OPINTO-OPAS Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2005. Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS 2005 Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2005

2 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat Sivuntaitto: Eija Piiparinen Kansi: Leea Wasenius Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Opintotoimisto Tikkarinne 9, Joensuu puh. (013) faksi (013) Paino: Kirjakas Ky, Nurmijärvi

3 Sisällysluettelo KULTTUURIALA Kuvataiteen koulutusohjelma... 5 Muotoilun koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Metsätalouden koulutusohjelma Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Puutekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Degree Programme in International Business Liiketalouden koulutusohjelma

4

5 Kuvataide Kuvataiteen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Kuvataiteilija (AMK.) Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Kuvataiteen ja Muotoilun koulutusohjelmat toimivat kiinteässä yhteistyössä ja koulutusohjelmilla on yhteisiä opintojaksoja. Kuvataiteen koulutusohjelma (HK), joka johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon (kuvataiteilija AMK). Tutkinnon laajuus on 240 op. Laajuus ilmaistaan opintopisteinä (op), joiden katsotaan kestävän neljä vuotta. Opintojen rakenne ja toteutustapa Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan yhdessä Muotoilun koulutusohjelman kanssa. Toisen vuoden ammattiopinnot ovat kaikille kuvataiteilijoille yhteisiä. Tällöin opiskelija saa laajemmat tiedot kuvataiteen menetelmistä: taidemaalauksesta, kuvanveistosta ja taidegrafiikasta sekä tila- ja ympäristötaiteesta. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelija pystyy valitsemaan syventävän alueen kuvataiteesta. Uutena mahdollisuutena tulee mukaan myös tietotekniikan uudet sovellutukset. Opinnot liittyvät laajimpiin monialaisiin oppimisympäristöihin ja projekteihin, joita toteutetaan esimerkiksi yhteistyössä Muotoilun koulutusohjelman kanssa. Suuntautumisvaihtoehdot Suuntautumisvaihtoehdot ovat: - Maalaus - Kuvanveisto (tila- ja ympäristötaide) - Taidegrafiikka Aikuiskoulutussovellukset Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Kuvataiteen koulutusohjelmassa on mahdollisuus täydentää aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muu aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi kehittämällä ammatillisia valmiuksia ja omaksumalla tutkiva työtapa oman ammattialan kehittämisessä. Ammatillisten opintojen ohella opinnoissa korostuvat kieli- ja viestintäopinnot, projektityöskentely sekä opinnäytetyö. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kuvataiteilija (AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Täydennys-/erotusopintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Opiskelu on päiväopiskelua. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tutkintovaatimusten pohjalta. Siinä huomioidaan aikaisemmat vähintään opistotason tutkinnot, korkeakoulutasoiset opintosuoritukset sekä työkokemus kotimaassa ja ulkomailla. PERUSOPINNOT Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Orientoivat opinnot HP10 Yksilöllinen kehittyminen HP Tiedonhankinta HP Tietotekniikka HP Kuvallinen viestintä HP11 Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila HP Maalauksen perusteet HP Sommittelun perusteet HP Tila ja ympäristötaide HP Graafinen suunnittelu HP Digitaalinen valokuvaus HP Taidehistoria HP Muotoilun historia HP Suunnittelu ja työpajatyöskentely HP12 Suunnittelutaidon perusteet HP

6 Kuvataide AMMATTIOPINNOT Kuvataiteen työpajat HK25 Ympäristöprojektin suunnittelu ja toteutus HK Maalauksen työpaja HK Taidegrafiikan työpaja HK Kuvanveiston työpaja HK Taide ja kulttuuri HK26 Visuaalinen tutkimus HP Kuvanveisto HK Maalaus HK Taidegrafiikka HK Paperi, kuitumateriaalit ja kokeilevataide HP Taide ja ympäristö HK27 Taiteen ja tieteen filosofia HP Tietoverkkojulkaiseminen HK Syventävät työpajaopinnot HK Viestintä HP Ammattilaisena yhteisössä HP28 Projektin suunnittelu ja johto HP Yrittäjyys HP Yritysyhteistyöprojekti HP Ammattitaidon kehittäminen HP29 Ammatilliset projektit HP Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen HP Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli HP Ruotsi HP Kritiikkitehtävät HP Valinnaiset opinnot Protopajan perusteet 1 HP Q-itu studio 1 HP Protopajan perusteet 2 HP Q-itu studio 2 HP Kuvanveiston työpaja HP Taidegrafiikan perusteet HP Croquis-piirustus HP Manuaalinen esitystekniikka HP Mallipiirustus ja maalaus HP CNC -ohjelmointi HP Suunnitteluohjelmien syventävät opinnot HP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU Työharjoittelu HP OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö HP

7 Kuvataide PERUSOPINNOT HP1009 Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten ihminen aistii värit ja miten värillä voi ilmaista kuvataiteilijan ammatissa. Opinnoissa otetaan haltuun erilaisia väriin liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä peruskäsitteitä. Keskeinen sisältö: Tutkitaan värien vuorovaikutusta ja värin suhdetta muotoon ja tilaan. Pohditaan värillisen valon olemusta ja sen mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. Opintojaksoon liittyy oppimateriaalia ja tehtäviä, jotka ovat kuvataiteen ja muotoilun koulutusohjelmien yhteisillä kotisivuilla. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, selaintehtävät, itsenäiset tehtävät, oppimiskansio. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1012 Tila ja ympäristötaide, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tila- ja ympäristötaiteen käsitteet ja työskentelytavat ja pystyy suunnittelemaan toteuttamaan taideteoksen tilaan ja ympäristöön. Keskeinen sisältö: Tutustutaan tila- ja ympäristötaiteen ilmiöihin ja ympäristötaiteen suunnittelun ja toteuttamisen periaatteisiin. Opintojakson aikana toteutetaan ympäristötaiteen ryhmätyö. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäinen ja ohjattu työskentely, ryhmätyöskentely, yhteiset keskustelut tehdyistä töistä. taitojen ja opiskeluprosessin esittely. Arviointiperusteet: Hyväksytty (H): Opiskelija on osallistunut luennoille, ja toiminut työryhmässä. harjoitustyö on toteutettu sovituilla periaatteilla. Hylätty (0) Opiskelija ei ole osallistunut opetukseen ja ei ole toiminut työryhmässä. Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HP1014 Graafinen suunnittelu, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tiedonhankinnan ja - käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu graafiseen suunnitteluun osana kuvataiteilijan ja muotoilijan ammatillista osaamista. Perehtyy eri kuvankäsittely-, piirros ja taitto-ohjelmiin. Keskeinen sisältö: Harjoitustehtävien kautta perehdytään kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmiin sekä graafisen suunnittelun periaatteisiin. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät, yhteiset arviointitilaisuudet. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee alan perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1110 Yksilöllinen kehittyminen, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä ammattitaito koostuu, sekä ammatillisen kehittymisen jatkuvan seurannan tärkeyden osana ammatti-taitoa. Opiskelija ymmärtää oppimisen tapahtuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman sitoutumisen merkityksen tuloksellisessa oppimisessa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä ja menetelmiä ja osaa toimia oppimisympäristön suomissa puitteissa. Opiskelija osaa suunnitella oppimistaan ja asettaa henkilökohtaisia oppimistavoitteita sekä arvioida omaa ammatillista kehittymistään. Opiskelija osaa jakaa oppimaansa ja vastaanottaa tietoa. Opiskelija sitoutuu yhteisiin ja omiin päämääriin. Keskeinen sisältö: Opiskelu PKAMK:ssa. Oppimisympäristön haltuunotto. Opintojen henkilökohtaistaminen =HOPSin laatiminen. Koulutusohjelman pedagogiset valinnat ja menetelmät: portfolio-työskentely ja projektioppiminen sekä ammattitaidon käsite ja oppimistyylit. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta h, Itsenäinen työskentely 32 h 7

8 Kuvataide Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut tehtävät, tentti Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) - Hylätty (0) HP1111 Tiedonhankinta, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa ja ammatillista kehittymistä. Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia tietoa erilaisista lähteistä eri menetelmin. Osaa käyttää ja arvioida tietoa ja tiedon lähteitä. Osaa jäsentää ja tulkita tietoa sekä käyttää tietokonetta tiedon prosessointiin. Keskeinen sisältö: Tiedonhaku: tutustutaan kirjastojen tietokantoihin sekä kirjaston ja internetin käyttöön. Lähdekritiikki. Tiedonkeruun perusmenetelmät: havainnointi, kysely haastattelu Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 48 kontaktia, 32 itsenäistä työskentelyä Arviointiperusteet: Läsnäolo opetuksessa, suoritetut tehtävät Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1112 Tietotekniikka, 3 op Osaamisjuonteet: tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tietotekniikan perustaidot sekä perusohjelmien tekstinkäsittelyn hallinnan, oppii alan käsitteistöä ja toimintaperiaatteita ja soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä. Keskeinen sisältö: Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysohjelmat, käyttöjärjestelmä, laitteiden hallinta. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 14 tuntia, oppimistehtävät 10, itsenäiset harjoitustehtävät 16. Arviointiperusteet: Osallistuminen tunneille, hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1113 Maalauksen perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia maalaamiseen liittyvät perustaidot, -tiedot ja käsitteet sekä oppia havainnoimaan maalaamalla esineitä, elävää mallia ja ympäristöä Keskeinen sisältö: Vesiväri, peiteväri ja akryylimaalauksen tekniikat sekä erilaiset tekniset kokeilut. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Materiaalitekniset kokeilut 2op ja havaintoharjoitukset mallista ja maisemasta 2op. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaustekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaustekniikat. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä maalaustekniikoita, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1114 Sommittelun perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja kolmiulotteiseen sommitteluun liittyvät perustekijät. Opiskelija osaa hyödyntää annetuissa tehtävissä sommitteluun vaikuttavia perustekijöitä. Keskeinen sisältö: Tutkitaan eri materiaaleilla sekä välineillä sommittelun ilmaisullisia mahdollisuuksia. Pohditaan kuvasommittelun suhdetta kuvataiteen ilmiöihin. ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäisesti toteutetut tehtävät, yhteiset arviointitilanteet, oppimiskansio. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1115 Taidehistoria, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteet saavuttanut opiskelija osaa analysoida ja ymmärtää länsimaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisiä ilmiöitä omanaikansa tuotteina, osaa etsiä ja soveltaa ammattialansa taidehistorian tuntemusta omassa työskentelyssään sekä ymmärtää kokonaisuutena kansainvälisen taiteen merkityksen ja vaikutuksen omaan kansalliseen kulttuuriin. Opiskelija omaa perustiedot länsimaisen taiteen historiasta menneisyydestä nykyisyyteen sekä tuntee joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien taidetta. Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää länsimaisen 8

9 Kuvataide kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian perusteet menneisyydestä luvulle sekä modernin taiteen ja nykytaiteen historian luvun lopusta nykyhetkeen. Opintojaksoon liittyy taidehistorian opintomatka näyttely- ja museokäynteineen. Kuva- ja kirjatentti. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, kuvatentti, analysointiharjoitukset, itsenäiset esseet ja/ tai tutkielmat, opintomatka Arviointiperusteet: Kuvatentti ja kirjatentti, analysointiharjoitukset Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1116 Muotoilun historia, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja tunnistaa muotoilun eri osa-alueiden vaiheet, koulukunnat, merkittävimmät ammatilliset ja heidän tuotantonsa. Opiskelija perehtyy suomalaiseen ja yleiseurooppalaiseen muotokieleen taideteollisuuden, teollisuuden ja käsityön ilmentymissä eri aikakausina. Opiskelija ymmärtää taide- ja muotoilullisten tyylisuuntien ja eri ilmiöiden vaikutuksen suunnitteluun. opiskelija pystyy peilaamaan ammattikuntansa historiaa omaan ammatinkuvansa rakentamiseen. Keskeinen sisältö: Muotoilun ja taideteollisuuden tyylisuunnat ja ilmentymät Suomessa ja Euroopassa alkaen 1750-luvun teollistumisesta tämän päivän muotoiluun. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tiedonhankinta- ja muut soveltavat tehtävät, näyttelykäynnit, tentit. Arviointiperusteet: Tehtävien suoritus ja tentit. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1117 Suunnittelutaidon perusteet, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luovuuden ammatillisena työvälineenä ja näkee oman toimintansa osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija hahmottaa kokonaisvaltaisen taiteentuottamisen prosessin / suunnitteluprosessin ja siihen liittyviä ulkoisia muuttujia ja tekijöitä kuten ergonomia, ekologia, eettisyys, esteettisyys ja ekonomia. Opiskelija oppii erilaisia ideointi- luonnostelu- ja suunnittelumenetelmiä ja -tekniikoita. Oppii havainnointia ja ymmärtää oman toiminnan ja produktien kriittisen arvioinnin merkityksen osana ammatillisuutta. Keskeinen sisältö: Suunnittelu ja toteutus /valmistusprosessin /taiteellisen prosessin mallintaminen. Taiteen tekemisen ja tuotteen muotoilun lähtökohtia: tuotteen ja taiteen funktiot, tuotekonsepti, laatu, elinkaari, kohderyhmä/ käyttäjä/ vastaanottaja, taloudellinen suunnittelu. Portfoliossa /kehityskansiossa oppija rakentaa omaa ymmärrystään taiteen tuottamisen / tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen ja reflektoi tekijän, teoksen /tuotteen, kohderyhmän ja ympäristön välisistä suhteista. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktit: Teoreettiset perusteet 24 h, prosessityöskentely 96h Itsenäisen työskentelyn tehtävät 60 h: käytännön toiminnan havainnointi ja reflektointi teoreettista taustaa vasten16 h ja muut harjoitustehtävät Arviointiperusteet: Muotoilun / kuvataiteen maailmaan orientoiva kirjatehtävä ja essee Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1125 Digitaalinen valokuvaus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään olennaisimpiin ja tärkeimpiin valokuvaustermistöihin, - käsitteisiin ja -tekniikoihin digitaalisilla järjestelmäkameroilla (Canon EOS300D ja Canon 10D). Jakson aikana on mahdollisuus käyttää sekä omaa (jos on), että koulun kamerakalustoa. Lisäksi tutustutaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe Photoshop CS -ohjelmalla. Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana suoritetaan useita kuvaustehtäviä joissa perehdytään kameran käsittelyyn ja tekniikoihin erilaisissa kuvaustilanteissa ja olosuhteissa. Jakson päätteeksi jokainen opiskelija toteuttaa itsenäisesti erikseen annetun kuvaustehtävän. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: opintojaksolla tapahtuva työskentely, sekä itsenäinen kuvaaminen. Arviointiperusteet: Kamera- ja kuvaustekniikka, visuaalisuus Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) AMMATTIOPINNOT HK2137 Ympäristöprojektin suunnittelu ja toteutus, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, 9

10 Kuvataide viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ideoimaan ja toteuttamaan tila- ja ympäristötaideteoksen valittuun kohteeseen. Tavoitteena on hallita ympäristöön sijoittuvan taideteoksen suunnittelu paikan esteettisen rakenteen, historian ja sosiaalisen käytön näkökulmasta. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla opitaan suunnittelu- ja ideointiprosessin hallintaa myös projektitoiminnan periaatteilla. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luennot, itsenäinen ja ohjattu työskentely, projektityöskentely. Arviointiperusteet: Hyväksytty (H): Opiskelija on osallistunut luennoille, ja toiminut projektiryhmässä. Projekti on toteutettu sovituilla periaatteilla. Hylätty (0) Opiskelija ei ole osallistunut opetukseen ja ei ole toiminut projektiryhmässä. Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HK2142 Maalauksen työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee akryyli-, tempera- ja öljymaalauksen tekniset periaatteet, maalauspohjat sekä pystyy kehittämään teknistä osaamista omassa ilmaisussaan ja tuotannossaan. Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää maalauksen, materiaalioppia, muotokuva, malli- ja asetelmamaalausta sekä sommittelua ja värioppia. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värin käyttöön liittyvät perusilmiöt ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien käyttöön liittyvät perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2143 Taidegrafiikan työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opitaan vedostamaan itsenäisesti sekä valmistamaan annetun aineiston pohjalta graafinen vedossarja tai vastaava kokonaisuus. Opitaan suunnittelemaan sekä pystyttämään taidenäyttely omatoimisesti tai ryhmätyönä. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan (Non- Toxic) syväpainon (metalligrafiikka) perusteisiin, sekä opitaan soveltamaan eri tekniikoita keskenään. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2144 Kuvanveiston työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa kuvanveistoon käytetyistä materiaaleista, työtavoista, tekniikoista ja välineistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen pajatyöskentelyyn. Oman ammatti-identiteetin kasvu. Keskeinen sisältö: Jaksolla toteutetaan monimateriaalinen veistos kovista materiaaleista. Tutustutaan veistotaiteen traditioihin. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2243 Kuvanveisto, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään omassa ilmaisussaan keraamisen kuvanveiston mahdollisuuksia. Keskeinen sisältö: Savimassat, keraamiset värit, lasitteet, poltto perustiedot keraamisista tekniikoista Opiskelijan työmäärän jakautuminen: itsenäinen työskentely, demonstraatiot, luennot Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2244 Maalaus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa persoonallista ilmaisua omien suunnitelmien pohjalta. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa syvennetään ideointi ja mallintamistaitoja. Opintojaksolla syvennetään piirustuksen ja maalauksen teknistä hallintaa ja erikoistutaan erilaisiin teknisiin sovellutuksiin sekä perehdytään sommittelun ja väriopin kysymyksiin historian ja kulttuurin lähtökohdista. Opintojakson lopuksi toteutetaan yhteisnäyttely. 10

11 Kuvataide Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2245 Taidegrafiikka, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opitaan hallitsemaan suunnittelu ideasta valmiiksi teokseksi. Lisäksi opitaan hallitsemaan suuria teoskokonaisuuksia ja syvennetään ideointi ja sisällöntuottamistaitoja. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan monotypiagrafiikan menetelmiin ja opitaan soveltamaan erilaisia tekniikoita keskenään. Lisäksi monotypiamenetelmillä toteutetaan lopuksi vedossarja tai vastaava kokonaisuus monumentaaligrafiikan keinoin. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5),hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2314 Tietoverkkojulkaiseminen, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy rakentamaan kotisivut, joissa opiskelija esittelee osaamistaan, ajatuksiaan ja taiteilijakuvaansa. Keskeinen sisältö: Opintojakso tutustutaan HTMLsivunkuvauskielen tärkeimpiin komentoihin sekä FTPtiedonsiirtoon. Lisäksi käydään tutustutaan Adobe Golive WWW-julkaisuohjelman työkalujen hallintaan sekä sivujen julkaisemiseen ja päivittämiseen. 2. vuoden ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2702 Syventävät työpajaopinnot, 12 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omaa ymmärrystään kuvataiteen ilmiöistä ja kykenee sijoittamaan itsensä taiteen tekijänä kuvataiteen kenttään. Jakson aikana syvennetään tietoja ja taitoja kuvataiteen työpajoista. Keskeinen sisältö: Opiskelija toteuttaa teemallisen näyttelykokonaisuuden valitsemassaan suuntautumisessa. Nykytaiteen ilmiöt. perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luennot, itsenäinen työskentely, yhteiset arviointitilanteet, essee Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2201 Paperi, kuitumateriaalit ja kokeilevataide, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on erilaisten paperimassa-, pinta- ja viimeistyskokeiluin tutkia materiaalien visuaalista ilmettä ja toimivuutta osana teoksen toteutusta. Keskeinen sisältö: Materiaaleja käsitellään ja viimeistellään mm. maalaamalla, liimaamalla, laminoimalla, painamalla ja eri tavoin koostamalla. Opintojakso toteutetaan yhdessä kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon kanssa. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ideointi 1op, Luonnostelu ja kokeilut 1op, teoksen viimeistely 1op Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee erilaisia materiaaleja ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee erilaisia materiaaleja. Tyydyttävä (2-1): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä materiaaleja Hylätty (0):opiskelija ei ole toteuttanut materiaalikokeiluita Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2205 Visuaalinen tutkimus, 5 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin toiminta-mekanismeja. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida omaa visuaalista tuottamistaan, oppii hankkimaan vastaanottajatietoa valitsemillaan menetelmillä ja analysoimaan vastaanottajan kokemuksia. 11

12 Kuvataide Keskeinen sisältö: Visuaaliset järjestelmät visuaalisen viestinnän perustana. Visuaaliseen havainnointiin, tulkintaan ja ymmärtämiseen liittyvät tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät eri tieteenalojen kuten psykologian, sosiologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tiedonhankinta, suunnittelutaidon perusteet Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, ohjauskeskustelut 10 h, visuaalisen kulttuurin havainnointi- ja analyysitehtävät 20 h, ammatillisiin projekteihin liittyvät soveltavat tutkimustehtävät 70 h Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitustehtävät, soveltaminen ammatillisiin tehtäviin, analyysikeskusteluihin osallistuminen. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2304 Viestintä, 4 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa viestiä jäsentyneesti ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää sekä kirjallisia että suullisia viestintätaitojaan osana ammattitaitoaan. Keskeinen sisältö: Projektityössä tarvittavat viestintätaidot, ryhmätyötaidot, asiakirjat, raportointi, kielenhuolto, puheviestinnän perusteet. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia, ryhmätyöskentely 10, itsenäinen tiedonhankinta 25, oppimisaineistoihin perehtyminen 20 Arviointiperusteet: Kirjoittaminen: arvioidut tehtävät Puheviestintä: aktiivinen osallistuminen ja suunniteltu harjoitus. Arviointiasteikko: Kirjoittaminen 1-5, Puheviestintä 1-5, Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2406 Yrittäjyys, 6 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suunnitteluprosessin ja taiteellisen tuotantoprosessin yrittäjyyden näkökulmasta. Opiskelija osaa toiminnassaan luovan prosessin ohella kiinnittää huomiota taiteen ja muotoilun markkinointiin, taloussuunnitteluun ja taloudellisiin menestystekijöihin sekä oikeudellisiin peruskysymyksiin. Keskeinen sisältö: Kulttuuriyrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät. Liiketoimintaosaamisen perusteet (markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, tekijänoikeudet, teollisoikeudet, sopimukset). Opintojakson aikana opiskelija tekee itselleen toimintasuunnitelman (liiketoimintasuunnitelman) sekä arvioi tekemänsä suunnitelman perusteella toimintansa kannattavuutta. Suunnitelmaan kuuluu myös oman osaamisen markkinointisuunnitelman tekeminen. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, opintojakson aikana sovitut tehtävät sekä osallistuminen vierailuluentoihin ja seminaareihin. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0) HP2510 Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään englannin kieltä erilaisissa ammattiin liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Hän osaa myös ammatillista perussanastoa. Keskeinen sisältö: Erilaisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelua audiovisuaalista materiaalia hyväksi käyttäen. Ammatillisten tekstien läpikäyntiä. Suullisia esityksiä. Internetin käyttöä. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: 36 h Suulliset ja kirjalliset kokeet: 4 h Itsenäistä työskentelyä: 40 h Arviointiperusteet: 80 % osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät, itsenäinen opiskelu. Omaa alaa käsittelevä esitys, kirjallinen koe Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2511 Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan alan ammattikielestä. Keskeinen sisältö: Itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Suullisissa harjoituksissa korostetaan kielen kommunikatiivisuuden merkitystä ja kehitetään pohjaa toimia kansainvälisissä yhteyksissä. Englannin kieli 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: 28 h Itsenäinen työskentely: 40 h Kirjallisen raportin laatiminen: 12 h Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen raportti. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) 12

13 Kuvataide HP2701 Taiteen ja tieteen filosofia, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää länsimaisen filosofisen tradition merkityksiä kulttuurissa: teoksissa, tuotteissa ja ammatillisessa tutkimuksessa. Opiskelija harjaantuu filosofiseen kysymyksenasetteluun ja analyysiin ammatillisissa tehtävissä. Opiskelija osaa arvioida oman toimintansa eettisiä vaikutuksia. Keskeinen sisältö: Filosofiset peruskäsitteet ja osaalueet. Tieteen ja tutkimuksen filosofiset lähtökohdat ja tieteen traditio. Taiteen ja muotoilun filosofisia perusteita ja analyysitapoja. Ammatti- ja tutkimus-eettiset soveltavat kysymykset. Kuvataiteen ja muotoilun opinnäytetyö osana ammatillista kehittymistä ja tutkimusosaamista. Ammatillisen tutkimuksen lähtökohdat ja kysymyksenasettelu. Tiedonhankinta, Visuaalinen tutkimus Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Filosofian luennot 40 h, ammattieettinen analyysi ja siihen liittyvät keskustelut 20 h, opinnäytetyöprosessiin liittyvät luennot 20, ammatillisen tutkimussuunnitelman harjoitustehtävä, ohjauskeskustelut ja esittelyt 60. Arviointiperusteet: Kirjallisuus, lentomateriaali Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2801 Projektin suunnittelu ja johto, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektityöskentelyn luonteen ja erityyppisten projektien erityispiirteitä. Opiskelija hahmottaa kokonaisuuden ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta arviointiin ja raportointiin. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman, toteuttaa projektin, seurata ja dokumentoida projektin kulkua ja laatia loppuraportin. Osaa toimia projektiryhmässä. Keskeinen sisältö: Projektin ideointi ja suunnittelu, projektin johtaminen, seuranta ja dokumentointi, projektityyppejä, projektirahoitusmahdollisuuksia. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus /luennot 24, projektisuunnitelmien ja valmiiden projektien esittely 10, ohjauskeskustelut 2, itsenäinen työskentely 44 Arviointiperusteet: Tehtävät, Projektisuunnitelma, projektin arviointi Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2802 Yritysyhteistyöprojekti, 9 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan periaatteet ja hallitsee projektin toteuttamiseen liittyvät osa-alueet sekä yhteistyön yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opiskelija osaa myös esitellä projektinsa asiakkaalle sekä suullisesti että visuaalisin keinoin. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa painotetaan opiskelijan ammattiidentiteetin kehittymistä ja suuntautumista, itsenäistä otetta vaativaa asioimista yritysten ja yhteisöjen kanssa, asiakaskontaktien luomista ja neuvottelutilanteiden hallintaa. Projektiin sisältyy oman tuotannon / työskentelyn taloudellinen tarkastelunäkökulma. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti DART muotoilun palvelukeskuksen kautta. Perusopinnot ja 2. vuoden ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: (Opetusmenetelmät/työskentelytavat) Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista projektiin, asiakasyhteistyön koordinointia ja valmiuksia joustaa työajoissa. Prosessin kulkua seurataan ja ohjataan säännöllisin aikavälein toistuvissa ohjausryhmäkokouksissa sekä kunkin projektin osalta prosessia seuraavat ja ohjaavat ammatilliset ohjaajat. Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomio itseohjautuvuuteen ja suunnittelu- ja tuotantoprosessien kokonaishallintaan sekä viestintä- ja esitysteknisiin taitoihin. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2901 Ammatilliset projektit, 15 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä monialaisen taideilmaisuun tai tuotesuunnitteluun liittyvän projektin. Toiminnassa painotetaan verkostoitumista ja tiimityötä. Keskeinen sisältö: Projekti etenee aina projektisuun- 13

14 Kuvataide nitelman mukaan. Projektin toteutukseen liittyy aina ulkopuolinen taho, yritys, yhteisö tai vastaava. Projekti dokumentoidaan, pidetään projektipäiväkirjaa ja tapaamisista tehdään pöytäkirjat / muistiot toteutuksen aikana. Perus- ja ammattiopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäinen työskentely, projektiesittelyt ja arvioinnit, ohjausryhmätyöskentely. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HP2902 Ruotsi, 5 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä alansa puitteissa keskeisiä ammattiasioita ruotsin kielellä. Hän osaa kehittää ammattitaitoaan seuraamalla alan pohjoismaista kehitystä. Keskeinen sisältö: Alakohtaisen oppimateriaalin opiskelua ja tehtävien tekemistä parityönä, ryhmissä tai yksin. Lukion oppimäärä tai ammatilliset kieliopinnot sekä kertaus. Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimäärin puolet ajasta käytetään lähiopetukseen ja puolet itsenäiseen opiskeluun (oppimateriaalin opiskelu, tehtävien tekeminen, tiedonhankinta ja kokeisiin valmistautuminen) Arviointiperusteet: Tehtävien tekeminen ja palauttaminen. Kokeiden hyväksytty suorittaminen. Suullisten tehtävien harjoittelua varten läsnäolo on välttämätön. Arviointiasteikko: 5 kiitettävä 4 hyvä 3 hyvä 2 tyydyttävä 1 tyydyttävä 0 hylätty HP2903 Kritiikkitehtävät, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden taiteellista tuottamista ja kehittymistä. Opiskelija tunnistaa tuotteissa ja suunnitteluprosesseissa hyvät ja huonot puolet ja pyrkii analyyttiseen tarkasteluun. Keskeinen sisältö: Kritiikkitehtävien sisältö koostuu alan suunnittelukilpailuista, joihin osallistuvia tuotoksia tarkastellaan kriittisesti yhteispalavereissa. Suunniteltaessa teollisille yrityksille graafista imagoa käsitellään Design Management -suunnittelun lähtökohtia ja perusteita. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: ammatillinen ote, sitoutuminen Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HARJOITTELU HP4221 Työharjoittelu, 30 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijoille käytännön kokemusta oman alansa työtehtäviin. Keskeinen sisältö: Orientoivassa työharjoittelussa ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tutustuu ammattialansa työtehtäviin ja olosuhteisiin. Työharjoittelutehtävien vaativuusaste kehittyy portaittain ammattikuvan mukaan. Työharjoittelupaikka on aina etukäteen hyväksyttävä koulutusohjelmassa. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: tehtävät, tiimityö, projektipäiväkirja ja kansio Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty OPINNÄYTETYÖ HP4230 Opinnäytetyö, 15 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opinnäytetyö on kuvataiteilijan ja muotoilijan opintoihin kuuluva opinnäyte, joka osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuuteen. Opinnäytetyö on yksilöllinen oman alan, tai monialainen opinnäyte. Se voi olla myös kahden tai useamman opiskelijan, tai koulutusohjelman välinen yhteisprojekti, josta kuitenkin kaikkien projektiin osallistuvien opiskelijoiden itsenäinen osuus on pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan. Opinnäytetyö arvioidaan erillisessä, julkisessa opinnäytetyöseminaarissa, jossa opinnäytetyöhön osallistuneet opiskelijat, opiskelijaopponentti sekä ohjaajat käyvät läpi valmistuneet työt ja niihin liittyvät prosessit. 14

15 Kuvataide Perus- ja ammattiopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) VALINNAISET OPINNOT HP1118 Protopajan perusteet 1, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa perusvalmiudet toimia työpajoissa työturvallisuussäädöksiä noudattaen. Keskeinen sisältö: Kovien materiaalien työstökoneet ja laitteet sekä niiden huolto, oikeat työtekniikat ja työstötavat, ammattisanasto ja käsitteet. Tutustutaan puun, metallin ja kiven työstömenetelmiin. Opintojaksolla suoritetaan itsenäiseen työskentelyyn omalla ajalla oikeuttava työpajapassi. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Koneiden ja laitteiden käytön hallinta, suoritetut harjoitukset. Arviointiasteikko: Hyväksytty hylätty HP1119 Q-itu studio 1, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tekstiili- ja vaatetusalaan sekä perehtyä pajojen välineisiin ja laitteisiin. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään luovaan ja kokeilevaan työskentelytapaan sekä Q-itu pajojen tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin. Opintojakso antaa valmiudet käyttää Q-itu pajojen välineitä, koneita ja laitteita. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset ja kokeilut, yksilö- ja ryhmätyöskentely Arviointiperusteet: Sitoutuminen työtehtäviin. Opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen, luovuus sekä suunnittelu- ja mallintamistaidot. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1120 Protopajan perusteet 2, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on mallipajataitojen syventäminen ja perehtyminen esineen valmistamiseen, viimeistelyyn ja laadukkaaseen toteuttamiseen Keskeinen sisältö: Käytännön mallinnustekniikat ja eri materiaalien vaatimat työmetodit. Harjoitustehtävät ja koneiden käytön sisäistäminen. Protopajan perusteet 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: ammatillinen asenne, sitoutuminen, läsnäolo Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1121 Q-itu studio 2, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tuotesuunnitteluprosessiin ja mallintamiseen tekstiili- ja vaatetusalalla. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään prototyöskentelyyn osana tuotteen suunnitteluprosessia sekä tekstiili- ja vaatetusalan esitystekniikkaan ja ammattitekniseen mallintamiseen. Q-studio 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset ja kokeilut, ammatillisen suunnitteluprojektin toteutus, yksilö- ja ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut Arviointiperusteet: Sitoutuminen työtehtäviin ja projektityöskentelyyn. Opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen, suunnittelu- ja mallintamistaidot. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1122 Kuvanveiston työpaja, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Mallityöskentelyn avulla tutkitaan muotoa, tilaa ja materiaalia. Keskeinen sisältö: Kuvanveiston eri tekniikat, keraamiset perustekniikat. Kirjallinen tehtävä. Kuvanveistotaiteen muutokset. ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäisesti toteutetut tehtävät, yhteiset arviointitilanteet, essee Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1123 Taidegrafiikan perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opitaan vedostamaan itsenäisesti sekä toteuttamaan annetun aineiston pohjalta vedossarja tai vastaava kokonaisuus. Lisäksi opitaan suunnittelemaan sekä pystyttämään taidenäyttely omatoimisesti tai ryhmätyönä. 15

16 Kuvataide Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan myrkyttömien (Non-Toxic) syväpainomenetelmien (metalligrafiikka) perusteisiin sekä opitaan soveltamaan erilaisia tekniikoita keskenään ja syvennetään ideointi ja sisällöntuottamistaitoja. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ja itsenäinen työskentely Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät syväpainotekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun syväpainotekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä syväpainotekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2507 CNC -ohjelmointi, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on syventää 3D- suunnittelun taitoja erilaisilla cad- ja camohjelmilla. Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana tutustutaan CNC-työstökoneen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toteutetaan CAM-ohjelmalla erilaisia työstöratoja. Suunnittelu- ja työstörataohjelmia hyödynnetään opiskelijan suunnitteluprosessin läpiviemisessä ajatuksesta työstökoneelle. Tuotteet visualisoidaan ja havainnollistetaan tietokoneen avulla. Tekninen dokumentointi, 3Dsuunnittelu Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, annetut tehtävät Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2509 Mallipiirustus ja maalaus, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on kehittää havainnointi-, piirustus- ja maalaustaitoja oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Keskeinen sisältö: Piirretään ja maalataan eri välineillä havaintoharjoitelmia mallista. Opintoihin sisältyy itsenäisesti toteutettava syventävä työ, joka liitetään opiskelijan ammatillisen suuntautumisen lähtökohtiin. Opiskelija tekee kehittymisprosessistaan esittelykansion. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehtävät. yhteiset keskustelut tehdyistä töistä. taitojen ja opiskeluprosessin esittely oppimiskansiolla. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaus ja piirustustekniikat tekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaus ja piirustustekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä maalaustekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2532 Manuaalinen esitystekniikka, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakos tavoitteena on oppia käyttämään erilaisia luonnosten valmistamiseen tarvittavia manuaalisia välineitä ja tekniikoita. Keskeinen sisältö: Tehtävissä harjoitellaan ihmisen ja erilaisten materiaalien kuvaamista käyttäen lyijykynää, tussia, puuvärejä, vesivärejä ja pastelli- ja vahaliituja. Tehtävistä valmistetaan kansio. Perusopinnot sekä 2 vsk:n ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Mallista kuvaamisen harjoitukset, eri materiaalien kuvaamisharjoitukset. Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota havainnointikykyyn, välineiden ja menetelmien tarkoituksenmukaiseen ilmaisulliseen ja kokeilevaan käyttöön ja tehtävien visuaaliseen toteutukseen. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2533 Croquis-piirustus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Tavoitteena on nopea muodon, liikkeen ja rytmin havainnointi ja piirtäminen mallista. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa harjoitellaan havainnointia ja piirtämistä mallista. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Erillinen arviointikaavake. Kontaktiopetuksessa toteutetuista piirustuksista kootaan oppimiskansio, jossa opiskelija esittelee ja analysoi kehittymistään piirtäjänä. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) 16

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS kevät 2004

OPINTO-OPAS kevät 2004 OPINTO-OPAS kevät 2004 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat Sivuntaitto: Eija Piiparinen Kansi: Annika Ikäheimonen

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT Viestinnän koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK) 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Ajoneuvomuotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Teollinen muotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Muoti- ja vaatetussuunnittelu

Muotoilun koulutus, Muoti- ja vaatetussuunnittelu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Muoti- ja vaatetussuunnittelu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Pakkaus- ja brändimuotoilu

Muotoilun koulutus, Pakkaus- ja brändimuotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Pakkaus- ja brändimuotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 18 PERUSOPINNOT 60 OP... 18 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike Sosionomi (AMK) Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana

Lisätiedot

Media-alan koulutus, Valokuvaus

Media-alan koulutus, Valokuvaus Lahden ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus, Valokuvaus Opetussuunnitelma 2014-2015 29.10.2014 0 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 15 PERUSOPINNOT 41 OP... 15 Taideopinnot 23 op... 15 05MEVIMU

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Sisustusarkkitehtuuri

Muotoilun koulutus, Sisustusarkkitehtuuri Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Sisustusarkkitehtuuri Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 15 PERUSOPINNOT 60 OP 1.vuosi... 15 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Korumuotoilu

Muotoilun koulutus, Korumuotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Korumuotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 24.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP 1.vuosi... 16 Muotoilun perusteet 15 op...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti. Kuvataiteen koulutusohjelma 240 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti. Kuvataiteen koulutusohjelma 240 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma 240 op KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja Taideinstituutti. Viestinnän koulutusohjelma 240 op Graafinen suunnittelu

OPINTO-OPAS 2013. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja Taideinstituutti. Viestinnän koulutusohjelma 240 op Graafinen suunnittelu OPINTO-OPAS 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja Taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma 240 op Graafinen suunnittelu (Opetussuunnitelmaa toteutetaan sovelletusti aikuiskoulutuksessa, jossa 201

Lisätiedot

1. Muotoilu / Ajoneuvomuotoilu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 12 1.1.1 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 12 1.1.1.1 Muotoilun perusteet 15 op...

1. Muotoilu / Ajoneuvomuotoilu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 12 1.1.1 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 12 1.1.1.1 Muotoilun perusteet 15 op... 1. Muotoilu / Ajoneuvomuotoilu................................................................................... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

1. Media-ala / Graafinen suunnittelu... 3 1.1 YDINOSAAMINEN 210 op... 14 1.1.1 PERUSOPINNOT 43 OP... 14 1.1.1.1 Taideopinnot 23 op... 14 1.1.1.1.

1. Media-ala / Graafinen suunnittelu... 3 1.1 YDINOSAAMINEN 210 op... 14 1.1.1 PERUSOPINNOT 43 OP... 14 1.1.1.1 Taideopinnot 23 op... 14 1.1.1.1. 1. Media-ala / Graafinen suunnittelu............................................................................... 3 1.1 YDINOSAAMINEN 210 op................................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

1. Kalustemuotoilu... 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP... 7 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 7 1.1.1.

1. Kalustemuotoilu... 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP... 7 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 7 1.1.1. 1. Kalustemuotoilu............................................................................................. 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP.............................................................

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Asiantuntijuuteen kehittyminen Opinnot antavat

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: teollinen muotoilu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: sisustusarkkitehtuuri Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

1. Pakkausmuotoilu ja grafiikka... 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP... 6 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 6 1.1.1.

1. Pakkausmuotoilu ja grafiikka... 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP... 6 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 6 1.1.1. 1. Pakkausmuotoilu ja grafiikka................................................................................... 2 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP.............................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Elokuva- ja tv-ilmaisu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT MUOTOILUN

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Tuotemuotoilu ja viestintä Pääaineena tuoteviestintä Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4

Lisätiedot