Klemetti Näkkäläjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klemetti Näkkäläjärvi"

Transkriptio

1 Klemetti Näkkäläjärvi RKP (sit) ehdokas Uudeltamaalta 217 (sivut pohjoissaameksi, ruotsiksi ja suomeksi)

2 Sisältö O Kuka olen O Vaaliteemoja O Saamelaiskäräjälain ja ILO 169-sopimuksen ratifioinnin tausta O Mitä tämän jälkeen?

3 Kuka olen? O Saamelaiskäräjien päätoiminen puheenjohtaja pyytänyt eroa ) O FT kulttuuri-antropologiassa O FL saamen kielessä ja kulttuurissa O Aikaisempi työkokemus hallinnossa ja tutkimuksessa O Aloittanut post doc-tutkimuksen teon O Pienyrittäjänä vuodesta 1996 (kieli- ja kulttuuripalveluja tarjoava yritys Dierpmis ay) O RKP:n ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2011 ja eurovaaleissa 2014

4 O Harrastukset hiihto, juoksu, squash, tutkimus, ooppera ja tieteiskirjallisuus O Perhe: puoliso, kaksi aikuista lasta ja kaksi alaikäistä lasta O Koti Vuontisjärvellä, Enontekiöllä. Vaalien aikana koti Kirkkonummella O Ehdokkaana Uudeltamaalta koska se on suvaitsevainen, monikulttuurinen alue joka ohjaa koko Suomen suuntaa

5 O asiantuntemus: O saamelaisten oikeudet, O perus- ja ihmisoikeudet, O Vähemmistöjen oikeudet O luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, O maa- ja metsätalouden erityiskysymykset, O Kyky tehdä päätöksiä, punnita ja analysoida päätöksiä ja ymmärtää niiden vaikutukset, löytää kompromisseja ja pysyä päätöksien takana

6 Vaaliteemat

7 Työ O Näen, että työn kannustavuutta ja työllisyysastetta tulee lisätä O Valtion tulee tukea uusien työpaikkojen luomista O Työ on parasta sosiaaliturvaa. Haluan olla mukana uudistamassa sosiaaliturvajärjestelmää kannustavaan suuntaan. O Suomi tarvitsee lisää yhteisöllisyyttä. Haluan ehkäistä suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumista, klikkiytymistä ja turvata haavoittuvassa asemassa olevien perusoikeudet

8 Turvallisuus O Näen, että ajatus Euroopan Unionin yhteisestä puolustuksesta on tärkeä keskustelunavaus. Euroopan Unionin ja myös pohjoismaiden yhteistyötä myös puolustusasioissa tulee tiivistää. O Euroopan yhteinen puolustus ei ole kuitenkaan lähitulevaisuudessa realistinen tavoite. O Venäjän tilannetta on seurattava tarkoin. Edistymistä voidaan saavuttaa demokratialla, diplomatialla, taloudella ja sanavapaudella.

9 Terveys O Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta ja sen rahoitusta on uudistettava perusteellisesti ja se on ensi vaalikauden kenties tärkein ja kiireellisin hanke. O Uudistuksen on tapahduttava asiantuntijoita, palveluntuottajia ja kuntia kuullen ja sen on vastattava perustuslain velvoitteita. O Yksi hyvä keino voisi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus- ja järjestämisvastuun siirtäminen kokonaisuudessaan suuremmille alueille. O Rakenteen tulisi lähteä alueen olosuhteista ja kuntarakenteesta käsin. Pitkät etäisyydet, kielelliset oikeudet, harvaan asutus ja mahdollisuus rajaalueyhteistyöhön tulee selvittää uudistuksessa. O Palvelujen hyvän laadun takaa koulutettu ja motivoitunut henkilökunta.

10 Ympäristö

11 O Oikeus puhtaaseen luontoon on perusoikeus. Luonto on osa suomalaista identiteettiämme. Kuitenkin luonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen ja ilmastonmuutoksen tuomat kielteiset vaikutukset voivat uhata Suomenkin tulevaisuutta. O Päätöksiä on tehtävä tulevia sukupolvia ajatellen. Ilmastonmuutos on huomioitava poliittisessa päätöksenteossa nykyistä laajemmin ja tarvitsemme sukupolviajattelua. Tämä sukupolvi määrää sen, millaisessa elinympäristössä tulevat suomalaiset tulevat elämään. O Minun kantani on, että meidän on jätettävä luonto ja ilmasto tuleville sukupolville paremmassa tilassa kuin meitä edeltäneet sukupolvet ovat ne meille jättäneet. Tämä vaatii tekoja.

12 Liikenne

13 O Tuen joukkoliikenteen kehittämistä sujuvaksi O Yksityisautoilu on haja-asutusalueiden ja syrjäseutujen ainoa järkevä kulkuväline ja ihmisille on annettava vapaus liikkua O Pisara-rata on järkevä edistysaskel ja kannatan sitä, mikäli hankkeeseen saadaan EU-rahoitusta ja alueen kunnat ja valtio löytävät yhteisen näkemyksen. Kadut ja keskusta-alueet tulee saada ihmisten käyttöön!

14 Tulevaisuus

15 O Politiikka tarvitsee uuden suunnan: poliittista järjestelmää on uudistettava O Suomi tarvitsee vastuullisia päätöksentekijöitä ja vastuunkantoa tulevia sukupolvia kohtaan O Lyhytnäköinen vaaleista vaaleihin ajattelu on riski Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvointija ihmisoikeusvaltiolle. O Politiikka ja kansanedustajana oleminen on arvokasta työtä ja politiikkojen on luotava ratkaisuja, ei uusia ongelmia.

16

17 Tulevaisuus Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Erityisesti muistisairaiden määrä O lisääntyy. Ikäihmiset ovat voimavara, mutta tarvitsemme myös lisää hoivapalvelua ja tukea omaisille. O Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat sekä pakolaiset tarvitsevat kotouttamista, kielikoulutusta ja tukea työllistämiseen. O Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen vähemmistöjen oikeuksien toimeenpano-ohjelman monikulttuurisuuden turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta, kehittää viranomaisten ja alkuperäiskansojen ja muiden kansallisten vähemmistö- ja maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä sekä turvata heidän oikeutensa käytännön elämässä. O Kielelliset oikeudet ovat tärkeitä, koska kieli ylläpitää myös kulttuuria ja identiteettiä. Uhanalaisille saamen, romanin ja karjalan kielille tarvitaan elvytysohjelmat.

18 Saamelaisten oikeusaseman kehittämiseksi tehty työ O Pääministeri Kataisen hallitusohjelma: Tavoitteena ILO 169-sopimuksen ratifiointi ja saamelaiskäräjien toimintamahdollisuuksien kehittäminen O Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi ratifioi ILO 169-sopimuksen mikäli valtioneuvostossa päästään yhteisymmärrykseen saamelaismääritelmästä

19 O Saamelaiskäräjälaki vuodelta 1996 on vanhentunut ja tarvitsi kokonaisuudistuksen O Suomi on saanut YK:n ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeuselimiltä lukuisia suosituksia ratifioida ILO 169-sopimus ja parantaa saamelaisten oikeusasemaa O Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa turvaamaan saamen ja kulttuuriin tulevaisuuden ja täyttämään YK:n alkuperäiskansajulistuksen tavoitteet

20 O Suomi on saanut suosituksia muuttaa saamelaismääritelmää, koska se vaarantaa saamelaisten sulautumisen valtakulttuuriin eikä ole saamelaisten itsensä hyväksymä O Saamelaismääritelmä antaa oikeuden äänestää ja asettua ehdokkaaksi saamelaiskäräjävaaleissa, muita oikeuksia se ei tuo. O Taustalla on se, että Korkein hallinto-oikeus on muuttanut ratkaisukäytäntöään vuonna 2011

21 O KHO otti saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien kantaa neljä ihmistä, jotka eivät täyttäneet kielikriteeriä ja joilla ei hakemusten mukaan ollut yhteyttä saamen kieleen ja kulttuuriin. He olivat ns. Lappalaisveroa maksaneiden henkilöiden jälkeläisiä O Lappalaisvero ei ollut etninen vero, vaan sitä maksoivat kaikki poronhoitoa, kalastusta ja metsästystä harjoittavat Pohjois-Suomessa

22 O KHO:n tekemä ennakkopäätös ohjaa tulevaa oikeuskäytäntöä tarkoittaen sitä, että lappalaisveroa maksaneiden jälkeläisiä otetaan sisään vaaliluetteloon kasvavissa määrin O Saamelaisia on vain n O Saamelaisia ja saamelaisten oikeuksia vastustetaan Lapissa paljon.

23 O Lakiin otettu lappalaiskriteeri on aiheuttanut suuria ongelmia. Suomeen on syntynyt tämän johdosta ryhmittymiä, jotka väittävät olevansa saamelaisia ja lappalaisveroa maksaneet olisivat ainoa oikea alkuperäiskansa. O Kulttuuri ja kieli ei elä eikä säily asiakirjoissa tai verotustiedoissa

24 O Oikeusministeri asetti työryhmän valmistelemaan saamelaiskäräjälain kokonaisuudistusta Työryhmä luovutti hallituksen esityksen muotoon kirjoitetun yksimielisen mietinnön O Metsähallitus asetti työryhmän valmistelemaan saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä valtion hallinnassa olevilla maa- ja vesialueilla. Työryhmä luovutti esityksensä maaliskuussa 2014

25 O Hallituksen esitykset saamelaiskäräjälain uudistamiseksi ja ILO 169-sopimuksen ratifioimiseksi annettiin eduskunnalle syksyllä 2014 O ILO 169-sopimuksen ratifiointiesitys on sidoksissa saamelaiskäräjälain uudistukseen O Esityksillä oli saamelaisten tietoon perustuva ennakkosuostumus

26 O Eduskunnan valiokunnat ja eduskunta kaatoivat saamelaiskäräjälain uudistuksen O Hallituspuolueista vain RKP oli kokonaan esitysten takana O Suuret puolueet sanoutuivat irti hallitusohjelmasta O Saamelaismääritelmän muuttaminen oli saamelaiskäräjien vaalikauden tärkein tavoite. Saamelaiset joutuivat päähallituspuolueiden kinastelun keskelle

27 O Eduskunnan ei uskaltanut tehdä perus- ja ihmisoikeusmyönteistä ratkaisua eikä kantaa vastuutaan O Valtioneuvosto ja päähallituspuolueet pettivät oikeusministerin ja saamelaiset. O Muuta vaihtoehtoa ei jäänyt kuin erota, koska minun oli kannettava vastuu

28

29 O Saamelaiskäräjälain kaatuminen on aiheuttanut paniikkia saamelaisten keskuudessa ja moni haluaa, että sopimus ratifioidaankin nyt, vaikka saamelaiskäräjälaki kaatui O Eduskunta on siirtänyt oman sekasortonsa nyt saamelaisten keskuuteen O Olen saamelaiskäräjien virallisen kannan takana ja pidän sopimuksen ratifiointia välttämättömänä. Saamelaiskäräjälain kaatuminen toi suuria esteitä sopimuksen ratifioinnille

30 Lessons learned O Puolueiden välinen kinastelu, päätöksenteon perustaminen valiokunnissa huhuihin ja näytösluontoiset viivytystaistelut saavat loppua O Päähallituspuolueet ovat osoittaneet kyvyttömyytensä edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Toinen keskeinen sopimus, vammaisten oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin, mutta sen ratifiointi siirtyy tulevalle eduskuntakaudelle päähallituspuolueiden toilailujen johdosta

31 O Näillä eduskunnan päätöksillä ja päättämättä jättämisillä on kansainvälisiä vaikutuksia O Suomen uskottavuus perus- ja ihmisoikeusasemassa on mennyt Suomen eduskunnan johdosta O Politiikka tarvitsee uuden suunnan O Suomit tarvitsee vastuullisia päätöksentekijöitä

32 O Politiikkojen on palautettava luottamus eduskuntaan, mutta se on äänestäjistä kiinni. O Äänestäjät päättävät jatkuuko samanlainen suurten puolueiden asiantuntematon farssi eduskunnassa O Suomella ei ole siihen enää varaa!

33 Blogi, vaaliohjelma ja muita kirjoituksia: Facebook: klemettinakkalajarvi Äänestä 217 eduskuntaan!

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 8.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI 2 3 TIIVISTELMÄ Dearvasit Eallin Terveempi Elämä oli SámiSoster ry:n terveyden edistämisen hanke, joka toteutettiin vuosina 2007 2009 saamelaisten kotiseutualueella, neljän kunnan alueella. Hanketta rahoitti

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio Julkaisun päivämäärä 31.7.2002 Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut.

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut. Ruoveden Kokoomus ry:n julkaisu lokakuu 2012 IK Itella Posti Oy Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet Seppo Niemelä Toteutumattomat umattomat oikeudet Edita Prima, Helsinki, 2007 Esipuhe 5 1.Yhdenvertaisuus 7 1.1. Lainsäädäntö ja sopimukset 7 1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE VANTAALAISTEN ASIAT. Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. www.vantaankokoomus.fi

VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE VANTAALAISTEN ASIAT. Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. www.vantaankokoomus.fi Kreikan tie Kituuttaminen Työ VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE LAISTEN ASIAT. Vantaalta on kaupungin kokoon ja väkilukuun nähden poikkeuksellisen vähän kansanedustajia. Tehdään korjausliike valitaan

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

VIHREÄ VAALISULKA. Vihreät De Gröna NYT JOS KOSKAAN. Ville niinistön tervehdys. rohkeasti tulevaisuuteen. Byrokratiasta perustuloon

VIHREÄ VAALISULKA. Vihreät De Gröna NYT JOS KOSKAAN. Ville niinistön tervehdys. rohkeasti tulevaisuuteen. Byrokratiasta perustuloon VIHREÄ VAALISULKA 1/2015 KEHITYS Ihminen keksi kehityksen, loi nopeudesta ja helppoudesta itselleen seinät. Siellä hän asuu, linnakkeessa. Seinien taakse jää luonnon leveä kehä, kasvun hitaus, aamussa

Lisätiedot

Arvoisat juhlavieraat!

Arvoisat juhlavieraat! Peruspalveluministeri Paula Risikko Hirvinummen palvelukodin 10-vuotisjuhla Kurikka, 10.10.2008 klo 13.00 Puhuttaessa muutokset mahdollisia Arvoisat juhlavieraat! Meillä on tänään suuri ilo saada viettää

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot