JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS"

Transkriptio

1 JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu Forssa

2 BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUS Etusivun kuva: Biokaasulaitoksen havainnekuva Watrec Oy; Takasivun kuva: Hankealueelta, Jämsänkosken kaupunki. Karttakuvat: Suomen ympäristökeskus: Hertta tietokanta, Watrec Oy:n sopimusnro: SYKE/TK-H191/06 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO HANKKEEN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA SUUNNITTELU HANKKEEN NIMI HANKKEESTA VASTAAVA JA YHTEYSTIEDOT HANKKEEN TAVOITTEET SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSAIKATAULU HANKKEEN SIJOITTUMINEN JA MAANKÄYTTÖTARVE HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, SUUNNITTELU JA VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYN TARKOITUS JA VAIHEET ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN OHJELMAVAIHEEN TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS Yleisötilaisuus Kankarisveden koulun auditoriossa Tutustumismatka Biovakka Oy:n biokaasulaitokselle Yhteysviranomaisen lausunto ja tarkennukset YVA-ohjelmasta VUOROPUHELU JA VIRANOMAISLAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN YVA-PROSESSISSA SELOSTUSVAIHEEN TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS ARVIOITAVAT TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT JA TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMINEN BIOKAASULAITOKSEN PROSESSIKUVAUKSET YLEISTÄ SUUNNITTEILLA OLEVAN LAITOKSEN PÄÄPROSESSIT BIOKAASULAITOKSEN INFRASTRUKTUURI JA RAKENNUKSET SEKÄ NIISSÄ TAPAHTUVAT TOIMINNOT Sivutuotteiden vastaanotto ja esikäsittely Hajukaasujen käsittely Hygienisointi Renderöinti Anaerobinen käsittely Vedenerotus Lopputuotteiden jatkojalostus Piha-alueet, tiet ja liikennejärjestelyt KÄSITTELYYN VASTAANOTETTAVIEN MATERIAALIEN MÄÄRÄ, LAATU JA ENERGIANTUOTTOPOTENTIAALI MUODOSTUVAT JÄTTEET JA JÄTEVEDET...42 Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 2

3 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS ARVIOITUJEN VAIKUTUSTEN RAJAUS ARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT OLETUKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ARVIOITUJEN VAIKUTUSALUEIDEN RAJAUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN Haisevat yhdisteet Liikenteen aiheuttamat vaikutukset Arvio hankkeen meluvaikutuksista Arvio hankkeen työllisyysvaikutuksista Terveysvaikutukset Pölyäminen VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN, POHJAVESIIN JA PINTAVESISTÖIHIN Maaperän laatu ja vesistötiedot Arvio hankkeen suorista maaperä- ja vesistövaikutuksista Arvio biokaasulaitoksen lopputuotteiden lannoitekäytön maaperä- ja vesistövaikutuksista VAIKUTUKSET ILMAAN JA ILMASTOON Nykyinen tilanne Vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin Metaanin polton päästöt Biokaasulaitoksen vaikutukset alueen kokonaispäästöihin VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN Yleistä Arvio hankkeen vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen Arvio hankkeen vaikutuksista alueen jätehuoltoon Vaikutukset vesihuoltoon Kaavoitustilanne ja arvio hankkeen vaikutuksista maankäyttöön VAIKUTUKSET LUONTOON, LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖN JA MAISEMAAN Alueen luontotiedot Suojelualueet ja kohteet Arvio hankkeen vaikutuksista luontoon, suojeltuihin alueisiin ja maisemaan Arvio hankkeen vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ JA YMPÄRISTÖONNETTOMUUKSIEN MAHDOLLISUUDESTA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA ARVIO TOTEUTTAMISKELPOISUUDESTA HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISKEINOT TOIMINNAN VAIKUTUSTEN SEURANTA JA RAPORTOINTI KÄYTTÖTARKKAILU JA RAPORTOINTI PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU Ilmanpäästöt Vesistö ja viemäri sekä maaperä Melu LÄHTEET LIITTEET Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 3

4 TIIVISTELMÄ Biovakka Jämsä Oy:n toimeksiannosta on toteutettu YVA-menettely liittyen Jämsänkoskelle suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa keskitetty biokaasulaitos jalostamaan alueen alkutuotannon, teollisuuden ja yhdyskunnan sivutuotteista bioenergiaa sekä maanparannus- ja lannoitetuotteita. Tavoitteena on rakentaa laitos, joka kaikilta osin vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman sivutuoteasetuksen vaatimuksia. Laitoksella muodostuvan biokaasun sisältämä energia on hyödynnettävissä paikallisesti lämpönä ja sähkönä, johdettavissa maakaasuverkostoon tai jalostettavissa liikennepolttoaineeksi. Laitoksen käsittelykapasiteetiksi on suunniteltu tonnia lietemäistä materiaalia vuodessa. Suunniteltu hankealue sijaitsee Myllymäen teollisuusalueella, Jämsänkosken kaupungin omistuksessa olevalla korttelilla no Kortteli on asemakaavoitettu teollisuusalueeksi kaavamerkinnällä T-2. Alueella on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus, jonka myötä tontin kokonaisalaksi muodostuu noin 10 ha. Lähin asutus sijaitsee noin 200 metrin päässä tontista. YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa, sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. YVA-menettelyn konsulttina on toiminut Watrec Oy ja yhteysviranomaisena Esa Mikkonen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. YVA-menettely on hankkeen ympäristölupaprosessia edeltävä vaihe, jonka tuloksia hyödynnetään laitoksen jatkosuunnittelussa. Biokaasulaitoksella orgaaninen materiaali käsitellään bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa mikrobiologisesti. Prosessissa syntyy biokaasua, jossa on noin % metaania ja % hiilidioksidia. Anaerobikäsittelyn tuloksena lietemassan tilavuus ei oleellisesti muutu, mutta käsittely muuttaa lietteen ominaisuuksia. Mädäte on nestemäisempää ja tasalaatuisempaa kuin raakaliete ja sen sisältämät ravinteet ovat kasveille edullisemmassa muodossa. Lietteen orgaanisen aineksen hajoamisen johdosta myös lietteen haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti (>95 %). Prosessissa tuotettu biokaasu sisältää energiaa 6-7 kwh/m 3. Yhdestä kuutiosta käsiteltävää lietettä muodostuu metaania sen orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen m 3, vastaten energiasisällöltään l kevyttä polttoöljyä. Käsitelty mädäte jaetaan laitoksella linkokäsittelyllä typpipitoiseksi nestejakeeksi ja fosforipitoiseksi humusjakeeksi, joita voidaan sellaisenaan käyttää peltolannoitteina tai jalostaa edelleen helpommin kuljetettaviksi lannoitetuotteiksi. Nestejakeen jatkojalostuksessa muodostuu typpilannoitetta ja viemäröitävää jätevettä. Humusjakeen jatkojalostaminen lannoiterakeeksi on mahdollista toteuttaa termisen kuivauksen avulla. Osa tuotteista varastoidaan laitoksella, osa toimitetaan suoraan tuotteiden loppukäyttäjille. Kaikki laitoksen toiminnot tapahtuvat suljetuissa tiloissa ja säiliöissä, joista hajukaasut johdetaan hajukaasujen käsittelyprosesseihin. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 4

5 Hankkeen ympäristövaikutustarkastelussa huomioitiin nykytilanne lain edellyttämänä 0- vaihtoehtona sekä hankkeen toteuttaminen kahdelle eri käsittelykapasiteettivaihtoehdolle: ja tonnia vuodessa. YVA-menettelyssä arvioitiin seuraavat ympäristövaikutukset: - Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen o Hajuvaikutukset o Liikennevaikutukset o Meluvaikutukset o Työllisyysvaikutukset o Terveysvaikutukset o Pölyäminen - Vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja pintavesistöön - Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon - Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen - Vaikutukset rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön - Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen - Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuudesta - Rakentamisen aikaiset vaikutukset Ympäristövaikutusten arviointi perustuu ensisijaisesti seuraaviin menetelmiin: - Ympäristön nykytilan selvityksiin ja arvioihin - Laskennallisiin energia- ja päästöskenaarioihin - Hajun leviämisen matemaattiseen mallintamiseen - Toiminnassa olevien vastaavien laitosten mittaus- ja tilastointitietojen hyödyntämiseen - Asiantuntijoiden vaikutusarvioihin - Kirjallisuusselvityksiin - Tiedotustilaisuudessa saatuihin tietoihin ja niiden analysointiin - YVA-menettelyn aikana annetuista lausunnoista ja mielipiteistä saatuun informaatioon Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi kartoitettiin hankkeen sijoituspaikan ympäristön herkät ja häiriintyvät kohteet, kuten asutus, pohjavesialueet, pintavesistöt, luonnonsuojelualueet sekä arvokkaat maisema-alueet noin viiden kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen suorien vaikutusten, kuten hajuvaikutusten oletettiin rajautuvan hankkeen välittömään ympäristöön, noin 1-2 km säteelle hankkeen sijoituspaikalta. Lisäksi liikennevaikutusten arvioitiin kohdistuvan pääasiassa liikennöintireitin varren asutukseen kantatiellä 56 sekä Myllymäen läpikulkureitillä Sammontie- Jalostajantie-Teollisuustie. Yleisellä tasolla hankkeella arvioitiin olevan vaikutuksia mm. seutukunnan jätehuoltoon, energian käyttöön ja työllisyyteen, sekä mm. vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Näitä tarkasteltiin yleisesti ilman maantieteellistä rajausta. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 5

6 Yleisesti biokaasulaitoshankkeella todettiin olevan useita ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia ja joitain jätehuoltotoiminnalle tyypillisiä haitallisia vaikutuksia, kuten raskaan liikenteen lisääntyminen sekä ajoittaiset hajuhaitat hankkeen lähialueella. Tulosten perusteella hanke arvioitiin toteuttamiskelpoisiksi ja kokonaisuutena kannatettavaksi positiivisten vaikutusten ansiosta. Arvioinnin kohteena olevan sijoituspaikan arvioidaan soveltuvan hankkeen mukaiseen toimintaan, kun huomioidaan hankealueen itäpuolella olevat raviinit. Eri laitoskapasiteettivaihtoehtoja vertailemalla saatiin tietoa laitoskoon vaikutuksista erityisesti massataseisiin, materiaalivirtoihin, liikennemääriin, liikenteen päästöihin, meluvaikutuksiin, energian tuotantoon, kasvihuonekaasuvähenemiin, työllisyysvaikutuksiin ja puhdistamokuormitukseen. Kapasiteetin kasvattamisella on luonnollisesti vaikutusta erityisesti liikennemäärien kasvuun ja liikenteestä aiheutuviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin. Toisaalta myös positiiviset ympäristövaikutukset, kuten bioenergian tuotannon vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähenemään ja mm. työllisyysvaikutukset kertaantuvat kapasiteetin kasvattamisen myötä. Päästöjen osalta laitoksen kapasiteetilla ei ole merkittävää vaikutusta, koska päästöjen hallinta tulee lähtökohtaisesti ottaa huomioon laitoksen suunnittelussa. Tarkasteltaessa eri kapasiteettivaihtoehtoja ei noussut esille vaikutuksia, joiden perusteella VE 2:n mukainen, tonnin vuotuinen käsittelykapasiteetti tulevaisuudessa olisi toteuttamiskelvoton. Toisaalta tarkasteluun liittyi epävarmuustekijöitä, koska kokemusta vastaavan kapasiteetin biokaasulaitoksesta ei Suomessa ole. Laajemman kapasiteetin toteuttamisen todettiin edellyttävän mittavaa kysyntää käsittelyn lopputuotteena syntyville lannoitevalmisteille. Hankkeen käynnistäminen ja laitoksen operoiminen pienemmällä kapasiteetilla tn/vuosi arvioitiin lähtökohtaisesti kannatettavaksi ja tulevalle laajennusmahdollisuudelle suuntaa antavaksi. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 6

7 1 JOHDANTO Biokaasuteknologian hyödyntäminen orgaanisen materiaalin prosessoinnissa bioenergiaksi perustuu luonnolliseen, hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaan biologiseen hajoamiseen, jota tehostetaan prosessitekniikan avulla. Orgaanisen aineksen hajoaminen tapahtuu suljetussa tilassa, jolloin muodostuva metaani saadaan otettua talteen ja hyödynnettyä energiana. Erityisesti EU:n alueella on tarvetta toteuttaa ihmistoiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentämistä sekä kasvattaa merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi tiukentuneet sivutuotteiden käsittelyyn kohdistuvat vaatimukset ovat lisänneet kiinnostusta biokaasuteknologian hyödyntämiseen orgaanisten sivuvirtojen käsittelyssä. Biokaasuteknologiaa eli anaerobista käsittelyä voidaan käyttää orgaanisten sivutuotteiden aiheuttaman ympäristökuormituksen hallintaan, maanparannus- ja lannoitevalmisteiden tuotantoon ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Näin ollen biokaasuteknologia on sekä ympäristö- että energiateknologiaa, jota pidetään yleisesti kestävän kehityksen mukaisena teknologiana. Suomessa biokaasulaitoksia on tällä hetkellä vähän, mutta kiinnostus teknologiaa kohtaan on kasvussa. Suomen ensimmäinen keskitetty biokaasulaitos, jossa käsitellään useiden maatilojen karjalantaa sekä muita orgaanisia sivujakeita, otettiin käyttöön Vehmaalla vuonna Vuonna 2007 on otettu käyttöön kaksi uutta biokaasulaitosta ja vuoden 2008 aikana valmistuu neljäs merkittävän kokoinen biokaasulaitos. Lisäksi tällä hetkellä esiselvitys- tai luvitusvaiheessa on useita laitoshankkeita. Biokaasulaitoksen investointi- ja käyttökustannus riippuu käsiteltävän lietteen määrästä. Käytännössä yksikkökustannus alenee, mitä enemmän lietettä käsitellään. Investoinnin taloudellinen kannattavuus on tyypillisesti mahdollista vain laitoksissa, jotka käsittelevät myös karjatalouden lietteitä korkeamman energiantuottopotentiaalin omaavia raaka-aineita. Laitoksen kannattavuus lisääntyy, mikäli käsiteltävästä raakaaineesta voidaan periä porttimaksua ja mikäli laitoksen tuottama ylimääräenergia voidaan hyödyntää kustannustehokkaalla tavalla. Tämän biokaasulaitoshankkeen esisuunnittelu on aloitettu yhteistyössä Biovakka Suomi Oy:n ja Erkki Salminen Oy:n kanssa. Myöhemmin toimijoiden nimiin perustettiin oma yhtiö, Biovakka Jämsä Oy. Jämsänkosken kaupunki on osoittanut hankkeelle tontin Myllymäen teollisuusalueelta. Hankkeesta vastaavan kriteereinä soveltuvalle sijoituspaikalle ovat olleet mm. alueella sijaitsevat muut biokaasulaitoksen toimintaa tukevat toiminnot: jätteenkäsittelylaitos, UPM, Genencor International, tarpeeksi iso tontti, hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin sekä riittävät etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Biokaasulaitoshankkeen tarkoituksena on anaerobitekniikkaa käyttävän keskitetyn biokaasulaitoksen perustaminen. Laitos on suunniteltu vastaanottamaan ja jatkojalostamaan tonnia orgaanista materiaalia (kuiva-ainepitoisuus, TS, n. 12 %) vuosittain. Laitoksella on tarkoitus jalostaa alkutuotannon, teollisuuden ja yhdyskuntien sivujakeista korkeatasoisia maanparannus- ja lannoitevalmisteita sekä paikallisesti tuo- 7 Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty.

8 tettua puhdasta bioenergiaa, joka voidaan hyödyntää lämpönä, sähkönä ja liikennepolttoaineena tai tuotettu biokaasu voidaan johtaa maakaasuverkostoon. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) 2. luvun 6 :n kohdan 11 b perusteella hankkeelle on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (myöhemmin YVA-menettely) biologisen käsittelylaitoksen kapasiteetin ylittäessä tn vuotuisen määrän. Tässä dokumentissa on kuvattu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) (myöhemmin YVA-laki) mukainen hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 8

9 2 HANKKEEN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA SUUNNITTELU 2.1 HANKKEEN NIMI Jämsänkosken (vuoden 2009 alusta Jämsän) biokaasulaitoshanke. 2.2 HANKKEESTA VASTAAVA JA YHTEYSTIEDOT Biokaasulaitosta varten on perustettu Biovakka Jämsä Oy niminen yhtiö, joka vastaa varsinaisesta biokaasulaitoksen rakennuttamisesta. Esisuunnitteluvaiheessa, kun yritystä ei vielä ollut perustettu, hankkeesta vastasi bioenergian tuotannon ja jätehuollon toimialalla toimiva Biovakka Suomi Oy, sekä Jämsän seudulla jätehuolto- ja kierrätyspalveluita tarjoava Erkki Salminen Oy. Watrec Oy on saanut toimeksiannon biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin järjestämisestä, YVA-ohjelman ja YVAselostuksen laadinnasta, sekä tarvittavien selvitysten ja tutkimusten koordinoinnista. YVA-menettelyn eri osapuolten yhteystiedot: HANKKEESTA VASTAAVA: Biovakka Jämsä Oy Kalannintie 191, VINKKILÄ Yhteyshenkilö: Jyrki Heilä p , KONSULTTI: Watrec Oy Yliopistonkatu 26 A, JYVÄSKYLÄ YVA-yhteyshenkilö: Jaana Tuppurainen, p , YHTEYSVIRANOMAINEN: Keski-Suomen ympäristökeskus Ailakinkatu 17, PL 110, JYVÄSKYLÄ Ylitarkastaja, Esa Mikkonen, p , Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 9

10 2.3 HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on rakentaa Jämsänkoskelle keskitetty tonnia vuosittain biohajoavaa ainesta (TS n. 12 %) käsittelevä biokaasulaitos. Laitos suunnitellaan jalostamaan alueen teollisuuden sivutuotteista, yhdyskuntajätevesilietteistä sekä karjatalouden lietteistä ja kasviperäisistä biomassoista bioenergiaa sekä maanparannusja lannoitetuotteita. Tavoitteena on rakentaa laitos, joka kaikilta osin vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY 1774/2002) asetuksessa muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) annettuja vaatimuksia. Laitoksen liiketoimintaperiaatteena on tuottaa bioenergiaa ja jalostaa lannoitetuotteita samalla tarjoten sivujakeiden käsittelypalvelua erityisesti teollisuudelle, yksityisille ja kunnallisille jätevedenkäsittelylaitoksille sekä alkutuotannolle. Suomessa ensimmäiset kokemukset karjatalouden, teollisuuden ja kunnallisen sektorin orgaanisen materiaalin yhteiskäsittelystä keskitetyssä biokaasulaitoksessa on Biovakka Oy:n Vehmaan biokaasulaitokselta. Vehmaalla saadut kokemukset ovat hyödynnettävissä tässä laitosprojektissa, mikä tuo hankkeeseen merkittävää lisäarvoa. Alkutuotannon osalta laitos mahdollistaa isojen karjatalousyksiköiden lietteenkäsittelyhaasteiden ratkaisemisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Mädätetyn lietteen jatkoprosessointi mahdollistaa pääravinteiden, typen ja fosforin, erottamisen eri jakeisiin, jolloin ns. täsmälannoittaminen on mahdollista. Toisaalta ravinnejakeiden jatkojalostamisella mahdollistetaan ravinteiden konsentroiminen huomattavasti pienempään tilavuuteen, jolloin lannoitteiden jakelu laajemmalle alueelle on mahdollista. Mädätetyn lietteen peltokäytöllä vähennetään merkittävästi myös peltolevityksen aikaista hajuhaittaa. Jätevesilietteen käsittelyyn laitos tarjoaa jätehuoltopalvelua siten, että käsitelty mädäte on käytettävissä Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymällä tavalla maanparannusaineena ja sen jatkojalosteet mm. orgaanisina lannoitteina. Teollisuuden toimijoille laitos tarjoaa palvelua sivutuoteasetuksessa kolmannen luokan materiaaliksi luokiteltavien sivutuotteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn hyväksytyssä laitoksessa. Kolmannen luokan sivutuotteiksi luokitellaan mm. entiset eläinperäiset elintarvikkeet ja elintarviketeollisuuden prosesseissa muodostuvat riskittömät sivuvirrat. Edellä lueteltujen jakeiden käsittely biokaasulaitoksessa edellyttää sivutuoteasetuksen perusteella materiaalin hygienisointia varsinaisen anaerobikäsittelyn lisäksi. Hygienisointi tapahtuu kuumentamalla alle 12 mm palakokoon hienonnettua materiaalia 70 ºC:n lämpötilassa vähintään tunnin ajan. Laitoksella on mahdollista käsitellä myös sivutuoteasetuksen mukaan toisen luokan eläinperäistä materiaalia, kuten esimerkiksi tiloilla kuolleita eläimiä tai teurastamoilta peräisin olevia materiaaleja. Tämä edellyttää kuitenkin erityistä esikäsittelyä, ns. renderöintiprosessia, jossa materiaali painesteriloidaan vähintään 133 ºC:n lämpötilassa, 3 baarin paineessa vähintään 20 minuutin ajan. Sivutuoteasetuksen perusteella 1. luokan materiaaliksi luokiteltavaa riskijätettä ei voi- Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 10

11 da käsitellä biokaasulaitoksessa lainkaan. Liitteessä 1 on esitetty sivutuoteasetuksen II luvun artiklat 4, 5 ja 6, joissa esitetään eläimistä saatavien sivutuotteiden luokittelu kolmeen luokkaan. Laitoksella tuotettu bioenergia hyödynnetään laitoksen omissa prosesseissa, sekä mahdollisesti lähialueen muissa yrityksissä lämpönä ja sähkönä. Laitoksella on myös mahdollista tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Ylijäämäkaasu voidaan toimittaa myös Gasum Oy:n maakaasuverkkoon. Jatkossa laitoksen tuottamaa biokaasua voidaan hyödyntää myös liikennepolttoaineena tai nesteytettynä biometaanina. Päätöksiä kaasun hyödyntämisestä ei ole vielä tehty. Hankkeen mukaisen laitoksen arvioitu käyttöikä on vähintään vuotta. Käyttöikään vaikuttaa luonnollisesti toimialan kehittyminen. Mikäli laitos poistetaan käytöstä, puretaan laitoksen rakenteet ja alue maisemoidaan tai osoitetaan muuhun käyttöön. 2.4 SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSAIKATAULU Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi virallisesti, kun hankkeesta vastaava toimitti arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Jämsänkosken biokaasulaitoshankkeen arviointiohjelman valmistelu aloitettiin keväällä 2008 ja tässä dokumentissa kuvattu arviointiselostus aloitettiin syksyllä Molemmat on tehty yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja Watrec Oy:n kanssa. Kuvassa 2.1 on esitetty tavoiteaikataulu YVAmenettelyyn, tiedottamiseen, ympäristölupavaiheeseen sekä toteuttamiseen. elokuu 09 heinäkuu 09 kesäkuu 09 toukokuu 09 huhtikuu 09 maaliskuu 09 helmikuu 09 tammikuu 09 joulukuu 08 marraskuu 08 lokakuu 08 syyskuu 08 elokuu 08 heinäkuu 08 kesäkuu 08 toukokuu 08 Arviointiohjelman laatiminen Arviointiohjelma nähtävänä Tiedotustilaisuudet Yhteysviranomaisen lausunto Arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostus nähtävänä Yhteysviranomaisen lausunto Ympäristöluvitus Hankkeen mahdollinen toteuttaminen Kuva 2.1 Biokaasulaitoksen rakennushankkeen YVA- ja lupamenettelyn tavoiteaikataulu. Esiselvitysten ja alustavan esisuunnittelun pohjalta biokaasulaitoksen toteuttamishanke alkaa YVA-menettelyllä. Menettelyn aikana laitossuunnitelmaa tarkennetaan teknisten ratkaisujen, energian hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsiteltävien materiaalien sekä Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 11

12 mm. lopputuotteiden jatkokäsittelyn osalta. YVA-menettely arvioidaan saatavan päätökseen maaliskuussa YVA-menettelyn aikana, kun ympäristövaikutusten arvioinnista on saatu riittävä tieto tarkentavien suunnitelmien pohjaksi, valmistellaan myös hankkeen ympäristölupahakemusta. Ympäristölupahakemus voidaan kuuluttaa samassa yhteydessä YVA-selostuksen kanssa, mutta YVA-lain 13 perusteella ympäristölupapäätöksiä voidaan tehdä vasta, kun koko YVA - menettelyn aineisto on viranomaisen käytettävissä ja YVA-menettely on kokonaisuudessaan suoritettu. Ympäristölupaprosessin arvioidaan kestävän noin kahdeksan kuukautta. Hankkeen ympäristölupahakemus tullaan jättämään ympäristökeskukseen todennäköisesti arviointiselostuksen nähtävilläoloajan aikana. Ympäristölupaprosessin jälkeen voidaan aloittaa laitoksen rakennustyöt, mikäli tarvittavat rakennusluvat myönnetään. Laitoksen rakentaminen kestää kuukautta ja tämän jälkeen se voi alkaa vastaanottaa käsiteltäviä materiaaleja. Energian tuotannon osalta noin 30 % tuotantokapasiteetti voidaan saavuttaa 2 3 kuukauden kuluttua laitoksen käynnistämisestä ja tuotantokapasiteettia nostetaan asteittain siten, että 100 % tuotanto saavutetaan noin kuukauden kuluttua laitoksen käynnistämisestä. Siten laitoksen 100 % energiantuotanto on saavutettavissa aikaisintaan vuoden 2011 loppupuolella. Lähtökohtaisesti YVA-menettely pyritään toteuttamaan niin, että tässä vaiheessa suunnitteilla olevien eri kapasiteetti- ja teknologiavaihtoehtojen ympäristövaikutukset tunnetaan ja ympäristölupaprosesseissa mahdollisesti esille tuleviin hankkeen ympäristövaikutuksia koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus YVA-selostuksesta. YVA-selostuksen sisällön luomiseen on osallistunut asiantuntijoita mm. Jämsänkosken ja Jämsän kaupungeilta, Keski-Suomen TE-keskukselta, Keski-Suomen tiepiiriltä, Keski- Suomen museolta ja Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. 2.5 HANKKEEN SIJOITTUMINEN JA MAANKÄYTTÖTARVE Hanke sijoittuu Jämsänkosken ja Jämsän kaupunkien rajalla olevalle Myllymäen teollisuusalueelle. Jämsänkosken kaupungin omistuksessa oleva kortteli no 1028 sijoittuu alueelle kuvan 2.2 mukaisesti. Hankkeesta vastaava ja Jämsänkosken kaupunki ovat sopineet kiinteistön vuokraamisesta Biovakka Jämsä Oy:n nimiin biokaasulaitoksen perustamista varten. Hankkeen mukaisen laitoskokonaisuuden tarvitsema maa-ala tie- ja piha-alueineen on noin 2-4 ha. Kiinteistö rajoittuu pohjoispuolella kaavalla suojeltuun luonnonsuojelualueeseen, itä- ja länsipuolella lähivirkistysalueeseen. Länsipuolen rajaa pitkin kulkee myös sähkölinja. Edellä mainitut alueet kuuluvat kaikki Jämsänkosken kaupungin omistukseen. Eteläpuoleinen alue rajoittuu kaavoittamattomaan yksityiseen maahan. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 12

13 Lähimmät asuinkiinteistöt (2 kpl) sijaitsevat suunnitellusta alueesta noin 200 metrin etäisyydellä alueen länsipuolella kuvan 2.2 mukaisesti. Lähimmät varsinaiset asuinalueet kuvan 2.3 mukaisesti ovat alueen eteläpuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitseva Pääskysmäki sekä noin 1,5 kilometrin etäisyydellä alueen itäpuolella sijaitsevat Linnamäki, Arvenmäki ja Asemamäki. Pohjoispuolelle on pääosin rakennettua teollisuusympäristöä, minkä takana noin 2 kilometrin päässä sijaitsee Myllymäen asuinalue. Alueen lähistöllä toimii myös mm. Erkki Salminen Oy:n jätteenkäsittelylaitos, UPM Kymmene Oyj Jämsänkosken tehdas ja Genencor International. (Hertta 2008) Kulkuyhteyttä hankkeelle varatulle kiinteistölle ei vielä tällä hetkellä ole. Jämsänkosken kaupungin vireillä olevassa asemakaavanmuutoksessa Sammonkadulle on suunniteltu jatko-osa, joka tulee kulkemaan hankealueen länsirajaa myöten. Sammonkatu Lähimmät naapurit Kortteli 1028 (1:10000) Kuva 2.2 Hankkeelle varattu tontti (ympyröity) ja sen välitön ympäristö. Lähimmät kaksi kiinteistöä on merkitty paksulla nuolella. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 13

14 Kuva 2.3 Hankkeen sijoittuminen suhteessa lähiympäristöön. 2.6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT Biokaasulaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan. Ympäristöluvan lupaviranomaisena toimii Keski-Suomen ympäristökeskus. Ympäristölupaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun lupaviranomaisella on käytössään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 14

15 Biokaasulaitoksen rakentaminen vaatii yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat. Näihin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaiset rakennusluvat, jotka myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Alueen maankäyttöä ohjataan maakuntakaavalla, jossa alue on merkitty työpaikka (TP) sekä teollisuus ja varastointialueeksi (T/kem), osayleiskaavassa ja asemakaavassa on teollisuusalueen merkinnät (T). Alueella on asemakaavan muutos ja laajennus vireillä. Ohjelmalausuntojen yhteydessä hankkeesta vastaava toivoi kaavoituksesta ja rakennuslupamenettelystä vastaavia viranomaistahoja antamaan lausuntonsa hankkeen edellyttämästä rakennuslupamenettelystä. Sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) perusteella eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevältä laitokselta edellytetään Eviran myöntämä laitoshyväksyntä. Laitoshyväksyntä edellyttää, että laitokselle on laadittu omavalvontajärjestelmä, jonka on perustuttava HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis and Critical Control Points = Riskien analysointi ja kriittisten valvontapisteiden valvonta). Sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) ja lannoitevalmistelain (539/2006) perusteella laitoksella muodostuvien ravinnejakeiden markkinointi ja myynti edellyttää Eviran tuotehyväksyntää. Tuotehyväksynnän kriteereinä on, että ravinnejakeille on laadittu tuoteselosteet ja niiden hygieeninen laatu on todennettu hyväksytyssä laboratoriossa. Maakaasuasetuksen (1058/1993) 1. luvun 5 perusteella asetusta sovelletaan myös biokaasun siirtoon ja hyödyntämiseen, mikäli kaasun hyödyntäminen tapahtuu laitoksen ulkopuolella. Asetuksen 2. luvun, 6 :n perusteella kaasun siirtoputkiston saa rakennuttaa vain Turvatekniikan keskuksen (Tukes) antamalla rakentamisluvalla. 2.7 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Hanke ei suoraan liity muihin käynnissä oleviin yksityisiin hankkeisiin. Hankkeella on kuitenkin yhtymäkohtia mm. valtakunnallisiin ja alueellisiin jätesuunnitelmiin ja ilmastostrategioihin. Uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille rajoitetaan. Tavoitteena on mm. tehostaa kaatopaikoilla syntyvän, ilmastolle haitallisen metaanin talteenottoa sekä edistää biokaasun laitosmaista tuotantoa ja käyttöä. Suunnitelmassa mainitaan myös yhtenä kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävänä keinona jäteperäisten lannoitevalmisteiden käytön edistäminen viherrakentamisessa sekä maataloudessa. Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman mukaan pääpaino on kohdistettava jätteiden määrän vähentämiseen sekä jätteiden laitosmaisen, ympäristövaikutuksiltaan halli- Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 15

16 tun käsittelyn lisäämiseen, jonka tuloksena suurin osa kuivajätteestä ja biojätteestä ohjautuisi muualle kuin loppusijoitukseen. Metaani on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu ja se lisää ilmastonmuutosta. Suomen tavoitteena on osana Euroopan unionia rajoittaa ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjään. Valtaosa, noin 70 prosenttia päästöistä on fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimaan kuuluu mm. uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen, mikä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa energiahuollon omavaraisuutta. Maatalouden päästöjen rajoittaminen liittyy kotieläintalouden metaanipäästöjen ja viljelyn dityppioksidipäästöjen rajoittamiseen. Yhtenä keinona tähän mainitaan biokaasuntuotanto. Keski-Suomen maakuntasuunnitelman kehittyväksi klusteriksi on valittu joulukuussa 2007 käynnistynyt Bioenergiasta elinvoimaa klusteriohjelma. Sen mukaan yksi Keski- Suomen kehitysteemoista on biokaasujärjestelmät. Keski-Suomi aikoo yli kaksinkertaistaa biokaasun käyttönsä sähkön- ja lämmöntuotannossa seitsemän vuoden aikana. Keski-Suomessa on alkamassa myös Biokaasusta energiaksi EU-ohjelma. Välillisenä tavoitteena on nostaa ja lujittaa Jämsän seudun alueen profiilia korkean ympäristöosaamisen ja puhtaan teknologian alueena sekä kehittää ja yhtenäistää edelleen Jämsän seudun jätehuoltoa. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 16

17 3 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, SUUNNITTELU JA VUOROVAIKUTUS 3.1 YVA-MENETTELYN TARKOITUS JA VAIHEET YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista, haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista ja eri osapuolten näkemyksistä hankkeeseen. Lisäksi YVA-menettely tuottaa tietoa hankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten. YVA-menettelyn periaatteellinen kulku on esitetty kuvassa 3.1. YVA-menettelyn - aloitus Arviointiohjelman laatiminen Lausunnot ja muistutukset Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Yhteysviranomaisen kuulutus ja tiedottaminen Ympäristövaikutusten arviointi Lausunnot ja muistutukset Arviointiselostuksen laatiminen Yhteisviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta Yhteysviranomaisen kuulutus ja tiedottaminen YVA-menettely päättyy Kuva 3.1. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin pääkohdat ja prosessin kulku. Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 17

18 3.2 ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN Hankkeen YVA-menettely alkoi keväällä YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa hankkeelle laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa esitettiin kuvaus hankkeesta ja suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman laati Watrec Oy yhteistyössä hankkeesta vastaavan kanssa. Hankkeen YVA-menettelyä varten ei perustettu virallista ohjausryhmää, mutta YVAdokumenttien sisällön luomiseen ja dokumenttien tarkastamiseen osallistui asiantuntijoita mm. Jämsänkosken kaupungilta, Keski-Suomen ympäristökeskukselta ja Watrec Oy:ltä. Valmis arviointiohjelma toimitettiin Keski-Suomen ympäristökeskukselle OHJELMAVAIHEEN TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS Yksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteista on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-lain 8 :n mukaan yhteysviranomaisen on huolehdittava arviointiohjelmasta tiedottamisesta kuulutuksilla hankkeen arvioidulla vaikutusalueella sekä pyydettävä tarvittavat lausunnot ja varattava mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Keski-Suomen ympäristökeskus kuulutti arviointiohjelman vireille tulosta sanomalehti Koillis-Hämeessä, sekä ympäristöhallinnon internetsivuilla. Arviointiohjelma oli nähtävänä välisenä aikana Jämsänkosken kaupungin tilapäisosoitteessa Isännöitsijänsilta 2, Keski-Suomen ympäristökeskuksessa sekä internetissä osoitteessa Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia esiteltiin yleisölle Kankarisveden koulun auditoriossa. Yhteenveto yleisötilaisuudesta on esitetty kappaleessa Lisäksi järjestettiin yleisötilaisuudessa tulleen pyynnön johdosta tutustumismatka Biovakka Oy:n jo toiminnassa olevalle biokaasulaitokselle Vehmaalle sekä käynnistymässä olevalle laitokselle Turkuun. Yhteenveto matkasta on kappaleessa Nähtävillä oloaikana hankkeesta sai esittää mielipiteitä ja muistutuksia. Keski-Suomen ympäristökeskukseen ei tullut yhtään mielipidettä tai muistutusta. Lisäksi yhteysviranomainen sai arviointiohjelmasta lausunnot Jämsän ja Jämsänkosken kaupungeilta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen TE-keskukselta, Museovirastolta, Myllymäen asukasyhdistykseltä sekä Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiiriltä. Yhteysviranomainen toimitti hankkeesta vastaaville yhteenvedon lausunnoista osana arviointiohjelman viranomaislausuntoa. Yhteenveto ohjelmalausunnosta on esitetty kappaleessa Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 18

19 3.3.1 Yleisötilaisuus Kankarisveden koulun auditoriossa Arviointiohjelman nähtävillä oloajan alkuun järjestettiin yleisötilaisuus hankkeen ja sen YVA-menettelyn esittelemiseksi. Kaikille avoimesta tilaisuudesta ilmoitettiin ohjelmakuulutuksen yhteydessä paikallisessa lehdessä sekä ympäristökeskuksen sivuilla. Tilaisuuden järjestäjätahoina olivat läsnä Jyrki Heilä Biovakka Suomi Oy:stä, Jussi Konttinen Erkki Salminen Oy:stä, Kaisa Suvilampi Watrec Oy:n Forssan toimipisteestä ja Jaana Tuppurainen Watrec Oy:n Jyväskylän toimipisteestä sekä YVA-yhteysviranomainen Esa Mikkonen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Järjestäjätahojen lisäksi paikalla oli myös Jukka Nevalainen Jämsänkosken kaupungin edustajana. Muuta yleisöä paikalla oli seitsemän. Tilaisuuden avasi Jyrki Heilä kertomalla hankkeen taustoista ja tavoitteista. Ympäristökeskuksen edustaja kertoi viranomaisnäkökulman YVA-menettelystä ja sen tarkoituksesta. Kaisa Suvilampi jatkoi kertomalla tarkemmin hankkeen sijoittumisesta ja prosesseista sekä käsiteltävistä vaihtoehdoista ja lopuksi Jaana Tuppurainen kävi läpi hankeen YVA-ohjelman sisältöä ja arviointityön menetelmiä. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa informaatiota hankkeesta ja sen etenemisestä paikallisille tahoille, sekä saada tietoa alueen nykyisistä olosuhteista ja yleisestä suhtautumisesta hankkeeseen. Alustusten jälkeen käytiin vapaamuotoista keskustelua. Tilaisuuden henki oli positiivinen ja vuorovaikutteinen. Keskustelua käytiin asiallisessa hengessä. Keskustelussa nostettiin esille mm. seuraavia asioita (yleisö = yl, toiminnanharjoittaja = th): 1. Työllisyysvaikutus? (yl) - n. 10 henkilöä, josta suoraan laitokselle 4 hlöä, loput kuljetuksiin ym. (th) 2. Mistä käsiteltävä tavaramäärä saadaan koottua? (yl) - Toimintasäde tulee olemaan n km (th) 3. Miten vaikutukset liikennemääriin (yl) - Liikennemääristä tehdään laskelma eri käsittelymäärien osalta ja tilannetta verrataan nykyiseen, nyt tavaraa kuskataan mm. Vehmaalle ja Jyväskylään.(th) 4. Kilpailutilanne kompostointilaitosten kanssa?(yl) - Kilpailua varmasti syntyy, toisaalta käsiteltävien ainesten laatu on hiukan erilainen, eikä esim. kompostointilaitokset pysty ottamaan vastaan pienen kuiva-ainepitoisuuden omaavaa tavaraa ilman tukiaineiden lisäystä, mikä lisää kustannuksia. (th) 5. Alueellinen jätesuunnitelma tukee biokaasulaitoksia, suuret laitokset vs. maatilakohtaiset? (yl) - Suurten ja erilaatuisten massojen käsittely keskitetyssä biokaasulaitoksessa voi olla parempi vaihtoehto kuin maatilakohtaiset, toisaalta pelkästään alkutuotannon massoja käsittelevä maatilakohtainen laitos puoltaa paikkansa. Tulevaisuus näyttää käsittelevätkö keskitetyt biokaasulaitokset pää- Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 19

20 asiassa teollisuuden ja yhdyskuntien lietteitä ja maatilakohtaiset alkutuotannon lietettä.(th) 6. Onko biokaasu haluttua energiaa? (yl) - Biokaasua pystytään käyttämään siellä missä maakaasuakin. Fossiilisten polttoaineiden hintojen nousun myötä biokaasua pidetään haluttuna. (th) 7. Miten sähkön ja lämmön tuotanto? Sähkönä se kuluu helposti, kuinka alueella lämmönhyödynnys onnistuu? (yl) - Lämmön hyödyntämiseen on useita vaihtoehtoja ja yhtenä tällaisena voidaan pitää oman kaukolämpölaitoksen ja verkon rakentamista Myllymäen teollisuusalueen käyttöön. Lämpöä tarvitaan myös prosessiin. (th) 8. Kuinka kauan raaka-aine kulkee prosessin läpi? (yl) - Kaiken kaikkiaan aikaa kuluu päivää. (th) 9. Miten kauppojen pakattujen biojätteiden hyödyntämien onnistuu? (yl) - Biokaasulaitos ei voi käsitellä maatumattomia pakkausmateriaaleja ja siten kaupan pakattujen biojätteiden käsittely vaatii oman esikäsittelylinjan. (th) 10. Miten biokaasulaitoksia on maailmanlaajuisesti? Onko Suomi etunenässä? (yl) - Maailmanlaajuisesti itse biokaasulaitoksia on paljon ja biokaasutekniikkaa on hyödynnetty jo vuosikymmeniä. Suomessa voisi laskennallisesti toimia noin 200 biokaasulaitosta, toiminnassa tällä hetkellä on vain viisi. Teknologian osaamisen kannalta katsottuna tilanne Suomessa on jo toinen, meiltä löytyy teknisesti korkeatasoisesti toteutettuja laitoksia, minkä suhteen ollaan kyllä maailmanlaajuisestikin etunenässä. (th) 11. Toiveena päästä tutustumaan Vehmaan laitokseen. (yl) - Järjestetään syys-lokakuussa, jonakin lauantaina. Samalla todennäköisesti mahdollisuus tutustua myös Turkuun avattavaan laitokseen. Asiasta ilmoitellaan paikallislehdessä. (th) 12. Mitkä ovat biokaasulaitoksen tyypillisimmät riskit? (yl) - Tyypillisimmät riskit liittyvät mm. o itse prosessin toimintaan, esim. liikaa uutta materiaalia sisään. o sähkökatkoksiin o venttiilien rikkoutumiseen o hygieniariskeihin, esim. tautien leviämiseen - Riskejä pyritään minimoimaan erilaisilla teknisillä ratkaisuilla ja käytänteillä (mm. Eviran vaatima omavalvontasuunnitelma). (th) Tutustumismatka Biovakka Oy:n biokaasulaitokselle Yleisötilaisuudessa esitettiin toive tutustumismatkan järjestämisestä Vehmaan biokaasulaitokselle. Retki järjestettiin hankkeesta vastaavan toimesta Matkasta informoitiin paikallislehti Vekkarissa ja Erkki Salminen Oy:n internet-sivuilla. Matkasta kerrottiin myös Jämsässä 9.10 pidetyn Biokaasuseminaarin yhtey- Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty. 20

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN määrän kasvu nouse merkittäväksi. Laitoksen häiriötilanteisiin varaudutaan mm. soihdulla ja kaasun välivarastolla, jolloin ulos pääsevän kaasun tai hajun määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16X283045 FINNPULP OY Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot