VEI 1 : M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0."

Transkriptio

1 Lassasvägen Lassintie Yht. Smf. Sabbelinmäki Sabbelsbacken Bondevägen M-1 Södermanintie Höstvedentie Talonpojantie Södermansvägen V MA TY ju 25-1 VL-2 res s-1 TY ju 25 V huom KAVNKONEENKATU huom LAAJAMETSÄNTE GRÄVMASKNSGATAN VL-1 luo-1-1 LÅNGSKOGSVÄGEN VL-2 REKKAKATU TRUKKKATU TRUCKGATAN LÅNGTRADAREGATAN VL-1 VL-2 KVMETSÄNTE STENSKOGSVÄGEN Vaasan kaupunki- Vasa stad 0 50m 100m 200m VE 1 : 4 000

2 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET DETALJPLANEBESTÄMMELSER Merkintä Selitys Toimitilarakennusten korttelialue. Niiltä osin, kun rakennukset eivät sijoitu korttelialueelta osoitetun rakennusalan reunaan, tulee katulinjaa rajaamaan istuttaa puurivi. Kvartersområde för verksamhetsbyggnader. Där byggnaderna inte är placerade invid kanten av den byggnadsyta som anvisats för kvartersområdet bör en trädrad planteras för att markera gatulinjen. Yhdistetty toimitila- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuurakennusten korttelialue. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat ilman, veden tai maaperän saastumista, viereisen korttelin toimitiloissa työntekoa tai asiointia häiritsevää melua tai muuta ympäristöhäiriötä. Toimistotilat tulee sijoittaa ensisijaisesti kadun varteen. Niiltä osin, kun rakennukset eivät sijoitu korttelialueelta osoitetun rakennusalan reunaan, tulee katulinjaa rajaamaan istuttaa puurivi. Kombinerat kvartersområde för verksamhetsbyggnader och icke-miljöstörande industribyggnader. På området får inte sådana funktioner förläggas som orsakar luft-, vatten- eller jordmånsföroreningar, störande buller eller andra miljöstörningar för arbetet eller uträttandet av ärenden i verksamhetslokalerna i det angränsande kvarteret. Kontorslokalerna ska i första hand placeras invid gatan. Där byggnaderna inte är placerade invid kanten av den byggnadsyta som anvisats för kvartersområdet ska en trädrad planteras för att markera gatulinjen. Teollisuus- ja varastorakennuksen korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myös varastointitoimintoja ilman rakentamista, mutta tällöinkin on tontinhaltijan huolehdittava tontin vesien imeytymisestä. Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. På området får även placeras lagerfunktioner utan byggande, men även då bör tomtinnehavaren ombesörja infiltreringen av vattnet på tomten. Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat ilman, veden tai maaperän saastumista, viereisen korttelin toimitiloissa työntekoa tai asiointia häiritsevää melua tai muuta ympäristöhäiriötä. Toimistotilat tulee sijoittaa ensisijaisesti kadun varteen ja varastotoiminnot pihan perälle. Kvartersområde för byggnader för icke-miljöstörande industri. På området får inte sådana funktioner förläggas som orsakar luft-, vatten- eller jordmånsföroreningar, störande buller eller andra miljöstörningar för arbetet eller uträttandet av ärenden i verksamhetslokalerna i det angränsande kvarteret. Kontorslokalerna ska i första hand placeras invid gatan och lagerfunktionerna i den bakre delen av gården. Lähivirkistysalue. Alue säilytetään metsänä. Alueelle saa sijoittaa kunnallistekniikan kannalta välttämättömiä korkeintaan 10 m2 suuruisia laitteita. Område för närrekreation. Området bevaras som skog. På området får förläggas anordningar som är nödvändiga för kommunaltekniken och som omfattar högst 10 m².

3 Lähivirkistysalue, jonka lakialueita vahvistetaan maamassoin. Alueen maisemarakenteellisia lakialueita vahvistetaan ylijäämämaamassoin. Siirrettävät maamassat tulee sijoittaa alueelle maastonmuodot huomioiden ja taimettaa välittömästi siirron jälkeen ympäristön metsäisyyden palautumisen nopeuttamiseksi. Tulevan tilanteen maakasojen ylin sallittu korko on osoitettu korkeusmerkinnällä. Aluetta kehitetään metsänä. Alueelle saa sijoittaa kunnallistekniikan kannalta välttämättömiä korkeintaan 10 m2 suuruisia laitteita. De högsta områdena i landskapsstrukturen i området förstärks med överskottsjord. De jordmassor som flyttas bör placeras på området med beaktande av terrängformerna, och området bör planteras omedelbart efter placeringen så att miljöns skogskaraktär återställs. Den högsta tillåtna höjden på krönet av de planerade jordhögarna anges med en höjdbeteckning. Området utvecklas som skog. På området får förläggas anordningar som är nödvändiga för kommunaltekniken och som omfattar högst 10 m². Metsätalousalue, jolla sallitaan vähäisiä maan läjityksiä. Alueelle saa maanomistajan tapauskohtaisella luvalla sijoittaa vähäisiä määriä lähistön tonttien maaperän muokkauksesta syntyneitä ylijäämämaita. Siirrettävät maamassat tulee sijoittaa alueelle maastonmuodot huomioiden ja taimettaa välittömästi siirron jälkeen ympäristön metsäisyyden palautumisen nopeuttamiseksi. Siirtomaan alkuperätontin omistaja vastaa taimetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Tulevan tilanteen maakasojen ylin sallittu korko on osoitettu korkeusmerkinnällä. Skogsbruksområde där placering av jordmassor är tillåten i liten omfattning. På området får med markägarens tillåtelse för varje enskilt fall i liten omfattning placeras överskottsjord från de närliggande tomterna. Jordmassorna bör placeras på området med beaktande av terrängformerna, och området bör planteras omedelbart efter placeringen så att miljöns skogskaraktär återställs. Ägaren till den tomt som de placerade massorna kommer ifrån svarar för kostnaderna för planteringen. Den högsta tillåtna höjden för jordhögarna i den kommande situationen anges med en höjdbeteckning. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alue on säilytettävä avoimena peltona. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä rakennelmia. Landskapsmässigt värdefullt åkerområde. Området bör bevaras som öppen åker. Byggnader eller konstruktioner får inte placeras på området. Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Liito-oravien elinmahdollisuuksien kannalta tärkeä avainbiotooppi, jota hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti. Alueella voi olla myös vanhan metsän arvoja tai muita arvokkaita luontotyyppejä. Alue säilytetään metsänä. Skogsbruksområde med särskilda miljövärden. För flygekorrens levnadsmöjligheter viktig nyckelbiotop, som sköts överensstämmande med naturtypen. Området kan också ha en gammelskogs värden eller andra värdefulla naturtyper. Området bevaras som skog. 3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 meter utanför planområdets gräns. Kaupunginosan raja. Stadsdelsgräns. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. Osa-alueen raja.

4 Gräns för delområde. Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer. Korttelin numero. Kvartersnummer. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadsplatsens yta. Rakennusala. Byggnadsyta. Nuoli osoittaa sen linjan tai rakennusalan sivun, johon rakennus (jokin tontin rakennuksista) on rakennettava kiinni. Pilen anger den linje eller sida av byggnadsytan som byggnaden (någon av byggnaderna på tomten) ska tangera. Korostettava tontinosa. Merkintä osoittaa rakennusalan, jolle sijoittuvaa rakennusosaa tulee korostaa esim. muista rakennusosista eroavalla kerrosluvulla. Del av tomt som ska framhävas. Beteckningen anger den byggnadsyta, där en del av byggnaden bör framhävas, t.ex. med ett våningstal som avviker från de övriga byggnadsdelarna. Metsitettävä tontinosa. Del av tomt som ska beskogas. Alueen osa, jolla puusto on säilytettävä. Aluetta tulee kehittää luontotyyppinsä mukaisesti siten, että alueen luonnetta ei muuteta, eikä liito-oravien kulku alueen läpi vaarannu. Områdesdel, där trädbeståndet ska bevaras. Området bör utvecklas i enlighet med dess naturtyp så att områdets karaktär inte ändras och flygekorrarnas vandring genom området inte äventyras. Katu. Gata.

5 Johtoa varten varattu alueen osa z=sähkö, v=vesi, j=viemeri, p=puhelin, t=tietoliikenne. För ledning reserverad del av område. z=elektricitet, v=vatten, j=avlopp, p=telefon, t=datakommunikation s 1 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltu liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikka. Alueella suoritettavat metsänhoitotoimenpiteet eivät saa vaarantaa liitooravan elinympäristöä. Områdesdel, där flygekorren har en enligt 49 i naturvårdslagen skyddad föröknings- och rastplats. De skogsvårdsåtgärder som vidtas på området får inte äventyra flygekorrens livsmiljö. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä ympäristö. Alueella saa rakentaa uomia, painanteita ja altaita hulevesien imeyttämistä varten. Med tanke på naturens mångfald betydande naturmiljö. På området får anläggas fåror, sänkor och dammar för infiltrering av dagvatten. Rakennusten katujulkisivun yhtenäinen pituus ei saa ylittää luvun ilmaisemaa metrimäärää. Längden på byggnadernas enhetliga gatufasad får inte överstiga det i meter angivna talet. Ylin osoitetulla alueella sallittu maanpinnan taso. Högsta tillåtna markhöjd på det anvisade området. ERLLSMÄÄRÄYKSET Rakennusten on sijaittava vähintään neljän metrin etäisyydellä tontinrajasta ja vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä toisistaan, ellei alueellista paloturvallisuutta muilla keinoin erikseen varmisteta. Ellei rakennusalan tontilla osoittavin merkinnöin tontirajakohtaisesti toisin osoiteta, tulee rakennukset sijoittaa vähintään 4 m etäisyydelle tontin rajoista. Alueen rakentamisesta aiheutuvat maamassojen siirrot tulee suorittaa ensisijaisesti kunkin tontin sisällä. Mahdolliset ylijäämämaat voi sijoittaa VL-2 korttelialueille, vähäiset massat myös M-1 korttelialueelle. Tontteja ei saa aidata 1,2 m korkeammalla umpilaidalla tai muurilla. Verkko- tms läpinäkyvä aita tai aidan osa saa olla korkeampi. Maa ja metsätalousalueita ei saa aidata lainkaan. Korkeusrajoitus ei koske "aita 2" -merkinnän osoittamaa kivimuuria. Tontin pintavesiä tulee viivyttää tai imeyttää tontin alueella. SPECALBESTÄMMELSER Byggnaderna bör placeras på ett avstånd på minst fyra meter från tomtgränsen och minst åtta meter från varandra, ifall inte den lokala brandsäkerheten säkerställs på annat sätt. Om inte annat anvisas för tomtgränserna genom beteckningar för byggnadsytan på tomten, bör byggnaderna placeras minst 4 meter från tomtgränserna. Jordmassorna från byggandet bör i första hand placeras på tomten. Eventuell överskottsjord kan placeras på kvartersområdena VL-2, mindre jordmassor även på kvartersområdet M-1. Flyttningen av jordmassor på grund av bebyggandet av området bör i första hand ske på vederbörande tomt. Eventuell överskottsjord kan placeras i kvartersområdena VL-2, mindre mängder jordmassor också i kvartersområde M-1.

6 Tomterna får inhägnas med ett högst 1,2 meter högt heltäckande staket eller en högst lika hög mur. Ett nätstaket eller annat liknande genomskinligt staket eller en del av ett staket får vara högre. Jord- och skogsbruksområden får inte alls inhägnas. Höjdbegränsningen gäller inte den med beteckningen "staket 2" angivna stenmuren. Ytvattnet på tomten bör fördröjas eller infiltreras på tomtområdet. AUTOPAKKOJEN JA POLKUPYÖREN VÄHMMÄSMÄÄRÄT Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 kem2 sekä 1 polkupyörä / 50 kem2 Tuotanto- ja varastotilat 1 ap / 200 kem2 sekä 1 polkupyörä / 200 kem2 MNMKRAV FÖR ANTALET BLPLATSER OCH CYKELPLATSER Affärs- och kontorsbyggnader 1 bilplats / 50 vånings-m2 samt 1 cykelplats / 50 vånings-m2 Produktions- och lagerlokaler 1 bilplats/200 m² vy samt 1 cykelplats/200 m² vy Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen tonttijako. För tomterna på detta detaljplaneområde bör en separat tomtindelning uppgöras.

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Kirkkonummi KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Kyrkslätt KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET. DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. AO ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA

LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA 0 Sisällys 1 Alue... 2 1.1 Yleistiedot... 2 1.2 Alueen maaperä... 3 1.3 Energiaratkaisu... 3 2 Asemakaava... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Rakenne... 5 2.3 Rakentamisen määrä

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Fastställd med miljöministeriets beslut Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 21.12.2010

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Kaavamerkinnät. Asemakaava

Kaavamerkinnät. Asemakaava Asemakaava 41 III. Asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä: Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje: 1 Asuinrakennusten korttelialue. ruskea, vaalea A 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea AK

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

Sisältö. Kristinestad / Kristiinankaupunki

Sisältö. Kristinestad / Kristiinankaupunki Kristinestad / Kristiinankaupunki Delgeneralplan för Gamla Närpesvägens vindkraftspark / Vanhan Närpiöntien tuulivoimapuiston osayleiskaava Kristiinankaupungin Vanhan Närpiöntien tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 6.12.14 asia 54 ASEMAKAAVASEOSTUS KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Harjavallan kaupungin 5 Sievarin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 4.8.2014 2 RAKENTAMISOHJE KAIVOLA OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 Sisällys SIJAINTIKARTTA...

Lisätiedot