Kokousaika kello 16:00-17:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Kokousaika kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3: Maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21: Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset 5 21 Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähentämistä koskeva esityksen hyväksyminen 22 Lausunnon antaminen Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 23 Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston Yara Suomi Oy:n ympäristöluvan muutoslupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevista valituksista

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kuivalainen Ville puheenjohtaja poistui klo :n 21 kä sitte lyn aikana Rissanen Päivi varapuheenjohtaja puheenjohtaja :t Ahonen Inkeri jäsen Ollikainen Jussi jäsen Rissanen Viljo jäsen Strömberg Leila jäsen Toivanen Tomi jäsen poissa esteellisenä :n 19 kä sit te lyn ajan Poissa Laukkanen Jukka esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Lötjönen Vesa kunnanjohtaja Muut Hartikainen Ilmari kunnanhallituksen puheenjohtaja Rautiainen Merja kunnanhallituksen edustaja saapui klo :n 18 kä sitte lyn aikana Rytkönen Aapeli nuorisovaltuuston edustaja Nousiainen Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä :t Ollikainen Oiva esittelijä, pöytäkirjanpitäjä :t 18-19, poistui :n 19 käsit te lyn jälkeen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Ahonen ja Jussi Ollikainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ville Kuivalainen Päivi Rissanen puheenjohtaja :t puheejohtaja :t Oiva Ollikainen Matti Nousiainen pöytäkirjanpitäjä :t pöytäkirjanpitäjä :t PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Inkeri Ahonen Jussi Ollikainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21 804/10.03/2014 Viromltk 18 Liitteet Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Ekokem-Palvelu Oy hakee maa-aineslupaa saven ottamiseen Hamulan kylän tilal la Kallio 3:21. Ottamisalue sijaitsee Luvelahdentien länsipuolella (karttaliite). Ottamisalueen pinta-ala on 7,64 ha, kokonaisottomäärä m³, vuotuinen otto m³ ja ottamisaika 10 v. Ko. alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa no Kyseessä on em. ot ta mis alu een laajennus. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Kts. liitteen mukainen päätösehdotus Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Merja Rautiainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ai kana klo Liitteet Karttaliite, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21 Päätös, maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8 1200/ /2014 Viromltk 19 Liitteet Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Pekka ja Paula Halonen hakevat maa-aineslupaa soranja hiekan ottamiseen Hamu lan kylän tilalta Halola 21:8. Ottamisalue sijaitsee Siilinjärven taajamasta n. 5 km länteen kantatien 77 varrella (karttaliite). Ottamisalueen pinta-ala on n. 6 ha, kokonaisottomäärä m³ ja ot ta mis aika 10 v. Ottamisalue on osittain Rudus Oy:lle aiemmin myönnetyn maa-ai nes luvan no alueella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Kts. liitteen mukainen päätösehdotus. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että jäsen Tomi Toivanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että toimistoinsinööri Oiva Ollikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet Karttaliite, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8 Päätös, maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 20 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin Vs. ympäristönsuojelupäällikkö esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi seuraavat asiakirjat, ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset sekä kat soo, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin: Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: - Itä-Suomen vesioikeuden vesilain mukainen lupa ja Itä-Suomen alue hal lin to vi ras ton vesilupa / Kallaveden-Unnukan säännöstelyn kuukau si ra port ti, maaliskuu Hyväksymiskirje ; Juurusveden ym vesien yhteistarkkailuohjelman muu tos - Yara Suomi Oy:n kannanottopyyntö sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastaus, Lannoitetehtaan kiertovesialtaan rakentaminen voimassa olevan ym pä ris tölu van puitteissa Savo-Pielisen jätelautakunta: - Muistio jätehuollon aluepalaverista Siilinjärvellä Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikkö: - Päätös kiinteistön jätemaksuista tehdyn muistutuksen joh dos ta ja rakennusten poistamisesta jätehuollon asiakasrekisteristä - Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon jär jes tä mises tä Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy: - Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökset (Vaasan hal lin to-oi keuden päätös ) ja (Vaasan hallinto-oikeuden päätös ) / Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon jätevesien vas taan ot to ve sis töis tä (Juurusvesi ym.) ja Yara Suomi Oy Siilinjärven toi mi paikan tehtaiden ja kaivoksen jätevesien vastaanottovesistöjen (Kuuslahti, Sul kavan jär vi) yhteistarkkailun tulokset maaliskuulta 2015, Jynkänniemen jä te ve denpuh dis ta mol ta otettujen kuormitustarkkailunäytteiden tulokset sekä jak so ra port ti tammi-maaliskuulta Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupa , Pohjois-Savon ELY-kes kuk sen vesien tarkkailuohjelman hyväksymispäätös / Yara Suo mi Oy Siilinjärven toimpaikan Saarisen louhoksen vesistötarkkailu maa liskuul ta Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa , Pohjois-Savon elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje / Kuopion len to aseman järvitarkailutulokset talvelta Siilinjärven ympäristölautakunnan ympäristölupa / Lujabetoni Oy:n Sii lin jär ven tehtaiden pintavesitarkkailussa otettujen näytteiden tu lokset - Pohjois-Savon ympäristökeskuksen päätös (Toivalan maan kaa topaik ka) sekä ympäristölupa ja sen muutos (Tynnörisen maan kaa to paik ka) / Toivalan ja Tynnörisen maankaatopaikkojen ve sis tö vai ku-

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ tuk sen vuosiraportti Siilinjärven kunta, Itä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupa : Kevättömän Panninniemen edustan vesialueen ruoppaustöiden vesistötarkkailu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös / Kallaveden - Unnukan uit to väy län pudotuspaikkojen (mm. Pajulahti) vesistötarkkailun tulokset maa liskuu Yara Suomi Oy, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (Vaa san hallinto-oikeuden päätös ) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ym pä ris tö lu pa : - Sivukiven murskaus vuonna Vedenotto ja kuormitustarkkailu, helmikuu 2015 ja maaliskuu Purnunpuron vedenlaadun seurantatulokset ja Rikastushiekka-alueiden suotovesien tarkkailutulokset Ilmakuormitus, helmikuu 2015 ja maaliskuu 2015 Powerflute Oyj Savon Sellu Oy, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (Vaasan hallinto-oikeus ): Käyttötarkkailutulokset, helmikuu 2015 Ekokem-Palvelu Oy, Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toi min ta vuonna 2014 Lujabetoni Oy, Siilinjärven ympäristölautakunnan ympäristölupa : - Jätehuollon vuoden 2014 yhteenveto liitteineen Karjalan lennosto ja Finavia, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa : - Tiedote KANKI15- lento- ja johtokeskusharjoituksesta Finavia, Kuopion lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta; Kuopion lentoaseman ym pä ristö lu van mukainen sotilasilmailua koskeva vuosiraportti 2014 Karjalan Lennoston Rissalan ampumaradata, Pohjois-Savon ym pä ris tö kes kuksen ympäristölupa : - Maanpuolustuskoulutusyhdistys MKP:n ilmoitus ampumaradan poikkeavasta am pu ma-ajas ta lauantaina -sunnuntaina Ilmoitus poikkeamisesta ammunta-aikoihin Rissalan ampumaradan ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2014 Siilinjärven Vesa ry, Siilinjärven viranomaislautakunnan ympäristölupa : Ha mu lan motocross-radan kooste vuoden 2014 käyttötarkkailusta Siilinjärven Urheiluampujat ry, Siilinjärven viranomaislautakunnan ympäristölupa : Ilmoitus KalakukkoCup 1/15 osakilpailusta Raasiossa Vehviläinen Pekka, ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2014 Niskalan tilan ( ) eläinsuoja, suunnitelma kattamattomien säi lö re husii lo jen puristenesteen keräilystä ja varastoinnista Ma. ympäristönsuojelutarkastaja: - Tarkastuspöytäkirja Sujuteam Oy:n jätehuoltotarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Autohuolto Mönkkösen jätehuoltotarkastuksesta

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuspöytäkirja Ratsutila Rantahakan lantahuollon tarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Vuorelan tallin lantahuollon tarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Kaunisahon tallin lantahuollon tarkastuksesta - Muistio As Oy Siilinjärven Räisälänpuiston vanhojen kattotiilien käytöstä tontin pen ke rei den muotoiluun ja tukemiseen - Kasurilan Ratsutallin lannan patteroinnin tarkastuksen tarkastuslomake - Tarkastuspöytäkirja, murskauksen aloitustarkastus, Rudus Oy, Halolan tuo tanto alue Vs. ympäristönsuojelupäällikkö: - Lausunto Pekka ja Paula Halosen Hamulan maa-aineslupahakemuksesta Asuinrakennuksen purussa syntyvän betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen tie alueen täytössä, muistio Vs. ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt välisenä aikana kunnan val tuus ton hyväksymän toimivaltasäännön 26 :ään perustuen seu raa vat päätökset: - Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Veh ka la , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Huvi la Aejmelaeus , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huolto lai tok sen viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Mar ja mä ki , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Kont ti suo , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen vesijohtoverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Pilke , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vesi joh to ver kos toon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Kollaa , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vie mä ri ver kos toon, Päätös Hyväksyttiin.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähentämistä koskeva esi tyksen hyväksyminen 1248/ /2014 Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Lemminkäinen Infra Oy on tehnyt esityksen Räimän asfalttiaseman ym pä ris tö lupaan sisältyvään määräykseen (Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös , nro 11/2013/1) perustuen asfalttiaseman hajupäästöjen vä hen tä mi sestä Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiasemalla on Siilinjärven kunnan ym päris tön suo je lu vi ran omai sen antama ympäristölupa (Vaasan hal lin to-oikeus ) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston antama ym pä ris tölu pa (Vaasan hallinto-oikeus ). Molemmat luvat ovat voimassa tois taisek si. Räimän asfalttiaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 9 mukaan Lem min käinen Infra Oy:n tuli jättää Itä-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi sel vitys Räimän asfalttiaseman kierrätysasfaltin käytössä syntyvän hajun vä hen tä mismah dol li suuk sis ta ja suunnitelma vähentämistoimenpiteistä. Yhtiö esitti alue hallin to vi ras ton hyväksyttäväksi selvityksen Räimän asfalttiaseman hajujen le viä mises tä ympäristöön ja esitti hajun vähentämistoimenpiteenä bitumisäiliön täyttöä eri aikaan kuin varsinaista asfaltin valmistusta. Aluehallintovirasto antoi pää tök sen, jossa on seuraavat hajupäästöjen vähentämistä koskevat mää räykset: 1) Bitumisäiliön hönkäkaasut on otettava talteen ja/tai käsiteltävä haitattomaksi tar koi tuk seen sopivalla tekniikalla. Tavoitteena on, että lähimmissä häiriintyvissä koh teis sa hajuyksikköpitoisuus ei ylitä pääosin 2 OU/m 3. Esitys käytettävästä hajupäästöjen vähennystekniikasta ja tekniikan puh dis tus tehos ta on tehtävä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuo den 2013 loppuun mennessä. Esitykseen on liitettävä selvitys bitumisäiliön ha ju pääs töis tä eri tuotantotilanteissa ja päästöjen leviämisestä ympäristöön. Toimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi on tarvittaessa selvitettävä myös mui den päästölähteiden kaasujen ja hajapäästöjen, esimerkiksi massaradan ja kuor mauk sen, hajupäästöjen talteenottoa ja käsittelyä. 2) Lupamääräyksessä 1. edellytetty hajupäästöjen vähentäminen on toteutettava vuo den 2014 tuotantokauden aikana. Tätä ennen bitumisäiliön täyttö on tehtävä pää sään töi ses ti asfalttituotannon ulkopuolisena aikana huomioiden as falt ti asemal le määrätyt toiminta-ajat. Bitumisäiliön saa täyttää asfalttituotannon aikana enin tään kaksi kertaa viikossa, josta toinen kerta saa olla kierrätysasfaltin tuo tantoa. Aluehallintoviraston päätöksessä annettujen hajupäästöjen vähentämistä kos kevat määräykset tulivat lainvoimaisiksi valituskäsittelyn jälkeen (Vaasan hal lin to-oi keu den päätös ). Uuteen ympäristönsuojelulakiin (527/2014)

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ pe rus tuen Räimän asfalttiaseman lupa- ja valvontaviranomainen on Siilinjärven kun nan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen asfalttiaseman molempien voimas sa olevien ympäristölupien osalta. Tähän perustuen neuvottelussa (Ympäristönsuojelupäällikön muistio ) sovittiin, että Lemmin käi nen Infra Oy jättää esityksen hajupäästöjen vähentämisestä Siilinjärven kun nan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Hajupäästöjen vähentämistä koskevat selvitykset Hajupäästöjä ja hajujen leviämistä on tehty seuraavat selvitykset: - FCG Finnish Consulting Group Oy, Räimän asfalttiaseman hajuselvitys , - Symo Oy, Räimän asfalttiaseman päästöselvitys 2011, yhteenvetoraportti Enwin Oy, Räimä, Siilinjärvi, Asfalttiaseman hajujen leviäminen, Le viä mis mal litar kas te lu sekä täydennykset , ja Lähimpien asuinrakennusten kohdalla hajuyksikköpitoisuuden pienentämiseksi En win Oy on tutkinut bitumisäiliön huohotinputken korkeuden jatkamista 17,5 met ris tä 30 metriin (Leviämismallitarkastelun täydennykset ja ). Toi men pi teel lä saavutettaisiin hajuyksikköpitoisuuden väheneminen bitumisäiliön täyt tö ti lan tees sa, kun asfalttiasema ei ole toiminnassa. Asfalttiaseman toimiessa eten kin kierrätysasfalttia valmistettaessa huohotinputken jatkaminen ei sel vi tyksen mukaan ole riittävä toimi. Enwin Oy esittänyt raportissa myös seuraavia muita mahdollisia hajun vähentämiskeinoja: 1) Selvitetään mahdollisuuksia säiliön syrjäytyshöngän keräykseen siten, että se joh det tai siin takaisin korvausilmaksi säiliöautoon täytön aikana. 2) Selvitetään mahdollisuudet johtaa hönkäputki aseman rumpu-uunin polttimen il man ot toon. Tällöin haju ei leviäisi ympäristöön vaan käytettäisiin polttoilmana as fal tin teon aikana. 3) Tutkitaan hönkäkaasun puhdistusmahdollisuuksia esim. jäähdyttämällä ha jukaa su lämmönvaihtimessa ja johtamalla se pesurin läpi 4) Hönkäkaasun hajujen adsorptio esim. aktiivihiileen tai muuhun sopivaan adsorp tio ai nee seen. 5) Selvitetään mahdollisuuksia siihen, että bitumi tuotaisiin asfalttiasemille ns. vaih to kont ti na, jolloin erillistä bitumisäiliön täyttöä ei tarvittaisi. Lemminkäinen Infra Oy on todennut antamassaan selvityksessä, että edel lä esitetyistä vaihtoehdoista hönkäkaasun puhdistaminen jäähdyttämällä ja kaa su pe su ris sa olisi mahdollinen vaihtoehto ja kohtuullisesti toteutettavissa. Hajupäästöjen vähentämistä koskeva esitys Lemminkäinen Infra Oy esittää, että Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähen tä mi sek si bitumisäiliön hönkäkaasut käsitellään hajusteella (Perfume Pinette Al, havun tuoksu). Hönkäkaasut johdetaan vesisäiliöön, jossa vesiliuoksena oleva hajustekemikaali muuttaa hönkäkaasun hajua havun tuoksulla. Säiliöstä hönkä kaa su johdetaan suoraan ilmaan. Kyseinen tekniikka on ollut käytössä Lahden as falt ti ase mal la vuoden 2014 päällystyskaudella. Lemminkäinen Infra Oy:n kä sityk sen mukaan tulokset tekniikan käyttöön liittyen olivat hyviä. Järjestelmä raken ne taan Räimän asfalttiasemalle keväällä 2015 heti kauden alussa. Mikäli näin ei saavuteta riittävää tulosta, asfalttiasemalla tutkitaan matalalämpötekniikan sovel ta mis ta laitokseen. Massan valmistuksen lämpötilan alentaminen vähentää ha ju pääs tö jä. Matalalämpötekniikan käyttöönotto vaatii laitoksen tekniikan muutta mis ta.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Esityksen käsittely Esitys tuli vireille (asianumero 1248/2014). Suunnitelma-asiakirjat olivat nähtävillä Asian vireilläolosta tiedotettiin lähettämällä asian vireil lä oloa koskeva kuulutus asfalttiaseman läheisyydessä oleville asuinja loma-asuntokiinteistöille (27 kiinteistöä, 36 kirjettä). Viranomaislautakunta järjes ti asiaa koskevan esittely- ja kuulemistilaisuuden Ahmon koululla. Ti lai suu teen ei saapunut yhtään asiaosaista. Esityksestä ei jätetty muistutuksia ei kä mielipiteitä. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Siilinjärven viranomaislautakunta hyväksyy Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalt ti ase man hajupäästöjen vähentämistä koskevan esityksen seuraavasti: Bitumisäiliön hönkäkaasujen hajustamiseen liittyen Lemminkäinen Infra Oy:n on sel vi tet tä vä asfalttiaseman hajutilanteen muuttumista asfalttiaseman tontin rajalla ja lähimmillä asuinkiinteistöllä asfalttiaseman eri käyttötilanteissa (bitumisäiliön täyt tö, asfaltin valmistus ja uusioasfaltin valmistus). Selvitystä koskeva raportti on esi tet tä vä mennessä Siilinjärven viranomaislautakunnalle. Raportissa on esitettävä jatkotoimenpiteet (esimerkiksi matalalämpötekniikan käyttöönotto as falt ti ase mal la ja hönkäkaasujen puhdistus jäähdyttämällä ja johtamalla ne pesu rin läpi) hajupäästöjen vähentämisestä, mikäli selvityksen perusteella bi tu misäi liön hönkäkaasun hajustaminen ei vähennä hajuhaittaa riittävästi. Perustelut: Räimän asfalttiaseman aiheuttama hajuhaitta lähimmillä asuinkiinteistöillä on luon teel taan ympäristönsuojelulain tarkoittamaa viihtyisyyshaittaa. Hajun muut tami sel la vähemmän epämiellyttäväksi voidaan viihtyisyyshaittaa pienentää. Teh tyjen hajun leviämismalliselvitysten mukaan hajupäästöjä aiheuttavat myös sa vupiip pu pääs töt (etenkin kierrätysasfalttia valmistettaessa) sekä asfaltin massarata, kuor maus ja varastosiilot. Bitumisäiliön hönkäkaasun käsittely ei vaikuta näihin pääs töi hin, vaan niitä voitaisiin vähentää mm. matalalämpötekniikan käyt töönotol la. Bitumisäiliön hönkäkaasun puhdistaminen jäähdyttämällä ja johtamalla pesu rin läpi olisi Lemminkäinen Infra Oy:n mukaan mahdollinen vaihtoehto hön käkaa sun aiheuttaman hajuhaitan vähentämiselle. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan hajun vähentämistoimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi on tarvittaessa selvitettävä myös muiden päästölähteiden, esimerkiksi mas sa radan ja kuormauksen, hajupäästöjen talteenottoa ja käsittelyä. Tällä perusteella ha ju ti lan teen muuttumista on selvitettävä ja esitettävä jatkotoimenpiteet ha ju haitan vähentämiseksi, mikäli hönkäkaasun hajustaminen ei ole riittävä toimenpide. Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että puheenjohtaja Ville Kuivalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja pu heen joh ta ja na jatkoi varapuheenjohtaja Päivi Rissanen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Lausunnon antaminen Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muu tos eh dotuk ses ta 425/ /2014 Viromltk Liitteet 5-6 Valmistelija/lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puhelin Konserni- ja maankäyttöpalvelut ovat lähettäneet viranomaislautakunnalle tie doksi ja mahdollista lausuntoa varten Pyöreälahden asemakaavaluonnoksen ja asema kaa van muutosluonnoksen. Muutosluonnos koskee Haaparinteen ase ma kaavan korttelia 8300 ja Metsäkoulun asemakaavan katualuetta. Liitteenä 5 on päivätty kaavakartta ja liitteenä 6 kaavaselostus. Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa seuraavan lau sun non Pyöreälahden asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muu tosluon nok ses ta: Pyöreälahden asemakaavoittaminen (vrt. MRL 50 ja 51 ) on yh dys kun ta ra kenteen kannalta perusteltua. Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien varressa. Alu een maankäytön suunnittelun ja siten myös kaavatalouden haasteena ovat alu een maaperäolosuhteet, alueen sijainti Iso-Jälän valuma-alueella, suun nit te lualu eel la ja sen lähialueella olevat liito-oravareviirit sekä Viitosen ja Savon radan lii ken teen aiheuttama meluhaitta. Alueen maaperä on haasteellista sekä ra ken tami sen näkökulmasta että rakentamisen vaikutusten näkökulmasta. Osa alueen maa pe räs tä on vaikeasti rakennettavaa. Näillä alueilla on jokaisen rakennuksen koh dal la tehtävä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset perustamistavan rat kai se mista varten. Myös putkijohtojen rakentaminen edellyttää erityisiä perustamistoimia. Kaa va se los tuk sen mukaan alueen rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat on tarkoi tus käyttää meluvallin rakentamiseen. --- Radan varressa maaperä soveltuu me lu val lin rakentamiseen.. Lautakunta toteaa, ettei se ole voinut varmistua siitä, voi daan ko meluvalli rakentaa alueella massanvaihdossa syntyvästä maa-ai nekses ta ja mikä on alueen massatasapaino. Suunnittelualue on Iso-Jälä -nimisen järven valuma-alueella. Uuden, Poh jois-sa von ELY-keskuksen julkaiseman järvien ja jokien tilaluokituksen mukaan Iso-Jälän ekologinen tila on edelleen hyvä. Järven itärannalla, ve den hankin nan kannalta tärkeällä Jälänniemen pohjavesialueella olevalla Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen Jälänniemen vedenottamolla on Pohjois-Savon ELY-keskuk sen tekemien selvitysten mukaan pohjaveden pinta ympäri vuoden huo mat tavas ti alempana kuin Iso-Jälän vedenpinta. Selvitysten mukaan rantaimeytyminen poh ja ve den ot ta mol la on mahdollista (Pohjois-Savon vedenottamoiden ran taimeyty mis- ja tulvariskikartoitus -raportti, 2012). ELY-keskus jatkaa ran ta imey ty missel vi tyk siä Jälänniemen vedenottamolla. Iso-Jälän länsirannalla on va paa-ajanasun to ja. Viranomaislautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavoitettavan alueen maa pe rän eroosiohaitat ehkäistään niin, että samentumahaitat Iso-Jälässä ja samen tu ma hait to jen vaikutukset Jälänniemen vedenottamolla ehkäistään. Lisäksi lau ta kun ta esittää, että kunnan vesihuoltolaitoksen Pyöreälahden jä te ve si pump-

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ paa mon (J9) varausta laajennetaan siten, että pumppaamolle voidaan rakentaa ny kyis tä suurempi ylivuotoallas. Kaavaluonnoksen mukaan rakennettavan alueen hulevedet johdetaan kahdelle hu le ve sien käsittelyyn varatulle pintavalutuskentälle ja edelleen Iso-Jälään. Lä hivir kis tys alueik si (VL) varatuilla alueilla olevat hule-merkinnällä olevat pin ta va lutus ken tät rajautuvat Iso-Jälään laskeviin uomiin, missä maakerrokset ovat kaikkein löyhimmät (vrt. selostuksen kohta 1.3.2). Kun edellä mainitun lisäksi otetaan huo mi oon, että eteläisemmän uoman, Tervapuron kautta kulkee vedet yli 200 heh taa rin valuma-alueelta, lautakunta pitää välttämättömänä, että eroo sio hait tojen ehkäisemiseksi purolaaksot jätetään rakentamisen ulkopuolelle (vrt. kaa vase los tuk sen kohta 3.4.5). Uomien rakentamiseen vaikuttaa se, ovatko kaa va-alueel la kulkevat uomat vesilain (587/2011) 1:3.1,5 :n tarkoittamia puroja vaiko 1:3.1,6 :n tarkoittamia noroja ja ovatko ne luonnontilaisia. Vesilain 3:2.1,7 :n mu kaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai ve si ympä ris töä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos vaarantaa puron uo man luonnontilan säilymisen. Vesilain 2:11.1 :n mukaan muualla kuin Lapin maa kun nas sa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lautakunta esittää, että suunnit te lu alu een kautta kulkevien uomien status ja luonnontilaisuus arvioidaan ja että arvioinnin perusteella tarkastellaan mahdollisten uomiin kohdistuvien toi men pitei den luvanvaraisuus. Liito-oravan suojelu on lautakunnan arvion mukaan otettu asemakaavatyössä hyvin huomioon. Savon radan aiheuttamaa meluhaittaa pyritään vähentämään rakentamalla me luval li radan varteen. Savon rata on Pohjois-Savon maakuntakaavassa merkitty Sii lin jär ven alueella kaksiraiteiseksi, nopean junaliikenteen radaksi (nopeus km/h). Lausunnolla olevasta aineistosta ei käy selville, mahdollistaako luonnok sen mukainen maankäyttö ns. tuplaraiteen rakentamisen ja onko suunniteltu me lu val li riittävä torjumaan myös ns. tuplaraideliikenteen aiheuttaman me lu haitan. Tältä osin meluntorjuntatarkasteluja on tarkennettava. Tehtyjen melulaskelmien mukaan meluvallin harja kohoaa 4 metriä radan pin nasta. Kun rata on penkereellä, lautakunta esittää, että kaavan jatkotyössä laaditaan ha vain ne ku via meluvallin vaikutuksesta kaava-alueen maisemakuvaan ja ve sistö nä ky miin. Lisäksi viranomaislautakunta tuo esille seuraavaa: Alueen kautta kulkeviin valumiin vaikuttaa Mustikkamäkeä enemmän Soidin mä ki, mistä vedet virtaavat Iso-Jälään suunnittelualueen kautta kul kevaa Tervapuroa pitkin (vrt. kaavaselostuksen kohdat ja 1.5.1). Alueen ilmanlaadusta on Ilmatieteen laatimassa, vuonna 2007 val mis tunees sa hiukkaspäästöjen leviämislaskelmia koskevassa raportissa ja vuon na 2008 valmistuneessa typenoksidipäästöjen leviämislaskelmia koske vas sa raportissa (vrt. kaavaselostuksen kohta ilmalaatu). Päiväkotirakentamista koskevat merkinnät poikkeavat kaavaselostuksessa kaa va kar tas sa esitetystä; kaavaselostuksen kohdan mukaan on varaus sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort te li alueel le (YS-1), kaavakartassa asuinpientalojen ja julkisten lähipalvelujen kort te li alu eel le (AYL-2).

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Päätös Viromltk Liite Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Erja Soranta. Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Kunnanhallitus on kokouksessa asettanut nähtäville Pyöreälahden ase ma kaa van ja asemakaavan muutoksen (liite). Asemakaavaehdotukseen on teh ty luonnosvaiheeseen verrattuna mm. seuraavia tarkistuksia: Asemakaava-alueelle on tehty melu-, tärinä-, maaperä- ja hulevesiselvitykset. Ase ma kaa va kart taan on varattu aluevaraukset mm. meluvallille ja hulevesien vii vy tys alueil le. Asemakaavaluonnoksessa seututielle 559 osoitettu uusi pohjoinen ajo neu voliit ty mä on poistettu. Asemakaava-alueella sijaitsevia korttelialueita sekä katualueita on muotoiltu uu del leen pohjoisen ajoneuvoliittymän poistamisen vuoksi sekä melu-, tärinä-, maa pe rä- ja hulevesiselvitysten tulosten perusteella. Asemakaavaan on merkitty varaus Pyöreälahden jätevesipumppaamon yli vuoto al taan laajentamiselle. Asemakaava-alueen eteläosassa sijaitsevan metsäalueen läpi kulkeva kevyen lii ken teen väylä on osoitettu suoraan Pyöreälahdentieltä Kortepolulle. Konserni- ja maankäyttöpalvelut on varannut viranomaislautakunnalle mah dol lisuu den antaa lausuntonsa ehdotuksesta. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa seuraavan lau sun non Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muu tos ehdo tuk ses ta: Kaavatyön tavoitteita on täsmennety. Kaavatyön pohjana olevia selvityksiä ja perus tei ta on täydennetty. Täydennyksiin sisältyy muun muassa tarkennettu me lusel vi tys, tärinäselvitys, hulevesien halintaa koskeva suunnitelma sekä täy den netty maaperäselvitys suunnitellulle meluvallin rakennusalueelle. Vi ran omais lau takun ta toteaa, että kaavan jatkotyössä on otettu huomioon kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen kaavaluonnoksesta antama lausunto. Alueen meluolosuhteiden hallinta perustuu tieliikennemelun osalta seututien 559 no peus ra joi tuk sen alentamiseen 60 km/h, asumiseen varattujen korttelialueiden si joit te luun sekä asuntojen sisämeluolosuhteiden osalta myös rakenteellista melun tor jun taa koskeviin kaavamääräyksiin. Rautatieliikenteen osalta meluntorjunta pe rus tuu suurelta osin rakennettavaan meluvalliin sekä asumiseen varattujen kort te li aluei den sijoitteluun ja asuinrakennusten rakenteelliseen meluntorjuntaan. Vi ran omais lau ta kun ta toteaa, että meluntorjunnan jättäminen osittain eril lis pienta lo jen korttelialueilla rakennuslupavaiheeseen on haasteellista rakentajille ja pitää tärkeänä, että kaava-alueen rakentamistapaohjeissa annetaan tarpeellinen ja riit tä vä ohjeistus asuinrakennusten rakenteelliselle ääneneristävyydelle ja ulko-oles ke lu aluei den meluntorjunnalle. Rakennuslupavaiheessa asiaan tulee kiinnit tää erityistä huomiota. Radan varteen rakennettava meluvalli vaatii vuosittaista seu ran taa mm. vallin painumisen havaitsemiseksi.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Hulevesien hallinta perustuu pääosin keskitettyyn ratkaisuun, jossa hulevedet kerä tään viivytysaltaisiin tai johdetaan pintavalutuskenttiin ennen niiden johtamista Iso-Jä lään. Lisäksi rakentamistapaohjeissa ohjeistetaan rakentajia hulevesien hal lin taan niiden syntypaikoilla. Alueen nykyiset ojauomat jätetään pääosin raken ta mi sen ulkopuolelle. Viranomaislautakunta pitää tärkeänä, että Iso-Jälään koh dis tu vien kiintoainesvalumien estämiseksi hulevesien viivytysaltaat ja -alueet ra ken ne taan ainakin osittain valmiiksi jo alueen rakentamisen ensivaiheessa. Viivy tys al taat tulee toteuttaa siten, että ne poistavat alueen rakentamisvaiheessa syn ty vää kiintoainesta Iso-Jälään purettavasta hulevedestä. Päätös Hyväksyttiin. Liitteet Kaavakartta määräyksineen, Pyöreälahden asemakaavaehdotus

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston Yara Suomi Oy:n ympäristöluvan muutoslupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevista valituksista 938/ /2014 Viromltk 23 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen Yara Suomi Oy:n Siilin jär ven toimipaikan ympäristöluvan muutoksesta, joka koski kaivoksen An samäen ja Itäläjityksen sivukivialueiden laajentamista, Sikopuron siirtämistä ja toimin nan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Päätöksellä alue hal lin to viras to muutti ja täydensi Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman ym pä ris tö lu van (päätös nro 79/06/2, Vaasan hallinto-oikeuden antama pää tös nro 07/0387/1) lupamääräyksiä ja antoi toiminnan aloittamisluvan ennen lu pa pää tök sen lainvoimaiseksi tuloa sekä myönsi vesitalousluvan Sikopuron siirrol le ja antoi valmisteluluvan Sikopuron siirtoa valmisteleville töille. Ympäristölupapäätöksestä on jätetty kolme valitusta. Valituksissa otetaan muun ohes sa kantaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa sekä luvan mukaisen toiminnan aiheuttamiin haittoihin, kuten pölyhaittoihin ja eten kin Itäläjityksen aiheuttamiin meluhaittoihin ja meluraja-arvojen mahdollisiin ylit ty mi siin loma-asuntokiinteistöillä Kortteisen alueella. Itä-Suomen aluehallintovirasto on varannut Siilinjärven kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel le mahdollisuuden antaa vastineensa tehtyjen valitusten johdosta. Muita lähtötietoja Siilinjärven viranomaislautakunta antoi lausunnon Itä-Suomen aluehal lin to vi ras tol le Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan sivukiven lä ji tys alueiden laajentamista koskevasta ympäristöluvan muutoshakemuksesta, ve si ta louslu pa ha ke muk ses ta ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Lausunnossa todet tiin muun muassa, että sivukiven kuljetuksen ja läjityksen keskeisimmät vai kutuk set ovat melu- ja pölyhaitat. Lautakunta totesi, että hakemuksessa ei osoitettu me lu sel vi tyk sin tahi muutoinkaan, että uudella läjitystekniikalla, missä sivukivestä aluk si rakennetaan läjitysaluetta kiertävä 20 metriä korkea louhepenger (me lu valli), voitaisiin vaikuttaa merkittävästi melutasoihin Itäläjityksen lähiympäristössä. Lau ta kun ta viittasi YVA-selostuksen kohtaan ja totesi, että Itäläjityksen laajen nus suuntautuu alueelle, missä jo nykyisen läjityksen aiheuttamat melutasot päi väl lä ja yöllä ylittävät ympäristöluvassa loma-asumiselle asetetut raja-arvot tahi melutasot ovat raja-arvojen tasalla. Hakemuksessa esitetty Itäläjityksen laa jennuk sen meluvaikutusten tarkkailu jatkuvatoimisilla mittauksilla lähimmillä asuinkiin teis töil lä ja vapaa-ajan kiinteistöillä on tarpeen, mutta se ei ole riittävä toimi me lu hait to jen ehkäisemiseksi. Lautakunta piti välttämättömänä Itäläjityksen aiheut ta mien meluhaittojen vähentämistä voimassa olevassa ympäristöluvassa ase tet tu jen raja-arvojen saavuttamiseksi. Jos teknisillä keinoilla ei saavuteta voimas sa olevan ympäristöluvan raja-arvoja, on meluhaitan vähentämiseksi sel vi tettä vä Itäläjityksen vuorokautisen ja viikottaisen toiminta-ajan rajoittamista. Si vu kiven murskaus on sijoitettava siten, että sen aiheuttama melu ei lisää meluhaittaa asun noil la eikä loma-asunnoilla. Pölyhaittoihin liittyen lautakunta totesi, että sääolosuhteet vaikuttavat keskeisesti pö lyn leviämiseen, mikä on todettu viimeksi Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toi mi-

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ pai kal la maaliskuun 2014 pölyepisodissa. Episodiin liittyvässä päi vätys sä toiminnanharjoittajan selvityksessä käy esille, että pölyntorjuntatoimia vaikeut ti vat pakkanen ja tiestön suuri määrä (tietä noin 20 km, teiden leveys m). Hakemuksessa tiestön pölyntorjunta perustuu kastelulle. Vi ran omais lau takun ta katsoi, että Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan kaivosalueella mukaan luet tu na nyt tarkasteltavana olevat sivukivialueiden laajennukset on varauduttava no pei siin, kaikissa sääolosuhteissa käytettäviin ja tehokkaisiin pö lyn tor jun ta toimiin. Lautakunta totesi, että niin ympäristönsuojelulain kuin vesilainkin pääsäännön mu kaan toiminnan/hankkeen aloittaminen/muuttaminen edellyttää luvan lain voimai suut ta. Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan viimeisimpien laajennusten (vuon na 2013 kipsin läjitysalueen laajennus, vuonna 2012 Saarisen avolouhos) ai ka tau lu tus on johtanut siihen, että toiminta on aloitettu ei-lainvoimaisella luvalla. Vi ran omais lau ta kun ta korosti kaivostoiminnan vaativan pitkäjännitteistä suun nitte lua myös toiminnan vaatimiin lupaprosesseihin liittyen. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Siilinjärven ympäristölautakunta esittää vastineenaan Yara Suomi Oy:n Sii lin järven toimipaikan sivukiven läjitysalueiden laajentamista koskevasta ym pä ris tö luvas ta, vesitalousluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle jä te tyis tä valituksista seuraavaa: Itä-Suomen aluehallintoviraston antamassa ympäristölupapäätöksessä on täyden net ty melua koskevaa ympäristölupamääräystä 15 sivukivialueiden laa jennuk sen työaikoja koskevalla lupamääräyksellä sekä annettu melun jat ku va toi mista seuraamista koskeva lupamääräys 23 h). Lupamääräyksessä 15 on todettu ylei ses ti, että luvan saajan on ryhdyttävä tarvittaessa toimiin ympäristömelun vähen tä mi sek si. Viranomaislautakunta toteaa, että lautakunta ei ole edelleenkään va kuut tu nut meluntorjuntatoimien riittävyydestä Kortteisen alueen lo ma-asun tojen osalta. Lautakunta pitää todennäköisenä, että ympäristöluvassa annetut melu ra ja-ar vot ylittyvät. Tällä perusteella lautakunta toteaa, että lupamääräystä 15 tu li si täydentää siten, että luvan saaja velvoitetaan esittämään Pohjois-Savon ELY-kes kuk sel le suunnitelma tarvittavista meluntorjuntatoimista, mikäli val von tavi ran omai set toteavat meluraja-arvojen ylittyvän määräyksen 23 h) mukaisessa me lu seu ran nas sa. Lupamääräyksessä 15 on annettu yleisellä tasolla määräys huolehtia riittävistä pö lyn tor jun ta toi mis ta. Viranomaislautakunta katsoo, että ympäristöluvan määräys ei ole riittävä, vaan luvan saaja tulisi velvoittaa tekemään Pohjois-Savon ELY-kes kuk sel le yksityiskohtainen suunnitelma, jolla luvan saaja varautuu kaivos alu eel la nopeisiin, kaikissa sääolosuhteissa käytettäviin ja tehokkaisiin pö lyntor jun ta toi miin. Aluehallintoviraston antamassa ympäristölupapäätöksessä on annettu toiminnan aloit ta mis lu pa ja vesitalousluvan osalta valmistelulupa ennen päätöksen lain voimai sek si tuloa. Viranomaislautakunta viittaa lupahakemuksesta antamaansa lausun toon ja korostaa edelleen, että kaivostoiminta vaatii pitkäjännitteistä suun nitte lua myös toiminnan vaatimiin lupaprosesseihin liittyen ja toiminnan aloittaminen vaa tii pääsääntöisesti lainvoimaista ympäristölupaa. Viranomaislautakunta katsoo, että tässä tapauksessa toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksiä noudattaen, kos ka Itäläjityksen osalta Sikopuron siirtoa koskeva vesitalousluvan ehto (val miste lu lu pa) käytännössä rajoittaa läjitysalueen laajennuksen käyttöönottoa ennen pää tök sen lainvoimaiseksi tuloa.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Päätös Hyväksyttiin.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakuohje Siilinjärven kunnan viranomaislautakunnan kokouspäätöksiin Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Pykälät: 20 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n mu kaan päätöksellä, josta saa valittaa, tar koitetaan toi men pi det tä, jolla asia on rat kaistu tai jätetty tutkimat ta. Pykälät: 22, 23 Kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimus Pykälät: - Kuntalain (365/1995) 89 :n mukaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku luessa päätöksen tiedok si saan nista ja toi mi tet ta va virka-aikana (kello 8:00-15:45) Siilinjärven kun nan viranomaislauta kunnalle, PL 5, Siilinjärvi (käyntiosoite: Ka surilan tie 1, Siilinjärvi); sähkö posti: fak si: Kunnallisvalitus Pykälät: - Hallintovalitus Pykälät: Pykälät: - Pykälät: - Pykälät: 21 Kuntalain (365/1995) 90 :n mukaan päätökseen voi hakea muutosta kunnal lisvalituksella Itä-Suo men hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käynti osoite Puijonkatu 29 A, 2. kerros Kuopio); sähköposti: faksi: Kunnallis valitus on teh tä vä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Maa-aineslain (555/1981) mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta kirjalli sella vali tuksella Itä-Suo men hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käyn tiosoite: Pui jon katu 29 A, 2. ker ros Kuopio); sähköposti: faksi: Va litusaika on 30 päi vää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöytäkirjanotteeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen päätök seen voi ha kea muutosta kirjallisella vali tuksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käyn ti osoi te: Pui jon ka tu 29 A, 2. kerros Kuopio); sähköposti: faksi Va li tus ai ka on 30 päivää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöy tä kir jan ot tee seen. Vesilain (587/2011) mukaiseen päätökseen voi hakea muu tosta kirjalli sella va lituksella Vaasan hallinto-oikeudelta, PL 204, Vaasa (käynti osoite: Korshol man puis tikko 43, Vaasa); säh kö pos ti osoi te: faksi: Valitusai ka on 30 päi vää. Yk sityis koh tai nen valitusosoitus ohjeistetaan pöytäkirjanotteeseen. Ympäristönsuojelulain (86/2000, alkaen 527/2014) mukaiseen päätökseen voi hakea muu tosta kirjallisel la va li tuk sel la Vaasan hallinto-oikeudelta, PL 204, Vaa sa (käyn ti osoi te: Korshol manpuistikko 43, Vaasa); sähköpostiosoite: faksi Valitusaika on 30 päivää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöy täkir jan ot tee seen. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suo ritteista perittävistä mak suista annetun lain mukaan muu tok sen ha ku asian käsittelystä hallin to-oikeudes sa voidaan periä oi keu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkellä 97 eu roa. Lisätietoja Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje muun muassa oikaisuvaatimus-/valitusoikeudesta, muutoksenhakukirjelmän sisäl löstä ja liitteistä sekä oikaisu vaatimuksen/valituskirjelmän toimittamisesta oheistetaan pöy tä kir jan ot teeseen.

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421 Viranomaislautakunta 21 19.04.2016 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennustarkastaja esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:

Rakennustarkastaja esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat: Viranomaislautakunta 6 20.01.2015 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 6 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen, puhelin 044 740 1431,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Kokousaika 20.10.2015 kello 16:05-18:30

Kokousaika 20.10.2015 kello 16:05-18:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 20.10.2015 kello 16:05-18:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 45 Maa-aineslupaan

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kokousaika 18.12.2012 kello 17:00-18:53

Kokousaika 18.12.2012 kello 17:00-18:53 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 18.12.2012 kello 17:00-18:53 Kokouspaikka Kunnantalo, rakennustarkastajan työhuone, II-kerros Asiat Otsikko Sivu 33 MAA-AINESLUPAHAKEMUS,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kärkkäinen Eero jäsen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kärkkäinen Eero jäsen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja 3/2017 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 20.04.2017 klo 15:45-17:25 Paikka Kokoushuone Näkysä, Niskakatu 17, Joensuu Osallistujat Läsnä Isoniemi Veikko I varapuheenjohtaja Ihme Jaana jäsen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Kunnanhallitus 397 05.12.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Kunnanhallitus 05.12.2016 397 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot