Koska tuulivoimaa ei ole voitu käsitellä raportissa kattavasti, nostetaan tässä lausunnossa esille tuulivoiman kannalta olennaisimpia asioita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koska tuulivoimaa ei ole voitu käsitellä raportissa kattavasti, nostetaan tässä lausunnossa esille tuulivoiman kannalta olennaisimpia asioita."

Transkriptio

1 Ympäristöministeriö PL Valtioneuvosto Lausunnon antaja: Aihe: Suomen tuulivoimayhdistys ry YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi 1. Johdanto Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien YVAlainsäädännön toimivuusarviointia. Suomen tuulivoimayhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että YVA lainsäädännön toimivuusarviointi on huolellisesti tehty ja antaa pääosin hyvän kuvan YVA-lainsäädännöstä, vaikutusten arvioinnista ja YVA-lainsäädännön suhteesta muihin lakeihin. Myös kehittämiskohteet on huolellisesti mietitty. STY:n mielestä on kuitenkin valitettavaa, että tuulivoimaa ei ole voitu käsitellä kattavammin vaikutusarvioinnissa lähinnä sen vuoksi, että tuulivoimahankkeiden YVAmenettelyjä on valmistunut vuoteen 2008 mennessä hyvin niukasti. Tuulivoima YVAt ovat olleet melko vieraita vielä tarkastelujakson aikana, eikä selkeää aineistoa ole ollut käytettävissä tarkastelun tueksi, toisin kuin nyt. Koska tuulivoimaa ei ole voitu käsitellä raportissa kattavasti, nostetaan tässä lausunnossa esille tuulivoiman kannalta olennaisimpia asioita. 2. YVA-menettelyn keskimääräinen kesto Raportin sivulla 13 todetaan, että arviointimenettelyjen keskimääräinen kesto on 1 1 ½ - vuotta. Tällä hetkellä käynnissä olevista tuulivoimahankkeista kuuden YVA-menettely on päättynyt. Keskimäärin YVA-menettely on kestänyt 19 kuukautta (kk). Lyhimmillään YVA-menettelyn kesto on ollut 14 kk, pisimmillään 25 kk. Vaikka aineisto on vielä niukkaa, sen perusteella tuulivoimahankkeiden YVA-menettely kestää selvästi pidempään kuin muiden hankkeiden. Yhdistyksen näkemys on, että pituus johtuu

2 vaadittujen selvitysten lukumäärästä ja niiden perusteellisuudesta. Kuten raportissakin todetaan, yhteysviranomaisen lausuntojen vaatimustaso ja muu ohjaustoiminta vaikuttavat YVA-menettelyn kestoon (s. 17). Tuulivoiman merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat maisemalliset vaikutukset, ääni ja valon ja varjon vilkkuminen, sekä vaikutukset lintuihin ja muihin eläimiin. Tuulisähköntuotannosta ei kuitenkaan tule hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöjä tai muitakaan päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tuulivoiman ympäristövaikutuksista korostuvat eri vaikutustyypit kuin muussa sähköntuotannossa. On kuitenkin kyseenalaista voidaanko näitä vaikutuksia piitä siinä määrin merkittävämpinä, että huomattavasti muita hankemuotoja pidempi YVA-menettelyn kesto on perusteltua. Samoin voidaan kysyä, onko tuulivoiman ympäristövaikutukset todella niin huomattavat, että tuulivoimahankkeissa on ollut muita yksittäistapauksia matalampi kynnys soveltaa YVA-menettelyä (esimerkiksi s. 27) 3. Alueelliset erot Raportin luvun viisi mukaan alueellinen yhtenäisyys on pääosiltaan riittävä ja toiminnan ennakoitavuus on parantunut. YVA-menettelyn käytännön toteutuksessa on kuitenkin tunnistettu alueellisia eroja. Yhteisviranomaisten esittämissä vaatimuksissa ja toiminnassa on myös tuulivoimahankkeiden käsittelyssä todettu alueellisia eroja erityisesti selvitysten riittävyyden suhteen. Tästä syystä on hyvä, että raportin muissa kehityskohteissa nostetaan esiin alueellisten erojen vähentäminen koulutuksella ja ohjeistuksella (s. 76). Ohjeistusta on syytä laatia myös koskien tiettyjä hanketyyppejä, kuten tuulivoimaa. 4. Vaikutusten merkittävyys ja selvitysten riittävyys STY:n näkökulmasta erityisen keskeisiä seikkoja käsitellään raportin luvussa viisi. Tuulivoimahankkeissa joudutaan tällä hetkellä tekemään esimerkiksi paljon perustutkimusta, kuten yksityiskohtaisesti inventoimaan ja tutkimaan erilaisia huonosti tunnettuja lajeja ja niiden elinolosuhteita; seikkoja, jotka pitäisi joko jo olla selvitettynä tai tulla tarkastelluiksi ympäristöhallinnon ja/tai tutkimuslaitosten tekemissä tutkimusohjelmissa, ei osana yksittäisen hankkeen YVA-menettelyä. Vaaditut tutkimukset ovat siten usein huomattavasti laajempia, kuin mitä nimenomaisten hankkeiden vaikutusten arvioimiseksi olisi syytä laatia. STY katsoo, että viranomaisohjauksessa tulisikin YVA-ohjelmavaiheessa ottaa nykyistä määrätietoisemmin kantaa myös lausunnonantajien ylimitoitettuihin

3 selvitysvaatimuksiin vastaavasti kuin kantaa otetaan liian yleispiirteiseksi suunniteltujen selvitysten osalta. Raportin luvussa viisi todetaan myös, ettei merkittävien ympäristövaikutusten tunnistaminen ole aina järjestelmällistä ja että niiden tulisi erottua erityisesti raportoinnissa nykyistä paremmin. STY huomauttaa, että merkittävien ympäristövaikutusten korostaminen edellyttää myös oikean suuntaista ohjausta yhteysviranomaiselta, kuten jo edellä on todettu. Samassa luvussa todetaan myös, että raportoinnin kansantajuisuutta tulisi edelleen parantaa. Myös luettavuuden parantaminen edellyttäisi, että selvityksissä voitaisiin keskittyä olennaisimpiin kysymyksiin ja tähän tulisi kansalaisnäkökulmastakin kannustaa myös viranomaisohjauksella. STY katsoo, että mikäli YVA-ohjelmalausunnossa ei selvästi oteta kantaa siihen, mikä on merkittävää, ei hankkeesta vastaaville jää riskittömiä mahdollisuuksia jättää epäolennaisiakin seikkoja esittämättä, jotta tuotettuja aineistoja ei katsottaisi myöhemmässä vaiheessa riittämättömiksi. Luvussa 5.2. tuodaan myös esille, että haastateltavien mielestä vaikutuksia arvioitaessa muiden toimijoiden aiempia kokemuksia sekä tutkimuksia ja selvityksiä pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän. STY painottaa että aiempia selvityksiä ja tutkimuksia tulee voida käyttää soveltuvin osin nykyistä enemmän uusissa hankkeissa. 5. Kansalaisten osallistuminen STY pitää erittäin hyvänä, että kansalaiset ja eri sidosryhmät pääsevät osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja esittämään mielipiteitään hankkeista varhaisessa vaiheessa. Raportin sivulla 19 on mainittu että hankkeissa, joissa oli toteutettu YVA-menettely, valitusten ja huomautusten määrä lupavaiheessa oli selkeästi suurempi kuin hankkeissa, joissa ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty. Osaltaan tämä osoittaa tavoiteltua kansalaisten aktiivisuuden ja tietoisuuden lisääntymistä hankkeista YVA-menettelyn myötä, mutta on huolestuttavaa koska se on osittain ristiriidassa YVA-menettelyn tavoitteiden kanssa. YVA-menettelyn avulla hankkeiden suunnittelua on tavoitteena sopeuttaa eri sidosryhmien näkemyksiin, jolloin valitusten ja huomautusten syiden määrä vähenisi. STY huomauttaa, että vaikka edellä sanottu koskee kaikkia hanketyyppejä, on ilmiö (vastustamaan herääminen ) erityisen voimakas tuulivoimahankkeiden kohdalla. Tässäkin kohdin olisi yhteysviranomaisen nykyistä määrätietoisempi ohjaus ensiarvoisen

4 tärkeää niin, että YVA-menettelyn tuloksiin ja niiden oikean suuntaisuuteen otettaisiin selvä kanta YVA-selostuslausunnossa. 6. YVA-menettelyn suhde kaavoitukseen ja lupamenettelyihin Raportissa todetaan, että yhteensovittamisessa on edelleenkin parannettavaa etenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusmenettelyn ja ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupamenettelyn osalta (mm. s. 74). Lähes kaikkiin tuulivoimahankkeisiin tehdään sekä niin sanottu hankekaava että YVA-menettely. Näiden menettelyjen tehokkaampi yhteensovittaminen vähentäisi sekä hanketoimijan, yhteysviranomaisen että kansalaisten työtaakkaa sekä nopeuttaisi ja selkeyttäisi tuulivoima- ja muiden hankkeen kehitystä. STY pitääkin ensiarvoisen tärkeänä raportissakin esitettyjä säädöstarkistuksia siitä, milloin kaavoitus voi korvata YVAmenettelyn. 7. Tuulivoimapuiston verkkoon kytkentä Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat edellyttäneet päätöksissään myös 110 kv johdon ottamista mukaan YVA-menettelyyn. YVA-laki ei kuitenkaan velvoita 110 kv johdolle YVA-menettelyä, vaan lainsäädäntö edellyttää YVAmenettelyä vasta vähintään 220 kv voimajohdoissa, joiden pituus on vähintään 15 km. Tällainen ylivaatimus viivästyttää YVA-menettelyn aloittamista: jotta YVA-menettelyn tasoinen arviointi pystytään tekemään, pitää olla jo maastoon sidottu esisuunnitelma voimajohtoreitistä selvillä. 8. Yhteisvaikutusten arviointi Kuten raportissa todetaan (s. 48) arviointiselostuksen sisältöä koskevissa vaatimuksissa ei ole mainittu hankkeiden yhteisvaikutuksia eikä yhteisvaikutusten käsitettä ole YVAlaissa määritelty. Kuitenkin on erittäin yleistä, että hankevastaavat joutuvat arvioimaan eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Usein vierekkäiset hankkeet ovat kilpailevien yritysten hankkeita, jolloin yhteysvaikutuksia voi olla erittäin vaikea arvioida. Yhteisvaikutusten määritelmää ja arviointivelvollisuutta on selkeytettävä, kuten raportissa ehdotetaan. Yhteisvaikutusten arviointivelvollisuuden määrittelyssä tulee kuitenkin ottaa huolella huomioon hankkeiden eriaikaisuus, toisistaan poikkeavat etenemisaikataulut ja se, ettei tuulivoimahankkeita hidasteta entisestään. Toimijoita ei tule myöskään asettaa kilpailutilanteellisesti eriarvoiseen asemaan, vaatimalla ensimmäisenä selvityksiä aloittavan toimijan yhteisvaikutusten arvioinnilta muun tiedon käsittelemistä kuin julkisesti ja yleisesti on saatavilla.

5 9. Lopuksi Yhteenvetona STY toteaa YVA-menettelyn olevan hyvä ja toimiva työkalu ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottamiseksi hankesuunnittelussa. Tuulivoimahankkeisiin sovellettuna YVA-käytäntöihin liittyy kuitenkin nykyisellään merkittäviä epäkohtia, joita ovat: hyvin alhainen kynnys tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyyn määräämisessä YVA-menettelyn poikkeuksellisen pitkä kesto, joka pitkittää pienienkin hankkeiden toteutusta 1-2 vuodella, kun pienissä hankkeissa tulisi voida edetä pelkällä kaavoitus- ja lupamenettelyllä vaadittujen selvitysten määrä ja syvyys ja yhteysviranomaisen ohjauksen tarve riittävyys ja merkittävyys kysymyksissä YVA-lainsäädännön alkuvaiheessa yhteysviranomaisen toiminnassa esiintyneiden laadullisten puutteiden ja alueellisen epäyhtenäisyyden vuoksi Ympäristöministeriö käynnisti 2000 luvun alkupuolella ympäristövaikutusten arvioimisen laadun ja alueellisen yhtenäisyyden kehittämishankkeen (s. 21). STY ehdottaa, että tuulivoimahankkeiden osalta käynnistetään vastaava hanke. Pasi Tammivaara Puheenjohtaja Suomen tuulivoimayhdistys Anni Mikkonen Toiminnanjohtaja Suomen Tuulivoimayhdistys

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Johtaja Jari Keinänen Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Kommenttien antajat: Energiateollisuus ry (ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) Aihe: Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI 1 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI Aika: keskiviikko 26.11.2003, klo 11.45 16.00 Paikka: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditorio, Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila SEMINAARIMUISTIO SEMINAARIN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-958-0

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja tuulivoimaosayleiskaava Yleisötilaisuus, n. 120 hlö 30.8.2012 klo 18.00 21.00 Tourun talo, Urjala 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot