TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA"

Transkriptio

1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostotarjouksen allekirjoittamista ja palauttamista. HARJUNIITTY () OMAKOTITONTTI SIURO () OMAKOTITONTTI VÄLIMAA () OMAKOTITONTTIA

2 NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, Harjukatu, 00 Nokia TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVINÄ OLEVAT HARJUNIITYN, VÄLIMAAN JA SIURON TONTIT Omakotitontteja on myynnissä Harjuniityssä, Välimaalla ja Siurossa. Tontit ovat heti rakennettavissa. Hakija / hakijat, yksityishenkilö, merkitsee ostotarjoukseensa tonttitiedon jälkeen euromääräisen tarjouksen ko. tontista ja järjestysnumerolla,, jne. valitsemansa paremmuusjärjestyksen tonteille, joille on valmis rakentamaan ottamalla huomioon maasto-olosuhteet, asemakaavamääräykset ja suunnitteluohjeet. Ostotarjoukseen merkitään tontista tarjottava kauppahinta ja sijanumero. Alimmat hyväksyttävät tonttihinnat ilmenevät tonttiesitteestä. Omakotitonteille on mahdollista rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus, joten tonttia voi hakea yksityishenkilöinä perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, esim. kaksi pariskuntaa, jolloin täytetään kaksi henkilötietolomaketta. Tarjouksen voi peruuttaa kirjallisesti ennen tarjousajan päättymistä, joka on maanantaina..0 klo :00 edellyttäen, että tarjouskirje on yksilöitävissä, tarjoajan nimi kirjekuoressa. Tontin varausmaksu on 000 euroa, joka peritään teknisen lautakunnan varauspäätöksestä kuukauden kuluessa. Varausmaksua ei palauteta vaikka varauksen peruisi, mutta varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja tontista on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa teknisen lautakunnan varaus- ja myyntipäätöspäivästä. Kauppahinnan maksamisen yhteydessä peritään luovutettavan tontin kiinteistötoimitusmaksu, 0 euroa sekä asetuksen mukainen maksu kaupanvahvistuksesta, 0 euroa. Tontilla voidaan tehdä pohjatutkimuksia ennen kauppaa mutta ei kuitenkaan kaivamalla. Tontin ostajan tulee sitoutua rakentamaan tontille hyväksyttyjen piirustusten mukainen asuinrakennus kolmen vuoden kuluessa tontin luovutuksesta siihen valmiuteen, että siinä voidaan pitää käyttöönottokatselmus. Lisäksi tontin ostajan tulee sitoutua olemaan luovuttamatta tonttia edelleen ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä, kts. kappakirjamalli. Sopimussakko. Tonttien myyntipäätökset tekee tekninen lautakunta. Tontin myyntipäätös ja kauppakirja tehdään ostotarjouksessa ilmoitettujen henkilöiden nimiin, joka on otettava huomioon rahoitusta ym. suunniteltaessa. Tontin ostotarjous on palautettava suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä TONTIN OSTOTARJOUS sekä TARJOUKSEN TEKIJÄN NIMI, tarjouksen on oltava perillä viimeistään maanantaina..0 klo :00 Nokian kaupungin teknisen keskuksen kansliassa, virastotalon. kerros, osoitteessa Harjukatu, 00 Nokia. Tekninen keskus on avoinna 9:00 -:00. Myöhässä tulleita ostotarjouksia ei käsitellä.

3 Z Z Z Z Z Kisakatu Suvitaival Ojanenkatu Suvitaival Siurontie Pentintie Kalliokatu Miharintie Haukankatu Pentintie Ruutanankatu Pki Kpa Ll sp sp Ll Kisapuisto : : : :0 : :9 : :9 :0 : :9 :9 :9 : : :9 : :00 : : : II II PENTINTIE KISAKATU o o SIURO 0 SIURO AO- Tasokoordinaattijärjestelmä ETRSGK Korkeusjärjestelmä NN TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ OMAKOTITONTTI ASEMAKAAVA (:000)

4

5 AO-TONTTIEN LUOVUTUSEHDOT AO-tontit luovutetaan seuraavilla luovutusehdoilla:. AO-tontin ostajan tulee olla yksityishenkilö. Mikäli AO-tontille rakennetaan kaksi asuntoa, tontti voidaan myydä yksityishenkilön nimiin perustettavan yhtiön lukuun.. Tontti luovutetaan korkeimman ostotarjouksen tehneelle. Kaupunki ei tule AO-tonttien osalta hyväksymään tarjousta, joka alittaa hinnan alimman hyväksyttävän hinnan. Mikäli korkeimpia tonttikohtaisia ostotarjouksia tulee samanhintaisia, tontin ostaja valitaan arpomalla.. Ostotarjouksen voi tehdä useammasta tontista, mutta samalle ostajalle myydään vain yksi tontti ostotarjouksensa mukaisessa järjestyksessä.. Kauppakirja tontista on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa teknisen lautakunnan myyntipäätöksestä. Koko kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa.. Tontin ostajalta peritään myyntipäätöksen yhteydessä 000 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kaupanteon yhteydessä kauppahinnassa, mutta ei palauteta, jos tontin kauppakirjaa ei allekirjoiteta.. Tontin rakentamisvelvoiteaika on kolme vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien.. Luovutettavan tontin kiinteistönmuodostamiskustannuksina peritään tontin ostajalta tontin myynnin yhteydessä erikseen kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen perusmaksu tontin lohkomisesta.. Kauppakirja laaditaan kh:n viimeisimpien hyväksymispäätösten mukaisena eikä laadinnasta peritä maksua. 9. Jos kiinteistöä ei voida viemäröidä viemäreihin viettona, kiinteistö on varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonka hankinta-, käyttö- ja huoltokulut ym. kulut hoitaa kiinteistö. 0. Teknisellä lautakunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

6 KAUPPAKIRJA (omakotitontti)..00 kp MYYJÄ Nokian kaupunki (00-) Harjukatu, 00 Nokia OSTAJA (henkilötunnus) KAUPAN KOHDE Nokian kaupungin nro ---- kaupunginosan korttelissa sijaitseva tontti nro ( ), pinta-ala m. Kaupan kohteena on asemakaavan mukainen asuinrakennuksen rakennuspaikka, osoite KAUPPAHINTA Kauppahinta on ( ) euroa. KAUPAN MUUT EHDOT Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kauppahinta maksetaan kokonaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella.. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyvät ostajalle heti.. KIINNITYKSET JA PANTTIOIKEUDET Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä.. RASITTEET JA RASITUKSET Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana.. VEROT, MAKSUT JA VASTUU VAHINGOISTA Ostaja vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista, maksuista ja mahdollisista vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, sekä suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron.. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ostaja on käynyt kiinteistöllä ja tutustunut sen maasto-olosuhteisiin, sekä asemakaavakarttaan ja -määräyksiin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:. Lainhuutorekisterin ote. Rasitustodistus. Kiinteistörekisterinote. Kaavakartat- ja määräykset, joista ilmenevät myös naapurikiinteistöt. RAKENTAMISVELVOITE Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Kaupunki voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja. Ostaja sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan myyntipäätökseen liittyviä rakentamisohjeita. 9. JOHTOJEN YM. SIJOITTAMINEN Kiinteistönomistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulkutasojen ja jalankulku-ulokkeiden ja niiden katosten kannattimien sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistönomistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 0. LISÄEHDOT Ostajan velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön rajoittuva katu ja muu yleinen alue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (9/) on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään. Milloin kiinteistön kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, ostaja on velvollinen huolehtimaan kunnossa- ja puhtaanapidosta kuten ylei-

7 seen käyttöön luovutettujen katujen osalta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu. Katutonttiliittymän kunnossa - ja puhtaanapito kuuluu voimassa olevan kunnossa ja puhtaanapitolain mukaan kiinteistön omistajalle. Katutonttiliittymästä peritään liittymätaksa. Liittymätaksan määrittää tekninen lautakunta. Taksa peritään viimeistään kk kuluttua tontin kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen. Ostaja sitoutuu antamaan kaupungin sitä vaatiessa tämän kohdan mukaan ostajalle kuuluvan kunnossa- ja puhtaana pidon kaupungin tehtäväksi todellisia kustannuksia ja yleiskuluja vastaavasta korvauksesta, jonka kaupunki päättää. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia katujen tai vesi- ja viemärijohtojen rakentamista ennen kuin kaupunki työohjelmansa mukaan ne rakentaa. Liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen sovitaan erikseen. Jos kiinteistöä ei voida viemäröidä viemäreihin viettona, se on varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonka hankinta-, käyttö- ja huoltokulut ym. kulut hoitaa kiinteistö.. VALLINTARAJOITUS Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdissa 9 ja 0 mainitut sopimusehdot kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamattomana, kohdan ehto on myös otettava luovutuskirjaan.. SOPIMUSSAKKO Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa puolet kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty, kuitenkin enintään kauppahinnan kaksinkertaisen määrän. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkona kauppahinnan kaksinkertaisen määrän kertasuorituksena. Kaupunki voi erityisestä syystä vapauttaa ostajan joko osittain tai kokonaan tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta. Mikäli ostaja rikkoo tätä sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan kaupungille tästä aiheutuvan vahingon. Tässä sopimuksessa tarkoitetuista luvista ja muutoksista päättää tekninen lautakunta.. IRTAIMISTO Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. ALLEKIRJOITUKSET Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Nokialla. päivänä kuuta NOKIAN KAUPUNKI Teknisen lautakunnan puolesta ( TEKLA XXX ) Hyväksyn tämän kauppakirjan ehdot ja sitoudun täyttämään ne. Paikka ja aika edellä mainitut KAUPANVAHVISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Reijo Heikkilä Nokian kaupungin teknisen lautakunnan puolesta myyjänä sekä ostajana , joiden henkilöllisyyden olen todennut, ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Luovutuskirja on tehty maakaaren luvun :ssä säädetyllä tavalla. Nokialla päivänä kuuta Nokian kaupungin (/ )

8 MYYTÄVIEN TONTTIEN ALIMMAT HYVÄKSYTTÄVÄT HINNAT TONTTI TONTIN PINTA-ALA M ALIN HINTA -9-.0, , , ,00

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö PIENTALOTONTTIEN VARAUS- JA LUOVUTUSMENETTELU 2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö TONTIN VARAUS- JA LUOVUTUSMENETELY Pientalotontit Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyy

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja 1 KAUPPAKIRJAPOHJA Myyjä: Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja KAUPAN KOHDE: Kunta Kylä Tilan nimi RN:o Tontti n:o Pinta-ala

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos)

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) 1(4) Kaupan osapuolet Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki Ostaja Rakennusliike Somero Oy, 1891127-3

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos)

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) 1(3) KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) Kaupan osapuolet Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki Ostaja Rakennuskartio Oy, 0189229-0

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Veturin yritysalue / tontti 2308-1) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite

RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION KAUPUNKI tekninen keskus TARJOUSPERUSTEISET OMAKOTITONTIT 1-2013 Tontti Pinta-ala(m2) Rak.oikeus(krs-m2) Pohjahinta( ) NUORIKKALANMETSÄ 4 (HUOM! Tonttien

Lisätiedot

RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite

RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION KAUPUNKI TARJOUSPERUSTEISET OMAKOTITONTIT 1-2013 Tontti Pinta-ala(m2) Rak.oikeus(krs-m2) Pohjahinta( ) Luovutusmuoto NUORIKKALANMETSÄ 2 9-956-2 829 250

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika 1.10-26.10.2012 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Lisätiedot

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 Naantali - kotikaupunki, josta voit olla ylpeä n tontit TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 27.2.2015 PP n Kiinteistö- Tilan Omakotitontin Pinta-ala Rak-oikeus Myyntihinta Ennakko Tontin Lähtö-

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT:

NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT: . Arvola, määräala kiinteistöstä 529-564-4-102 Jussila NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT: LIVONSAAREN ENTINEN KOULU Myydään kiinteistöt Toivola 1:3 ja Toivola I 1:12,

Lisätiedot

12.8.2015. Kaupan kohde on merkitty liitteinä oleviin karttoihin.

12.8.2015. Kaupan kohde on merkitty liitteinä oleviin karttoihin. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostajat 3 Kaupan kohde Marju Lamminen Heidi Rapila-Mäyrä perustettavan yhtiön lukuun.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa.

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa. KAUPPAKIRJA 1 (5) Kiinteistön kauppa ja maanvuokrasopimus Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kaupan kohde Martti Kunttu Paatsamakatu 4 53810 Lappeenranta Rautjärven

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 529-564-4-104 Arvola Perustiedot Kiinteistötunnus: 529-564-4-104 Nimi: Arvola Rekisteriyksikkölaji:

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Raision TONTIT KAUPUNGIN. raisio.fi/tontit KATTELUKSENMETSÄ

Raision TONTIT KAUPUNGIN. raisio.fi/tontit KATTELUKSENMETSÄ Raision KAUPUNGIN TONTIT KATTELUKSENMETSÄ raisio.fi/tontit Tarjouskilpailu maaliskuussa 2014 YLEISTÄ Katteluksenmetsän tonttien tarjousperusteinen hakuaika on 3. - 17.3.2014. Tontit ovat joko ostettavissa

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot