SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS VÄLIAIKAINEN RAPORTTI

2 KOHDE Kevättömän järvi ja Pyylampi sijaitsevat Siilinjärven kirkonkylän luoteispuolella. Alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa ja perustamassa luonnonsuojelualueita. Oheiseen maastokarttaan on merkitty osayleiskaavaalueen rajaus. Luonnonsuojelu ja kaavoitus on käynnistynyt 1990-luvun alussa. Osayleiskaavoituksen taustaaineistoksi laadittiin maisemaselvitys vuonna Selvitystä ei tuolloin julkaistu raporttina. Luonnonsuojeluhanke ja osayleiskaavoitus on käynnistetty uudelleen vuonna TÄMÄ RAPORTTI Tähän väliaikaiseen raporttiin on koottu vuoden 1992 kartta- ja kaavioaineistoa, selostusteksti on pääosin osayleiskaavan raportista vuodelta Jatkossa maisemaselvitys päivitetään nykytilanteen mukaiseksi ja kuva-aineisto uusitaan nykytekniikalla. Maisemaselvityksen on laatinut MA-arkkitehdit, maisema-arkkitehti Marja Mikkola, raportin on koonnut arkkitehti Antti Karvonen. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 1

3 SEUDUN MAISEMARAKENNE Maisemarakennetta laajemmalla alueella kuvaava kartta. Merkinnät: -turkoosi väri = harjuja -keltainen väri = laaksoa -rajatut valkoiset alueet = selänteitä -sininen = vesistö Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 2

4 SIJAINTI MAISEMARAKENTEESSA Kevättömän-Pyylammen alue on osa laajempaa Kuopion pohjoispuolelta Iisalmen seuduille asti ulottuvaa laaksovyöhykettä. Jääkaudet ovat kuluttaneet laaksoalueen pehmeää liuskekallioperää ja rouhineet ja tyhjentäneet kovempien kivilajien alueella olevia murros- ja ruhjevyöhykkeitä. Alavaan laaksoon on myös viimeisen jääkauden aikana asettunut jään pohjalla virtaavaan jäätikköjokeen syntynyt harju, joka jatkuu Siilinjärven kirkonkylästä luoteeseen. Etelässä Kevättömän ympäristön laaksoa rajaa massiivinen saumamuodostuma, jäätikön kielekevirtojen saumaan syntynyt harju. Harjujen laajat, viljavat hietaliepeet ovat tasoittaneet alavaa laaksonpohjaa. Hietaa on kulkeutunut myös matalammille kumpareille. Viljavat, kuohkeat hiedat ovat olleet jo kauan seutukunnan arvokkaimpia viljelymaita. Jäätikön jälkeiset vesivaiheet ovat Siilinjärven seudulla olleet niin lyhytaikaisia, että savia on päässyt sedimentoitumaan vain nykyisten järvien rannoille ja lahdenpohjukoihin. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 3

5 ALUEEN MAISEMARAKENNE Alueen maisemarakennetta kuvaava karttapiirros. Merkintöjen selitys kartan alanurkassa. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 4

6 ALUEEN MAISEMA Maiseman ominaisuuksia kuvataan seuraavassa osaalueittain etelästä pohjoiseen. ETELÄRANTA Kevättömän järven eteläpuolella on hiljalleen järvelle laskeutuva harjun takarinne. Harjamäen sairaala on asettunut korkeampien harjanteiden väliseen suojaiseen kainaloon. Mäntymäki kohoaa komeana rajaamaan asutusta järvelle päin. Harjamäen sairaala on aikaisemmin rajautunut suoraan avoimeen peltomaisemaan. Osa pelloista on edelleenkin viljelyksessä, osa on metsitetty koivulla ja lehtikuusella. Ruostelahden rannassa on entinen jätevedenpuhdistamo. Etelärannan metsä- ja peltokuviot ovat sattumanvaraisia suhteessa maisemarakenteeseen, ja tämän kirkonkylän kannalta visuaalisesti tärkeän ranta-alueen tilarakenne on muuttunut sekavaksi. KAAKKOISRANTA Kevättömän kaakkoispäässä oleva Taivallahden pelto on avoin viljelymaisema kirkonkylän ytimessä. Uuden tien rakentamisen yhteydessä harjun laelta avautui komea näkymä pellon ja järvenselän yli kaukaisuuteen. Tiejärjestelyjen valmistuttua näkymä taas jäi peittoon. Panninniemi on perussavolainen viljelymaisema, jossa pellot ulottuvat järven rantaan asti. Kirkonkylän läheisyys näkyy pientaloasutuksen vähittäisenä leviämisenä vanhoille pelloille. ITÄOSA Pyylampi on miltei kauttaaltaan asutuksen saartama. Ratavarressa oleva Pyynpelto on ainoa jäljellä oleva avoin maisematila, ja sellaisena tärkeä. Pirttilahden pohjoisreunalla viljelymaisema vallitsee. Laaksonpohjukassa osa pelloista on jäänyt pois viljelyksestä. KOILLISOSA Aappolan ja Iivarin tilakeskukset peltoineen muodostavat Kevättömälle avautuvan kauniin kulttuurimaiseman, jossa kosteikkonotkot, rannan tulvaniityt ja laitumet, pienet mäet ja niiden komeat metsät sekä pihapiirin puusto ja puutarhakasvillisuus tuovat vaihtelua viljelyksille. POHJOISOSA Aappolassa on laajempi, yhtenäinen, Pöljänjärvelle ja Vironniemeen asti ulottuva arvokas kulttuurimaisema. Vironniemen mäet rajaavat peltoja ja kehystävät järvenselkää. Mäkien eteläpuolella Kevättömän pohjoisrannalla on vanha peltotilkku ja uusi, aivan viime vuosina raivattu peltoalue. Juurikkalahden ja Suoveronlahden välissä on matala, tasainen niemi, jonka kaulassa on laaja rämealue. Suo eristää niemen kärjen miltei saareksi. LÄNSIRANTA Kevättömän länsirannalla on arvokas, rantaan asti ulottuva viljelymaisema. Ruostelahdenniityn molemmin puolin olevat reheväkasvuiset pienet selänteet rajaavat sen omaksi maisematilaksi. Tilakeskukset ovat harjanteella, jonka länsipuolella pienen Kokkosen lammen ympärillä on erillinen, kattilamainen laakso. Pekonniemessä, Kokkosen ympärillä ja Hamulassa selänteiden metsät ovat hyvin reheviä ja maastonmuodot loivahkoja. Pellot ja metsät ovat miltei samanlaisilla paikoilla. Vanhaan karttaan verrattaessa voi huomata, että pelto- ja metsäkuviot ovatkin viime vuosina vaihtaneet paikkaa etenkin viljellyn alueen reunamilla. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 5

7 ARVOJA JA ONGELMIA Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 6

8 MAISEMATILAT JA NÄKYMÄT Maisematilat voi pelkistää avoimeksi (pellot, niityt, järvi) ja suljetuksi tilaksi (asutus, metsät). Tarkastelu paljastaa järveä ympäröivien maisematilojen monimuotoisuuden. Nykyisiltä teiltä ja radalta avautuu vain paikoin näkymiä järvelle ja avoimeen kulttuurimaisemaan. Komeimpia ovat näkymä harjulta Taivallahdelle, Pekonniemestä järven keskiosaan ja Aappolasta Pirttilahdelle. Kaikkiaan järvi on hyvinkin piilossa. Myös kulkuyhteyksiä rannoille on vähän. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 7

9 VEDENJAKAJAT VESIOLOT Laaksoalueelle syntyneet järvet ovat matalia, loivarantaisia ja jo valumavesialueensa maaperän vuoksi perusluonteeltaan reheviä.. Kevätön ja Pyylampi ovat pitkän järviketjun eteläpäässä. Ne laskevat Pöljänjärven ja Pöljänjoen kautta Sulkavanjärveen ja edelleen Siilinjokea Siilinjärveen. Kevättömän etelä- ja itäpuolen harjut ja länsipuolen laaksonsisäinen selännealue patoavat sen pussinpohjaksi. Järven valuma-alue on pieni esim. Pöljänjärveen verrattuna. Näiden seurauksena veden vaihtuvuus on vähäistä, virtaapa se joskus keväisin lumen sulaessa Pöljänjärven valuma-alueen selänteiltä vastavirtaankin Pöljänjärvestä Kevättömän puolelle. Vähäinen virtaama, ranta-alueiden rehevyys, maatalouden ravinnekuormitus ja Harjamäen sairaalan aiempi jätevesikuormitus vaikuttavat yhdessä järven ylirehevöitymiseen. Rehevyyden takia järven rannat eivät houkuttele loma-asutusta ja virkistystä. Toisaalta rehevyys houkuttelee järvelle ja sen rannoille monipuolista linnustoa. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 8

10 PINNANMUODOSTUS Etelässä maisemaa rajaava harju on voimakkain maastomuoto. Järven ympäristö on matalaa ja laakeaa. Maisemaan tuovat vaihtelua loivat metsäiset mäet, joilla on usein kalliopaljastumia. Järvi on matala ja hyvin loivarantainen, joskin siinä on myös joitain syvänteitä. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 9

11 TULVAVAARA Tulvavaara-alueen selvitys vuodelta Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 10

12 KASVILLISUUS PELLOT JA RANNAT Peltojen runsaus on osoitus alueen rehevästä maaperästä. Kosteimmat rannat eivät ole viljelykäytössä. Järveä kiertää kauttaaltaan vaihtelevanlevyinen rantakosteikko. Karjatilojen rantaniityt ovat paikoin laitumina, mikä niittyjen säilymisen kannalta onkin erittäin suotavaa. Riittävän alavat, osin veden vaivaamat tulvaniityt säilyvät avoimina, mutta suurta osaa kosteista niityistä uhkaa pajukoituminen. Järven eteläpäässä kosteille rannoille on istutettu tai annettu luonnostaan kehittyä koivikoita. Valoisan koivikon alla on niittyjä. Pirttilahden pohjukassa on osa pelloista jäänyt pois viljelykäytöstä. Harjun viereisistä kuivista hiekkapelloista olisi mahdollista kehittää uusia kuivia niittyjä, jotka liittyisivät suoraan rantaniittyihin. Alavan rantavyöhykkeen kasvillisuutta on tutkittu tarkemmin. Järvelle tunnusomaisia ovat leveät ruovikkovyöhykkeet ja rantaniityt ja luhdat. Erityisen laajoja nämä vyöhykkeet ovat järven pohjoispäässä Juurikkalahdessa, Pikonlammella, Likolahdella ja Pirttilahdessa. Pellot eivät yleensä ulotu rantavyöhykkeelle, ainoastaan Pirttilahden ja Saitalammen välissä on laajempi alava peltoalue. Osa rannoista on metsäisiä, joko lehtomaisia lepikkoja tai kosteaa havumetsää. METSÄT Kevättömän ympäristön metsät ovat hyvin reheviä. Kalliomaita on vain mäkien lailla hyvin pienialaisina. Kuivahkoa puolukkatyypin kangasta (VT) on Mäntymäen laella, Vironniemessä ja pieninä siruina mäkien laella. Mustikkatyypin tuore kangas (MT) on vallitseva pohjoisessa Vironniemen metsissä ja etelässä harjun kupeessa. Kevättömän rantojen läheisyydessä on kauttaaltaan vallitsevana metsätyyppinä rehevä lehtomainen kangas (OMT). Juurikkalahden kupeessa oleva suo on rämettä. Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 11

13 Lehminiemi Panninniemi Pyylampi Ruostelahti Sääskiniemi Hoikkaniemi Mäntymäki Taivallahti ILMAKUVIA Ilmakuva kaakosta. Viistokuvat järveltä ovat vuodelta Ilmakuva luoteesta. Panninniemi Pekonniemi Pyylampi Pirttiniemi Pirttilahti Likolampi Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 12

14 Likolampi Pikonlampi Pirttiniemi Valamonniemi Juurikkaniemi Helskonsalmi Juurikkalahti Ilmakuva pohjoisesta. Ilmakuva lounaasta. Panninniemi Taivallahti Lehminiemi Ruostelahti Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi maisemaselvitys 13

Siilinjärvi. Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos. Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.

Siilinjärvi. Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos. Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4. Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3 Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 4 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2.13 Rantasalmi...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Maakunnan Parhaat Maisemat

Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo)

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) 4 Ylläs 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) Etelä-pohjoissuuntainen Ounasselän tunturijono päättyy etelässä Yllästunturiin. Kapea Äkäsjokilaakso, jonka järvimäinen laajentuma Äkäslompolo

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT Kulttuurimaiseman arvoista Kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen jäljet pitää ymmärtää ja tuntea, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin

Lisätiedot

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Ramboll Terveystie

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU 1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU Jääkauden jälkeen vähitellen väistynyt vesi on lajitellut maa-aineksia ja muokannut maisemakuvaa Salpausselän

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot