Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa lukien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien"

Transkriptio

1 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing Oy:n (Palveluntarjoaja) ja majoitushakemuksen tai -varauksen tehneen henkilön (Asiakas) välillä, kun Asiakas varaa Palveluntarjoajalta majoituspalveluita ja kun Palveluntarjoaja suorittaa majoitussopimuksen perusteella palveluja Asiakkaalle. Palveluntarjoajaa ja Asiakasta kutsutaan jäljempänä näissä sopimusehdoissa erikseen Osapuoleksi ja yhdessä Osapuoliksi. Asiakasta ja Asiakkaan varauksen yhteydessä mahdollisesti yksilöimää muuta luonnollista henkilöä, joka yksittäisen varauksen ja sitä koskevan majoitussopimuksen perusteella majoittuu Palveluntarjoajan tiloissa tai käyttää mahdollisesti tilattuja lisäpalveluita, kutsutaan näissä sopimusehdoissa Majoittujaksi. Tekemällä varauksen tai majoitushakemuksen Palveluntarjoajan internetsivuilta () tai muulla tavalla, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja osana yksittäistä majoitussopimusta. 2. Varauksen tekeminen, majoitussopimuksen syntyminen ja voimassaolo Ellei Palveluntarjoaja toisin ilmoita, varaukset ja majoitushakemukset on tehtävä internetissä osoitteessa. Mikäli Palveluntarjoaja tekee varauksen Asiakkaan pyynnöstä muulla tavalla, peritään varauksen tekemisestä palvelumaksu kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti (v palvelumaksun suuruus on 10 euroa + alv (per Majoittuja / varaus). Varauksen yhteydessä on annettava vähintään seuraavat perustiedot (siten kuin varausjärjestelmässä ja lainsäädännössä tarkemmin määritellään): Majoittujan nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta, sekä maksutapa ja maksajan tiedot. Osapuolia sitova majoitussopimus syntyy, kun (a) varauksen kohteena olevaa huone- tai alkovipaikkaa (jäljempänä Majoituspaikka) koskeva maksu on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla suoritettu Palveluntarjoajalle kokonaisuudessaan ja (b) kun varauksen tehnyt henkilö on saanut Palveluntarjoajalta vahvistuksen varauksestaan sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti. Varauksen sitovuuden edellytyksenä Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää varausmaksua (ks. jäljempänä), korkeampaa etukäteismaksua, taikka erillisen majoitussopimuksen allekirjoittamista. Mikäli yksittäistä Majoituspaikkaa koskevaa huonetta tai alkovia ei ole varattu kokonaisuudessaan (esim. kahden hengen alkovi), kyseisessä huoneessa tai alkovissa voi majoittua myös muita asiakkaita. Ellei Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu, yksittäinen majoitussopimus syntyy aina heidän välilleen. Vaikka Asiakas ei siis itse majoittuisi tai muuten käyttäisi Majoituspaikkaa, vastaa Asiakas kuitenkin kaikista majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisista sopimusvelvoitteista. Viime kädessä kaikista sopimusvelvoitteista vastaa Majoittuja. Majoitussopimus on voimassa varausvahvistuksessa ilmoitetun tai Osapuolten erikseen sopiman määräajan (kuitenkin näissä sopimusehdoissa sovituin irtisanomis- ja purkuehdoin). Majoitussopimus päättyy lopullisesti vasta kun kaikki majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset velvoitteet on suoritettu täysimääräisesti ja riidattomasti. 3. Maksaminen Majoituspalveluiden paikkakunta- ja kohdekohtaiset hinnat, sekä mahdollisten lisäpalveluiden (kuten autopaikat) hinnat ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä, tai määräytyvät Osapuolten erikseen sopimalla tavalla. Palveluntarjoajan ilmoittamat varattuun majoitusaikaan (vrk-/viikko-/kuukausi- tms.) perustuvat hinnat koskevat ainoastaan sellaisia varauksia, joissa kyseistä majoitusjaksoa koskeva varaus tehdään yhdellä kertaa. Jos Asiakas tekee majoitussopimuksen viikkoperusteisella hinnoittelulla esimerkiksi kolmeksi (3) viikoksi ja myöhemmin jatkaa varaustaan (eli tekee uuden varauksen) siten, että kokonaismajoitusajaksi tulee yksi (1) kuukausi, Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnan alennukseen ilmoitettuun kuukausihinnoitteluun vedoten. Asiakas vastaa majoituksen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Ellei muusta järjestelystä ole sovittu (kuten laskutuksesta, siihen sisältyvine palvelumaksuineen) ja majoitus kestää alle 30 päivää, kaikki maksut on

2 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 2 (6) suoritettava varauksen teon yhteydessä. Jos majoitussopimuksen mukaisista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas taho (kuten Majoittuja), joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Majoitus maksetaan etukäteen 30 päivän jaksoissa. Mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, maksetaan majoitus kokonaisuudessaan etukäteen. Mikäli majoituksen kesto on yli 30 päivää, on seuraava 30 päivän (tai tätä lyhyempi) majoitusjakso maksettava laskua vastaan (tai muulla Osapuolten sopimalla tavalla) viimeistään 14 päivää ennen kyseisen majoitusjakson alkamista. Hinnanmuutokset Palveluntarjoajalla on oikeus majoitussopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla: a) lainsäädännölliset muutokset taikka viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan; tai b) yleinen kustannusten muutos. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Palveluntarjoajalta. Vakuus (mikäli Osapuolten välillä erikseen sovittu) Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa varauksenteon yhteydessä varausmaksu, joka toimii myös Asiakaskohtaisena vakuusmaksuna. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan täysimääräisenä, kun Asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet, kuten maksuvelvoitteet, on suoritettu ja mahdolliset asiakkaan aiheuttamat vauriot korvattu. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää vakuus joko osittain tai kokonaan Asiakkaan maksuvelvoitteiden suorittamiseen tai muiden näiden sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin kuluihin, kuten Majoituspaikan tai muiden majoitustiloissa ilmenneiden mahdollisten vaurioiden korjaamiseen, siivoamiseen, tyhjentämiseen sekä toimistokuluihin. Maksujen viivästyminen Mikäli majoituksen, lisäpalveluiden tai muiden Osapuolten välillä sovittujen maksujen suorittaminen laiminlyödään sovittuihin eräpäiviin mennessä, on viivästyneelle määrälle maksettava eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa lisättynä 10 %:lla (kuitenkin kuluttajan kohdalla korkolain mukaista viivästyskorkoa) ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta 85 euron käsittelymaksu. Lisäksi Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle perinnästä aiheutuvat muut kohtuulliset kulut, sekä toimisto- ja muut kohtuulliset kulut. Jos erääntynyttä laskua ei ole maksettu maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Mikäli majoitusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, peruutetaan Majoittujan saama avainkoodi tms. kulkutunniste maksamattoman majoitusjakson osalta, eikä Majoittujalla ole kyseisenä aikana oikeutta majoittua varauksen kohteena olevissa tiloissa. Mikäli ilmoitetut tai sovitut hinnat eivät jo sisällä arvonlisäveroa (alv. 0 %), kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 4. Peruuttamisehdot Varaukset on peruutettava Palveluntarjoajan internet-sivulla (), puhelimitse, tai sähköpostilla Varauksen peruuttaminen ennen majoitusajan alkamista Mikäli varaus peruutetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta.

3 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 3 (6) 4.2. Varauksen peruuttaminen majoitusajan alkamisen jälkeen Alkaneen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinta veloitetaan aina kokonaisuudessaan, jos peruutus tapahtuu majoitusajan alkamisen jälkeen. Mikäli varaus on tehty yli 30 päivää kestävälle ajalle ja varaus peruutetaan majoitusajan alkamisen jälkeen, veloitetaan alkaneen 30 päivän jakson täyden hinnan lisäksi seuraavalta 30 päivän (tai sitä lyhyemmältä) jaksolta seuraavasti: Mikäli varaus perutaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusjakson alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli veloitettava osuus on pienempi kuin Asiakkaan jo maksama osuus, Asiakkaalle palautetaan maksetun osuuden ja veloitettavan osuuden välinen erotus. Esimerkki koskien kohtien 4.1 ja 4.2 soveltamista: Mikäli majoitusajan alkamispäivä on tiistai, on peruutus tehtävä viimeistään edellisen viikon tiistaina klo mennessä, jonka ajankohdan jälkeen tehdyistä peruutuksista Palveluntarjoaja veloittaa seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnan kokonaisuudessaan. 5. Majoituspaikan käyttötarkoitus ja tiedot majoittujista Majoituspaikkaa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Majoituspaikkaa, sen irtaimistoa ja majoitusliikkeen varustusta on käytettävä vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoittuja ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä Majoituspaikkaan tai muihin majoitusliikkeen tiloihin. Avainkoodeja tms. kulkutunnisteita ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan Majoituspaikassa. Varausta tekevällä henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan varausjärjestelmään kaikkien Majoituspaikkaan majoittuvien henkilöiden henkilötiedot. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Palveluntarjoajalle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua Majoituspaikassa. Majoittujien enimmäismäärät ovat Majoituspaikkakohtaisia ja ne ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä. Majoittujan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä majoitusliikkeessä edellyttäen, että samassa huoneessa tai alkovissa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö. Matkustajakortin toimittaminen Kaikki Majoittujat ovat velvollisia Suomen lainsäädännön mukaisesti täyttämään majoitusliikkeessä olevat matkustajakortit ja jättämään ne niille osoitettuun paikkaan ensimmäisen majoitusviikon aikana (tai viimeistään lähdön yhteydessä, mikäli majoitusaika on seitsemää (7) vuorokautta lyhyempi). 6. Korvaava majoitus Ellei Palveluntarjoaja vahvistamansa varauksen jälkeen pysty tarjoamaan varatun tyyppistä Majoituspaikkaa, tai jos korvaavan majoituksen käyttäminen on välttämätöntä muusta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus osoittaa Majoittujalle korvaava, vastaavan tasoinen majoitus ilman Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuvia lisäkustannuksia. 7. Majoittujan saapuminen ja lähteminen Majoittuja saa ennen majoituksen alkamista avainkoodin tms. Majoituspaikkaan pääsyn edellyttämän kulkutunnisteen. Avainkoodi astuu voimaan majoitusjakson alkamispäivänä klo 16:00, jolloin Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä.

4 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 4 (6) Majoituspaikan käyttöoikeus ja avainkoodin voimassaolo päättyy varatun majoitusjakson päättymispäivänä klo 12:00, jolloin Majoituspaikan on oltava tyhjennettynä Majoittujan ja muiden henkilöiden tavaroista, sekä oltava muutoinkin kunnossa (majoitusjakson alkamishetkeä vastaavassa kunnossa, kuitenkin normaali kuluminen huomioon ottaen). Palveluntarjoajalla on oikeus tyhjentää ja varastoida (osoittamaansa paikkaan) Majoittujan Majoituskohteessa tai muualla majoitustiloissa sijaitseva irtain tai muu omaisuus, mikäli Majoittuja ei ole luovuttanut ja tyhjentänyt Majoituspaikkaa majoitusajan päättymisen jälkeen. 8. Majoituspaikan käyttöä koskevat velvoitteet ja vastuut 8.1. Yleistä Jos Majoituspaikan vastaanottamisessa on ongelmia tai jos Majoittuja huomaa majoitusaikana Palveluntarjoajan palveluun, Majoituspaikkansa varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle välittömästi virheen havaittuaan, jotta Palveluntarjoajalla on mahdollisuus korjata virhe. Ilmoitukset tehdään soittamalla tai sähköpostitse Palveluntarjoajan vikailmoituksia vastaanottavalle henkilölle, jonka yhteystiedot ovat esillä majoitusliikkeessä. Mikäli Majoittuja tai Asiakas ei ole ilmoittanut virheestä tai puutteesta jo majoitusaikana (ja viivytyksettä puutteen ilmaannuttua), menettää hän oikeuden hyvitykseen Majoituspaikan puutteellisen kunnon tai varustuksen johdosta. Majoituspaikassa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä Majoituspakasta tai majoitusliikkeen tiloista. Majoituspaikassa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita majoitusliikkeen asiakkaita tai majoitusliikkeen läheisyydessä asuvia henkilöitä. Jos Majoittuja käyttäytyy häiritsevästi tai muuten laiminlyö näiden sopimusehtojen noudattamisen, taikka järjestyssäännöissä (ks. jäljempänä) tai lainsäädännössä asetetut velvoitteet (kuten rikollisen toiminnan harjoittaminen), hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Mikäli Majoittuja joudutaan poistamaan majoitusliikkeestä häiriköinnin tai muiden tässä tarkoitettujen velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta, ei Asiakkaalla tai Majoittujalla ole oikeutta Majoituspaikasta suoritetun maksun palautukseen, taikka muihin korvauksiin tai hyvityksiin. Tupakointi Majoituspaikassa ja muissa majoitusliikkeen tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut Majoittuja vastaa (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) kaikista tupakoinnin aiheuttamista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Lemmikkieläinten tuominen majoitusliikkeeseen on kielletty. Eläimiä majoitusliikkeen tiloihin tuonut Majoittuja on (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, siivous- yms. kulut. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Majoittujalle ja Asiakkaalle sellaisia sähköisiä viestejä (kuten SMS-tekstiviestit ja sähköpostiviestit), jotka ovat majoituksen järjestämisen, asiakaspalvelun tms. syyn vuoksi välttämättömiä. Vastaavasti Majoittuja ja Asiakas antavat näiden sopimusehtojen hyväksynnällä nimenomaisen luvan kyseisten viestien lähettämiseen heidän henkilökohtaisiin viestintävälineisiinsä. Asiakkaalla tai Majoittujalla ei ole oikeutta siirtää majoitussopimusta tai Puitesopimusta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan nimenomaisesti antamaa kirjallista lupaa Järjestyssäännöt Asiakas ja Majoittuja ovat tietoisia, että Palveluntarjoajan majoitusliikkeissä pyritään turvaamaan Majoittujille mahdollisimman rauhalliset ja arjen kannalta käytännölliset asuinolosuhteet. Majoittumisen väliaikaisuudesta huolimatta tiloissa pyritään välttämään hotelli- tai hostellitoiminnassa tyypillisesti ilmeneviä järjestyshäiriöitä yms. rauhattomuutta aiheuttavia olosuhteita. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja on laatinut kaikkia majoitusliikettä koskevat erityiset järjestyssäännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. hiljaisuudesta, päihteiden käytöstä, yhteisen viihtyisyyden ylläpidosta, sekä muiden Majoittujien kunnioittamisesta. Majoittuja on velvollinen noudattamaan majoituksensa aikana Palveluntarjoajan vahvistamia järjestyssääntöjä (siten kuin ne ovat kohdekohtaisesti kulloinkin voimassa). Järjestyssäännöt ovat nähtävissä kunkin majoitusliikkeen tiloissa sekä internet-osoitteessa:.

5 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 5 (6) 8.3. Majoituspaikan siivous ja hoito Kun varaus on tehty yhtäjaksoisesti yli seitsemälle (7) vuorokaudelle, Majoituspaikassa suoritetaan Palveluntarjoajan järjestämä viikkosiivous (perussiivous). Majoitushintaan kuuluvana lakanat vaihdetaan 2 viikon välein. Majoittujan on käytettävä ja hoidettava Majoituspaikkaa huolellisesti. Majoittuja vastaa Majoituspaikan ja sen välittömän lähiympäristön perussiisteyden ylläpidosta (kuten roskien viemisestä ajallaan niille osoitettuun paikkaan). Majoittuja ja Asiakas ovat velvollisia korvaamaan omasta tai Majoittujan luvalla majoitustiloissa oleskelleen henkilön toiminnasta aiheutuneet erityissiivoukset. Majoittujalla on omalta osaltaan lisäksi velvollisuus huolehtia mm. siitä, että: yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä; valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja -liitännät suljetaan Majoituspaikasta ja yhteiskäytössä olevista tiloista poistuttaessa sekä Majoittujan nukkuessa; Matkapuhelimen tai äänekkäiden laitteiden käyttöä vältetään erityisesti hiljaisuuden aikana (koskien erityisesti alkovi-huoneistoja); Majoituspaikassa tai yleisissä tiloissa ei tehdä ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa mitään muutos-, korjaus- tms. töitä Vastuu Majoittuja ja Asiakas ovat täysimääräisesti vastuussa kaikista sellaisista vahingoista ja kustannuksista, jotka Majoittuja tai hänen luvallaan majoitustiloissa oleskellut henkilö aiheuttaa Majoituspaikalle, yleisille tiloille, niiden laitteille tai muulle irtaimistolle, kiinteistölle, muille Majoittujille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen, taikka jotka ovat muutoin seurausta majoitussopimuksen tai näiden sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos Majoituspaikan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada heti selville, tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada viipymättä perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan aina suoraan Asiakkaalta. Majoittujan tai Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Majoituspaikan tai siihen kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä heti, mikäli korjaus on suoritettava viipymättä vahingon laajenemisen estämiseksi. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, vastaa Asiakas laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. 9. Palveluntarjoajan oikeus päästä Majoituspaikkaan Palveluntarjoajan edustajilla on tarvittaessa oikeus päästä viipymättä Majoituspaikkaan sen kunnon ja hoidon valvomista, Majoituspaikan siivousta, taikka näiden sopimusehtojen noudattamisen valvomista varten. Mikäli Asiakas tai Majoittuja on tilannut Palveluntarjoajalta lisäpalveluita, jotka edellyttävät käyntiä Majoituspaikassa, ei Majoittujalle anneta ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta. Käynnit pyritään järjestämään klo välisenä aikana. 10. Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitukset Palveluntarjoajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. Palveluntarjoaja toimittaa mahdollisesti tilatut lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Jos Majoittuja ei käytä Majoituspaikkaa tai sovittuja lisäpalveluja, ei Asiakas tai Majoittuja ole oikeutettu hinnanpalautuksiin niiltä osin. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Majoituspaikka on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin siltä kohteen iän, paikallisen hintatason, sekä Palveluntarjoajan kohdekuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. Palveluntarjoaja ei vastaa majoituksen (majoitussopimuksen) peruuntumisesta tai keskeytymisestä Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuneista välillisistä tai muista epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään muista sopimusrikkomuksen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei niitä ole aiheutettu Palveluntarjoajan tahallisella taikka törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään virheestä tai viivästyksestä, joka aiheutuu tai on seurausta ylivoimaisesta esteestä (ks. jäljempänä).

6 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 6 (6) Palveluntarjoaja ei vastaa Majoituspaikkaan tai majoitusliikkeen yleisiin tiloihin jätetyistä henkilökohtaisista tai muista tavaroista (kuten kaikki matkatavarat). Arvotavaroita voi säilyttää niille osoitetuissa säilytyslokeroissa. Palveluntarjoaja ei vastaa säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta. Jos säilytyslokeroihin jätetty omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on Majoittujan ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle ennen sen säilytyslokeroon jättämistä ja Palveluntarjoaja voi aina kieltää tällaisen omaisuuden säilyttämisen säilytyslokerossa. Palveluntarjoaja ei vastaa pysäköintihallissa tai muualla kiinteistön alueella olevan kulkuvälineen (kuten auto, moottoripyörä, polkupyörä) tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Pysäköintihalli ja muut yleiset alueet eivät ole valvottuja alueita eikä Palveluntarjoaja myöskään tämän vuoksi vastaa siellä olevasta Majoittujan tai Asiakkaan omaisuudesta. Palveluntarjoajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan majoitussopimuksen perusteella suorittamien maksujen määrään. 11. Sopimuksen purkaminen Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa yksittäinen majoitussopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas, Majoittuja tai heidän luvallaan majoitustiloissa oleskeleva henkilö syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, joka olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja tai majoitussopimuksen määräyksiä. Palveluntarjoajalla on majoitussopimuksen purkamisoikeus mm. seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä: Majoitus (ml. mahdolliset varaus- ja ennakkomaksut ja vakuudet) tai varatut lisäpalvelut on jätetty kokonaan tai osittain maksamatta; Majoittuja tai Asiakas on luovuttanut huoneiston tai avainkoodin (tms. kulkutunnisteen) kolmannen käytettäväksi vastoin näitä sopimusehtoja; Majoittuja rikkoo Palveluntarjoajan tai kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa Majoituspaikassa tai kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty; Majoittuja aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa Majoituspaikalle, yleisille tiloille tai kiinteistölle (ml. irtain omaisuus); Majoittuja tai Asiakas käyttää huoneistoa näiden sopimusehtojen tai majoitussopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Palveluntarjoajan suorituksessa on olennainen virhe, eikä Palveluntarjoaja ole saanut virhettä tai viivästystä korjatuksi kohtuullisessa määräajassa Majoittujan tai Asiakkaan kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti. 12. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, vesivahinkoa, onnettomuutta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internetverkkoyhteyskatkoksia ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Palveluntarjoajan alihankkijaa tai muuta yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Palveluntarjoajan vastuuvapausperusteeksi. 13. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys Mikäli osa majoitussopimuksesta tai näistä sopimusehdoista on tai tulee myöhemmin lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyvät sopimukset muilta osin yhä voimassa. 14. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen Majoitus- ja Puitesopimukseen sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat nimenomaisesti että Majoituspaikan tarjoamisessa on kysymys laissa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ( /308) tarkoitetusta majoitustoiminnasta, eikä sopimuksiin siten sovelleta esim. lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Näitä yleisiä ehtoja ja yksittäisiä majoitussopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, tai mikäli vastapuolena on yksinomaan kuluttaja-asemassa oleva Asiakas, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisessa oikeuspaikassa. Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Kiitos kun valitsit Forenomin.

Kiitos kun valitsit Forenomin. Palveluehdot Kiitos kun valitsit Forenomin. Tervetuloa Forenom Apartmentsiin! Forenom Apartments-asuntojen käyttöönotto tapahtuu noutamalla avaimet Forenomin paikallisesta toimistosta tai muusta ilmoitetusta

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LYHYTAIKAINEN VUOKRASOPIMUS MFJ RAVINTOLAT OY:N KANSSA MAA-ALUEESTA AURINKOLAHDEN VENESATAMASSA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 005475 Osastopäällikkö...6.2016,...

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Kiitos kun valitsit Forenom Aparthotels -kohteen.

Kiitos kun valitsit Forenom Aparthotels -kohteen. Palveluehdot Kiitos kun valitsit Forenom Aparthotels -kohteen. Miten ja milloin pääsen sisään? Mistä Majoittuja tietää mihin mennä? Forenom Aparthotellien huoneet sekä muut käytössä olevat tilat ovat aina

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot