Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa lukien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien"

Transkriptio

1 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing Oy:n (Palveluntarjoaja) ja majoitushakemuksen tai -varauksen tehneen henkilön (Asiakas) välillä, kun Asiakas varaa Palveluntarjoajalta majoituspalveluita ja kun Palveluntarjoaja suorittaa majoitussopimuksen perusteella palveluja Asiakkaalle. Palveluntarjoajaa ja Asiakasta kutsutaan jäljempänä näissä sopimusehdoissa erikseen Osapuoleksi ja yhdessä Osapuoliksi. Asiakasta ja Asiakkaan varauksen yhteydessä mahdollisesti yksilöimää muuta luonnollista henkilöä, joka yksittäisen varauksen ja sitä koskevan majoitussopimuksen perusteella majoittuu Palveluntarjoajan tiloissa tai käyttää mahdollisesti tilattuja lisäpalveluita, kutsutaan näissä sopimusehdoissa Majoittujaksi. Tekemällä varauksen tai majoitushakemuksen Palveluntarjoajan internetsivuilta () tai muulla tavalla, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja osana yksittäistä majoitussopimusta. 2. Varauksen tekeminen, majoitussopimuksen syntyminen ja voimassaolo Ellei Palveluntarjoaja toisin ilmoita, varaukset ja majoitushakemukset on tehtävä internetissä osoitteessa. Mikäli Palveluntarjoaja tekee varauksen Asiakkaan pyynnöstä muulla tavalla, peritään varauksen tekemisestä palvelumaksu kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti (v palvelumaksun suuruus on 10 euroa + alv (per Majoittuja / varaus). Varauksen yhteydessä on annettava vähintään seuraavat perustiedot (siten kuin varausjärjestelmässä ja lainsäädännössä tarkemmin määritellään): Majoittujan nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta, sekä maksutapa ja maksajan tiedot. Osapuolia sitova majoitussopimus syntyy, kun (a) varauksen kohteena olevaa huone- tai alkovipaikkaa (jäljempänä Majoituspaikka) koskeva maksu on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla suoritettu Palveluntarjoajalle kokonaisuudessaan ja (b) kun varauksen tehnyt henkilö on saanut Palveluntarjoajalta vahvistuksen varauksestaan sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti. Varauksen sitovuuden edellytyksenä Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää varausmaksua (ks. jäljempänä), korkeampaa etukäteismaksua, taikka erillisen majoitussopimuksen allekirjoittamista. Mikäli yksittäistä Majoituspaikkaa koskevaa huonetta tai alkovia ei ole varattu kokonaisuudessaan (esim. kahden hengen alkovi), kyseisessä huoneessa tai alkovissa voi majoittua myös muita asiakkaita. Ellei Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu, yksittäinen majoitussopimus syntyy aina heidän välilleen. Vaikka Asiakas ei siis itse majoittuisi tai muuten käyttäisi Majoituspaikkaa, vastaa Asiakas kuitenkin kaikista majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisista sopimusvelvoitteista. Viime kädessä kaikista sopimusvelvoitteista vastaa Majoittuja. Majoitussopimus on voimassa varausvahvistuksessa ilmoitetun tai Osapuolten erikseen sopiman määräajan (kuitenkin näissä sopimusehdoissa sovituin irtisanomis- ja purkuehdoin). Majoitussopimus päättyy lopullisesti vasta kun kaikki majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset velvoitteet on suoritettu täysimääräisesti ja riidattomasti. 3. Maksaminen Majoituspalveluiden paikkakunta- ja kohdekohtaiset hinnat, sekä mahdollisten lisäpalveluiden (kuten autopaikat) hinnat ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä, tai määräytyvät Osapuolten erikseen sopimalla tavalla. Palveluntarjoajan ilmoittamat varattuun majoitusaikaan (vrk-/viikko-/kuukausi- tms.) perustuvat hinnat koskevat ainoastaan sellaisia varauksia, joissa kyseistä majoitusjaksoa koskeva varaus tehdään yhdellä kertaa. Jos Asiakas tekee majoitussopimuksen viikkoperusteisella hinnoittelulla esimerkiksi kolmeksi (3) viikoksi ja myöhemmin jatkaa varaustaan (eli tekee uuden varauksen) siten, että kokonaismajoitusajaksi tulee yksi (1) kuukausi, Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnan alennukseen ilmoitettuun kuukausihinnoitteluun vedoten. Asiakas vastaa majoituksen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Ellei muusta järjestelystä ole sovittu (kuten laskutuksesta, siihen sisältyvine palvelumaksuineen) ja majoitus kestää alle 30 päivää, kaikki maksut on

2 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 2 (6) suoritettava varauksen teon yhteydessä. Jos majoitussopimuksen mukaisista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas taho (kuten Majoittuja), joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Majoitus maksetaan etukäteen 30 päivän jaksoissa. Mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, maksetaan majoitus kokonaisuudessaan etukäteen. Mikäli majoituksen kesto on yli 30 päivää, on seuraava 30 päivän (tai tätä lyhyempi) majoitusjakso maksettava laskua vastaan (tai muulla Osapuolten sopimalla tavalla) viimeistään 14 päivää ennen kyseisen majoitusjakson alkamista. Hinnanmuutokset Palveluntarjoajalla on oikeus majoitussopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla: a) lainsäädännölliset muutokset taikka viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan; tai b) yleinen kustannusten muutos. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Palveluntarjoajalta. Vakuus (mikäli Osapuolten välillä erikseen sovittu) Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa varauksenteon yhteydessä varausmaksu, joka toimii myös Asiakaskohtaisena vakuusmaksuna. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan täysimääräisenä, kun Asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet, kuten maksuvelvoitteet, on suoritettu ja mahdolliset asiakkaan aiheuttamat vauriot korvattu. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää vakuus joko osittain tai kokonaan Asiakkaan maksuvelvoitteiden suorittamiseen tai muiden näiden sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin kuluihin, kuten Majoituspaikan tai muiden majoitustiloissa ilmenneiden mahdollisten vaurioiden korjaamiseen, siivoamiseen, tyhjentämiseen sekä toimistokuluihin. Maksujen viivästyminen Mikäli majoituksen, lisäpalveluiden tai muiden Osapuolten välillä sovittujen maksujen suorittaminen laiminlyödään sovittuihin eräpäiviin mennessä, on viivästyneelle määrälle maksettava eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa lisättynä 10 %:lla (kuitenkin kuluttajan kohdalla korkolain mukaista viivästyskorkoa) ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta 85 euron käsittelymaksu. Lisäksi Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle perinnästä aiheutuvat muut kohtuulliset kulut, sekä toimisto- ja muut kohtuulliset kulut. Jos erääntynyttä laskua ei ole maksettu maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Mikäli majoitusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, peruutetaan Majoittujan saama avainkoodi tms. kulkutunniste maksamattoman majoitusjakson osalta, eikä Majoittujalla ole kyseisenä aikana oikeutta majoittua varauksen kohteena olevissa tiloissa. Mikäli ilmoitetut tai sovitut hinnat eivät jo sisällä arvonlisäveroa (alv. 0 %), kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 4. Peruuttamisehdot Varaukset on peruutettava Palveluntarjoajan internet-sivulla (), puhelimitse, tai sähköpostilla Varauksen peruuttaminen ennen majoitusajan alkamista Mikäli varaus peruutetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta.

3 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 3 (6) 4.2. Varauksen peruuttaminen majoitusajan alkamisen jälkeen Alkaneen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinta veloitetaan aina kokonaisuudessaan, jos peruutus tapahtuu majoitusajan alkamisen jälkeen. Mikäli varaus on tehty yli 30 päivää kestävälle ajalle ja varaus peruutetaan majoitusajan alkamisen jälkeen, veloitetaan alkaneen 30 päivän jakson täyden hinnan lisäksi seuraavalta 30 päivän (tai sitä lyhyemmältä) jaksolta seuraavasti: Mikäli varaus perutaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusjakson alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli veloitettava osuus on pienempi kuin Asiakkaan jo maksama osuus, Asiakkaalle palautetaan maksetun osuuden ja veloitettavan osuuden välinen erotus. Esimerkki koskien kohtien 4.1 ja 4.2 soveltamista: Mikäli majoitusajan alkamispäivä on tiistai, on peruutus tehtävä viimeistään edellisen viikon tiistaina klo mennessä, jonka ajankohdan jälkeen tehdyistä peruutuksista Palveluntarjoaja veloittaa seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnan kokonaisuudessaan. 5. Majoituspaikan käyttötarkoitus ja tiedot majoittujista Majoituspaikkaa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Majoituspaikkaa, sen irtaimistoa ja majoitusliikkeen varustusta on käytettävä vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoittuja ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä Majoituspaikkaan tai muihin majoitusliikkeen tiloihin. Avainkoodeja tms. kulkutunnisteita ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan Majoituspaikassa. Varausta tekevällä henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan varausjärjestelmään kaikkien Majoituspaikkaan majoittuvien henkilöiden henkilötiedot. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Palveluntarjoajalle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua Majoituspaikassa. Majoittujien enimmäismäärät ovat Majoituspaikkakohtaisia ja ne ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä. Majoittujan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä majoitusliikkeessä edellyttäen, että samassa huoneessa tai alkovissa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö. Matkustajakortin toimittaminen Kaikki Majoittujat ovat velvollisia Suomen lainsäädännön mukaisesti täyttämään majoitusliikkeessä olevat matkustajakortit ja jättämään ne niille osoitettuun paikkaan ensimmäisen majoitusviikon aikana (tai viimeistään lähdön yhteydessä, mikäli majoitusaika on seitsemää (7) vuorokautta lyhyempi). 6. Korvaava majoitus Ellei Palveluntarjoaja vahvistamansa varauksen jälkeen pysty tarjoamaan varatun tyyppistä Majoituspaikkaa, tai jos korvaavan majoituksen käyttäminen on välttämätöntä muusta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus osoittaa Majoittujalle korvaava, vastaavan tasoinen majoitus ilman Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuvia lisäkustannuksia. 7. Majoittujan saapuminen ja lähteminen Majoittuja saa ennen majoituksen alkamista avainkoodin tms. Majoituspaikkaan pääsyn edellyttämän kulkutunnisteen. Avainkoodi astuu voimaan majoitusjakson alkamispäivänä klo 16:00, jolloin Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä.

4 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 4 (6) Majoituspaikan käyttöoikeus ja avainkoodin voimassaolo päättyy varatun majoitusjakson päättymispäivänä klo 12:00, jolloin Majoituspaikan on oltava tyhjennettynä Majoittujan ja muiden henkilöiden tavaroista, sekä oltava muutoinkin kunnossa (majoitusjakson alkamishetkeä vastaavassa kunnossa, kuitenkin normaali kuluminen huomioon ottaen). Palveluntarjoajalla on oikeus tyhjentää ja varastoida (osoittamaansa paikkaan) Majoittujan Majoituskohteessa tai muualla majoitustiloissa sijaitseva irtain tai muu omaisuus, mikäli Majoittuja ei ole luovuttanut ja tyhjentänyt Majoituspaikkaa majoitusajan päättymisen jälkeen. 8. Majoituspaikan käyttöä koskevat velvoitteet ja vastuut 8.1. Yleistä Jos Majoituspaikan vastaanottamisessa on ongelmia tai jos Majoittuja huomaa majoitusaikana Palveluntarjoajan palveluun, Majoituspaikkansa varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle välittömästi virheen havaittuaan, jotta Palveluntarjoajalla on mahdollisuus korjata virhe. Ilmoitukset tehdään soittamalla tai sähköpostitse Palveluntarjoajan vikailmoituksia vastaanottavalle henkilölle, jonka yhteystiedot ovat esillä majoitusliikkeessä. Mikäli Majoittuja tai Asiakas ei ole ilmoittanut virheestä tai puutteesta jo majoitusaikana (ja viivytyksettä puutteen ilmaannuttua), menettää hän oikeuden hyvitykseen Majoituspaikan puutteellisen kunnon tai varustuksen johdosta. Majoituspaikassa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä Majoituspakasta tai majoitusliikkeen tiloista. Majoituspaikassa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita majoitusliikkeen asiakkaita tai majoitusliikkeen läheisyydessä asuvia henkilöitä. Jos Majoittuja käyttäytyy häiritsevästi tai muuten laiminlyö näiden sopimusehtojen noudattamisen, taikka järjestyssäännöissä (ks. jäljempänä) tai lainsäädännössä asetetut velvoitteet (kuten rikollisen toiminnan harjoittaminen), hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Mikäli Majoittuja joudutaan poistamaan majoitusliikkeestä häiriköinnin tai muiden tässä tarkoitettujen velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta, ei Asiakkaalla tai Majoittujalla ole oikeutta Majoituspaikasta suoritetun maksun palautukseen, taikka muihin korvauksiin tai hyvityksiin. Tupakointi Majoituspaikassa ja muissa majoitusliikkeen tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut Majoittuja vastaa (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) kaikista tupakoinnin aiheuttamista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Lemmikkieläinten tuominen majoitusliikkeeseen on kielletty. Eläimiä majoitusliikkeen tiloihin tuonut Majoittuja on (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, siivous- yms. kulut. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Majoittujalle ja Asiakkaalle sellaisia sähköisiä viestejä (kuten SMS-tekstiviestit ja sähköpostiviestit), jotka ovat majoituksen järjestämisen, asiakaspalvelun tms. syyn vuoksi välttämättömiä. Vastaavasti Majoittuja ja Asiakas antavat näiden sopimusehtojen hyväksynnällä nimenomaisen luvan kyseisten viestien lähettämiseen heidän henkilökohtaisiin viestintävälineisiinsä. Asiakkaalla tai Majoittujalla ei ole oikeutta siirtää majoitussopimusta tai Puitesopimusta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan nimenomaisesti antamaa kirjallista lupaa Järjestyssäännöt Asiakas ja Majoittuja ovat tietoisia, että Palveluntarjoajan majoitusliikkeissä pyritään turvaamaan Majoittujille mahdollisimman rauhalliset ja arjen kannalta käytännölliset asuinolosuhteet. Majoittumisen väliaikaisuudesta huolimatta tiloissa pyritään välttämään hotelli- tai hostellitoiminnassa tyypillisesti ilmeneviä järjestyshäiriöitä yms. rauhattomuutta aiheuttavia olosuhteita. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja on laatinut kaikkia majoitusliikettä koskevat erityiset järjestyssäännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. hiljaisuudesta, päihteiden käytöstä, yhteisen viihtyisyyden ylläpidosta, sekä muiden Majoittujien kunnioittamisesta. Majoittuja on velvollinen noudattamaan majoituksensa aikana Palveluntarjoajan vahvistamia järjestyssääntöjä (siten kuin ne ovat kohdekohtaisesti kulloinkin voimassa). Järjestyssäännöt ovat nähtävissä kunkin majoitusliikkeen tiloissa sekä internet-osoitteessa:.

5 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 5 (6) 8.3. Majoituspaikan siivous ja hoito Kun varaus on tehty yhtäjaksoisesti yli seitsemälle (7) vuorokaudelle, Majoituspaikassa suoritetaan Palveluntarjoajan järjestämä viikkosiivous (perussiivous). Majoitushintaan kuuluvana lakanat vaihdetaan 2 viikon välein. Majoittujan on käytettävä ja hoidettava Majoituspaikkaa huolellisesti. Majoittuja vastaa Majoituspaikan ja sen välittömän lähiympäristön perussiisteyden ylläpidosta (kuten roskien viemisestä ajallaan niille osoitettuun paikkaan). Majoittuja ja Asiakas ovat velvollisia korvaamaan omasta tai Majoittujan luvalla majoitustiloissa oleskelleen henkilön toiminnasta aiheutuneet erityissiivoukset. Majoittujalla on omalta osaltaan lisäksi velvollisuus huolehtia mm. siitä, että: yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä; valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja -liitännät suljetaan Majoituspaikasta ja yhteiskäytössä olevista tiloista poistuttaessa sekä Majoittujan nukkuessa; Matkapuhelimen tai äänekkäiden laitteiden käyttöä vältetään erityisesti hiljaisuuden aikana (koskien erityisesti alkovi-huoneistoja); Majoituspaikassa tai yleisissä tiloissa ei tehdä ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa mitään muutos-, korjaus- tms. töitä Vastuu Majoittuja ja Asiakas ovat täysimääräisesti vastuussa kaikista sellaisista vahingoista ja kustannuksista, jotka Majoittuja tai hänen luvallaan majoitustiloissa oleskellut henkilö aiheuttaa Majoituspaikalle, yleisille tiloille, niiden laitteille tai muulle irtaimistolle, kiinteistölle, muille Majoittujille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen, taikka jotka ovat muutoin seurausta majoitussopimuksen tai näiden sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos Majoituspaikan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada heti selville, tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada viipymättä perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan aina suoraan Asiakkaalta. Majoittujan tai Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Majoituspaikan tai siihen kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä heti, mikäli korjaus on suoritettava viipymättä vahingon laajenemisen estämiseksi. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, vastaa Asiakas laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. 9. Palveluntarjoajan oikeus päästä Majoituspaikkaan Palveluntarjoajan edustajilla on tarvittaessa oikeus päästä viipymättä Majoituspaikkaan sen kunnon ja hoidon valvomista, Majoituspaikan siivousta, taikka näiden sopimusehtojen noudattamisen valvomista varten. Mikäli Asiakas tai Majoittuja on tilannut Palveluntarjoajalta lisäpalveluita, jotka edellyttävät käyntiä Majoituspaikassa, ei Majoittujalle anneta ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta. Käynnit pyritään järjestämään klo välisenä aikana. 10. Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitukset Palveluntarjoajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. Palveluntarjoaja toimittaa mahdollisesti tilatut lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Jos Majoittuja ei käytä Majoituspaikkaa tai sovittuja lisäpalveluja, ei Asiakas tai Majoittuja ole oikeutettu hinnanpalautuksiin niiltä osin. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Majoituspaikka on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin siltä kohteen iän, paikallisen hintatason, sekä Palveluntarjoajan kohdekuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. Palveluntarjoaja ei vastaa majoituksen (majoitussopimuksen) peruuntumisesta tai keskeytymisestä Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuneista välillisistä tai muista epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään muista sopimusrikkomuksen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei niitä ole aiheutettu Palveluntarjoajan tahallisella taikka törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään virheestä tai viivästyksestä, joka aiheutuu tai on seurausta ylivoimaisesta esteestä (ks. jäljempänä).

6 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 6 (6) Palveluntarjoaja ei vastaa Majoituspaikkaan tai majoitusliikkeen yleisiin tiloihin jätetyistä henkilökohtaisista tai muista tavaroista (kuten kaikki matkatavarat). Arvotavaroita voi säilyttää niille osoitetuissa säilytyslokeroissa. Palveluntarjoaja ei vastaa säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta. Jos säilytyslokeroihin jätetty omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on Majoittujan ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle ennen sen säilytyslokeroon jättämistä ja Palveluntarjoaja voi aina kieltää tällaisen omaisuuden säilyttämisen säilytyslokerossa. Palveluntarjoaja ei vastaa pysäköintihallissa tai muualla kiinteistön alueella olevan kulkuvälineen (kuten auto, moottoripyörä, polkupyörä) tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Pysäköintihalli ja muut yleiset alueet eivät ole valvottuja alueita eikä Palveluntarjoaja myöskään tämän vuoksi vastaa siellä olevasta Majoittujan tai Asiakkaan omaisuudesta. Palveluntarjoajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan majoitussopimuksen perusteella suorittamien maksujen määrään. 11. Sopimuksen purkaminen Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa yksittäinen majoitussopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas, Majoittuja tai heidän luvallaan majoitustiloissa oleskeleva henkilö syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, joka olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja tai majoitussopimuksen määräyksiä. Palveluntarjoajalla on majoitussopimuksen purkamisoikeus mm. seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä: Majoitus (ml. mahdolliset varaus- ja ennakkomaksut ja vakuudet) tai varatut lisäpalvelut on jätetty kokonaan tai osittain maksamatta; Majoittuja tai Asiakas on luovuttanut huoneiston tai avainkoodin (tms. kulkutunnisteen) kolmannen käytettäväksi vastoin näitä sopimusehtoja; Majoittuja rikkoo Palveluntarjoajan tai kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa Majoituspaikassa tai kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty; Majoittuja aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa Majoituspaikalle, yleisille tiloille tai kiinteistölle (ml. irtain omaisuus); Majoittuja tai Asiakas käyttää huoneistoa näiden sopimusehtojen tai majoitussopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Palveluntarjoajan suorituksessa on olennainen virhe, eikä Palveluntarjoaja ole saanut virhettä tai viivästystä korjatuksi kohtuullisessa määräajassa Majoittujan tai Asiakkaan kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti. 12. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, vesivahinkoa, onnettomuutta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internetverkkoyhteyskatkoksia ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Palveluntarjoajan alihankkijaa tai muuta yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Palveluntarjoajan vastuuvapausperusteeksi. 13. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys Mikäli osa majoitussopimuksesta tai näistä sopimusehdoista on tai tulee myöhemmin lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyvät sopimukset muilta osin yhä voimassa. 14. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen Majoitus- ja Puitesopimukseen sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat nimenomaisesti että Majoituspaikan tarjoamisessa on kysymys laissa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ( /308) tarkoitetusta majoitustoiminnasta, eikä sopimuksiin siten sovelleta esim. lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Näitä yleisiä ehtoja ja yksittäisiä majoitussopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, tai mikäli vastapuolena on yksinomaan kuluttaja-asemassa oleva Asiakas, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisessa oikeuspaikassa. Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

1. Sopimus. 1.1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimassaolo. 1.2 Asiakkaan velvollisuudet. 1.3 Varauksen peruuttaminen

1. Sopimus. 1.1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimassaolo. 1.2 Asiakkaan velvollisuudet. 1.3 Varauksen peruuttaminen Sisällys 1. Sopimus... 2 1.1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimassaolo... 2 1.2 Asiakkaan velvollisuudet... 2 1.3 Varauksen peruuttaminen... 2 1.4 Sopimuksen purkaminen... 3 1.5 Sopimuksen pätevyys...

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridican koulutukset ValmennusMomentti Juridican koulutuksien vastuullinen järjestäjä on ValmennusMomentti

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet Vuokrausehdot 1. Sopijaosapuolet Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Digimainostoimisto Makee) Rantaraitti 11-13 a 3, 70820 Kuopio, Y-tunnus: 2730267-4 (jäljempänä Vuokraamo)

Lisätiedot

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille NuVa kuntayhtymä NuVa kuntayhtymä 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 11,14,21 1.2 Miten asuntoa haetaan

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua.

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Ruudun tilausehdot TILAUSEHDOT 5.2.2014 Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä Nelonen Media ) tarjoaman

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kiitos kun valitsit Forenomin.

Kiitos kun valitsit Forenomin. Palveluehdot Kiitos kun valitsit Forenomin. Tervetuloa Forenom Apartmentsiin! Forenom Apartments-asuntojen käyttöönotto tapahtuu noutamalla avaimet Forenomin paikallisesta toimistosta tai muusta ilmoitetusta

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/2015 1 (5) 147 Tonttien lyhytaikainen vuokraaminen tonttien esirakentamista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontit 41304/1, 4-6) HEL 2015-006086 T 10 01 01 02 A1141-704 (41304/1),

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

YLEISET OSALLISTUMISEHDOT MINÄ OLEN MESSUT 2016

YLEISET OSALLISTUMISEHDOT MINÄ OLEN MESSUT 2016 YLEISET OSALLISTUMISEHDOT MINÄ OLEN MESSUT 2016 Näytteilleasettaja (jäljempänä Näytteilleasettaja) sitoutuu osallistumaan Minä Olen messutapahtumaan (jäljempänä Messut) sekä noudattamaan Minä Olen Keskus

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.10.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat Haltian ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Haltian väliseen sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT 1. Kokousvaraus ja vahvistus Kokousvaraus katsotaan sitovaksi silloin, kun se on vahvistettu. Vahvistettu varaus muodostaa tilaajan

Lisätiedot