SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3"

Transkriptio

1 S ä ä n n ö t

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 5 Työeläkevakuutusmaksu 6 Etuudet 9 TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 9 Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen 9 Luottamustoimi 11 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 11 Työeläkevakuutusmaksut 13 Etuudet 13 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET 14 Vastuuvelka ja toimintapääoma 14 Takuupääoma ja vararahasto 14 Kassankokous 15 Hallitus 18 Toimitusjohtaja 20 Kassan nimenkirjoitus 20 Varojen sijoittaminen ja lainanotto 20 Tilinpäätös 21 Tilintarkastus 21 Kassan purkaminen 22 2

3 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek. 1.2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki Eläkekassassa on kaksi osastoa: YEL-osasto ja TyEL-osasto 2.2 YEL-osaston tarkoituksena on yrittäjän eläkelaissa (YEL) ja yrittäjän eläkelain voimaanpanolaissa (YELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.3 Eläkekassa voi myöntää yrittäjälle YEL 113 :ssä säädetyn eläketurvan. 2.4 TyEL-osaston tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (TyELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.5 Eläkekassan työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää luottamustehtäviä hoitaville henkilöille TyEL 8 :n perusteella TyEL:n mukaisen eläketurvan. 2.6 Eläkekassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (VKL) Eläkekassassa on oltava vähintään 300 jäsentä. YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen Eläkekassan YEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivat yrittäjät sekä sellaiset heidän omaisensa, jotka toimivat avustavina perheenjäseninä mainituilla toimialoilla. 3

4 4.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaiset yrittäjät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrittäjiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymäläyrittäjät, pienmyymäläyrittäjät, pikaruokapisteiden ja ruokashoppien yrittäjät. 4.3 YEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 4.4 Osastossa vakuutettua yrittäjää sanotaan jäljempänä yrittäjäjäseneksi. 4.5 Yrittäjäjäsenen edunsaajalla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolla YEL:n tai YELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen. 4

5 5 5.1 YEL-osastoon on oikeutettu liittymään jokainen osaston toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, joka YEL:n ja YELVpL:n mukaan on velvollinen järjestämään mainituissa laeissa tarkoitetun eläketurvan taikka jolle voidaan myöntää YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus. Osastoon vakuutetuksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Hakemukseen tulee liittää eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Osastoon liittyneeksi katsotaan myös sellainen toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, jonka vakuutuksen Eläketurvakeskus on määrännyt järjestettäväksi eläkekassassa. 5.2 YEL-osastoon liittymisen katsotaan tapahtuneen aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä lukien. Vakuutus koskee kaikkea yrittäjäjäsenen harjoittamaa YEL:ssa tarkoitettua toimintaa. Vakuutus koskee, jollei kysymyksessä ole YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus, myös sanotussa laissa tarkoitettua sellaista toimintaa, joka on tapahtunut jo ennen vakuutuksen alkamista osastossa, mikäli lain edellyttämää eläketurvaa ei tämän toiminnan osalta ole aikaisemmin erikseen järjestetty. Vakuutusta ei kuitenkaan anneta takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Vakuutus YEL-osastossa päättyy, jos yrittäjäjäsen lakkaa kuulumasta osaston toimintapiiriin. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättymisestä ja vakuutus päättyy tällöin sen kalenterivuoden lopussa, joka lähinnä seuraa kolmen kuukauden kuluttua sanotusta ilmoituksesta. Jos YEL:n alainen toiminta jatkuu ja jos eläketurvaa ei ole järjestetty muussa eläkelaitoksessa, on eläkekassan tehtävä Eläketurvakeskukselle erikseen ilmoitus vakuutuksen päättymisestä. 6.2 Jos yrittäjäjäsen lopettaa YEL:n alaisen toimintansa tai hänen vakuuttamisvelvollisuutensa muutoin päättyy, hänen vakuutuksensa YEL-osastossa päättyy samalla hetkellä kuin vakuuttamisvelvollisuus. Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan eläkekassalle vakuutuksen päättymiseen vaikuttavista seikoista. Selvityksen saatuaan eläkekassa voi päättää vakuutuksen takautuvasti siihen ajankohtaan, jolloin vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty. 6.3 Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus lakkaa yrittäjätoiminnan päättyessä. Niin ikään vapaaehtoinen vakuutus lakkaa sinä ajankohtana, josta lukien yrittäjäjäsen on pakollisesti vakuutettava YEL:n mukaan. Vapaaehtoisen vakuutuksen lakkaamisen aiheuttaneesta olosuhteen muutoksesta on yrittäjäjäsenen viipymättä kirjallisesti ilmoitettava eläkekassalle. 5

6 6.4 Yrittäjäjäsenellä on vakuuttamisvelvollisuuden jatkuessa oikeus erota YELosastosta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Yrittäjäjäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti eläkekassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää. Samalla yrittäjäjäsenen on selvitettävä, että hän on järjestänyt muulla tavoin YEL:n edellyttämän eläketurvan siitä lähtien, kun vakuutus osastossa päättyy. 6.5 Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut yrittäjäjäsenen liittymisestä YEL-osastoon. 6.6 Yrittäjäjäsenellä on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona yrittäjäjäsen on kirjallisesti ilmoittanut vakuutuksen irtisanomisesta eläkekassalle. 6.7 Eläkekassalla on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus yrittäjäjäsenen työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua laiminlyönnistä. 6.8 Eläkekassalla on oikeus päättää 2 :n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetut vakuutukset, jos eläkekassa ei saa perittyä yrittäjäjäseneltä työeläkevakuutusmaksuja ja viranomainen on todennut yrittäjäjäsenen tuntemattomaksi. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättämisestä valituskelpoinen päätös. Työeläkevakuutusmaksu Yrittäjäjäsen suorittaa eläkekassalle vuosittain työeläkevakuutusmaksun. Vakuutusmaksu ja siihen sisällytettävä korko määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. 7.2 Eläkekassalla on oikeus periä 1 momentissa tarkoitettu työeläkevakuutusmaksu yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen maksuerään sisällytetään myös vakuutuksen voimaantuloa edeltäneeseen aikaan kohdistuva työeläkevakuutusmaksu. 7.3 Jos yrittäjäjäsen ei ota vakuutusta kuuden kuukauden kuluessa vakuuttamisvelvollisuuden alkamisesta lukien, eläkekassa voi laiminlyönnin ajalta määrätä yrittäjäjäsenelle arvion perusteella enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työeläkevakuutusmaksun. Korotettua työeläkevakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat laiminlyönnin moitittavuuden arviointiin liittyvät seikat. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle tämän pyynnöstä valituskelpoinen päätös työeläkevakuutusmaksusta. 7.4 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään YEL 123 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla. 6

7 7.5 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan YEL 120 :n 1 momentin mukaisesti ulosmitata viivästyskorkoineen sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitettuine maksunkorotuksineen ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 7.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa 1 momentissa tarkoitetun työeläkemaksun viivästyneenä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta oleva pääoma ja siitä ylimenevällä osalla kuoletetaan viivästyskorkoja. Ellei suoritus kata koko pääomaa, jaetaan suoritus korkoon ja pääomaan samassa suhteessa kuin mitä ne ovat koko saatavan yhteismäärästä. Samaa jakotapaa noudatetaan myös silloin, jos yrittäjäjäsen on maksanut oma-aloitteisesti eläkekassalle ulosotossa olevan työeläkevakuutusmaksun. 7.7 Jos eläkekassa saa vakuutusmaksun ulosoton välityksellä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta olevat viivästyskorot ja sen jälkeen maksamaton pääoma laiminlyöntikorotuksineen. 7.8 Yrittäjäjäsenen maksamatta jääneet työeläkevakuutusmaksut sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitetut korotetut työeläkevakuutusmaksut voidaan viivästyskorkoineen vähentää yrittäjäjäsenen YEL:n mukaisesta eläkkeestä siten kuin mainitun lain 102 :ssä säädetään. 7.9 Jos eläkekassan oikeus 1 momentin mukaisen vakuutusmaksun saamiseen on menetetty vakuutusmaksun vanhentumisen vuoksi, vähennetään siltä kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläkkeen perusteena olevaa työtuloa ottaen huomioon saamatta jääneet vakuutusmaksut Yrittäjäjäsen on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien eläkekassaan kuuluvien perheenjäsentensä 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos YEL:n mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan Eläkekassa palauttaa yrittäjäjäsenille hallituksen päätöksen mukaisesti sen osan vakuutusmaksun perusteiden mukaisesta hoitokustannusosasta, jota ei ole tarvittu YEL-osaston liikekustannuksiin. YEL-osaston liikekustannuksiksi katsotaan tällöin eläkekassan liikekustannuksista se osa, mikä on kassan perusteiden mukaisen YEL-hoitokustannusosan suhde perusteiden mukaisten TyEL- ja YELhoitokustannusosien yhteismäärään. Eläkekassan liikekustannuksiksi katsotaan lakisääteiset maksut, hoitokulut, poistot käyttöomaisuudesta ja välittömät verot. Palautettava määrä on kassan velkaa yrittäjäjäsenille. 7a 7a.1 Yrittäjäjäsenen on tehtävä eläkekassalle kirjallinen ilmoitus (joustoilmoitus) siitä, kuinka suuren lisätyöeläkevakuutusmaksun tai kuinka paljon pienennetyn työeläkevakuutusmaksun hän kuluvana vuonna maksaa. 7

8 7a.2 Jos yrittäjäjäsen on ilmoittanut maksavansa lisätyöeläkevakuutusmaksua, sen on oltava maksettuna viimeistään sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona lisätyöeläkevakuutusmaksun maksamisesta on eläkekassalle kirjallisesti ilmoitettu. 7a.3 Lisätyöeläkevakuutusmaksuun ei sovelleta 7 :n mukaisia työeläkevakuutusmaksun erääntymistä ja viivästymistä koskevia määräyksiä. 7a.4 Jos yrittäjäjäsen on maksanut lisätyöeläkevakuutusmaksun tai jos yrittäjäjäsen on joustoilmoituksella ilmoittanut maksavansa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa antaa yrittäjäjäsenelle valituskelpoisen päätöksen kalenterivuoden kokonaistyötulosta. 7a.5 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen maksamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.7 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessaan ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.8 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, mutta kuitenkin vähintään 10 prosenttia vahvistetun työtulon perusteella määräytyvästä työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen tosiasiallisesti maksamiensa työeläkevakuutusmaksujen perusteella. 7a.9 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin 10 prosenttia vahvistetun työtulon työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo on sama kuin hänen vahvistettu työtulonsa. 7a.10 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.11 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäseneltä peritään työeläkevakuutusmaksua hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetty määrä. 8

9 7a.12 Jos yrittäjäjäsen on maksanut työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin hänen hyväkseen voidaan yrittäjän eläkelain 67 :n mukaista kokonaistyötuloa laskettaessa lukea tai jos yrittäjäjäsenelle syntyy muusta syystä hyväkäsiluettavaa tai palautettavaa työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa voi käyttää hyväksi luettavan tai palautettavan määrän 7 :n 1 momentissa tarkoitettuine korkoineen vastaisten työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen. Jos vakuutus on päättynyt, eikä maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja ole, hyväksi luettava tai palautettava määrä maksetaan yrittäjäjäsenelle. Etuudet Yrittäjäjäsenellä, joka on tai on ollut YEL-osastossa vakuutettu, on YEL:n ja YELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä. 8.2 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät YEL:n ja YELVpL:n sekä niiden perusteella annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen Eläkekassan TyEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivien yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen työsuhteessa olevat työntekijät, joille työnantaja on TyEL:n ja TyELVpL:n perusteella velvollinen järjestämään eläketurvan, sekä ne luottamustehtäviä hoitavat 11 :ssä mainitut edellytykset täyttävät henkilöt, jotka työnantaja ilmoittaa sisällytettäväksi kassan toimintapiiriin. Näistä käytetään jäljempänä nimitystä jäsen. 9.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaisten yritysten työntekijät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymälät ja vastaavanlaiset pienmyymälät, pikaruokapisteet ja ruokashopit. 9

10 9.3 TyEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot ja autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 9.4 Jäsenen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla TyEL:n ja TyELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen Eläkekassan liittymisestä on työnantajan tehtävä kirjallinen hakemus eläkekassan hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Eläkekassaan liittynyttä työnantajaa sanotaan jäljempänä osakkaaksi. 10

11 10a 10a.1 Eläkekassan TyEL-osastoon liittyvä osakas on TyEL-toiminnan osalta velvollinen täydentämään eläkekassan vastuunsiirron, vakuutustoiminnan vastaanottamisen tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 134 :n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. Luottamustoimi Luottamustoimeen liittyvän eläkevakuutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että luottamustoimi täyttää TyEL:n 4 ja 8 :ssä säädetyt ehdot Osakkaan järjestäessä eläketurvan luottamustoimesta on määrättävä, mistä alkaen luottamustoimessa oloaika lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi. Tätä ajankohtaa ei saa määrätä taannehtivasti pitemmälle kuin edellisen kalenterivuoden alkuun. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Eläkekassaan kuuluvan jäsenen osalta vakuutus päättyy hänen lakatessaan kuulumasta kassan toimintapiiriin Eläkekassaan kuuluvalla osakkaalla on oikeus erota eläkekassasta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti kassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut osakkaan liittymisestä eläkekassaan Eläkekassasta eroavan osakkaan on selvitettävä, että hän on järjestänyt työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisen eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus päättyy Osakkaan järjestämä vakuutus eläkekassassa päättyy osakkaan lakatessa kuulumasta eläkekassan toimintapiiriin. Jos osakas on edelleen vakuuttamisvelvollinen, osakkaan on kirjallisesti selvitettävä eläkekassalle järjestäneensä vakuutuksen päättymisestä lukien työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan muulla tavoin. Mikäli työnantaja on edelleen vakuuttamisvelvollinen, on eläkekassan tehtävä vakuutuksen päättymisestä erikseen ilmoitus Eläketurvakeskukselle. 11

12 12a 12a.1 Osakkaan on erottava tai eläkekassan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin osakkaan erottamiseksi eläkekassasta, kun osakkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset eivät enää täyty. 12a.2 Erotettu osakas lakkaa kuulumasta eläkekassaan sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka aikana erottamispäätös on osakkaalle todistettavasi toimitettu. 12a.3 Osakas on velvollinen suorittamaan eläkekassalle kaikki näiden sääntöjen mukaiset maksut, joiden peruste on syntynyt ennen eroamis- tai erottamisajankohtaa. 12b 12b.1 Osakkaalla on oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona osakas on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti eläkekassalle. 12b.2 Eläkekassalla on oikeus päättää osakkaan 2 :n 4 5 momentin mukainen vakuutus, jos osakas ei ole tammikuun loppuun mennessä ilmoittanut maksaneensa edeltävän kalenterivuoden aikana TyEL:n mukaista palkkaa tai palkkiota. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava osakkaalle vakuutuksen päättämisestä. 12b.3 Eläkekassalla on sen lisäksi mitä 2 momentissa määrätään oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus osakkaan maksukyvyttömyyden tai työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 12c 12c.1 Osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyELosastosta suorittamaan eläkekassalle määrän, jolla vastuuvelka ylittää sanottua vastuuvelkaa kattamassa olevat varat. Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyEL-osastosta täydentämään vastuun siirron yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 132 :n 9 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 12

13 Työeläkevakuutusmaksut Edellä 2 :n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetun eläketurvan kustantavat osakkaat suorittamalla eläkekassalle työeläkevakuutusmaksuina vuosittain määrän, joka kassan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden suorittamiseen, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden edellyttämiin siirtoihin vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen sekä kassan muiden kulujen kattamiseen. Edellä sanotun määrän suorittamiseen osakkaat osallistuvat jäsenille maksamiensa palkkojen mukaisessa suhteessa Eläkekassalla on oikeus periä työeläkevakuutusmaksun ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön kassalle vahvistamissa perusteissa Jos vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakko, ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, lasketaan vakuutusmaksulle viivästyskorkoa eräpäivästä maksun suorituspäivään saakka. Viivästyskorko lasketaan TyEL 164 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se ja 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko voidaan TyEL 159 :n nojalla ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. Etuudet Eläkekassan toimintapiiriin kuuluvalla tai kuuluneella vakuutetulla on TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät TyEL:n ja TyELVpL:n sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. 13

14 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET Vastuuvelka ja toimintapääoma 15 Poistettu Poistettu Eläkekassan vastuuvelan muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettava vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Vakuutusmaksuvastuuna pidetään myös vakavaraisuuden ylläpitoon tarkoitettua lisävakuutusvastuuta Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, maksamatta olevia korvaus- ja muita määriä sekä runsasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmäärää Toimintapääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla kassan varat ja muut niihin verrattavat sitoumukset ja vakuudet ylittävät TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesta vakuutustoiminnasta johtuvat velat ja muut näihin rinnastettavat sitoumukset. Toimintapääoman määrää ja siihen luettavia eriä määriteltäessä noudatetaan vakuutuskassalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Takuupääoma ja vararahasto Eläkekassalla on 5 000,00 euron suuruinen takuupääoma. Takuuosuudelle maksetaan vuotuista korkoa seitsemän (7) prosenttia. Kassan jouduttua selvitystilaan maksetaan takuupääoma takaisin erääntymätön korko mukaan luettuna sitten, kun muut velat on suoritettu tai niiden suorittamiseen tarvittava määrä on varattu sekä muut kassan sitoumukset täytetty Eläkekassalla on oltava vararahasto, jota kartutetaan vakuutuskassalaissa säädetyllä tavalla. 14

15 Kassankokous Ylin päättämisvalta eläkekassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella YEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä sekä TyEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua Kassankokous on pidettävä eläkekassan kotipaikassa Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen. Asiamies voi edustaa enintään yhtä (1) jäsentä. Yksi henkilö voi kokouksessa käyttää enintään yhtä kymmenesosaa kokouksessa edustetusta jäsenten kokonaisäänimäärästä Osakkaalla on yhtä monta ääntä kuin sen palveluksessa oli eläkekassan jäseniä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Jos kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on suurempi kuin jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulosta laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten äänimäärät tulevat samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kunkin osakkaan äänimäärään Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän on esitettävä päivätty ja yksilöity valtakirja Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, tai Vakuutusvalvontavirasto taikka kassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 15

16 Varsinaisessa kassankokouksessa: esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat aihetta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali toimitetaan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali sekä käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat Kutsu kassankokoukseen on toimitettava: aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen 24 :n 4 momentin mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa 21 :n 3 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämisestä Kutsu kassankokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan kassankokouksen nimeämässä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla Muut eläkekassan jäsenille ja osakkaille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan kirjeitse. 16

17 Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten ja osakkaiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun Kassan jäsenen ja osakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen ilmoittauduttava kassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava kokouskutsussa Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa Kassankokous valitsee kassankokouksen puheenjohtajan Päätökset kassankokouksessa tehdään, jollei laista tai näistä säännöistä muuta johdu, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja kassan purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. 17

18 Kassankokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet äänioikeutetut ja heidän äänimääränsä tehdyt ehdotukset toimitetut äänestykset ja äänestyksen tulos sekä kokouksen päätökset Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja allekirjoitettava Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä eläkekassan toimistossa jäsenten ja osakkaiden nähtävänä. Hallitus Eläkekassan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. YEL-osastoon kuuluvat jäsenet valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen TyEL-osastoon kuuluvat jäsenet valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen Osakkaat valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 63 vuotta Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain eroaa yksi kunkin ryhmän valitsemista hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenensä Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen päättyessä. 18

19 Hallituksella on oltava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Hallituksen tehtävänä on erityisesti: ratkaista eläkettä koskevat asiat, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeutta toimitusjohtajalle tai jollekin kassan toimihenkilölle päättää eläkekassan hoidon järjestämisestä, ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja kassan toimihenkilöt sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään laatia eläkekassan sijoitussuunnitelma ja tarvittaessa kassan toimintapääomaan liittyvät suunnitelmat päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 34 :ssä mainittujen lainojen ottamisesta huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat antaa kassan nimenkirjoitusoikeus 33 :n mukaisesti tehdä toimintakertomuksessa esitys kassan yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi 19

20 Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja Eläkekassan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava, että kassan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa kassaa sellaisessa asiassa, joka vakuutuskassalain 33 :n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Kassan nimenkirjoitus Eläkekassan nimen kirjoittavat hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama kassan toimihenkilö, kaksi yhdessä. Varojen sijoittaminen ja lainanotto Eläkekassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää kassan toiminnalle ilmeisesti vieraaseen tarkoitukseen Eläkekassa saa ottaa lainaa ainoastaan vakuutuskassalain 7 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lainojen yhteismäärä ei saa ilman Vakuutusvalvontaviraston suostumusta olla suurempi kuin kuuden (6) kuukauden aikana eläkesuorituksiin tarvittava euromäärä. Eläkesuorituksiksi katsotaan tällöin maksettavana olevat eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset. 20

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä.

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä. ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY 2017 B yhteiseläkesäätiön mallisäännöt (tasaava kirjanpitojärjestelmä ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1 Eläkesäätiön nimi on 2 Eläkesäätiön kotipaikka on ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO 2

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki. OP-ELÄKEKASSA 1 (12) OP- ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettavaksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut sääntöjen 17 :n, 19 :n ja 23 :n

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen,

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO PÄIJÄT-HÄME RY:N SÄÄNNÖT

KIINTEISTÖLIITTO PÄIJÄT-HÄME RY:N SÄÄNNÖT 29.08.2013 1( 6) KIINTEISTÖLIITTO PÄIJÄT-HÄME RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Päijät-Häme ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT 20150531_Toimintasäännöt.doc SIVU 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Seuran jäsenet... 3 4 Jäsenvelvollisuudet... 3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot