SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3"

Transkriptio

1 S ä ä n n ö t

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 5 Työeläkevakuutusmaksu 6 Etuudet 9 TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 9 Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen 9 Luottamustoimi 11 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 11 Työeläkevakuutusmaksut 13 Etuudet 13 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET 14 Vastuuvelka ja toimintapääoma 14 Takuupääoma ja vararahasto 14 Kassankokous 15 Hallitus 18 Toimitusjohtaja 20 Kassan nimenkirjoitus 20 Varojen sijoittaminen ja lainanotto 20 Tilinpäätös 21 Tilintarkastus 21 Kassan purkaminen 22 2

3 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek. 1.2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki Eläkekassassa on kaksi osastoa: YEL-osasto ja TyEL-osasto 2.2 YEL-osaston tarkoituksena on yrittäjän eläkelaissa (YEL) ja yrittäjän eläkelain voimaanpanolaissa (YELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.3 Eläkekassa voi myöntää yrittäjälle YEL 113 :ssä säädetyn eläketurvan. 2.4 TyEL-osaston tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (TyELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.5 Eläkekassan työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää luottamustehtäviä hoitaville henkilöille TyEL 8 :n perusteella TyEL:n mukaisen eläketurvan. 2.6 Eläkekassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (VKL) Eläkekassassa on oltava vähintään 300 jäsentä. YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen Eläkekassan YEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivat yrittäjät sekä sellaiset heidän omaisensa, jotka toimivat avustavina perheenjäseninä mainituilla toimialoilla. 3

4 4.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaiset yrittäjät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrittäjiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymäläyrittäjät, pienmyymäläyrittäjät, pikaruokapisteiden ja ruokashoppien yrittäjät. 4.3 YEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 4.4 Osastossa vakuutettua yrittäjää sanotaan jäljempänä yrittäjäjäseneksi. 4.5 Yrittäjäjäsenen edunsaajalla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolla YEL:n tai YELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen. 4

5 5 5.1 YEL-osastoon on oikeutettu liittymään jokainen osaston toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, joka YEL:n ja YELVpL:n mukaan on velvollinen järjestämään mainituissa laeissa tarkoitetun eläketurvan taikka jolle voidaan myöntää YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus. Osastoon vakuutetuksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Hakemukseen tulee liittää eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Osastoon liittyneeksi katsotaan myös sellainen toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, jonka vakuutuksen Eläketurvakeskus on määrännyt järjestettäväksi eläkekassassa. 5.2 YEL-osastoon liittymisen katsotaan tapahtuneen aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä lukien. Vakuutus koskee kaikkea yrittäjäjäsenen harjoittamaa YEL:ssa tarkoitettua toimintaa. Vakuutus koskee, jollei kysymyksessä ole YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus, myös sanotussa laissa tarkoitettua sellaista toimintaa, joka on tapahtunut jo ennen vakuutuksen alkamista osastossa, mikäli lain edellyttämää eläketurvaa ei tämän toiminnan osalta ole aikaisemmin erikseen järjestetty. Vakuutusta ei kuitenkaan anneta takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Vakuutus YEL-osastossa päättyy, jos yrittäjäjäsen lakkaa kuulumasta osaston toimintapiiriin. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättymisestä ja vakuutus päättyy tällöin sen kalenterivuoden lopussa, joka lähinnä seuraa kolmen kuukauden kuluttua sanotusta ilmoituksesta. Jos YEL:n alainen toiminta jatkuu ja jos eläketurvaa ei ole järjestetty muussa eläkelaitoksessa, on eläkekassan tehtävä Eläketurvakeskukselle erikseen ilmoitus vakuutuksen päättymisestä. 6.2 Jos yrittäjäjäsen lopettaa YEL:n alaisen toimintansa tai hänen vakuuttamisvelvollisuutensa muutoin päättyy, hänen vakuutuksensa YEL-osastossa päättyy samalla hetkellä kuin vakuuttamisvelvollisuus. Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan eläkekassalle vakuutuksen päättymiseen vaikuttavista seikoista. Selvityksen saatuaan eläkekassa voi päättää vakuutuksen takautuvasti siihen ajankohtaan, jolloin vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty. 6.3 Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus lakkaa yrittäjätoiminnan päättyessä. Niin ikään vapaaehtoinen vakuutus lakkaa sinä ajankohtana, josta lukien yrittäjäjäsen on pakollisesti vakuutettava YEL:n mukaan. Vapaaehtoisen vakuutuksen lakkaamisen aiheuttaneesta olosuhteen muutoksesta on yrittäjäjäsenen viipymättä kirjallisesti ilmoitettava eläkekassalle. 5

6 6.4 Yrittäjäjäsenellä on vakuuttamisvelvollisuuden jatkuessa oikeus erota YELosastosta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Yrittäjäjäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti eläkekassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää. Samalla yrittäjäjäsenen on selvitettävä, että hän on järjestänyt muulla tavoin YEL:n edellyttämän eläketurvan siitä lähtien, kun vakuutus osastossa päättyy. 6.5 Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut yrittäjäjäsenen liittymisestä YEL-osastoon. 6.6 Yrittäjäjäsenellä on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona yrittäjäjäsen on kirjallisesti ilmoittanut vakuutuksen irtisanomisesta eläkekassalle. 6.7 Eläkekassalla on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus yrittäjäjäsenen työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua laiminlyönnistä. 6.8 Eläkekassalla on oikeus päättää 2 :n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetut vakuutukset, jos eläkekassa ei saa perittyä yrittäjäjäseneltä työeläkevakuutusmaksuja ja viranomainen on todennut yrittäjäjäsenen tuntemattomaksi. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättämisestä valituskelpoinen päätös. Työeläkevakuutusmaksu Yrittäjäjäsen suorittaa eläkekassalle vuosittain työeläkevakuutusmaksun. Vakuutusmaksu ja siihen sisällytettävä korko määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. 7.2 Eläkekassalla on oikeus periä 1 momentissa tarkoitettu työeläkevakuutusmaksu yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen maksuerään sisällytetään myös vakuutuksen voimaantuloa edeltäneeseen aikaan kohdistuva työeläkevakuutusmaksu. 7.3 Jos yrittäjäjäsen ei ota vakuutusta kuuden kuukauden kuluessa vakuuttamisvelvollisuuden alkamisesta lukien, eläkekassa voi laiminlyönnin ajalta määrätä yrittäjäjäsenelle arvion perusteella enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työeläkevakuutusmaksun. Korotettua työeläkevakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat laiminlyönnin moitittavuuden arviointiin liittyvät seikat. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle tämän pyynnöstä valituskelpoinen päätös työeläkevakuutusmaksusta. 7.4 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään YEL 123 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla. 6

7 7.5 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan YEL 120 :n 1 momentin mukaisesti ulosmitata viivästyskorkoineen sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitettuine maksunkorotuksineen ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 7.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa 1 momentissa tarkoitetun työeläkemaksun viivästyneenä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta oleva pääoma ja siitä ylimenevällä osalla kuoletetaan viivästyskorkoja. Ellei suoritus kata koko pääomaa, jaetaan suoritus korkoon ja pääomaan samassa suhteessa kuin mitä ne ovat koko saatavan yhteismäärästä. Samaa jakotapaa noudatetaan myös silloin, jos yrittäjäjäsen on maksanut oma-aloitteisesti eläkekassalle ulosotossa olevan työeläkevakuutusmaksun. 7.7 Jos eläkekassa saa vakuutusmaksun ulosoton välityksellä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta olevat viivästyskorot ja sen jälkeen maksamaton pääoma laiminlyöntikorotuksineen. 7.8 Yrittäjäjäsenen maksamatta jääneet työeläkevakuutusmaksut sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitetut korotetut työeläkevakuutusmaksut voidaan viivästyskorkoineen vähentää yrittäjäjäsenen YEL:n mukaisesta eläkkeestä siten kuin mainitun lain 102 :ssä säädetään. 7.9 Jos eläkekassan oikeus 1 momentin mukaisen vakuutusmaksun saamiseen on menetetty vakuutusmaksun vanhentumisen vuoksi, vähennetään siltä kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläkkeen perusteena olevaa työtuloa ottaen huomioon saamatta jääneet vakuutusmaksut Yrittäjäjäsen on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien eläkekassaan kuuluvien perheenjäsentensä 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos YEL:n mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan Eläkekassa palauttaa yrittäjäjäsenille hallituksen päätöksen mukaisesti sen osan vakuutusmaksun perusteiden mukaisesta hoitokustannusosasta, jota ei ole tarvittu YEL-osaston liikekustannuksiin. YEL-osaston liikekustannuksiksi katsotaan tällöin eläkekassan liikekustannuksista se osa, mikä on kassan perusteiden mukaisen YEL-hoitokustannusosan suhde perusteiden mukaisten TyEL- ja YELhoitokustannusosien yhteismäärään. Eläkekassan liikekustannuksiksi katsotaan lakisääteiset maksut, hoitokulut, poistot käyttöomaisuudesta ja välittömät verot. Palautettava määrä on kassan velkaa yrittäjäjäsenille. 7a 7a.1 Yrittäjäjäsenen on tehtävä eläkekassalle kirjallinen ilmoitus (joustoilmoitus) siitä, kuinka suuren lisätyöeläkevakuutusmaksun tai kuinka paljon pienennetyn työeläkevakuutusmaksun hän kuluvana vuonna maksaa. 7

8 7a.2 Jos yrittäjäjäsen on ilmoittanut maksavansa lisätyöeläkevakuutusmaksua, sen on oltava maksettuna viimeistään sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona lisätyöeläkevakuutusmaksun maksamisesta on eläkekassalle kirjallisesti ilmoitettu. 7a.3 Lisätyöeläkevakuutusmaksuun ei sovelleta 7 :n mukaisia työeläkevakuutusmaksun erääntymistä ja viivästymistä koskevia määräyksiä. 7a.4 Jos yrittäjäjäsen on maksanut lisätyöeläkevakuutusmaksun tai jos yrittäjäjäsen on joustoilmoituksella ilmoittanut maksavansa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa antaa yrittäjäjäsenelle valituskelpoisen päätöksen kalenterivuoden kokonaistyötulosta. 7a.5 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen maksamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.7 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessaan ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.8 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, mutta kuitenkin vähintään 10 prosenttia vahvistetun työtulon perusteella määräytyvästä työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen tosiasiallisesti maksamiensa työeläkevakuutusmaksujen perusteella. 7a.9 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin 10 prosenttia vahvistetun työtulon työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo on sama kuin hänen vahvistettu työtulonsa. 7a.10 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.11 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäseneltä peritään työeläkevakuutusmaksua hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetty määrä. 8

9 7a.12 Jos yrittäjäjäsen on maksanut työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin hänen hyväkseen voidaan yrittäjän eläkelain 67 :n mukaista kokonaistyötuloa laskettaessa lukea tai jos yrittäjäjäsenelle syntyy muusta syystä hyväkäsiluettavaa tai palautettavaa työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa voi käyttää hyväksi luettavan tai palautettavan määrän 7 :n 1 momentissa tarkoitettuine korkoineen vastaisten työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen. Jos vakuutus on päättynyt, eikä maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja ole, hyväksi luettava tai palautettava määrä maksetaan yrittäjäjäsenelle. Etuudet Yrittäjäjäsenellä, joka on tai on ollut YEL-osastossa vakuutettu, on YEL:n ja YELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä. 8.2 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät YEL:n ja YELVpL:n sekä niiden perusteella annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen Eläkekassan TyEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivien yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen työsuhteessa olevat työntekijät, joille työnantaja on TyEL:n ja TyELVpL:n perusteella velvollinen järjestämään eläketurvan, sekä ne luottamustehtäviä hoitavat 11 :ssä mainitut edellytykset täyttävät henkilöt, jotka työnantaja ilmoittaa sisällytettäväksi kassan toimintapiiriin. Näistä käytetään jäljempänä nimitystä jäsen. 9.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaisten yritysten työntekijät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymälät ja vastaavanlaiset pienmyymälät, pikaruokapisteet ja ruokashopit. 9

10 9.3 TyEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot ja autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 9.4 Jäsenen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla TyEL:n ja TyELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen Eläkekassan liittymisestä on työnantajan tehtävä kirjallinen hakemus eläkekassan hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Eläkekassaan liittynyttä työnantajaa sanotaan jäljempänä osakkaaksi. 10

11 10a 10a.1 Eläkekassan TyEL-osastoon liittyvä osakas on TyEL-toiminnan osalta velvollinen täydentämään eläkekassan vastuunsiirron, vakuutustoiminnan vastaanottamisen tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 134 :n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. Luottamustoimi Luottamustoimeen liittyvän eläkevakuutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että luottamustoimi täyttää TyEL:n 4 ja 8 :ssä säädetyt ehdot Osakkaan järjestäessä eläketurvan luottamustoimesta on määrättävä, mistä alkaen luottamustoimessa oloaika lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi. Tätä ajankohtaa ei saa määrätä taannehtivasti pitemmälle kuin edellisen kalenterivuoden alkuun. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Eläkekassaan kuuluvan jäsenen osalta vakuutus päättyy hänen lakatessaan kuulumasta kassan toimintapiiriin Eläkekassaan kuuluvalla osakkaalla on oikeus erota eläkekassasta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti kassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut osakkaan liittymisestä eläkekassaan Eläkekassasta eroavan osakkaan on selvitettävä, että hän on järjestänyt työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisen eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus päättyy Osakkaan järjestämä vakuutus eläkekassassa päättyy osakkaan lakatessa kuulumasta eläkekassan toimintapiiriin. Jos osakas on edelleen vakuuttamisvelvollinen, osakkaan on kirjallisesti selvitettävä eläkekassalle järjestäneensä vakuutuksen päättymisestä lukien työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan muulla tavoin. Mikäli työnantaja on edelleen vakuuttamisvelvollinen, on eläkekassan tehtävä vakuutuksen päättymisestä erikseen ilmoitus Eläketurvakeskukselle. 11

12 12a 12a.1 Osakkaan on erottava tai eläkekassan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin osakkaan erottamiseksi eläkekassasta, kun osakkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset eivät enää täyty. 12a.2 Erotettu osakas lakkaa kuulumasta eläkekassaan sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka aikana erottamispäätös on osakkaalle todistettavasi toimitettu. 12a.3 Osakas on velvollinen suorittamaan eläkekassalle kaikki näiden sääntöjen mukaiset maksut, joiden peruste on syntynyt ennen eroamis- tai erottamisajankohtaa. 12b 12b.1 Osakkaalla on oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona osakas on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti eläkekassalle. 12b.2 Eläkekassalla on oikeus päättää osakkaan 2 :n 4 5 momentin mukainen vakuutus, jos osakas ei ole tammikuun loppuun mennessä ilmoittanut maksaneensa edeltävän kalenterivuoden aikana TyEL:n mukaista palkkaa tai palkkiota. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava osakkaalle vakuutuksen päättämisestä. 12b.3 Eläkekassalla on sen lisäksi mitä 2 momentissa määrätään oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus osakkaan maksukyvyttömyyden tai työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 12c 12c.1 Osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyELosastosta suorittamaan eläkekassalle määrän, jolla vastuuvelka ylittää sanottua vastuuvelkaa kattamassa olevat varat. Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyEL-osastosta täydentämään vastuun siirron yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 132 :n 9 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 12

13 Työeläkevakuutusmaksut Edellä 2 :n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetun eläketurvan kustantavat osakkaat suorittamalla eläkekassalle työeläkevakuutusmaksuina vuosittain määrän, joka kassan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden suorittamiseen, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden edellyttämiin siirtoihin vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen sekä kassan muiden kulujen kattamiseen. Edellä sanotun määrän suorittamiseen osakkaat osallistuvat jäsenille maksamiensa palkkojen mukaisessa suhteessa Eläkekassalla on oikeus periä työeläkevakuutusmaksun ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön kassalle vahvistamissa perusteissa Jos vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakko, ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, lasketaan vakuutusmaksulle viivästyskorkoa eräpäivästä maksun suorituspäivään saakka. Viivästyskorko lasketaan TyEL 164 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se ja 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko voidaan TyEL 159 :n nojalla ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. Etuudet Eläkekassan toimintapiiriin kuuluvalla tai kuuluneella vakuutetulla on TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät TyEL:n ja TyELVpL:n sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. 13

14 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET Vastuuvelka ja toimintapääoma 15 Poistettu Poistettu Eläkekassan vastuuvelan muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettava vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Vakuutusmaksuvastuuna pidetään myös vakavaraisuuden ylläpitoon tarkoitettua lisävakuutusvastuuta Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, maksamatta olevia korvaus- ja muita määriä sekä runsasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmäärää Toimintapääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla kassan varat ja muut niihin verrattavat sitoumukset ja vakuudet ylittävät TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesta vakuutustoiminnasta johtuvat velat ja muut näihin rinnastettavat sitoumukset. Toimintapääoman määrää ja siihen luettavia eriä määriteltäessä noudatetaan vakuutuskassalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Takuupääoma ja vararahasto Eläkekassalla on 5 000,00 euron suuruinen takuupääoma. Takuuosuudelle maksetaan vuotuista korkoa seitsemän (7) prosenttia. Kassan jouduttua selvitystilaan maksetaan takuupääoma takaisin erääntymätön korko mukaan luettuna sitten, kun muut velat on suoritettu tai niiden suorittamiseen tarvittava määrä on varattu sekä muut kassan sitoumukset täytetty Eläkekassalla on oltava vararahasto, jota kartutetaan vakuutuskassalaissa säädetyllä tavalla. 14

15 Kassankokous Ylin päättämisvalta eläkekassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella YEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä sekä TyEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua Kassankokous on pidettävä eläkekassan kotipaikassa Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen. Asiamies voi edustaa enintään yhtä (1) jäsentä. Yksi henkilö voi kokouksessa käyttää enintään yhtä kymmenesosaa kokouksessa edustetusta jäsenten kokonaisäänimäärästä Osakkaalla on yhtä monta ääntä kuin sen palveluksessa oli eläkekassan jäseniä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Jos kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on suurempi kuin jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulosta laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten äänimäärät tulevat samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kunkin osakkaan äänimäärään Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän on esitettävä päivätty ja yksilöity valtakirja Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, tai Vakuutusvalvontavirasto taikka kassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 15

16 Varsinaisessa kassankokouksessa: esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat aihetta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali toimitetaan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali sekä käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat Kutsu kassankokoukseen on toimitettava: aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen 24 :n 4 momentin mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa 21 :n 3 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämisestä Kutsu kassankokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan kassankokouksen nimeämässä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla Muut eläkekassan jäsenille ja osakkaille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan kirjeitse. 16

17 Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten ja osakkaiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun Kassan jäsenen ja osakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen ilmoittauduttava kassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava kokouskutsussa Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa Kassankokous valitsee kassankokouksen puheenjohtajan Päätökset kassankokouksessa tehdään, jollei laista tai näistä säännöistä muuta johdu, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja kassan purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. 17

18 Kassankokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet äänioikeutetut ja heidän äänimääränsä tehdyt ehdotukset toimitetut äänestykset ja äänestyksen tulos sekä kokouksen päätökset Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja allekirjoitettava Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä eläkekassan toimistossa jäsenten ja osakkaiden nähtävänä. Hallitus Eläkekassan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. YEL-osastoon kuuluvat jäsenet valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen TyEL-osastoon kuuluvat jäsenet valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen Osakkaat valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 63 vuotta Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain eroaa yksi kunkin ryhmän valitsemista hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenensä Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen päättyessä. 18

19 Hallituksella on oltava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Hallituksen tehtävänä on erityisesti: ratkaista eläkettä koskevat asiat, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeutta toimitusjohtajalle tai jollekin kassan toimihenkilölle päättää eläkekassan hoidon järjestämisestä, ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja kassan toimihenkilöt sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään laatia eläkekassan sijoitussuunnitelma ja tarvittaessa kassan toimintapääomaan liittyvät suunnitelmat päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 34 :ssä mainittujen lainojen ottamisesta huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat antaa kassan nimenkirjoitusoikeus 33 :n mukaisesti tehdä toimintakertomuksessa esitys kassan yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi 19

20 Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja Eläkekassan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava, että kassan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa kassaa sellaisessa asiassa, joka vakuutuskassalain 33 :n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Kassan nimenkirjoitus Eläkekassan nimen kirjoittavat hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama kassan toimihenkilö, kaksi yhdessä. Varojen sijoittaminen ja lainanotto Eläkekassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää kassan toiminnalle ilmeisesti vieraaseen tarkoitukseen Eläkekassa saa ottaa lainaa ainoastaan vakuutuskassalain 7 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lainojen yhteismäärä ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston suostumusta olla suurempi kuin kuuden (6) kuukauden aikana eläkesuorituksiin tarvittava euromäärä. Eläkesuorituksiksi katsotaan tällöin maksettavana olevat eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset. 20

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä.

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä. ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY 2017 B yhteiseläkesäätiön mallisäännöt (tasaava kirjanpitojärjestelmä ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1 Eläkesäätiön nimi on 2 Eläkesäätiön kotipaikka on ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO 2

Lisätiedot

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki. OP-ELÄKEKASSA 1 (12) OP- ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettavaksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut sääntöjen 17 :n, 19 :n ja 23 :n

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot