EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat FI FI

3 KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä ( ) koskevat suuntaviivat EN 2 EN

4 SISÄLLYS 1. Päättäminen: yleiset periaatteet Päättämisen valmistelu ( ) Komission päätösten muuttaminen Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Toimia koskevat sitoumukset Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Menojen tukikelpoisuus Päättämisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Päättämisasiakirjat Rahastokohtainen päättäminen Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Päättämisasiakirjojen sisältö Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Loppukertomus Tuen päättymistä koskeva lausuma...15 EN 3 EN

5 5. Maksusitoumusten vapauttaminen: n+2 -säännön soveltaminen päättämisen yhteydessä Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Keskeneräiset ja ei-toimivat hankkeet päättämisen yhteydessä Oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi keskeytetyt toimet Lopullisen rahoitusosuuden laskeminen Euro...19 Liite 1 Loppukertomus Vähimmäisvaatimukset...20 Liite 2 Ohjeita asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan mukaisesti annettavan, tuen päättymistä koskevan lausuman valmistelusta ja sen sisällöstä...24 Liite 3 Esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta PÄÄTTÄMINEN: YLEISET PERIAATTEET Näitä suuntaviivoja sovelletaan rakennerahastotuen päättämiseen eivätkä ne rajoita eri rahastoja koskevien erityissääntöjen soveltamista tietyissä kysymyksissä. 1 Tuen päättäminen kattaa vielä maksamattomien yhteisön sitoumusten maksamisen, mihin sisältyy sitoumuksen loppuerän suorittaminen nimetylle viranomaiselle tai veloitusilmoituksen toimittaminen ja mahdollisen loppuerän vapauttaminen, sekä lisäksi jakson, joka ulottuu siihen asti, kunnes kaikki tukeen tai toimintoihin liittyvät komission ja jäsenvaltioiden oikeudet ja velvoitteet ovat rauenneet. Lopullinen suoritus ei rajoita komission oikeutta tehdä rahoitusoikaisuja. 1 Näissä suuntaviivoissa esitetyt oikeudelliset tulkinnat eivät rajoita yhteisön tuomioistuinten kyseisiä säännöksiä koskevia ratkaisuja. Vaikka suuntaviivojen on tarkoitus kattaa useimmat tavanomaiseen päättämiseen liittyvät kysymykset, komission yksiköiden voi olla tarpeen tarkastella erityisongelmia tapauskohtaisesti. EN 4 EN

6 2. PÄÄTTÄMISEN VALMISTELU ( ) 2.1. Komission päätösten muuttaminen Komission päätöksiä voidaan muuttaa ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että muuttamista koskeva pyyntö on esitetty komissiolle ennen mainittua päivää. Komission päätöksiin liitettyjä rahoitussuunnitelmia ei kuitenkaan muuteta jäsenvaltioiden pyynnöstä, jos pyynnöt esitetään seuraavassa kohdassa vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen 2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat muuttaa komission päätökseen liitettyä rahoitussuunnitelmaa, on esitettävä pyyntö komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006, jos muutos koskee rakennerahastojen tai ohjelmien välistä siirtoa. Muissa tapauksissa pyyntö on esitettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ohjelma-asiakirjan täydennysten muuttaminen Komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista edellyttävät ohjelma-asiakirjan täydennyksen muutokset sallitaan vain, jos muutokset esitetään komissiolle edellä 2.1 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Saman rahaston toimenpiteiden väliset siirrot ja uusien toimenpiteiden lisäämiset ovat mahdollisia vuoden 2006 jälkeen ja tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että komission päätöksen rahoitussuunnitelmaa ei tarvitse muuttaa. Toimenpiteiden yhteisrahoitusosuutta voidaan muuttaa tukikelpoisuuden päättymispäivään asti sillä edellytyksellä, että kunkin rahoituslähteen kokonaismäärä kyseistä toimintalinjaa varten pysyy ennallaan. Mainittuun päivämäärään asti jäsenvaltiot voivat myös tehdä siirtoja erilaisten kansallisten julkisen rahoituksen lähteiden välillä sillä edellytyksellä, että kansallinen julkinen rahoitus pysyy toimintalinjatasolla muuttumattomana. Ohjelma-asiakirjaan voidaan ohjelman menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti tehdä muita muutoksia, jotka eivät edellytä komission päätökseen liitetyn rahoitussuunnitelman muuttamista ja jotka seurantakomitea on hyväksynyt. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan mukaisesti ohjelma-asiakirjan täydennysten muutokset on esitettävä komissiolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun seurantakomitea on ne hyväksynyt. 2 Tämä vastaa komission kantaa, jonka mukaan se vastustaa aiempien rahoitussuunnitelmien muuttamista takautuvasti, kuten asiakirjassa CDRR/04/50/00 todetaan. EN 5 EN

7 Lopullisen ohjelma-asiakirjan täydennyksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon on oltava tuen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen ja siihen liitetyn rahoitustaulukon mukaisia Toimia koskevat sitoumukset Ohjelmakauden menoihin liittyville jäsenvaltioiden sitoumuksille ei ole asetettu erityistä määräaikaa, vaan ohjelmista vastaavat viranomaiset voivat periaatteessa tehdä sitoumuksia menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Sitoumukset on kuitenkin käytännössä tehtävä ajoissa, jotta lopulliset tuensaajat pystyvät toteuttamaan toimet ja suorittamaan maksut viimeistään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivänä. Asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti toimien hyväksymisestä tehtävien päätösten on perustuttava ohjelmaa varten vahvistettuihin tavanomaisiin valinta- ja hyväksymisperusteisiin sekä menettelyihin; jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt Valtiontuki vuoden 2006 jälkeen Valtiontukisääntöjen muutokset Alueellisia valtiontukia koskevien vuoden 1998 suuntaviivojen, EU-25:tä koskevien vuosien aluetukikarttojen, koulutustukea, työllisyyttä ja pk-yritystukea (pk-yrityksiä koskeva T&K-tuki mukaan luettuna) koskevan kolmen ryhmäpoikkeusasetuksen ja de minimis -asetuksen voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta Sama koskee myös T&K-puitteita (1996), joiden voimassaoloaikaa jatkettiin äskettäin vuoden 2006 loppuun asti. Komissio hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 2005 kansallisia aluetukia koskevat uudet suuntaviivat vuosiksi , EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet ja luonnoksen alueellista investointitukea koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta, joita on tarkoitus soveltaa avoimiin tukijärjestelmiin ja joiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen. Uudet suuntaviivat julkaistiin virallisessa lehdessä 4 päivänä maaliskuuta Komissio toimitti virallisen ehdotuksensa toimenpiteiksi kaikille jäsenvaltioille 6 päivänä maaliskuuta Lisäksi kilpailun pääosaston www-sivuilla on julkaistu luonnos komission asetukseksi EY:n 3 Komissio antoi 25. huhtikuuta 2003 tiedonannon rakennepolitiikan hallinnon yksinkertaistamisesta, selkiyttämisestä, koordinoinnista ja joustavuudesta kaudella , C(2003) 1255, jonka II.1.1 kohdan mukaisesti on mahdollista muuttaa komission päätöksen rahoitussuunnitelmassa toimintalinjoittain esitetyn rahoituksen julkisen ja yksityisen osuuden välistä jakoa ohjelma-asiakirjan täydennyksessä; tämä mahdollisuus ei 31. joulukuuta 2006 jälkeen enää ole jäsenvaltioiden käytettävissä. EN 6 EN

8 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta alueelliseen investointitukeen (ns. ryhmäpoikkeusasetus) ennen sen julkaisemista virallisessa lehdessä. Aluetukia koskevien vuosien suuntaviivojen mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava koko aluettaan koskeva vuosien aluetukikartta mahdollisimman pian suuntaviivojen julkaisemisen jälkeen. Komissio aikoo hyväksyä uudet aluetukikartat mahdollisimman nopeasti. Edellä mainittujen toimenpiteiden mukaisesti, kuitenkaan rajoittamatta pk-yrityksiä ja työllistämistukea koskevien ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista, kaikista nykyisistä aluetukijärjestelmistä (investointi- ja toimintatuki) on luovuttava asteittain 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä (useimpien voimassaoloaika päättyy joka tapauksessa tuona päivänä). Jos ympäristöinvestointeihin voidaan ympäristötukijärjestelmissä antaa alueellista investointitukea ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen alaviitteen 29 mukaisesti, jäsenvaltioiden on lisäksi toimenpiteiden mukaisesti muutettava asianomaisia järjestelmiä varmistaakseen, että tukea voidaan myöntää vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen edellyttäen, että se noudattaa tuen myöntämispäivänä voimassa olevaa uutta aluetukikarttaa. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava muita voimassa olevia tukijärjestelmiään sen varmistamiseksi, että esimerkiksi koulutustukeen, tutkimus- ja kehittämistukeen tai ympäristötukeen mahdollisesti liittyviä aluelisiä myönnetään vasta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen alueilla, jotka ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan nojalla tukikelpoisia komission vahvistamien, tuen myöntämispäivänä voimassa olevien aluetukikarttojen mukaisesti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet hyväksyvänsä toimenpiteet. Tämän vuoksi alueellista investointi- tai toimintatukea voidaan myöntää vuoden 2006 jälkeen vain, jos se kuuluu (parhaillaan valmisteilla olevan) avointa alueellista investointitukea koskevan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen, pk-yrityksiä koskevan voimassa olevan ryhmäpoikkeusasetuksen tai EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen perusteella tehdyn komission hyväksymispäätöksen soveltamisalaan. Komissio katsoo, että vuoden 2006 jälkeistä alueellista investointi- tai toimintatukea koskevat ilmoitukset eivät ole täydellisiä, minkä vuoksi se tekee tällaista tukea koskevat päätöksensä vasta sen jälkeen, kun vuosien aluetukikartat on hyväksytty. Komissio aikoo ennen vuotta 2007 pohtia, pitäisikö koulutustukea, työllisyystukea ja pk-yritystukea koskevien nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten voimassaoloaikaa jatkaa vuodella vuoden 2007 loppuun asti ja korvata tämän jälkeen kyseiset asetukset yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella, jossa nämä ryhmäpoikkeusasetukset ja aluetukea koskeva ryhmäpoikkeusasetus kootaan yhteen tekstiin. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus hyväksyä vuoden 2007 aikana. Lisäksi uusi de minimis -ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitus antaa ennen vuotta EUVL C 54, s. 13. EN 7 EN

9 Nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten nojalla poikkeuksen saaneisiin tukijärjestelmiin sovelletaan joka tapauksessa poikkeusta kuuden kuukauden siirtymäkauden ajan asetusten voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Jos näihin ryhmäpoikkeusasetuksiin sisältyy tukialueita koskevia erityissäännöksiä, näitä säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain, jos kyseinen alue saa edelleen tai alkaa saada aluetukea tuen myöntämisen aikaan sovellettavan aluetukikartan nojalla Mahdollisuus jatkaa aluetukijärjestelmien ja muiden tukijärjestelmien soveltamista vuosina 2007 ja 2008 Kuten kohdassa todetaan, aluetukijärjestelmien soveltamisen jatkaminen vuoden 2006 jälkeen on mahdollista vasta, kun uudet aluetukikartat on vahvistettu. Jos jäsenvaltio haluaa jatkaa aluetukijärjestelmien soveltamista vuoden 2006 jälkeen, sen on ilmoitettava komissiolle järjestelmän soveltamisen jatkamisesta ja annettava tiedoksi aluetukea koskevien vuosien suuntaviivojen mukaiset tarvittavat muutokset 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 mukaisesti mahdollisuuksien mukaan asetuksen 4 artiklassa säädettyä yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä noudattaen heti, kun komissio on hyväksynyt uudet kartat, paitsi jos ilmoitusta ei enää tarvita siitä syystä, että järjestelmän soveltamista jatketaan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. Uudelleenilmoittaminen ja järjestelmän mukauttaminen ei tarkoita sitä, että 31 päivänä joulukuuta 2006 voimassa olevia tuensaajien kanssa tehtyjä yksittäisiä tukisopimuksia tulisi muuttaa valtiontukia koskevan oikeudellisen välineen tarkistamisen vuoksi. Valtiontukia arvioitaessa sovelletaan niitä sääntöjä, jotka olivat voimassa tuen myöntämishetkellä, toisin sanoen silloin kun annettiin oikeudellisesti sitova säädös, jonka perusteella tuensaaja sai oikeuden tukeen. Jos tuensaaja saa oikeuden tukeen ennen vuoden 2006 päättymistä, sovelletaan edelleen ennen vuotta 2007 voimassa olleita sääntöjä Alueellisten valtiontukijärjestelmien soveltamisen jatkamista rakennerahastosääntöjen mukaisesti koskevat järjestelyt Jos jäsenvaltio haluaa muuttaa olemassa olevan tukijärjestelmän uusien valtiontukisääntöjen mukaiseksi (esimerkiksi sen keston pidentämiseksi, tukiintensiteetin mukauttamiseksi sovellettavassa aluetukikartassa määriteltyihin aluetuen uusiin enimmäismääriin, lopullisen tuensaajan muuttamiseksi tai suurten yritysten korvaamiseksi pk-yrityksillä), on muutettava ohjelma-asiakirjan täydennystä ja varsinkin valtiontukitaulukko on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan osoittaa, että järjestelmää sovelletaan edelleen asianmukaisesti valtiontukisääntöjä noudattaen. Jos muutokset ovat komission hyväksymässä alkuperäisessä tukipäätöksessä vahvistetun alkuperäisen tukijärjestelmän kuvauksen mukaisia ja alkuperäisen järjestelmän nimike säilyy samana (sen tunnistamisen helpottamiseksi), rakennerahastotoimesta tehtyä alkuperäistä komission päätöstä ei ole tarpeen muuttaa. Komissiolle on ilmoitettava tästä muutoksesta yhden kuukauden kuluessa, ja sille on toimitettava muutettu valtiontukitaulukko samoin kuin jäljennös joko muutettua valtiontukea koskevasta komission hyväksymiskirjeestä ilmoitetun tuen osalta tai ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvien avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti toimitettu tiivistelmä, kun tuki on ryhmäpoikkeusasetuksella vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. EN 8 EN

10 Muissa tapauksissa, myös silloin kun jäsenvaltio haluaa ottaa käyttöön uuden tukijärjestelmän tai muuttaa olemassa olevan järjestelmän tavoitetta, ohjelmaa on muutettava ja komission on tehtävä muodollinen päätös Menojen tukikelpoisuus Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä vahvistetaan rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa päätöksessä. Käytännössä päätöksissä mainittu tukikelpoisuuden päättymispäivä on tukea asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti myöntäville elimille aiheutuneiden menojen osalta yleensä 31 päivä joulukuuta 2008 tai 30 päivä huhtikuuta 2009 (perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiset tukijärjestelmät ja jäsenvaltion nimeämien elinten myöntämä tuki, jonka lopullisia tuensaajia ovat tuen myöntävät elimet). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ohjelma-asiakirjan täydennyksessä, onko tuki jäsenvaltioiden nimeämien elinten myöntämä Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivän lykkääminen Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä mainitun asetuksen 14 ja 15 artiklan säännöksiä noudattaen. Komissio voi lykätä menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää poikkeustapauksissa, kun kyseessä on ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista, tai yksin komission tekemä ilmeinen virhe ja jäsenvaltio on esittänyt asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön. Ohjeita ylivoimaisen esteen merkityksestä ja vaadittavasta syy-yhteydestä ylivoimaisen esteen ja tuen täytäntöönpanon välillä annetaan liitteessä 1 kohdissa 2.1 ja 2.2. Pyyntö on esitettävä ennen menojen tukikelpoisuuden päättymistä, ja siinä on esitettävä tiedot, joiden perusteella lykkäystä pyydetään. Komissio tarkastelee kutakin pyyntöä tapauskohtaisesti ja voi muuttaa ohjelmaa koskevassa päätöksessä mainittua menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edellyttäen, että perustelujen ja ehdotetun lykkäyksen välillä on suora syy-yhteys. Lykkäämistä ei voida perustella päätösten tekemisen viivästymisellä. Jos menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykätään, lykätään myös päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. EN 9 EN

11 Menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää lykättäessä otetaan huomioon se, että päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä ja hyvissä ajoin ennen komissiolle asetettua vapauttamista koskevaa määräaikaa, joka vahvistetaan ohjelmakauden osalta tulevassa lainsäädännössä Tuen maksaminen halpakorkoisia lainoja / korkotukia koskevissa järjestelmissä Näiden järjestelmien kohtelua päättämisen yhteydessä käsitellään asiakirjassa CDRR/02/0033/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä Riskipääoma-, laina- ja takuurahastot Näihin rahastoihin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä esitetyissä säännöissä 8 ja 9. Säännössä 8 olevan 2.6 kohdan mukaan rakennerahastojen rahoitusosuudelle määritellyt riskipääoma- ja lainarahastojen tuotot on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Vastaavasti säännössä 9 olevassa 2.5 kohdassa todetaan takuurahastojen osalta, että takuiden vapautumisen jälkeen jäljelle jääneet rakennerahastojen rahoitusosuudet on käytettävä uudestaan saman tukialueen pk-yritysten kehittämistoimintaan. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että näitä sääntöjä noudatetaan päättämisen jälkeen. Komissiolle on maksettava takaisin kaikki sen riskipääoma-, laina- ja takuurahastojen osalta maksamat määrät, jotka ylittävät rahastojen tukikelpoiset menot, sellaisina kuin ne ovat laskettuina säännössä 8 olevan 2.8 kohdan ja säännössä 9 olevan 2.7 kohdan mukaisesti. 3. PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 3.1. Päättämisasiakirjat Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle päättämisen yhteydessä kunkin ohjelman osalta kolme asiakirjaa eli lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus ja lausuma tuen päättymisestä (jäljempänä päättämisasiakirjat ). Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta päättämisasiakirjoihin kuuluvat asetuksen (EY) N:o 366/ artiklassa tarkoitetut toteutumisastetta koskevat tiedot. EN 10 EN

12 3.2. Rahastokohtainen päättäminen Komissio voi maksaa rahaston loppusumman, jos se on saanut loppuerän maksatuspyynnön, tuen päättymistä koskevan lausuman ja loppukertomuksen rahastoa varten. Tähän loppukertomukseen olisi rahastoa varten sisällytettävä kaikki tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99 ja muissa sovellettavissa asetuksissa sekä loppukertomuksen sisältöä koskevien suuntaviivojen liitteessä Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toimitettava viimeisen rahastokohtaisen loppukertomuksensa yhteydessä loppukertomus kyseistä ohjelmaa varten. Tähän ohjelman loppukertomukseen on sisällytettävä rahastokohtaiset loppukertomukset sekä tiedot, joita edellytetään asetuksessa (EY) N:o 1260/99, muissa sovellettavissa asetuksissa ja koko ohjelmaa koskevien suuntaviivojen liitteessä Asetuksen (EY) N:o 1260/99 38 artiklan 6 kohdan mukaiseen asiakirjojen säilyttämiseen sekä mainitun asetuksen 32 artiklan 5 kohdan mukaiseen loppumaksun oikaisemiseen liittyvien ajanjaksojen laskemista varten komissio ottaa jaksojen aloituspisteeksi seuraavista päivämääristä soveltuvan: i) komission suorittaman loppumaksun päivämäärä, ii) jäsenvaltion rahastolle suorittaman palautuksen päivämäärä, iii) korvauksen päivämäärä tai iv) päättämistä koskevan komission kirjeen päivämäärä, jos loppusummaa ei ole maksettu, koska jo suoritettujen maksujen määrät riittävät kattamaan menot Päättämisasiakirjojen esittämisen määräaika Kaikki päättämisasiakirjat on esitettävä viidentoista kuukauden kuluessa rahastojen rahoitusosuuden myöntämistä koskevassa komission päätöksessä vahvistetusta menojen tukikelpoisuuden päättymispäivästä Komissio katsoo vastaanottaneensa ajoissa päättämisasiakirjat, jotka on lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, mistä postileimaa pidetään osoituksena. Kun lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus esitetään sähköisesti, otetaan huomioon sähköisen toimituksen päivämäärä Kun ohjelmaan sisältyy toimia, joita koskevien menojen rahastokohtainen tukikelpoisuus päättyy eri päivinä, jälkimmäinen tai viimeinen näistä päivistä katsotaan menojen tukikelpoisuuden päättymispäiväksi, kun lasketaan jaksoa, jonka kuluessa kyseistä rahastoa koskevat päättämisasiakirjojat on esitettävä Rahastokohtainen loppukertomus on esitettävä sovellettavaan määräaikaan mennessä, vaikka joidenkin toimien toteuttaminen olisi keskeytetty oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. EN 11 EN

13 Vuotuista täytäntöönpanokertomusta ei vaadita ohjelman täytäntöönpanon viimeisen täyden kalenterivuoden osalta edellyttäen, että loppukertomukseen sisältyy erillinen jakso ohjelman täytäntöönpanosta kyseisen vuoden ja minkä tahansa sen jälkeisen ohjelmaa koskevien menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää edeltävän ajanjakson ajalta Epäilyjen välttämiseksi ohjelman viimeistä täyttä kalenterivuotta edeltäviä vuosia koskevat vuosikertomukset on esitettävä Päättämisasiakirjojen myöhässä esittämisestä aiheutuvat seuraukset Komissio lähettää jäsenvaltioille kirjeen kaksi kuukautta ennen päättämisasiakirjojen esittämiselle asetettua määräaikaa. Kirjeessä ilmoitetaan jäsenvaltiolle, että ellei rahastokohtaisia päättämisasiakirjoja esitetä ajoissa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä käytettävissään olevia asiakirjoja ja tekee kohdan mukaisesti automaattisen vapauttamisen sekä rahoitusoikaisun Jos kaikkia jotakin rahastoa koskevia päättämisasiakirjoja ei ole toimitettu sovellettavaan määräaikaan mennessä, rahastosta tai rahastoista yhteisrahoitetut tukeen osoitettujen varojen osat vapautetaan automaattisesti viimeistään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta määräajasta ja aiheettomasti maksetut määrät on maksettava takaisin Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, ei ole esitetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään rahastokohtaisia lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja otetaan huomioon viimeisimmässä vuosikertomuksessa annetut tiedot Jos rahastokohtaista tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei esitetä sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättämisen yhteydessä käytetään kyseiselle rahastolle esitettyä lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja rahastolle annettua loppukertomusta Jos rahastokohtaista todennettua menoilmoitusta ei ole lähetetty sovellettavaan määräaikaan mennessä, päättäminen tapahtuu viimeisimmän hyväksyttävän maksatushakemuksen perusteella Jos rahastokohtaista loppukertomusta, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot, tai rahastolle suunnattua, tuen päättymistä koskevaa lausumaa ei ole esitetty, komissio tekee rahoitusoikaisun 5, vaikka sitoumus olisi jo vapautettu automaattisesti. Tällaisen rahoitusoikaisun perustana ei ole se, että tällaisia asiakirjoja ei ole toimitettu 5 Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista suuntaviivoista tehdyn komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 12 EN

14 soveltuvaan määräaikaan mennessä, vaan se, että näiden asiakirjojen puuttuminen vaikeuttaa suuresti komission tehtävänä olevaa arviointia, joka koskee tukea ja ilmoitettujen menojen oikeellisuutta Maksatushakemusten tai lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen muuttaminen niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen Jäsenvaltiot eivät saa muuttaa loppuerää koskevaa maksatushakemustaan tai todennettua menoilmoitusta niiden esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota korjaamaan loppuerää koskevaa maksatushakemusta tai lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta esittämällä lisätietoja tai tekemällä teknisiä korjauksia, jos tällaiset lisätiedot tai korjaukset liittyvät ennen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä ilmoitettuihin menoihin. Tällöin komissio antaa jäsenvaltiolle kaksi kuukautta aikaa korjausten tekemiseen. Jos korjauksia ei tehdä kahden kuukauden kuluessa, komissio käyttää päättämisen yhteydessä niitä tietoja, jotka olivat sen käytettävissä kahden kuukauden ajanjakson päättyessä. 4. PÄÄTTÄMISASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ 4.1. Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus ja loppuerää koskeva maksatushakemus Yleinen periaate Lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus, johon sisältyy loppuerää koskeva maksatushakemus, on laadittava komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Ilmoitettujen menojen tulisi liittyä maksettaviin tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamiin menoihin, joiden on vastattava lopullisten tuensaajien suorittamia maksuja ja jotka on todistettava maksettujen laskujen tai muiden vastaavien kirjanpitotositteiden avulla asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti. Edellytykset, jotka maksuviranomaisen on tarkastettava lopullisia menoja koskevaa ilmoitusta todentaessaan, vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II olevassa mallissa, mainitun asetuksen 9 artiklassa ja näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevissa tuen päättymistä koskevan lausuman laatimista koskevissa ohjeissa. Lopullisia menoja koskevaan ilmoitukseen on liitettävä selvitys asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä II tarkoitetuista takaisinperinnöistä. Asiakirjassa CDRR/01/0102, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 3, annetaan ohjeita takaisinperintöjä koskevasta selvityksestä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lopullisen menoilmoituksen ja maksatushakemuksen sekä komission suorittaman loppuerän maksun välisenä aikana suoritetut takaisinperinnät, jotta komissio voi vähentää ne. Päättämisasiakirjoissa tällaiset tapaukset on esitettävä oikeudellisten menettelyjen kohteena olevina tapauksina tai ratkaisematta olevina väärinkäytöstapauksina. Päättämisen yhteydessä edelleen käsiteltävinä olevat mahdolliset takaisinperinnät kirjataan komission tileihin saamisina. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi ilmoitettava komissiolle lopullisen EN 13 EN

15 menoilmoituksen esittämisen ja ohjelman päättämisen jälkeen suoritetut takaisinperinnät ja maksettava rakennerahastojen rahoitusosuus takaisin komissiolle. Jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun ennakkomaksun perusteeksi on esitettävä lopullisten tuensaajien suorittamat maksut viimeistään siinä vaiheessa, kun haetaan tuen loppuerän maksamista Ennakkomaksusta kertyneiden korkojen käyttö Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/1999 johdanto-osan 42 kappaleessa todetaan, asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdan mukaisesti maksetusta ennakkomaksusta saatavat korot ovat jäsenvaltion varoja ja maksuviranomaisen on kohdennettava ne 32 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti kyseiseen tukitoimeen. Korot voidaan sisällyttää kansalliseen rahoitusosuuteen lisäämällä ne ennakoituun kansalliseen julkiseen yhteisrahoitukseen tai korvaamalla niillä sitä. Valtioiden välisiin tilitapahtumiin liittyvät maksut Peace-ohjelman ja yhteisöaloitteiden yhteydessä voivat saada tukea rakennerahastoista ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 7 Vastaavasti yleiskattavan tuen osalta nimetyn välittäjän ennen tuen loppumaksua maksamat korkokulut voivat saada tukea ennakoista saatujen korkojen vähentämisen jälkeen. 8 Loppukertomuksessa on ilmoitettava määrät ja toimet, joihin tällainen korkotulo on kohdennettu Loppukertomus Komission olisi pystyttävä loppukertomuksen avulla tarkastamaan, onko tukea koskeva päätös, sellaisena kuin se on muutettuna, pantu asianmukaisesti täytäntöön ja onko ohjelman tavoitteet saavutettu. Kuten asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, seurantakomitean on tarkasteltava loppukertomusta ennen sen lähettämistä komissiolle n+2 -sääntöä koskevan tiedonannon 8 kohta, , C(2003) Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. Asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntö 3. EN 14 EN

16 Loppukertomuksen on sisällettävä asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 2 kohdassa ja muissa sovellettavissa asetuksissa tarkoitetut tiedot. Loppukertomuksessa vähintään esitettävät vähimmäistiedot vahvistetaan näiden suuntaviivojen liitteessä 1. Loppukertomuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot maksettavista tai maksuviranomaisen tosiasiallisesti maksamista kokonaismenoista, joiden on vastattava lopullisen tuensaajan suorittamia maksuja, sekä kunkin rahaston rahoitusosuudesta toimenpide- ja toimikohtaisesti jaoteltuna. 9 Jos joidenkin toimien toteuttaminen keskeytetään oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi samaan aikaan kun loppukertomus esitetään, loppukertomuksessa on ilmoitettava menettelyjen luonne ja yksityiskohdat sekä niihin liittyvät määrät. Loppukertomuksen on niin ikään sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot asetuksen (EY) N:o 1685/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 2 mukaisista tulojen vähennyksistä. Rahoituksen toteutumista koskevassa jaksossa esitettyjen määrien on vastattava lopullisia menoja koskevaa todennettua ilmoitusta ja loppuerän maksatuspyyntöä. Asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan mukaisesti komission on ilmoitettava jäsenvaltiolle viiden kuukauden kuluessa loppukertomuksen vastaanottamisesta, mikäli se ei ole tyytyväinen loppukertomukseen rahoitusta koskevien tietojen johdonmukaisuus mukaan luettuna ja mainittava syyt tyytymättömyyteensä. Muussa tapauksessa loppukertomus katsotaan hyväksytyksi. Jos loppukertomusta pidetään puutteellisena, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja käynnistää sen kanssa vuoropuhelun, jotta jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus parantaa loppukertomustaan. Jos jäsenvaltio ei tee loppukertomukseensa vaadittuja parannuksia, komissio voi päättää tehdä rahoitusoikaisuja Tuen päättymistä koskeva lausuma Asetuksen (EY) N:o 438/2001 liitteessä III on suuntaa-antava malli tuen päättyessä annettavasta lausumasta. Lausuma on laadittava asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 438/2001 V luvun mukaisesti. Tarkempia ohjeita lausuman laatimisesta ja sen sisällöstä annetaan näiden suuntaviivojen liitteessä MAKSUSITOUMUSTEN VAPAUTTAMINEN: N+2 -SÄÄNNÖN SOVELTAMINEN PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ 5.1. Automaattinen vapauttaminen (ns. n+2 -sääntö) Päättämisen yhteydessä sovelletaan soveltuvin osin 18 päivänä elokuuta 2003 annettua n+2 -tiedonantoa Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskevissa loppukertomuksissa ei tarvitse esittää yksityiskohtaisia tietoja toimitasolla edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa nämä tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. Em. komission päätöksen C(2001) 476 perusteella. EN 15 EN

17 5.2. Määrärahojen ottaminen uudelleen käyttöön, kun kyseessä on ylivoimainen este tai ilmeinen virhe Varainhoitoasetuksen 157 artiklan mukaisesti vapautetut määrärahat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos asiaan liittyy yksin komission tekemä ilmeinen virhe tai ylivoimainen este, joka vaikeuttaa vakavasti rakennerahastoista tuettujen toimien toteuttamista. Tämän säännön soveltamisesta annetaan joitakin ohjeita asiakirjassa CDRR/03/0040/00, joka on näiden suuntaviivojen liitteessä 1, ja "n+2" -tiedonannossa. 6. KESKENERÄISET JA EI-TOIMIVAT HANKKEET PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ Hallintoviranomaisen, välittävän elimen, maksuviranomaisen ja jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus sekä ilmoitettujen menojen oikeellisuus ja asianmukaisuus moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltion on liitettävä loppukertomukseen luettelo päättämisen aikaan vielä keskeneräisistä ja ei-toimivista toimista toimenpidekohtaisesti jaoteltuna ottaen huomioon toimelle asetetut tavoitteet, tuen myöntämisestä toimelle tehty päätös ja kaikki toimeen liittyvät edellytykset. 11 Luettelossa on eriteltävä toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot eivät osallistu seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltion on saatettava omalla kustannuksellaan päätökseen tai toimiviksi kaikki keskeneräiset tai ei-toimivat toimet viimeistään kahden vuoden kuluessa loppukertomuksen esittämisen määräajasta. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden ajanjakson päättyessä, onko tällaiset hankkeet saatettu päätökseen tai toimiviksi. Jos toimia ei ole saatettu päätökseen tai toimiviksi ajanjakson päättymiseen mennessä, komissio toteuttaa tarvittavat toimet yhteisön varojen perimiseksi takaisin. toimet, joiden rahoitukseen yhteisön rahastot osallistuvat seuraavalla ohjelmakaudella: jäsenvaltioiden viranomaisten on laadittava kunkin ohjelmakauden osalta toimesta erillinen ja yksityiskohtainen kuvaus. Toimi on jaettava vähintään kahteen erilliseen ja tunnistettavaan rahoitus- ja fyysiseen tai kehitysvaiheeseen, jotka vastaavat kahta kyseistä tukimuotoa. Tavoitteena on varmistaa avoin täytäntöönpano ja seuranta sekä helpottaa valvontaa. Jos toimen ensimmäistä osaa ei saada päätökseen tai toimivaksi ensimmäisen ohjelmakauden aikana, sen päätökseen tai toimivaksi saattamiseen liittyvät menot voidaan hyväksyä toisella ohjelmakaudella edellyttäen, että yhteisrahoitusta ja tukikelpoisuutta koskevat edellytykset täyttyvät (sisällyttäminen toiseen ohjelmaan, oikeudellinen ja rahoitusta koskeva sitoumus, josta vastuussa oleva viranomainen tekee päätöksen). Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltion on varmistettava, ettei samaa hanketta rahoiteta kahteen kertaan yhteisön varoista. 11 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa koskeviin loppukertomuksiin ei tarvitse liittää tätä luetteloa edellyttäen, että jäsenvaltio toimittaa sen ja muut 6 kohdassa esitetyt tiedot komission yksiköille niiden pyynnöstä. EN 16 EN

18 7. OIKEUDELLISTEN TAI HALLINNOLLISTEN MENETTELYJEN VUOKSI KESKEYTETYT TOIMET Jäsenvaltioiden on päätettävä sellaisten toimien osalta, joihin sovelletaan lykkäävää vaikutusta omaavia oikeudellisia menettelyjä tai hallinnollista muutoksenhakua, ennen lopullisia menoja koskevan todennetun ilmoituksen, johon on liitetty loppuerän maksatuspyyntö, ja ohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, olisiko toimi kokonaisuudessaan tai osittain poistettava ohjelmasta ja/tai korvattava toisella toimella (joka voi perustua varallaololuettelossa oleviin hankkeisiin) ennen määräajan päättymistä; sen jälkeen kun komissiolle on ilmoitettu poistamisesta tai korvaamisesta, jäsenvaltio vastaa poistettujen tai korvattujen toimien kaikista vaikutuksista (esim. taloudelliset seuraukset tai määrät, joita ei saada perittyä takaisin), vai pidettävä edelleen ohjelmassa. Sen jälkeen kun ohjelman lopullisia menoja koskeva todennettu ilmoitus on esitetty, lykkäävää vaikutusta omaavan oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun kohteena olevaa toimea ei saa korvata edes toisella varallaololuettelossa olevalla toimella, joka on voitu saattaa päätökseen ennen menojen tukikelpoisuuden päättymispäivää. Korvaavat toimet on valittava asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että korvaavat toimet ovat kaikkien sovellettavien Euroopan tasoisten ja kansallisten säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat mm. hallinto- ja valvontajärjestelmiä, tukikelpoisuutta, tiedottamista ja julkisuutta koskevat säännöt sekä hankinta-, kilpailu- ja ympäristösäännöt. Jos lykkääviä vaikutuksia omaava oikeudellinen menettely tai hallinnollinen muutoksenhaku koskee väärinkäytöksiä, kynnysarvon ylittävät väärinkäytökset on ilmoitettava OLAF:ille asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2035/2005, 3 artiklan mukaisesti. OLAF:ille on niin ikään ilmoitettava väärinkäytöksiä koskevat jatkotoimet mukaan luettuna päätös poistaa toimi ohjelmasta tai korvata se taikka tarvittaessa aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä tai takaisinperinnästä luopuminen, kuten mainitun asetuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään. Tiedot kaikkien väärinkäytösten käsittelystä on esitettävä yhteenvetotaulukossa näiden suuntaviivojen liitteessä 2 olevan 1.2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on esitettävä komissiolle asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen erityiskertomus kynnysarvon ylittävistä ja OLAF:ille ilmoitetuista väärinkäytöksistä, joiden osalta takaisinperintä on mahdotonta. Kynnysarvon alittaviin väärinkäytöksiin liittyvät menot, joita ei saada perittyä takaisin, voidaan sisällyttää lopulliseen menoilmoitukseen eikä niitä tarkastella mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komission maksettavana olevat tai jäsenvaltiolta takaisinperittävät enimmäismäärät muodostavat keskeytettyjen toimien osalta vielä maksamattoman jäsenvaltion ja komission sitoumuksen siihen asti, kun vastuussa olevat kansalliset viranomaiset tekevät asiaa koskevan lopullisen päätöksen. Tämän vuoksi jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun tuloksesta. Oikeudellisen menettelyn EN 17 EN

19 tuloksen perusteella ja tarvittaessa sen jälkeen kun tapausta on tarkasteltu asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksatusta jatketaan, jo maksetut summat peritään takaisin tai jos asetuksen (EY) N:o 1681/94, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus hyväksytään, jo suoritetut maksut vahvistetaan. 8. LOPULLISEN RAHOITUSOSUUDEN LASKEMINEN Yhteisön rahoitusosuus ei saa ylittää minkään yksittäisen rahaston osalta pienintä määrää millään seuraavista tasoista. (1) Toimenpidetasolla pienempi seuraavista kahdesta määrästä: a) määrä, joka saadaan kertomalla ilmoitetut tukikelpoiset menot toimenpiteen lopullisen rahoitussuunnitelman mukaisella yhteisön yhteisrahoitusosuudella, tai b) määrä, joka ilmoitetaan lopullisia menoja koskevassa todennetussa ilmoituksessa lopulliselle tuensaajalle kohdennettuna komission rahoitusosuutena (joka on maksettu tai joka maksetaan lopulliselle tuensaajalle). Lopullista rahoitusosuutta laskettaessa komissio ei luonnollisesti rajoita a ja b alakohdassa esitettyjä määriä ohjelma-asiakirjan täydennykseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpidetason vastaaviin määriin. (2) Toimintalinjatasolla viimeisimpään komission päätökseen liitetyssä rahoitussuunnitelmassa mainittu yhteisön rahoitusosuus, jota on korotettu kahdella prosentilla, riippumatta siirtymävaiheessa oleville alueille ja muille alueille kohdennetuista määristä 12. (3) Ohjelmatasolla myönnetty tuki erikseen siirtymävaiheessa olevilla alueilla ja muilla alueilla. Yhteisön rahoitusosuus ei saa milloinkaan ylittää yksittäisen rahaston osalta jäsenvaltion ilmoittamaa määrää, jos ilmoitettu määrä on pienempi kuin laskettu komission maksettavana oleva määrä. 12 Tällaisella joustolla täydennetään jäsenvaltioilla olevaa joustovaraa siinä mielessä, että ne saavat muuttaa ohjelmiensa rahoitussuunnitelmia vuoden 2006 loppuun asti, kuten näiden suuntaviivojen 2.1 kohdassa esitetään, ja ohjelma-asiakirjan täydennyksiään menojen tukikelpoisuuden päättymispäivään asti. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty, koska ohjelmakauden ohjelmatyötä koskevien sääntöjen mukaan rahoitus on jaoteltava toimintalinjoittain ja vuosittain ja koska aikaisempien vuosien rahoitussuunnitelmia ei ole mahdollista muuttaa. Ohjelmakautta koskevassa komission ehdotuksessa ei esitetä rahoituksen jaottelemista toimintalinjoittain ja vuosittain, minkä vuoksi mahdollisuus soveltaa lisäjoustoa rajoittuu ainoastaan kauden ohjelmiin. EN 18 EN

20 Näiden suuntaviivojen liitteessä 3 annetaan esimerkki lopullisen rahoitusosuuden laskemisesta. Kun lopullinen rahoitusosuus on laskettu, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle maksettavan tai takaisinperittävän loppuerän ja pyytää jäsenvaltiota esittämään huomautuksensa. Jos määrä, joka komission yksiköiden on määrä maksaa, on pienempi kuin jäsenvaltion pyytämä määrä ja jos jäsenvaltion kanssa ei päästä sopimukseen maksettavasta tai takaisinperittävästä loppusummasta, tai jos jäsenvaltio ei vastaa komission pyyntöön, joka koskee huomautusten esittämistä komission asettamaan määräaikaan mennessä, komissio toteuttaa rahoitusoikaisun asetuksen (EY) N:o 1260/99 39 artiklan mukaisella päätöksellä. 9. EURO Komission asetuksessa (EY) N:o 643/2000 vahvistetaan euron käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset säännökset talousarvion toteuttamisessa rakennerahastojen osalta päättämisasiakirjat mukaan luettuina. EN 19 EN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 20.3.2013, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta annettavaa tukea varten vahvistettujen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1265/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1265/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, L 161/62 26.6.1999 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1265/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteen II muuttamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot