SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3"

Transkriptio

1 S ä ä n n ö t

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 5 Työeläkevakuutusmaksu 6 Etuudet 9 TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 9 Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen 9 Luottamustoimi 11 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen 11 Työeläkevakuutusmaksut 13 Etuudet 13 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET 14 Vastuuvelka ja toimintapääoma 14 Takuupääoma ja vararahasto 14 Kassankokous 15 Hallitus 18 Toimitusjohtaja 20 Kassan nimenkirjoitus 20 Varojen sijoittaminen ja lainanotto 20 Tilinpäätös 21 Tilintarkastus 21 Kassan purkaminen 22 2

3 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek. 1.2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki Eläkekassassa on kaksi osastoa: YEL-osasto ja TyEL-osasto 2.2 YEL-osaston tarkoituksena on yrittäjän eläkelaissa (YEL) ja yrittäjän eläkelain voimaanpanolaissa (YELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.3 Eläkekassa voi myöntää yrittäjälle YEL 113 :ssä säädetyn eläketurvan. 2.4 TyEL-osaston tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (TyELVpL) säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen. 2.5 Eläkekassan työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää luottamustehtäviä hoitaville henkilöille TyEL 8 :n perusteella TyEL:n mukaisen eläketurvan. 2.6 Eläkekassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (VKL) Eläkekassassa on oltava vähintään 300 jäsentä. YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen Eläkekassan YEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivat yrittäjät sekä sellaiset heidän omaisensa, jotka toimivat avustavina perheenjäseninä mainituilla toimialoilla. 3

4 4.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaiset yrittäjät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrittäjiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymäläyrittäjät, pienmyymäläyrittäjät, pikaruokapisteiden ja ruokashoppien yrittäjät. 4.3 YEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 4.4 Osastossa vakuutettua yrittäjää sanotaan jäljempänä yrittäjäjäseneksi. 4.5 Yrittäjäjäsenen edunsaajalla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolla YEL:n tai YELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen. 4

5 5 5.1 YEL-osastoon on oikeutettu liittymään jokainen osaston toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, joka YEL:n ja YELVpL:n mukaan on velvollinen järjestämään mainituissa laeissa tarkoitetun eläketurvan taikka jolle voidaan myöntää YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus. Osastoon vakuutetuksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Hakemukseen tulee liittää eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Osastoon liittyneeksi katsotaan myös sellainen toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, jonka vakuutuksen Eläketurvakeskus on määrännyt järjestettäväksi eläkekassassa. 5.2 YEL-osastoon liittymisen katsotaan tapahtuneen aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä lukien. Vakuutus koskee kaikkea yrittäjäjäsenen harjoittamaa YEL:ssa tarkoitettua toimintaa. Vakuutus koskee, jollei kysymyksessä ole YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus, myös sanotussa laissa tarkoitettua sellaista toimintaa, joka on tapahtunut jo ennen vakuutuksen alkamista osastossa, mikäli lain edellyttämää eläketurvaa ei tämän toiminnan osalta ole aikaisemmin erikseen järjestetty. Vakuutusta ei kuitenkaan anneta takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Vakuutus YEL-osastossa päättyy, jos yrittäjäjäsen lakkaa kuulumasta osaston toimintapiiriin. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättymisestä ja vakuutus päättyy tällöin sen kalenterivuoden lopussa, joka lähinnä seuraa kolmen kuukauden kuluttua sanotusta ilmoituksesta. Jos YEL:n alainen toiminta jatkuu ja jos eläketurvaa ei ole järjestetty muussa eläkelaitoksessa, on eläkekassan tehtävä Eläketurvakeskukselle erikseen ilmoitus vakuutuksen päättymisestä. 6.2 Jos yrittäjäjäsen lopettaa YEL:n alaisen toimintansa tai hänen vakuuttamisvelvollisuutensa muutoin päättyy, hänen vakuutuksensa YEL-osastossa päättyy samalla hetkellä kuin vakuuttamisvelvollisuus. Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan eläkekassalle vakuutuksen päättymiseen vaikuttavista seikoista. Selvityksen saatuaan eläkekassa voi päättää vakuutuksen takautuvasti siihen ajankohtaan, jolloin vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty. 6.3 Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, YEL 113 :ssä tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus lakkaa yrittäjätoiminnan päättyessä. Niin ikään vapaaehtoinen vakuutus lakkaa sinä ajankohtana, josta lukien yrittäjäjäsen on pakollisesti vakuutettava YEL:n mukaan. Vapaaehtoisen vakuutuksen lakkaamisen aiheuttaneesta olosuhteen muutoksesta on yrittäjäjäsenen viipymättä kirjallisesti ilmoitettava eläkekassalle. 5

6 6.4 Yrittäjäjäsenellä on vakuuttamisvelvollisuuden jatkuessa oikeus erota YELosastosta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Yrittäjäjäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti eläkekassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää. Samalla yrittäjäjäsenen on selvitettävä, että hän on järjestänyt muulla tavoin YEL:n edellyttämän eläketurvan siitä lähtien, kun vakuutus osastossa päättyy. 6.5 Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut yrittäjäjäsenen liittymisestä YEL-osastoon. 6.6 Yrittäjäjäsenellä on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona yrittäjäjäsen on kirjallisesti ilmoittanut vakuutuksen irtisanomisesta eläkekassalle. 6.7 Eläkekassalla on oikeus irtisanoa YEL 113 :ssä tarkoitettu vakuutus yrittäjäjäsenen työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua laiminlyönnistä. 6.8 Eläkekassalla on oikeus päättää 2 :n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetut vakuutukset, jos eläkekassa ei saa perittyä yrittäjäjäseneltä työeläkevakuutusmaksuja ja viranomainen on todennut yrittäjäjäsenen tuntemattomaksi. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle vakuutuksen päättämisestä valituskelpoinen päätös. Työeläkevakuutusmaksu Yrittäjäjäsen suorittaa eläkekassalle vuosittain työeläkevakuutusmaksun. Vakuutusmaksu ja siihen sisällytettävä korko määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. 7.2 Eläkekassalla on oikeus periä 1 momentissa tarkoitettu työeläkevakuutusmaksu yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen maksuerään sisällytetään myös vakuutuksen voimaantuloa edeltäneeseen aikaan kohdistuva työeläkevakuutusmaksu. 7.3 Jos yrittäjäjäsen ei ota vakuutusta kuuden kuukauden kuluessa vakuuttamisvelvollisuuden alkamisesta lukien, eläkekassa voi laiminlyönnin ajalta määrätä yrittäjäjäsenelle arvion perusteella enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työeläkevakuutusmaksun. Korotettua työeläkevakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat laiminlyönnin moitittavuuden arviointiin liittyvät seikat. Eläkekassan on annettava yrittäjäjäsenelle tämän pyynnöstä valituskelpoinen päätös työeläkevakuutusmaksusta. 7.4 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään YEL 123 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla. 6

7 7.5 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan YEL 120 :n 1 momentin mukaisesti ulosmitata viivästyskorkoineen sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitettuine maksunkorotuksineen ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 7.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa 1 momentissa tarkoitetun työeläkemaksun viivästyneenä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta oleva pääoma ja siitä ylimenevällä osalla kuoletetaan viivästyskorkoja. Ellei suoritus kata koko pääomaa, jaetaan suoritus korkoon ja pääomaan samassa suhteessa kuin mitä ne ovat koko saatavan yhteismäärästä. Samaa jakotapaa noudatetaan myös silloin, jos yrittäjäjäsen on maksanut oma-aloitteisesti eläkekassalle ulosotossa olevan työeläkevakuutusmaksun. 7.7 Jos eläkekassa saa vakuutusmaksun ulosoton välityksellä, katetaan suorituksesta ensin maksamatta olevat viivästyskorot ja sen jälkeen maksamaton pääoma laiminlyöntikorotuksineen. 7.8 Yrittäjäjäsenen maksamatta jääneet työeläkevakuutusmaksut sekä YEL 122 :ssä ja 143 :n 4 momentissa tarkoitetut korotetut työeläkevakuutusmaksut voidaan viivästyskorkoineen vähentää yrittäjäjäsenen YEL:n mukaisesta eläkkeestä siten kuin mainitun lain 102 :ssä säädetään. 7.9 Jos eläkekassan oikeus 1 momentin mukaisen vakuutusmaksun saamiseen on menetetty vakuutusmaksun vanhentumisen vuoksi, vähennetään siltä kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksu on vanhentunut, eläkkeen perusteena olevaa työtuloa ottaen huomioon saamatta jääneet vakuutusmaksut Yrittäjäjäsen on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien eläkekassaan kuuluvien perheenjäsentensä 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos YEL:n mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan Eläkekassa palauttaa yrittäjäjäsenille hallituksen päätöksen mukaisesti sen osan vakuutusmaksun perusteiden mukaisesta hoitokustannusosasta, jota ei ole tarvittu YEL-osaston liikekustannuksiin. YEL-osaston liikekustannuksiksi katsotaan tällöin eläkekassan liikekustannuksista se osa, mikä on kassan perusteiden mukaisen YEL-hoitokustannusosan suhde perusteiden mukaisten TyEL- ja YELhoitokustannusosien yhteismäärään. Eläkekassan liikekustannuksiksi katsotaan lakisääteiset maksut, hoitokulut, poistot käyttöomaisuudesta ja välittömät verot. Palautettava määrä on kassan velkaa yrittäjäjäsenille. 7a 7a.1 Yrittäjäjäsenen on tehtävä eläkekassalle kirjallinen ilmoitus (joustoilmoitus) siitä, kuinka suuren lisätyöeläkevakuutusmaksun tai kuinka paljon pienennetyn työeläkevakuutusmaksun hän kuluvana vuonna maksaa. 7

8 7a.2 Jos yrittäjäjäsen on ilmoittanut maksavansa lisätyöeläkevakuutusmaksua, sen on oltava maksettuna viimeistään sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona lisätyöeläkevakuutusmaksun maksamisesta on eläkekassalle kirjallisesti ilmoitettu. 7a.3 Lisätyöeläkevakuutusmaksuun ei sovelleta 7 :n mukaisia työeläkevakuutusmaksun erääntymistä ja viivästymistä koskevia määräyksiä. 7a.4 Jos yrittäjäjäsen on maksanut lisätyöeläkevakuutusmaksun tai jos yrittäjäjäsen on joustoilmoituksella ilmoittanut maksavansa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa antaa yrittäjäjäsenelle valituskelpoisen päätöksen kalenterivuoden kokonaistyötulosta. 7a.5 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen maksamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.6 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua joustoilmoituksessa ilmoittamansa määrän, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.7 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessaan ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan vahvistetun työtulon perusteella määräytyvän työeläkevakuutusmaksun ja hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa lisätyöeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.8 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, mutta kuitenkin vähintään 10 prosenttia vahvistetun työtulon perusteella määräytyvästä työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen tosiasiallisesti maksamiensa työeläkevakuutusmaksujen perusteella. 7a.9 Jos yrittäjäjäsen maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin 10 prosenttia vahvistetun työtulon työeläkevakuutusmaksusta, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo on sama kuin hänen vahvistettu työtulonsa. 7a.10 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäsenen vuotuinen kokonaistyötulo lasketaan hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetyn työeläkevakuutusmaksun perusteella. 7a.11 Jos yrittäjäjäsen maksaa pienennettyä työeläkevakuutusmaksua vähemmän kuin mitä hän on joustoilmoituksessa ilmoittanut, yrittäjäjäseneltä peritään työeläkevakuutusmaksua hänen joustoilmoituksessa ilmoittamansa pienennetty määrä. 8

9 7a.12 Jos yrittäjäjäsen on maksanut työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin hänen hyväkseen voidaan yrittäjän eläkelain 67 :n mukaista kokonaistyötuloa laskettaessa lukea tai jos yrittäjäjäsenelle syntyy muusta syystä hyväkäsiluettavaa tai palautettavaa työeläkevakuutusmaksua, eläkekassa voi käyttää hyväksi luettavan tai palautettavan määrän 7 :n 1 momentissa tarkoitettuine korkoineen vastaisten työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen. Jos vakuutus on päättynyt, eikä maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja ole, hyväksi luettava tai palautettava määrä maksetaan yrittäjäjäsenelle. Etuudet Yrittäjäjäsenellä, joka on tai on ollut YEL-osastossa vakuutettu, on YEL:n ja YELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä. 8.2 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät YEL:n ja YELVpL:n sekä niiden perusteella annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. TYEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA Toimintapiiri ja jäsenet sekä osakkaaksi liittyminen Eläkekassan TyEL-osaston toimintapiirin muodostavat huoltamoalalla ja siihen läheisesti liittyvillä tämän pykälän kolmannessa momentissa rajatuilla, maantieliikenteelle suunnatuilla palvelutoimialoilla toimivien yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen työsuhteessa olevat työntekijät, joille työnantaja on TyEL:n ja TyELVpL:n perusteella velvollinen järjestämään eläketurvan, sekä ne luottamustehtäviä hoitavat 11 :ssä mainitut edellytykset täyttävät henkilöt, jotka työnantaja ilmoittaa sisällytettäväksi kassan toimintapiiriin. Näistä käytetään jäljempänä nimitystä jäsen. 9.2 Edellisten lisäksi toimintapiiriin kuuluvat sellaisten yritysten työntekijät, jotka toimivat samassa kiinteistössä tai samassa pihapiirissä edellä mainittujen yritysten kanssa ja saavat toimeentulon samasta asiakasvirrasta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi matkamuistomyymälät ja vastaavanlaiset pienmyymälät, pikaruokapisteet ja ruokashopit. 9

10 9.3 TyEL-osaston palvelutoimialoja ovat seuraavat toimialat: I. polttoaineen vähittäismyynti moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto sekä varaosakauppa Ryhmään kuuluvat muun muassa: polttoaineiden huolto- ja jakeluasemat öljytuotteiden myyntiä harjoittavat yritykset moottoriajoneuvojen korjaamot ja maalaamot ja autonpesuyritykset. Ryhmään kuuluvat yritykset sisältyvät vuoden 2002 toimialaluokituksen mukaan toimialaluokkaan 50 pois lukien tukkukaupan toimialaluokat 50101, 50301, ja II. kaupunkitaajamien ulkopuolella sijaitsevat tieliikennettä palvelevat kahvila-ravintolat ruokakioskit ja vastaavat palveluyritykset joiden yhteydessä toimii polttoaineen jakelupiste tai jotka muuten toimivat asutuskeskusten ulkopuolella moottoriteiden, kantateiden tai valtateiden varsilla. Yritykset kuuluvat toimialaluokkaan 553. III. autojen vuokraus toimialaluokan 711 mukaan ja muiden maaliikennevälineiden vuokraus toimialaluokan 7121 mukaan. 9.4 Jäsenen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla TyEL:n ja TyELVpL:n säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen Eläkekassan liittymisestä on työnantajan tehtävä kirjallinen hakemus eläkekassan hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Eläkekassaan liittynyttä työnantajaa sanotaan jäljempänä osakkaaksi. 10

11 10a 10a.1 Eläkekassan TyEL-osastoon liittyvä osakas on TyEL-toiminnan osalta velvollinen täydentämään eläkekassan vastuunsiirron, vakuutustoiminnan vastaanottamisen tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 134 :n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. Luottamustoimi Luottamustoimeen liittyvän eläkevakuutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että luottamustoimi täyttää TyEL:n 4 ja 8 :ssä säädetyt ehdot Osakkaan järjestäessä eläketurvan luottamustoimesta on määrättävä, mistä alkaen luottamustoimessa oloaika lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi. Tätä ajankohtaa ei saa määrätä taannehtivasti pitemmälle kuin edellisen kalenterivuoden alkuun. Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen Eläkekassaan kuuluvan jäsenen osalta vakuutus päättyy hänen lakatessaan kuulumasta kassan toimintapiiriin Eläkekassaan kuuluvalla osakkaalla on oikeus erota eläkekassasta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti kassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin vähintään vuosi on kulunut osakkaan liittymisestä eläkekassaan Eläkekassasta eroavan osakkaan on selvitettävä, että hän on järjestänyt työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisen eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus päättyy Osakkaan järjestämä vakuutus eläkekassassa päättyy osakkaan lakatessa kuulumasta eläkekassan toimintapiiriin. Jos osakas on edelleen vakuuttamisvelvollinen, osakkaan on kirjallisesti selvitettävä eläkekassalle järjestäneensä vakuutuksen päättymisestä lukien työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan muulla tavoin. Mikäli työnantaja on edelleen vakuuttamisvelvollinen, on eläkekassan tehtävä vakuutuksen päättymisestä erikseen ilmoitus Eläketurvakeskukselle. 11

12 12a 12a.1 Osakkaan on erottava tai eläkekassan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin osakkaan erottamiseksi eläkekassasta, kun osakkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset eivät enää täyty. 12a.2 Erotettu osakas lakkaa kuulumasta eläkekassaan sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka aikana erottamispäätös on osakkaalle todistettavasi toimitettu. 12a.3 Osakas on velvollinen suorittamaan eläkekassalle kaikki näiden sääntöjen mukaiset maksut, joiden peruste on syntynyt ennen eroamis- tai erottamisajankohtaa. 12b 12b.1 Osakkaalla on oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus päättymään aikaisintaan sen kuukauden lopussa, jona osakas on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti eläkekassalle. 12b.2 Eläkekassalla on oikeus päättää osakkaan 2 :n 4 5 momentin mukainen vakuutus, jos osakas ei ole tammikuun loppuun mennessä ilmoittanut maksaneensa edeltävän kalenterivuoden aikana TyEL:n mukaista palkkaa tai palkkiota. Eläkekassan on kirjallisesti ilmoitettava osakkaalle vakuutuksen päättämisestä. 12b.3 Eläkekassalla on sen lisäksi mitä 2 momentissa määrätään oikeus irtisanoa 2 :n 5 momentissa tarkoitettu vakuutus osakkaan maksukyvyttömyyden tai työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 12c 12c.1 Osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyELosastosta suorittamaan eläkekassalle määrän, jolla vastuuvelka ylittää sanottua vastuuvelkaa kattamassa olevat varat. Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassan TyEL-osastosta täydentämään vastuun siirron yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 132 :n 9 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 12

13 Työeläkevakuutusmaksut Edellä 2 :n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetun eläketurvan kustantavat osakkaat suorittamalla eläkekassalle työeläkevakuutusmaksuina vuosittain määrän, joka kassan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden suorittamiseen, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden edellyttämiin siirtoihin vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen sekä kassan muiden kulujen kattamiseen. Edellä sanotun määrän suorittamiseen osakkaat osallistuvat jäsenille maksamiensa palkkojen mukaisessa suhteessa Eläkekassalla on oikeus periä työeläkevakuutusmaksun ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön kassalle vahvistamissa perusteissa Jos vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakko, ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, lasketaan vakuutusmaksulle viivästyskorkoa eräpäivästä maksun suorituspäivään saakka. Viivästyskorko lasketaan TyEL 164 :n perusteella korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se ja 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko voidaan TyEL 159 :n nojalla ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. Etuudet Eläkekassan toimintapiiriin kuuluvalla tai kuuluneella vakuutetulla on TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä Edellä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät TyEL:n ja TyELVpL:n sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja näiden sääntöjen perusteella. 13

14 YEL-OSASTON JA TYEL-OSASTON YHTEISET MÄÄRÄYKSET Vastuuvelka ja toimintapääoma 15 Poistettu Poistettu Eläkekassan vastuuvelan muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettava vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Vakuutusmaksuvastuuna pidetään myös vakavaraisuuden ylläpitoon tarkoitettua lisävakuutusvastuuta Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, maksamatta olevia korvaus- ja muita määriä sekä runsasvahinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmäärää Toimintapääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla kassan varat ja muut niihin verrattavat sitoumukset ja vakuudet ylittävät TyEL:n ja TyELVpL:n mukaisesta vakuutustoiminnasta johtuvat velat ja muut näihin rinnastettavat sitoumukset. Toimintapääoman määrää ja siihen luettavia eriä määriteltäessä noudatetaan vakuutuskassalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Takuupääoma ja vararahasto Eläkekassalla on 5 000,00 euron suuruinen takuupääoma. Takuuosuudelle maksetaan vuotuista korkoa seitsemän (7) prosenttia. Kassan jouduttua selvitystilaan maksetaan takuupääoma takaisin erääntymätön korko mukaan luettuna sitten, kun muut velat on suoritettu tai niiden suorittamiseen tarvittava määrä on varattu sekä muut kassan sitoumukset täytetty Eläkekassalla on oltava vararahasto, jota kartutetaan vakuutuskassalaissa säädetyllä tavalla. 14

15 Kassankokous Ylin päättämisvalta eläkekassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella YEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä sekä TyEL-osastoon kuuluvalla jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua Kassankokous on pidettävä eläkekassan kotipaikassa Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen. Asiamies voi edustaa enintään yhtä (1) jäsentä. Yksi henkilö voi kokouksessa käyttää enintään yhtä kymmenesosaa kokouksessa edustetusta jäsenten kokonaisäänimäärästä Osakkaalla on yhtä monta ääntä kuin sen palveluksessa oli eläkekassan jäseniä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Jos kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on suurempi kuin jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulosta laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten äänimäärät tulevat samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kunkin osakkaan äänimäärään Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän on esitettävä päivätty ja yksilöity valtakirja Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, tai Vakuutusvalvontavirasto taikka kassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 15

16 Varsinaisessa kassankokouksessa: esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat aihetta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali toimitetaan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali sekä käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat Kutsu kassankokoukseen on toimitettava: aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen 24 :n 4 momentin mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa 21 :n 3 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämisestä Kutsu kassankokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan kassankokouksen nimeämässä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla Muut eläkekassan jäsenille ja osakkaille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan kirjeitse. 16

17 Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten ja osakkaiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun Kassan jäsenen ja osakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen ilmoittauduttava kassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava kokouskutsussa Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa Kassankokous valitsee kassankokouksen puheenjohtajan Päätökset kassankokouksessa tehdään, jollei laista tai näistä säännöistä muuta johdu, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja kassan purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. 17

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA SÄÄNNÖT 1.4.2015 Sivu 2 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Killinallin Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Raisio.

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Komet. Kassan kotipaikka on Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA avoinna Aleksis Kiven katu 10 E 56 4.krs ma, ke, to 10.00 15.30 33210 Tampere

Lisätiedot

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT VEITSILUODON SAIRAUSKASSA Toimisto avoinna ma - to klo 8.00-15.30 Perjantaisin toimisto on suljettu. Postiosoite: Rivinkarintie 68 B 94800 KEMI Toimiston suorat numerot 040 674 0620, 040 674 0346, 040

Lisätiedot

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Porin KTV:n sairauskassa. Kassan kotipaikka on Pori. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

Sairauskassan säännöt

Sairauskassan säännöt Sairauskassan säännöt KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kilpilahden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Porvoo. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92).

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). SAIRAUSKASSA KELLOPORTIN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Kelloportti. Kassan kotipaikka on Tampere. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra.

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1 Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi Vakuutuskassan nimi on Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Kouvolan kaupunki. 2 Toiminta ja valvonta Kassan

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot