1!)*+(117 KEVÄÄT NURKAN TAKANA 8,,.%$)//..*!8,+)1!*%!1.*!(*3#-(!*+%(-%5 $%'!$//##%(*.&%,<!&/((,!(*)*&%$('!+%%((''! $%.(%7!FD;H$$'!)/##1$(*(,,#!)*$'),/((,! 0,+(*#!0*#*%('<!(1%&%#(,5,./*!0*$%..'!)/#! /.1((//!(,+2**#!(/..*#!;//$%$(11#<!D,+,%5 $%..*!(,%!),/*&&,$)%#7!>/&%*#!$/.,*$$,! 0,2,,2,.1)/#(,!$,,!/$*%#!&-C$!3'.-(-)5 $%'!0*$%0,3%#)14*#!0/1)$%7! \!I%%('!,%3*/((,0,(!/$*%#!4''(-#**(!.%%(5 (-&'+/#:1(<!41(),!,$/)),%6*#!(/.%$%!2%(''! $/.,#,7 ;*0''#!(/.1!4,!0*#*%6*#!)/#(11#!.,%((,5 &%#*#!.%%((-0'(!0,.(%1#!.*%0%$$'!(-C$)*#(*5.*0'#!8,+)1#!(1%$**#)%#!3,++,$(/)$**#<! ),.,$(/)$**#<!41#),!),/$%!1#!(,,$!.'3*&5 2'#'7! \! 8/%(,! 3,++,$(/)$%,! FD;H#!.%$')$%! 1#!,%),!0'3'#<!&/((,!2%6'#!#%&*#1&,,#! 2*+31),.,$(/)$*$(,7!;*$'..'!.'36*#!N.15 0*#%,,#!),.,$(/$+*%$$/..*7 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä ohjelmia tai sarjoja seuraat TV:stä? Dokumentteja katson aika paljon, esimerkiksi poliittisen historiaan liittyvät aiheet kiinnostavat, ja kaikki CSI:t tulee katsottua myös. Discoverylta ja Animal Planetilta tulee hyviä ohjelmia. Mitä luet? Luen aika vähän, mutta koko Harjunpää-sarjan olen lukenut. Perkka Sartolan Lähi-itää käsittelevät kirjat ovat myös mielenkiintoisia. Fantasiasta en pidä ollenkaan. Mitä musiikkia tässä kuussa soittimessa? Enimmäkseen rautalankaa. Johnny & the Dodgersia olen kuunnellut viime aikoina. Siinä laulaa Tony Montana, joka on myös sattumalta palomies. maininki 23

13 24 maininki

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HEINÄ-ELOKUU 2012 Hirvensalopäivät ovat 13. 19.8. Katso ja säästä ohjelma sivulta 26! KAUPPIAALLE RUOKA ON SEKÄ TYÖ ETTÄ RAKKAUS VISIITILLÄ

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20 ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2013 Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wallin toivoo siistimpää Haarlaa Kakskertapäivien ohjelma sivulla 20

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22 Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2015 Mirka Salmen ja Heikki Lempisen idyllinen koti Pikisaaressa Anneli Ahdin syyskuulumisia Kaarin Kurri on vuoden kakskertalainen

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot