SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017"

Transkriptio

1 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KEHITYSVAMMAHUOLLON HISTORIAA SUOMESSA SUONENJOKELAISET KEHITYSVAMMAISET NYKYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Kaupungin järjestämät palvelut/ Palvelukeskus Väinölä Asumispalvelu Päivätoiminta Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä kesäaikainen päivähoito Avohuollonohjaus Avotyötoiminta Tukihenkilötoiminta Perhehoito Omaishoidon tuki Vammaispalvelulain mukaiset etuudet Erityishuoltopiirin järjestämät palvelut Kehitysvammapoliklinikan palvelut Palveluasuminen Päivätoiminta Lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutusjaksot Yksityiset palvelut Hoitokoti Poppeli Oy Hoivakoti Manteli Oy Lapinlahden Mari-Koti Oy Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhelomitus Työtoiminta / Suonenjoen Rivertech ry KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYS VISIO VUOTEEN KEHITYSVAMMAHUOLLON SUUNNITELMA Palvelurakenne Asumispalvelut Palvelukeskus Väinölä Työ- ja päivätoiminta ja avotyötoiminta Tukihenkilötoiminta Omaisten tukeminen Yhteistyö tukiyhdistyksen kanssa SUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE

3 1. JOHDANTO 3 Kunnan vastuu vammaispalvelujen järjestäjänä on keskeinen. Kuntien yleisestä sosiaalihuollon järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kunnan asukkailleen järjestämän sosiaalihuollon palvelujen ensisijaisena tarkoituksena on turvata kaikille kuntalaisille riittävät palvelut ensisijaisesti normaaleina sosiaalija terveydenhuollon peruspalveluina. Vammaisten henkilöiden oikeuksista toissijaisiin erityispalveluihin säädetään kehitysvammalaissa sekä vammaispalvelulaissa. Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämistä varten maa on jaettu valtioneuvoston määräämiin erityishuoltopiireihin. Kehitysvammaisia henkilöitä oli Suomessa 1900-luvun lopussa noin Heidän määränsä kunnissa vaihtelee suuresti. Suonenjoella kehitysvammaisia oli yhteensä 79, eli 1,06 % väestöstä (7456), kun vastaava osuus koko maan väestöstä on noin 0,6 %. Suonenjoella omaisten kanssa asuvia kehitysvammaisia on 22. Kehitysvammaisten eliniän ennuste on kasvanut valtaväestön ennusteen mukaisesti. Suonenjoella on 16 yli 65-vuotiasta kehitysvammaista. Suonenjoen kaupungin kehitysvammahuollon suunnitelman tarkoituksena on kuvata koko nykyinen kehitysvammahuollon palvelujen kokonaisuus, joka sisältää kaupungin oman palvelutarjonnan, erityishuoltopiirin palvelut sekä yksityisilta palveluntuottajilta ostopalveluna hankittavat palvelut. Suunnitelma sisältää kehitysvammahuollon vision ja palveluketjukuvauksen vuoteen 2017 ja yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman vuosille Suunnitelma ohjaa kaupungin kehitysvammahuollon kehittämistä ja toteuttamista. Suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus vuoden 2017 alusta. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan: Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-alue) ja palvelujen tuottamisvastuu kunnalla tai kuntayhtymällä. Jokainen kunta kuuluu yhteen viidestä sote-alueesta. Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON HISTORIAA SUOMESSA Suomessa kehitysvammahuollolla on pitkät perinteet. Edvin ja Emma Hedman perustivat Suomen ensimmäisen kehitysvammalaitoksen - Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos - vuonna 1890 Hämeenlinnan seudulle. Sitä ennen hoitoa oli mahdollista saada vaivaistaloissa ja hospitaaleissa.

4 Vuonna 1880 voimaan tullut keisarillinen asetus määräsi kunnat huolehtimaan köyhien ja kroonisesti mielisairaiden hoidosta perustamalla köyhäintalojen yhteyteen erillisiä osastoja mielisairaille. Näin syntyivät kunnalliskodit, joissa hoitoa saivat vanhusten, köyhien ja mielisairaiden lisäksi tylsämieliset vielä luvun puolivälin jälkeenkin. Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Vaalijalan hoitolat perustettiin vuonna 1907 ja Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekoti vuonna Vuonna 1947 ilmestyi Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten laitoshuollon kehittämistä selvittäneen komitean mietintö, jossa kehitysvammaiset luokiteltiin viiteen ryhmään: kaksois- ja monivammaiset tylsämieliset, levottomat ja muuten vaikeasti hoidettavat kehityskyvyttömät tylsämieliset, hiljaiset ja suhteellisen helposti hoidettavat kehityskyvyttömät tylsämieliset, tottumiskykyiset tylsämieliset ja jossain määrin kehityskykyiset vähämieliset ja asosiaaliset vähämieliset. Vuonna 1958 säädetty vajaamielislaki loi Suomeen laajamittaisen keskuslaitosjärjestelmän erikoissairaanhoidon mallin mukaisesti. Jokaisessa läänissä piti olla paikkainen keskuslaitos ja lisäksi ruotsinkielisillä oma keskuslaitos. Jokaisen kunnan tuli ylläpitää vajaamielisrekisteriä. Kehitysvammaisia henkilöitä arvioitiin tuolloin olevan Kehitysvammaisten omaiset perustivat vuonna 1961 Kehitysvammaisten Tukiliiton (aluksi Vajaamielisten Tukiyhdistysten Liitto), joka otti tehtäväkseen kehitysvammaisten ja heidän omaistensa etujensa ajamisen. Omaisten hoitotehtävää helpottamaan haluttiin lisää yhteiskunnan palveluja. Vuoden 1978 kehitysvammalaki toi laitoshoidon rinnalle avopalvelut. Asuntolaja työkeskustoiminnasta tuli kehitysvammahuollon keskeinen toimintamuoto. Kehitysvammahuoltona käynnistynyt harjaantumisopetus siirtyi vähitellen muun koulutoiminnan yhteyteen. Tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman normaalin elämän turvaaminen kehitysvammaisille. Laitoshuoltoa kritisoitiin ja asiantuntijoiden keskusteluissa korostuikin kysymys laitoshuollon korvaamisesta asumispalveluilla. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö perustettiin vuonna Kunnat, säätiöt ja yksityiset alkoivat 1990-luvulla toteuttaa kasvavassa määrin kehitysvammaisten erityispalveluja, joista vielä 1980-luvulla erityishuoltopiirit olivat huolehtineet. Kehitysvammaisten työtoimintaa pyrittiin järjestämään normaaleilla työpaikoilla ja Suomessa puhuttiin integroidusta suojatyöstä ja tuetusta työllistämisestä. Vammaisuus ruvettiin näkemään entistä useammin vammautuneen ja yhteiskunnan välisenä suhteena. Kehitysvammaisten ensimmäinen oma rekisteröity yhdistys, Me itse -yhdistys, perustettiin 1999 ja 2001 avattiin kehitysvamma-alan internet -portaali. EU julisti vuoden 2003 Euroopan vammaisten vuodeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2004 selvitysmiehen tekemään oikeudellisen esiselvityksen kehitysvamma- ja vammaispalvelulain yhteensovittamisesta ja nykyinen hallitus on ottanut ohjelmaansa lakien yhdistämisen. Vuonna 2009 voimaan tulleessa vammaispalvelulain muutoksessa säädettiin määräajat palvelutarpeen selvittämisen käynnistämiselle, palvelusuunnitelman laatimiselle ja päätöksenteolle. Lisäksi muutokset koskien henkilökohtaista apua 4

5 5 lisäsivät asiakasmääriä. Vammaispalvelulaissa on säädetty, että enimmäisaika päätösten tekemiselle on kolme kuukautta palvelun tai tukitoimen hakemisesta. THL:n vuonna 2010 vammaisten palveluja koskevaan kuntakyselyyn vastanneista kunnista noin 27 % ilmoitti, että vammaispalvelulain mukaisia palveluja vuonna 2010 saaneista alle neljäsosalle oli tehty palvelusuunnitelma. Kehitysvammalain mukaisia palveluja saaneiden tilanne oli parempi, sillä kaksi kolmasosaa vastanneista kunnista oli tehnyt suunnitelman vähintään 75 % asiakkaista. Vastanneissa kunnissa asiakkaista 57,7 % sai palveluja vain vammaispalvelulain perusteella vuonna Pelkästään kehitysvammalain perusteella palveluja sai 10,8 % ja pelkästään sosiaalihuoltolain perusteella 6 % asiakkaista. Vajaa viidennes vammaisasiakkaista sai palvelua kahden lain ja 8,9 % kolmen lain perusteella. Vammaisuuden vuoksi palveluja sai kaiken kaikkiaan 3 % vastanneiden kuntien väestöstä. 3. SUONENJOKELAISET KEHITYSVAMMAISET Suonenjoella on yhteensä 79 kehitysvammaista, joka on 1,1 % väestöstä, kuvio 1. Suonenjokelaisten kehitysvammaisten keski-ikä on 38 vuotta. KUVIO 1. Suonenjokelaisista kehitysvammaisista suurta asiakasryhmää edustavat kouluikäiset ja nuoret aikuiset. Tulevaisuudessa heille suunnattujen palvelujen, erityisesti asumispalvelujen ja mielekkään päivä-/työtoiminnan järjestäminen asettavat kehitysvammatyöhön merkittäviä haasteita. Päivähoidon merkitys on suuri kuntoutuksellisista syistä. Esikoulussa mietitään tulevaa koulupaikkaa ja lisätään kouluvalmiuksia. Peruskoulun loppupuolella suunnitellaan yksilöllisiä jatko-opintomahdollisuuksia ja niiden jälkeen avotyötoimintaan sijoittumista tai vaihtoehtoisesti päivä- tai työtoimintaa. Tässä vaiheessa on tarpeellista kartoittaa myös asumisen eri vaihtoehtoja.

6 Merkittävin kehitysvammapalvelujen asiakkaita koskeva muutos viime vuosina on ollut asiakkaiden ikääntyminen. Kehitysvammaisten toimintakyky ja palveluntarve muuttuvat samalla tavalla kuin muillakin ikäihmisillä. Suonenjokelaisista kehitysvammaisista isoa asiakasryhmää edustavat aikuiset ja vanhusikäiset kehitysvammaiset. Tulevaisuudessa asiakkaiden hoidontarve lisääntyy ja samanaikaisesti uudet kehitysvammaisten ryhmät, kuten lievästi kehitysvammaiset lastensuojeluasiakkaat, erilaisista neurologisista häiriöistä kärsivät ja mukautetun opetuksen käyneet nuoret, tarvitsevat kohdennettuja palveluja. Kehitysvammaisille kuuluvat kaikessa samat oikeudet ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet kuin valtaväestölle NYKYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Nykyinen palvelujärjestelmä koostuu kaupungin ylläpitämistä palveluista sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ja kuntayhtymältä ostettavista palveluista. Kaupungin omat kehitysvammahuollon palvelut on keskitetty Palvelukeskus Väinölään. Lisäksi kaupunki järjestää tukihenkilötoimintaa ja avotyötoimintaa. Kaupunki ostaa kehitysvammaisten palveluasumista Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämältä Kuutinharjun palvelukeskukselta, Kahvimyllyn ja Pihlajarinteen Palvelukodeilta sekä asumispalveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Asumispalvelua ostetaan Hoitokoti Poppelista, Hoivakoti Mantelista, Lapinlahden Mari- Kodista sekä Perhe- ja palvelukodit Suomalaisesta. Laitoshoitoa, kuntoutusjaksoja ja poliklinikkapalveluja ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä, työtoimintaa Rivertech ry:ltä, perhelomitusta Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä sekä tilapäistä perhehoitoa yksityisiltä perhehoitajilta Kaupungin järjestämät palvelut/ Palvelukeskus Väinölä Kaupungin järjestämät kehitysvammahuollon palvelut on keskitetty Palvelukeskus Väinölään. Siellä toimii Suonenjoen kaupungin sosiaalikeskuksen alaisena kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu 7-paikkainen asumispalveluyksikkö, päivätoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito ja kesäaikainen kokopäivähoito sekä avohuollonohjaus. Palvelukeskuksessa on henkilökuntaa seuraavasti: johtaja, 3 asumispalvelun ohjaajaa, 2 päivätoiminnan ohjaajaa ja avohuollonohjaaja. Liite Asumispalvelu Asumispalvelu tarjoaa ohjattua asumista niille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta päivittäisissä toimissaan. Asumispalveluissa on viisi yhden hengen huonetta ja kaksi yksiötä. Lisäksi asukkailla on käytössään yhteiset oleskelu-, keittiö- ja saunatilat. Väinölä sijaitsee Suonenjoen kes-

7 7 kustassa, ja kaikki keskeiset palvelut kuten terveyskeskus, pankki, apteekki, kaupat, kampaamo, kirjasto ja uimahalli sijaitsevat lähietäisyydellä. Asumispalveluissa henkilökunnan työvuorot ovat maanantaista perjantaihin klo 7-21, lauantaina ja sunnuntaina klo Koska asumispalveluissa ei ole yövalvontaa, kotipalvelun yöpartio käy 2-3 kertaa yön aikana. Tarvittaessa asukkaat voivat hälyttää yöpartion turvapuhelimella. Toiminnan tavoitteena on ohjata, tukea ja auttaa asukkaita mahdollisimman omatoimiseen ja itsenäiseen selviytymiseen arjen askareissa ja huolehtia asukkaiden henkilökohtaisista tarpeista. Asumispalveluissa pyritään siihen, että asukkailla on turvallinen olo, he tuntevat hallitsevansa omaa elämäänsä ja kokevat arjen mielekkääksi. Jokainen asukas saa omassa kodissaan yksityisyyden ja oman rauhan sekä toisaalta yhteisön, jossa toimia, ystäviä ja ihmissuhteita. Asumispalvelu on asukkaille pysyvä koti ja siksi on ensiarvoisen tärkeää luoda siitä ilmapiiriltään ja olosuhteiltaan mahdollisimman kodinomainen. Asumispalveluissa korostetaan asukkaiden osallisuutta ja vastuuta yhteisistä toiminnoista. Asuminen voi tarkoittaa myös valmentamista itsenäisempään asumiseen, jolloin toiminnan tavoitteet asetetaan siihen tähtääviksi Päivätoiminta Palvelukeskus Väinölässä järjestetään kehitysvammaisten päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa. Ryhmäkoko vaihtelee päivittäin henkilöön. Kirjoilla on kaiken kaikkiaan 17 asiakasta. Ryhmässä on eri-ikäisiä asiakkaita nuorista aikuisista ikäihmisiin. Toimintapäivien määrä suunnitellaan asiakaslähtöisesti 1-5 päivään viikossa. Päivätoimintasuunnitelman avulla kartoitetaan asiakkaan toiveet, vahvuusalueet ja voimavarat yhdessä asiakkaan kanssa. Toiminnan tavoitteena on tuoda päiviin sisältöä, ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä sekä parantaa asiakkaan elämänlaatua onnistumisten ja erilaisten elämysten kautta. Tarvittaessa asiakkaille järjestetään päivätoimintaan kyyditys Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä kesäaikainen päivähoito Palvelukeskus Väinölän kautta järjestetään kehitysvammaisille lapsille ja nuorille hoitoa aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä koulupäivän jälkeen 5 pv/viikossa. Koululaiset saavat välipalan ja tekevät läksyt ohjaajan kanssa. Heille järjestetään myös virikkeellistä toimintaa mm. askartelua, pelejä, leikkejä ja ulkoilua. Osalle lapsista/nuorista iltapäivähoito järjestyy Palvelukeskus Väinölän tiloissa ja osalle hoito järjestetään yksilöllisin ratkaisuin. Kokopäivähoitoa järjestetään kesäisin koulujen loma-aikoina.

8 Avohuollonohjaus 8 Avohuollonohjaus on kehitysvammalain perusteella annettavaa tukea ja ohjausta yksin tai kotona asuville kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Avohuollonohjauksen tavoitteena on selkiinnyttää kehitysvammaisen henkilön palveluntarpeita. Avohuollonohjaaja vastaa siitä, että jokaiselle kehitysvammaiselle kuntalaiselle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita perhe tai aikuinen asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Palvelusuunnitelma tarkistetaan sovituin määräajoin. Palvelusuunnitelmaan voidaan tarkistaa, kun huomataan asiakkaan tarpeiden muuttuneen tai suunnitelman palvelujen muuttuneen epätarkoituksenmukaisiksi. Palvelusuunnitelma toimii myös pitkän tähtäimen suunnitteluvälineenä ja siitä voidaan ennakoida muuttuvia palvelutarpeita. Avohuollonohjaaja kartoittaa asiakkaiden yksilöllisiä päivä-, työ- ja avotyötoimintaratkaisuja. Avohuollonohjaaja vastaa avotyötoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta Avotyötoiminta Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työtoimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Toimintapäivän pituus määräytyy työntekijän voimavarojen ja työnantajan tarpeen mukaan, kuitenkin enimmillään kuusi tuntia päivässä. Avotyötoiminnasta maksetaan kehotusrahaa. Vuonna 2013 Suonenjoella avotyötoimintaan oli sijoitettu 12 kehitysvammaista henkilöä. Kaupungin omissa yksiköissä toimii avotyöntekijöitä, joiden sijoituspaikkoina ovat urheilukenttä, Veljeskoti, Lintharjun koulu ja sisäisen postin kuljetus. Lisäksi avotyöntekijöitä on sijoitettu Suonenjoen seurakuntaan, Vanhamäen hyvinvointikeskukseen, Attendon hoivakotiin, Ravintola Mikkoon, Matkahuoltoon ja eri kauppaliikkeisiin. Avotyötoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaa avohuollonohjaaja Tukihenkilötoiminta Tukihenkilö auttaa kehitysvammaista henkilöä virkistäytymisessä, harrastuksissa tai asioinneissa ja vahvistaa tuettavan selviytymistä arkisissa asioissa. Tukihenkilö ja tuettava sopivat etukäteen, mitkä ovat yhteistyön tavoitteet ja kuinka usein tavataan. Tukihenkilö voidaan palkata kouluikäiselle ja sitä vanhemmalle henkilölle, joka vaikeavammaisuuden, yksinäisyyden tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityistä tukea sosiaalisissa suhteissa, harrastustoimintaan osallistumisessa tai muussa vapaa-ajan vietossa. Kehitysvammaisen perhe voi itse etsiä tukihenkilön, jonka kanssa solmitaan tukihenkilösopimus ja jolle sosiaalilautakunta maksaa palkkiota ja kulukorvausta.

9 Perhehoito 9 Perhehoidossa asiakas asuu perhehoitajan yksityiskodissa tasavertaisena perheenjäsenenä. Asukas osallistuu kykyjensä ja mieltymystensä mukaan perheen jokapäiväiseen elämään. Palvelu voi olla pitkäaikaista tai tilapäistä. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Hänen on mahdollista saada työnsä tueksi täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Tällä hetkellä ei ole yhtään kehitysvammaista henkilöä pitkäaikaisessa perhehoidossa. Tilapäishoitona perhehoitoa käytetään tarpeen mukaan Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla. Palveluiden taso ja euromäärä ovat kunnan päätettävissä. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Erityisestä syystä hoito voi tapahtua myös hoitajan kotona. Omaishoidon tukea ei voida myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palveluina voidaan järjestää kotihoitoa, päiväkeskustoimintaa, lyhytaikaista laitoshoitoa tai antaa palveluseteleitä, joiden käyttö määritellään sopimuksessa. Omaishoitolaki sisältää tuen myöntämisedellytykset: 1) Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; 2) Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla; 3) Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 4) Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; 5) Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimus on toimeksiantosopimus, jolloin hoitajalla ei ole työsopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-, työaika- eikä muita etuuksia. Hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsopimussuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan taikka huoltajaan. Sosiaalilautakunta vahvistaa vuosittain omaishoidon tuen myöntämisperusteet, liite 2. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jota myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

10 Vammaispalvelulain mukaiset etuudet Vammaispalvelulain (380/1987) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulaissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä palvelujen saamiseksi. Vammaiselle henkilölle on laadittava ilman aiheetonta viivytystä palvelusuunnitelma, jota on tarkistettava, jos palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja muutoinkin tarpeen mukaan. Vammaispalvelupäätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on jätetty. Vammaispalvelulaissa palvelut ja tukitoimet on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat vaikeavammaisten henkilöiden tavanomaisessa elämäntoiminnassa heidän itsenäisen suoriutumisensa kannalta välttämättömiä. Näiden palvelujen ja tukitoimien osalta kunnalla on erityinen, sitova järjestämisvelvollisuus. Näitä palveluja ovat kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu ja palveluasuminen. Toiseen ryhmään kuuluvat ja palvelut ja tukitoimet, joita kunta järjestää talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulain mukaiset etuudet koskevat kaikkia vammaisia henkilöitä, myös kehitysvammaisia. a) Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Palvelua järjestettäessä on huomioitava vaikeavammaisen henkilön oma mieli-

11 11 pide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. b) Kuljetuspalvelu Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Palvelu toteutetaan henkilön vamman edellyttämällä tavalla varustetulla inva-autolla tai tavallisella taksilla. Sosiaalilautakunta on vahvistanut kuljetuspalvelujen kriteerit , liite 3. c) Taloudelliset tukitoimet Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan, mikäli vammainen henkilö tarvitsee niitä tavanomaisista elämän toiminnoista selviytyäkseen. d) Tulkkipalvelut Tulkkipalveluja haetaan ja niistä päättää Kansaneläkelaitos Erityishuoltopiirin järjestämät palvelut Erityishuoltopiirin palveluja Savon alueella tuottaa Vaalijalan kuntayhtymä. Vaalijalan kuntoutuskeskus tarjoaa kehitysvammaisille - kuntoutusta, tutkimusta ja hoitoa - lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoja ympärivuorokautisessa hoidossa - koulutusta ja konsultointia kehitysvamma-alan henkilöstölle - peruskoulu- ja jatko-opetusta vaikeimmin vammaisille - perheterapiaa - liikkuvat kuntoutuspalvelut Alueellisina palveluina - asumispalveluja: palvelukodit ja asunnot sekä asukkaiden omat kodit

12 12 - perhehoitoa: pitkä- ja lyhytkestoista perhehoitoa yksityiskodeissa ja perheryhmäkodeissa - työ- ja päivätoimintapalveluja: toimintakeskukset ja Savosettyöhönvalmennus-keskukset - tutkimusta ja neuvontaa: kehitysvammapoliklinikan palvelut Kehitysvammapoliklinikan palvelut Vaalijalan kuntayhtymän poliklinikoita ovat Pohjois-Savon poliklinikka Kuopiossa, Etelä-Savon poliklinikka Mikkelissä ja Keski-Savon poliklinikka Pieksämäellä. Poliklinikoiden toiminta perustuu perhekeskeiseen moniammatillisen työryhmän työskentelyyn. Työryhmään kuuluvat lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Myös puheterapeutin ja fysioterapeutin palvelut ovat saatavilla. Poliklinikan tavoitteena on antaa palveluja ja tukea kehitysvammaisille sekä heidän perheilleen ja antaa tukea / ohjausta myös lähityöntekijöille. Suonenjoki käyttää lähinnä Pohjois-Savon poliklinikan palveluja Kuopiossa. Poliklinikoiden vastaanotolle hakeudutaan joko suoraan, kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kautta tai keskussairaalan lähetteellä. Poliklinikoilla käsitellään niitä kehitysvammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä, joihin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolla ei ole mahdollisuutta vastata. Yleisimpiä palvelumuotoja ovat lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset tutkimukset ja selvitykset, erilaiset yleisen sosiaaliturvan edellyttämät lausunnot, kehitysvammaisuuteen liittyvä neuvonta ja ohjaus, perheiden jaksamisen tukeminen sekä koulutus. Palvelu on asiakkaille maksutonta, myös käynneistä aiheutuvat matkakustannukset korvataan Palveluasuminen Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa. Palvelun tavoitteena on, että vammainen henkilö selviytyy asumisesta avopalvelujen avulla. Asiakas asuu palvelukodissa, palveluasunnossa tai tukiasunnossa. Suonenjoen kaupunki ostaa palveluasumista Vaalijalan kuntayhtymältä Kahvimyllyn ja Pihlajarinteen palvelukodeilta sekä Kuutinharjun palvelukeskukselta. Kahvimyllyn palvelukoti Vaalijalan kuntayhtymän Kahvimyllyn palvelukoti tarjoaa yövalvottua palveluasumista 14 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Kahvimyllyn palvelukoti sijaitsee kauniissa pihamiljöössä Suonenjoen kaupungin läheisyydessä, matkaa keskustaan on vain yksi kilometri. Kahvimyllyn palvelukoti aloitti toimintansa toukokuussa Kahvimyllyssä on kaksi pienryhmäkotia, jotka asiakkaat ovat nimenneet Tiuhdiksi ja Viuhdiksi.

13 13 Molemmissa pienryhmäkodeissa asuu kuusi kehitysvammaista asiakasta, Tiuhdissa asuu jo ikääntyneitä kehitysvammaisia ja Viuhdissa vauhdista pitävät huolta nuoret ja keski-ikäiset asiakkaat. Pienryhmäkotien asiakkailla on käytössään omat huoneet, joissa kaikissa on oma suihku/wc-tila. Pitkänomaisen rakennuksen molemmissa päädyissä on lisäksi kaksiot, joissa asiakkailla on oma tupa-keittiö, makuuhuone ja suihku/wc. Lisäksi asiakkailla on käytössään yhteiset olohuonetilat, pieni toimintatila, ruokailutilat, keittiö ja sauna. Työntekijöitä Kahvimyllyn palvelukodissa on kymmenen. Henkilökuntaan kuuluu yhdeksän ohjaajaa ja 1 henkilökohtainen avustaja. Johtajan opintovapaan ajan Kahvimyllyn johtajana toimii Kuutinharjun johtaja (yhteisjohtajuus), lisäksi yhden ohjaajan toimenkuvaan kuuluu vastaavan ohjaajan tehtävät. Kahvimyllyn toimintaa ohjaa vahva näkemys asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta ja tasavertaisesta yhteiskuntaan osallistumisesta vammaisuudesta riippumatta. Asiakkaita tuetaan omatoimisuuteen ja olemassa olevien omien voimavarojen käyttöön ottamiseen. Kahvimyllyssä toimitaan yhteisöhoidollisin periaattein, joka näkyy asiakkaiden vahvana osallistumisena yhteisön arkeen ja juhlaan. Asiakkaat kokoontuvat viikoittain ohjaajien kanssa yhteisökokoukseen, jossa keskustellaan avoimesti yhteisön asioista ja tulevaisuuden tapahtumista. Kahvimyllyn kaikille asiakkaille on laadittu Suonenjoen kaupungin toimesta palvelusuunnitelma, jossa on määritelty mm. kullekin asiakkaalle sopiva, hänen omista tarpeistaan lähtevä päivä/työtoimintapaikka. Kahvimyllyn asiakkaiden päivä/työtoiminta on järjestynyt Väinölän toimintakeskuksessa, Rivertechin suojatyökeskuksessa tai eri avotyöpaikoissa. Kulkeminen työ- ja päivätoimintapaikkoihin tapahtuu pääasiassa taksilla tai kävellen. Suurimmalla osalla asiakkaista on myös asumisvalmennuspäivä, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ohjatusti oman kodin siivoukseen ja omien asioiden hoitamiseen sekä kotona että kodin ulkopuolella. Kahvimyllyn palvelukodissa on lisäksi laadittu jokaiselle asiakkaalle oma yksilöllinen suunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Yksilöllisessä suunnitelmassa kuvataan tarkasti asiakkaiden palvelujen ja avun tarve ja mm. suunnitellaan asumiselle tavoitteet. Kahvimyllyn asiakkaat elävät aktiivista elämää osallistuen kodin ulkopuolisiin harrastuksiin Pihlajarinteen palvelukoti Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämä Pihlajarinteen palvelukoti tarjoaa ohjattua ja yhteisöllistä asumista erityistä tukea tarvitseville ihmisille, palvelukodissa ei ole yövalvontaa. Pihlajarinne aloitti toimintansa v.1989 ja sijaitsee Pieksämäen kaupungissa Yläristin kaupunginosassa kerrostalon yhdessä rapussa. Asumispaikkoja on 13, kolme yksiötä ja viisi kaksiota. Yhteisinä tiloina on kaksio. Turvallisuutta lisäämään asuntoihin on rakennettu automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä. Palvelukodissa työskentelee kaksi ohjaajaa, palvelukodin johtaja toimii myös Lukkarin palvelukodin ja Länsirinteen toimintakeskuksen esimiehenä. Pihlajarinteen asukkaat käyvät arkipäivisin kodin ulkopuolella työ- tai päivätoiminnassa.

14 Ohjaajat tekevät pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppu vuoroja jolloin he ovat parhaiten asiakkaiden tavoitettavissa. Palvelukodissa ei ole yövalvontaa. Yhteistyö Länsirinteen toimintakeskuksen kanssa on tiivistä esim. henkilöstö resursoinnissa. Palvelukodissa asukkaita tuetaan yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaisesti omien asioiden hoitamisessa, mielipiteiden esille tuomisessa sekä vastuun kantamisessa. Ohjaamme asukkaita yksilöllisesti kaikessa asumiseen ja elämiseen liittyvissä asioissa hänen tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteenamme on antaa asukkaille viihtyisä ja turvallinen koti, jossa on mahdollisuus olla omassa rauhassa tai viettää aikaansa muiden seurassa. Omaohjaaja toimii vastuuhenkilönä asukkaiden asioiden hoitamisessa sekä toiminnan ja vapaa-ajan suunnittelussa. Pihlajarinteen palvelukodin arvoina ovat: Ymmärtäminen ja vuorovaikutus; jolloin jokaisella asukkaalla on oikeus tulla ymmärretyksi omilla vuorovaikutuskeinoillaan. Häntä arvostetaan yksilönä, hänen yksityisyyttään, itsemääräämisoikeuttaan, valintojaan ja päätöksiään kunnioitetaan. Vastuullisuus; Tarjoamme palveluita luotettavasti ja pitkäjänteisesti. Pihlajarinteen palvelukoti on asiakkaiden koti, heidän turvallista kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, tarvittaessa käytetään ulkopuolisia tukimuotoja. Osaavuus; ammattitaitoinen henkilöstö on tietoinen asiakkaiden palvelu- ja kuntoutustarpeiden vaativuudesta, normalisaatio ja tasa-arvo ovat jokaisen ihmisen oikeuksia. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja suunnitelmallista. 14 Palvelukodin laadullisina tavoitteina ovat yhteisökasvatuksen periaatteiden noudattaminen tukemaan asiakkaan osallisuutta ja vaikuttamista huomioiden yksilölliset tarpeet ja taidot sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Kuutinharjun palvelukeskus Kuutinharjun palvelukeskus sijaitsee lähellä Rautalammin kunnan keskustaa luonnonkauniilla paikalla, Äijäveden rannalla. Kuutinharju tarjoaa kodin 24 kehitysvammaiselle aikuiselle: autetussa asumisessa on 20 ja ohjatussa 4 henkilöä. Talossa on järjestetty yövalvonta. Asunnot ovat nykyaikaiset ja tasokkaat, kylpyhuonein varustetut. Osassa on keittiövarustus ja oma sisäänkäynti. Tavoitteenamme on tarjota asukkaille hyvä elämän arki yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Käytännössä se tarkoittaa asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, itsenäisyyden ja elämänhallinnan tuke-

15 15 mista, erilaisuuden kunnioittamista ja toiveiden kuuntelemista, mahdollisuutta osallistua koulutukseen sekä työ- ja päivätoimintaan. Yksi hyvän elämän peruskivi on turvallisuus. Se on meillä otettu huomioon siten, että kahteen rivitaloon on asennettu automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä. Turvallisuus huomioidaan myös ympäristössä. Lisäksi pyrimme luomaan rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin. Kuutinharjussa työskentelee 15 ohjaajaa ja palvelukeskuksen johtaja. Johtaja hoitaa myös Kahvimyllyn johtajan tehtäviä ajalla Lisäksi yhden ohjaajan tehtäviin kuuluu vastaavan ohjaajan tehtävät. Ohjaajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita (lähihoitajia, kehitysvammaohjaajia ja sosionomeja). Yöllä asukkaista huolehtii yksi ohjaaja. Kaikille asukkaille on nimetty omaohjaaja, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti asukkaan asioiden hoidosta. Kullakin ohjaajalla on oma vastuualue, näitä ovat esim. ruokahuolto, lääkehuolto, työhyvinvointi, päivätoiminta ja turvallisuus. Parhaillaan olemme kehittämässä Diakin ammattikorkeakoulun kanssa Kuutinharjun oloihin soveltuvaa laatujärjestelmää, joka kattaa keskuksen palveluprosessien kuvauksen ja asiakaspalautejärjestelmän rakentamisen. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtii Vaalijalan oma koulutuskeskus Myötätuuli. Parhaillaan on käynnistymässä asiakkaiden haastavaan käyttäytymiseen keskittyvä AVEKKI-koulutusohjelma jatkuu edelleen ylläpitokoulutuksina vuosittain. Myös AVEKKI konsultaatio palveluita saadaan tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on tarjota asukkaille laadukasta elämänsisältöä toiminnan ja työn avulla. Elämänpiiriä laajennetaan kodin ulkopuolelle ja toisaalta etsitään uusia taitoja itsestä. Samalla arvioidaan kuntoutuksen etenemistä ja asetetaan tavoitteita. Kuntoutumisen seurannassa käytämme Kehitysvammaliiton kehittämiä toimintakykymittarina ( TOIMI) Virikkeitä ja elämyksiä saadaan mm. käsitöiden, puutarhan hoidon, retkien tai ratsastuksen parissa. Elämäniloa ja unelmia etsitään yksilöllisesti taiteen, musiikin sekä liikunnan avulla. Talon ulkopuolelle suuntautuvaa osallistumista helpottaa oman pikkubussin käyttömahdollisuus.

16 Päivätoiminta Päivätoiminta on tarkoitettu yksittäisessä asunnossa tai palvelukodissa asuvalle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa. Tavoitteena on kotona asuminen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, omaisten tukeminen sekä laitoshoidon tarpeen ennaltaehkäiseminen. Päivätoimintaan kuuluu tavanomainen päivärytmi, arkielämän taitojen opettelu, itsestään huolehtiminen, henkinen tuki ja vuorovaikutus, ohjattu toiminta, kerhotoiminta, retket ja tapahtumat sekä ruokapalvelu. Suonenjoen kaupunki ostaa Kuutinharjun palvelukeskukselta päivätoimintaa. Kuutinharjun tavoitteena on tarjota asukkaille laadukasta elämänsisältöä toiminnan ja työn avulla. Elämänpiiriä laajennetaan kodin ulkopuolelle ja toisaalta etsitään uusia taitoja itsestä. Samalla arvioidaan kuntoutuksen etenemistä ja asetetaan tavoitteita. Virikkeitä ja elämyksiä saadaan muun muassa käsitöiden, puutarhan hoidon, retkien tai ratsastuksen parissa. Elämäniloa ja unelmia etsitään yksilöllisesti taiteen, musiikin sekä liikunnan avulla. Lisäksi Suonenjoen kaupunki ostaa päivätoimintaa Länsirinteen toimintakeskukselta Pieksämäeltä. Toiminta-ajatuksensa mukaan Länsirinne tarjoaa ohjattua päivätoimintaa, joka nähdään asiakkaiden työnä. Tavoitteellinen toiminta on monipuolista ja yhteisöllistä, joka suunnitellaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Vision luova työyhteisö suuntaisesti kehitetään mm. luovien toimintamenetelmien käyttämistä työssä Lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutusjaksot Lyhytaikaisjakso on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee ajoittain kokonaisvaltaista hoivaa, tukea ja kuntoutusta ympärivuorokautisesti kodin ulkopuolella. Pitkäaikaisjakso on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee kokonaisvaltaista hoivaa ja tukea ympärivuorokautisesti. Tavoitteena on turvata riittävä huolenpito ja eri elämänalueet kattava mielekäs aktiivinen elämä. Lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoihin kuuluu perushoito, terveyden- ja sairaudenhoito, päivätoiminta, kuntoutus- ja virkistyspalvelut sekä arkielämän taitojen opettaminen ottaen huomioon yksilölliset kyvyt ja tarpeet. Suonenjoen kaupunki ostaa kehitysvammaisten lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoja Vaalijalan kuntayhtymältä. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kuntoutusyksiköissä annetaan ympärivuorokautista hoitoa ja hoitojakson pituus riippuu asiakkaan tarpeista. Lyhytaikaisjaksolla voidaan tarkistaa muun muassa asiakkaan kuntoutussuunnitelma, lääkitys tai apuvälinetarve. Hoitojaksoja tarjotaan myös kotona tapahtuvan hoidon tueksi. Vaalijalan pitkäaikaishoidon kuntoutusyksiköillä on kullakin oma erityinen osaamisalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti koulutusta. Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa. Kaikille tarjotaan myös päivä- tai työtoimintaa kuntoutusyksikön ulkopuolella. Asiakkaalle annetaan hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisia erityispalveluja, joita

17 17 voivat olla esimerkiksi apuvälineiden käytön ohjaus, hammashuolto, opetus, psykologia, puheterapia, sosiaalityö ja toimintaterapia. Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa erityisosaamista on mm. seuraavilla aloilla: autististen kuntoutuksessa aistivammaisten kuntoutuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kasvatustyössä ja opetuksessa haastavissa oppimisvaikeuksissa kommunikaation tukemisessa monivammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa ja hoidossa asumisvalmennuksessa vanhenevien kehitysvammaisten hoivassa ja ohjauksessa Yksityiset palvelut Suonenjoki ostaa kehitysvammaisille kuntalaisilleen yksityisiä hoito- ja hoivapalveluja Hoitokoti Poppelista, Hoivakoti Mantelista, Lapinlahden Mari-kodista, Perhe- ja palvelukodit Suomalaisesta ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä sekä työtoimintaa Suonenjoen Rivertech ry:ltä Hoitokoti Poppeli Oy Hoitokoti Poppeli on ensisijaisesti kehitysvammaisille ja vammaisille tarkoitettu koti. Neljässä kodissamme, rivitalon tukiasunnot mukaan lukien, on yhteensä 31 asukaspaikkaa, joista mielenterveyskuntoutujille on kaksi paikkaa. Rivitalokaksioita on kolme, joissa on neljälle asukkaalle erityistuettua tukiasumispaikkaa. Vuoden 2009 Tammikuussa valmistuivat työ- ja päivätoimintatilat. Lisärakennuksen myötä tuli neljä asiakaspaikkaa lisää, yksilöllisesti omilla sisäänkäynneillä. Samalla päivitettiin kotien turvajärjestelmät, lisättiin mm. tallentava videovalvonta piha-alueelle. Kodissamme on ympärivuorokautinen hoito. Asumispalvelua kehitysvammaisille olemme tarjonneet vuodesta 1998 alkaen. Poppelin päärakennus valmistui vuonna Vanhat päivätoimintatilat valmistuivat vuoden 2003 alussa kotimme pihapiiriin. Nämä entiset päivätoimintatilat ovat jääneet asiakaskäyttöön uusien toimitilojen valmistuttua. Uusitussa päivätoimintatalossa on nyt kolme asukaspaikkaa. Ryhmäkoti Palmulan tilat valmistuivat vuoden 2005 alussa. Ryhmäkodissa on seitsemän asukaspaikkaa. Kotimme kaikki tilat on suunniteltu yksilöllisesti juuri kehitysvammaisten tarpeita ajatellen. Painotamme yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta niin asumisessa kuin hoidossa yleensäkin. Toimintamme pohjautuu humaaniskristilliseen ihmiskäsitykseen. (Asukkaat saavat vapaasti harjoittaa kristillisyyttään mikäli haluavat sitä harjoittaa eli emme rajoita asukkaiden käyntiä kirkossa tai emme rajoita asukkaiden omaa uskoa. Emmekä rajoita asukkaita, jotka eivät usko. Asukkaiden toivomuksesta on käytössä ruokarukous ja iltarukous. Mikäli

18 18 asukas haluaa keskustella hengellisistä asioista, hänelle pyydetään keskusteluapua papilta. Kaikki tapahtuu asiakaslähtöisesti. Kehitysvammaisella on oikeus uskoa Jumalaan, mikäli haluaa.) Näemme ihmisen kokonaisvaltaisena, jolloin hänellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osa-alueensa, jotka puolestaan ovat toiminnoissaan toisistaan riippuvaisia. Kaikki edellä mainitut alueet ovat yhtä tärkeitä ja niiden hyvinvoinnista riippuu koko ihmisen hyvinvointi. Kotimme asukkaat osallistuvat jokapäiväisiin kodin töihin kykyjensä ja omien toiveidensa mukaisesti. Heille järjestetään avotyöpaikoissa (normaali työ), päivätoimintatiloissa, kodin muissa tiloissa ja pihapiirissä sekä maalaistalossa monipuolista päivä- ja työtoimintaa. Jokaiselle asukkaalle suunnitellaan yhdessä asukkaan kanssa sopiva työ-, päivä- ja virkistys/viriketoiminta. Toiminta suunnitellaan yhdessä asukkaan kanssa, joten se on asukkaillemme mielekästä, motivoivaa ja kuntouttavaa. Koko henkilökunta toteuttaa laatukäsikirjan mukaista hoito-, ohjaus- ja kasvatustyötä sekä kuntoutusta kehitysvammaisten hyväksi Päivätoimintatalossa on puu- ja käsityöpuoli. Käsityöpuoli on avoinna arkisin klo Siellä mm. askarrellaan, kudotaan, musisoidaan, katsotaan elokuvia, kuntoillaan, leivotaan ja pidetään yllä kirjoitus- ja lukutaitoja sekä opetellaan tietokoneen käyttöä. Päivätoimintatilat toimivat myös harraste- ja juhlatiloina. Päivätoimintaan kuuluu myös ulkoilu sekä kaupungilla asioimisen harjoittelut. Asioimista, keittiötöitä ja vaatehuoltoa harjoitellaan asumisvalmennuspäivinä. Pikkukeittiön tavoitteena on opettaa itsenäistyviä nuoria valmistamaan ruokaa, itsenäisesti leipomaan ja muita kodinhoitoon liittyviä taitoja. Pikkukeittiössä on yhtä aikaa oppimassa yksi tai joskus kaksi asukasta. Kotitöiden tavoitteena on tukea asukasta omatoimiseen kodin hoitamiseen, kodin ilmapiirin säilyttämiseen, yhteisen tekemisen tuoman ilon jakaminen ja jokaisen asukkaan tärkeyden arvostaminen. Miesten työpajatoiminnan tavoitteena on järjestää mielekästä miesten työtä. Työpaja on auki 9-15 joka arkipäivä, ellei ole jotain tilaustöitä muualla. Tilaustöinä tehdään muuttokuormia, kivien keräämistä pelloilta, marjojen keräämistä, lumitöitä, polttopuiden tekoa ja polttopuiden kuljetusta sekä tukkukuorman haku perjantaisin. Työtoiminnassa tehdään mm seuraavia tuotteita: lintujen ruokintalautoja, puulastoja, puunkantotelineitä, pannunalusia, katu- ja auton lumiharjojen tuunausta, linnunpönttöjä, katiskoja jne. Avotyön tavoitteena on antaa asukkaille tärkeyden tunteen, itsetunnon kohottaminen ja kuntouttaa asukkaita mahdollisimman normaaliin elämään. Opiskeluun liittyy myös opettelu koulumatkojen itsenäiseen kulkemiseen sekä sosiaalisten taitojen oppiminen. Opiskelu tapahtuu Poppelista käsin. Poppelista on ohjaaja mukana opiskelun alkuvaiheessa sekä tarvittaessa Hoivakoti Manteli Oy Hoivakoti Manteli on eri-ikäisille kehitysvammaisille tarkoitettu koti, joka antaa ympärivuorokautista valvottua hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta. Mantelissa on 12 paikkaa eri kunnista sijoitetuille kehitysvammaisille. Hoivakoti Manteli sijaitsee Suonenjoella, Hulkkolan kylällä. Kauniin ja rauhallisen luonnon ympäröimään hoivakotiin on Suonenjoen keskustasta matkaa vain 16 kilometriä.

19 Hoivakoti Mantelin tehtävänä on ylläpitää jo opittuja taitoja ja ottaen huomioon kehitysvammaisuuden tason, myös kehittää niitä. Toiminta pohjautuu asukkaan yksilöllisyyden huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Hoivakodissa opetellaan yhdessä vastuun kantamista, yhteisössä toimimista ja muiden huomioon ottamista. Sosiaalinen kuntoutus eli harraste- ja viriketoiminta kuuluvat myös olennaisena osana hoitoon. Mantelissa on työtilat, jossa jokainen voi harjoittaa käden taitojaan. Ohjattua työtoimintaa on neljänä päivänä viikossa. Kerran viikossa on asiointipäivä Suonenjoelle, jolloin asukkaat voivat hoitaa asioitaan. Hoivakodista tehdään myös matkoja ja retkiä sekä käydään konserteissa ja elokuvissa. Mantelissa noudatetaan selkeää päivä- ja viikko-ohjelmaa, joka selkeyttää asukkaan kykyä havainnoida tulevia tapahtumia Lapinlahden Mari-Koti Oy Lapinlahden Mari-Koti Oy tarjoaa ympärivuorokautista, täysin autettua asumis-, kuntoutus- ja hoivapalvelua kehitysvammaisille asiakkaille. Mari-Kodissa toimitaan yhteisöhoidollisesti perus- ja erityistarpeiden tyydyttämiseksi. Kodinomaisessa ympäristössä opetellaan kaikkia oman itsensä ja yhteisössä asumiseen liittyviä taitoja. Pääpaino toiminnassa on hyvä ja laadukas, normaali elämä. Virkistys- ja työtoiminnot suunnitellaan yksilöllisesti. Ympäröivä luonto ja pihapiiri tarjoavat luontaisen ympäristön monipuoliseen toimintaan eri vuodenaikoina. Mari-Koti toimii vuonna 1994 valmistuneissa ja vuonna 2004 laajennetussa palvelukotiasumista varten suunnitelluissa tiloissa, joissa on otettu huomioon kodikkuus, paloturvallisuus, kestävyys, siivottavuus ja helppokulkuisuus. Asiakaspaikkoja on 16 henkilölle. Asiakkaiden käytössä on pääsääntöisesti yhden hengen huoneita, ja kaikki huoneet on suunniteltu liikuntaesteisille asiakkaille. Kaikkien käytössä ovat lisäksi ruokailutilat, askartelu/oleskeluhuone, puulämmitteinen sauna, kauneudenhoitohuone poreammeineen sekä pyykinpesu ja kuivaustilat. Valmistamme itse ruuan omassa keittiössämme, myös siivous-, vaatehuolto ja lääkehuolto toteutetaan omassa yhteisössämme. Organisaatiokulttuurimme on tasavertaisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteisötoimintaa. Keskeisimpänä ajatuksenamme on asiakkaiden ja henkilökunnan välinen ja keskinäinen tasavertaisuus yhteisön jäseninä. Organisaation päätöksentekoa ohjeistaa ajatus yhteisön ja sen jäsenten hyvinvoinnista, yleisestä ja yhteisestä edusta ja perustehtävämme toteutuminen. Päätöksentekoa ohjaavat yhteiset arvot, lait ja etiikka. Asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hänen yksilölliset erityispiirteensä huomioidaan. Toiminnassa noudatetaan selkeää, strukturoitua päivä- ja viikko-ohjelmaa ja kaiken toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä sekä tukea asiakasta omatoimisuuteen kaikissa päivittäisissä toimissa. Asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet otetaan huomioon hänen osallistuessaan yhteisön toimintaan ja tavoitteena on tarjota asiak-

20 20 kaalle mahdollisuus viettää hyvää ja aktiivista arkipäivää turvatussa ympäristössä. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka perehtyy kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa elämäntilanteeseen Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy tuottaa autettua, ohjattua ja tuettua asumispalvelua kehitysvammaisille henkilöille. Kodeissamme on yhteensä n. 40 asumispaikkaa. Hoitotyötä ohjaa yhteisöllisyys sekä vihreän hoivan ajattelu (green care). Arvostamme yksilöllisyyttä, omaa osallisuutta elämänpolkujen suunnittelussa sekä luonnon ja maaseutuympäristön suomien mahdollisuuksien hyödyntämistä hoivatyön toteuttamisessa. Hoivahistoriaa kertyy reilut 20 v. Yrityksen omistavat Vuokko ja Juhani Suomalainen. Vuokko on yrityksen toimitusjohtaja ja taloushallinnosta vastaa Juhani. Jokaisella yksiköllä on oma vastuuhenkilö, johtava ohjaaja. Kaksi pojistamme on kouluttautunut hoitoalalle ja työskentelevät yksiköissämme. Kaikki kotimme ovat pienyksikköjä, joissa paikkaluku on suurimmassakin kodissa vain 10. Työryhmämme on moniammatillinen (sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomi, sosionomi-diakoni, yhteisöpedagogi taideterapeutti, ekonomi, laitosmies) Kuopion Päivärannassa sijaitsee kaksi pientä perhekotia. Perhekotien asukkaat ovat koulua käyviä nuoria sekä nuoria aikuisia. Perhekodin läheisyydessä sijaitsee tukiasuntoja, jossa tarjoamme ohjattua ja tuettua asumista omille perhekodin nuorille ja myös ulkopuolelta tuleville. Riistavedellä, Savulahden kylällä sijaitsevat palvelukodit Vilhola, Veeruska, Ryhmäkoti Juuliska sekä taidetalomme Tuulia. Palvelukoti Vilholan asukkaat ovat kypsiä aikuisia. Veeruskassa ja Ryhmäkoti Juuliskassa asustaa nuorempaa väkeä. Toimimme yhteisöhoidon periaattein ja kehitämme omaa vihreää hoivaamme. Kotimme sijaitsevat maaseudun rauhassa 30-km Kuopiosta, omalla 20-hehtaarin tilalla järven rannalla. Maaseutu ympäristöineen ja eläimineen tarjoaa loistavat mahdollisuudet toiminnallemme. Palvelukotiemme päivä- ja viriketoiminta on osin yhteistä. Jokainen voi osallistua kykyjensä mukaan tilamme puutarhan/ympäristön hoitoon, taide- sekä eläintoimintaan. Meillä on oma taideterapeutti, joka työskentelee Tuuliassa kolmena päivänä viikossa. Hän ohjaa maalausta, savitöitä ja kudontaa. Muina päivinä Tuuliassa järjestetään ryhmiä ja työtoimintaa. Ratsastuskenttämme on kaikkien asukkaidemme käytössä. Osa asukkaista ratsastaa itsenäisesti, mutta suurin osa harrastaa talutusratsastusta. Tallitoiminta on liittänyt meidät tiiviisti kyläyhteisöön, sillä monet kyläläiset ovat kiinnostuneita ratsastuksesta ja eläimistämme Haluamme tarjota asukkaillemme kodinomaisen, turvallisen yhteisön ja verkoston. Asukkaillamme on mahdollisuus elää täysipainoista osallistuvaa elämää niin kaupungissa kuin maallakin. Kuopiossa on moninaiset kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuudet sekä työharjoittelupaikkoja nuorillemme. Hyödynnämme ympäröivää luontoa kaikissa toiminnoissamme ja hoidamme hevosia, alpakoita, lampaita ja muita pieneläimiä.

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot