Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010"

Transkriptio

1 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy

2 Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit (EU, pohjoismaiset ja kotimaiset), joiden kautta voidaan myöntää tukea kulttuurimatkailun monipuoliseen kehittämiseen, niin tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan, koulutukseen kuin liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. Kaikkiin mainittuihin kehittämisen osa-alueisiin löytyi sopivia rahoitusohjelmia. Lisäksi löytyi ohjelmia, joiden kautta voidaan tukea aihealueen viestintää. Selvitys on tarkoitettu helpottamaan rahoitusmahdollisuuksien etsijää. Jokaisesta ohjelmasta on esitetty ohjelman nimi, lyhyt sisältökuvaus ja reunaehdot, kenelle rahoitusta voidaan myöntää, hakuaika, tuen koko/määrä, lisätietoja antavan nettisivun osoite ja /tai taho sekä esimerkki rahoitetusta hankkeesta (mahdollisuuksien mukaan kulttuurimatkailusta), joka antaa käsityksen siitä mihin rahoitusta voidaan myöntää. Hakija voi etsiä lisätietoa, esimerkiksi ohjelma-asiakirjat ja muut ohjeistukset, lisätietoa-kohdassa mainitulta nettisivulta ja/tai kääntyä suoraan rahoittajan puoleen. Kulttuurimatkailu sinällään oli harvoin ohjelmien painopistealueena. Kuitenkin kulttuurimatkailuun liittyviä toimintoja on mahdollisuus tukea kaikkien tässä selvityksessä esitettyjen ohjelmien kautta. Rahoitusohjelmien monipuolinen käyttö edellyttää yhteistyötä matkailun ja kulttuurin toimijoiden välillä, jotta toiminnan kehittämisessä voidaan huomioida molempien toimijoiden kannalta välttämättömät osaalueet, ja näin edelleen saadaan aikaan kokonaisvaltaisempia lopputuloksia. Voimakasta lobbausta kulttuurimatkailun ja sen liiketoiminnallisen kehittämisen tärkeydestä tarvitaan, jotta olemassa olevien ohjelmien käyttö onnistuu ongelmitta. Uusia ohjelmia valmisteltaessa tulisi näissä varmistaa kulttuurimatkailun näkyvyys. Osa ohjelmista on selvityksen perusteella suunnattu ammattimaiselle hankehakijalle, sillä hankkeen valmistelu ja sen hallinnointi on tehty hyvin haasteelliseksi. Kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivia rahoitusohjelmia ja -instrumentteja on olemassa, mutta niiden näkyvyyteen, löydettävyyteen, käyttäjäystävällisyyteen ja yksinkertaisempiin hakuohjeisiin tulee panostaa. 1

3 Sammandrag Utredning om finansieringsprogram som lämpar sig för kulturturism Detta utredningsarbete har kort sammanfattat de varierande program och instrument (EU, nordiska och inhemska) genom vilka man kan bevilja understöd för mångsidig utveckling av kulturturism inom såväl forskning, produktutveckling, innovationsverksamhet, utbildning som kunnande som hänför sig till affärsverksamhet. Man hittade finansieringsprogram som lämpar sig för samtliga ovan nämnda delområden. Dessutom hittade man program genom vilka man kan understöda ämnesområdets kommunikation. Utredningen ska underlätta den sökandes uppgift att hitta finansieringsmöjligheter. Av var och ett program presenteras programmets namn, kort innehållsbeskrivning och randvillkor, vem kan beviljas finansiering, ansökningstid, understödets storlek/belopp, adressen till den webbplats och/eller den som lämnar ytterligare uppgifter samt ett exempel på ett finansierat projekt (kulturturismprojekt när så är möjligt) som ger en uppfattning om vad finansiering kan beviljas till. Ansökaren bör dessutom leta efter ytterligare information, t.ex. programdokument och andra anvisningar, från den nämnda webbplatsen i punkten ytterligare information och/eller vända sig direkt till finansiären. I och för sig är kulturturism sällan ett insatsområde inom programmen. Emellertid är det möjligt att understöda funktioner som hänför sig till kulturturism genom alla de program som presenteras i denna utredning. Mångsidig användning av finansieringsprogrammen förutsätter samarbete mellan aktörerna inom turism och kultur så att man vid utvecklandet av verksamheten kan beakta de mest nödvändiga delområden för båda parterna och på så sätt åstadkomma mer helhetsbetonade resultat. Kraftig lobbning för vikten av utveckling av kulturturism och dess affärsverksamhet behövs för att existerande program kan användas utan problem. Dessutom bör man säkerställa kulturturismens synlighet då man bereder nya program. En del av programmen är enligt utredningen riktade till professionella projektsökande, eftersom man har gjort det väldigt utmanande att bereda och förvalta ett projekt. Det existerar finansieringsprogram och - instrument som lämpar sig för utvecklande av kulturturism, men man bör satsa på deras synlighet, upptäckbarhet, användarvänlighet och enklare ansökningsanvisningar. 2

4 Summary An overview of funding programmes and schemes suitable for development of cultural tourism This overview has gathered together different types and levels of funding programmes and schemes (EU, Nordic, domestic) through which support and aid can be granted for the holistic and versatile development of cultural tourism such as research, product development, innovation activities, education and business skills. There are funding available for all of these areas of development and programmes through which communication activities can be supported. This overview is meant to help those who are looking for funding opportunities. Every programme/scheme has been presented by name, short description and framework, and outlines eligibility for funding, the application timetable, the amount of aid available, sources of relevant information, and examples of past disbursements. In addition to this information, the applicant must still look at details of programme documents and the particular advice given by the relevant authorities. Cultural tourism, as such, is very rarely the main focus of a programme but its different functions of can be supported through all the programmes and schemes covered in this overview. To use funding in versatile ways, requires networking and co-operation between various actors in tourism and in other cultural sectors otherwise not all the necessary development elements will be achieved and the approach will not be holistic. To be able to use these programmes effectively, more and stronger lobbying for cultural tourism and its commercial importance is required. In addition, when new funding programmes are prepared, the visibility of cultural tourism must be emphasized. It was found that parts of the programmers are clearly aimed at professional applicants because preparing the applications, and the related administration, are really quite demanding. There are funding programmes and schemes available for the development of cultural tourism but we have to pay attention to their visibility, accessibility, and user-friendliness, and simplify procedures for applicants. 3

5 Sisältö 1 Johdanto Tavoite Aineisto Kooste rahoitusohjelmista ja niiden sopivuudesta eri kehittämistoimenpiteisiin EU:n yhteistyöohjelmat Kulttuuri Media 2007 ohjelma EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Erasmus EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Leonardo da Vinci EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Grundtvig EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Rajat ylittävä yhteistyö (crossborder) INTERREG IVA Pohjoinen Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma (Keskisen Itämeren ohjelma) Botnia-Atlantica INTERREG IV A -ohjelma Valtioiden välinen yhteistyö (transnational) Pohjoisen periferian ohjelman vuosille Itämeren ohjelma - Baltic Sea Region Programme Alueiden välinen yhteistyö (interregional) Interreg IVC Urbact II -ohjelma ENPI CBC - Yhteistyö EU:n ulkorajoilla Kolarctic ENPI CBC Karelia ENPI CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI CBC Institutional Building Partnership Programme (IBPP) -EU-Venäjä kumppanuusohjelma Pohjoismaiset yhteistyöohjelmat Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen tukijärjestelmä, Nordisk InnovationsCenter (NICe), PMN Nord Forsk, PMN Pohjoismainen kulttuurirahasto, PMN Det nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet för näringsliv och industri, hallinnoijana Pohjoismaisen ministerineuvoston toimisto Liettuassa, PMN Pohjoismainen taide- ja kulttuuriohjelma, PMN

6 Pohjoismainen liikkuvuus- ja residenssiohjelma, PMN Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto Nordplus Aikuiskoulutus NordPlus-horisontaali Kansallisesti ja alueellisesti toteutettavat ohjelmat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Euroopan sosiaalirahasto, ESR ESR:n valtakunnalliset kehittämisohjelmat Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-ohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Alaohjelma: Leader TEKES/Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kuntien rahoitus Yritystuet ja palvelut Starttiraha Yrityksen kehittämisavustus Maaseudun mikroyritysten investointi- ja kehittämistuki Tekesin NIY-rahoitus Valtiohallinnon avustukset Työ- ja elinkeinoministeriö(tem); Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin Ympäristöministeriö (YM); Valtakunnalliset avustukset Maa- ja metsätalousministeriö (MMM); Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) hankerahoitus Ulkoasiainministeriö (UM), Lähialuemääräraha Opetusministeriö (OPM); avustukset ja tuet Avustus kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen kehittämiseen Avustus kulttuuriviennin kärkihankkeisiin Valtion taidehallinnon muita avustuksia Taiteen keskustoimikunta - TKT Apurahat yhteisölle kansainvälisen kulttuuriyhteisön, kulttuuriviennin tai kulttuurivaihdon hankkeisiin

7 Valtion taidetoimikuntien apurahat ja avustukset Alueellisten taidetoimikuntien apurahat ja avustukset Valtionavustukset yhteisöille Säätiöt ja rahastot Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Suomen Kulttuurirahasto Keskusrahasto Maakuntarahastot Svenska kulturfondet Suomen akatemia Liikesivistysrahasto Kalevala-korun kulttuurisäätiö Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta: Saamenkielisen kulttuurin ja saamelaisjärjestöjen toiminnan tukeminen Tukevia ohjelmia ja tahoja Luova Suomi- palvelu luovien alojen kehittäjille KOKO-ohjelma Luovat alat ja kulttuuri verkosto Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Matkailun edistämiskeskus MEK Kulttuuriviennin tukiverkosto Koulutusorganisaatioyhteistyö EDEN-hanke Unescon maailman kulttuuriperintökohteiden kestävän matkailun ohjelma Euroopan kulttuuripääkaupunki Kulttuurireitit ja maisemat ohjelma EUREKA kansainvälinen verkosto-ohjelma, Tekes Yhteenveto ja johtopäätökset

8 1 Johdanto Suomen matkailustrategian vuoteen 2020 (KTM 21/2006) vision ja kulttuuriviennin kehittämisohjelman "Onko kulttuurilla vientiä? ON!" (OPM 2007:9) lähtökohdista opetusministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä on laatinut Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman vuosille (OPM 2008:34). Kulttuuriviennin ohjausryhmä hyväksyi ohjelman toimeenpantavaksi joulukuussa Ohjelman tavoitteena on aktivoida ja tukea kulttuuriin pohjautuvien matkailutuotteiden ja -palveluiden tuotteistamista. Ohjelmassa todetaan mm. tarve selvittää olennaiset rahoitusohjelmat, niin kotimaiset kuin keskeiset Euroopan unionin ja pohjoismaiset, joiden kautta voidaan tukea kulttuurimatkailun kehittämistä. 1.1 Tavoite Tämän selvitystyön tavoitteena on kartoittaa kulttuurin voimavarojen matkailulliseen tuotteistamiseen sopivat ja kulttuurimatkailuyrittäjyyttä tukevat kansalliset ja kansainväliset rahoitusohjelmat ja niiden sopivuus tutkimukseen, kehittämiseen, tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan, koulutukseen sekä liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistamiseen. Selvityksen lähtökohtana käytettiin seuraavaa kulttuurimatkailun määritelmää. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, design, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, teknologiassa ja elinkeinoissa. (Suomen matkailustrategia vuoteen 2020/KTM 2006) 7

9 1.2 Aineisto Aineiston lähteenä on käytetty pääosin eri rahoittajatahojen ja rahoitusohjelmien Internet-sivuja. Osin tekstiä on lainattu suoraan ohjelma-asiakirjoista. Erillistä lähdettä tästä lainauksesta, lisätietoa-kohdan lisäksi, ei ole itse tekstiin kuitenkaan merkitty. Internet-sivuilla ollutta tietoa on täydennetty henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Selvitys antaa yleiskuvan käytössä olevista rahoitusmahdollisuuksista, mutta ei ole kaikenkattava. Selvitystyön aikana käytiin läpi suuri joukko muitakin ohjelmia, mutta niiden todettiin sopivan huonosti kulttuurimatkailun kehittämiseen. Selvitys on tarkoitettu helpottamaan rahoitusmahdollisuuksien etsijää. Esitetty tieto on hyvin tiiviissä muodossa. Ohjelmista on tekstiin poimittu erityisesti kulttuurimatkailun kehittämistä tukevia kohtia. Hakijan tulee lisäksi etsiä lisätietoa, esimerkiksi ohjelma-asiakirjat ja muut ohjeistukset, lisätietoa-kohdassa mainitulta nettisivulta ja/tai kääntyä suoraan rahoittajan puoleen. Jokaisesta ohjelmasta on esitetty seuraavat tiedot: - ohjelman nimi - lyhyt sisältökuvaus ja reunaehdot - kenelle rahoitusta voidaan myöntää - hakuaika - tuen koko/määrä - lisätietoja antavan nettisivun osoite ja /tai taho sekä - esimerkki rahoitetusta hankkeesta (mahdollisuuksien mukaan kulttuurimatkailusta), joka antaa käsityksen siitä mihin rahoitusta voidaan myöntää. Kohdassa 1.3 on tiivistetty kooste eri rahoitusohjelmista ja instrumenteista sekä niiden soveltuvuudesta kehittämisen eri osa-alueisiin. Selvityksen on tehnyt, joulukuu tammikuu 2010, KTM, MTM Nina Vesterinen fememare Oy:stä. 8

10 1.3 Kooste rahoitusohjelmista ja niiden sopivuudesta eri kehittämistoimenpiteisiin Ohjelman nimi Tuettava osa-alue tutkimus kehitys tuotekehitys innovaatio koulutus liiketoiminta yrittäjyys Kulttuuri x x x Media 2007-ohjelma x x EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmat x x x x EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma x x INTERREG IVA x x x x x Valtioiden väliset yhteistyöohjelmat x x x Interreg IVC x x x x Urbact II -ohjelma x x x ENPI CBC Institutional Building Partnership Programme (IBPP) Nordisk InnovationsCenter x x x x Nord Forsk x Pohjoismainen kulttuurirahasto x x x Pohjoismainen taide- ja kulttuuriohjelma x x x Pohjoismainen liikkuvuus- ja residenssiohjelma x x Pohjoismaiden väliset kulttuurirahastot x x x Nordplus Aikuiskoulutus ja Horisontaali x x x Vapaa-ajan palvelut, Tekes x x x x Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma x x x x x EAKR x x x x x ESR (x) x x x x x Maakunnan kehittämisraha x x x Kuntien avustukset x Starttiraha x x Yrityksen kehittämisavustus (x) x x x Maaseudun mikroyritysten investointi- ja kehittämistuki x x x Tekesin NIY-rahoitus x x x x x Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeet/tem x x x Valtakunnalliset avustukset/ym x x x Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä/ MMM x x x Lähialueyhteistyö/UM x Avustukset ja tuet/opm (x) x x x Taidetoimikuntien apurahat ja avustukset yhteisölle x x Säätiöt ja rahastot x x x 9

11 2 EU:n yhteistyöohjelmat Euroopan unionin (EU) tuki jäsenmaille ja jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa kanavoidaan eri ohjelmien kautta. Seuraavassa on kuvattu niitä kulttuurin, audiovisuaalisen alan, tutkimuksen, koulutuksen sekä rajat ylittävän, valtioiden välisen, alueiden välisen ja EU:n ulkorajojen yhteistyöohjelmia, joilla on katsottu olevan kulttuurimatkailun kehittämistä tukevia toimia. Kulttuuri Kulttuuri ohjelmasta myönnetään avustuksia taide- ja kulttuurialan yhteistyöhankkeisiin. Ohjelma kattaa kaikki taiteen ja kulttuurin alat audiovisuaalista alaa lukuun ottamatta, jota tuetaan MEDIA 2007 ohjelmasta. Ohjelmalla pyritään 1) lisäämään kulttuurialalla työskentelevien kansainvälistä liikkuvuutta, 2) kannustamaan taideteosten sekä taide- ja kulttuurituotteiden levitystä yli rajojen sekä 3) edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua. Hankkeiden tulee luoda eurooppalaista lisäarvoa, olla omaperäisiä ja innovatiivisia sekä vaikuttavia. Kulttuuri-ohjelmasta tuetaan - kulttuurialan yhteistyöhankkeita (enintään 2-vuotiset hankkeet, osallistujia 3 ohjelman 3 maasta) - kulttuurialan monivuotisia yhteistyöhankkeita (3-5-vuotiset hankkeet, 6 tahoa ohjelman 5 maasta) - eurooppalaisen kaunokirjallisuuden suomentamista / ruotsintamista - Euroopan laajuisesti toimivia kulttuurialan organisaatioita Ohjelmasta rahoitetaan myös EU:n kulttuurialan palkintoja ja Euroopan kulttuuripääkaupunkitapahtumaa. Eurooppalaista hankeyhteistyötä ovat esimerkiksi taideteosten, esitysten tai kulttuuritapahtumien luominen, yhteistuotanto ja kansainvälinen levitys, tiedon-, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto, uudenlaisten toimintojen kehittäminen yhteistyössä ja verkostomaisen toiminnan käynnistäminen / laajentaminen. Eurooppalaista yhteistyötä eivät edusta mm. puhtaasti paikalliset, alueelliset tai kansalliset hankkeet. Kulttuurialalla toimivat julkiset ja yksityiset kulttuuriorganisaatiot, myös kulttuuriteollisuuden alan toimijat ja pienet kulttuuriyritykset, jos ne toimivat tässä yhteydessä voittoa tavoittelematta. Ei julkishallinnon viranomaistahoille. Ohjelmasta jaetaan myös toiminta-avustusta eurooppalaiselle kulttuurialan organisaatiolle, joka toimii eurooppalaisen kulttuurin "lähettiläänä", on eurooppalaisen tason kulttuurialan yhteisöjä edustava verkosto (esim. edunvalvonta), järjestää eurooppalaisen tason ja laajuuden omaavia kulttuuritapahtumia, ns. eurooppalaiset festivaalit ja edistää Euroopan kulttuuriagendan tavoitteita kulttuuriyhteistyön analysointia keskustelufoorumina. Vuosittainen haku päättyy 1. lokakuuta 10

12 Tuen taso/määrä: EU-tuki enintään 50 % hankkeen talousarviosta. - Yhteistyöhankkeille (enintään 2-vuotiset hankkeet) vähintään euroa ja enintään euroa/ hankekausi, jolloin talousarvio min euroa. - Monivuotisille yhteistyöhankkeille (3 5-vuotiset hankkeet) vähintään euroa ja enintään euroa/ vuosi, jolloin talousarvio min euroa / vuosi. Yhdellä hakukierroksella rahoitetaan yhteensä yhteistyöhanketta ja n. 10 monivuotista hanketta. kulttuuri-ohjelma, A Taste of Europe, Kulttuurialan yhteistyötoimet (enintään kaksivuotiset hankkeet), Suomalainen yhteisjärjestäjä: Työväenmuseo Werstas Taste of Europe on näyttelyhanke, jossa toteutetaan yhdeksän museon yhteistyönä näyttely eurooppalaisen ruokaketjun historiasta. Näyttely avataan samaan aikaan kaikissa yhdeksässä eri museossa tammikuussa 2011 ja näyttely on esillä elokuuhun 2011 saakka. Työväenmuseo Werstaan teemana on leipä ja erityisesti tamperelainen rievä, jonka historiaa tullaan esittelemään hankkeeseen osallistuvissa museossa ympäri Eurooppaa. Vastaavasti Tampereella avattavassa näyttelyssä tullaan kertomaan eurooppalaisesta ruokakulttuurista muun muassa oliiviöljyn, oluen ja hunajan historian kautta. Taste of Europe -näyttelyyn liittyy myös erilaista ohjelmaa mm. kouluille. Hanketta koordinoi Werstaan sisarmuseo Arbetets museum Norrköpingissä Ruotsissa. Muut hankekumppanit tulevat Tanskasta, Virosta, Sloveniasta, Tšekeistä, Unkarista, Portugalista ja Isosta-Britanniasta. Media 2007 ohjelma Ohjelman toimet liittyvät media-alan ammattikoulutukseen, tuotantohankkeiden ja - yritysten kehittämiseen, elokuvien ja audiovisuaaliohjelmien levittämiseen ja myynninedistämiseen sekä elokuvafestivaalien tukemiseen. Media ohjelman tavoitteena on: 1. Tukea eurooppalaisten audiovisuaalisten töiden myynninedistämistä ja niiden esittämistä festivaaleilla ja muissa vastaavissa tapahtumissa, jotka voivat edistää tuotantojen myyntiä ja ammattilaisten verkottumista. 2. Tukea tuotantoyhtiöitä a. hankekehittely -tuki b. televisiolevitystuki c. i2i Audiovisual 3. Tukea eurooppalaisten elokuvien levitystä niiden tuotantomaiden ulkopuolelle Tukimuodot a. pitkien elokuvien levittäjille i. harkinnanvarainen levitystuki ii. automaattinen tuki teatterielokuvien levittäjille. b. myyntiagenteille Sales Agent- tuki c. elokuvateatteriverkostojen tuki (Video- ja DVD-tukea ei enää ole) 4. Tukea audiovisuaalisen alan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa alan kansainvälistä kilpailukykyä. Tukea myönnetään ensisijaisesti käsikirjoittamisen, tuottamisen ja uuden teknologian hyödyntämisen koulutukseen. Tukea voidaan myöntää myös markkinointi-, levitys- ja rahoitusalan ammattilaisten sekä juristien kouluttamiseen. 11

13 a. Continuous Training on suunnattu eurooppalaisille koulutus- ja kurssijärjestäjille, yliopistoille, tuotantoyhtiöille sekä av-alan järjestöille, jotka tarjoavat jatkokoulutusta käsikirjoittamisen, tuottamisen tai uuden teknologian alalta. b. Initial Training on suunnattu eurooppalaisten elokuvakoulujen verkostoitumista ja opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta edistäville hankkeille. 5. Tukea uusia jakeluteitä ja niiden kehittämistä a. Pilot Projects -tuki on suunnattu hankkeille, jotka voivat koskea elokuvaperinnön säilyttämistä ja hyödyntämistä, ohjelma-arkistojen digitointia, oikeudenomistajien verkottumista, teemakanavien eurooppalaista ohjelmointia ja online-jakeluhankkeita. b. Video on Demand and Digital Cinema Distribution -tuen hakuohjeet ovat melko väljät ja soveltuvat monenlaisille hankkeille. Tuotantoyhtiöille, levittäjille, festivaali- ja tapahtumajärjestäjille, koulutusorganisaatioille, organisaatioille MEDIA-tukien hakuohjeet ja -ajat määritellään komission muutaman kerran vuodessa julkaisemissa ns. ehdotuspyynnöissä (Call for Proposals). Kullekin tukityypille on oma hakumenettelynsä. Tuen taso/määrä: Vaihtelee tukimuodoittain ja Sodankylän elokuvajuhlille on myönnetty tukea mm. vuonna EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Erasmus Erasmus-ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Sen tavoitteena on liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa, korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen, eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutuminen, innovaatioiden syntymisen edistäminen, tutkintojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyden ja tunnustamisen lisääminen sekä opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista akateemisen tunnustamisen lisääminen. Kulttuurimatkailun kehittämiseen voidaan hyödyntää mm. seuraavia ohjelman osaalueita. Opetussuunnitelmien kehittämishankkeet Opetussuunnitelmien kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää korkea-asteen opetusta hyödyntämällä eri maiden korkeakoulujen asiantuntemusta. Hankkeissa voidaan joko muokata nykyisiä opinto-ohjelmia tai suunnitella kokonaan uusia. Kehitettävä opetussuunnitelma voi kattaa joko kokonaisen, tutkintoon johtavan ohjelman tai sitten eurooppalaisen, usein koulutusalojen välisen opintokokonaisuuden, moduulin. Tutkintoon johtavien ohjelmien osalta painopisteenä ovat ohjelmat, joissa myönnetään tunnustettu yhteis- tai kaksoistutkinto. 12

14 Korkeakoulujen ja työelämän väliset hankkeet Korkeakoulujen ja työelämän välisissä hankkeissa pyritään edistämään keskinäistä tiedonvaihtoa. Hankkeiden mahdollisia teemoja ovat mm. opetussuunnitelmien uudistaminen, valmistuneiden työllistyminen ja kompetenssit, liikkuvuuden edistäminen korkeakoulujen ja työelämän välillä sekä yrittäjyyden edistäminen ja innovaatioiden siirtäminen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta, yritykset ja muut työelämän organisaatiot (tietyt toiminnot) ja harjoittelukonsortio. Erasmus-hankkeissa on mukana vähintään 3 korkeakoulua tai muuta tukikelpoista organisaatiota 3 eri maasta. Hankekauden pituus voi olla enintään 2 vuotta. Ohjelma sopii erityisesti sellaiselle organisaatiolle, jonka työntekijät ovat päätoimisia ja tästä saadaan lisätukea kehittämistoimintaan Monenvälisten hankkeiden seuraava hakuaika päättyy Tuen taso/määrä: Komission tuki enintään 75 % hankkeen budjetista. Tuen enimmäissumma on euroa vuodessa, enintään 2 vuodelle. Tukea myönnetään henkilöstökuluihin, suoriin kuluihin (mm. matkat, majoitus, laitteet ja materiaalit) sekä yleiskustannuksiin ILIS, Innovations and Learning in Spa Management ( ), on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima ja viiden eurooppalaisen korkeakoulun sekä työelämäpartnereiden yhteinen kylpylämatkailun kehittämishanke. Sen tarkoituksena on palvella niin alan akateemista tutkimusta, oppilaitoksia kuin työelämääkin. EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus. Eurooppalaiset kulttuuriorganisaatiot voivat yhteistyössä työelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa hakea rahoitusta kehittämis- ja liikkuvuushankkeisiin ohjelman kautta. Myös yritykset voivat osallistua. Se tarjoaa tukea erilaisille eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joissa kehitetään ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö on ohjelmassa keskeistä. Kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivat mm. seuraavat ohjelman osa-alueet: Kumppanuushankkeet (Partnerships, PA) Kumppanuushankkeet sopivat hyvin myös tilanteeseen, jossa kartoitetaan uusien yhteistyökumppaneiden tilannetta valittuun teemaan liittyen ja esim. vertaillaan käytänteitä. Kumppanuushankkeet voivat toimia ponnahduslautana innovaatioidensiirtohankkeelle. Kumppanuushankkeet sisältävät sekä liikkuvuutta että pienimuotoista kehittämistoimintaa. Innovaation siirto -hankkeet (Transfer of Innovation, TOI) 13

15 Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta siirtämällä innovaatioita ja hyviä käytäntöjä eri maiden välillä. Siirto voi tarkoittaa esimerkiksi aiemmissa projekteissa kehitettyjen tuotteiden, mallien tai prosessien mukauttamista ja edelleen kehittämistä uusille aloille, kohderyhmille tai kohdemaihin soveltuviksi. Innovaatioiden siirto - hankkeiden avulla on mahdollista kehittää esimerkiksi oman oppilaitoksen tai alan oppimateriaaleja ja opettajien ja työpaikkaohjaajien taitoja. Temaattiset verkostot (Thematic networks, TN) Temaattisilla verkostoilla (Thematic Networks, TN) tuetaan asiantuntijoiden ja organisaatioiden verkostojen syntymistä. Verkostoissa keskitytään ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiin, jotka voivat olla esimerkiksi alakohtaisia. Erityisesti tuetaan verkostoja, jotka on suunniteltu pysyviksi ja Euroopan laajuisiksi. Kaikki ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä olevat organisaatiot, mm. ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavat oppilaitokset, yksityisen ja julkiset sektorin yritykset ja työnantajat, työ- ja elinkeinoelämän järjestöt (esim. työmarkkina- ja toimialajärjestöt ja kauppakamarit), tutkimuslaitokset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt. Kumppanuus- ja innovaatiosiirtohankkeissa tulee olla vähintään 3 partneria 3 eri maasta. Temaattisissa verkostoissa tulee olla vähintään 5 partneria 5 eri maasta Kerran vuodessa Tuen taso/määrä: Kumppanuushankkeissa rahoitus on maa- ja partnerikohtainen ja vaihtelee liikkuvuusmäärän mukaan. Suomessa hakukierroksella 2010 tuen määrä on euroa. Innovaatiosiirtohankkeissa Leonardo-tuki on enintään euroa/vuosi, Suomessa kansallinen enimmäissuositus on euroa/vuosi, enintään 75 % hankkeen kokonaisbudjetista. Temaattiset verkostot -hankkeiden Leonardo-tuki on enintään /vuosi, enintään 75 % hankkeen kokonaisbudjetista. Quality Boost for Tourism (Quality Boost for Tourism), Innovaatioiden siirtohanke, kansainvälisen matkailun laadun kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on parhaiden käytäntöjen vaihto matkailun laatuohjelmien ja järjestelmien kehittäjien ja kouluttajien välillä tavoitteena yhteisten osa-ohjelmien ja materiaalien tuottaminen. Hallinnoijana Haaga-Perho, partnereita 9. EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma: Grundtvig Grundtvig on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluva aikuiskoulutuksen alaohjelma, jonka tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja edistää eurooppalaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen alalla. Grundtvig-ohjelman erityistavoitteena on vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen sekä edistää vaihtoehtoisten koulutusväylien tarjoamista aikuisille heidän tietämyksensä ja pätevyyksiensä parantamiseksi. 14

16 Tavoitteena on myös mm. tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien elinikäiseen oppimiseen sovellettavien sisältöjen, palveluiden, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen. Ohjelmasta tuotetaan yksilöliikkuvuuksia aikuisopiskelijoille sekä aikuiskoulutushenkilöstölle, kumppanuushankkeita, jotka keskittyvät tiettyyn, mukana olevia organisaatioita kiinnostavaan teemaan. Lisäksi tuetaan monenvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka tähtäävät aikuiskoulutusjärjestelmien kehittämiseen ja uusien, hyvien käytäntöjen siirtämiseen, temaattisia verkostoja, joiden avulla asiantuntijat ja organisaatiot yhdessä pyrkivät kehittämään aikuiskoulutuksen jotakin aihealuetta ja aikuiskoulutuksen laatua, tunnistamaan ja levittämään hyviä käytäntöjä ja innovaatiota sekä tarjoamaan sisällöllistä tukea hankkeille, sekä valmistelevia vierailuja, jotka mahdollistavat kontaktiseminaariin tai hankkeen suunnittelukokoukseen osallistumisen. Esimerkiksi Gruntvig-verkoston tehtävinä ovat mm. arvioida ja levittää alan innovaatioita ja hyviä käytäntöjä sekä tehdä tutkimusta ja vertailevia analyysejä ja tarjota toimijoille alan state-of-art- analyysejä. Suomessa Gruntvig-tukea voivat hakea kaikki aikuisoppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt, ammattiyhdistykset, kirjastot, museot ja muut kulttuurilaitokset sekä sairaalat, vankilat, yritykset. Kumppaneita vähintään 10 eri EUmaasta. Vuosittain, seuraava haku päättyy Tuen taso/määrä: Verkostotuki enintään euroa/vuosi, aika enintään 3 vuotta Intercultural Training: Interactive ICT Tools for Entrepreneurs. Suomesta on mukana Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Tutkimuksen puiteohjelma on Euroopan unionin tärkein väline, jolla ohjataan ja rahoitetaan eurooppalaista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Siitä rahoitetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, verkottumista sekä tutkijoiden koulututusta sekä liikkuvuutta. Jaettava rahoitus perustuu kilpailuun. Rahoitettavat hankkeet valitaan ilmoitettuina hakuaikoina komissioon saapuneista hanke-ehdotuksista, joista arvioinnissa parhaimmat pisteet saaneet valitaan. Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet -aihealueen joihinkin osiin kuuluu myös kulttuuristen ilmiöiden tutkimus, mutta lähinnä kansalaisnäkökulmasta eikä matkailun. Valmiudet-erityisohjelmassa (Capacities) on omat ohjelmat pk-yrityksille 1) Pk-yrityksiä ja toimialoja hyödyttävä tutkimus, 1)Tutkimus pk-yritysten/pk-järjestöjen tueksi (Research for the benefit of SMEs). Tärkeimpiä eroja yhteistyö-ohjelman hankkeisiin ovat, että ennalta määrättyjä otsikoita ei ole ja tutkimustyö tulee ulkoistaa tutkimuspalveluja tarjoavalle taholle; ryhmä pk-yrityksiä tai esim. teollisuusliitto ostaa tarvitsemansa tutkimustyön komission rahoituksen turvin. Työn teettäjällä on oikeus tuloksiin, rahoitus suuntautuu ensisijaisesti tutkimuksen tekijälle. Projektien liiketoimintapotentiaali on tärkein arviointikriteeri. 15

17 1) Tutkimus pk-yritysten tueksi (Research for SMEs). Tarkoituksena on auttaa muutaman innovatiivisen pk-yritysten muodostamaa ryhmää ratkaisemaan yhteisiä tai toisiinsa liittyviä teknologia- tai tuotekehitysongelmia. Projektin tuloksilla on oltava selkeä taloudellinen vaikutus osallistuvien pk-yritysten kilpailukykyyn. 2) Tutkimus pk-yritysjärjestöjen tueksi (Research for SME Associations). Tarkoituksena on auttaa pk-yritysjärjestöjä ja - ryhmittymiä kehittämään esimerkiksi tietyn alan turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin liittyviä haasteita, alan teknologisen perustan uusimiseen tai normien ja standardien luontiin, jotka ovat yhteisiä suurelle määrälle pk-yrityksiä tietyillä yrityssektoreilla. Toimialaliitto tai muu järjestö voi ostaa tutkimustyön tutkimustaholta komission rahoituksen avulla. Tavoitteena on, että tutkimuksesta hyötyy koko toimiala tai laajat pk-yritysjoukot. 1) pk-yritys: 3 pk-yritystä 3 eri EU maasta tai liitännäisvaltiosta, 2 tutkimustahoa (mistä vain), koordinoinnin operatiivinen suorittaminen voidaan antaa siihen erikoistuneen tahon tehtäväksi, joka on projektin osapuolena. 2) pk-yritysjärjestö: vähintään 3 toisistaan riippumatonta pk-yritysjärjestöä tai toimialaliittoa eri EU- tai liitännäisvaltioista, tai yksi liitto tai yhdistys, joka koostuu vähintään kahdesta eri maassa olevasta, toisistaan riippumattomasta yhteisöstä, vähintään kaksi riippumatonta tutkimuslaitosta (mistä vain), muutaman pk-yrityksen (2-5) muodostama ydinryhmä, joka varmistaa, että tehty tutkimus todellakin hyödyttää pk-yrityksiä Tuen taso/määrä: 1) pk-yritysten tueksi: hankkeen budjetti 0,5 1,5 M, kesto 1 2 vuotta. Komission rahoituksen on tarkoitus kattaa ostetun tutkimuksen kustannukset. Projektin kokonaisrahoitus voi olla korkeintaan 10 % yli tutkimuslaitosten tutkimuslaskutuksen. 2) pk-yritysjärjestöjen tueksi: hankkeen budjetti 1,5 4,0 M, kesto 2 3 vuotta. Koordinaattorina pitäisi toimia yhdistys tai tutkimuslaitos. Hakuja aukeamassa vuonna ja 2.1 Rajat ylittävä yhteistyö (crossborder) Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla tuetaan erityisesti yritystoimintaan, matkailuun, ympäristöön, kulttuuriin, infrastruktuuriin sekä terveyden, kulttuurin ja koulutuksen alojen väliseen yhteistyöhön liittyviä toimia. INTERREG IVA Pohjoinen Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta. Saamen alaohjelman tavoitteena on erityisesti saamelaisyhteisön kaikkien resurssien hyödyntäminen kulttuuri- ja elinkeinoelämän kehittämiseksi ekologisesti ja pitkäjänteisesti. 16

18 Ohjelman temaattisia painopisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen; tutkimus, kehitys ja koulutus, alueellinen toimivuus ja identiteetti sekä Saamen rajaohjelma - rajaton kehitys. Toimintalinja 1. Elinkeinoelämän kehittäminen, esimerkiksi matkailuelinkeinon ja luovien elinkeinojen kehittäminen, yritysyhteistyö markkinoiden kehittämisessä ja kansainvälistymisessä sekä toimiala- ja yrityskohtaiset osaamisen kehittämisohjelmat ja yhteiset laadunvarmistamisperiaatteet. Mittareina mm. yritysten määrä jotka ovat lisänneet kulttuuriin ja kulttuuriperintöön pohjautuvien tuotteidensa määrää. Toimintalinja 2. Tutkimus, kehitys ja koulutus, esimerkiksi tutkimus- ja koulutustoimien suunnittelu ja toteutus elinkeinoelämän ja muiden alueen toimijoiden välisessä läheisessä yhteistoiminnassa, jolloin myös kulttuurimatkailuyritykset hyötyvät. Toimintalinja 3. Alueellinen toimivuus ja identiteetti, esimerkiksi kulttuurilla on merkittävä osa ohjelma-aluetta koossapitävänä voimana. Se toimii myös yhdyssiteenä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä ja kehittää uusia taitoja ja uutta. Tärkeää on luonnon ja yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja kehittäminen. Toimintalinja 4. Sápmi-rajaton kehitys. Saamen osaohjelman yleistavoitteena on kehittää saamelaista kulttuuri- ja elinkeinoelämää käyttämällä kaikkia saamelaisen yhteiskunnan voimavaroja. Lähtökohtana on ekologinen ja pitkän aikavälin resurssien hyödyntäminen. Yksityisoikeudelliset tai julkisoikeudelliset yhteisöt kuten yhdistykset, koulutusorganisaatiot, kunnat, kehittämisyhtiöt, korkeakoulut Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan sekä Sápmin alueelta. Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Hakemusten viimeinen jättöpäivä hakukierros 6:lle on Esiselvitys/valmisteluhankkeiden hakuaika ja päätöstenteko on jatkuva. Tuen taso/määrä: EU-tuen prosentti ohjelman julkisesta kokonaisrahoituksesta on enintään 60 painopisteessä 1-3 ja 65 painopisteessä 4. Samalla kun hakija laatii hakemusta EUrahoituksesta, pitää hänen huolehtia siitä että hankkeessa on kansallista vastinrahaa (maakuntien liitot, ELY). Sitä on oltava hankkeen julkisesta rahoituksesta 40 prosenttia. Oman muun rahoituksen vaatimusta punnitaan hanke kerrallaan, koska hankkeet ovat erilaisia esim. keskeisin hyöty juuri hankkeen toteuttajille itselleen, joidenkin hankkeiden vaikutukset taas ovat yleishyödyllisempiä. Verkostosta välineitä matkailun kehittämiseen Varangin ja Pohjois-Lapin alueella Toimintalinja: elinkeinoelämän kehittäminen Hankkeen päätavoitteena on luoda puitteet Pohjois-Lapin ja Varangin alueen välisen yhteistyön kehittämiselle, jossa pääpaino on matkailuelinkeinossa. Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma (Keskisen Itämeren ohjelma) Keski-Itämeren aluetta koskevan ohjelman tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti tunnettu dynaaminen, kestävä ja kilpailukykyinen alue, joka houkuttelee yrityksiä ja matkailijoita ja jossa on hyvä asua, työskennellä ja investoida. Pääpaino on ympäristöön, talouskasvuun ja elinvoimaisiin yhteisöihin tähtäävissä projekteissa. Ohjelmassa on kolme alaohjelmaa. 17

19 1. Central-Baltic, projektipartnerit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta Toimintalinja 1: Turvallinen ja terveellinen ympäristö mm. kestävän aluesuunnittelun ja ympäristöasioiden hallinnan tukeminen. Toimintalinja 2: Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue mm. innovaatioiden ja kilpailukyvyn tukeminen. Toimintalinja 3: Vetovoimaiset ja dynaamiset yhteisöt mm. kulttuurivaihdon lisääminen, yhteistyö rajat ylittävien kulttuuritapahtumien järjestämisessä. 2. Suomi-Viro alaohjelma: Projektipartnerit Suomesta ja Virosta Toimintalinja 1: Turvallinen ja terveellinen ympäristö mm. fyysisen ympäristön, ml. kulttuuriympäristön parantaminen (kulttuuriperinteen säilyttäminen, historiallisten kohteiden suojelu jne.). Toimintalinja 2: Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue mm. innovatiivisten ja kilpailukykyisten ympäristöjen luominen ja tukeminen sekä työvoimamarkkinoiden haasteisiin/tarpeisiin vastaaminen mm. koulutuksen ja osaamisen kautta. Toimintalinja 3: Vetovoimaiset ja dynaamiset yhteisöt mm. kulttuuriperinnön, erityisesti perinnekulttuurin ja käsityötaidon säilyttäminen, kulttuuriyhteistyön lisääminen. 3. Saaristot ja saaret alaohjelma. Hankkeiden tulee keskittyä merellisten saarten kehittämiseen. Projektipartnerit vähintään kahdesta seuraavasta maasta: Suomi (ml. Ahvenanmaa), Ruotsi ja Viro. Toimintalinja 1: Turvallinen ja terveellinen ympäristö mm. kestävän matkailun tukeminen ja saaristolle ominaisten perinteisten elinkeinojen, kuten pienimuotoisen maanviljelyn, kalastuksen, käsityön ja merenkulun tukeminen. Toimintalinja 2: Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue mm. kestävän infrastruktuurin kehittäminen ja lisääminen. Toimintalinja 3: Vetovoimaiset ja dynaamiset yhteisöt mm. sosiaaliset, kulttuuriset ja demograafiset teemat, erityisesti nuoriin liittyvät kysymykset Kunnat ja kuntayhtymät, viranomaiset ja muut julkiset toimijat, alueelliset, toimijat kuten kunnalliset kehittämisyhtiöt, yliopistot ja muut oppilaitokset, tutkimuslaitokset, ympäristöjärjestöt ja muut kansalaisjärjestöt (NGOs) Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Ahvenenmaalta tietyiltä alueilta sekä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnista sekä niin sanottuina rajoittuvina alueina Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnista. Kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2010 hakuajat ovat ja Tuen taso/määrä: Ohjelma voi osarahoittaa suomalaisia ja ruotsalaisia projekteja enintään 75 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista sekä virolaisia ja latvialaisia partnereita enintään 85 %. Lisäksi tarvitaan kansallista vastinrahaa ja muuta rahoitusta. Lisäksi on mahdollista saada valtion kansallista vastinrahoitusta enintään 75 % omarahoitusosuudesta. Varsinais-Suomen liitto toimii hallinto- ja todentamisviranomaisena. CulturalTourism Developing Cultural Tourism as a Joint Network in Capitals of Culture, Suomi-Viro alaohjelma, Toimintalinja 2: Taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue. Kolmivuotinen hanke, jonka kokonaistavoitteena on tuoda yhteen Turun ja Tallinnan alueiden matkailu- ja kulttuurialan toimijat oppimaan toistensa kokemuksista ja kehittämään yhdessä uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. 18

20 DEVEPARK, Suomi-Viro alaohjelma, toimintalinja 3 Toimintalinja 3: Vetovoimaiset ja dynaamiset yhteisöt. Sustainable historic park management and developmet in Finland and Estonia (Devepark) on kolmevuotinen ( ) hanke, jonka tavoitteena on kestävällä tavalla hoitaa ja kehittää historiallisia puistoja, puutarhoja ja kulttuuriympäristöjä, jotka sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Viron Tarton, Saaren ja Jõgevan maakunnissa. Mm. matkailullisesti historiallisiin puistoihin liittyy taloudellista arvoa ja potentiaalia. Tavoitteena on mm. kartoittaa historiallisten puistojen nykytilanne inventointien avulla ja koota reitistö Suomen ja Viron mielenkiintoisimmista historiallisista puistoista. Botnia-Atlantica INTERREG IV A -ohjelma Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoiminnan rakenteita ja kasvua ohjelmaalueella. Rahoitettavien toimien kohteina ovat ympäristö, liikenne, yhteenkuuluvuus, osaaminen, elinkeinoelämä ja yhteiskunnalliset palvelut. Yhteistoiminnan rakenteet -toimintalinja 1 vastaa rajat ylittävän liikenne- ja muiden yhteyksien, luonto- ja kulttuuriympäristön sekä kulttuuristen siteiden kehittämisestä. Yhteistoiminnalla kasvuun -toimintalinjan 2 tavoitteena on edistää Botnia-Atlanticaalueen kasvua. Ohjelman avulla on mahdollista rahoittaa kuuden teeman: ympäristö, liikenne, yhteenkuuluvuus, osaaminen, elinkeinoelämä, yhteiskunta, alaisia hankkeita Julkinen tai yksityinen yhteisö mm. kunnat ja kuntayhtymät, viranomaiset ja muut julkiset toimijat, alueelliset, toimijat kuten kunnalliset kehittämisyhtiöt, yliopistot ja muut oppilaitokset, tutkimuslaitokset, ympäristöjärjestöt ja muut kansalaisjärjestöt (NGOs) vähintään kahden alueen ja kahden maan välillä Pohjanlahden molemmin puolin sekä Ruotsin ja Norjan rajan yli Atlantille saakka. Ohjelma-alueeseen kuuluu Suomesta Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Lisäksi ohjelmaan osallistuu Etelä-Pohjanmaan maakunta ns. rajoittuvana alueena. Jatkuva hakuaika. Tuen taso/määrä: EU:n rahoitusosuus enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä julkisista kustannuksista. Ohjelmasta rahoitusta hakevien hankkeiden on varmistuttava EU-rahoitusta täydentävästä vastinrahoituksesta ennen kuin EU-rahoituspäätöstä voidaan tehdä. Vastinrahoituksen on oltava julkinen. Yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden rahoja ei hyväksytä. Omaa työpanosta ei myöskään voida hyväksyä. Hankkeet, joille toivotaan Suomen valtion vastinrahoitusta, tulee hakea Pohjanmaan liitolta. Hankkeiden tulee olla korkeintaan kolmen vuoden mittaisia. Reissaa & Syö -matkailun alueellisen kehittämisen kärkihanke Merenkurkussa kehittää matkailijan ateriakokemusta. Hanke pyrkii siihen, että matkailijan ateriakokemus vastaa korkealle asetettuja tavoitteita. Alueen matkailutuotteiden kysyntä kasvaa keskittymällä aterian kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuu 32 yritystä Merenkurkun molemmin puolin, suomalaisena partnerina on Pohjanmaan matkailu. Hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa alueellista, korkealuokkaisen aterian tuotemerkkiä eli Gastro Botniaa. 19

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 7.2.2012 (Scandic Continental) Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö tavoite 2007-2013 Tavoitteella

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) Työ ja elinkeinoministeriö

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) Työ ja elinkeinoministeriö EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) 2014 2020 4.4.2016 Työ ja elinkeinoministeriö 2 Suomen ja Venäjän välisten ENI CBC ohjelmien valmistelu Ohjelmakohtainen valmistelu käynnistynyt keväällä 2013 Suomen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020. Lisätietoja: www.maaseutu.fi, anne.ristioja@ely-keskus.fi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020. Lisätietoja: www.maaseutu.fi, anne.ristioja@ely-keskus.fi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Lisätietoja: www.maaseutu.fi, anne.ristioja@ely-keskus.fi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY/Interreg) ohjelmat 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari SYKE 27.10.2016 Harry Ekestam, TEM/YAO Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kolarctic CBC ohjelma

Kolarctic CBC ohjelma Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014-2020 on rajayhteistyöohjelma, jolla rahoitetaan kehittämishankkeita Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän alueella Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa 14.12.2015 Paavo Keränen Puheenjohtajuusohjelma on saatavilla kolmella kielellä: http://issuu.com/kainuunliitto/docs/kainuu_b

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner etwinning Ohje etwinning yhteistyökumppanin etsintään löytyy

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat ja ENI CBC ohjelmat

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat ja ENI CBC ohjelmat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat ja ENI CBC ohjelmat 2014-2020 Savolainen projekti. Aloittamista vaille valmis. Kuopio 20.11.2014 Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) tavoite

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet

EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet EU:n rajayhteistyöohjelmien rahoitusmahdollisuudet 2014-2020 Vesistöt kuntoon seminaari 2.2.2017 Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) tavoite 2014-2020 EAY on EU:n

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle. Tavoitteet. Kohderyhmät Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet Vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Löylyä lissää Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Peurunka, 20.3.2013 Muokkaa alaotsikon

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG Hanketyypit: Oppimiskumppanuudet Senioreiden vapaaehtoistyö Monenväliset

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Itämeri-ohjelmien lyhyt historia Interreg II C (1996-99) - 4 jäsenmaata (FI,SE,DK,DE),

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

instituutti kulttuurimatkailu

instituutti kulttuurimatkailu Pohjoisen kulttuuri-instituutti instituutti kulttuurimatkailu Veli-Pekka Räty projektipäällikkö Lapin matkailuparlamentti, Suomu 30.9.2010 Eväitä kulttuurimatkailun kehittämiseen Pohjoisen kulttuuri-instituutti

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ALUEKEHITYSKATSAUS 10/2016

ALUEKEHITYSKATSAUS 10/2016 ALUEKEHITYSKATSAUS 10/2016 Maakuntavaltuustoseminaari Jussi Lehtinen 24.10.2016 Rakennerahastokausi 2014-2020 Kymenlaakson EAKR-ohjelma = 28,9 milj. Kymenlaakson Liitto 16,5 milj. ELY-keskus 12,4 milj.

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot