KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

2 1

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VESIHUOLLON NYKYTILA YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA Asutus Elinkeinoelämä Kaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLTOTILANNE Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet VESIHUOLTOLAITOSTEN TAKSAT SEUDULLINEN YHTEISTYÖ Päätökset Sopimukset AIEMMAT SUUNNITELMAT VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET KEHITTYMISENNUSTEIDEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET VESIHUOLLON TAVOITTEET ASUTUKSEN JA ELINKEINOELÄMÄN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON SUUNNITTELUN KYTKEMINEN MUUHUN SUUNNITTELUUN RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET VEDENKULUTUKSEN ENNUSTEET Vedenkulutusennusteen perusteet Liittyminen vesilaitokseen Vedenkulutusennuste JÄTEVEDEN MÄÄRÄN JA LAADUN ENNUSTEET Jätevesien määrän ja laadun ennusteen perusteet Liittyminen viemärilaitokseen Jäteveden määrä ja kuormitus PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELUN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON KANNALTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET JA KEHITTÄMISTOIMENPIDEOHJELMA VESIHUOLTOLAITOSTEN KAPASITEETIN RIITTÄVYYS JA TOIMINTAVARMUUS Vedenhankinnan varmuuden kehittäminen Vedenjakelun varmuuden kehittäminen Viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen kehittäminen VESIHUOLTOVERKOSTOJEN LAAJENTAMINEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN ERITYISKYSYMYKSET KIINTEISTÖKOHTAISEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN TOIMENPIDEOHJELMA SUUNNITELMAN VAIKUTUKSIA VESIHUOLTOLAITOSTEN TALOUS VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN, ELINKEINOELÄMÄÄN JA ASUINVIIHTYVYYTEEN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 33

4 3 Liitteet: LIITE 1. Kangasalan kunnan yhdyskuntarakenne 2010: taajamien ja kylien sijainti LIITE 2. Kangasalan kunnan vedenkulutusennusteet alueittain. LIITE 3. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. LIITE 4. Kangasalan jätevedenpuhdistamojen kuormitustietoja. LIITE 5. Kangasalan suurimmat työnantajat LIITE 6. Kangasalan vesihuollon taksakehitys Suunnitelmapiirrokset: S1. Kangasalan kunnan vesihuollon nykytilanne, suojelualueet sekä arseeniriskialueet S2 Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämistarpeet ja -toimenpiteet

5 4 1. JOHDANTO Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee vastata alueensa vesihuollon kehittämisestä yhdessä alueen vesihuoltolaitosten kanssa sekä pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitova asiakirja, vaan tavoitteellinen suunnitelma siitä miten vesihuolto kunnan alueella tullaan lähitulevaisuudessa ja myös pitkällä aikavälillä toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman on tarkoitus olla myös vesihuollon suunnittelun apuna niin viranomaisille, vesilaitoksille kuin yksityisille kiinteistönomistajille. Kangasalan sekä entisten Sahalahden ja Kuhmalahden kuntien ensimmäiset kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Tällöin Sahalahti (kuntaliitos ) ja Kuhmalahti (kuntaliitos ) olivat vielä omat kuntansa. Vuoden 2004 suunnitelmassa esitetyt haja-asutusalueiden hankkeet toteutuivat jopa suunniteltua paremmin, ja uusia vesihuolto-osuuskuntia alueelle on rekisteröity v ja sen jälkeen 10 kappaletta. Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Kangasalan kunnan ja Kangasalan Veden toimesta. Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on toteutettu vuoden kevään ja syksyn 2012 aikana. Vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos ( ) oli nähtävillä ja Saatujen lausuntojen ja nähtävilläoloajan jälkeen kehittämissuunnitelmaa päivitettiin ja täydennettiin vuodenvaihteessa Suunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia, joihin on osallistunut Kangasalan kunnan, Kangasalan Vesi liikelaitoksen (jäljempänä Kangasalan Vesi), vesihuoltoosuuskuntien, ELY-keskuksen sekä Ramboll Finland Oy:n edustajia. Suunnittelun aikana on pidetty vesihuollon järjestämiseen liittyvä tiedotustilaisuus Vehkajärvellä. 2. VESIHUOLLON NYKYTILA 2.1 Yleiskuvaus suunnittelualueesta Suunnittelualue kattaa Kangasalan kunnan alueen. Kangasala sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja on osa noin asukkaan Tampereen kaupunkiseutua. Kangasalan rajanaapureita ovat Tampere, Orivesi, Lempäälä, Valkeakoski, Kuhmoinen, Padasjoki ja Pälkäne. Kangasalan kunta kuuluu Pirkanmaan liittoon, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston piiriin. Kunnan asukasluku on (ennakkotieto syyskuu 2013). Loma-asuntoja Kangasalla on 4971 ( ). Vesi- ja viemärilaitostoiminnasta vastaa Kangasalla vastaavat Kangasalan Vesi, Kuhmalahden vesilaitos ja vesihuolto-osuuskunnat (12 kpl) Asutus Kunnan väkiluvun kehittymisen ennusteet ovat keskeinen lähtötieto vesihuollon kehittämissuunnittelussa, koska niiden perusteella arvioidaan tulevaisuuden vedenkulutusmääriä sekä muodostuvaa jätevesimäärää.

6 5 Taulukko 2.1. Kangasalan asukasluvun kehittyminen Vuosi Asukasluku Muutos (asukasta) Muutos % vuosi ,8 % ,8 % (Kuhmalahti-kuntaliitos) +4,2 % ,7 % tilanne syyskuu 2013 Väkiluku on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnittelualueella n asukkaalla. Kuntaliitosten (Sahalahti n asukasta ja Kuhmalahti n asukasta) lisäksi väkiluku on kasvanut viime vuosina keskimäärin n asukkaalla. Kangasalan taajama-aste on 83,9 % ( ). Asuntokuntia Kangasalla on ( ), joten jokaista asuntokuntaa kohden on keskimäärin 2,3 asukasta. Suurin osa kangasalaisista asuu kirkonkylältä Tampereen suuntaan jatkuvassa nauhataajamassa Kirkonkylän, Suoraman ja Vatialan alueella. Merkittäviä asuinalueita ovat myös Ruutana ja Sahalahti. Taulukko 2.2. Väestö osa-alueittain ja Osa-alue asukkaita asukkaita (ennen kuntaliitoksia) (muutos vuoteen 2003) Vatiala 4712 (+849, +22 %) 3863 Suorama 6060 (+950, +18,5 %) 5110 Kirkonkylä 9104 (+635, +7,4 %) 8469 Itä-osa 1731 (+165, +11 %) 1566 Pohjois-osa 3679 (498, +16 %) 3181 Etelä-osa 797 (+128, +19 %) 669 (muut 152) Sahalahti 2369 (+162, +7,3 %) (2207, omana kuntana vielä tällöin) Kuhmalahti 1046 (-78, -6,9 %) (1124, omana kuntan vielä tällöin) YHTEENSÄ (3334, +12,7 %) Kunnan tilastollinen osa-aluejako on esitetty kuvassa 2.1. Tarkempi aluejako väestötietoineen on estetty taulukossa KUHMALAHTI Kuva 2.1. Kunnan tilastollinen osa-aluejako.

7 Elinkeinoelämä Vesihuollon kehittämisen tavoitteena on turvata toimiva vesihuolto myös elinkeinoelämälle. Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon alueen mahdolliset suurkuluttajat. Liitteessä 5 on esitetty Kangasalan suurimmat työnantajat Kaavoitus Yksi tärkeä vesihuollon tavoite on turvata kasvavien taajama-alueiden toimiva vesihuolto. Kunta on suunnittelemassa Tampereen rajan tuntumaan uutta 8000 asukkaan Lamminrahkan kunnanosaa. Väestömäärä lisääntyy tulevaisuudessa usealla tuhannella asukkaalla myös nauhataajamassa keskustan, Vatialan ja Suoraman alueilla. Lisäksi kasvua ohjataan Asemantien varteen Tursolaan sekä Ruutanan alueelle. Kunnan maaseutualueilla uudisrakentamista ohjataan ensisijaisesti palvelukyliin Pohjavesialueet Pohjavesialueet ovat vedenhankinnan kannalta erityisen kannalta erityisen tärkeitä alueita, joita käytetään tai voidaan tulevaisuudessa käyttää vedenhankinnassa. Näillä alueilla mm. viemäriverkoston hyvään kuntoon sekä haja-asutuksen jätevedenkäsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuva 2.2. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi) I luokan pohjavesialue II luokan pohjavesialue III luokan pohjavesialue (www.ymparisto.fi)

8 7 Taulukko 2.4. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi ja Hertta-järjestelmä) Tunnus Nimi Luokka Kokonaispinta-ala [km 2 ] Muodostumisalueen pinta-ala [km 2 ] Arvio muodostuvan pohjav. määrästä [m 3 /d]* B Kirkkoharju II 2,89 1, C Kirkkoharju II 3,52 2, Riku I 1,16 0, Vehoniemenharju I 6,08 3, Lintusyrjä I 0,65 0, Kirkkoharju II 0,95 0, Harju III 0,65 0, Vuortenharju II 1,62 0, Välimaa III 0,58 0, *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon luontoarvot. Natura- ja muita luonnonsuojelualueita on esitetty myös liitekartassa S1. Kangasalla on yhdeksän Natura verkostoon kuuluvaa arvokasta luontoaluetta: Keisarinharju-Vehoniemenharju (268 ha), Hepomäki-Kalkunvuori (18 ha), Kirkkojärven alue (305 ha), Salmuksen alue (364 ha), Längelmäveden saaret (407 ha), Hautalammi (2.1 ha), Tervaniemenlahti (147 ha), Vehkajärvi (19 ha) ja Sipilän niitty (7.3 ha). Näistä Salmus sijaitsee osin Lempäälässä ja Längelmäveden saaret osin Orivedellä. Alueiden rajat on esitetty myös liitekartassa S1.

9 8 Kuva 2.3. Kangasalan Natura-alueet (www.ymparisto.fi) Kangasalan järvien tila vaihtelee suuresti. Linturikas Kirkkojärvi on voimakkaasti rehevöitynyt, mutta toisaalta Heramaanjärvi on lähes luonnontilainen ja erittäin karu: kesällä järven näkösyvyys on noin 8 metriä. Vastaavia arvoja ei ole juuri mitattu muista Kokemäenjoen vesistöalueen järvistä. Kangasalan 85 järvestä on käytettävissä vedenlaatutuloksia. Lisätietoja järvistä on saatavilla kunnan ympäristönsuojelusta ja netistä: Kangasalan järviselvitys. Vesihuoltoa suunniteltaessa on otettava huomioon muinaisjäännökset. Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä (www.nba.fi) ovat perustiedot Kangasalankin muinaisjäännöksistä. Rekisterin tiedot karttuvat ja päivittyvät tutkimusten, inventointien ja tarkastusten myötä. 2.2 Lainsäädäntö ja sen kehitysnäkymät Lainsäädäntö ohjaa pitkälti vesihuoltoa ja sen tulevaisuuden suuntaviivoja sekä luo puitteet tämän kehittämissuunnitelman sisältöön. Lainsäädännössä on velvoitteita kunnalle, vesihuoltolaitokselle, kiinteistönomistajalle ja valvontaviranomaiselle. Vesihuoltolain 2. luku käsittelee vesihuollon kehittämistä ja järjestämistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma esitetään siinä yhteydessä suunnitelma-asiakirjana, jossa kunnan vesihuoltoon liittyvät kehittämistarpeet ja toimenpiteet esitetään. Vesihuoltolaissa ei esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällölle ja tarkkuudelle. Kunnan tulee kuitenkin arvioida tarpeet vesihuoltolain tavoitteet huomioon ottaen. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä on esitelty enemmän liitteessä 3.

10 9 2.3 Vesihuoltotilanne Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Kunnan vastuulla on vesihuollon yleinen kehittäminen koko alueellaan. Kangasalan vesihuoltotoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Kangasalan Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 2002 alkaen. Kangasalla toimii lisäksi useita (12 kpl) vesi(huolto)osuuskuntia jotka ostavat talousveden Kangasalan Vedeltä yhtä lukuun ottamatta. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suunnittelualueen liittymisprosentti keskistettyyn vedenjakeluun on noin 92 %. Kangasalan osa-alueella kunnallisen vesihuollon piirissä sekä vesihuolto-osuuskuntiin liittyneenä on yhteensä arviolta n. 95 % asukkaista. Sahalahden ja Kuhmalahden osaalueilla kunnallisen vesihuollon piirissä on kuitenkin vain n. reilu 60 % asukkaista. Kangasalan Vedellä on yhteensä n. 340 km vesijohtoverkostoa. Kangasalan Veden vesijohtoverkostosta n. 65 km on Sahalahden osa-alueella, 50 km Kuhmalahdella ja 2 km Raikun kylällä. Vesijohtoverkostossa on käytössä kolme ylävesisäiliötä. Harjunsalo, kirkonkylä ja Sahalahti). Kirkkoharjun ylävesisäiliötä ei enää käytetä. Talousvesi pumpataan suunnittelualueelle pääosin Rikun ja Raikun alueiden vedenottamoilta. Kuhmalahden osa-alueelle vettä pumpataan Lintusyrjän pohjavesialueella sijaitsevasta Lintusyrjän pohjavedenottamosta. Rikun vedenottamo sijaitsee Vesijärven rannalla, ja raakavesi onkin suurimmaksi osaksi Vesijärvestä rantaimeytynyttä pohjavettä. Alueella muodostuva varsinaisen pohjaveden määrä on laskennallisesti vain 150 m 3 /d. Rikun laitokselta pohjavettä pumpataan keskimäärin 3600 m 3 /d. Rikun vedenottamolle on annettu lupa 7900 m 3 /d vedenottoon. Rikun vedenottamo saneerattiin v Rikun laitoksen toimintavarmuus on parantanut ja sen tuottaman talousveden laatu on ollut myös laatusuosituksiin kuuluvan mangaanin osalta hyvä. Raikun pohjavesi pumpataan Vehoniemen harjusta. Vehoniemenharjun pohjavesi on hyvänlaatuista. Vedenottamo sijaitsee valtatie 12 eteläpuolella. Raikun vedenkäsittelylaitokselta johdetaan pohjavettä n m 3 /d. Raikun vedenkäsittelylaitos on toimittanut noin kolmanneksen Kangasalan talousvedestä. Raikun vedenkäsittelylaitokselta vettä pumpataan pääasiassa Sahalahden tarpeisiin sekä pieniä määriä Raikun kylään. Vehoniemenharjun vedenottolupa on n m 3 /d (LSVEO , nro 40/2000/1). Sahalahden alueella teollisuuden vedentarve (käytännössä Saarioinen) on yli 1000 m 3 /d ja kotitalouksien n. 800 m 3 /d. Vanha Raikun ottamo, joka sijaitsi Raikun uimarannan läheisyydessä valtatien 12 pohjoispuolella, on poistettu käytöstä. Raikun uuden pohjavedenottamon raakavesi desinfioidaan ja ph:ta säädetään soodalla. Raikun vedenottamolla on käytössä myös UV-laitteisto. Vehoniemenkylän vesiyhtymä ottaa vettä kahdeksan talouden käyttöön Vanhan Pälkäneentien varresta olevasta porakaivosta. Vehoniemenharjun alueelle suunnitellaan tekopohjavesihanketta, jonka johdosta alueen pohjavesivaroja on tutkittu runsaasti. Keisarinharjun alueelta johdetaan vettä Kaivannon sairaalalle sairaalan omasta vedenottamosta. Sahalahden osa-alueella on pintavedenottamo, joka jäi varavesilähteeksi Raikun uuden vedenottamon käyttöönoton jälkeen. Ukin (Ukkijärven) pohjavedenottamo sijaitsee Kirkkoharjun pohjavesialueella. Ukin pohjavedenottamo on poistettu käytöstä v Taajamatoiminnoista huolimatta Kirkkojärven pohjavesialueen vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

11 10 Kangasalan Vedellä on Tampereen Veden verkostoon kaksi yhdysputkea. Tampereen suunnasta saatava/toimitettavan veden määrä vastaa tilanteen vaatimuksia. Ponsan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Oriveden kaupungin verkostoon. Kuhmalahden osa-alueen ja Eräjärven vesiosuuskunnan verkostot on lähestulkoon yhdistetty Vedentaustan kohdalla. Kuhmalahden ja Sahalahden osa-alueen välillä on yhdysjohto, jonka kautta voidaan johtaa vettä Kuhmalahden osa-alueelle. Taulukko 2.6. Kangasalla sijaitsevat pohjavedenottamot Pohjavesialue Nimi Omistaja Lupa/laskennallinen antoisuus* m 3 /d Vedenotto m 3 /d Riku B ja C Kirkkoharju Vehoniemenharju Keisarinharju (luokittelematon pohjavesialue) Vehoniemenharju Lintusyrjä Vehkajärven vanhustentalosäätiö Riku Kangasalan Vesi 7900 /150+rantaimeytyminen Ukkijärvi Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Raikku Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Kaivannon Kaivannon sairaala sairaala Vehoniemen vesiosuuskunta Lintusyrjä Kuhmalahden osaalue: Kangasalan Vesi 120 (ei lupaa koska ottomäärä < 250 m 3 /d) (v ) *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää. Kangasalan pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys on vuodelta 2006, joten ko. raportti ei kata Kuhmalahden alueen pohjavesialueita. Suunnittelualueen vesijohtoverkostoihin on viime vuosina pumpattu talousvettä n m 3 /d, josta laskutetun veden osuus on ollut %. Taulukko 2.7. Kangasalan Veden vesijohtoverkostoon pumpatut veden määrät v (m 3 /d vuosikeskiarvona). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottamotiedot n. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Pumpattu Sahalahden vesilaitokselta (nykyisin varavesilähteenä) (m 3 /d) Pumpattu Raikun vedenottamolta pääosin Sahalahden osa-alueelle (m 3 /d) Pumpattu Rikun vedenottamolta Kangasalan keskusverkostoon (m 3 /d) Pumpattu yht. (m 3 /d) pumpattu talousvesi (l/as /vrk) l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d

12 11 Taulukko 2.8. Kangasalan Veden laskutetut talousveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% pumpatusta talousvedestä ). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottotiedot N. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Laskutettu Sahalahden (ja Raikun) alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (78 %) 2890 (80 %) 4220 (79 %) 176 l/as/vrk (74 %) 3080 (84 %) 4460 (80 %) 181 l/as/vrk (75 %) 3160 (92 %) 4560 (86 %) 181 l/as/vrk (72 %) 3110 (94 %) 4470 (86 %) 174 l/as/vrk (90 %) 174 l/as/vrk (89 %) 169 l/as/vrk (80 %) 161 l/as/vrk Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Suunnittelualueella viemärilaitostoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Lisäksi useilla vesi(huolto)osuuskunnilla on viemäriverkostoa. Vesiosuuskuntien viemäriverkostojen jätevedet johdetaan Kangasalan Veden viemäriverkostojen kautta eteenpäin. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suurin osa suunnittelualueelta kerätystä jätevedestä johdetaan Tampereen Veden Viinikanlahden puhdistamolle puhdistettavaksi. Kuhmalahden alueella on toiminnassa kirkonkylän ja Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamot. Sahalahdella on Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy; omistajat kunta, Saarioinen Oy Ja Kemira Operon Oy. Esikäsittelylaitoksesta Saarioisten jätevedet johdetaan nekin Kangasalan Veden viemäriverkostoon. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on rakennettu v Laitos on toimintatavaltaan biologis-kemiallinen. Esikäsittelynä on rumpusiivilöinti, biologisena vaiheena toimii bioroottori ja kemiallinen saostus hoidetaan AVR:llä. Muodostunut saostuma ja kiintoaine erotetaan jälkiselkeytyksellä. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on 100 m 3 /d. Mitoitusarvo BOD 7 :lle on 20 kg/d, fosforille 0,89 kg/d ja typelle 3,0 kg/d. Puhdistetut jätevedet johdetaan Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamo on bioroottoriprosessi, jota on täydennetty kemiallisella jälkisaostuksella. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolta jätevedet johdetaan puhdistamolta 200 m putkea pitkin avo-ojaan, ja tästä edelleen avo-ojaa pitkin n. 300 m Tervaniemenlahteen ja edelleen Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Kunnallisiin jätevesiviemäriverkkoihin on liittynyt Kangasalan osa-alueelta asukasta, Sahalahden osa-alueilta n asukasta sekä Kuhmalahden vesilaitoksen alueelta n. 350 asukasta. Lisäksi vesihuolto-osuuskuntien viemäriverkostoihin on liittynyt suunnittelualueella n. 900 asukasta, joten koko suunnittelualueen liittymisprosentti keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn on noin 90 %. Kangasalan Vedellä on Kangasalan osa-alueella n. 220 km ja Sahalahden osa-alueella n. 20 km jätevesiviemäriverkostoa. Kuhmalahden kirkonkylän alueella viemäriverkostoa on alle 10 km ja Pohjan alueella noin viisi kilometriä. Hulevesiviemäriverkostoa on Kangasalan ja Sahalahden taajamissa.

13 12 Jätevettä on viime vuosina kerätty suunnittelualueelta yhteensä keskimäärin m 3 /d. Tästä n m 3 /d on kerätty Kangasalan osa-alueelta, m 3 /d Sahalahden osa-alueelta ja Kuhmalahden osa-alueelta alle 100 m 3 /d. Taulukko 2.9. Kangasalan ja Sahalahden osa-alueen puhdistetut jätevesimäärät vv (m 3 /d vuosikeskiarvona). Sahalahden jätevedenpuhdistamon toiminta päättyi Vuosi Puhdistettua jätevettä Kangasalan puhdistamossa Puhdistettua jätevettä Sahalahden puhdistamossa Puhdistettua yhteensä (Kangasala +Sahalahti) (m 3 /d) - (l/as/vrk) (m 3 /d) (m 3 /d) ( l/as/vrk) Kangasalan ja Sahalahden osa-alueilla jäteveden määrästä laskuttamattomia vuotovesiä on ollut %. Vuotovedellä tarkoitetaan viemäriverkostoon vuotavaa pinta- ja ja pohjavettä. Kuhmalahden kirkonkylän alueella vuotovesien määrä on ollut n % puhdistetusta jätevesimäärästä. Taulukko Kangasalan ja Sahalahden osa-alueiden laskutetut jäteveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% puhdistetusta jätevedestä,) Vuosi Laskutettu Sahalahden osa- alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) (% puhdistetusta jätevesimäärästä) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (77 %) (77 %) (80 %) (67 %) (81 %) (76 %) (73 %) Saostus- ja umpikaivoja tyhjentävät yksityisyrittäjät kuljettavat lietteen Vatialantien varressa sijaitsevalle vastaanottoasemalle. Kuhmalahden osa-alueen jätevedenpuhdistamoilta liete kuljetetaan myös vastaanottoasemalle, josta se kulkeutuu Tampereen viemäriverkoston mukana Viinikanlahden puhdistamolle. Sahalahdella on myös vastaanottoasema Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesi(huolto)-osuuskuntia on alueella 11 kpl. Nämä on esitelty ao. taulukossa Suurimmalla osalla vesiosuuskunnista on sekä vesijohto että viemäri.

14 13 Taulukko Suunnittelualueen vesi(huolto)osuuskunnat ja vesiyhtymät (lähde osuuskuntarekisteri, veden toimitus Vahti-palvelu, liittyjämäärät eri lähteet) Vesiosuuskunta Rekisteröity (v.) liittyjämäärä (arvio) Laskutetut vesimäärät v m 3 /d Tiihalan vesiosuuskunta liittyjää Vesi ja jätevesi: 4,7 6,0 Ponsan vesiosuuskunta Ostaa veden Orivedeltä. Pelisalmen vesihuoltoosuuskunta Kerppolan vesihuoltoosuuskunta Veden toimitus v.2008: 4,5 m 3 /d ja v ,6 m3/d Vesi ja jätevesi: 2,7 3, Vesi ja jätevesi:3,8-4,5 Kaivannon vesisosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,2 Peliniemen vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,0 3,4 Keson vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 28 Kesäkartanonkulman vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 5,2 5,7 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta talousvesi 2,3 3,0, jv Vehoniemen vesiyhtymä taloutta oma porakaivo Vehoniemen pohjavesialueella Kautialan vesiosuuskunta Raikunseudun vesiosuuskunta YHTEENSÄ 11 kpl Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet Suunnittelualueella keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella on n. 8 % ja keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolella on noin 10 % asukkaista. Kaivoveden varassa olevilla kiinteistöillä vedenlaadussa esiintyy paikoin fluoridi- ja arseeniongelmia. Lisäksi kaivovesissä on paikoin runsaasti rautaa ja mangaania sekä liiallisia bakteeri- ja nitraattipitoisuuksia. Liitekartassa S1 on esitetty suunnittelualueen arseeni- alueita. Suunnitelmakartassa S1 esitetyt arseeniriskialueet perustuvat Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimuksiin sekä kunnan ympäristöterveysvalvonnan tekemiin kaivokartoituksiin. Keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn liittymättömien kiinteistöjen jätevedet käsitellään uuden rakennuskannan osalta yleisesti verrattain tehokkaasti kolmiosaisessa saostuskaivostoissa ja maaperäkäsittelyssä sekä muissa pienpuhdistamoissa. Melko yleinen tapa erityisesti ranta-alueilla on myös johtaa wc-vedet umpisäiliöön ja ns. harmaat vedet vähintään kaksiosaisen saostuskaivoston kautta maaperäkäsittelyyn. Vanhemman rakennuskannan osalta jätevedet käsitellään vielä yleisesti pelkissä saostuskaivoissa. Vanhan rakennuskannan osaltakin kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on uusittava lainsäädännön määräämänä maaliskuuhun 2016 mennessä (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömänjäteveden kuormitukseen. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa edellä tiukempia vaatimuksia viemäriverkostojen ulkopuoliselle jäteveden käsittelylle.

15 Vesihuoltolaitosten taksat Vesihuoltolain maksuista säädetään vesihuoltolaissa (18 ja 19 ). Vesihuoltolaitoksen täytyy periä vesihuollosta käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi periä lisäksi liittymismaksua, perusmaksua ja muita palvelumaksuja. Kangasalan Vesi perii liittyjiltä maksuja vuosittain hyväksytyn taksan mukaisesti. Taksassa on määritetty käyttö-, liittymis-, perus- sekä palvelumaksut. Liittymis-, perus- ja muut maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen takia tai muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan huomioida lisäksi kiinteistön käyttötarkoitus. Kangasalla v.2014 liittymismaksun suuruus lasketaan kaavalla L= k x A x p x y L, jossa k= kiinteistötyypin mukainen kerroin, A= kerrosala, p =palvelukerroin ja y L = liittymismaksun yksikköhinta (4,8 /k-m 2 ). Omakotitalojen liittymismaksut määräytyivät kuitenkin suoraan kerrosalan mukaan ollen (sis. vesijohto+jätevesi+hulevesi) kerrosalasta riippuen. Haja-asutusalueilla ja toiminta-alueen ulkopuolella Kangasalan Vesi voi periä korotettua liittymismaksua. Kangasalan Veden perusmaksun suuruus määräytyy vuosikulutusarvion perusteella ollen esimerkiksi puhtaan veden osalta /v (alv =0 %) vuosittaisesta vedenkulutusmäärästä riippuen. Hulevesien johtamisesta erillisviemäröintialueella jätevesiviemäriin, peritään korotettua perusmaksua. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä ja se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksut ovat Kangasalan Vedellä v.2014 veden osalta 1,29 /m3 ja jäteveden osalta 2,24 /m3. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, laitos voi periä korotettua käyttömaksua. Liitteessä 6 on esitetty vesihuoltolaitosten perimiä taksoja vv (lähde: Kangasalan Vesi ja osuuskuntien osalta Vahti-palvelu, nettisivut). 2.5 Seudullinen yhteistyö Kangasala on mukana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa. Hanke on huomattavan suuri vesihuoltoinvestointi, mutta Tampereen keskustan elinvoimaisuuden kasvun kannalta merkittävä hanke. Keskuspuhdistamon toteuttaminen ajoittunee vuoden 2020 tuntumaan. Vesihuollon seudullisesta yhteistyöstä on meneillään selvitys. Selvityksen taustalla on Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen toteutukseen liittyvä organisoituminen. Selvityksen perusteella arvioidaan erilaisia vesihuollon seudullisen järjestämisen vaihtoehtoja niiden vaikutuksia niin vesihuollon kustannuksiin kuin palvelujen järjestämiseen asiakkaiden kannalta. Vesihuollon laajimpana päävaihtoehtona tarkastellaan mukana olevien kuntien yhteistä seudullista vesihuoltoyhtiötä, joka huolehtisi koko alueen vesihuollosta loppuasiakkaalle saakka. Muita esillä olevia vaihtoehtoja ovat vesihuoltopalveluja operointimallilla tarjoava yhtiö tai kuntien omistama erillinen jätevedenkäsittelyyhtiö. Selvitystyössä esiin nousevat vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot tulevat kuntiin käsiteltäväksi v Päätökset Rikun, Raikun ja Ukkijärven vedenottamoilla on länsi-suomen vesioikeuden ja länsi- Suomen ympäristölupaviraston luvat. Kuhmalahden Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa , nro 102/2013/1, Dnro

16 15 LSSAVI/202/04.08/2012. Luvan mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti siten että purkuvesistöön johdettavan käsitellyn jäteveden BOD 7 -ATU on enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 0,8 mg/l. Puhdistustehon on sekä BOD 7 -ATU:n että kokonaisfosforin osalta oltava vähintään 90 %. Lisäksi kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l ja sen poistoteho vähintään 90 %. Kemiallinen hapenkulutus COD Cr enintään 125 mg/l ja sen poistoteho vähintään 75 %. Tulokset on laskettava vuosikeskiarvona. Luvan saajan on viimeistään jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Kuhmalahden kirkonkylän taajamassa sijaitsevalla jätevedenpuhdistamolla ei ole vesioikeuden lupaa, mutta sillä on Kuhmalahden kunnan ympäristösuojelulautakunnan lupa vuodelta Luvassa on asetettu jätevesien käsittelylle ja vesistöön johtamiselle seuraavat raja-arvot: - BOD 7-ATU < 25 mg/l - kokonaisfosforin jäännöspitoisuus < 1,5 mg/l. - Puhdistusteho BOD 7-ATU : n osalta > 80 % ja kokonaisfosforin osalta > 80 %. Kunnanhallitus on vahvistanut Kangasalan Veden toiminta-alueet sekä vesi(huolto)- osuuskuntien toiminta-alueita. Toiminta-alueet on esitetty suunnitelmakartoissa Sopimukset Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki ovat laatineet sopimuksen ja toimeenpanosuunnitelman Ojala-Lamminrahkan alueen jatkosuunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä varten, mutta toiminta-alueeseen liittyviä päätöksiä ei ole tehty. Sopimuksessa Tampere varautuu vesihuollon osalta myös Lamminrahkan alueen liittämiseen verkostoon. Kangasala vastaa vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannuksista Tampereen puolen Petäjäsuolta eteenpäin Lamminrahkan alueelle. Tampere toimittaa veden tukkuhinnalla Lamminrahkan alueelle ja vastaanottaa sieltä tulevan jäteveden voimassa olevan jätevesisopimuksen mukaisella hinnalla. Lamminrahkan vesihuollon toteutustapa määritellään Tampereen Veden ja Kangasalan kunnan / Kangasalan Veden välisessä erillisessä sopimuksessa. Kangasalan on solminut vedenhankintaa koskevan TAVASE-sopimuksen. Valtuuston pöytäkirja : Valtuusto päättää, että Kangasalan kunta irtautuu Tavase Oy:stä ja käy mennessä neuvottelut muiden osakaskuntien kanssa koskien myös Tavase Oy:n tulevaisuutta : Vesijohtoyhteys: Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus kaupunkia ja kuntaa yhdistävän vesijohdon rakentamisesta ja veden toimittamisesta poikkeus- ja kriisiolosuhteissa. Siirtovesijohto rakennettiin Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta Kaukajärven pohjoisrannalle. Sopimuksen mukaan poikkeus- ja kriisitilanteissa toimitettavan veden määrän tulee vastata tilanteen vaatimuksia ja veden toimittajan tulee tarvittaessa pyrkiä rajoittamaan omaa vedenkulutustaan : Vesijohtoyhteys Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus veden myynnistä Kangasalan kunnalle sekä veden toimittamisesta kriisitilanteissa. Vesijohtoyhteys Kangasalle rakennettiin Tampereen Holvastin kaupunginosan verkostoon liittymällä : Kangasalan jätevedet Tampereelle

17 16 Kangasalan kunnan jätevesien johtaminen Tampereen verkostoon ja niiden puhdistaminen Tampereen kaupungin toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään asti. Sopimus päättyy kuitenkin mahdollisen uuden yhteisen keskusjätevedenpuhdistamon käytön alkaessa. Vesi(huolto)osuuskunnat Kangasalan Vesi on sopinut vesi(huolto)osuuskuntien veden toimittamisesta esihuoltoosuuskuntien verkostoon sekä jätevesien johtamisesta Kangasalan Veden viemäreihin. Ponsan vesiosuuskunnalle verkostovesi johdetaan kokonaisuudessaan Oriveden puolelta. 2.6 Aiemmat suunnitelmat - Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen päivitetty yleissuunnitelma valmistui v Laitoksen vesilain mukainen lupahakemus on viranomaisen (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) käsittelyssä. - Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden edelliset vesihuollon kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Vuonna 2004 laadittiin myös kaakkois-pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, joka kattoi Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueet. Suunnittelutalo S.Anttila päivitti Kuhmalahdelle vesihuollon kehittämissuunnitelman v Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman täydentäminen Sahalahden alueen osalta laadittiin v Vuonna 2006 valmistui Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Siinä on aikataulutettu Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemärilinja rakennettavaksi vuoden 2020 jälkeen. - Yleissuunnitelma Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemäri. S.Anttila v Vehkajärven viemäröinti paikallisesti ja panospuhdistamo. Yleissuunnitelma S.Anttila. v Vehkajärven vesihuolto-runkolinja. Yleissuunnitelma. S.Anttila. V.2009.

18 17 3. VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET 3.1 Kehittymisennusteiden yleiset lähtökohdat ja perusteet Ennusteet vedenkulutuksesta ja jäteveden muodostumisesta on laadittu kunnalta ja vesilaitoksilta saatujen tietojen perusteella. Lähtökohtana on nykyinen vedenkäyttötilanne ja ennusteet asutuksen ja elinkeinoelämän kehityksestä. Ennusteet ovat tavoitteellisia ja niiden toteutuminen riippuu myös siitä, kuinka paljon vastaisuudessa halutaan ja voidaan investoida vesihuollon kehittämiseen. Lisäksi ennusteiden toteutuminen on riippuvainen vesi/vesihuolto-osuuskuntatoiminnan aktiivisuudesta. Ennusteet laaditaan vuoteen 2030 saakka. Pitkä ennustejakso on tarpeen, koska mm. putkijohtojen tekninen käyttöikä voi olla yli 50 vuotta. Ennusteita ja suunnitelmia on kuitenkin tulevaisuudessakin tarkistettava tarpeen mukaan esim vuoden välein ja aina, kun olosuhteet merkittävästi muuttuvat. 3.2 Vesihuollon tavoitteet - Vedenhankinnan keskeisenä tavoitteena on hyvälaatuisen, terveellisen ja riittävän talousveden turvaaminen asutukselle ja elinkeinotoiminnoille. - Vedenhankinnan varmuuden parantaminen. Mahdollisissa käyttöhäiriö- ja katastrofitilanteissakin vedenjakelu on voitava hoitaa tyydyttävästi. Vesijohtoverkoston kapasiteettiongelmien kartoitus pidetään ajan tasalla. Vedenjakelun turvallisuusriskien turvallisuussuunnittelua jatketaan jatkuvana prosessina. - Vesihuollon yleisen kehittämisen jatkaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. o Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteistyötä pyritään parantamaan entisestään (vrt. luku 3.4). o Vesihuoltoverkoston laajennushankkeiden kiireellisyyskartoitukset (suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset syyt). o Kunnan kehittämissuunnitelma pidetään ajan tasalla. o Vesiosuuskunnille tarjotaan asiantuntija-apua ja kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia verkostojen kunnossapidon suhteen. o Keskuspuhdistamohanke - Alueelliseen yhteistyön edellytyksien huomiointi vesihuollon edistämisessä. - Vesihuoltoverkoston saneeraus. Resurssointi vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. o Vuotovesien määrää pyritään vähentämään vesijohtoverkostojen ja viemärien oikea-aikaisen ja oikean saneeraustavan valinnan edistäminen kunnan kattavin saneerausohjelmin. o Vedenjakeluverkostossa on vielä käytössä paljon vanhaa himaniittiputkea. Putken hajoamiset aiheuttavat ongelmia ja riskitilanteita vedenjakelussa. Himaniittiputkien vaihtaminen nykyaikaisiin materiaaleihin on saneeraustöissä yksi keskeisistä tavoitteista. - YSL 18 nojalla annettavan asetuksen mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto ja sen jatkaminen (haja-asutuksen jätevedet). Tiedottamisen ja neuvonnan kehittäminen. - Hulevesien hallinnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti suunnittelualueella. - Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymisasteen nostaminen.

19 18 Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on käsitelty luvussa 4. Suunniteltujen vesihuoltoverkostojen laajentumisalueet on esitetty kehittämissuunnitelman liitteenä olevassa kartassa. 3.3 Asutuksen ja elinkeinoelämän kehitysnäkymät Suunnitelmassa käytetään lähtökohtana kunnan kaavoituksen laatimaa väestöennustetta. Ennuste on tavoitteellinen ja perustuu Tampereen kaupungin rakennesuunnitelmaan. Taulukko 3.1. Asukasmäärän arvioidaan Kangasalla kehittyvän seuraavasti: Kunnan epävirallinen väestöennuste, päivitetty Kangasalan osa-alue Sahalahden osa-alue Kuhmalahden osa-alue Tilastokeskuksen väestöennuste (julkaistu ) Taulukko 3.2. Asukasmäärän sekä työpaikkojen määrän ennusteet Kangasalla kunnan oman epävirallisen väestöennusteen mukaan tarkemmalla osa-aluejaolla. OSA-ALUE VÄESTÖ tilanne ENNUSTE 2030 VÄESTÖ- VÄESTÖN- MUUTOS TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN MUUTOS KANGASALAN OSA-ALUE SA HA LA Lamminrahka Keskusta Suorama Vatiala tp (Lentola- Kallio). Pikonlinna Ruutana + VT ?(valtatie 9:n varsi). Asema-Tursola Huutijärvi Ranta-Koivisto-Liuksiala Riku-Päkinmäki Herttuala Haviseva Eteläosan maaseutualueet Itäosan maaseutualueet Pohjoisosan maaseutualueet KUH- MA- LAHTI HT Sahalahden maaseutualueet I Sahalahti keskusta Kuhmalahti kk Pohja Kivisalmi-Puutari-Vedentausta Vehkajärvi YHTEENSÄ ? Lamminrahkaan, keskustan, Suoraman ja Vatialan alueelle odotetaan merkittävää asukasmäärän lisäystä ( asukasta/alue). Pikonlinnan, Ruutanan, Asema- Tursolan sekä Ranta-Koivisto-Liuksialan asukasluvun ennustetaan kasvavan usealla sadalla asukkaalla. Sahalahden keskustan sekä Huutijärven, Herttualan ja Havisevan alueen asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin sadalla asukkaalla 20 vuodessa. Muille alueille asukasmäärän ennustetaan kasvavan tätäkin maltillisemmin.

20 19 Lisää työpaikkoja rakentuu Lamminrahkaan, Lentolan-Kalliolan alueelle ja mahdollisesti myös VT9 varteen Ruutanaan. 3.4 Vesihuollon suunnittelun kytkeminen muuhun suunnitteluun Maankäytön suunnittelun, vesihuollon toteutuksen ja vesihuollon valvonnan (ympäristöja terveydensuojeluviranomaiset) vastaavien tahojen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen on keskeinen tekijä onnistuneessa vesihuollon järjestämisessä. Yhteistyöllä ja etukäteissuunnittelulla saavutetaan vesihuollon toimivuuteen ja taloudellisuuteen liittyviä hyötyjä sekä pystytään välttämään/varautumaan hallitsemattomien tilanteiden syntyminen/-seen Vesihuollon laajentamisessa ja myös verkostojen saneerauksessa tulee ottaa huomioon alueen tuleva maankäyttö, eikä vesihuollon laajentaminen saa vaikeuttaa alueen myöhempää maankäytön suunnittelua (esim. suurempien päävesihuoltolinjojen sijoittaminen vapaassa maastossa). Maankäytön suunnittelussa puolestaan pystytään vaikuttamaan vesihuollon rakentamisesta syntyviin kustannuksiin. Kangasalla kaikki kaava-alueet onkin rajattu nykyisten vesihuollon toiminta-alueiden välittömään läheisyyteen. Lisäksi maaseutualueiden osayleiskaavalla (tulossa nähtäville v.2012) hallitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä ohjataan maaseudun rakentamista palvelukyliin. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus on tulossa nähtäville vuoden 2012 aikana. Vesihuoltolain 6 :n mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Siksi maankäytön ja vesihuollon suunnittelussa ja ohjauksessa on tarpeen ottaa huomioon myös terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisten näkökannat. 3.5 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Kunta tukee vesihuolto-osuuskuntien perustamista antamalla asiantuntija-apua. Kunta tukee myös osuuskuntien perustamista ja laajentamista myöntämällä osuuskunnille lainojen takauksia hakemuksesta. Jatkossa selvitetään vesihuolto-osuuskuntien verkostojen ylläpidon yhteistyömahdollisuuksia. 3.6 Vedenkulutuksen ennusteet Vedenkulutusennusteen perusteet Vedenkulutusennuste laaditaan vesilaitokseen liittyneen asukasmäärän ja asukasta kohti kulutettavan veden määrän eli ominaiskulutuksen perusteella Liittyminen vesilaitokseen Vesilaitoksen ja uusien ja olevien vesiosuuskuntien suunniteltuja laajennusalueita on esitetty liitekartassa. Suunnittelussa on oletettu että v jälkeen keskitettyyn (vesilaitos + vesiosuuskunnat) vedenjakeluun on liittynyt Kangasalan osa-alueella 99 % asukkaista sekä Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueilla 86 % asukkaista.

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2008 0135-C8725 10.6.2009 FCG Planeko Oy SUUNNITELMASELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 Lempäälän kunnan tekninen toimi Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPJAOS 15.5.2012 31 KHAL 28.5.2012 155 KVAL 13.6.2012 48 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X172206 20.12.2013 KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot