Kaupallisten asiakirjojen muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallisten asiakirjojen muutokset 2013 8.2.2013"

Transkriptio

1 Kaupallisten asiakirjojen muutokset

2 Tarjouspyyntö 1. Tarjouspyyntöaineisto, Määräajat muutettu Tarjouksen antajan on tehtävä esityksensä kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään 14 vuorokautta ennen tarjouksen sisäänjätön määräaikaa. Tilaajan toimesta tehtävät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat tallennetaan sähköiseen urakkapalveluun juoksevasti numeroituina viimeistään 7 vuorokautta ennen tarjouksen sisäänjätön määräaikaa ja varmistetaan postitse lähetettävällä lisäkirjeellä. 4. Tarjouksen tekeminen, Kohta 4i Vakuutusyhtiön todistus siitä, että yrityksellä on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus. Tarjouksen tekemisessä on huomioitava seuraavat asiat: d) Yhteenvetotaulukko, Myös c-kohdassa mainitun asiakirjan lopussa oleva resurssien yhteenvetotaulukko on ehdottomasti täytettävä. Jos esim. sanallinen kuvaus ja resurssien yhteenvetotaulukko ovat ristiriidassa, katsotaan resurssitaulukko kaluston osalta määrääväksi. Tarjouksessa on ilmoitettava yksiselitteisesti, mitä kalustoa ja kuinka monta kappaletta urakassa tullaan käyttämään (ei esim. ka/liikennetraktori/ traktori, eikä 5-10 kuorma-autoa). Kohdat e,g,h,i ja j lisätty RALA:n lisäksi tilaajavastuu.fi:n yritysraportti Anne Leppänen 2 Kunnossapito

3 Palvelusopimus 5.2 Sopimushinnan maksaminen Kokonaishintaperusteisten tehtävien maksuerät voidaan laskuttaa kerran kuukaudessa maksueräkuukauden 15. päivänä. Laskun maksamiseen on varattava 21 päivää (14 pv + 7 pv laskun saapumiseen varattava aika). Maksuerien tulee kohtuullisella tarkkuudella vastata kunakin kuukautena tehtäviä töitä. Talvihoidon loka-joulukuun laskutus saa olla korkeintaan 40 % koko talvihoidon laskutuksesta, mutta urakan aloitusvuonna osuus voi olla korkeintaan 60 %. Maksuerien täsmälliset erääntymispäivät, suuruudet ja niihin liittyvät muut menettelytavat on määritetty sopimuskatselmuksessa. Yksikköhintaperusteiset työt maksetaan tehdyn työn mukaisesti työtä seuraavassa työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. Yksityiskohdat on sovittu sopimuskatselmuksessa. Viimeisen sopimusvuoden viimeinen maksuerä ja viimeisen kuukauden aikana toteutetut määrämitattavat työt maksetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä sovittavalla tavalla Anne Leppänen 3 Kunnossapito

4 Palvelusopimus 5.2 Tilaaja on varannut kolmansien osapuolten, joiden yhteystietoja ei ole saatu selvitettyä, tien rakenteille ja laitteille aiheuttamien vaurioiden korjausta xxxx /urakkavuosi. Tilaaja on varannut myös liikenteen varmistamiseen erikoistilanteissa (äkilliset hoitotyöt) xxxx / urakkavuosi. Hoitotyöt korvataan AYSE :n mukaisesti muutostöitä koskevia hinnoitteluperiaatteita noudattaen urakoitsijan esittämän ja tilaajan hyväksymän raportoinnin perusteella. Urakoitsijan tulee raportoida kaikki edellä mainitut hoito- ja ylläpitotyöt työmaakokouksissa. Urakoitsijalla tulee olla ympärivuotinen valmius ko. töiden toteutukseen. Varattua summaa ei sisällytetä urakan maksuerätaulukkoon. Liikennevakuutusten kautta korvattavat liikennevahinkojen synnyttämät vahingot urakoitsijan tulee hinnoitella samoja periaatteita noudattaen kuin muut äkilliset hoitotyöt. Sopimuksen aikana erikseen muutos- tai lisätyönä sovitut suuret tehtävät voidaan jakaa myös maksueriin ja viimeinen maksuerä suoritetaan vasta. sitten, kun em. tehtävä on tullut hyväksytysti vastaanotetuksi Anne Leppänen 4 Kunnossapito

5 Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältö Tämä kalvo on lisätty pohjoisen alueen urakoiden esittelyn jälkeen Käytettävä kalusto lisälaitteineen sekä mitoittavat suunnitelmat Suunnitelmien sekä mitoitusten tulee olla sellaiset, että sopimusasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen kunnossapidon taso toteutuu. Kuvauksissa ei edellytetä lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan osalta tarkkaa reitistöä, vaan toimenpideajat ja laatuvaatimukset huomioivat mitoitusperiaatteet ja reittien pituudet eri hoitoluokissa Anne Leppänen 5 Kunnossapito

6 SKU (ja Sanktiot ja bonukset asiakirja) SKU Sivuvelvollisuudet Esitetty, että laajemmin urakoitsijoille tulisi myös seuraava tehtävä: k) Maanomistajatietojen selvittäminen ja sopimusten valmistelu erilaisissa urakoitsijan työsuorituksiin liittyvissä tilanteissa (esim. laskuojasopimusten teko, puuston kaato, yksityistieliittymärumpujen uusiminen, läjityssopimusten teko, ylläpitotöistä tiedottaminen jne.) SKU 2.3 Ympäristöasiat Suolan ja suolahiekan varastointikieltoa pohjavesialueella on hieman kevennetty (vain 1 luokan) ulkopuolella: Suola ja suolahiekka tulee varastoida ensimmäisen luokan pohjavesialueen ulkopuolella. Varastointialueiden on oltava riittävän kaukana kaivoista ja vedenottamoista. Urakoitsijan tulee hakea lupa ympäristöviranomaisilta suolan ja suolahiekan varastointiin. Suolabonus poistettu! Sanktiot jää. Bonusta kalasteltiin liikenneturvallisuuden kustannuksella, siksi poistettiin Anne Leppänen 6 Kunnossapito

7 SKU SKU 3.1 Ajantasainen raportointi Kesäseurantaan lisätty sorastus SKU 3.2. Tiestön tilan tarkastaminen Urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan jatkuvasti tiestön tilaa. Kaikki tiestötarkastukset suorittaa urakoitsijan työnjohtoon kuuluva henkilö. Talvihoitokaudella (vähintään välisenä aikana ja tilanteen mukaan myös näiden aikarajojen ulkopuolella) tiestötarkastukset tulee tehdä vähintään viikon välein hoitoluokilla Is-Ib ja TIb sekä näihin liittyvillä kevyen liikenteen väylillä. Muilla teillä ml. kevyen liikenteen väylät vähintään 2 viikon välein. Talvihoitokaudella tiestön tilan tarkastukseen voi sisällyttää myös kelin tarkastuksen. Kelin tarkastuksesta ja laaturaportoinnista on annettu tarkemmat määräykset kohdassa 3.3. Kelirikkouhan aikana soratiet ja heikkokuntoiset päällystetyt tiet sekä kevyen liikenteen väylät on tarkastettava vähintään viikon välein. Tarkastamisessa pitää keskittyä sorateiden routatilanteen erityisseurantaan sekä päällystettyjen teiden ja kevyen liikenteen väylien päällystevaurioiden seurantaan. Kesähoitokaudella tiestön tilan tulee tarkastaa työnjohtoon kuuluva henkilö olosuhteiden mukaan vähintään kahden viikon välein. Tarvittaessa tarkastus on tehtävä useamminkin, esim. sorateillä ja heikkokuntoisilla päällystetyillä teillä sekä kevyen liikenteen väylillä rankkasateiden ja myrskyjen jälkeen sekä pitkän kuivan kauden aikana Anne Leppänen 7 Kunnossapito

8 SKU Talvihoidon laaturaportointi, Kelin tarkastus Kitkamittaus edellyttää vähintään 3 erillistä mittausta kerrallaan. Mikäli mitattu kitka-arvo on laatupuute, niin syy siihen (liukkaus) kirjataan. Kitka-arvon ollessa kunnossa voi muusta syystä tulla laatupuute (lumisuus, tasaisuus). Mittauksia tulee tehdä vähintään 10 kilometrin välein. Mittaus tehdään sellaisesta kohtaa tietä, että sen avulla voidaan päätellä täyttääkö puolet ajokaistasta kitkavaatimuksen. Mittaus tehdään liikenteen eniten käyttämältä ajokaistalta. Mittausta ei tehdä ala- tai ylämäessä, eikä myöskään kaarteissa. Kitkamittausta paljaalla tai märällä ja paljaalla päällysteellä ei vaadita vähintään 10 kilometrin välein. Kun em. tilanteissa ajotuntuman perusteella arvioidaan kitka-tason olevan riittävä, merkitään kitkaksi aina sama lukuarvo 0, Anne Leppänen 8 Kunnossapito

9 SKU SKU 3.6 Tiestötietojen ylläpito urakan aikana Tilaaja edellyttää urakoitsijalta tilaajan tiestötietojen ylläpitoa urakan aikana. Urakoitsijan tulee raportoida tien rakenteisiin ja laitteisiin tehdyt toimenpiteet tierekisteriosoitetarkkuudella urakassa sovittavalla tavalla esim. Excel- tai muun koontiraportin avulla, josta tiedot voidaan viedä tierekisteriin tai muihin tilaajan tietojärjestelmiin. Myöhemmin raportointi tehdään mahdollisesti rajapinnan kautta. Urakoitsijan tulee raportoida myös tehdyt sorastukset, ojitukset, päällystepakkaukset ja kelirikkokorjaukset tierekisteriosoitetarkkuudella Auraan Anne Leppänen 9 Kunnossapito

10 SKU SKU 4.1 Urakoitsijan työnjohto Vastuunalaisen työnjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa) normaali työmäärä (40h/viikko) tulee tehdä tähän urakkaan. Vastuunalaisen työnjohtajan päätoimisella apulaisella ei saa olla muita tehtäviä / voi olla samanaikaisesti muita vähäisiä tehtäviä. Näiden muiden velvoitteiden osuus ei tässä urakassa saa olla talvikautena yli 10 % ja kesäkautena yli 20 % työnjohtajan normaalista työmäärästä (40 h/viikko) Anne Leppänen 10 Kunnossapito

11 SKU SKU Yhteydenottotietojen välitys urakoitsijalle ja urakoitsijan kuittaukset Kun urakoitsija on havainnut siirrettävän ajoneuvon tai saanut toimenpidepyynnön, urakoitsija tekee aloituskuittauksen. Kuittaukseen on kirjattava ajoneuvon tunnistetiedot, merkki ja väri sekä maininta milloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran havaittu. Mahdolliset valokuvat lähetetään sähköpostiin Yllä oleva tullaan lisäkirjeellä muotoilemaan muotoilemaan esim. näin: Kun urakoitsija on havainnut siirrettävän ajoneuvon, urakoitsija joko ilmoittaa havainnostaan liikennekeskukseen tai tekee aloituskuittauksen mahdolliseen toimenpidepyyntöön. Urakoitsija ilmoittaa liikennekeskukseen ajoneuvon tunnistetiedot, merkin ja värin sekä tiedon milloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran havaittu. Mahdolliset valokuvat lähetetään sähköpostiin Kun toimenpiteet on tehty, lähettää urakoitsija tieliikennekeskukselle lopetuskuittauksen. Lopetuskuittaus edellytetään myös liikennekeskuksen tapauskohtaisesti määrittämistä ilmoituksista. Ajoneuvojen siirrosta on tehtävä lopetuskuittaus heti siirron jälkeen. Kuittauksesta on ilmettävä: siirron ajankohta, kuntatieto ja varastotieto lopetuskuittaus myös, jos omistaja noutanut siirron syy; onnettomuus-, virheellisesti pysäköity-, hylätty- vai tiealueella tehtävää työtä haitannut ajoneuvo Anne Leppänen 11 Kunnossapito

12 Tarjouslomake Lisätty seuraavat : Liikenneympäristön hoito, kokonaishintainen osuus Portaalien tarkempi tarkastus ja kunnostus 1 kerta / 5v ja 2 kertaa / 7v. Silmämääräinen yleistarkastus vuosittain. Kolmansien vahinkojen korjaus: n. 5 vuoden ka. tilaaja antaa kokonaishinnan, jota syödään urakan aikana* Liikenteen varmistaminen erikoistilanteissa: n. 5 vuoden ka. tilaaja antaa kokonaishinnan, jota syödään urakan aikana* Liikenneympäristön hoito, yksikköhintainen osuus Katupölynsidonta x kertaa/v Soratien ja Päällystetyn tien rakenne Laskuojat omalla yksikköhinnalla => Määrämittausohjeeseen lisätty * Palvelusopimukseen tehty lisäys kohtaan Anne Leppänen 12 Kunnossapito

13 Määrämittausohje/15. Avo-ojitus 15.1 Työhön kuuluu Sivu- ja laskuojien kaivu, perkaus ja muotoilu. Ylijäämämassojen tasaus tien tai laskuojan sivuun ja sisäluiskaan sekä näiden viimeistely. Ylijäämämassojen kuormaus ja kuljetus urakoitsijan hankkimille läjitysalueille. Kivien < 1 m 3 poisto, kuormaus ja kuljetus läjitysalueelle. Läjittämistä koskevien lupien hakeminen, sopimusten ja suunnitelmien teko sekä läjitysalueen hoito (sisältää massojen käsittelyn ja alueelle johtavien yksityisteiden kunnossapidon) sekä läjittämisestä mahdollisesti johtuvat verot ja maksut. Läjittämistä koskevista sopimuksista toimitetaan tilaajalle jäljennökset. Laskuojasopimusten valmistelu ojitusten yhteydessä. Urakoitsija laatii laskuojasopimuksettilaajan ohjeiden mukaisesti, hankkii maanomistajien suostumukset ja esittää ne tilaajalle ennen ojitustöiden alkua. Ojitustöiden jälkeen urakoitsija tekee jälkitarkastukset maanomistajien kanssa. Tilaaja allekirjoittaa em. dokumentit Anne Leppänen 13 Kunnossapito

14 Määrämittausohje/ 15. Avo-ojitus Tarvittava raivaus ja puuston poisto. Kaivettavien ojien yhteydessä olevien päätie- ja sivuojarumpujen, mukaan luettuna yksityistierumpujen, päiden siistimistyöt sekä rumpujen toiminnan varmistaminen. Avo-ojituksen yhteydessä yksityistierumpujen asentaminen oikeaan tasoon. Ojien kaivumaat on pääsääntöisesti siirrettävä edellä esitettyjen suunnitelmien mukaisesti läjityspaikoille. Jos luiskissa on havaittavissa selkeitä vajauksia (kuoppa, kovera luiska, tms.) voidaan tilaajan kanssa erikseen sopien täyttää luiskien vajaukset kaivumassoilla. Työ tieltä käsin edellyttää hyvin laadittuja liikenteenjärjestelysuunnitelmia Anne Leppänen 14 Kunnossapito

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset

Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset 1 Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimukset Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005 2 Verkkojulkaisu (http://www.tiehallinto.fi/julkaisut) pdf ISBN 951-803-211-4 TIEH 2000010-v-04

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot