Kokousaika kello 16:00-17:55

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Kokousaika kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3: Maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21: Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset 5 21 Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähentämistä koskeva esityksen hyväksyminen 22 Lausunnon antaminen Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 23 Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston Yara Suomi Oy:n ympäristöluvan muutoslupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevista valituksista

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kuivalainen Ville puheenjohtaja poistui klo :n 21 kä sitte lyn aikana Rissanen Päivi varapuheenjohtaja puheenjohtaja :t Ahonen Inkeri jäsen Ollikainen Jussi jäsen Rissanen Viljo jäsen Strömberg Leila jäsen Toivanen Tomi jäsen poissa esteellisenä :n 19 kä sit te lyn ajan Poissa Laukkanen Jukka esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Lötjönen Vesa kunnanjohtaja Muut Hartikainen Ilmari kunnanhallituksen puheenjohtaja Rautiainen Merja kunnanhallituksen edustaja saapui klo :n 18 kä sitte lyn aikana Rytkönen Aapeli nuorisovaltuuston edustaja Nousiainen Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä :t Ollikainen Oiva esittelijä, pöytäkirjanpitäjä :t 18-19, poistui :n 19 käsit te lyn jälkeen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Ahonen ja Jussi Ollikainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ville Kuivalainen Päivi Rissanen puheenjohtaja :t puheejohtaja :t Oiva Ollikainen Matti Nousiainen pöytäkirjanpitäjä :t pöytäkirjanpitäjä :t PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Inkeri Ahonen Jussi Ollikainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21 804/10.03/2014 Viromltk 18 Liitteet Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Ekokem-Palvelu Oy hakee maa-aineslupaa saven ottamiseen Hamulan kylän tilal la Kallio 3:21. Ottamisalue sijaitsee Luvelahdentien länsipuolella (karttaliite). Ottamisalueen pinta-ala on 7,64 ha, kokonaisottomäärä m³, vuotuinen otto m³ ja ottamisaika 10 v. Ko. alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa no Kyseessä on em. ot ta mis alu een laajennus. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Kts. liitteen mukainen päätösehdotus Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Merja Rautiainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ai kana klo Liitteet Karttaliite, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21 Päätös, maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu Oy, Hamula, Kallio 3:21

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8 1200/ /2014 Viromltk 19 Liitteet Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Pekka ja Paula Halonen hakevat maa-aineslupaa soranja hiekan ottamiseen Hamu lan kylän tilalta Halola 21:8. Ottamisalue sijaitsee Siilinjärven taajamasta n. 5 km länteen kantatien 77 varrella (karttaliite). Ottamisalueen pinta-ala on n. 6 ha, kokonaisottomäärä m³ ja ot ta mis aika 10 v. Ottamisalue on osittain Rudus Oy:lle aiemmin myönnetyn maa-ai nes luvan no alueella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Kts. liitteen mukainen päätösehdotus. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että jäsen Tomi Toivanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että toimistoinsinööri Oiva Ollikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Liitteet Karttaliite, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8 Päätös, maa-aineslupahakemus, Halonen Pekka ja Paula, Hamula, Halola 21:8

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 20 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin Vs. ympäristönsuojelupäällikkö esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi seuraavat asiakirjat, ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset sekä kat soo, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin: Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: - Itä-Suomen vesioikeuden vesilain mukainen lupa ja Itä-Suomen alue hal lin to vi ras ton vesilupa / Kallaveden-Unnukan säännöstelyn kuukau si ra port ti, maaliskuu Hyväksymiskirje ; Juurusveden ym vesien yhteistarkkailuohjelman muu tos - Yara Suomi Oy:n kannanottopyyntö sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastaus, Lannoitetehtaan kiertovesialtaan rakentaminen voimassa olevan ym pä ris tölu van puitteissa Savo-Pielisen jätelautakunta: - Muistio jätehuollon aluepalaverista Siilinjärvellä Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikkö: - Päätös kiinteistön jätemaksuista tehdyn muistutuksen joh dos ta ja rakennusten poistamisesta jätehuollon asiakasrekisteristä - Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon jär jes tä mises tä Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy: - Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökset (Vaasan hal lin to-oi keuden päätös ) ja (Vaasan hallinto-oikeuden päätös ) / Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon jätevesien vas taan ot to ve sis töis tä (Juurusvesi ym.) ja Yara Suomi Oy Siilinjärven toi mi paikan tehtaiden ja kaivoksen jätevesien vastaanottovesistöjen (Kuuslahti, Sul kavan jär vi) yhteistarkkailun tulokset maaliskuulta 2015, Jynkänniemen jä te ve denpuh dis ta mol ta otettujen kuormitustarkkailunäytteiden tulokset sekä jak so ra port ti tammi-maaliskuulta Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupa , Pohjois-Savon ELY-kes kuk sen vesien tarkkailuohjelman hyväksymispäätös / Yara Suo mi Oy Siilinjärven toimpaikan Saarisen louhoksen vesistötarkkailu maa liskuul ta Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa , Pohjois-Savon elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje / Kuopion len to aseman järvitarkailutulokset talvelta Siilinjärven ympäristölautakunnan ympäristölupa / Lujabetoni Oy:n Sii lin jär ven tehtaiden pintavesitarkkailussa otettujen näytteiden tu lokset - Pohjois-Savon ympäristökeskuksen päätös (Toivalan maan kaa topaik ka) sekä ympäristölupa ja sen muutos (Tynnörisen maan kaa to paik ka) / Toivalan ja Tynnörisen maankaatopaikkojen ve sis tö vai ku-

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ tuk sen vuosiraportti Siilinjärven kunta, Itä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupa : Kevättömän Panninniemen edustan vesialueen ruoppaustöiden vesistötarkkailu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös / Kallaveden - Unnukan uit to väy län pudotuspaikkojen (mm. Pajulahti) vesistötarkkailun tulokset maa liskuu Yara Suomi Oy, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (Vaa san hallinto-oikeuden päätös ) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ym pä ris tö lu pa : - Sivukiven murskaus vuonna Vedenotto ja kuormitustarkkailu, helmikuu 2015 ja maaliskuu Purnunpuron vedenlaadun seurantatulokset ja Rikastushiekka-alueiden suotovesien tarkkailutulokset Ilmakuormitus, helmikuu 2015 ja maaliskuu 2015 Powerflute Oyj Savon Sellu Oy, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa (Vaasan hallinto-oikeus ): Käyttötarkkailutulokset, helmikuu 2015 Ekokem-Palvelu Oy, Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toi min ta vuonna 2014 Lujabetoni Oy, Siilinjärven ympäristölautakunnan ympäristölupa : - Jätehuollon vuoden 2014 yhteenveto liitteineen Karjalan lennosto ja Finavia, Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa : - Tiedote KANKI15- lento- ja johtokeskusharjoituksesta Finavia, Kuopion lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta; Kuopion lentoaseman ym pä ristö lu van mukainen sotilasilmailua koskeva vuosiraportti 2014 Karjalan Lennoston Rissalan ampumaradata, Pohjois-Savon ym pä ris tö kes kuksen ympäristölupa : - Maanpuolustuskoulutusyhdistys MKP:n ilmoitus ampumaradan poikkeavasta am pu ma-ajas ta lauantaina -sunnuntaina Ilmoitus poikkeamisesta ammunta-aikoihin Rissalan ampumaradan ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2014 Siilinjärven Vesa ry, Siilinjärven viranomaislautakunnan ympäristölupa : Ha mu lan motocross-radan kooste vuoden 2014 käyttötarkkailusta Siilinjärven Urheiluampujat ry, Siilinjärven viranomaislautakunnan ympäristölupa : Ilmoitus KalakukkoCup 1/15 osakilpailusta Raasiossa Vehviläinen Pekka, ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2014 Niskalan tilan ( ) eläinsuoja, suunnitelma kattamattomien säi lö re husii lo jen puristenesteen keräilystä ja varastoinnista Ma. ympäristönsuojelutarkastaja: - Tarkastuspöytäkirja Sujuteam Oy:n jätehuoltotarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Autohuolto Mönkkösen jätehuoltotarkastuksesta

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuspöytäkirja Ratsutila Rantahakan lantahuollon tarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Vuorelan tallin lantahuollon tarkastuksesta - Tarkastuspöytäkirja Kaunisahon tallin lantahuollon tarkastuksesta - Muistio As Oy Siilinjärven Räisälänpuiston vanhojen kattotiilien käytöstä tontin pen ke rei den muotoiluun ja tukemiseen - Kasurilan Ratsutallin lannan patteroinnin tarkastuksen tarkastuslomake - Tarkastuspöytäkirja, murskauksen aloitustarkastus, Rudus Oy, Halolan tuo tanto alue Vs. ympäristönsuojelupäällikkö: - Lausunto Pekka ja Paula Halosen Hamulan maa-aineslupahakemuksesta Asuinrakennuksen purussa syntyvän betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen tie alueen täytössä, muistio Vs. ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt välisenä aikana kunnan val tuus ton hyväksymän toimivaltasäännön 26 :ään perustuen seu raa vat päätökset: - Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Veh ka la , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Huvi la Aejmelaeus , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huolto lai tok sen viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Mar ja mä ki , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Kont ti suo , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan ve si huol to lai toksen vesijohtoverkostoon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Pilke , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vesi joh to ver kos toon, Päätös vesihuoltolain 11 :n mukaisesta vapautushakemuksesta, kiinteistö Kollaa , liittämisvelvollisuus Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vie mä ri ver kos toon, Päätös Hyväksyttiin.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähentämistä koskeva esi tyksen hyväksyminen 1248/ /2014 Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Lemminkäinen Infra Oy on tehnyt esityksen Räimän asfalttiaseman ym pä ris tö lupaan sisältyvään määräykseen (Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös , nro 11/2013/1) perustuen asfalttiaseman hajupäästöjen vä hen tä mi sestä Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiasemalla on Siilinjärven kunnan ym päris tön suo je lu vi ran omai sen antama ympäristölupa (Vaasan hal lin to-oikeus ) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston antama ym pä ris tölu pa (Vaasan hallinto-oikeus ). Molemmat luvat ovat voimassa tois taisek si. Räimän asfalttiaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 9 mukaan Lem min käinen Infra Oy:n tuli jättää Itä-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi sel vitys Räimän asfalttiaseman kierrätysasfaltin käytössä syntyvän hajun vä hen tä mismah dol li suuk sis ta ja suunnitelma vähentämistoimenpiteistä. Yhtiö esitti alue hallin to vi ras ton hyväksyttäväksi selvityksen Räimän asfalttiaseman hajujen le viä mises tä ympäristöön ja esitti hajun vähentämistoimenpiteenä bitumisäiliön täyttöä eri aikaan kuin varsinaista asfaltin valmistusta. Aluehallintovirasto antoi pää tök sen, jossa on seuraavat hajupäästöjen vähentämistä koskevat mää räykset: 1) Bitumisäiliön hönkäkaasut on otettava talteen ja/tai käsiteltävä haitattomaksi tar koi tuk seen sopivalla tekniikalla. Tavoitteena on, että lähimmissä häiriintyvissä koh teis sa hajuyksikköpitoisuus ei ylitä pääosin 2 OU/m 3. Esitys käytettävästä hajupäästöjen vähennystekniikasta ja tekniikan puh dis tus tehos ta on tehtävä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuo den 2013 loppuun mennessä. Esitykseen on liitettävä selvitys bitumisäiliön ha ju pääs töis tä eri tuotantotilanteissa ja päästöjen leviämisestä ympäristöön. Toimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi on tarvittaessa selvitettävä myös mui den päästölähteiden kaasujen ja hajapäästöjen, esimerkiksi massaradan ja kuor mauk sen, hajupäästöjen talteenottoa ja käsittelyä. 2) Lupamääräyksessä 1. edellytetty hajupäästöjen vähentäminen on toteutettava vuo den 2014 tuotantokauden aikana. Tätä ennen bitumisäiliön täyttö on tehtävä pää sään töi ses ti asfalttituotannon ulkopuolisena aikana huomioiden as falt ti asemal le määrätyt toiminta-ajat. Bitumisäiliön saa täyttää asfalttituotannon aikana enin tään kaksi kertaa viikossa, josta toinen kerta saa olla kierrätysasfaltin tuo tantoa. Aluehallintoviraston päätöksessä annettujen hajupäästöjen vähentämistä kos kevat määräykset tulivat lainvoimaisiksi valituskäsittelyn jälkeen (Vaasan hal lin to-oi keu den päätös ). Uuteen ympäristönsuojelulakiin (527/2014)

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ pe rus tuen Räimän asfalttiaseman lupa- ja valvontaviranomainen on Siilinjärven kun nan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen asfalttiaseman molempien voimas sa olevien ympäristölupien osalta. Tähän perustuen neuvottelussa (Ympäristönsuojelupäällikön muistio ) sovittiin, että Lemmin käi nen Infra Oy jättää esityksen hajupäästöjen vähentämisestä Siilinjärven kun nan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Hajupäästöjen vähentämistä koskevat selvitykset Hajupäästöjä ja hajujen leviämistä on tehty seuraavat selvitykset: - FCG Finnish Consulting Group Oy, Räimän asfalttiaseman hajuselvitys , - Symo Oy, Räimän asfalttiaseman päästöselvitys 2011, yhteenvetoraportti Enwin Oy, Räimä, Siilinjärvi, Asfalttiaseman hajujen leviäminen, Le viä mis mal litar kas te lu sekä täydennykset , ja Lähimpien asuinrakennusten kohdalla hajuyksikköpitoisuuden pienentämiseksi En win Oy on tutkinut bitumisäiliön huohotinputken korkeuden jatkamista 17,5 met ris tä 30 metriin (Leviämismallitarkastelun täydennykset ja ). Toi men pi teel lä saavutettaisiin hajuyksikköpitoisuuden väheneminen bitumisäiliön täyt tö ti lan tees sa, kun asfalttiasema ei ole toiminnassa. Asfalttiaseman toimiessa eten kin kierrätysasfalttia valmistettaessa huohotinputken jatkaminen ei sel vi tyksen mukaan ole riittävä toimi. Enwin Oy esittänyt raportissa myös seuraavia muita mahdollisia hajun vähentämiskeinoja: 1) Selvitetään mahdollisuuksia säiliön syrjäytyshöngän keräykseen siten, että se joh det tai siin takaisin korvausilmaksi säiliöautoon täytön aikana. 2) Selvitetään mahdollisuudet johtaa hönkäputki aseman rumpu-uunin polttimen il man ot toon. Tällöin haju ei leviäisi ympäristöön vaan käytettäisiin polttoilmana as fal tin teon aikana. 3) Tutkitaan hönkäkaasun puhdistusmahdollisuuksia esim. jäähdyttämällä ha jukaa su lämmönvaihtimessa ja johtamalla se pesurin läpi 4) Hönkäkaasun hajujen adsorptio esim. aktiivihiileen tai muuhun sopivaan adsorp tio ai nee seen. 5) Selvitetään mahdollisuuksia siihen, että bitumi tuotaisiin asfalttiasemille ns. vaih to kont ti na, jolloin erillistä bitumisäiliön täyttöä ei tarvittaisi. Lemminkäinen Infra Oy on todennut antamassaan selvityksessä, että edel lä esitetyistä vaihtoehdoista hönkäkaasun puhdistaminen jäähdyttämällä ja kaa su pe su ris sa olisi mahdollinen vaihtoehto ja kohtuullisesti toteutettavissa. Hajupäästöjen vähentämistä koskeva esitys Lemminkäinen Infra Oy esittää, että Räimän asfalttiaseman hajupäästöjen vähen tä mi sek si bitumisäiliön hönkäkaasut käsitellään hajusteella (Perfume Pinette Al, havun tuoksu). Hönkäkaasut johdetaan vesisäiliöön, jossa vesiliuoksena oleva hajustekemikaali muuttaa hönkäkaasun hajua havun tuoksulla. Säiliöstä hönkä kaa su johdetaan suoraan ilmaan. Kyseinen tekniikka on ollut käytössä Lahden as falt ti ase mal la vuoden 2014 päällystyskaudella. Lemminkäinen Infra Oy:n kä sityk sen mukaan tulokset tekniikan käyttöön liittyen olivat hyviä. Järjestelmä raken ne taan Räimän asfalttiasemalle keväällä 2015 heti kauden alussa. Mikäli näin ei saavuteta riittävää tulosta, asfalttiasemalla tutkitaan matalalämpötekniikan sovel ta mis ta laitokseen. Massan valmistuksen lämpötilan alentaminen vähentää ha ju pääs tö jä. Matalalämpötekniikan käyttöönotto vaatii laitoksen tekniikan muutta mis ta.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Esityksen käsittely Esitys tuli vireille (asianumero 1248/2014). Suunnitelma-asiakirjat olivat nähtävillä Asian vireilläolosta tiedotettiin lähettämällä asian vireil lä oloa koskeva kuulutus asfalttiaseman läheisyydessä oleville asuinja loma-asuntokiinteistöille (27 kiinteistöä, 36 kirjettä). Viranomaislautakunta järjes ti asiaa koskevan esittely- ja kuulemistilaisuuden Ahmon koululla. Ti lai suu teen ei saapunut yhtään asiaosaista. Esityksestä ei jätetty muistutuksia ei kä mielipiteitä. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Siilinjärven viranomaislautakunta hyväksyy Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalt ti ase man hajupäästöjen vähentämistä koskevan esityksen seuraavasti: Bitumisäiliön hönkäkaasujen hajustamiseen liittyen Lemminkäinen Infra Oy:n on sel vi tet tä vä asfalttiaseman hajutilanteen muuttumista asfalttiaseman tontin rajalla ja lähimmillä asuinkiinteistöllä asfalttiaseman eri käyttötilanteissa (bitumisäiliön täyt tö, asfaltin valmistus ja uusioasfaltin valmistus). Selvitystä koskeva raportti on esi tet tä vä mennessä Siilinjärven viranomaislautakunnalle. Raportissa on esitettävä jatkotoimenpiteet (esimerkiksi matalalämpötekniikan käyttöönotto as falt ti ase mal la ja hönkäkaasujen puhdistus jäähdyttämällä ja johtamalla ne pesu rin läpi) hajupäästöjen vähentämisestä, mikäli selvityksen perusteella bi tu misäi liön hönkäkaasun hajustaminen ei vähennä hajuhaittaa riittävästi. Perustelut: Räimän asfalttiaseman aiheuttama hajuhaitta lähimmillä asuinkiinteistöillä on luon teel taan ympäristönsuojelulain tarkoittamaa viihtyisyyshaittaa. Hajun muut tami sel la vähemmän epämiellyttäväksi voidaan viihtyisyyshaittaa pienentää. Teh tyjen hajun leviämismalliselvitysten mukaan hajupäästöjä aiheuttavat myös sa vupiip pu pääs töt (etenkin kierrätysasfalttia valmistettaessa) sekä asfaltin massarata, kuor maus ja varastosiilot. Bitumisäiliön hönkäkaasun käsittely ei vaikuta näihin pääs töi hin, vaan niitä voitaisiin vähentää mm. matalalämpötekniikan käyt töönotol la. Bitumisäiliön hönkäkaasun puhdistaminen jäähdyttämällä ja johtamalla pesu rin läpi olisi Lemminkäinen Infra Oy:n mukaan mahdollinen vaihtoehto hön käkaa sun aiheuttaman hajuhaitan vähentämiselle. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan hajun vähentämistoimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi on tarvittaessa selvitettävä myös muiden päästölähteiden, esimerkiksi mas sa radan ja kuormauksen, hajupäästöjen talteenottoa ja käsittelyä. Tällä perusteella ha ju ti lan teen muuttumista on selvitettävä ja esitettävä jatkotoimenpiteet ha ju haitan vähentämiseksi, mikäli hönkäkaasun hajustaminen ei ole riittävä toimenpide. Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että puheenjohtaja Ville Kuivalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja pu heen joh ta ja na jatkoi varapuheenjohtaja Päivi Rissanen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Lausunnon antaminen Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muu tos eh dotuk ses ta 425/ /2014 Viromltk Liitteet 5-6 Valmistelija/lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puhelin Konserni- ja maankäyttöpalvelut ovat lähettäneet viranomaislautakunnalle tie doksi ja mahdollista lausuntoa varten Pyöreälahden asemakaavaluonnoksen ja asema kaa van muutosluonnoksen. Muutosluonnos koskee Haaparinteen ase ma kaavan korttelia 8300 ja Metsäkoulun asemakaavan katualuetta. Liitteenä 5 on päivätty kaavakartta ja liitteenä 6 kaavaselostus. Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa seuraavan lau sun non Pyöreälahden asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muu tosluon nok ses ta: Pyöreälahden asemakaavoittaminen (vrt. MRL 50 ja 51 ) on yh dys kun ta ra kenteen kannalta perusteltua. Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien varressa. Alu een maankäytön suunnittelun ja siten myös kaavatalouden haasteena ovat alu een maaperäolosuhteet, alueen sijainti Iso-Jälän valuma-alueella, suun nit te lualu eel la ja sen lähialueella olevat liito-oravareviirit sekä Viitosen ja Savon radan lii ken teen aiheuttama meluhaitta. Alueen maaperä on haasteellista sekä ra ken tami sen näkökulmasta että rakentamisen vaikutusten näkökulmasta. Osa alueen maa pe räs tä on vaikeasti rakennettavaa. Näillä alueilla on jokaisen rakennuksen koh dal la tehtävä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset perustamistavan rat kai se mista varten. Myös putkijohtojen rakentaminen edellyttää erityisiä perustamistoimia. Kaa va se los tuk sen mukaan alueen rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat on tarkoi tus käyttää meluvallin rakentamiseen. --- Radan varressa maaperä soveltuu me lu val lin rakentamiseen.. Lautakunta toteaa, ettei se ole voinut varmistua siitä, voi daan ko meluvalli rakentaa alueella massanvaihdossa syntyvästä maa-ai nekses ta ja mikä on alueen massatasapaino. Suunnittelualue on Iso-Jälä -nimisen järven valuma-alueella. Uuden, Poh jois-sa von ELY-keskuksen julkaiseman järvien ja jokien tilaluokituksen mukaan Iso-Jälän ekologinen tila on edelleen hyvä. Järven itärannalla, ve den hankin nan kannalta tärkeällä Jälänniemen pohjavesialueella olevalla Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen Jälänniemen vedenottamolla on Pohjois-Savon ELY-keskuk sen tekemien selvitysten mukaan pohjaveden pinta ympäri vuoden huo mat tavas ti alempana kuin Iso-Jälän vedenpinta. Selvitysten mukaan rantaimeytyminen poh ja ve den ot ta mol la on mahdollista (Pohjois-Savon vedenottamoiden ran taimeyty mis- ja tulvariskikartoitus -raportti, 2012). ELY-keskus jatkaa ran ta imey ty missel vi tyk siä Jälänniemen vedenottamolla. Iso-Jälän länsirannalla on va paa-ajanasun to ja. Viranomaislautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavoitettavan alueen maa pe rän eroosiohaitat ehkäistään niin, että samentumahaitat Iso-Jälässä ja samen tu ma hait to jen vaikutukset Jälänniemen vedenottamolla ehkäistään. Lisäksi lau ta kun ta esittää, että kunnan vesihuoltolaitoksen Pyöreälahden jä te ve si pump-

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ paa mon (J9) varausta laajennetaan siten, että pumppaamolle voidaan rakentaa ny kyis tä suurempi ylivuotoallas. Kaavaluonnoksen mukaan rakennettavan alueen hulevedet johdetaan kahdelle hu le ve sien käsittelyyn varatulle pintavalutuskentälle ja edelleen Iso-Jälään. Lä hivir kis tys alueik si (VL) varatuilla alueilla olevat hule-merkinnällä olevat pin ta va lutus ken tät rajautuvat Iso-Jälään laskeviin uomiin, missä maakerrokset ovat kaikkein löyhimmät (vrt. selostuksen kohta 1.3.2). Kun edellä mainitun lisäksi otetaan huo mi oon, että eteläisemmän uoman, Tervapuron kautta kulkee vedet yli 200 heh taa rin valuma-alueelta, lautakunta pitää välttämättömänä, että eroo sio hait tojen ehkäisemiseksi purolaaksot jätetään rakentamisen ulkopuolelle (vrt. kaa vase los tuk sen kohta 3.4.5). Uomien rakentamiseen vaikuttaa se, ovatko kaa va-alueel la kulkevat uomat vesilain (587/2011) 1:3.1,5 :n tarkoittamia puroja vaiko 1:3.1,6 :n tarkoittamia noroja ja ovatko ne luonnontilaisia. Vesilain 3:2.1,7 :n mu kaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai ve si ympä ris töä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos vaarantaa puron uo man luonnontilan säilymisen. Vesilain 2:11.1 :n mukaan muualla kuin Lapin maa kun nas sa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lautakunta esittää, että suunnit te lu alu een kautta kulkevien uomien status ja luonnontilaisuus arvioidaan ja että arvioinnin perusteella tarkastellaan mahdollisten uomiin kohdistuvien toi men pitei den luvanvaraisuus. Liito-oravan suojelu on lautakunnan arvion mukaan otettu asemakaavatyössä hyvin huomioon. Savon radan aiheuttamaa meluhaittaa pyritään vähentämään rakentamalla me luval li radan varteen. Savon rata on Pohjois-Savon maakuntakaavassa merkitty Sii lin jär ven alueella kaksiraiteiseksi, nopean junaliikenteen radaksi (nopeus km/h). Lausunnolla olevasta aineistosta ei käy selville, mahdollistaako luonnok sen mukainen maankäyttö ns. tuplaraiteen rakentamisen ja onko suunniteltu me lu val li riittävä torjumaan myös ns. tuplaraideliikenteen aiheuttaman me lu haitan. Tältä osin meluntorjuntatarkasteluja on tarkennettava. Tehtyjen melulaskelmien mukaan meluvallin harja kohoaa 4 metriä radan pin nasta. Kun rata on penkereellä, lautakunta esittää, että kaavan jatkotyössä laaditaan ha vain ne ku via meluvallin vaikutuksesta kaava-alueen maisemakuvaan ja ve sistö nä ky miin. Lisäksi viranomaislautakunta tuo esille seuraavaa: Alueen kautta kulkeviin valumiin vaikuttaa Mustikkamäkeä enemmän Soidin mä ki, mistä vedet virtaavat Iso-Jälään suunnittelualueen kautta kul kevaa Tervapuroa pitkin (vrt. kaavaselostuksen kohdat ja 1.5.1). Alueen ilmanlaadusta on Ilmatieteen laatimassa, vuonna 2007 val mis tunees sa hiukkaspäästöjen leviämislaskelmia koskevassa raportissa ja vuon na 2008 valmistuneessa typenoksidipäästöjen leviämislaskelmia koske vas sa raportissa (vrt. kaavaselostuksen kohta ilmalaatu). Päiväkotirakentamista koskevat merkinnät poikkeavat kaavaselostuksessa kaa va kar tas sa esitetystä; kaavaselostuksen kohdan mukaan on varaus sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort te li alueel le (YS-1), kaavakartassa asuinpientalojen ja julkisten lähipalvelujen kort te li alu eel le (AYL-2).

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Päätös Viromltk Liite Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Erja Soranta. Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Kunnanhallitus on kokouksessa asettanut nähtäville Pyöreälahden ase ma kaa van ja asemakaavan muutoksen (liite). Asemakaavaehdotukseen on teh ty luonnosvaiheeseen verrattuna mm. seuraavia tarkistuksia: Asemakaava-alueelle on tehty melu-, tärinä-, maaperä- ja hulevesiselvitykset. Ase ma kaa va kart taan on varattu aluevaraukset mm. meluvallille ja hulevesien vii vy tys alueil le. Asemakaavaluonnoksessa seututielle 559 osoitettu uusi pohjoinen ajo neu voliit ty mä on poistettu. Asemakaava-alueella sijaitsevia korttelialueita sekä katualueita on muotoiltu uu del leen pohjoisen ajoneuvoliittymän poistamisen vuoksi sekä melu-, tärinä-, maa pe rä- ja hulevesiselvitysten tulosten perusteella. Asemakaavaan on merkitty varaus Pyöreälahden jätevesipumppaamon yli vuoto al taan laajentamiselle. Asemakaava-alueen eteläosassa sijaitsevan metsäalueen läpi kulkeva kevyen lii ken teen väylä on osoitettu suoraan Pyöreälahdentieltä Kortepolulle. Konserni- ja maankäyttöpalvelut on varannut viranomaislautakunnalle mah dol lisuu den antaa lausuntonsa ehdotuksesta. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa seuraavan lau sun non Pyöreälahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muu tos ehdo tuk ses ta: Kaavatyön tavoitteita on täsmennety. Kaavatyön pohjana olevia selvityksiä ja perus tei ta on täydennetty. Täydennyksiin sisältyy muun muassa tarkennettu me lusel vi tys, tärinäselvitys, hulevesien halintaa koskeva suunnitelma sekä täy den netty maaperäselvitys suunnitellulle meluvallin rakennusalueelle. Vi ran omais lau takun ta toteaa, että kaavan jatkotyössä on otettu huomioon kunnan ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen kaavaluonnoksesta antama lausunto. Alueen meluolosuhteiden hallinta perustuu tieliikennemelun osalta seututien 559 no peus ra joi tuk sen alentamiseen 60 km/h, asumiseen varattujen korttelialueiden si joit te luun sekä asuntojen sisämeluolosuhteiden osalta myös rakenteellista melun tor jun taa koskeviin kaavamääräyksiin. Rautatieliikenteen osalta meluntorjunta pe rus tuu suurelta osin rakennettavaan meluvalliin sekä asumiseen varattujen kort te li aluei den sijoitteluun ja asuinrakennusten rakenteelliseen meluntorjuntaan. Vi ran omais lau ta kun ta toteaa, että meluntorjunnan jättäminen osittain eril lis pienta lo jen korttelialueilla rakennuslupavaiheeseen on haasteellista rakentajille ja pitää tärkeänä, että kaava-alueen rakentamistapaohjeissa annetaan tarpeellinen ja riit tä vä ohjeistus asuinrakennusten rakenteelliselle ääneneristävyydelle ja ulko-oles ke lu aluei den meluntorjunnalle. Rakennuslupavaiheessa asiaan tulee kiinnit tää erityistä huomiota. Radan varteen rakennettava meluvalli vaatii vuosittaista seu ran taa mm. vallin painumisen havaitsemiseksi.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Hulevesien hallinta perustuu pääosin keskitettyyn ratkaisuun, jossa hulevedet kerä tään viivytysaltaisiin tai johdetaan pintavalutuskenttiin ennen niiden johtamista Iso-Jä lään. Lisäksi rakentamistapaohjeissa ohjeistetaan rakentajia hulevesien hal lin taan niiden syntypaikoilla. Alueen nykyiset ojauomat jätetään pääosin raken ta mi sen ulkopuolelle. Viranomaislautakunta pitää tärkeänä, että Iso-Jälään koh dis tu vien kiintoainesvalumien estämiseksi hulevesien viivytysaltaat ja -alueet ra ken ne taan ainakin osittain valmiiksi jo alueen rakentamisen ensivaiheessa. Viivy tys al taat tulee toteuttaa siten, että ne poistavat alueen rakentamisvaiheessa syn ty vää kiintoainesta Iso-Jälään purettavasta hulevedestä. Päätös Hyväksyttiin. Liitteet Kaavakartta määräyksineen, Pyöreälahden asemakaavaehdotus

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Viranomaislautakunta Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston Yara Suomi Oy:n ympäristöluvan muutoslupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevista valituksista 938/ /2014 Viromltk 23 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen Yara Suomi Oy:n Siilin jär ven toimipaikan ympäristöluvan muutoksesta, joka koski kaivoksen An samäen ja Itäläjityksen sivukivialueiden laajentamista, Sikopuron siirtämistä ja toimin nan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Päätöksellä alue hal lin to viras to muutti ja täydensi Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman ym pä ris tö lu van (päätös nro 79/06/2, Vaasan hallinto-oikeuden antama pää tös nro 07/0387/1) lupamääräyksiä ja antoi toiminnan aloittamisluvan ennen lu pa pää tök sen lainvoimaiseksi tuloa sekä myönsi vesitalousluvan Sikopuron siirrol le ja antoi valmisteluluvan Sikopuron siirtoa valmisteleville töille. Ympäristölupapäätöksestä on jätetty kolme valitusta. Valituksissa otetaan muun ohes sa kantaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa sekä luvan mukaisen toiminnan aiheuttamiin haittoihin, kuten pölyhaittoihin ja eten kin Itäläjityksen aiheuttamiin meluhaittoihin ja meluraja-arvojen mahdollisiin ylit ty mi siin loma-asuntokiinteistöillä Kortteisen alueella. Itä-Suomen aluehallintovirasto on varannut Siilinjärven kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel le mahdollisuuden antaa vastineensa tehtyjen valitusten johdosta. Muita lähtötietoja Siilinjärven viranomaislautakunta antoi lausunnon Itä-Suomen aluehal lin to vi ras tol le Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan sivukiven lä ji tys alueiden laajentamista koskevasta ympäristöluvan muutoshakemuksesta, ve si ta louslu pa ha ke muk ses ta ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Lausunnossa todet tiin muun muassa, että sivukiven kuljetuksen ja läjityksen keskeisimmät vai kutuk set ovat melu- ja pölyhaitat. Lautakunta totesi, että hakemuksessa ei osoitettu me lu sel vi tyk sin tahi muutoinkaan, että uudella läjitystekniikalla, missä sivukivestä aluk si rakennetaan läjitysaluetta kiertävä 20 metriä korkea louhepenger (me lu valli), voitaisiin vaikuttaa merkittävästi melutasoihin Itäläjityksen lähiympäristössä. Lau ta kun ta viittasi YVA-selostuksen kohtaan ja totesi, että Itäläjityksen laajen nus suuntautuu alueelle, missä jo nykyisen läjityksen aiheuttamat melutasot päi väl lä ja yöllä ylittävät ympäristöluvassa loma-asumiselle asetetut raja-arvot tahi melutasot ovat raja-arvojen tasalla. Hakemuksessa esitetty Itäläjityksen laa jennuk sen meluvaikutusten tarkkailu jatkuvatoimisilla mittauksilla lähimmillä asuinkiin teis töil lä ja vapaa-ajan kiinteistöillä on tarpeen, mutta se ei ole riittävä toimi me lu hait to jen ehkäisemiseksi. Lautakunta piti välttämättömänä Itäläjityksen aiheut ta mien meluhaittojen vähentämistä voimassa olevassa ympäristöluvassa ase tet tu jen raja-arvojen saavuttamiseksi. Jos teknisillä keinoilla ei saavuteta voimas sa olevan ympäristöluvan raja-arvoja, on meluhaitan vähentämiseksi sel vi tettä vä Itäläjityksen vuorokautisen ja viikottaisen toiminta-ajan rajoittamista. Si vu kiven murskaus on sijoitettava siten, että sen aiheuttama melu ei lisää meluhaittaa asun noil la eikä loma-asunnoilla. Pölyhaittoihin liittyen lautakunta totesi, että sääolosuhteet vaikuttavat keskeisesti pö lyn leviämiseen, mikä on todettu viimeksi Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toi mi-

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ pai kal la maaliskuun 2014 pölyepisodissa. Episodiin liittyvässä päi vätys sä toiminnanharjoittajan selvityksessä käy esille, että pölyntorjuntatoimia vaikeut ti vat pakkanen ja tiestön suuri määrä (tietä noin 20 km, teiden leveys m). Hakemuksessa tiestön pölyntorjunta perustuu kastelulle. Vi ran omais lau takun ta katsoi, että Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan kaivosalueella mukaan luet tu na nyt tarkasteltavana olevat sivukivialueiden laajennukset on varauduttava no pei siin, kaikissa sääolosuhteissa käytettäviin ja tehokkaisiin pö lyn tor jun ta toimiin. Lautakunta totesi, että niin ympäristönsuojelulain kuin vesilainkin pääsäännön mu kaan toiminnan/hankkeen aloittaminen/muuttaminen edellyttää luvan lain voimai suut ta. Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan viimeisimpien laajennusten (vuon na 2013 kipsin läjitysalueen laajennus, vuonna 2012 Saarisen avolouhos) ai ka tau lu tus on johtanut siihen, että toiminta on aloitettu ei-lainvoimaisella luvalla. Vi ran omais lau ta kun ta korosti kaivostoiminnan vaativan pitkäjännitteistä suun nitte lua myös toiminnan vaatimiin lupaprosesseihin liittyen. Vs. ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus Siilinjärven ympäristölautakunta esittää vastineenaan Yara Suomi Oy:n Sii lin järven toimipaikan sivukiven läjitysalueiden laajentamista koskevasta ym pä ris tö luvas ta, vesitalousluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle jä te tyis tä valituksista seuraavaa: Itä-Suomen aluehallintoviraston antamassa ympäristölupapäätöksessä on täyden net ty melua koskevaa ympäristölupamääräystä 15 sivukivialueiden laa jennuk sen työaikoja koskevalla lupamääräyksellä sekä annettu melun jat ku va toi mista seuraamista koskeva lupamääräys 23 h). Lupamääräyksessä 15 on todettu ylei ses ti, että luvan saajan on ryhdyttävä tarvittaessa toimiin ympäristömelun vähen tä mi sek si. Viranomaislautakunta toteaa, että lautakunta ei ole edelleenkään va kuut tu nut meluntorjuntatoimien riittävyydestä Kortteisen alueen lo ma-asun tojen osalta. Lautakunta pitää todennäköisenä, että ympäristöluvassa annetut melu ra ja-ar vot ylittyvät. Tällä perusteella lautakunta toteaa, että lupamääräystä 15 tu li si täydentää siten, että luvan saaja velvoitetaan esittämään Pohjois-Savon ELY-kes kuk sel le suunnitelma tarvittavista meluntorjuntatoimista, mikäli val von tavi ran omai set toteavat meluraja-arvojen ylittyvän määräyksen 23 h) mukaisessa me lu seu ran nas sa. Lupamääräyksessä 15 on annettu yleisellä tasolla määräys huolehtia riittävistä pö lyn tor jun ta toi mis ta. Viranomaislautakunta katsoo, että ympäristöluvan määräys ei ole riittävä, vaan luvan saaja tulisi velvoittaa tekemään Pohjois-Savon ELY-kes kuk sel le yksityiskohtainen suunnitelma, jolla luvan saaja varautuu kaivos alu eel la nopeisiin, kaikissa sääolosuhteissa käytettäviin ja tehokkaisiin pö lyntor jun ta toi miin. Aluehallintoviraston antamassa ympäristölupapäätöksessä on annettu toiminnan aloit ta mis lu pa ja vesitalousluvan osalta valmistelulupa ennen päätöksen lain voimai sek si tuloa. Viranomaislautakunta viittaa lupahakemuksesta antamaansa lausun toon ja korostaa edelleen, että kaivostoiminta vaatii pitkäjännitteistä suun nitte lua myös toiminnan vaatimiin lupaprosesseihin liittyen ja toiminnan aloittaminen vaa tii pääsääntöisesti lainvoimaista ympäristölupaa. Viranomaislautakunta katsoo, että tässä tapauksessa toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksiä noudattaen, kos ka Itäläjityksen osalta Sikopuron siirtoa koskeva vesitalousluvan ehto (val miste lu lu pa) käytännössä rajoittaa läjitysalueen laajennuksen käyttöönottoa ennen pää tök sen lainvoimaiseksi tuloa.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Päätös Hyväksyttiin.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakuohje Siilinjärven kunnan viranomaislautakunnan kokouspäätöksiin Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Pykälät: 20 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n mu kaan päätöksellä, josta saa valittaa, tar koitetaan toi men pi det tä, jolla asia on rat kaistu tai jätetty tutkimat ta. Pykälät: 22, 23 Kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimus Pykälät: - Kuntalain (365/1995) 89 :n mukaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku luessa päätöksen tiedok si saan nista ja toi mi tet ta va virka-aikana (kello 8:00-15:45) Siilinjärven kun nan viranomaislauta kunnalle, PL 5, Siilinjärvi (käyntiosoite: Ka surilan tie 1, Siilinjärvi); sähkö posti: fak si: Kunnallisvalitus Pykälät: - Hallintovalitus Pykälät: Pykälät: - Pykälät: - Pykälät: 21 Kuntalain (365/1995) 90 :n mukaan päätökseen voi hakea muutosta kunnal lisvalituksella Itä-Suo men hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käynti osoite Puijonkatu 29 A, 2. kerros Kuopio); sähköposti: faksi: Kunnallis valitus on teh tä vä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Maa-aineslain (555/1981) mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta kirjalli sella vali tuksella Itä-Suo men hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käyn tiosoite: Pui jon katu 29 A, 2. ker ros Kuopio); sähköposti: faksi: Va litusaika on 30 päi vää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöytäkirjanotteeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen päätök seen voi ha kea muutosta kirjallisella vali tuksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta, PL 1744, Kuopio (käyn ti osoi te: Pui jon ka tu 29 A, 2. kerros Kuopio); sähköposti: faksi Va li tus ai ka on 30 päivää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöy tä kir jan ot tee seen. Vesilain (587/2011) mukaiseen päätökseen voi hakea muu tosta kirjalli sella va lituksella Vaasan hallinto-oikeudelta, PL 204, Vaasa (käynti osoite: Korshol man puis tikko 43, Vaasa); säh kö pos ti osoi te: faksi: Valitusai ka on 30 päi vää. Yk sityis koh tai nen valitusosoitus ohjeistetaan pöytäkirjanotteeseen. Ympäristönsuojelulain (86/2000, alkaen 527/2014) mukaiseen päätökseen voi hakea muu tosta kirjallisel la va li tuk sel la Vaasan hallinto-oikeudelta, PL 204, Vaa sa (käyn ti osoi te: Korshol manpuistikko 43, Vaasa); sähköpostiosoite: faksi Valitusaika on 30 päivää. Yksityiskohtainen valitusosoitus oheistetaan pöy täkir jan ot tee seen. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suo ritteista perittävistä mak suista annetun lain mukaan muu tok sen ha ku asian käsittelystä hallin to-oikeudes sa voidaan periä oi keu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkellä 97 eu roa. Lisätietoja Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje muun muassa oikaisuvaatimus-/valitusoikeudesta, muutoksenhakukirjelmän sisäl löstä ja liitteistä sekä oikaisu vaatimuksen/valituskirjelmän toimittamisesta oheistetaan pöy tä kir jan ot teeseen.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot