Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa lukien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien"

Transkriptio

1 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing Oy:n (Palveluntarjoaja) ja majoitushakemuksen tai -varauksen tehneen henkilön (Asiakas) välillä, kun Asiakas varaa Palveluntarjoajalta majoituspalveluita ja kun Palveluntarjoaja suorittaa majoitussopimuksen perusteella palveluja Asiakkaalle. Palveluntarjoajaa ja Asiakasta kutsutaan jäljempänä näissä sopimusehdoissa erikseen Osapuoleksi ja yhdessä Osapuoliksi. Asiakasta ja Asiakkaan varauksen yhteydessä mahdollisesti yksilöimää muuta luonnollista henkilöä, joka yksittäisen varauksen ja sitä koskevan majoitussopimuksen perusteella majoittuu Palveluntarjoajan tiloissa tai käyttää mahdollisesti tilattuja lisäpalveluita, kutsutaan näissä sopimusehdoissa Majoittujaksi. Tekemällä varauksen tai majoitushakemuksen Palveluntarjoajan internetsivuilta () tai muulla tavalla, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja osana yksittäistä majoitussopimusta. 2. Varauksen tekeminen, majoitussopimuksen syntyminen ja voimassaolo Ellei Palveluntarjoaja toisin ilmoita, varaukset ja majoitushakemukset on tehtävä internetissä osoitteessa. Mikäli Palveluntarjoaja tekee varauksen Asiakkaan pyynnöstä muulla tavalla, peritään varauksen tekemisestä palvelumaksu kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti (v palvelumaksun suuruus on 10 euroa + alv (per Majoittuja / varaus). Varauksen yhteydessä on annettava vähintään seuraavat perustiedot (siten kuin varausjärjestelmässä ja lainsäädännössä tarkemmin määritellään): Majoittujan nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta, sekä maksutapa ja maksajan tiedot. Osapuolia sitova majoitussopimus syntyy, kun (a) varauksen kohteena olevaa huone- tai alkovipaikkaa (jäljempänä Majoituspaikka) koskeva maksu on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla suoritettu Palveluntarjoajalle kokonaisuudessaan ja (b) kun varauksen tehnyt henkilö on saanut Palveluntarjoajalta vahvistuksen varauksestaan sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti. Varauksen sitovuuden edellytyksenä Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää varausmaksua (ks. jäljempänä), korkeampaa etukäteismaksua, taikka erillisen majoitussopimuksen allekirjoittamista. Mikäli yksittäistä Majoituspaikkaa koskevaa huonetta tai alkovia ei ole varattu kokonaisuudessaan (esim. kahden hengen alkovi), kyseisessä huoneessa tai alkovissa voi majoittua myös muita asiakkaita. Ellei Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu, yksittäinen majoitussopimus syntyy aina heidän välilleen. Vaikka Asiakas ei siis itse majoittuisi tai muuten käyttäisi Majoituspaikkaa, vastaa Asiakas kuitenkin kaikista majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisista sopimusvelvoitteista. Viime kädessä kaikista sopimusvelvoitteista vastaa Majoittuja. Majoitussopimus on voimassa varausvahvistuksessa ilmoitetun tai Osapuolten erikseen sopiman määräajan (kuitenkin näissä sopimusehdoissa sovituin irtisanomis- ja purkuehdoin). Majoitussopimus päättyy lopullisesti vasta kun kaikki majoitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset velvoitteet on suoritettu täysimääräisesti ja riidattomasti. 3. Maksaminen Majoituspalveluiden paikkakunta- ja kohdekohtaiset hinnat, sekä mahdollisten lisäpalveluiden (kuten autopaikat) hinnat ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä, tai määräytyvät Osapuolten erikseen sopimalla tavalla. Palveluntarjoajan ilmoittamat varattuun majoitusaikaan (vrk-/viikko-/kuukausi- tms.) perustuvat hinnat koskevat ainoastaan sellaisia varauksia, joissa kyseistä majoitusjaksoa koskeva varaus tehdään yhdellä kertaa. Jos Asiakas tekee majoitussopimuksen viikkoperusteisella hinnoittelulla esimerkiksi kolmeksi (3) viikoksi ja myöhemmin jatkaa varaustaan (eli tekee uuden varauksen) siten, että kokonaismajoitusajaksi tulee yksi (1) kuukausi, Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnan alennukseen ilmoitettuun kuukausihinnoitteluun vedoten. Asiakas vastaa majoituksen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Ellei muusta järjestelystä ole sovittu (kuten laskutuksesta, siihen sisältyvine palvelumaksuineen) ja majoitus kestää alle 30 päivää, kaikki maksut on

2 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 2 (6) suoritettava varauksen teon yhteydessä. Jos majoitussopimuksen mukaisista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas taho (kuten Majoittuja), joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Majoitus maksetaan etukäteen 30 päivän jaksoissa. Mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, maksetaan majoitus kokonaisuudessaan etukäteen. Mikäli majoituksen kesto on yli 30 päivää, on seuraava 30 päivän (tai tätä lyhyempi) majoitusjakso maksettava laskua vastaan (tai muulla Osapuolten sopimalla tavalla) viimeistään 14 päivää ennen kyseisen majoitusjakson alkamista. Hinnanmuutokset Palveluntarjoajalla on oikeus majoitussopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla: a) lainsäädännölliset muutokset taikka viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan; tai b) yleinen kustannusten muutos. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Palveluntarjoajalta. Vakuus (mikäli Osapuolten välillä erikseen sovittu) Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa varauksenteon yhteydessä varausmaksu, joka toimii myös Asiakaskohtaisena vakuusmaksuna. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan täysimääräisenä, kun Asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet, kuten maksuvelvoitteet, on suoritettu ja mahdolliset asiakkaan aiheuttamat vauriot korvattu. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää vakuus joko osittain tai kokonaan Asiakkaan maksuvelvoitteiden suorittamiseen tai muiden näiden sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin kuluihin, kuten Majoituspaikan tai muiden majoitustiloissa ilmenneiden mahdollisten vaurioiden korjaamiseen, siivoamiseen, tyhjentämiseen sekä toimistokuluihin. Maksujen viivästyminen Mikäli majoituksen, lisäpalveluiden tai muiden Osapuolten välillä sovittujen maksujen suorittaminen laiminlyödään sovittuihin eräpäiviin mennessä, on viivästyneelle määrälle maksettava eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa lisättynä 10 %:lla (kuitenkin kuluttajan kohdalla korkolain mukaista viivästyskorkoa) ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta 85 euron käsittelymaksu. Lisäksi Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle perinnästä aiheutuvat muut kohtuulliset kulut, sekä toimisto- ja muut kohtuulliset kulut. Jos erääntynyttä laskua ei ole maksettu maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Mikäli majoitusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, peruutetaan Majoittujan saama avainkoodi tms. kulkutunniste maksamattoman majoitusjakson osalta, eikä Majoittujalla ole kyseisenä aikana oikeutta majoittua varauksen kohteena olevissa tiloissa. Mikäli ilmoitetut tai sovitut hinnat eivät jo sisällä arvonlisäveroa (alv. 0 %), kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 4. Peruuttamisehdot Varaukset on peruutettava Palveluntarjoajan internet-sivulla (), puhelimitse, tai sähköpostilla Varauksen peruuttaminen ennen majoitusajan alkamista Mikäli varaus peruutetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen varatun majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % ensimmäisen 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta.

3 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 3 (6) 4.2. Varauksen peruuttaminen majoitusajan alkamisen jälkeen Alkaneen 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinta veloitetaan aina kokonaisuudessaan, jos peruutus tapahtuu majoitusajan alkamisen jälkeen. Mikäli varaus on tehty yli 30 päivää kestävälle ajalle ja varaus peruutetaan majoitusajan alkamisen jälkeen, veloitetaan alkaneen 30 päivän jakson täyden hinnan lisäksi seuraavalta 30 päivän (tai sitä lyhyemmältä) jaksolta seuraavasti: Mikäli varaus perutaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusjakson alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa majoituksesta 50 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen seuraavan majoitusajan alkamispäivää, Palveluntarjoaja veloittaa 100 % seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnasta. Mikäli veloitettava osuus on pienempi kuin Asiakkaan jo maksama osuus, Asiakkaalle palautetaan maksetun osuuden ja veloitettavan osuuden välinen erotus. Esimerkki koskien kohtien 4.1 ja 4.2 soveltamista: Mikäli majoitusajan alkamispäivä on tiistai, on peruutus tehtävä viimeistään edellisen viikon tiistaina klo mennessä, jonka ajankohdan jälkeen tehdyistä peruutuksista Palveluntarjoaja veloittaa seuraavan 30 päivän jakson (tai mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, kyseisen majoitusajan) hinnan kokonaisuudessaan. 5. Majoituspaikan käyttötarkoitus ja tiedot majoittujista Majoituspaikkaa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Majoituspaikkaa, sen irtaimistoa ja majoitusliikkeen varustusta on käytettävä vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoittuja ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä Majoituspaikkaan tai muihin majoitusliikkeen tiloihin. Avainkoodeja tms. kulkutunnisteita ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan Majoituspaikassa. Varausta tekevällä henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajan varausjärjestelmään kaikkien Majoituspaikkaan majoittuvien henkilöiden henkilötiedot. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Palveluntarjoajalle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua Majoituspaikassa. Majoittujien enimmäismäärät ovat Majoituspaikkakohtaisia ja ne ilmenevät varausjärjestelmästä varausta tehtäessä. Majoittujan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä majoitusliikkeessä edellyttäen, että samassa huoneessa tai alkovissa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö. Matkustajakortin toimittaminen Kaikki Majoittujat ovat velvollisia Suomen lainsäädännön mukaisesti täyttämään majoitusliikkeessä olevat matkustajakortit ja jättämään ne niille osoitettuun paikkaan ensimmäisen majoitusviikon aikana (tai viimeistään lähdön yhteydessä, mikäli majoitusaika on seitsemää (7) vuorokautta lyhyempi). 6. Korvaava majoitus Ellei Palveluntarjoaja vahvistamansa varauksen jälkeen pysty tarjoamaan varatun tyyppistä Majoituspaikkaa, tai jos korvaavan majoituksen käyttäminen on välttämätöntä muusta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus osoittaa Majoittujalle korvaava, vastaavan tasoinen majoitus ilman Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuvia lisäkustannuksia. 7. Majoittujan saapuminen ja lähteminen Majoittuja saa ennen majoituksen alkamista avainkoodin tms. Majoituspaikkaan pääsyn edellyttämän kulkutunnisteen. Avainkoodi astuu voimaan majoitusjakson alkamispäivänä klo 16:00, jolloin Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä.

4 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 4 (6) Majoituspaikan käyttöoikeus ja avainkoodin voimassaolo päättyy varatun majoitusjakson päättymispäivänä klo 12:00, jolloin Majoituspaikan on oltava tyhjennettynä Majoittujan ja muiden henkilöiden tavaroista, sekä oltava muutoinkin kunnossa (majoitusjakson alkamishetkeä vastaavassa kunnossa, kuitenkin normaali kuluminen huomioon ottaen). Palveluntarjoajalla on oikeus tyhjentää ja varastoida (osoittamaansa paikkaan) Majoittujan Majoituskohteessa tai muualla majoitustiloissa sijaitseva irtain tai muu omaisuus, mikäli Majoittuja ei ole luovuttanut ja tyhjentänyt Majoituspaikkaa majoitusajan päättymisen jälkeen. 8. Majoituspaikan käyttöä koskevat velvoitteet ja vastuut 8.1. Yleistä Jos Majoituspaikan vastaanottamisessa on ongelmia tai jos Majoittuja huomaa majoitusaikana Palveluntarjoajan palveluun, Majoituspaikkansa varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle välittömästi virheen havaittuaan, jotta Palveluntarjoajalla on mahdollisuus korjata virhe. Ilmoitukset tehdään soittamalla tai sähköpostitse Palveluntarjoajan vikailmoituksia vastaanottavalle henkilölle, jonka yhteystiedot ovat esillä majoitusliikkeessä. Mikäli Majoittuja tai Asiakas ei ole ilmoittanut virheestä tai puutteesta jo majoitusaikana (ja viivytyksettä puutteen ilmaannuttua), menettää hän oikeuden hyvitykseen Majoituspaikan puutteellisen kunnon tai varustuksen johdosta. Majoituspaikassa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä Majoituspakasta tai majoitusliikkeen tiloista. Majoituspaikassa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita majoitusliikkeen asiakkaita tai majoitusliikkeen läheisyydessä asuvia henkilöitä. Jos Majoittuja käyttäytyy häiritsevästi tai muuten laiminlyö näiden sopimusehtojen noudattamisen, taikka järjestyssäännöissä (ks. jäljempänä) tai lainsäädännössä asetetut velvoitteet (kuten rikollisen toiminnan harjoittaminen), hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Mikäli Majoittuja joudutaan poistamaan majoitusliikkeestä häiriköinnin tai muiden tässä tarkoitettujen velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta, ei Asiakkaalla tai Majoittujalla ole oikeutta Majoituspaikasta suoritetun maksun palautukseen, taikka muihin korvauksiin tai hyvityksiin. Tupakointi Majoituspaikassa ja muissa majoitusliikkeen tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut Majoittuja vastaa (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) kaikista tupakoinnin aiheuttamista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Lemmikkieläinten tuominen majoitusliikkeeseen on kielletty. Eläimiä majoitusliikkeen tiloihin tuonut Majoittuja on (yhteisvastuullisesti Asiakkaan kanssa) velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, siivous- yms. kulut. Vastuu koskee myös Majoittujan luvalla tiloissa oleskelleen henkilön laiminlyöntejä. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Majoittujalle ja Asiakkaalle sellaisia sähköisiä viestejä (kuten SMS-tekstiviestit ja sähköpostiviestit), jotka ovat majoituksen järjestämisen, asiakaspalvelun tms. syyn vuoksi välttämättömiä. Vastaavasti Majoittuja ja Asiakas antavat näiden sopimusehtojen hyväksynnällä nimenomaisen luvan kyseisten viestien lähettämiseen heidän henkilökohtaisiin viestintävälineisiinsä. Asiakkaalla tai Majoittujalla ei ole oikeutta siirtää majoitussopimusta tai Puitesopimusta kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan nimenomaisesti antamaa kirjallista lupaa Järjestyssäännöt Asiakas ja Majoittuja ovat tietoisia, että Palveluntarjoajan majoitusliikkeissä pyritään turvaamaan Majoittujille mahdollisimman rauhalliset ja arjen kannalta käytännölliset asuinolosuhteet. Majoittumisen väliaikaisuudesta huolimatta tiloissa pyritään välttämään hotelli- tai hostellitoiminnassa tyypillisesti ilmeneviä järjestyshäiriöitä yms. rauhattomuutta aiheuttavia olosuhteita. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja on laatinut kaikkia majoitusliikettä koskevat erityiset järjestyssäännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. hiljaisuudesta, päihteiden käytöstä, yhteisen viihtyisyyden ylläpidosta, sekä muiden Majoittujien kunnioittamisesta. Majoittuja on velvollinen noudattamaan majoituksensa aikana Palveluntarjoajan vahvistamia järjestyssääntöjä (siten kuin ne ovat kohdekohtaisesti kulloinkin voimassa). Järjestyssäännöt ovat nähtävissä kunkin majoitusliikkeen tiloissa sekä internet-osoitteessa:.

5 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 5 (6) 8.3. Majoituspaikan siivous ja hoito Kun varaus on tehty yhtäjaksoisesti yli seitsemälle (7) vuorokaudelle, Majoituspaikassa suoritetaan Palveluntarjoajan järjestämä viikkosiivous (perussiivous). Majoitushintaan kuuluvana lakanat vaihdetaan 2 viikon välein. Majoittujan on käytettävä ja hoidettava Majoituspaikkaa huolellisesti. Majoittuja vastaa Majoituspaikan ja sen välittömän lähiympäristön perussiisteyden ylläpidosta (kuten roskien viemisestä ajallaan niille osoitettuun paikkaan). Majoittuja ja Asiakas ovat velvollisia korvaamaan omasta tai Majoittujan luvalla majoitustiloissa oleskelleen henkilön toiminnasta aiheutuneet erityissiivoukset. Majoittujalla on omalta osaltaan lisäksi velvollisuus huolehtia mm. siitä, että: yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä; valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja -liitännät suljetaan Majoituspaikasta ja yhteiskäytössä olevista tiloista poistuttaessa sekä Majoittujan nukkuessa; Matkapuhelimen tai äänekkäiden laitteiden käyttöä vältetään erityisesti hiljaisuuden aikana (koskien erityisesti alkovi-huoneistoja); Majoituspaikassa tai yleisissä tiloissa ei tehdä ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa mitään muutos-, korjaus- tms. töitä Vastuu Majoittuja ja Asiakas ovat täysimääräisesti vastuussa kaikista sellaisista vahingoista ja kustannuksista, jotka Majoittuja tai hänen luvallaan majoitustiloissa oleskellut henkilö aiheuttaa Majoituspaikalle, yleisille tiloille, niiden laitteille tai muulle irtaimistolle, kiinteistölle, muille Majoittujille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen, taikka jotka ovat muutoin seurausta majoitussopimuksen tai näiden sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos Majoituspaikan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada heti selville, tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada viipymättä perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan aina suoraan Asiakkaalta. Majoittujan tai Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Majoituspaikan tai siihen kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä heti, mikäli korjaus on suoritettava viipymättä vahingon laajenemisen estämiseksi. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, vastaa Asiakas laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. 9. Palveluntarjoajan oikeus päästä Majoituspaikkaan Palveluntarjoajan edustajilla on tarvittaessa oikeus päästä viipymättä Majoituspaikkaan sen kunnon ja hoidon valvomista, Majoituspaikan siivousta, taikka näiden sopimusehtojen noudattamisen valvomista varten. Mikäli Asiakas tai Majoittuja on tilannut Palveluntarjoajalta lisäpalveluita, jotka edellyttävät käyntiä Majoituspaikassa, ei Majoittujalle anneta ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta. Käynnit pyritään järjestämään klo välisenä aikana. 10. Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitukset Palveluntarjoajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu Majoituspaikka on Majoittujan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. Palveluntarjoaja toimittaa mahdollisesti tilatut lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Jos Majoittuja ei käytä Majoituspaikkaa tai sovittuja lisäpalveluja, ei Asiakas tai Majoittuja ole oikeutettu hinnanpalautuksiin niiltä osin. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Majoituspaikka on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin siltä kohteen iän, paikallisen hintatason, sekä Palveluntarjoajan kohdekuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. Palveluntarjoaja ei vastaa majoituksen (majoitussopimuksen) peruuntumisesta tai keskeytymisestä Asiakkaalle tai Majoittujalle aiheutuneista välillisistä tai muista epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään muista sopimusrikkomuksen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei niitä ole aiheutettu Palveluntarjoajan tahallisella taikka törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään virheestä tai viivästyksestä, joka aiheutuu tai on seurausta ylivoimaisesta esteestä (ks. jäljempänä).

6 Yleiset varaus- ja sopimusehdot 6 (6) Palveluntarjoaja ei vastaa Majoituspaikkaan tai majoitusliikkeen yleisiin tiloihin jätetyistä henkilökohtaisista tai muista tavaroista (kuten kaikki matkatavarat). Arvotavaroita voi säilyttää niille osoitetuissa säilytyslokeroissa. Palveluntarjoaja ei vastaa säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta. Jos säilytyslokeroihin jätetty omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on Majoittujan ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle ennen sen säilytyslokeroon jättämistä ja Palveluntarjoaja voi aina kieltää tällaisen omaisuuden säilyttämisen säilytyslokerossa. Palveluntarjoaja ei vastaa pysäköintihallissa tai muualla kiinteistön alueella olevan kulkuvälineen (kuten auto, moottoripyörä, polkupyörä) tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Pysäköintihalli ja muut yleiset alueet eivät ole valvottuja alueita eikä Palveluntarjoaja myöskään tämän vuoksi vastaa siellä olevasta Majoittujan tai Asiakkaan omaisuudesta. Palveluntarjoajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan majoitussopimuksen perusteella suorittamien maksujen määrään. 11. Sopimuksen purkaminen Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa yksittäinen majoitussopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas, Majoittuja tai heidän luvallaan majoitustiloissa oleskeleva henkilö syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, joka olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja tai majoitussopimuksen määräyksiä. Palveluntarjoajalla on majoitussopimuksen purkamisoikeus mm. seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä: Majoitus (ml. mahdolliset varaus- ja ennakkomaksut ja vakuudet) tai varatut lisäpalvelut on jätetty kokonaan tai osittain maksamatta; Majoittuja tai Asiakas on luovuttanut huoneiston tai avainkoodin (tms. kulkutunnisteen) kolmannen käytettäväksi vastoin näitä sopimusehtoja; Majoittuja rikkoo Palveluntarjoajan tai kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa Majoituspaikassa tai kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty; Majoittuja aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa Majoituspaikalle, yleisille tiloille tai kiinteistölle (ml. irtain omaisuus); Majoittuja tai Asiakas käyttää huoneistoa näiden sopimusehtojen tai majoitussopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Palveluntarjoajan suorituksessa on olennainen virhe, eikä Palveluntarjoaja ole saanut virhettä tai viivästystä korjatuksi kohtuullisessa määräajassa Majoittujan tai Asiakkaan kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti. 12. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, vesivahinkoa, onnettomuutta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internetverkkoyhteyskatkoksia ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Palveluntarjoajan alihankkijaa tai muuta yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Palveluntarjoajan vastuuvapausperusteeksi. 13. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys Mikäli osa majoitussopimuksesta tai näistä sopimusehdoista on tai tulee myöhemmin lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyvät sopimukset muilta osin yhä voimassa. 14. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen Majoitus- ja Puitesopimukseen sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat nimenomaisesti että Majoituspaikan tarjoamisessa on kysymys laissa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ( /308) tarkoitetusta majoitustoiminnasta, eikä sopimuksiin siten sovelleta esim. lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Näitä yleisiä ehtoja ja yksittäisiä majoitussopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, tai mikäli vastapuolena on yksinomaan kuluttaja-asemassa oleva Asiakas, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisessa oikeuspaikassa. Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot