EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat FI FI

3 KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat EN 2 EN

4 SISÄLLYS 1. Päättäminen: yleiset periaatteet Päättämisen valmistelu ( ) Komission päätösten muuttaminen Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Toimia koskevat sitoumukset Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Menojen tukikelpoisuus Päättämisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Päättämisasiakirjat Rahastokohtainen päättäminen Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Päättämisasiakirjojen sisältö Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Loppukertomus Tuen päättymistä koskeva lausuma...15 EN 3 EN

5 5. Maksusitoumusten vapauttaminen: n+2 -säännön soveltaminen päättämisen yhteydessä Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Keskeneräiset ja ei-toimivat hankkeet päättämisen yhteydessä Oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi keskeytetyt toimet Lopullisen rahoitusosuuden laskeminen Euro...19 Liite 1 Loppukertomus Vähimmäisvaatimukset...20 Liite 2 Ohjeita asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan mukaisesti annettavan, tuen päättymistä koskevan lausuman valmistelusta ja sen sisällöstä...24 Liite 3 Esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta PÄÄTTÄMINEN: YLEISET PERIAATTEET Näitä suuntaviivoja sovelletaan rakennerahastotuen päättämiseen eivätkä ne rajoita eri rahastoja koskevien erityissääntöjen soveltamista tietyissä kysymyksissä. 1 Tuen päättäminen kattaa vielä maksamattomien yhteisön sitoumusten maksamisen, mihin sisältyy sitoumuksen loppuerän suorittaminen nimetylle viranomaiselle tai veloitusilmoituksen toimittaminen ja mahdollisen loppuerän vapauttaminen, sekä lisäksi jakson, joka ulottuu siihen asti, kunnes kaikki tukeen tai toimintoihin liittyvät komission ja jäsenvaltioiden oikeudet ja velvoitteet ovat rauenneet. Lopullinen suoritus ei rajoita komission oikeutta tehdä rahoitusoikaisuja. 1 Näissä suuntaviivoissa esitetyt oikeudelliset tulkinnat eivät rajoita yhteisön tuomioistuinten kyseisiä säännöksiä koskevia ratkaisuja. Vaikka suuntaviivojen on tarkoitus kattaa useimmat tavanomaiseen päättämiseen liittyvät kysymykset, komission yksiköiden voi olla tarpeen tarkastella erityisongelmia tapauskohtaisesti. EN 4 EN

6 2. PÄÄTTÄMISEN VALMISTELU ( ) 2.1. Komission päätösten muuttaminen Komission päätöksiä voidaan muuttaa ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että muuttamista koskeva pyyntö on esitetty komissiolle ennen mainittua päivää. Komission päätöksiin liitettyjä rahoitussuunnitelmia ei kuitenkaan muuteta jäsenvaltioiden pyynnöstä, jos pyynnöt esitetään seuraavassa kohdassa vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen 2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat muuttaa komission päätökseen liitettyä rahoitussuunnitelmaa, on esitettävä pyyntö komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006, jos muutos koskee rakennerahastojen tai ohjelmien välistä siirtoa. Muissa tapauksissa pyyntö on esitettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista edellyttävät ohjelma-asiakirjan täydennyksen muutokset sallitaan vain, jos muutokset esitetään komissiolle edellä 2.1 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Saman rahaston toimenpiteiden väliset siirrot ja uusien toimenpiteiden lisäämiset ovat mahdollisia vuoden 2006 jälkeen ja tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että komission päätöksen rahoitussuunnitelmaa ei tarvitse muuttaa. Toimenpiteiden yhteisrahoitusosuutta voidaan muuttaa tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että kunkin rahoituslähteen kokonaismäärä kyseistä toimintalinjaa varten pysyy ennallaan. Mainittuun päivämäärään asti jäsenvaltiot voivat myös tehdä siirtoja erilaisten kansallisten julkisen rahoituksen lähteiden välillä sillä edellytyksellä, että kansallinen julkinen rahoitus pysyy toimintalinjatasolla muuttumattomana. Ohjelma-asiakirjaan voidaan ohjelman menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti tehdä muita muutoksia, jotka eivät edellytä komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista ja jotka seurantakomitea on hyväksynyt. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan mukaisesti ohjelma-asiakirjan täydennysten muutokset on esitettävä komissiolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun seurantakomitea on ne hyväksynyt. 2 Tämä vastaa komission kantaa, jonka mukaan se vastustaa aiempien rahoitussuunnitelmien muuttamista takautuvasti, kuten asiakirjassa CDRR/04/50/00 todetaan. EN 5 EN

7 Lopullisen ohjelma-asiakirjan täydennyksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon on oltava tuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon mukaisia Toimia koskevat sitoumukset Ohjelmakauden menoihin liittyville jäsenvaltioiden sitoumuksille ei ole asetettu erityistä määräaikaa, vaan ohjelmista vastaavat viranomaiset voivat periaatteessa tehdä sitoumuksia menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Sitoumukset on kuitenkin käytännössä tehtävä ajoissa, jotta lopulliset tuensaajat pystyvät toteuttamaan toimet ja suorittamaan maksut viimeistään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivänä. Asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti toimien hyväksymisestä tehtävien päätösten on perustuttava ohjelmaa varten vahvistettuihin tavanomaisiin valinta- ja hyväksymisperusteisiin sekä menettelyihin; jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Valtiontukisääntöjen muutokset Alueellisia valtiontukia koskevien vuoden 1998 suuntaviivojen, EU-25:tä koskevien vuosien aluetukikarttojen, koulutustukea, työllisyyttä ja pk-yritystukea (pk-yrityksiä koskeva T&K-tuki mukaan luettuna) koskevan kolmen ryhmäpoikkeusasetuksen ja de minimis -asetuksen voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta Sama koskee myös T&K-puitteita (1996), joiden voimassaoloaikaa jatkettiin äskettäin vuoden 2006 loppuun asti. Komissio hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 2005 kansallisia aluetukia koskevat uudet suuntaviivat vuosiksi , EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet ja luonnoksen alueellista investointitukea koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta, joita on tarkoitus soveltaa avoimiin tukijärjestelmiin ja joiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen. Uudet suuntaviivat julkaistiin virallisessa lehdessä 4 päivänä maaliskuuta Komissio toimitti virallisen ehdotuksensa toimenpiteiksi kaikille jäsenvaltioille 6 päivänä maaliskuuta Lisäksi kilpailun pääosaston www-sivuilla on julkaistu luonnos komission asetukseksi EY:n 3 Komissio antoi 25. huhtikuuta 2003 tiedonannon rakennepolitiikan hallinnon yksinkertaistamisesta, selkiyttämisestä, koordinoinnista ja joustavuudesta kaudella , C(2003) 1255, jonka II.1.1 kohdan mukaisesti on mahdollista muuttaa komission päätöksen rahoitussuunnitelmassa toimintalinjoittain esitetyn rahoituksen julkisen ja yksityisen osuuden välistä jakoa ohjelma-asiakirjan täydennyksessä; tämä mahdollisuus ei 31. joulukuuta 2006 jälkeen enää ole jäsenvaltioiden käytettävissä. EN 6 EN

8 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta alueelliseen investointitukeen (ns. ryhmäpoikkeusasetus) ennen sen julkaisemista virallisessa lehdessä. Aluetukia koskevien vuosien suuntaviivojen mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava koko aluettaan koskeva vuosien aluetukikartta mahdollisimman pian suuntaviivojen julkaisemisen jälkeen. Komissio aikoo hyväksyä uudet aluetukikartat mahdollisimman nopeasti. Edellä mainittujen toimenpiteiden mukaisesti, kuitenkaan rajoittamatta pk-yrityksiä ja työllistämistukea koskevien ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista, kaikista nykyisistä aluetukijärjestelmistä (investointi- ja toimintatuki) on luovuttava asteittain 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä (useimpien voimassaoloaika päättyy joka tapauksessa tuona päivänä). Jos ympäristöinvestointeihin voidaan ympäristötukijärjestelmissä antaa alueellista investointitukea ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen alaviitteen 29 mukaisesti, jäsenvaltioiden on lisäksi toimenpiteiden mukaisesti muutettava asianomaisia järjestelmiä varmistaakseen, että tukea voidaan myöntää vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen edellyttäen, että se noudattaa tuen myöntämispäivänä voimassa olevaa uutta aluetukikarttaa. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava muita voimassa olevia tukijärjestelmiään sen varmistamiseksi, että esimerkiksi koulutustukeen, tutkimus- ja kehittämistukeen tai ympäristötukeen mahdollisesti liittyviä aluelisiä myönnetään vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen alueilla, jotka ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan nojalla tukikelpoisia komission vahvistamien, tuen myöntämispäivänä voimassa olevien aluetukikarttojen mukaisesti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet hyväksyvänsä toimenpiteet. Tämän vuoksi alueellista investointi- tai toimintatukea voidaan myöntää vuoden 2006 jälkeen vain, jos se kuuluu (parhaillaan valmisteilla olevan) avointa alueellista investointitukea koskevan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen, pk-yrityksiä koskevan voimassa olevan ryhmäpoikkeusasetuksen tai EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen perusteella tehdyn komission hyväksymispäätöksen soveltamisalaan. Komissio katsoo, että vuoden 2006 jälkeistä alueellista investointi- tai toimintatukea koskevat ilmoitukset eivät ole täydellisiä, minkä vuoksi se tekee tällaista tukea koskevat päätöksensä vasta sen jälkeen, kun vuosien aluetukikartat on hyväksytty. Komissio aikoo ennen vuotta 2007 pohtia, pitäisikö koulutustukea, työllisyystukea ja pk-yritystukea koskevien nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten voimassaoloaikaa jatkaa vuodella vuoden 2007 loppuun asti ja korvata tämän jälkeen kyseiset asetukset yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella, jossa nämä ryhmäpoikkeusasetukset ja aluetukea koskeva ryhmäpoikkeusasetus kootaan yhteen tekstiin. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus hyväksyä vuoden 2007 aikana. Lisäksi uusi de minimis -ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus antaa ennen vuotta EUVL C 54, s. 13. EN 7 EN

9 Nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten nojalla poikkeuksen saaneisiin tukijärjestelmiin sovelletaan joka tapauksessa poikkeusta kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan asetusten voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Jos näihin ryhmäpoikkeusasetuksiin sisältyy tukialueita koskevia erityissäännöksiä, näitä säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain, jos kyseinen alue saa edelleen tai alkaa saada aluetukea tuen myöntämisen aikaan sovellettavan aluetukikartan nojalla Mahdollisuus jatkaa aluetukijärjestelmien ja muiden tukijärjestelmien soveltamista vuosina 2007 ja 2008 Kuten kohdassa todetaan, aluetukijärjestelmien soveltamisen jatkaminen vuoden 2006 jälkeen on mahdollista vasta, kun uudet aluetukikartat on vahvistettu. Jos jäsenvaltio haluaa jatkaa aluetukijärjestelmien soveltamista vuoden 2006 jälkeen, sen on ilmoitettava komissiolle järjestelmän soveltamisen jatkamisesta ja annettava tiedoksi aluetukea koskevien vuosien suuntaviivojen mukaiset tarvittavat muutokset 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 mukaisesti mahdollisuuksien mukaan asetuksen 4 artiklassa säädettyä yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä noudattaen heti, kun komissio on hyväksynyt uudet kartat, paitsi jos ilmoitusta ei enää tarvita siitä syystä, että järjestelmän soveltamista jatketaan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. Uudelleenilmoittaminen ja järjestelmän mukauttaminen ei tarkoita sitä, että 31 päivänä joulukuuta 2006 voimassa olevia tuensaajien kanssa tehtyjä yksittäisiä tukisopimuksia tulisi muuttaa valtiontukia koskevan oikeudellisen välineen tarkistamisen vuoksi. Valtiontukia arvioitaessa sovelletaan niitä sääntöjä, jotka olivat voimassa tuen myöntämishetkellä, toisin sanoen silloin kun annettiin oikeudellisesti sitova säädös, jonka perusteella tuensaaja sai oikeuden tukeen. Jos tuensaaja saa oikeuden tukeen ennen vuoden 2006 päättymistä, sovelletaan edelleen ennen vuotta 2007 voimassa olleita sääntöjä Alueellisten valtiontukijärjestelmien soveltamisen jatkamista rakennerahastosääntöjen mukaisesti koskevat järjestelyt Jos jäsenvaltio haluaa muuttaa olemassa olevan tukijärjestelmän uusien valtiontukisääntöjen mukaiseksi (esimerkiksi sen keston pidentämiseksi, tukiintensiteetin mukauttamiseksi sovellettavassa aluetukikartassa määriteltyihin aluetuen uusiin enimmäismääriin, lopullisen tuensaajan muuttamiseksi tai suurten yritysten korvaamiseksi pk-yrityksillä), on muutettava ohjelma-asiakirjan täydennystä ja varsinkin valtiontukitaulukko on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan osoittaa, että järjestelmää sovelletaan edelleen asianmukaisesti valtiontukisääntöjä noudattaen. Jos muutokset ovat komission hyväksymässä alkuperäisessä tukipäätöksessä vahvistetun alkuperäisen tukijärjestelmän kuvauksen mukaisia ja alkuperäisen järjestelmän nimike säilyy samana (sen tunnistamisen helpottamiseksi), rakennerahastotoimesta tehtyä alkuperäistä komission päätöstä ei ole tarpeen muuttaa. Komissiolle on ilmoitettava tästä muutoksesta yhden kuukauden kuluessa, ja sille on toimitettava muutettu valtiontukitaulukko samoin kuin jäljennös joko muutettua valtiontukea koskevasta komission hyväksymiskirjeestä ilmoitetun tuen osalta tai ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvien avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti toimitettu tiivistelmä, kun tuki on ryhmäpoikkeusasetuksella vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. EN 8 EN

10 Muissa tapauksissa, myös silloin kun jäsenvaltio haluaa ottaa käyttöön uuden tukijärjestelmän tai muuttaa olemassa olevan järjestelmän tavoitetta, ohjelmaa on muutettava ja komission on tehtävä muodollinen päätös Menojen tukikelpoisuus Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä vahvistetaan rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa päätöksessä. Käytännössä päätöksissä mainittu tukikelpoisuuden päättymispäivä on tukea asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti myöntäville elimille aiheutuneiden menojen osalta yleensä 31 päivä joulukuuta 2008 tai 30 päivä huhtikuuta 2009 (perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiset tukijärjestelmät ja jäsenvaltion nimeämien elinten myöntämä tuki, jonka lopullisia tuensaajia ovat tuen myöntävät elimet). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ohjelma-asiakirjan täydennyksessä, onko tuki jäsenvaltioiden nimeämien elinten myöntämä Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivän lykkääminen Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä mainitun asetuksen 14 ja 15 artiklan säännöksiä noudattaen. Komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää poikkeustapauksissa, kun kyseessä on ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista, tai yksin komission tekemä ilmeinen virhe ja jäsenvaltio on esittänyt asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön. Ohjeita ylivoimaisen esteen merkityksestä ja vaadittavasta syy-yhteydestä ylivoimaisen esteen ja tuen täytäntöönpanon välillä annetaan liitteessä 1 kohdissa 2.1 ja 2.2. Pyyntö on esitettävä ennen menojen tukikelpoisuuden päättymistä, ja siinä on esitettävä tiedot, joiden perusteella lykkäystä pyydetään. Komissio tarkastelee kutakin pyyntöä tapauskohtaisesti ja voi muuttaa ohjelmaa koskevassa päätöksessä mainittua menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että perustelujen ja ehdotetun lykkäyksen välillä on suora syy-yhteys. Lykkäämistä ei voida perustella päätösten tekemisen viivästymisellä. Jos menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykätään, lykätään myös päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. EN 9 EN

11 Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykättäessä otetaan huomioon se, että päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä ja hyvissä ajoin ennen komissiolle asetettua vapauttamista koskevaa määräaikaa, joka vahvistetaan ohjelmakauden osalta tulevassa lainsäädännössä Tuen maksaminen halpakorkoisia lainoja / korkotukia koskevissa järjestelmissä Näiden järjestelmien kohtelua päättämisen yhteydessä käsitellään asiakirjassa CDRR/02/0033/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä Riskipääoma-, laina- ja takuurahastot Näihin rahastoihin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä esitetyissä säännöissä 8 ja 9. Säännössä 8 olevan 2.6 kohdan mukaan rakennerahastojen rahoitusosuudelle määritellyt riskipääoma- ja lainarahastojen tuotot on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Vastaavasti säännössä 9 olevassa 2.5 kohdassa todetaan takuurahastojen osalta, että takuiden vapautumisen jälkeen jäljelle jääneet rakennerahastojen rahoitusosuudet on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että näitä sääntöjä noudatetaan päättämisen jälkeen. Komissiolle on maksettava takaisin kaikki sen riskipääoma-, laina- ja takuurahastojen osalta maksamat määrät, jotka ylittävät rahastojen tukikelpoiset menot, sellaisina kuin ne ovat laskettuina säännössä 8 olevan 2.8 kohdan ja säännössä 9 olevan 2.7 kohdan mukaisesti. 3. PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 3.1. Päättämisasiakirjat Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle päättämisen yhteydessä kunkin ohjelman osalta kolme asiakirjaa eli lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus ja lausuma tuen päättymisestä (jäljempänä päättämisasiakirjat ). Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta päättämisasiakirjoihin kuuluvat asetuksen (EY) N:o 366/ artiklassa tarkoitetut toteutumisastetta koskevat tiedot. EN 10 EN

12 3.2. Rahastokohtainen päättäminen Komissio voi maksaa rahaston loppusumman, jos se on saanut loppuerän maksatuspyynnön, tuen päättymistä koskevan lausuman ja loppukertomuksen rahastoa varten. Tähän loppukertomukseen olisi rahastoa varten sisällytettävä kaikki tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99 ja muissa sovellettavissa asetuksissa sekä loppukertomuksen sisältöä koskevien suuntaviivojen liitteessä Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toimitettava viimeisen rahastokohtaisen loppukertomuksensa yhteydessä loppukertomus kyseistä ohjelmaa varten. Tähän ohjelman loppukertomukseen on sisällytettävä rahastokohtaiset loppukertomukset sekä tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99, muissa sovellettavissa asetuksissa ja koko ohjelmaa koskevien suuntaviivojen liitteessä Asetuksen (EY) N:o 1260/99 38 artiklan 6 kohdan mukaiseen asiakirjojen säilyttämiseen sekä mainitun asetuksen 32 artiklan 5 kohdan mukaiseen loppumaksun oikaisemiseen liittyvien ajanjaksojen laskemista varten komissio ottaa jaksojen aloituspisteeksi seuraavista päivämääristä soveltuvan: i) komission suorittaman loppumaksun päivämäärä, ii) jäsenvaltion rahastolle suorittaman palautuksen päivämäärä, iii) korvauksen päivämäärä tai iv) päättämistä koskevan komission kirjeen päivämäärä, jos loppusummaa ei ole maksettu, koska jo suoritettujen maksujen määrät riittävät kattamaan menot Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Kaikki päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa komission päätöksessä vahvistetusta menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä Komissio katsoo vastaanottaneensa ajoissa päättämisasiakirjat, jotka on lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, mistä postileimaa pidetään osoituksena. Kun lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus esitetään sähköisesti, otetaan huomioon sähköisen toimituksen päivämäärä Kun ohjelmaan sisältyy toimia, joita koskevien menojen rahastokohtainen tukikelpoisuus päättyy eri päivinä, jälkimmäinen tai viimeinen näistä päivistä katsotaan menojen tukikelpoisuuden päättymispäiväksi, kun lasketaan jaksoa, jonka kuluessa kyseistä rahastoa koskevat päättämisasiakirjojat on esitettävä Rahastokohtainen loppukertomus on esitettävä sovellettavaan määräaikaan mennessä, vaikka joidenkin toimien toteuttaminen olisi keskeytetty oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. EN 11 EN

13 Vuotuista täytäntöönpanokertomusta ei vaadita ohjelman täytäntöönpanon viimeisen täyden kalenterivuoden osalta edellyttäen, että loppukertomukseen sisältyy erillinen jakso ohjelman täytäntöönpanosta kyseisen vuoden ja minkä tahansa sen jälkeisen ohjelmaa koskevien menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edeltävän ajanjakson ajalta Epäilyjen välttämiseksi ohjelman viimeistä täyttä kalenterivuotta edeltäviä vuosia koskevat vuosikertomukset on esitettävä Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Komissio lähettää jäsenvaltioille kirjeen kaksi kuukautta ennen päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. Kirjeessä ilmoitetaan jäsenvaltiolle, että ellei rahastokohtaisia päättämisasiakirjoja esitetä ajoissa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä käytettävissään olevia asiakirjoja ja tekee kohdan mukaisesti automaattisen vapauttamisen sekä rahoitusoikaisun Jos kaikkia jotakin rahastoa koskevia päättämisasiakirjoja ei ole toimitettu sovellettavaan määräaikaan mennessä, rahastosta tai rahastoista yhteisrahoitetut tukeen osoitettujen varojen osat vapautetaan automaattisesti viimeistään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta määräajasta ja aiheettomasti maksetut määrät on maksettava takaisin Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, ei ole esitetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään rahastokohtaisia lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja otetaan huomioon viimeisimmässä vuosikertomuksessa annetut tiedot Jos rahastokohtaista tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei esitetä sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään kyseiselle rahastolle esitettyä lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja rahastolle annettua loppukertomusta Jos rahastokohtaista todennettua menoilmoitusta ei ole lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättäminen tapahtuu viimeisimmän hyväksyttävän maksatushakemuksen perusteella Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, tai rahastolle suunnattua, tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei ole esitetty, komissio tekee rahoitusoikaisun 5, vaikka sitoumus olisi jo vapautettu automaattisesti. Tällaisen rahoitusoikaisun perustana ei ole se, että tällaisia asiakirjoja ei ole toimitettu 5 Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista suuntaviivoista tehdyn komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 12 EN

14 soveltuvaan määräaikaan mennessä, vaan se, että näiden asiakirjojen puuttuminen vaikeuttaa suuresti komission tehtävänä olevaa arviointia, joka koskee tukea ja ilmoitettujen menojen oikeellisuutta Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Jäsenvaltiot eivät saa muuttaa loppuerää koskevaa maksatushakemustaan tai todennettua menoilmoitusta niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota korjaamaan loppuerää koskevaa maksatushakemusta tai lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta esittämällä lisätietoja tai tekemällä teknisiä korjauksia, jos tällaiset lisätiedot tai korjaukset liittyvät ennen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä ilmoitettuihin menoihin. Tällöin komissio antaa jäsenvaltiolle kaksi kuukautta aikaa korjausten tekemiseen. Jos korjauksia ei tehdä kahden kuukauden kuluessa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä niitä tietoja, jotka olivat sen käytettävissä kahden kuukauden ajanjakson päättyessä. 4. PÄÄTTÄMISASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ 4.1. Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Yleinen periaate Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon sisältyy loppuerää koskeva maksatushakemus, on laadittava komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Ilmoitettujen menojen tulisi liittyä maksettaviin tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamiin menoihin, joiden on vastattava lopullisten tuensaajien suorittamia maksuja ja jotka on todistettava maksettujen laskujen tai muiden vastaavien kirjanpitotositteiden avulla asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti. Edellytykset, jotka maksuviranomaisen on tarkastettava lopullisia menoja koskevaa ilmoitusta todentaessaan, vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevassa mallissa, mainitun asetuksen 9 artiklassa ja näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevissa tuen päättymistä koskevan lausuman laatimista koskevissa ohjeissa. Lopullisia menoja koskevaan ilmoitukseen on liitettävä selvitys asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II tarkoitetuista takaisinperinnöistä. Asiakirjassa CDRR/01/0102, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 3, annetaan ohjeita takaisinperintöjä koskevasta selvityksestä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lopullisen menoilmoituksen ja maksatushakemuksen sekä komission suorittaman loppuerän maksun välisenä aikana suoritetut takaisinperinnät, jotta komissio voi vähentää ne. Päättämisasiakirjoissa tällaiset tapaukset on esitettävä oikeudellisten menettelyjen kohteena olevina tapauksina tai ratkaisematta olevina väärinkäytöstapauksina. Päättämisen yhteydessä edelleen käsiteltävinä olevat mahdolliset takaisinperinnät kirjataan komission tileihin saamisina. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi ilmoitettava komissiolle lopullisen EN 13 EN

15 menoilmoituksen esittämisen ja ohjelman päättämisen jälkeen suoritetut takaisinperinnät ja maksettava rakennerahastojen rahoitusosuus takaisin komissiolle. Jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun ennakkomaksun perusteeksi on esitettävä lopullisten tuensaajien suorittamat maksut viimeistään siinä vaiheessa, kun haetaan tuen loppuerän maksamista Ennakkomaksusta kertyneiden korkojen käyttö Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/1999 johdanto-osan 42 kappaleessa todetaan, asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti maksetusta ennakkomaksusta saatavat korot ovat jäsenvaltion varoja ja maksuviranomaisen on kohdennettava ne 32 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti kyseiseen tukitoimeen. Korot voidaan sisällyttää kansalliseen rahoitusosuuteen lisäämällä ne ennakoituun kansalliseen julkiseen yhteisrahoitukseen tai korvaamalla niillä sitä. Valtioiden välisiin tilitapahtumiin liittyvät maksut Peace-ohjelman ja yhteisöaloitteiden yhteydessä voivat saada tukea rakennerahastoista ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 7 Vastaavasti yleiskattavan tuen osalta nimetyn välittäjän ennen tuen loppumaksua maksamat korkokulut voivat saada tukea ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 8 Loppukertomuksessa on ilmoitettava määrät ja toimet, joihin tällainen korkotulo on kohdennettu Loppukertomus Komission olisi pystyttävä loppukertomuksen avulla tarkastamaan, onko tukea koskeva päätös, sellaisena kuin se on muutettuna, pantu asianmukaisesti täytäntöön ja onko ohjelman tavoitteet saavutettu. Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, seurantakomitean on tarkasteltava loppukertomusta ennen sen lähettämistä komissiolle n+2 -sääntöä koskevan tiedonannon 8 kohta, , C(2003) Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. EN 14 EN

16 Loppukertomuksen on sisällettävä asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot. Loppukertomuksessa vähintään esitettävät vähimmäistiedot vahvistetaan näiden suuntaviivojen liitteessä 1. Loppukertomuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot maksettavista tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamista kokonaismenoista, joiden on vastattava lopullisen tuensaajan suorittamia maksuja, sekä kunkin rahaston rahoitusosuudesta toimenpide- ja toimikohtaisesti jaoteltuna. 9 Jos joidenkin toimien toteuttaminen keskeytetään oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi samaan aikaan kun loppukertomus esitetään, loppukertomuksessa on ilmoitettava menettelyjen luonne ja yksityiskohdat sekä niihin liittyvät määrät. Loppukertomuksen on niin ikään sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 2 mukaisista tulojen vähennyksistä. Rahoituksen toteutumista koskevassa jaksossa esitettyjen määrien on vastattava lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja loppuerän maksatuspyyntöä. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti komission on ilmoitettava jäsenvaltiolle viiden kuukauden kuluessa loppukertomuksen vastaanottamisesta, mikäli se ei ole tyytyväinen loppukertomukseen rahoitusta koskevien tietojen johdonmukaisuus mukaan luettuna ja mainittava syyt tyytymättömyyteensä. Muussa tapauksessa loppukertomus katsotaan hyväksytyksi. Jos loppukertomusta pidetään puutteellisena, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja käynnistää sen kanssa vuoropuhelun, jotta jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus parantaa loppukertomustaan. Jos jäsenvaltio ei tee loppukertomukseensa vaadittuja parannuksia, komissio voi päättää tehdä rahoitusoikaisuja Tuen päättymistä koskeva lausuma Asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä III on suuntaa-antava malli tuen päättyessä annettavasta lausumasta. Lausuma on laadittava asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 438/2001 V luvun mukaisesti. Tarkempia ohjeita lausuman laatimisesta ja sen sisällöstä annetaan näiden suuntaviivojen liitteessä MAKSUSITOUMUSTEN VAPAUTTAMINEN: N+2 -SÄÄNNÖN SOVELTAMINEN PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ 5.1. Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Päättämisen yhteydessä sovelletaan soveltuvin osin 18 päivänä elokuuta 2003 annettua n+2 -tiedonantoa Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskevissa loppukertomuksissa ei tarvitse esittää yksityiskohtaisia tietoja toimitasolla edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa nämä tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. Em. komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 15 EN

17 5.2. Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Varainhoitoasetuksen 157 artiklan mukaisesti vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe tai ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista. Tämän säännön soveltamisesta annetaan joitakin ohjeita asiakirjassa CDRR/03/0040/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 1, ja "n+2" -tiedonannossa. 6. KESKENERÄISET JA EI-TOIMIVAT HANKKEET PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ Hallintoviranomaisen, välittävän elimen, maksuviranomaisen ja jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus sekä ilmoitettujen menojen oikeellisuus ja asianmukaisuus moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltion on liitettävä loppukertomukseen luettelo päättämisen aikaan vielä keskeneräisistä ja ei-toimivista toimista toimenpidekohtaisesti jaoteltuna ottaen huomioon toimelle asetetut tavoitteet, tuen myöntämisestä toimelle tehty päätös ja kaikki toimeen liittyvät edellytykset. 11 Luettelossa on eriteltävä toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot eivät osallistu seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltion on saatettava omalla kustannuksellaan päätökseen tai toimiviksi kaikki keskeneräiset tai ei-toimivat toimet viimeistään kahden vuoden kuluessa loppukertomuksen esittämisen määräajasta. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden ajanjakson päättyessä, onko tällaiset hankkeet saatettu päätökseen tai toimiviksi. Jos toimia ei ole saatettu päätökseen tai toimiviksi ajanjakson päättymiseen mennessä, komissio toteuttaa tarvittavat toimet yhteisön varojen perimiseksi takaisin. toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot osallistuvat seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltioiden viranomaisten on laadittava kunkin ohjelmakauden osalta toimesta erillinen ja yksityiskohtainen kuvaus. Toimi on jaettava vähintään kahteen erilliseen ja tunnistettavaan rahoitus- ja fyysiseen tai kehitysvaiheeseen, jotka vastaavat kahta kyseistä tukimuotoa. Tavoitteena on varmistaa avoin täytäntöönpano ja seuranta sekä helpottaa valvontaa. Jos toimen ensimmäistä osaa ei saada päätökseen tai toimivaksi ensimmäisen ohjelmakauden aikana, sen päätökseen tai toimivaksi saattamiseen liittyvät menot voidaan hyväksyä toisella ohjelmakaudella edellyttäen, että yhteisrahoitusta ja tukikelpoisuutta koskevat edellytykset täyttyvät (sisällyttäminen toiseen ohjelmaan, oikeudellinen ja rahoitusta koskeva sitoumus, josta vastuussa oleva viranomainen tekee päätöksen). Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltion on varmistettava, ettei samaa hanketta rahoiteta kahteen kertaan yhteisön varoista. 11 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskeviin loppukertomuksiin ei tarvitse liittää tätä luetteloa edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa sen ja muut 6 kohdassa esitetyt tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. EN 16 EN

18 7. OIKEUDELLISTEN TAI HALLINNOLLISTEN MENETTELYJEN VUOKSI KESKEYTETYT TOIMET Jäsenvaltioiden on päätettävä sellaisten toimien osalta, joihin sovelletaan lykkäävää vaikutusta omaavia oikeudellisia menettelyjä tai hallinnollista muutoksenhakua, ennen lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, ja ohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, olisiko toimi kokonaisuudessaan tai osittain poistettava ohjelmasta ja/tai korvattava toisella toimella (joka voi perustua varallaololuettelossa oleviin hankkeisiin) ennen määräajan päättymistä; sen jälkeen kun komissiolle on ilmoitettu poistamisesta tai korvaamisesta, jäsenvaltio vastaa poistettujen tai korvattujen toimien kaikista vaikutuksista (esim. taloudelliset seuraukset tai määrät, joita ei saada perittyä takaisin), vai pidettävä edelleen ohjelmassa. Sen jälkeen kun ohjelman lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus on esitetty, lykkäävää vaikutusta omaavan oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun kohteena olevaa toimea ei saa korvata edes toisella varallaololuettelossa olevalla toimella, joka on voitu saattaa päätökseen ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää. Korvaavat toimet on valittava asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt. Jos lykkääviä vaikutuksia omaava oikeudellinen menettely tai hallinnollinen muutoksenhaku koskee väärinkäytöksiä, kynnysarvon ylittävät väärinkäytökset on ilmoitettava OLAF:ille asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2035/2005, 3 artiklan mukaisesti. OLAF:ille on niin ikään ilmoitettava väärinkäytöksiä koskevat jatkotoimet mukaan luettuna päätös poistaa toimi ohjelmasta tai korvata se taikka tarvittaessa aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä tai takaisinperinnästä luopuminen, kuten mainitun asetuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään. Tiedot kaikkien väärinkäytösten käsittelystä on esitettävä yhteenvetotaulukossa näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevan 1.2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on esitettävä komissiolle asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen erityiskertomus kynnysarvon ylittävistä ja OLAF:ille ilmoitetuista väärinkäytöksistä, joiden osalta takaisinperintä on mahdotonta. Kynnysarvon alittaviin väärinkäytöksiin liittyvät menot, joita ei saada perittyä takaisin, voidaan sisällyttää lopulliseen menoilmoitukseen eikä niitä tarkastella mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komission maksettavana olevat tai jäsenvaltiolta takaisinperittävät enimmäismäärät muodostavat keskeytettyjen toimien osalta vielä maksamattoman jäsenvaltion ja komission sitoumuksen siihen asti, kun vastuussa olevat kansalliset viranomaiset tekevät asiaa koskevan lopullisen päätöksen. Tämän vuoksi jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun tuloksesta. Oikeudellisen menettelyn EN 17 EN

19 tuloksen perusteella ja tarvittaessa sen jälkeen kun tapausta on tarkasteltu asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksatusta jatketaan, jo maksetut summat peritään takaisin tai jos asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus hyväksytään, jo suoritetut maksut vahvistetaan. 8. LOPULLISEN RAHOITUSOSUUDEN LASKEMINEN Yhteisön rahoitusosuus ei saa ylittää minkään yksittäisen rahaston osalta pienintä määrää millään seuraavista tasoista. (1) Toimenpidetasolla pienempi seuraavista kahdesta määrästä: a) määrä, joka saadaan kertomalla ilmoitetut tukikelpoiset menot toimenpiteen lopullisen rahoitussuunnitelman mukaisella yhteisön yhteisrahoitusosuudella, tai b) määrä, joka ilmoitetaan lopullisia menoja koskevassa todennetussa ilmoituksessa lopulliselle tuensaajalle kohdennettuna komission rahoitusosuutena (joka on maksettu tai joka maksetaan lopulliselle tuensaajalle). Lopullista rahoitusosuutta laskettaessa komissio ei luonnollisesti rajoita a ja b alakohdassa esitettyjä määriä ohjelma-asiakirjan täydennykseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpidetason vastaaviin määriin. (2) Toimintalinjatasolla viimeisimpään komission päätökseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa mainittu yhteisön rahoitusosuus, jota on korotettu kahdella prosentilla, riippumatta siirtymävaiheessa oleville alueille ja muille alueille kohdennetuista määristä 12. (3) Ohjelmatasolla myönnetty tuki erikseen siirtymävaiheessa olevilla alueilla ja muilla alueilla. Yhteisön rahoitusosuus ei saa milloinkaan ylittää yksittäisen rahaston osalta jäsenvaltion ilmoittamaa määrää, jos ilmoitettu määrä on pienempi kuin laskettu komission maksettavana oleva määrä. 12 Tällaisella joustolla täydennetään jäsenvaltioilla olevaa joustovaraa siinä mielessä, että ne saavat muuttaa ohjelmiensa rahoitussuunnitelmia vuoden 2006 loppuun asti, kuten näiden suuntaviivojen 2.1 kohdassa esitetään, ja ohjelma-asiakirjan täydennyksiään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty, koska ohjelmakauden ohjelmatyötä koskevien sääntöjen mukaan rahoitus on jaoteltava toimintalinjoittain ja vuosittain ja koska aikaisempien vuosien rahoitussuunnitelmia ei ole mahdollista muuttaa. Ohjelmakautta koskevassa komission ehdotuksessa ei esitetä rahoituksen jaottelemista toimintalinjoittain ja vuosittain, minkä vuoksi mahdollisuus soveltaa lisäjoustoa rajoittuu ainoastaan kauden ohjelmiin. EN 18 EN

20 Näiden suuntaviivojen liitteessä 3 annetaan esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta. Kun lopullinen rahoitusosuus on laskettu, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle maksettavan tai takaisinperittävän loppuerän ja pyytää jäsenvaltiota esittämään huomautuksensa. Jos määrä, joka komission yksiköiden on määrä maksaa, on pienempi kuin jäsenvaltion pyytämä määrä ja jos jäsenvaltion kanssa ei päästä sopimukseen maksettavasta tai takaisinperittävästä loppusummasta, tai jos jäsenvaltio ei vastaa komission pyyntöön, joka koskee huomautusten esittämistä komission asettamaan määräaikaan mennessä, komissio toteuttaa rahoitusoikaisun asetuksen (EY) N:o 1260/99 39 artiklan mukaisella päätöksellä. 9. EURO Komission asetuksessa (EY) N:o 643/2000 vahvistetaan euron käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset säännökset talousarvion toteuttamisessa rakennerahastojen osalta päättämisasiakirjat mukaan luettuina. EN 19 EN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta annettavaa tukea varten vahvistettujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot