MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA"

Transkriptio

1 MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19)

2 NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT TONTIT Sammalistossa (19. kaupunginosa) on myynnissä jatkuvalla hakumenettelyllä omakotitontteja. Tontit ovat heti rakennettavissa. Hakija / hakijat voi olla yksityishenkilö, joka ei ole saanut Sammalistosta aiemmin tonttia. Omakotitonteille on mahdollista rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus, joten tonttia voi hakea yksityishenkilöinä perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, esim. kaksi pariskuntaa, jolloin täytetään kaksi henkilötietolomaketta. Tontin varausmaksu on 1000 euroa, joka peritään teknisen lautakunnan varauspäätöksen jälkeen. Varausmaksua ei palauteta vaikka varauksen peruisi, mutta varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja tontista on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa teknisen lautakunnan varaus- ja myyntipäätöspäivästä. Kauppahinnan maksamisen yhteydessä peritään luovutettavan tontin kiinteistötoimitusmaksu, 880,00 euroa sekä kaupanvahvistaja-asetuksen mukainen maksu kaupanvahvistuksesta, 120,00 euroa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tontti on omistuksessa. Tontilla voidaan tehdä pohjatutkimuksia ennen kauppaa mutta ei kuitenkaan kaivamalla. Tontin ostajan tulee sitoutua rakentamaan tontille hyväksyttyjen piirustusten mukainen asuinrakennus kolmen vuoden kuluessa tontin luovutuksesta siihen valmiuteen, että siinä voidaan pitää käyttöönottokatselmus. Lisäksi tontin ostajan tulee sitoutua olemaan luovuttamatta tonttia edelleen ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä, kts. kappakirjamalli 12. Sopimussakko. Tontin myyntipäätös ja kauppakirja tehdään ostotarjouksessa ilmoitettujen henkilöiden nimiin, joka on otettava huomioon rahoitusta, lainhuutoa ym. haettaessa. Tontin ostohakemus on palautettava Nokian kaupungin teknisen keskuksen kansliaan, virastotalon 2. kerros, osoitteessa Harjukatu 21, Nokia. Tekninen keskus on avoinna 9:00-15:00.

3

4 Sammaliston tonttien rakentamistapaohjeet

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 AO-tonttien luovutusehdot KAUPUNGINVALTUUSTO päätti, että Sammaliston (19) kaupunginosan tontit luovutetaan myymällä kiinteästä hinnasta ja alla olevilla ehdoilla. 1. Omakotitontin perushinta vuonna 2015 on 46,14 /m 2. Tontin hintaa laskettaessa pinta-alaa lisätään 2 metrin leveydellä sellaisten tonttirajojen osalta, jotka rajoittuvat vähintään 10 metriä leveään virkistysalueeseen. 2. Tontin voivat saada yksityishenkilöt, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet tonttia kaupungilta Sammaliston asemakaava-alueelta. Tontin saajat ratkaistaan tarvittaessa arpomalla silloin, kun ne on ilmoitettu haettavaksi tiettynä hakuaikana. Hakemus on toimitettava Teknisen keskuksen kirjaamoon, jossa hakemukseen merkitään sen jättämisajankohta: päivämäärä ja kellonaika. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla teknisen keskuksen kirjaamoon, jolloin hakemuksen saapumisaika kirjautuu automaattisesti. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa teknisen lautakunnan varauspäätöksestä. Tonttivarauksen saajalta peritään 1000 euron suuruinen varausmaksu kuukauden kuluessa varauspäätöksestä, joka hyvitetään kauppahinnassa mutta ei palauteta, jos kauppakirjaa ei allekirjoiteta. 3. Tontin rakentamisvelvoiteaika on kolme vuotta luovutuskirjan allekirjoittamisesta lukien. 4. Luovutettavien tonttien kiinteistönmuodostamiskustannuksina peritään tontin myynnin yhteydessä erikseen kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen perusmaksu tontin lohkomisesta (880,00 ). 5. Kauppakirja laaditaan kh:n viimeisimpien hyväksymispäätösten mukaisena. 6. Jos kiinteistöä ei voida viemäröidä viemäreihin viettona, kiinteistö on varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonka hankinta-, käyttöja huoltokulut ym. kulut hoitaa kiinteistö.

16 KAUPPAKIRJA (omakotitontti) kp MYYJÄ Nokian kaupunki ( ) Harjukatu 23, Nokia OSTAJA (henkilötunnus) KAUPAN KOHDE Nokian kaupungin nro ---- kaupunginosan korttelissa sijaitseva tontti nro ( ), pinta-ala m 2. Kaupan kohteena on asemakaavan mukainen asuinrakennuksen rakennuspaikka, osoite KAUPPAHINTA Kauppahinta on ( ) euroa. KAUPAN MUUT EHDOT Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. 1. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kauppahinta maksetaan kokonaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella. 2. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyvät ostajalle heti. 3. KIINNITYKSET JA PANTTIOIKEUDET Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä. 4. RASITTEET JA RASITUKSET Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. 5. VEROT, MAKSUT JA VASTUU VAHINGOISTA Ostaja vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista, maksuista ja mahdollisista vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, sekä suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron. 6. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ostaja on käynyt kiinteistöllä ja tutustunut sen maasto-olosuhteisiin, sekä asemakaavakarttaan ja -määräyksiin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. 7. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutorekisterin ote 2. Rasitustodistus 3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavakartat- ja määräykset, joista ilmenevät myös naapurikiinteistöt 8. RAKENTAMISVELVOITE Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Kaupunki voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja. Ostaja sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan myyntipäätökseen liittyviä rakentamisohjeita. 9. JOHTOJEN YM. SIJOITTAMINEN Kiinteistönomistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulkutasojen ja jalankulku-ulokkeiden ja niiden katosten kannattimien sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistönomistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 10. LISÄEHDOT Ostajan velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön rajoittuva katu ja muu yleinen alue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/78) on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään. Milloin kiinteistön kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, ostaja on velvollinen huolehtimaan kunnossa- ja puhtaanapidosta kuten ylei-

17 seen käyttöön luovutettujen katujen osalta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu. Katutonttiliittymän kunnossa - ja puhtaanapito kuuluu voimassa olevan kunnossa ja puhtaanapitolain mukaan kiinteistön omistajalle. Katutonttiliittymästä peritään liittymätaksa. Liittymätaksan määrittää tekninen lautakunta. Taksa peritään viimeistään 3 kk kuluttua tontin kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen. Ostaja sitoutuu antamaan kaupungin sitä vaatiessa tämän kohdan mukaan ostajalle kuuluvan kunnossa- ja puhtaana pidon kaupungin tehtäväksi todellisia kustannuksia ja yleiskuluja vastaavasta korvauksesta, jonka kaupunki päättää. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia katujen tai vesi- ja viemärijohtojen rakentamista ennen kuin kaupunki työohjelmansa mukaan ne rakentaa. Liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen sovitaan erikseen. Jos kiinteistöä ei voida viemäröidä viemäreihin viettona, se on varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonka hankinta-, käyttö- ja huoltokulut ym. kulut hoitaa kiinteistö. 11. VALLINTARAJOITUS Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdissa 9 ja 10 mainitut sopimusehdot kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamattomana, kohdan 8 ehto on myös otettava luovutuskirjaan. 12. SOPIMUSSAKKO Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa puolet kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty, kuitenkin enintään kauppahinnan kaksinkertaisen määrän. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkona kauppahinnan kaksinkertaisen määrän kertasuorituksena. Kaupunki voi erityisestä syystä vapauttaa ostajan joko osittain tai kokonaan tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta. Mikäli ostaja rikkoo tätä sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan kaupungille tästä aiheutuvan vahingon. Tässä sopimuksessa tarkoitetuista luvista ja muutoksista päättää tekninen lautakunta. 13. IRTAIMISTO Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. ALLEKIRJOITUKSET Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Nokialla. päivänä kuuta NOKIAN KAUPUNKI Teknisen lautakunnan puolesta ( TEKLA XXX ) Hyväksyn tämän kauppakirjan ehdot ja sitoudun täyttämään ne. Paikka ja aika edellä mainitut KAUPANVAHVISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Reijo Heikkilä Nokian kaupungin teknisen lautakunnan puolesta myyjänä sekä ostajana , joiden henkilöllisyyden olen todennut, ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Nokialla päivänä kuuta Nokian kaupungin (5363/ )

18 TONTTIEN MYYNTIHINNAT 2015 TONTTI PINTA-ALA M 2 PUISTOLISÄ M 2 MYYNTIHINTA

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014

Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014 Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014 HAKUAIKA 2.9 1.10.2014 2 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MYYTÄVÄT TONTIT... 5 3. TIETOA PIENTALOTONTIN HAKEMISEEN...

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista.

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista. TONTINLUOVUTUSOHJELMA Ohjelman tarkoituksena on luoda ohjeisto tonttien luovutukselle ja markkinoinnille, ja sitä myöten lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Samalla ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

K A U P A N V A H V I S T A J A N

K A U P A N V A H V I S T A J A N MAANMITTAUSLAITOS OHJE MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014, päivitetty 18.6.2014 K A U P A N V A H V I S T A J A N O H J E HYVÄ KAUPANVAHVISTAJA Kaupanvahvistajan laatima kiinteistönluovutusilmoitus on eräiden

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 PANNINNIEMI 3 Viisi (5) omakotirakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä KEHVO HAAPANIEMI yksi (1) rantarakennuspaikka tarjousmenettelyllä Siilinjärven

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot