EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat FI FI

3 KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat EN 2 EN

4 SISÄLLYS 1. Päättäminen: yleiset periaatteet Päättämisen valmistelu ( ) Komission päätösten muuttaminen Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Toimia koskevat sitoumukset Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Menojen tukikelpoisuus Päättämisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Päättämisasiakirjat Rahastokohtainen päättäminen Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Päättämisasiakirjojen sisältö Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Loppukertomus Tuen päättymistä koskeva lausuma...15 EN 3 EN

5 5. Maksusitoumusten vapauttaminen: n+2 -säännön soveltaminen päättämisen yhteydessä Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Keskeneräiset ja ei-toimivat hankkeet päättämisen yhteydessä Oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi keskeytetyt toimet Lopullisen rahoitusosuuden laskeminen Euro...19 Liite 1 Loppukertomus Vähimmäisvaatimukset...20 Liite 2 Ohjeita asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan mukaisesti annettavan, tuen päättymistä koskevan lausuman valmistelusta ja sen sisällöstä...24 Liite 3 Esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta PÄÄTTÄMINEN: YLEISET PERIAATTEET Näitä suuntaviivoja sovelletaan rakennerahastotuen päättämiseen eivätkä ne rajoita eri rahastoja koskevien erityissääntöjen soveltamista tietyissä kysymyksissä. 1 Tuen päättäminen kattaa vielä maksamattomien yhteisön sitoumusten maksamisen, mihin sisältyy sitoumuksen loppuerän suorittaminen nimetylle viranomaiselle tai veloitusilmoituksen toimittaminen ja mahdollisen loppuerän vapauttaminen, sekä lisäksi jakson, joka ulottuu siihen asti, kunnes kaikki tukeen tai toimintoihin liittyvät komission ja jäsenvaltioiden oikeudet ja velvoitteet ovat rauenneet. Lopullinen suoritus ei rajoita komission oikeutta tehdä rahoitusoikaisuja. 1 Näissä suuntaviivoissa esitetyt oikeudelliset tulkinnat eivät rajoita yhteisön tuomioistuinten kyseisiä säännöksiä koskevia ratkaisuja. Vaikka suuntaviivojen on tarkoitus kattaa useimmat tavanomaiseen päättämiseen liittyvät kysymykset, komission yksiköiden voi olla tarpeen tarkastella erityisongelmia tapauskohtaisesti. EN 4 EN

6 2. PÄÄTTÄMISEN VALMISTELU ( ) 2.1. Komission päätösten muuttaminen Komission päätöksiä voidaan muuttaa ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että muuttamista koskeva pyyntö on esitetty komissiolle ennen mainittua päivää. Komission päätöksiin liitettyjä rahoitussuunnitelmia ei kuitenkaan muuteta jäsenvaltioiden pyynnöstä, jos pyynnöt esitetään seuraavassa kohdassa vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen 2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat muuttaa komission päätökseen liitettyä rahoitussuunnitelmaa, on esitettävä pyyntö komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006, jos muutos koskee rakennerahastojen tai ohjelmien välistä siirtoa. Muissa tapauksissa pyyntö on esitettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista edellyttävät ohjelma-asiakirjan täydennyksen muutokset sallitaan vain, jos muutokset esitetään komissiolle edellä 2.1 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Saman rahaston toimenpiteiden väliset siirrot ja uusien toimenpiteiden lisäämiset ovat mahdollisia vuoden 2006 jälkeen ja tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että komission päätöksen rahoitussuunnitelmaa ei tarvitse muuttaa. Toimenpiteiden yhteisrahoitusosuutta voidaan muuttaa tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että kunkin rahoituslähteen kokonaismäärä kyseistä toimintalinjaa varten pysyy ennallaan. Mainittuun päivämäärään asti jäsenvaltiot voivat myös tehdä siirtoja erilaisten kansallisten julkisen rahoituksen lähteiden välillä sillä edellytyksellä, että kansallinen julkinen rahoitus pysyy toimintalinjatasolla muuttumattomana. Ohjelma-asiakirjaan voidaan ohjelman menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti tehdä muita muutoksia, jotka eivät edellytä komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista ja jotka seurantakomitea on hyväksynyt. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan mukaisesti ohjelma-asiakirjan täydennysten muutokset on esitettävä komissiolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun seurantakomitea on ne hyväksynyt. 2 Tämä vastaa komission kantaa, jonka mukaan se vastustaa aiempien rahoitussuunnitelmien muuttamista takautuvasti, kuten asiakirjassa CDRR/04/50/00 todetaan. EN 5 EN

7 Lopullisen ohjelma-asiakirjan täydennyksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon on oltava tuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon mukaisia Toimia koskevat sitoumukset Ohjelmakauden menoihin liittyville jäsenvaltioiden sitoumuksille ei ole asetettu erityistä määräaikaa, vaan ohjelmista vastaavat viranomaiset voivat periaatteessa tehdä sitoumuksia menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Sitoumukset on kuitenkin käytännössä tehtävä ajoissa, jotta lopulliset tuensaajat pystyvät toteuttamaan toimet ja suorittamaan maksut viimeistään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivänä. Asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti toimien hyväksymisestä tehtävien päätösten on perustuttava ohjelmaa varten vahvistettuihin tavanomaisiin valinta- ja hyväksymisperusteisiin sekä menettelyihin; jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Valtiontukisääntöjen muutokset Alueellisia valtiontukia koskevien vuoden 1998 suuntaviivojen, EU-25:tä koskevien vuosien aluetukikarttojen, koulutustukea, työllisyyttä ja pk-yritystukea (pk-yrityksiä koskeva T&K-tuki mukaan luettuna) koskevan kolmen ryhmäpoikkeusasetuksen ja de minimis -asetuksen voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta Sama koskee myös T&K-puitteita (1996), joiden voimassaoloaikaa jatkettiin äskettäin vuoden 2006 loppuun asti. Komissio hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 2005 kansallisia aluetukia koskevat uudet suuntaviivat vuosiksi , EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet ja luonnoksen alueellista investointitukea koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta, joita on tarkoitus soveltaa avoimiin tukijärjestelmiin ja joiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen. Uudet suuntaviivat julkaistiin virallisessa lehdessä 4 päivänä maaliskuuta Komissio toimitti virallisen ehdotuksensa toimenpiteiksi kaikille jäsenvaltioille 6 päivänä maaliskuuta Lisäksi kilpailun pääosaston www-sivuilla on julkaistu luonnos komission asetukseksi EY:n 3 Komissio antoi 25. huhtikuuta 2003 tiedonannon rakennepolitiikan hallinnon yksinkertaistamisesta, selkiyttämisestä, koordinoinnista ja joustavuudesta kaudella , C(2003) 1255, jonka II.1.1 kohdan mukaisesti on mahdollista muuttaa komission päätöksen rahoitussuunnitelmassa toimintalinjoittain esitetyn rahoituksen julkisen ja yksityisen osuuden välistä jakoa ohjelma-asiakirjan täydennyksessä; tämä mahdollisuus ei 31. joulukuuta 2006 jälkeen enää ole jäsenvaltioiden käytettävissä. EN 6 EN

8 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta alueelliseen investointitukeen (ns. ryhmäpoikkeusasetus) ennen sen julkaisemista virallisessa lehdessä. Aluetukia koskevien vuosien suuntaviivojen mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava koko aluettaan koskeva vuosien aluetukikartta mahdollisimman pian suuntaviivojen julkaisemisen jälkeen. Komissio aikoo hyväksyä uudet aluetukikartat mahdollisimman nopeasti. Edellä mainittujen toimenpiteiden mukaisesti, kuitenkaan rajoittamatta pk-yrityksiä ja työllistämistukea koskevien ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista, kaikista nykyisistä aluetukijärjestelmistä (investointi- ja toimintatuki) on luovuttava asteittain 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä (useimpien voimassaoloaika päättyy joka tapauksessa tuona päivänä). Jos ympäristöinvestointeihin voidaan ympäristötukijärjestelmissä antaa alueellista investointitukea ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen alaviitteen 29 mukaisesti, jäsenvaltioiden on lisäksi toimenpiteiden mukaisesti muutettava asianomaisia järjestelmiä varmistaakseen, että tukea voidaan myöntää vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen edellyttäen, että se noudattaa tuen myöntämispäivänä voimassa olevaa uutta aluetukikarttaa. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava muita voimassa olevia tukijärjestelmiään sen varmistamiseksi, että esimerkiksi koulutustukeen, tutkimus- ja kehittämistukeen tai ympäristötukeen mahdollisesti liittyviä aluelisiä myönnetään vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen alueilla, jotka ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan nojalla tukikelpoisia komission vahvistamien, tuen myöntämispäivänä voimassa olevien aluetukikarttojen mukaisesti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet hyväksyvänsä toimenpiteet. Tämän vuoksi alueellista investointi- tai toimintatukea voidaan myöntää vuoden 2006 jälkeen vain, jos se kuuluu (parhaillaan valmisteilla olevan) avointa alueellista investointitukea koskevan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen, pk-yrityksiä koskevan voimassa olevan ryhmäpoikkeusasetuksen tai EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen perusteella tehdyn komission hyväksymispäätöksen soveltamisalaan. Komissio katsoo, että vuoden 2006 jälkeistä alueellista investointi- tai toimintatukea koskevat ilmoitukset eivät ole täydellisiä, minkä vuoksi se tekee tällaista tukea koskevat päätöksensä vasta sen jälkeen, kun vuosien aluetukikartat on hyväksytty. Komissio aikoo ennen vuotta 2007 pohtia, pitäisikö koulutustukea, työllisyystukea ja pk-yritystukea koskevien nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten voimassaoloaikaa jatkaa vuodella vuoden 2007 loppuun asti ja korvata tämän jälkeen kyseiset asetukset yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella, jossa nämä ryhmäpoikkeusasetukset ja aluetukea koskeva ryhmäpoikkeusasetus kootaan yhteen tekstiin. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus hyväksyä vuoden 2007 aikana. Lisäksi uusi de minimis -ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus antaa ennen vuotta EUVL C 54, s. 13. EN 7 EN

9 Nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten nojalla poikkeuksen saaneisiin tukijärjestelmiin sovelletaan joka tapauksessa poikkeusta kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan asetusten voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Jos näihin ryhmäpoikkeusasetuksiin sisältyy tukialueita koskevia erityissäännöksiä, näitä säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain, jos kyseinen alue saa edelleen tai alkaa saada aluetukea tuen myöntämisen aikaan sovellettavan aluetukikartan nojalla Mahdollisuus jatkaa aluetukijärjestelmien ja muiden tukijärjestelmien soveltamista vuosina 2007 ja 2008 Kuten kohdassa todetaan, aluetukijärjestelmien soveltamisen jatkaminen vuoden 2006 jälkeen on mahdollista vasta, kun uudet aluetukikartat on vahvistettu. Jos jäsenvaltio haluaa jatkaa aluetukijärjestelmien soveltamista vuoden 2006 jälkeen, sen on ilmoitettava komissiolle järjestelmän soveltamisen jatkamisesta ja annettava tiedoksi aluetukea koskevien vuosien suuntaviivojen mukaiset tarvittavat muutokset 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 mukaisesti mahdollisuuksien mukaan asetuksen 4 artiklassa säädettyä yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä noudattaen heti, kun komissio on hyväksynyt uudet kartat, paitsi jos ilmoitusta ei enää tarvita siitä syystä, että järjestelmän soveltamista jatketaan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. Uudelleenilmoittaminen ja järjestelmän mukauttaminen ei tarkoita sitä, että 31 päivänä joulukuuta 2006 voimassa olevia tuensaajien kanssa tehtyjä yksittäisiä tukisopimuksia tulisi muuttaa valtiontukia koskevan oikeudellisen välineen tarkistamisen vuoksi. Valtiontukia arvioitaessa sovelletaan niitä sääntöjä, jotka olivat voimassa tuen myöntämishetkellä, toisin sanoen silloin kun annettiin oikeudellisesti sitova säädös, jonka perusteella tuensaaja sai oikeuden tukeen. Jos tuensaaja saa oikeuden tukeen ennen vuoden 2006 päättymistä, sovelletaan edelleen ennen vuotta 2007 voimassa olleita sääntöjä Alueellisten valtiontukijärjestelmien soveltamisen jatkamista rakennerahastosääntöjen mukaisesti koskevat järjestelyt Jos jäsenvaltio haluaa muuttaa olemassa olevan tukijärjestelmän uusien valtiontukisääntöjen mukaiseksi (esimerkiksi sen keston pidentämiseksi, tukiintensiteetin mukauttamiseksi sovellettavassa aluetukikartassa määriteltyihin aluetuen uusiin enimmäismääriin, lopullisen tuensaajan muuttamiseksi tai suurten yritysten korvaamiseksi pk-yrityksillä), on muutettava ohjelma-asiakirjan täydennystä ja varsinkin valtiontukitaulukko on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan osoittaa, että järjestelmää sovelletaan edelleen asianmukaisesti valtiontukisääntöjä noudattaen. Jos muutokset ovat komission hyväksymässä alkuperäisessä tukipäätöksessä vahvistetun alkuperäisen tukijärjestelmän kuvauksen mukaisia ja alkuperäisen järjestelmän nimike säilyy samana (sen tunnistamisen helpottamiseksi), rakennerahastotoimesta tehtyä alkuperäistä komission päätöstä ei ole tarpeen muuttaa. Komissiolle on ilmoitettava tästä muutoksesta yhden kuukauden kuluessa, ja sille on toimitettava muutettu valtiontukitaulukko samoin kuin jäljennös joko muutettua valtiontukea koskevasta komission hyväksymiskirjeestä ilmoitetun tuen osalta tai ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvien avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti toimitettu tiivistelmä, kun tuki on ryhmäpoikkeusasetuksella vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. EN 8 EN

10 Muissa tapauksissa, myös silloin kun jäsenvaltio haluaa ottaa käyttöön uuden tukijärjestelmän tai muuttaa olemassa olevan järjestelmän tavoitetta, ohjelmaa on muutettava ja komission on tehtävä muodollinen päätös Menojen tukikelpoisuus Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä vahvistetaan rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa päätöksessä. Käytännössä päätöksissä mainittu tukikelpoisuuden päättymispäivä on tukea asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti myöntäville elimille aiheutuneiden menojen osalta yleensä 31 päivä joulukuuta 2008 tai 30 päivä huhtikuuta 2009 (perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiset tukijärjestelmät ja jäsenvaltion nimeämien elinten myöntämä tuki, jonka lopullisia tuensaajia ovat tuen myöntävät elimet). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ohjelma-asiakirjan täydennyksessä, onko tuki jäsenvaltioiden nimeämien elinten myöntämä Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivän lykkääminen Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä mainitun asetuksen 14 ja 15 artiklan säännöksiä noudattaen. Komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää poikkeustapauksissa, kun kyseessä on ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista, tai yksin komission tekemä ilmeinen virhe ja jäsenvaltio on esittänyt asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön. Ohjeita ylivoimaisen esteen merkityksestä ja vaadittavasta syy-yhteydestä ylivoimaisen esteen ja tuen täytäntöönpanon välillä annetaan liitteessä 1 kohdissa 2.1 ja 2.2. Pyyntö on esitettävä ennen menojen tukikelpoisuuden päättymistä, ja siinä on esitettävä tiedot, joiden perusteella lykkäystä pyydetään. Komissio tarkastelee kutakin pyyntöä tapauskohtaisesti ja voi muuttaa ohjelmaa koskevassa päätöksessä mainittua menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että perustelujen ja ehdotetun lykkäyksen välillä on suora syy-yhteys. Lykkäämistä ei voida perustella päätösten tekemisen viivästymisellä. Jos menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykätään, lykätään myös päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. EN 9 EN

11 Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykättäessä otetaan huomioon se, että päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä ja hyvissä ajoin ennen komissiolle asetettua vapauttamista koskevaa määräaikaa, joka vahvistetaan ohjelmakauden osalta tulevassa lainsäädännössä Tuen maksaminen halpakorkoisia lainoja / korkotukia koskevissa järjestelmissä Näiden järjestelmien kohtelua päättämisen yhteydessä käsitellään asiakirjassa CDRR/02/0033/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä Riskipääoma-, laina- ja takuurahastot Näihin rahastoihin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä esitetyissä säännöissä 8 ja 9. Säännössä 8 olevan 2.6 kohdan mukaan rakennerahastojen rahoitusosuudelle määritellyt riskipääoma- ja lainarahastojen tuotot on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Vastaavasti säännössä 9 olevassa 2.5 kohdassa todetaan takuurahastojen osalta, että takuiden vapautumisen jälkeen jäljelle jääneet rakennerahastojen rahoitusosuudet on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että näitä sääntöjä noudatetaan päättämisen jälkeen. Komissiolle on maksettava takaisin kaikki sen riskipääoma-, laina- ja takuurahastojen osalta maksamat määrät, jotka ylittävät rahastojen tukikelpoiset menot, sellaisina kuin ne ovat laskettuina säännössä 8 olevan 2.8 kohdan ja säännössä 9 olevan 2.7 kohdan mukaisesti. 3. PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 3.1. Päättämisasiakirjat Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle päättämisen yhteydessä kunkin ohjelman osalta kolme asiakirjaa eli lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus ja lausuma tuen päättymisestä (jäljempänä päättämisasiakirjat ). Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta päättämisasiakirjoihin kuuluvat asetuksen (EY) N:o 366/ artiklassa tarkoitetut toteutumisastetta koskevat tiedot. EN 10 EN

12 3.2. Rahastokohtainen päättäminen Komissio voi maksaa rahaston loppusumman, jos se on saanut loppuerän maksatuspyynnön, tuen päättymistä koskevan lausuman ja loppukertomuksen rahastoa varten. Tähän loppukertomukseen olisi rahastoa varten sisällytettävä kaikki tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99 ja muissa sovellettavissa asetuksissa sekä loppukertomuksen sisältöä koskevien suuntaviivojen liitteessä Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toimitettava viimeisen rahastokohtaisen loppukertomuksensa yhteydessä loppukertomus kyseistä ohjelmaa varten. Tähän ohjelman loppukertomukseen on sisällytettävä rahastokohtaiset loppukertomukset sekä tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99, muissa sovellettavissa asetuksissa ja koko ohjelmaa koskevien suuntaviivojen liitteessä Asetuksen (EY) N:o 1260/99 38 artiklan 6 kohdan mukaiseen asiakirjojen säilyttämiseen sekä mainitun asetuksen 32 artiklan 5 kohdan mukaiseen loppumaksun oikaisemiseen liittyvien ajanjaksojen laskemista varten komissio ottaa jaksojen aloituspisteeksi seuraavista päivämääristä soveltuvan: i) komission suorittaman loppumaksun päivämäärä, ii) jäsenvaltion rahastolle suorittaman palautuksen päivämäärä, iii) korvauksen päivämäärä tai iv) päättämistä koskevan komission kirjeen päivämäärä, jos loppusummaa ei ole maksettu, koska jo suoritettujen maksujen määrät riittävät kattamaan menot Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Kaikki päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa komission päätöksessä vahvistetusta menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä Komissio katsoo vastaanottaneensa ajoissa päättämisasiakirjat, jotka on lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, mistä postileimaa pidetään osoituksena. Kun lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus esitetään sähköisesti, otetaan huomioon sähköisen toimituksen päivämäärä Kun ohjelmaan sisältyy toimia, joita koskevien menojen rahastokohtainen tukikelpoisuus päättyy eri päivinä, jälkimmäinen tai viimeinen näistä päivistä katsotaan menojen tukikelpoisuuden päättymispäiväksi, kun lasketaan jaksoa, jonka kuluessa kyseistä rahastoa koskevat päättämisasiakirjojat on esitettävä Rahastokohtainen loppukertomus on esitettävä sovellettavaan määräaikaan mennessä, vaikka joidenkin toimien toteuttaminen olisi keskeytetty oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. EN 11 EN

13 Vuotuista täytäntöönpanokertomusta ei vaadita ohjelman täytäntöönpanon viimeisen täyden kalenterivuoden osalta edellyttäen, että loppukertomukseen sisältyy erillinen jakso ohjelman täytäntöönpanosta kyseisen vuoden ja minkä tahansa sen jälkeisen ohjelmaa koskevien menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edeltävän ajanjakson ajalta Epäilyjen välttämiseksi ohjelman viimeistä täyttä kalenterivuotta edeltäviä vuosia koskevat vuosikertomukset on esitettävä Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Komissio lähettää jäsenvaltioille kirjeen kaksi kuukautta ennen päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. Kirjeessä ilmoitetaan jäsenvaltiolle, että ellei rahastokohtaisia päättämisasiakirjoja esitetä ajoissa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä käytettävissään olevia asiakirjoja ja tekee kohdan mukaisesti automaattisen vapauttamisen sekä rahoitusoikaisun Jos kaikkia jotakin rahastoa koskevia päättämisasiakirjoja ei ole toimitettu sovellettavaan määräaikaan mennessä, rahastosta tai rahastoista yhteisrahoitetut tukeen osoitettujen varojen osat vapautetaan automaattisesti viimeistään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta määräajasta ja aiheettomasti maksetut määrät on maksettava takaisin Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, ei ole esitetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään rahastokohtaisia lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja otetaan huomioon viimeisimmässä vuosikertomuksessa annetut tiedot Jos rahastokohtaista tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei esitetä sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään kyseiselle rahastolle esitettyä lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja rahastolle annettua loppukertomusta Jos rahastokohtaista todennettua menoilmoitusta ei ole lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättäminen tapahtuu viimeisimmän hyväksyttävän maksatushakemuksen perusteella Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, tai rahastolle suunnattua, tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei ole esitetty, komissio tekee rahoitusoikaisun 5, vaikka sitoumus olisi jo vapautettu automaattisesti. Tällaisen rahoitusoikaisun perustana ei ole se, että tällaisia asiakirjoja ei ole toimitettu 5 Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista suuntaviivoista tehdyn komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 12 EN

14 soveltuvaan määräaikaan mennessä, vaan se, että näiden asiakirjojen puuttuminen vaikeuttaa suuresti komission tehtävänä olevaa arviointia, joka koskee tukea ja ilmoitettujen menojen oikeellisuutta Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Jäsenvaltiot eivät saa muuttaa loppuerää koskevaa maksatushakemustaan tai todennettua menoilmoitusta niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota korjaamaan loppuerää koskevaa maksatushakemusta tai lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta esittämällä lisätietoja tai tekemällä teknisiä korjauksia, jos tällaiset lisätiedot tai korjaukset liittyvät ennen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä ilmoitettuihin menoihin. Tällöin komissio antaa jäsenvaltiolle kaksi kuukautta aikaa korjausten tekemiseen. Jos korjauksia ei tehdä kahden kuukauden kuluessa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä niitä tietoja, jotka olivat sen käytettävissä kahden kuukauden ajanjakson päättyessä. 4. PÄÄTTÄMISASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ 4.1. Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Yleinen periaate Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon sisältyy loppuerää koskeva maksatushakemus, on laadittava komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Ilmoitettujen menojen tulisi liittyä maksettaviin tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamiin menoihin, joiden on vastattava lopullisten tuensaajien suorittamia maksuja ja jotka on todistettava maksettujen laskujen tai muiden vastaavien kirjanpitotositteiden avulla asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti. Edellytykset, jotka maksuviranomaisen on tarkastettava lopullisia menoja koskevaa ilmoitusta todentaessaan, vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevassa mallissa, mainitun asetuksen 9 artiklassa ja näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevissa tuen päättymistä koskevan lausuman laatimista koskevissa ohjeissa. Lopullisia menoja koskevaan ilmoitukseen on liitettävä selvitys asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II tarkoitetuista takaisinperinnöistä. Asiakirjassa CDRR/01/0102, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 3, annetaan ohjeita takaisinperintöjä koskevasta selvityksestä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lopullisen menoilmoituksen ja maksatushakemuksen sekä komission suorittaman loppuerän maksun välisenä aikana suoritetut takaisinperinnät, jotta komissio voi vähentää ne. Päättämisasiakirjoissa tällaiset tapaukset on esitettävä oikeudellisten menettelyjen kohteena olevina tapauksina tai ratkaisematta olevina väärinkäytöstapauksina. Päättämisen yhteydessä edelleen käsiteltävinä olevat mahdolliset takaisinperinnät kirjataan komission tileihin saamisina. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi ilmoitettava komissiolle lopullisen EN 13 EN

15 menoilmoituksen esittämisen ja ohjelman päättämisen jälkeen suoritetut takaisinperinnät ja maksettava rakennerahastojen rahoitusosuus takaisin komissiolle. Jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun ennakkomaksun perusteeksi on esitettävä lopullisten tuensaajien suorittamat maksut viimeistään siinä vaiheessa, kun haetaan tuen loppuerän maksamista Ennakkomaksusta kertyneiden korkojen käyttö Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/1999 johdanto-osan 42 kappaleessa todetaan, asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti maksetusta ennakkomaksusta saatavat korot ovat jäsenvaltion varoja ja maksuviranomaisen on kohdennettava ne 32 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti kyseiseen tukitoimeen. Korot voidaan sisällyttää kansalliseen rahoitusosuuteen lisäämällä ne ennakoituun kansalliseen julkiseen yhteisrahoitukseen tai korvaamalla niillä sitä. Valtioiden välisiin tilitapahtumiin liittyvät maksut Peace-ohjelman ja yhteisöaloitteiden yhteydessä voivat saada tukea rakennerahastoista ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 7 Vastaavasti yleiskattavan tuen osalta nimetyn välittäjän ennen tuen loppumaksua maksamat korkokulut voivat saada tukea ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 8 Loppukertomuksessa on ilmoitettava määrät ja toimet, joihin tällainen korkotulo on kohdennettu Loppukertomus Komission olisi pystyttävä loppukertomuksen avulla tarkastamaan, onko tukea koskeva päätös, sellaisena kuin se on muutettuna, pantu asianmukaisesti täytäntöön ja onko ohjelman tavoitteet saavutettu. Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, seurantakomitean on tarkasteltava loppukertomusta ennen sen lähettämistä komissiolle n+2 -sääntöä koskevan tiedonannon 8 kohta, , C(2003) Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. EN 14 EN

16 Loppukertomuksen on sisällettävä asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot. Loppukertomuksessa vähintään esitettävät vähimmäistiedot vahvistetaan näiden suuntaviivojen liitteessä 1. Loppukertomuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot maksettavista tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamista kokonaismenoista, joiden on vastattava lopullisen tuensaajan suorittamia maksuja, sekä kunkin rahaston rahoitusosuudesta toimenpide- ja toimikohtaisesti jaoteltuna. 9 Jos joidenkin toimien toteuttaminen keskeytetään oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi samaan aikaan kun loppukertomus esitetään, loppukertomuksessa on ilmoitettava menettelyjen luonne ja yksityiskohdat sekä niihin liittyvät määrät. Loppukertomuksen on niin ikään sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 2 mukaisista tulojen vähennyksistä. Rahoituksen toteutumista koskevassa jaksossa esitettyjen määrien on vastattava lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja loppuerän maksatuspyyntöä. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti komission on ilmoitettava jäsenvaltiolle viiden kuukauden kuluessa loppukertomuksen vastaanottamisesta, mikäli se ei ole tyytyväinen loppukertomukseen rahoitusta koskevien tietojen johdonmukaisuus mukaan luettuna ja mainittava syyt tyytymättömyyteensä. Muussa tapauksessa loppukertomus katsotaan hyväksytyksi. Jos loppukertomusta pidetään puutteellisena, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja käynnistää sen kanssa vuoropuhelun, jotta jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus parantaa loppukertomustaan. Jos jäsenvaltio ei tee loppukertomukseensa vaadittuja parannuksia, komissio voi päättää tehdä rahoitusoikaisuja Tuen päättymistä koskeva lausuma Asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä III on suuntaa-antava malli tuen päättyessä annettavasta lausumasta. Lausuma on laadittava asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 438/2001 V luvun mukaisesti. Tarkempia ohjeita lausuman laatimisesta ja sen sisällöstä annetaan näiden suuntaviivojen liitteessä MAKSUSITOUMUSTEN VAPAUTTAMINEN: N+2 -SÄÄNNÖN SOVELTAMINEN PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ 5.1. Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Päättämisen yhteydessä sovelletaan soveltuvin osin 18 päivänä elokuuta 2003 annettua n+2 -tiedonantoa Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskevissa loppukertomuksissa ei tarvitse esittää yksityiskohtaisia tietoja toimitasolla edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa nämä tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. Em. komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 15 EN

17 5.2. Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Varainhoitoasetuksen 157 artiklan mukaisesti vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe tai ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista. Tämän säännön soveltamisesta annetaan joitakin ohjeita asiakirjassa CDRR/03/0040/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 1, ja "n+2" -tiedonannossa. 6. KESKENERÄISET JA EI-TOIMIVAT HANKKEET PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ Hallintoviranomaisen, välittävän elimen, maksuviranomaisen ja jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus sekä ilmoitettujen menojen oikeellisuus ja asianmukaisuus moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltion on liitettävä loppukertomukseen luettelo päättämisen aikaan vielä keskeneräisistä ja ei-toimivista toimista toimenpidekohtaisesti jaoteltuna ottaen huomioon toimelle asetetut tavoitteet, tuen myöntämisestä toimelle tehty päätös ja kaikki toimeen liittyvät edellytykset. 11 Luettelossa on eriteltävä toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot eivät osallistu seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltion on saatettava omalla kustannuksellaan päätökseen tai toimiviksi kaikki keskeneräiset tai ei-toimivat toimet viimeistään kahden vuoden kuluessa loppukertomuksen esittämisen määräajasta. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden ajanjakson päättyessä, onko tällaiset hankkeet saatettu päätökseen tai toimiviksi. Jos toimia ei ole saatettu päätökseen tai toimiviksi ajanjakson päättymiseen mennessä, komissio toteuttaa tarvittavat toimet yhteisön varojen perimiseksi takaisin. toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot osallistuvat seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltioiden viranomaisten on laadittava kunkin ohjelmakauden osalta toimesta erillinen ja yksityiskohtainen kuvaus. Toimi on jaettava vähintään kahteen erilliseen ja tunnistettavaan rahoitus- ja fyysiseen tai kehitysvaiheeseen, jotka vastaavat kahta kyseistä tukimuotoa. Tavoitteena on varmistaa avoin täytäntöönpano ja seuranta sekä helpottaa valvontaa. Jos toimen ensimmäistä osaa ei saada päätökseen tai toimivaksi ensimmäisen ohjelmakauden aikana, sen päätökseen tai toimivaksi saattamiseen liittyvät menot voidaan hyväksyä toisella ohjelmakaudella edellyttäen, että yhteisrahoitusta ja tukikelpoisuutta koskevat edellytykset täyttyvät (sisällyttäminen toiseen ohjelmaan, oikeudellinen ja rahoitusta koskeva sitoumus, josta vastuussa oleva viranomainen tekee päätöksen). Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltion on varmistettava, ettei samaa hanketta rahoiteta kahteen kertaan yhteisön varoista. 11 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskeviin loppukertomuksiin ei tarvitse liittää tätä luetteloa edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa sen ja muut 6 kohdassa esitetyt tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. EN 16 EN

18 7. OIKEUDELLISTEN TAI HALLINNOLLISTEN MENETTELYJEN VUOKSI KESKEYTETYT TOIMET Jäsenvaltioiden on päätettävä sellaisten toimien osalta, joihin sovelletaan lykkäävää vaikutusta omaavia oikeudellisia menettelyjä tai hallinnollista muutoksenhakua, ennen lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, ja ohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, olisiko toimi kokonaisuudessaan tai osittain poistettava ohjelmasta ja/tai korvattava toisella toimella (joka voi perustua varallaololuettelossa oleviin hankkeisiin) ennen määräajan päättymistä; sen jälkeen kun komissiolle on ilmoitettu poistamisesta tai korvaamisesta, jäsenvaltio vastaa poistettujen tai korvattujen toimien kaikista vaikutuksista (esim. taloudelliset seuraukset tai määrät, joita ei saada perittyä takaisin), vai pidettävä edelleen ohjelmassa. Sen jälkeen kun ohjelman lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus on esitetty, lykkäävää vaikutusta omaavan oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun kohteena olevaa toimea ei saa korvata edes toisella varallaololuettelossa olevalla toimella, joka on voitu saattaa päätökseen ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää. Korvaavat toimet on valittava asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt. Jos lykkääviä vaikutuksia omaava oikeudellinen menettely tai hallinnollinen muutoksenhaku koskee väärinkäytöksiä, kynnysarvon ylittävät väärinkäytökset on ilmoitettava OLAF:ille asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2035/2005, 3 artiklan mukaisesti. OLAF:ille on niin ikään ilmoitettava väärinkäytöksiä koskevat jatkotoimet mukaan luettuna päätös poistaa toimi ohjelmasta tai korvata se taikka tarvittaessa aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä tai takaisinperinnästä luopuminen, kuten mainitun asetuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään. Tiedot kaikkien väärinkäytösten käsittelystä on esitettävä yhteenvetotaulukossa näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevan 1.2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on esitettävä komissiolle asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen erityiskertomus kynnysarvon ylittävistä ja OLAF:ille ilmoitetuista väärinkäytöksistä, joiden osalta takaisinperintä on mahdotonta. Kynnysarvon alittaviin väärinkäytöksiin liittyvät menot, joita ei saada perittyä takaisin, voidaan sisällyttää lopulliseen menoilmoitukseen eikä niitä tarkastella mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komission maksettavana olevat tai jäsenvaltiolta takaisinperittävät enimmäismäärät muodostavat keskeytettyjen toimien osalta vielä maksamattoman jäsenvaltion ja komission sitoumuksen siihen asti, kun vastuussa olevat kansalliset viranomaiset tekevät asiaa koskevan lopullisen päätöksen. Tämän vuoksi jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun tuloksesta. Oikeudellisen menettelyn EN 17 EN

19 tuloksen perusteella ja tarvittaessa sen jälkeen kun tapausta on tarkasteltu asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksatusta jatketaan, jo maksetut summat peritään takaisin tai jos asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus hyväksytään, jo suoritetut maksut vahvistetaan. 8. LOPULLISEN RAHOITUSOSUUDEN LASKEMINEN Yhteisön rahoitusosuus ei saa ylittää minkään yksittäisen rahaston osalta pienintä määrää millään seuraavista tasoista. (1) Toimenpidetasolla pienempi seuraavista kahdesta määrästä: a) määrä, joka saadaan kertomalla ilmoitetut tukikelpoiset menot toimenpiteen lopullisen rahoitussuunnitelman mukaisella yhteisön yhteisrahoitusosuudella, tai b) määrä, joka ilmoitetaan lopullisia menoja koskevassa todennetussa ilmoituksessa lopulliselle tuensaajalle kohdennettuna komission rahoitusosuutena (joka on maksettu tai joka maksetaan lopulliselle tuensaajalle). Lopullista rahoitusosuutta laskettaessa komissio ei luonnollisesti rajoita a ja b alakohdassa esitettyjä määriä ohjelma-asiakirjan täydennykseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpidetason vastaaviin määriin. (2) Toimintalinjatasolla viimeisimpään komission päätökseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa mainittu yhteisön rahoitusosuus, jota on korotettu kahdella prosentilla, riippumatta siirtymävaiheessa oleville alueille ja muille alueille kohdennetuista määristä 12. (3) Ohjelmatasolla myönnetty tuki erikseen siirtymävaiheessa olevilla alueilla ja muilla alueilla. Yhteisön rahoitusosuus ei saa milloinkaan ylittää yksittäisen rahaston osalta jäsenvaltion ilmoittamaa määrää, jos ilmoitettu määrä on pienempi kuin laskettu komission maksettavana oleva määrä. 12 Tällaisella joustolla täydennetään jäsenvaltioilla olevaa joustovaraa siinä mielessä, että ne saavat muuttaa ohjelmiensa rahoitussuunnitelmia vuoden 2006 loppuun asti, kuten näiden suuntaviivojen 2.1 kohdassa esitetään, ja ohjelma-asiakirjan täydennyksiään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty, koska ohjelmakauden ohjelmatyötä koskevien sääntöjen mukaan rahoitus on jaoteltava toimintalinjoittain ja vuosittain ja koska aikaisempien vuosien rahoitussuunnitelmia ei ole mahdollista muuttaa. Ohjelmakautta koskevassa komission ehdotuksessa ei esitetä rahoituksen jaottelemista toimintalinjoittain ja vuosittain, minkä vuoksi mahdollisuus soveltaa lisäjoustoa rajoittuu ainoastaan kauden ohjelmiin. EN 18 EN

20 Näiden suuntaviivojen liitteessä 3 annetaan esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta. Kun lopullinen rahoitusosuus on laskettu, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle maksettavan tai takaisinperittävän loppuerän ja pyytää jäsenvaltiota esittämään huomautuksensa. Jos määrä, joka komission yksiköiden on määrä maksaa, on pienempi kuin jäsenvaltion pyytämä määrä ja jos jäsenvaltion kanssa ei päästä sopimukseen maksettavasta tai takaisinperittävästä loppusummasta, tai jos jäsenvaltio ei vastaa komission pyyntöön, joka koskee huomautusten esittämistä komission asettamaan määräaikaan mennessä, komissio toteuttaa rahoitusoikaisun asetuksen (EY) N:o 1260/99 39 artiklan mukaisella päätöksellä. 9. EURO Komission asetuksessa (EY) N:o 643/2000 vahvistetaan euron käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset säännökset talousarvion toteuttamisessa rakennerahastojen osalta päättämisasiakirjat mukaan luettuina. EN 19 EN

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) L 189/112 Euroopan unionin virallinen lehti 27.6.2014 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 658/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 495 lopullinen 2004/0167 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot