KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

2 1

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VESIHUOLLON NYKYTILA YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA Asutus Elinkeinoelämä Kaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLTOTILANNE Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet VESIHUOLTOLAITOSTEN TAKSAT SEUDULLINEN YHTEISTYÖ Päätökset Sopimukset AIEMMAT SUUNNITELMAT VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET KEHITTYMISENNUSTEIDEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET VESIHUOLLON TAVOITTEET ASUTUKSEN JA ELINKEINOELÄMÄN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON SUUNNITTELUN KYTKEMINEN MUUHUN SUUNNITTELUUN RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET VEDENKULUTUKSEN ENNUSTEET Vedenkulutusennusteen perusteet Liittyminen vesilaitokseen Vedenkulutusennuste JÄTEVEDEN MÄÄRÄN JA LAADUN ENNUSTEET Jätevesien määrän ja laadun ennusteen perusteet Liittyminen viemärilaitokseen Jäteveden määrä ja kuormitus PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELUN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON KANNALTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET JA KEHITTÄMISTOIMENPIDEOHJELMA VESIHUOLTOLAITOSTEN KAPASITEETIN RIITTÄVYYS JA TOIMINTAVARMUUS Vedenhankinnan varmuuden kehittäminen Vedenjakelun varmuuden kehittäminen Viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen kehittäminen VESIHUOLTOVERKOSTOJEN LAAJENTAMINEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN ERITYISKYSYMYKSET KIINTEISTÖKOHTAISEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN TOIMENPIDEOHJELMA SUUNNITELMAN VAIKUTUKSIA VESIHUOLTOLAITOSTEN TALOUS VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN, ELINKEINOELÄMÄÄN JA ASUINVIIHTYVYYTEEN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 33

4 3 Liitteet: LIITE 1. Kangasalan kunnan yhdyskuntarakenne 2010: taajamien ja kylien sijainti LIITE 2. Kangasalan kunnan vedenkulutusennusteet alueittain. LIITE 3. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. LIITE 4. Kangasalan jätevedenpuhdistamojen kuormitustietoja. LIITE 5. Kangasalan suurimmat työnantajat LIITE 6. Kangasalan vesihuollon taksakehitys Suunnitelmapiirrokset: S1. Kangasalan kunnan vesihuollon nykytilanne, suojelualueet sekä arseeniriskialueet S2 Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämistarpeet ja -toimenpiteet

5 4 1. JOHDANTO Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee vastata alueensa vesihuollon kehittämisestä yhdessä alueen vesihuoltolaitosten kanssa sekä pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitova asiakirja, vaan tavoitteellinen suunnitelma siitä miten vesihuolto kunnan alueella tullaan lähitulevaisuudessa ja myös pitkällä aikavälillä toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman on tarkoitus olla myös vesihuollon suunnittelun apuna niin viranomaisille, vesilaitoksille kuin yksityisille kiinteistönomistajille. Kangasalan sekä entisten Sahalahden ja Kuhmalahden kuntien ensimmäiset kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Tällöin Sahalahti (kuntaliitos ) ja Kuhmalahti (kuntaliitos ) olivat vielä omat kuntansa. Vuoden 2004 suunnitelmassa esitetyt haja-asutusalueiden hankkeet toteutuivat jopa suunniteltua paremmin, ja uusia vesihuolto-osuuskuntia alueelle on rekisteröity v ja sen jälkeen 10 kappaletta. Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Kangasalan kunnan ja Kangasalan Veden toimesta. Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on toteutettu vuoden kevään ja syksyn 2012 aikana. Vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos ( ) oli nähtävillä ja Saatujen lausuntojen ja nähtävilläoloajan jälkeen kehittämissuunnitelmaa päivitettiin ja täydennettiin vuodenvaihteessa Suunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia, joihin on osallistunut Kangasalan kunnan, Kangasalan Vesi liikelaitoksen (jäljempänä Kangasalan Vesi), vesihuoltoosuuskuntien, ELY-keskuksen sekä Ramboll Finland Oy:n edustajia. Suunnittelun aikana on pidetty vesihuollon järjestämiseen liittyvä tiedotustilaisuus Vehkajärvellä. 2. VESIHUOLLON NYKYTILA 2.1 Yleiskuvaus suunnittelualueesta Suunnittelualue kattaa Kangasalan kunnan alueen. Kangasala sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja on osa noin asukkaan Tampereen kaupunkiseutua. Kangasalan rajanaapureita ovat Tampere, Orivesi, Lempäälä, Valkeakoski, Kuhmoinen, Padasjoki ja Pälkäne. Kangasalan kunta kuuluu Pirkanmaan liittoon, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston piiriin. Kunnan asukasluku on (ennakkotieto syyskuu 2013). Loma-asuntoja Kangasalla on 4971 ( ). Vesi- ja viemärilaitostoiminnasta vastaa Kangasalla vastaavat Kangasalan Vesi, Kuhmalahden vesilaitos ja vesihuolto-osuuskunnat (12 kpl) Asutus Kunnan väkiluvun kehittymisen ennusteet ovat keskeinen lähtötieto vesihuollon kehittämissuunnittelussa, koska niiden perusteella arvioidaan tulevaisuuden vedenkulutusmääriä sekä muodostuvaa jätevesimäärää.

6 5 Taulukko 2.1. Kangasalan asukasluvun kehittyminen Vuosi Asukasluku Muutos (asukasta) Muutos % vuosi ,8 % ,8 % (Kuhmalahti-kuntaliitos) +4,2 % ,7 % tilanne syyskuu 2013 Väkiluku on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnittelualueella n asukkaalla. Kuntaliitosten (Sahalahti n asukasta ja Kuhmalahti n asukasta) lisäksi väkiluku on kasvanut viime vuosina keskimäärin n asukkaalla. Kangasalan taajama-aste on 83,9 % ( ). Asuntokuntia Kangasalla on ( ), joten jokaista asuntokuntaa kohden on keskimäärin 2,3 asukasta. Suurin osa kangasalaisista asuu kirkonkylältä Tampereen suuntaan jatkuvassa nauhataajamassa Kirkonkylän, Suoraman ja Vatialan alueella. Merkittäviä asuinalueita ovat myös Ruutana ja Sahalahti. Taulukko 2.2. Väestö osa-alueittain ja Osa-alue asukkaita asukkaita (ennen kuntaliitoksia) (muutos vuoteen 2003) Vatiala 4712 (+849, +22 %) 3863 Suorama 6060 (+950, +18,5 %) 5110 Kirkonkylä 9104 (+635, +7,4 %) 8469 Itä-osa 1731 (+165, +11 %) 1566 Pohjois-osa 3679 (498, +16 %) 3181 Etelä-osa 797 (+128, +19 %) 669 (muut 152) Sahalahti 2369 (+162, +7,3 %) (2207, omana kuntana vielä tällöin) Kuhmalahti 1046 (-78, -6,9 %) (1124, omana kuntan vielä tällöin) YHTEENSÄ (3334, +12,7 %) Kunnan tilastollinen osa-aluejako on esitetty kuvassa 2.1. Tarkempi aluejako väestötietoineen on estetty taulukossa KUHMALAHTI Kuva 2.1. Kunnan tilastollinen osa-aluejako.

7 Elinkeinoelämä Vesihuollon kehittämisen tavoitteena on turvata toimiva vesihuolto myös elinkeinoelämälle. Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon alueen mahdolliset suurkuluttajat. Liitteessä 5 on esitetty Kangasalan suurimmat työnantajat Kaavoitus Yksi tärkeä vesihuollon tavoite on turvata kasvavien taajama-alueiden toimiva vesihuolto. Kunta on suunnittelemassa Tampereen rajan tuntumaan uutta 8000 asukkaan Lamminrahkan kunnanosaa. Väestömäärä lisääntyy tulevaisuudessa usealla tuhannella asukkaalla myös nauhataajamassa keskustan, Vatialan ja Suoraman alueilla. Lisäksi kasvua ohjataan Asemantien varteen Tursolaan sekä Ruutanan alueelle. Kunnan maaseutualueilla uudisrakentamista ohjataan ensisijaisesti palvelukyliin Pohjavesialueet Pohjavesialueet ovat vedenhankinnan kannalta erityisen kannalta erityisen tärkeitä alueita, joita käytetään tai voidaan tulevaisuudessa käyttää vedenhankinnassa. Näillä alueilla mm. viemäriverkoston hyvään kuntoon sekä haja-asutuksen jätevedenkäsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuva 2.2. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi) I luokan pohjavesialue II luokan pohjavesialue III luokan pohjavesialue (www.ymparisto.fi)

8 7 Taulukko 2.4. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi ja Hertta-järjestelmä) Tunnus Nimi Luokka Kokonaispinta-ala [km 2 ] Muodostumisalueen pinta-ala [km 2 ] Arvio muodostuvan pohjav. määrästä [m 3 /d]* B Kirkkoharju II 2,89 1, C Kirkkoharju II 3,52 2, Riku I 1,16 0, Vehoniemenharju I 6,08 3, Lintusyrjä I 0,65 0, Kirkkoharju II 0,95 0, Harju III 0,65 0, Vuortenharju II 1,62 0, Välimaa III 0,58 0, *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon luontoarvot. Natura- ja muita luonnonsuojelualueita on esitetty myös liitekartassa S1. Kangasalla on yhdeksän Natura verkostoon kuuluvaa arvokasta luontoaluetta: Keisarinharju-Vehoniemenharju (268 ha), Hepomäki-Kalkunvuori (18 ha), Kirkkojärven alue (305 ha), Salmuksen alue (364 ha), Längelmäveden saaret (407 ha), Hautalammi (2.1 ha), Tervaniemenlahti (147 ha), Vehkajärvi (19 ha) ja Sipilän niitty (7.3 ha). Näistä Salmus sijaitsee osin Lempäälässä ja Längelmäveden saaret osin Orivedellä. Alueiden rajat on esitetty myös liitekartassa S1.

9 8 Kuva 2.3. Kangasalan Natura-alueet (www.ymparisto.fi) Kangasalan järvien tila vaihtelee suuresti. Linturikas Kirkkojärvi on voimakkaasti rehevöitynyt, mutta toisaalta Heramaanjärvi on lähes luonnontilainen ja erittäin karu: kesällä järven näkösyvyys on noin 8 metriä. Vastaavia arvoja ei ole juuri mitattu muista Kokemäenjoen vesistöalueen järvistä. Kangasalan 85 järvestä on käytettävissä vedenlaatutuloksia. Lisätietoja järvistä on saatavilla kunnan ympäristönsuojelusta ja netistä: Kangasalan järviselvitys. Vesihuoltoa suunniteltaessa on otettava huomioon muinaisjäännökset. Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä (www.nba.fi) ovat perustiedot Kangasalankin muinaisjäännöksistä. Rekisterin tiedot karttuvat ja päivittyvät tutkimusten, inventointien ja tarkastusten myötä. 2.2 Lainsäädäntö ja sen kehitysnäkymät Lainsäädäntö ohjaa pitkälti vesihuoltoa ja sen tulevaisuuden suuntaviivoja sekä luo puitteet tämän kehittämissuunnitelman sisältöön. Lainsäädännössä on velvoitteita kunnalle, vesihuoltolaitokselle, kiinteistönomistajalle ja valvontaviranomaiselle. Vesihuoltolain 2. luku käsittelee vesihuollon kehittämistä ja järjestämistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma esitetään siinä yhteydessä suunnitelma-asiakirjana, jossa kunnan vesihuoltoon liittyvät kehittämistarpeet ja toimenpiteet esitetään. Vesihuoltolaissa ei esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällölle ja tarkkuudelle. Kunnan tulee kuitenkin arvioida tarpeet vesihuoltolain tavoitteet huomioon ottaen. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä on esitelty enemmän liitteessä 3.

10 9 2.3 Vesihuoltotilanne Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Kunnan vastuulla on vesihuollon yleinen kehittäminen koko alueellaan. Kangasalan vesihuoltotoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Kangasalan Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 2002 alkaen. Kangasalla toimii lisäksi useita (12 kpl) vesi(huolto)osuuskuntia jotka ostavat talousveden Kangasalan Vedeltä yhtä lukuun ottamatta. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suunnittelualueen liittymisprosentti keskistettyyn vedenjakeluun on noin 92 %. Kangasalan osa-alueella kunnallisen vesihuollon piirissä sekä vesihuolto-osuuskuntiin liittyneenä on yhteensä arviolta n. 95 % asukkaista. Sahalahden ja Kuhmalahden osaalueilla kunnallisen vesihuollon piirissä on kuitenkin vain n. reilu 60 % asukkaista. Kangasalan Vedellä on yhteensä n. 340 km vesijohtoverkostoa. Kangasalan Veden vesijohtoverkostosta n. 65 km on Sahalahden osa-alueella, 50 km Kuhmalahdella ja 2 km Raikun kylällä. Vesijohtoverkostossa on käytössä kolme ylävesisäiliötä. Harjunsalo, kirkonkylä ja Sahalahti). Kirkkoharjun ylävesisäiliötä ei enää käytetä. Talousvesi pumpataan suunnittelualueelle pääosin Rikun ja Raikun alueiden vedenottamoilta. Kuhmalahden osa-alueelle vettä pumpataan Lintusyrjän pohjavesialueella sijaitsevasta Lintusyrjän pohjavedenottamosta. Rikun vedenottamo sijaitsee Vesijärven rannalla, ja raakavesi onkin suurimmaksi osaksi Vesijärvestä rantaimeytynyttä pohjavettä. Alueella muodostuva varsinaisen pohjaveden määrä on laskennallisesti vain 150 m 3 /d. Rikun laitokselta pohjavettä pumpataan keskimäärin 3600 m 3 /d. Rikun vedenottamolle on annettu lupa 7900 m 3 /d vedenottoon. Rikun vedenottamo saneerattiin v Rikun laitoksen toimintavarmuus on parantanut ja sen tuottaman talousveden laatu on ollut myös laatusuosituksiin kuuluvan mangaanin osalta hyvä. Raikun pohjavesi pumpataan Vehoniemen harjusta. Vehoniemenharjun pohjavesi on hyvänlaatuista. Vedenottamo sijaitsee valtatie 12 eteläpuolella. Raikun vedenkäsittelylaitokselta johdetaan pohjavettä n m 3 /d. Raikun vedenkäsittelylaitos on toimittanut noin kolmanneksen Kangasalan talousvedestä. Raikun vedenkäsittelylaitokselta vettä pumpataan pääasiassa Sahalahden tarpeisiin sekä pieniä määriä Raikun kylään. Vehoniemenharjun vedenottolupa on n m 3 /d (LSVEO , nro 40/2000/1). Sahalahden alueella teollisuuden vedentarve (käytännössä Saarioinen) on yli 1000 m 3 /d ja kotitalouksien n. 800 m 3 /d. Vanha Raikun ottamo, joka sijaitsi Raikun uimarannan läheisyydessä valtatien 12 pohjoispuolella, on poistettu käytöstä. Raikun uuden pohjavedenottamon raakavesi desinfioidaan ja ph:ta säädetään soodalla. Raikun vedenottamolla on käytössä myös UV-laitteisto. Vehoniemenkylän vesiyhtymä ottaa vettä kahdeksan talouden käyttöön Vanhan Pälkäneentien varresta olevasta porakaivosta. Vehoniemenharjun alueelle suunnitellaan tekopohjavesihanketta, jonka johdosta alueen pohjavesivaroja on tutkittu runsaasti. Keisarinharjun alueelta johdetaan vettä Kaivannon sairaalalle sairaalan omasta vedenottamosta. Sahalahden osa-alueella on pintavedenottamo, joka jäi varavesilähteeksi Raikun uuden vedenottamon käyttöönoton jälkeen. Ukin (Ukkijärven) pohjavedenottamo sijaitsee Kirkkoharjun pohjavesialueella. Ukin pohjavedenottamo on poistettu käytöstä v Taajamatoiminnoista huolimatta Kirkkojärven pohjavesialueen vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

11 10 Kangasalan Vedellä on Tampereen Veden verkostoon kaksi yhdysputkea. Tampereen suunnasta saatava/toimitettavan veden määrä vastaa tilanteen vaatimuksia. Ponsan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Oriveden kaupungin verkostoon. Kuhmalahden osa-alueen ja Eräjärven vesiosuuskunnan verkostot on lähestulkoon yhdistetty Vedentaustan kohdalla. Kuhmalahden ja Sahalahden osa-alueen välillä on yhdysjohto, jonka kautta voidaan johtaa vettä Kuhmalahden osa-alueelle. Taulukko 2.6. Kangasalla sijaitsevat pohjavedenottamot Pohjavesialue Nimi Omistaja Lupa/laskennallinen antoisuus* m 3 /d Vedenotto m 3 /d Riku B ja C Kirkkoharju Vehoniemenharju Keisarinharju (luokittelematon pohjavesialue) Vehoniemenharju Lintusyrjä Vehkajärven vanhustentalosäätiö Riku Kangasalan Vesi 7900 /150+rantaimeytyminen Ukkijärvi Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Raikku Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Kaivannon Kaivannon sairaala sairaala Vehoniemen vesiosuuskunta Lintusyrjä Kuhmalahden osaalue: Kangasalan Vesi 120 (ei lupaa koska ottomäärä < 250 m 3 /d) (v ) *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää. Kangasalan pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys on vuodelta 2006, joten ko. raportti ei kata Kuhmalahden alueen pohjavesialueita. Suunnittelualueen vesijohtoverkostoihin on viime vuosina pumpattu talousvettä n m 3 /d, josta laskutetun veden osuus on ollut %. Taulukko 2.7. Kangasalan Veden vesijohtoverkostoon pumpatut veden määrät v (m 3 /d vuosikeskiarvona). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottamotiedot n. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Pumpattu Sahalahden vesilaitokselta (nykyisin varavesilähteenä) (m 3 /d) Pumpattu Raikun vedenottamolta pääosin Sahalahden osa-alueelle (m 3 /d) Pumpattu Rikun vedenottamolta Kangasalan keskusverkostoon (m 3 /d) Pumpattu yht. (m 3 /d) pumpattu talousvesi (l/as /vrk) l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d

12 11 Taulukko 2.8. Kangasalan Veden laskutetut talousveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% pumpatusta talousvedestä ). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottotiedot N. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Laskutettu Sahalahden (ja Raikun) alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (78 %) 2890 (80 %) 4220 (79 %) 176 l/as/vrk (74 %) 3080 (84 %) 4460 (80 %) 181 l/as/vrk (75 %) 3160 (92 %) 4560 (86 %) 181 l/as/vrk (72 %) 3110 (94 %) 4470 (86 %) 174 l/as/vrk (90 %) 174 l/as/vrk (89 %) 169 l/as/vrk (80 %) 161 l/as/vrk Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Suunnittelualueella viemärilaitostoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Lisäksi useilla vesi(huolto)osuuskunnilla on viemäriverkostoa. Vesiosuuskuntien viemäriverkostojen jätevedet johdetaan Kangasalan Veden viemäriverkostojen kautta eteenpäin. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suurin osa suunnittelualueelta kerätystä jätevedestä johdetaan Tampereen Veden Viinikanlahden puhdistamolle puhdistettavaksi. Kuhmalahden alueella on toiminnassa kirkonkylän ja Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamot. Sahalahdella on Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy; omistajat kunta, Saarioinen Oy Ja Kemira Operon Oy. Esikäsittelylaitoksesta Saarioisten jätevedet johdetaan nekin Kangasalan Veden viemäriverkostoon. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on rakennettu v Laitos on toimintatavaltaan biologis-kemiallinen. Esikäsittelynä on rumpusiivilöinti, biologisena vaiheena toimii bioroottori ja kemiallinen saostus hoidetaan AVR:llä. Muodostunut saostuma ja kiintoaine erotetaan jälkiselkeytyksellä. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on 100 m 3 /d. Mitoitusarvo BOD 7 :lle on 20 kg/d, fosforille 0,89 kg/d ja typelle 3,0 kg/d. Puhdistetut jätevedet johdetaan Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamo on bioroottoriprosessi, jota on täydennetty kemiallisella jälkisaostuksella. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolta jätevedet johdetaan puhdistamolta 200 m putkea pitkin avo-ojaan, ja tästä edelleen avo-ojaa pitkin n. 300 m Tervaniemenlahteen ja edelleen Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Kunnallisiin jätevesiviemäriverkkoihin on liittynyt Kangasalan osa-alueelta asukasta, Sahalahden osa-alueilta n asukasta sekä Kuhmalahden vesilaitoksen alueelta n. 350 asukasta. Lisäksi vesihuolto-osuuskuntien viemäriverkostoihin on liittynyt suunnittelualueella n. 900 asukasta, joten koko suunnittelualueen liittymisprosentti keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn on noin 90 %. Kangasalan Vedellä on Kangasalan osa-alueella n. 220 km ja Sahalahden osa-alueella n. 20 km jätevesiviemäriverkostoa. Kuhmalahden kirkonkylän alueella viemäriverkostoa on alle 10 km ja Pohjan alueella noin viisi kilometriä. Hulevesiviemäriverkostoa on Kangasalan ja Sahalahden taajamissa.

13 12 Jätevettä on viime vuosina kerätty suunnittelualueelta yhteensä keskimäärin m 3 /d. Tästä n m 3 /d on kerätty Kangasalan osa-alueelta, m 3 /d Sahalahden osa-alueelta ja Kuhmalahden osa-alueelta alle 100 m 3 /d. Taulukko 2.9. Kangasalan ja Sahalahden osa-alueen puhdistetut jätevesimäärät vv (m 3 /d vuosikeskiarvona). Sahalahden jätevedenpuhdistamon toiminta päättyi Vuosi Puhdistettua jätevettä Kangasalan puhdistamossa Puhdistettua jätevettä Sahalahden puhdistamossa Puhdistettua yhteensä (Kangasala +Sahalahti) (m 3 /d) - (l/as/vrk) (m 3 /d) (m 3 /d) ( l/as/vrk) Kangasalan ja Sahalahden osa-alueilla jäteveden määrästä laskuttamattomia vuotovesiä on ollut %. Vuotovedellä tarkoitetaan viemäriverkostoon vuotavaa pinta- ja ja pohjavettä. Kuhmalahden kirkonkylän alueella vuotovesien määrä on ollut n % puhdistetusta jätevesimäärästä. Taulukko Kangasalan ja Sahalahden osa-alueiden laskutetut jäteveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% puhdistetusta jätevedestä,) Vuosi Laskutettu Sahalahden osa- alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) (% puhdistetusta jätevesimäärästä) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (77 %) (77 %) (80 %) (67 %) (81 %) (76 %) (73 %) Saostus- ja umpikaivoja tyhjentävät yksityisyrittäjät kuljettavat lietteen Vatialantien varressa sijaitsevalle vastaanottoasemalle. Kuhmalahden osa-alueen jätevedenpuhdistamoilta liete kuljetetaan myös vastaanottoasemalle, josta se kulkeutuu Tampereen viemäriverkoston mukana Viinikanlahden puhdistamolle. Sahalahdella on myös vastaanottoasema Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesi(huolto)-osuuskuntia on alueella 11 kpl. Nämä on esitelty ao. taulukossa Suurimmalla osalla vesiosuuskunnista on sekä vesijohto että viemäri.

14 13 Taulukko Suunnittelualueen vesi(huolto)osuuskunnat ja vesiyhtymät (lähde osuuskuntarekisteri, veden toimitus Vahti-palvelu, liittyjämäärät eri lähteet) Vesiosuuskunta Rekisteröity (v.) liittyjämäärä (arvio) Laskutetut vesimäärät v m 3 /d Tiihalan vesiosuuskunta liittyjää Vesi ja jätevesi: 4,7 6,0 Ponsan vesiosuuskunta Ostaa veden Orivedeltä. Pelisalmen vesihuoltoosuuskunta Kerppolan vesihuoltoosuuskunta Veden toimitus v.2008: 4,5 m 3 /d ja v ,6 m3/d Vesi ja jätevesi: 2,7 3, Vesi ja jätevesi:3,8-4,5 Kaivannon vesisosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,2 Peliniemen vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,0 3,4 Keson vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 28 Kesäkartanonkulman vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 5,2 5,7 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta talousvesi 2,3 3,0, jv Vehoniemen vesiyhtymä taloutta oma porakaivo Vehoniemen pohjavesialueella Kautialan vesiosuuskunta Raikunseudun vesiosuuskunta YHTEENSÄ 11 kpl Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet Suunnittelualueella keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella on n. 8 % ja keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolella on noin 10 % asukkaista. Kaivoveden varassa olevilla kiinteistöillä vedenlaadussa esiintyy paikoin fluoridi- ja arseeniongelmia. Lisäksi kaivovesissä on paikoin runsaasti rautaa ja mangaania sekä liiallisia bakteeri- ja nitraattipitoisuuksia. Liitekartassa S1 on esitetty suunnittelualueen arseeni- alueita. Suunnitelmakartassa S1 esitetyt arseeniriskialueet perustuvat Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimuksiin sekä kunnan ympäristöterveysvalvonnan tekemiin kaivokartoituksiin. Keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn liittymättömien kiinteistöjen jätevedet käsitellään uuden rakennuskannan osalta yleisesti verrattain tehokkaasti kolmiosaisessa saostuskaivostoissa ja maaperäkäsittelyssä sekä muissa pienpuhdistamoissa. Melko yleinen tapa erityisesti ranta-alueilla on myös johtaa wc-vedet umpisäiliöön ja ns. harmaat vedet vähintään kaksiosaisen saostuskaivoston kautta maaperäkäsittelyyn. Vanhemman rakennuskannan osalta jätevedet käsitellään vielä yleisesti pelkissä saostuskaivoissa. Vanhan rakennuskannan osaltakin kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on uusittava lainsäädännön määräämänä maaliskuuhun 2016 mennessä (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömänjäteveden kuormitukseen. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa edellä tiukempia vaatimuksia viemäriverkostojen ulkopuoliselle jäteveden käsittelylle.

15 Vesihuoltolaitosten taksat Vesihuoltolain maksuista säädetään vesihuoltolaissa (18 ja 19 ). Vesihuoltolaitoksen täytyy periä vesihuollosta käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi periä lisäksi liittymismaksua, perusmaksua ja muita palvelumaksuja. Kangasalan Vesi perii liittyjiltä maksuja vuosittain hyväksytyn taksan mukaisesti. Taksassa on määritetty käyttö-, liittymis-, perus- sekä palvelumaksut. Liittymis-, perus- ja muut maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen takia tai muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan huomioida lisäksi kiinteistön käyttötarkoitus. Kangasalla v.2014 liittymismaksun suuruus lasketaan kaavalla L= k x A x p x y L, jossa k= kiinteistötyypin mukainen kerroin, A= kerrosala, p =palvelukerroin ja y L = liittymismaksun yksikköhinta (4,8 /k-m 2 ). Omakotitalojen liittymismaksut määräytyivät kuitenkin suoraan kerrosalan mukaan ollen (sis. vesijohto+jätevesi+hulevesi) kerrosalasta riippuen. Haja-asutusalueilla ja toiminta-alueen ulkopuolella Kangasalan Vesi voi periä korotettua liittymismaksua. Kangasalan Veden perusmaksun suuruus määräytyy vuosikulutusarvion perusteella ollen esimerkiksi puhtaan veden osalta /v (alv =0 %) vuosittaisesta vedenkulutusmäärästä riippuen. Hulevesien johtamisesta erillisviemäröintialueella jätevesiviemäriin, peritään korotettua perusmaksua. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä ja se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksut ovat Kangasalan Vedellä v.2014 veden osalta 1,29 /m3 ja jäteveden osalta 2,24 /m3. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, laitos voi periä korotettua käyttömaksua. Liitteessä 6 on esitetty vesihuoltolaitosten perimiä taksoja vv (lähde: Kangasalan Vesi ja osuuskuntien osalta Vahti-palvelu, nettisivut). 2.5 Seudullinen yhteistyö Kangasala on mukana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa. Hanke on huomattavan suuri vesihuoltoinvestointi, mutta Tampereen keskustan elinvoimaisuuden kasvun kannalta merkittävä hanke. Keskuspuhdistamon toteuttaminen ajoittunee vuoden 2020 tuntumaan. Vesihuollon seudullisesta yhteistyöstä on meneillään selvitys. Selvityksen taustalla on Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen toteutukseen liittyvä organisoituminen. Selvityksen perusteella arvioidaan erilaisia vesihuollon seudullisen järjestämisen vaihtoehtoja niiden vaikutuksia niin vesihuollon kustannuksiin kuin palvelujen järjestämiseen asiakkaiden kannalta. Vesihuollon laajimpana päävaihtoehtona tarkastellaan mukana olevien kuntien yhteistä seudullista vesihuoltoyhtiötä, joka huolehtisi koko alueen vesihuollosta loppuasiakkaalle saakka. Muita esillä olevia vaihtoehtoja ovat vesihuoltopalveluja operointimallilla tarjoava yhtiö tai kuntien omistama erillinen jätevedenkäsittelyyhtiö. Selvitystyössä esiin nousevat vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot tulevat kuntiin käsiteltäväksi v Päätökset Rikun, Raikun ja Ukkijärven vedenottamoilla on länsi-suomen vesioikeuden ja länsi- Suomen ympäristölupaviraston luvat. Kuhmalahden Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa , nro 102/2013/1, Dnro

16 15 LSSAVI/202/04.08/2012. Luvan mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti siten että purkuvesistöön johdettavan käsitellyn jäteveden BOD 7 -ATU on enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 0,8 mg/l. Puhdistustehon on sekä BOD 7 -ATU:n että kokonaisfosforin osalta oltava vähintään 90 %. Lisäksi kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l ja sen poistoteho vähintään 90 %. Kemiallinen hapenkulutus COD Cr enintään 125 mg/l ja sen poistoteho vähintään 75 %. Tulokset on laskettava vuosikeskiarvona. Luvan saajan on viimeistään jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Kuhmalahden kirkonkylän taajamassa sijaitsevalla jätevedenpuhdistamolla ei ole vesioikeuden lupaa, mutta sillä on Kuhmalahden kunnan ympäristösuojelulautakunnan lupa vuodelta Luvassa on asetettu jätevesien käsittelylle ja vesistöön johtamiselle seuraavat raja-arvot: - BOD 7-ATU < 25 mg/l - kokonaisfosforin jäännöspitoisuus < 1,5 mg/l. - Puhdistusteho BOD 7-ATU : n osalta > 80 % ja kokonaisfosforin osalta > 80 %. Kunnanhallitus on vahvistanut Kangasalan Veden toiminta-alueet sekä vesi(huolto)- osuuskuntien toiminta-alueita. Toiminta-alueet on esitetty suunnitelmakartoissa Sopimukset Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki ovat laatineet sopimuksen ja toimeenpanosuunnitelman Ojala-Lamminrahkan alueen jatkosuunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä varten, mutta toiminta-alueeseen liittyviä päätöksiä ei ole tehty. Sopimuksessa Tampere varautuu vesihuollon osalta myös Lamminrahkan alueen liittämiseen verkostoon. Kangasala vastaa vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannuksista Tampereen puolen Petäjäsuolta eteenpäin Lamminrahkan alueelle. Tampere toimittaa veden tukkuhinnalla Lamminrahkan alueelle ja vastaanottaa sieltä tulevan jäteveden voimassa olevan jätevesisopimuksen mukaisella hinnalla. Lamminrahkan vesihuollon toteutustapa määritellään Tampereen Veden ja Kangasalan kunnan / Kangasalan Veden välisessä erillisessä sopimuksessa. Kangasalan on solminut vedenhankintaa koskevan TAVASE-sopimuksen. Valtuuston pöytäkirja : Valtuusto päättää, että Kangasalan kunta irtautuu Tavase Oy:stä ja käy mennessä neuvottelut muiden osakaskuntien kanssa koskien myös Tavase Oy:n tulevaisuutta : Vesijohtoyhteys: Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus kaupunkia ja kuntaa yhdistävän vesijohdon rakentamisesta ja veden toimittamisesta poikkeus- ja kriisiolosuhteissa. Siirtovesijohto rakennettiin Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta Kaukajärven pohjoisrannalle. Sopimuksen mukaan poikkeus- ja kriisitilanteissa toimitettavan veden määrän tulee vastata tilanteen vaatimuksia ja veden toimittajan tulee tarvittaessa pyrkiä rajoittamaan omaa vedenkulutustaan : Vesijohtoyhteys Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus veden myynnistä Kangasalan kunnalle sekä veden toimittamisesta kriisitilanteissa. Vesijohtoyhteys Kangasalle rakennettiin Tampereen Holvastin kaupunginosan verkostoon liittymällä : Kangasalan jätevedet Tampereelle

17 16 Kangasalan kunnan jätevesien johtaminen Tampereen verkostoon ja niiden puhdistaminen Tampereen kaupungin toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään asti. Sopimus päättyy kuitenkin mahdollisen uuden yhteisen keskusjätevedenpuhdistamon käytön alkaessa. Vesi(huolto)osuuskunnat Kangasalan Vesi on sopinut vesi(huolto)osuuskuntien veden toimittamisesta esihuoltoosuuskuntien verkostoon sekä jätevesien johtamisesta Kangasalan Veden viemäreihin. Ponsan vesiosuuskunnalle verkostovesi johdetaan kokonaisuudessaan Oriveden puolelta. 2.6 Aiemmat suunnitelmat - Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen päivitetty yleissuunnitelma valmistui v Laitoksen vesilain mukainen lupahakemus on viranomaisen (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) käsittelyssä. - Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden edelliset vesihuollon kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Vuonna 2004 laadittiin myös kaakkois-pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, joka kattoi Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueet. Suunnittelutalo S.Anttila päivitti Kuhmalahdelle vesihuollon kehittämissuunnitelman v Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman täydentäminen Sahalahden alueen osalta laadittiin v Vuonna 2006 valmistui Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Siinä on aikataulutettu Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemärilinja rakennettavaksi vuoden 2020 jälkeen. - Yleissuunnitelma Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemäri. S.Anttila v Vehkajärven viemäröinti paikallisesti ja panospuhdistamo. Yleissuunnitelma S.Anttila. v Vehkajärven vesihuolto-runkolinja. Yleissuunnitelma. S.Anttila. V.2009.

18 17 3. VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET 3.1 Kehittymisennusteiden yleiset lähtökohdat ja perusteet Ennusteet vedenkulutuksesta ja jäteveden muodostumisesta on laadittu kunnalta ja vesilaitoksilta saatujen tietojen perusteella. Lähtökohtana on nykyinen vedenkäyttötilanne ja ennusteet asutuksen ja elinkeinoelämän kehityksestä. Ennusteet ovat tavoitteellisia ja niiden toteutuminen riippuu myös siitä, kuinka paljon vastaisuudessa halutaan ja voidaan investoida vesihuollon kehittämiseen. Lisäksi ennusteiden toteutuminen on riippuvainen vesi/vesihuolto-osuuskuntatoiminnan aktiivisuudesta. Ennusteet laaditaan vuoteen 2030 saakka. Pitkä ennustejakso on tarpeen, koska mm. putkijohtojen tekninen käyttöikä voi olla yli 50 vuotta. Ennusteita ja suunnitelmia on kuitenkin tulevaisuudessakin tarkistettava tarpeen mukaan esim vuoden välein ja aina, kun olosuhteet merkittävästi muuttuvat. 3.2 Vesihuollon tavoitteet - Vedenhankinnan keskeisenä tavoitteena on hyvälaatuisen, terveellisen ja riittävän talousveden turvaaminen asutukselle ja elinkeinotoiminnoille. - Vedenhankinnan varmuuden parantaminen. Mahdollisissa käyttöhäiriö- ja katastrofitilanteissakin vedenjakelu on voitava hoitaa tyydyttävästi. Vesijohtoverkoston kapasiteettiongelmien kartoitus pidetään ajan tasalla. Vedenjakelun turvallisuusriskien turvallisuussuunnittelua jatketaan jatkuvana prosessina. - Vesihuollon yleisen kehittämisen jatkaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. o Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteistyötä pyritään parantamaan entisestään (vrt. luku 3.4). o Vesihuoltoverkoston laajennushankkeiden kiireellisyyskartoitukset (suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset syyt). o Kunnan kehittämissuunnitelma pidetään ajan tasalla. o Vesiosuuskunnille tarjotaan asiantuntija-apua ja kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia verkostojen kunnossapidon suhteen. o Keskuspuhdistamohanke - Alueelliseen yhteistyön edellytyksien huomiointi vesihuollon edistämisessä. - Vesihuoltoverkoston saneeraus. Resurssointi vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. o Vuotovesien määrää pyritään vähentämään vesijohtoverkostojen ja viemärien oikea-aikaisen ja oikean saneeraustavan valinnan edistäminen kunnan kattavin saneerausohjelmin. o Vedenjakeluverkostossa on vielä käytössä paljon vanhaa himaniittiputkea. Putken hajoamiset aiheuttavat ongelmia ja riskitilanteita vedenjakelussa. Himaniittiputkien vaihtaminen nykyaikaisiin materiaaleihin on saneeraustöissä yksi keskeisistä tavoitteista. - YSL 18 nojalla annettavan asetuksen mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto ja sen jatkaminen (haja-asutuksen jätevedet). Tiedottamisen ja neuvonnan kehittäminen. - Hulevesien hallinnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti suunnittelualueella. - Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymisasteen nostaminen.

19 18 Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on käsitelty luvussa 4. Suunniteltujen vesihuoltoverkostojen laajentumisalueet on esitetty kehittämissuunnitelman liitteenä olevassa kartassa. 3.3 Asutuksen ja elinkeinoelämän kehitysnäkymät Suunnitelmassa käytetään lähtökohtana kunnan kaavoituksen laatimaa väestöennustetta. Ennuste on tavoitteellinen ja perustuu Tampereen kaupungin rakennesuunnitelmaan. Taulukko 3.1. Asukasmäärän arvioidaan Kangasalla kehittyvän seuraavasti: Kunnan epävirallinen väestöennuste, päivitetty Kangasalan osa-alue Sahalahden osa-alue Kuhmalahden osa-alue Tilastokeskuksen väestöennuste (julkaistu ) Taulukko 3.2. Asukasmäärän sekä työpaikkojen määrän ennusteet Kangasalla kunnan oman epävirallisen väestöennusteen mukaan tarkemmalla osa-aluejaolla. OSA-ALUE VÄESTÖ tilanne ENNUSTE 2030 VÄESTÖ- VÄESTÖN- MUUTOS TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN MUUTOS KANGASALAN OSA-ALUE SA HA LA Lamminrahka Keskusta Suorama Vatiala tp (Lentola- Kallio). Pikonlinna Ruutana + VT ?(valtatie 9:n varsi). Asema-Tursola Huutijärvi Ranta-Koivisto-Liuksiala Riku-Päkinmäki Herttuala Haviseva Eteläosan maaseutualueet Itäosan maaseutualueet Pohjoisosan maaseutualueet KUH- MA- LAHTI HT Sahalahden maaseutualueet I Sahalahti keskusta Kuhmalahti kk Pohja Kivisalmi-Puutari-Vedentausta Vehkajärvi YHTEENSÄ ? Lamminrahkaan, keskustan, Suoraman ja Vatialan alueelle odotetaan merkittävää asukasmäärän lisäystä ( asukasta/alue). Pikonlinnan, Ruutanan, Asema- Tursolan sekä Ranta-Koivisto-Liuksialan asukasluvun ennustetaan kasvavan usealla sadalla asukkaalla. Sahalahden keskustan sekä Huutijärven, Herttualan ja Havisevan alueen asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin sadalla asukkaalla 20 vuodessa. Muille alueille asukasmäärän ennustetaan kasvavan tätäkin maltillisemmin.

20 19 Lisää työpaikkoja rakentuu Lamminrahkaan, Lentolan-Kalliolan alueelle ja mahdollisesti myös VT9 varteen Ruutanaan. 3.4 Vesihuollon suunnittelun kytkeminen muuhun suunnitteluun Maankäytön suunnittelun, vesihuollon toteutuksen ja vesihuollon valvonnan (ympäristöja terveydensuojeluviranomaiset) vastaavien tahojen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen on keskeinen tekijä onnistuneessa vesihuollon järjestämisessä. Yhteistyöllä ja etukäteissuunnittelulla saavutetaan vesihuollon toimivuuteen ja taloudellisuuteen liittyviä hyötyjä sekä pystytään välttämään/varautumaan hallitsemattomien tilanteiden syntyminen/-seen Vesihuollon laajentamisessa ja myös verkostojen saneerauksessa tulee ottaa huomioon alueen tuleva maankäyttö, eikä vesihuollon laajentaminen saa vaikeuttaa alueen myöhempää maankäytön suunnittelua (esim. suurempien päävesihuoltolinjojen sijoittaminen vapaassa maastossa). Maankäytön suunnittelussa puolestaan pystytään vaikuttamaan vesihuollon rakentamisesta syntyviin kustannuksiin. Kangasalla kaikki kaava-alueet onkin rajattu nykyisten vesihuollon toiminta-alueiden välittömään läheisyyteen. Lisäksi maaseutualueiden osayleiskaavalla (tulossa nähtäville v.2012) hallitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä ohjataan maaseudun rakentamista palvelukyliin. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus on tulossa nähtäville vuoden 2012 aikana. Vesihuoltolain 6 :n mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Siksi maankäytön ja vesihuollon suunnittelussa ja ohjauksessa on tarpeen ottaa huomioon myös terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisten näkökannat. 3.5 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Kunta tukee vesihuolto-osuuskuntien perustamista antamalla asiantuntija-apua. Kunta tukee myös osuuskuntien perustamista ja laajentamista myöntämällä osuuskunnille lainojen takauksia hakemuksesta. Jatkossa selvitetään vesihuolto-osuuskuntien verkostojen ylläpidon yhteistyömahdollisuuksia. 3.6 Vedenkulutuksen ennusteet Vedenkulutusennusteen perusteet Vedenkulutusennuste laaditaan vesilaitokseen liittyneen asukasmäärän ja asukasta kohti kulutettavan veden määrän eli ominaiskulutuksen perusteella Liittyminen vesilaitokseen Vesilaitoksen ja uusien ja olevien vesiosuuskuntien suunniteltuja laajennusalueita on esitetty liitekartassa. Suunnittelussa on oletettu että v jälkeen keskitettyyn (vesilaitos + vesiosuuskunnat) vedenjakeluun on liittynyt Kangasalan osa-alueella 99 % asukkaista sekä Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueilla 86 % asukkaista.

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO... 2

SISÄLLYSLUETTELO... 2 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SAHALAHDEN ALUEEN OSALTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. NYKYTILA... 3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. VESIHUOLTOTILANNE...3

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein:

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein: Kvalt 19.5.2008 35 Kvalt 4.5.2009 muutos 8 Kvalt 18.2.2014 muutos 8 1 EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VIEMÄRILAITOS SÄÄNNÖT 1 NIMITYKSET 2 TOIMIALA Yhtymän nimi on Evijärven kunnan viemärilaitos ja kotipaikka Evijärven

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET Pirkkalan kunta, Ympäristöterveydenhuolto Lausunto Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa toiminta-alueen päivityksestä.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 237 16.12.2015 9 Asianro 5922/10.03.01.00/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU Sivu 1 / 3 OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SOPIMUKSEN OSAPUOLET I II Tampereen kaupunki Kangasalan kunta SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Toimeenpanosuunnitelman taustana on vuonna 2008

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Päivämäärä ISONKYRÖN KUNTA VESILAITOKSEN KEHIT- TÄMINEN HANKESUUNNITELMA

Päivämäärä ISONKYRÖN KUNTA VESILAITOKSEN KEHIT- TÄMINEN HANKESUUNNITELMA Päivämäärä 22.9.2016 ISONKYRÖN KUNTA VESILAITOKSEN KEHIT- TÄMINEN HANKESUUNNITELMA 1. TAUSTAA Isonkyrön kunnan vesilaitokselle on tehty kehittämissuunnitelma v. 2010 (Ramboll Finland Oy). Kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot