O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014"

Transkriptio

1 O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ /22/203 Kunnille, kuntayhtyrnille, rekisteröidyille yhteisöille a saatiöille s,. kansalaisopistolen, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja seka kesayliopistojen ylläpitajille PAATOS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KAYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVAN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SAATIOILLE MYONNETTAVAN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 204 Opetus- ja kulttuuriministerin on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/2009) 50 n ja 57.n 3 momentin seka vapaasta sivistystyostå annetun lain (632998) 6 -n nojalla tanåan tarkistanut kunnille vuodeksi 204 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisoille ja saatioille vuodeksi 204 myönnetyn rahoituksen vuoden 204 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP60S 4) sarakkeen 0 mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen jarjeståjien vaitionosuutta tai rahoitusta tarkistettaessa on otettu huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/998) 9 n mukaisessa koulutuksen ~ståmisluvassa maåratty opiskelijoiden vuotuinen enimmäismaarä. Päätöksessä on otettu huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (63998) 5 n 2 momentln nojalla oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle ammatilliselle lisakoulutukselle mäåratty oppisopimusten enimmäismä rä vuodelle 204. Paatöksessa on korjattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen jarjestäjienlyllapitajien osalta hallintolain ( ) 50 ja 5 n nojalla. Tamå pååtos korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen (Dnro 8022/203) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille kayttökustannuksiin myonnettavästå valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, iekisteröidyille yhteisöille ja såatroille myonnettavastå rahoituksesta vuodelle 204 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Opetus- ja kulttuuriministerio Undervlsnings-och kultuiministeriet wwwmmeduti Mentuliinkatu 0, Helsinki ( PL 29, Valtioneuvosto Sjdtullsgatan 0, Helsingfors J PB 29, Statsradet Puh Ii Tfn (i

2 Oikaisuvaatunusosoit is on tämän päatoksen liitteena Opetus- ja kultttuuriministeriölle osoitettu oikaisuvaatunus tulee toimittaa Opetushallitukeen osoitteella Opetushallitus, Rahoitus, PL 380, 0053 HELSIN I, Kansliapaallikon sijainen, korkeakouluneuvos Ari Saarinen Ylitarkastaja 'Riitta Lehto -aa LITTTEET Raportt i VOP60S 4 Oikaisuvaat i musosoitus (R NRO 5 09/ 202) TIEDOKSI Valtiovarainminister olkunta - ja aluehallinto -osasto Opetushallitus/Rahoitus Suomen Kuntaliitto

3 Nurmijarven kunta K i e l i s u h d e : S U O M E N K I E L I N E N L A H E T T A M I S P A I V A L A H E T E L u e t t e l o t a s o a l a h e t y k s e s s å m u k a n a o l e v a s t a v u o d e n v a l t i o n o s u u k s i e n t a r k i s t u s p ä a t o k s i a k o s k e v a s t a m a t e r i a a l i s t a. A s i a p a p e r i t e i v a t v ä l t t a m a t t a o l e s i s a l l y s l u e t t e l o n m u k a i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a. * Opetus- ja kulttuuriministerion tekema päatos opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttokustannuksiin myonnettavan valtionosuuden sekä kunta htymille, rekisteroidyille yhteisbille ja såätioille myonnettavan rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 204 * VOP60S4 - Ote em. aätokseen kuuluvasta liiteraportista * Oikaisuvaatimusosoitus * Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 204 * VOS6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttbkustannuksiin myonnetysta valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 204 * C L 6 S L 4 = Y k s i t y i s k o h t a i n e n l a s k e l m a k a y t t o k u s t a n n u k s i i n m y o n n e t y n v a l t i o n o s u u d e n / r a h o i t u k s e n m a k s u i s t a v u o d e n a l u s t a j a t a r k i s t u s p ä ä t o k s e n m u k a i s e s t a m a k s u s t a / e r i t t ä v å s t å p a l a u t u k s e s t a ( Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ( 7 0 5/ 2 0 9) 5 6 pykalän mukaan alle euron suuruista taman lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eika perita takaisin.) HUOM : Vuoden 204 valtionosuuden/ rahoituksen tarkistuspaätöksen mukainen maksu/ p erinta tullaan suorittamaan vuoden 205 valtionosuuksien helmikuun maksuerässä. Tilisiirron selitteesså se näkyy erillisena eräna. K A I K K I Y K S I K K O H I N T A - J A R Å P Å Å T O S R A P O R T I T ( V * Y K 6 * ) S E K A O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M E N K A Y T T O M E N O J E N V U O D E N V A L T I O N O S U U S - / R A H O I T U S P A A T O K S E N L I I T E R A P O R T T I ( V O P 6 0 S 4 ) O V A T K O K O N A I S U U D E S S A A N L U E T T A V I S S A O P E T U S H A L L I T U K S E N I N T E R N E T S I V U I L L A O S O I T T E E S S A h t t p : / / w w w. o p h. f i / r a h o i t u s / v a l t i o n o s u u d e t / r a p o r t i t Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Rahoitus- yksikosta, yhteystiedot http : / / fi/rahoitus/ valtionosuudet. Sähkopostiosoite : V A L T I O N O S U U S - / R A H O I T U S P A A T O K S I A K O S K E V A N M A T E R I A A L I N L I S 2 K S I T A S S A L A H E T Y K S E S S A O N * Z K U N 6 K B = V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N * Z K U N 6 K B S - V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A Y L L A P I T A J I T T A I N eli edellinen raportti (ZKUN6KB) j aoteltuna vielä koulutuksen järjeståjittain tai yllapitajittain seka kulttuuritoimi eri tehtäviin ] yksikoihin * V U O D E N V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N eli selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

4 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * OPE TUS- J A KULTTUURITOIMI * * * * * * PV RAPORTTI VOP60S4 * * * VA LT I ON O SU US / RA H OI TU S K A YT T0 K US T AN NU K SI I N (E U RO A?, V U OD E LL E ( L I I T E O P E T U S - J A K U L T T U U R I H I N I S T E R I O N P A T O K S E E N ) * * 0 Koulutuksen jarjeståja 0 02 V a l t i o n o s u u s Valtionosuus /rahoitus /rahoitus aiemmin 03 R a h o i t u k s e n m u u t o s a l e m p a a n M a l a x k o m m u n M a r t t i l a n k u n t a M a s k u n k u n t a e n k u n t a M e r i k a r v i a n k u n t a Miehikkalan kunta M i k k e l i n k a u p u n k i M u h o k s e n k u n t a Multian kunta M u o n i o n k u n t a M u u r a m e n k u n t a M y n a m a e n k u n t a M y r s k y l a n k u n t a M a n t s a l a n k u n t a Mantta-Vilppulan kaupunki M ä n t y h a r j u n k u n t a N a a n t a l i n k a u p u n k i N a k k i l a n k u n t a N a s t o l a n k u n t a N i v a l a n k a u p u n k i Nokian kaupunki N o u s i a i s t e n k u n t a N u r m e k s e n k a u p u n k i Nurmi är-iren kunta Nykarleby stad Narpes stad Orimattilan kaupunki O r i p a a n k u n t a Oriveden kaupunki Oulaisten kaupunki Oulun kaupunki O u t o k u m m u n k a u p u n k i Padasjoen kunta P a i m i o n k a u p u n k i Paltamon kunta P a r 9 a s s t a d P a r i k k a l a n k u n t a P a r k a n o n k a u p u n k i Pedersöre kommun Pelkosenniemen kunt a P e l l o n k u n t a P e r h o n k u n t a P e r t u n m a a n k u n t a P e t a j a v e d e n k u n t a Pieksamaen kaupunki Piela,,eden kunta P i h t i p u t a a n k u n t a P i r k k a l a n k u n t a Po l v i 7,a r v e n k u n t a P o m a r k u n k u n t a

5 VALTIONOSUUSIRAHOITUSSOVELLUS 204 ` OPETUS- JA KULTTUURITOIMI PVM *** ***RAPORTTI ZE60C4 *** Vuoden 204 lopullinen laskelma Kunnan omarahoitusosuuden (Rahl 8 ) laskennan pohjana kaytettavat suoritemaarat ja opiskelhjamaansta vahennetyt, valtioita kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, seka maksuosuuden perusteet vuonna 204 A s u k a e m ä ä r å Laskennallisen Vähennetyt Rahoituksen peruste Laskennallinen Kunnari Rahoituspros Kunnan lii perusteen opiskelijat yhteensä (euroa) peruste / yksikkö omarahoitusosuus entti omarahoitu eli, &M Mhteensä Yksityinen.[ mm Yksi tyi nen " lukiokoulutus 8 600,9 94, , , 6, Yksit lukiokou( yli 8v 350, 3, , , 0, Klelikoulut lukiokoul 445, , , 0, Yks lukiok valmistava koin. 2,9 o,o , ,00 0,0 040 Yks lukiok valm 8v koin 0,8 o l o , ,00 0, Yks ammattikorkeakoulut l , , , 79,94, 049 Amk n opet koin kunnanos -240,0 24 0, , ,., Yksit ammat koulutus 30507,8 87, , , 46,56 06 Oppis amm peruskoulutus ,0 25 2$ , , 3,07 Yksityinen ,6 3875, , 35,3 2 Valtio 6. Val ltion a m m _ 43, 7 3, oppi l { 970, , , 58, 0,49 V ait , 0,22 65 altion kleik lukot ,98 66 Valtion kiehk yli 8v,, l ,00 2 Valtio 737, 4, , ,, 07 3 Kunta 03Kunnalllukiokoulutus 80400,3 382, , , 55,82 034Kunn lukuokoul yli 8v , ,59 S9, 93, ,, 03 7 Kunn lukiok valmistava koin 808 0, , ,00 0,0 039 Kunn luklok vaim 8v koin 24,2 0,0 ' , 00 0,0 05 Kunnall ammat koulutus 30699,0 57, ,54, , 33,9 06 Oppis amm peruskoulutus 376,5 0, , $ 58, 2,38 3 Kunta 8 826,9 47, , , 93,4 4 Kuntayhtymå 03 Kunnall lukiokoulutus 469,3 2, , , Kunn lukiokoul yli 8v 467 y 5 o o , 0,7, l 045 Kunn amm korkeakoulut 4362, 46, , , 2, Amk nopet koul kunnanos -425,0 425, , , -0,48 05 Kunnall ammat koulutus ,8, , ,. 98,46 96Op p is amm peru5koalutus , , , 4,49 4 Kuntayhtyma 2 22, 5, , , , 7,39 opistot 72 Harloittelukaul lukiot _..58,55 73 Harjoittelukoul yli 8v,4 0, ,,, 58, 0,00 7 Ylio uistot 2242,9 6, , ,,55 Raportti yhteensä 370,662,0 5867o, , , 348, uoden 203 valtionosuuksien oikaisut a korjaukset Aiempien vuosien rahoitusten takaisinperinnöista saatu , -0, 2 Kunnan omarahoitusosuus yhteensä , 345,04,

6 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M I * * * * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I : V O S 6 S L 4 * * * Y K S I T Y I S K O H T A I N E N L A S K E L M A K A Y T T O K U S T A N N U K S I I N M Y O N N E T Y S T A V A L T I O N O S U U D E S T A / R A H O I T U K S E S T A ( E U R O A ) V U O D E L L E L a s k e n n a l l. p e r u s t e e n L a s k e n n a l l. V a l t i o n o s. K o k o n a i s - K o k r a h. y k s i k o i d e n p e r u s t e l a s k e n n a l l. R a h o i - K o k o n a i s - r a h o i t u s m u u t o s K o u l u t u s m u o t o k m / y k s i k k o p e r u s t e t u s % r a h o i t u s a i e m m i n a l e m p a a n N u r m i ] a r v e n k u n t a P e r u s o p : l i s a o p e t u s 6, , E s i o p e t u s : 5 - v u o t i a a t 2, , P e r u s o p : m u u t y l i 6 - v u o t i a a t, , P e r u s o p : m u u t v a m m a i s e t 5 5, , J o u s t a v a n p e r u s o p e t u k s e n L i s a 9, , A a m u - ] a i l t a p a i v a t o i m i n t a , 0 2 6, L u k i o k o u l u t u s 3 4 2, , L i i k u n t a t o i m i n t a , 0 2, N u o r i s o t y o , 0 5, N u r m i j a r v e n m u s e o t 2, , K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s , , N u r m i j a r v e n k u n t a. 9, 7-8 6,

7 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M I * * * * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I C L 6 S L 4 * * * Y K S I T Y I S K O H T A I N E N L A S K E L M A K A Y T T O I K U S T A N N U K S I I N M Y O N N E T Y N V A L T I O N O S U U D E N / R A H O I T U K S E N M A K S U I S T A ( E U R O A ) J A M A K S U E R A N M U U T O K S E S T A V U O N N A / T a r k i s t u s p a a t o s K o k o n a i s - M a k s e t t u M a k s e t t a v a a M a k s u e r a K o u l u t u s m u o t o r a h o i t u s a i e m m i n j a l j e l l a / k e r t a N u r m i j a r v e n k u n t a P e r u s o : l i s a o p e t u s E s i o p e t u s : 5 - v u o t i a a t P e r u s o p. m u u t y l i 6 - v u o t i a a t P e r u s o p : m u u t v a m m a i s e t J o u s t a v a n p e r u s o p e t u k s e n L i s a A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t a L u k i o k o u l u t u s L i i k u n t a t o i m i n t a N u o r i s o t y o N u r m i j a r v e n m u s e o t K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s N u r m i ] a r v e n k u n t a

8 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M * * * * * * R A P O R T T I : Z K U N 6 K B * * * 8 7 V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - T y y p p i L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s N u r m i j a r v e n k u n t a 0 3 L u k i o k o u l u t u s 0 4 L u k i o k o u l u t u s y l i 8 v. a A m m a t i l l i n e n k o u l u t u s A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t A m m a t t i k o r k e a k o u l u t Y l e i n e n k u l t t u u r i t o i m i K u l t t u u r i l a i t o k s e t O p p i s o p i m u s k. a m m p e r u s k K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s

9 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I : Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a 3 a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s N u r m i j a r v e n k u n t a 0 3 L u k i o k o u l u t u s K u n t a E S P O O N K A U P U N K I 2 H A N K A S A L M E N K U N T A 2 H E I N O L A N K A U P U N K I 63 H Y V I N K A A N K A U P U N K I 3 IUMAJOEN KUNTA J A R V E N P A A N K A U P U N K I K E R A V A N K A U P U N K I K U O P I O N K A U P U N K I K U O R T A N E E N K U N T A K U R I K A N K A U P U N K I L A H D E N K A U P U N K I L A P P A J A R V E N K U N T A M I K K E L I N K A U P U N K I 8 N U R M I J A R V E N K U N T A P O R V O O N K A U P U N K I S A L O N K A U P U N K I S A V O N L I N N A N K A U P U N K I T A M P E R E E N K A U P U N K I VANTAAN ]KAUPUNKI 6 9 K u n t a y h t y m a J Y V A S K Y L A N K O U L U T U $ K U N T A Y H T Y M A KOULUTUSKUNTAYHTYMA TAV AST IA V a l t i o S U O M & L A I S - V E N A L A I N E N K O U L U Y k s i t y i n e n A D A A I J A L A N K O U L U O / Y A P O L L O N Y H T. K O U L U N K A N N A Y H D A R Y E N G L A N T I L A I S E N K O U L U N S A A T I O 2 H E L S I N G I N U U S I Y H T E I S K O U L U O Y H G I N R U D O L F S T E I N E R - K. K A N N. Y H D 3 K O U L U Y H D I S T Y S P E S T A L O Z Z I K U L O S A A R E N Y H T E I S K O U L U N O Y 2 M U N K K I N I E M E N Y H T. K O U L. K A N N. Y H D 3 P O H J O I S - H A A G A N Y H T E I S K O U L U O Y 3 S U O M A L A I S E N Y H T E I S K O U L U N Q Y 2 T Q U K Q V O U T I L A I S E N K O U L U S A A T I Q 3 T O O L O N Y H T E I S K O U L U O S A K E Y H T I O 6 Y l i o p i s t o t V I I P U R I N R E A A L I K O U L U O Y H E L S I N G I N N O R M A A L I L Y S E O L u k i o k o u l u t u s y l i 8 v a K u n t a K u n t a y h t y m a Y k s i t y i n e n E S P O O N K A U P U N K I H E L S I N G I N K A U P U N K I HXVINKA M KAUPUNKI J A R V E N P A A N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K O U L U T U $ K U N T A Y H T Y M A T A V A S T I A A D A A I J A L A N K O U L U O / Y

10 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a j a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s Y k s i t y i n e n T Q j 7 K Q V O U T I L A I S E N K O U L U S A A T I Q T O O L O N Y H T E I S K O U L U O S A K E Y H T I O A m m a t i l l i n e n k o u l u t u s K u n t a H E L S I N G I N K A U P U N K I K E M I J A R V E N K A U P U N K I K O U V O L A N K A U P U N K I T U R U N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K u n t a y h t y m a E S P O O N S E U D U N K O U L U T U S K Y. O M N I A H A M E E N A M M. K O R K E A K O U L. K U N T A Y H T I T A - U U D E N M A A N K O U L. K U N T A Y H T Y M A J O K I L A A K S O J E N K O U L U T U S. K Y J Y V A S K Y L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A J A R V I S E U D U N K O U L. K U N T A Y H T Y M A K - P O H J A N M A A N K O U L U T U S Y H T Y M A K - U U D E N M A A N K O U L U T U S K U N T A Y H T K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A T A V A S T I A L O U N. - H A M E E N A M M. K O U L K U N T A Y H T L O U N A I S - S U O M E N K O U L. K Y L U K S I A, L - U U D E N M A A N K O U L U T U S K Y P. - K A R J A L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T P E I M R I N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N X R O V A N I E M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M b S A S T» A L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y N A $ I N A J O E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A V a l t i o A A N E K O S K E N A M M. K O U L. K U N T A Y H T Y M P E L A S T U S O R I S T O Y k s i t y i n e n A M I - S A A T I O E T E L A - S A V O N K O U L U T U S O Y H A A G A I N S T I T U U T T I - S A A T I O H A R J U N O P P I M I S K E S K U S O Y H E L M I L I I K E T A L O U S O P I S T O O Y H E L S I N K I B U S I N E S S C O L L E G E O Y H E V O S O P I S T O O Y H G I N K O N S E R V A T O R I O N S A A T I O H Y R I A K O U L U T U S O Y I N V A L I D I S A A T I O K A N N E L J A R V E N K A N S A N O P K A N N. Y H D K E L L O S E P j T A X D O N E D I S T. S A A T I O K I I P U L A S A A T I O K I R K K O P A L V E T U T R Y K I S A K A L L I O S A A T I O L A H D E N D I A K O N I A S A A T I O L A N S I R A N N I K O N K O U L U T U S O Y M A A L A R I A M M A T T I K O U L U N K A N N. Y H D M A R K K I N O I N T I - I N S T. K A N N. Y H D. R Y

11 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I. Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a ] a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s Y k s i t y i n e n P O P & J A Z Z K O N S E R V A T O R I O N $ }. A T S U O M E N K A N S A L L I S O O P P E R A N S U T. S U O M E N K O S M E T O L O G. Y H D. O P. S A A T. S U O M E N U R H E I L U O P. K A N N A T. O Y S V A F R A M T I D S S K. I H F O R S R E G. A B T Y O T E H O S E U R A R Y V A L T A K. V A L M. - J A L I I K U N T A K E S K U S A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A K u n t a y h t y m a H 4 M E $ N A I. K O R K E A K O U L. K U N T A Y H T P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N I S A V O N I A - A U K K Y Y k s i t y i n e n A B Y R K E S H O G S. V I D Å B O A K A D E M I C E N T R I A A M K O Y D I A K O N I A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y H A A G A - H E L I A O Y A B H U M A N I S T I N E N A M M. K O R K E A K. O Y H O G S K O L A N A R C A D A A B J K Y L A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K A J A A N I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K A R E L I A A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K Y M E N L A A K S O N A M M. K O R K E A K. O Y L A P I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y L A U R E A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y M E T R O P O L I A A M M A T T I K O R K E A K. O Y M I K K E L I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y O Y V A A S A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U - P I R K A N M A A N A M M A T T I K. K O U L U O Y S A I M A A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y S A T A K U N N A N A M M A T T I K O R K E A K. O Y S E I N A J O E N A M M. K O R K E A K O U L U O Y T U R U N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y Ammattikorkeakoulut Y l e i n e n k u l t t u u r i t o i m i K u n t a K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A N U R M I J A R V E N K U N T A K u l t t u u r i l a i t o k s e t

12 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I. Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a j a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s O p p i s o p i m u s k. a m m. p e r u s k K u n t a H E L S I N G I N K A U P U N K I T A M P E R E E N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K u n t a y h t y m a E S P O O N S E U D U N K O U L U T U S K Y. O M N I, & 7 42 I T A - U U D E N M A A N K O U L. K U N T A Y H T Y M & J Y V A S K Y L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A K - U U D E N A A N K O U L U T U S K U N T A Y H T. 2 6 L O U N. - H A M E E N A M M. K O U L. K U N T A Y H T 3 L U K S I A, L - U U D E N M A A N K O U L U T U S K Y P,, - " R J A b A N K O U L U T U S K U N T A Y H T P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N I 2 S A T A K UN N A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A Y k s i t y i n e n A M I - S A A T I O 2 A M M A T T I E N E D I S T.LAITQ$- S..ATIO 8 H A A G A I N S T I T U U T T I - S A A T I O H E L S I N K I B U S I N E S S C O L L E G E O Y H Y R I A K O U L U T U S O Y K A U P P I A I T T E N K A U P P A O P P I L A I T O Y K I R K K O P A L V E L U T R Y M A R K K I N O I N T I - I N S T. K A N N. Y H D. R Y O Y P O R V O O I N T E R N A T C O L L E G E A B T Y O T E H O S E U R A R Y K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A

13 TAMPEREEN YLIOPISTO Ylhopistopalvelut /Tietohallinto VALO S / JJ, krn VUODEN 204 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN ZKUN6*-raporteilla opetus- ja kulttuurinunisterion vuodelle 204 myontamat valtionosuudetja rahoitus on esi-ja perusopetusta lukuun ottamatta kohdistettu kotikunnille Ne eivat siis ole lain mukaisia valtionosuuspaatolcsia, vaan laskennallisia raportteja, joilla todellisetja osittain laskennalliset valtionosuudet opetus-ja kulttuuritoimeen kohdistetaan koulutuksen jarjestajan sijaan opiskelijoiden, asukkaiden tms mukaan kotikunnille seuraavien periaatteiden mukaan Sellaisen kunnallisen toiminnan, j ota kunta arj estaa paaasiassa omille asukkailleen, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saaj alle eli kullekin kunnalle itselleen Na i ta ovat perusopetuksen oppilaille jarlestetty aamu - ja iltapaivatoiminta yleinen kulttuuritoimi (liikuntatoiminta seka nuonsotyo) 2 Sellaisen toiminnan, johon yllåpitaj a ei saa lakiin perustuvaa kunnan osuutta lainkaan, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saajalle Tallaisia yksityisten ja kuntayhtymien saamia valtionosuuksia ei siis ole kohdistettu kunnille lainkaan, mutta kunnan itsensa j arjestarna toiminta on kohdistettu kullekin kunnalle itselleen. Naita ovat taiteen perusopetus (tuntiperusteinen ) (musiikki-ja/tai muussa taiteenperusopetusta antavassa laitoksessa jarjestetty) kansalaisopistot vapaan sivistystyon mukainen kansanopistotoimmnta (kunnista Narpiolla ja Mikkelilla) liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyon koulutus (ei kuntienjarjestamaa) oppisopimuskoulutuksena jarjestetty ammatillinen lisakoulutus, myos nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan toteutettu ammatilliset erikoisoppilaitokset (kunnallisia ainoastaan Helsingin kaupungin liikennealan oppilaitos) oppilaitosmuotoisena jarjestetty ammatillinen lisåkoulutus, myos nuorten aikuisten osaamisohjehman mukaan toteutettu museot, teatterit ja orkesterit (kulttuurilaitokset) 3 Sellaisen opetustoiminnan, jonka rahoitukseen opetus - ja kulttuuritoimen rahoituslain 8 n mukaan kunta on velvollinen osallistumaan konnan omarahoitusosuuden kautta, rahoitus on kohdistettu ja kerattyjen k otikunnittaisten opiskelijamaarien kuukausien maaralla painotetun keskiarvon perusteella opiskelijoiden kotikunnile lukiokoulutus yli 8 vuotiaina aloittaneiden opiskelijoiden lukiokoulutus lukiokoulutukseen valmistava koulutus 8 v taytettyaan aloittaneiden lukiokoulutukseen valmistava koulutus ammatillinen peruskoulutus ammattikorkeakoulut (ei kuitenkaan opettajankoulutuksen rahoitusosuutta) oppisopimuskoulutuksenajarjestetty ammatillinen peruskoulutus Kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen jarjestajien osalta vahvistettujen yksikkohintojen seka valtionjårjestäman koulutuksen osalta keskimaaraisten yksikköhintojen D - \ C h j e e t \ P e r u s t i. e t o \ S y k s y 4 \ ZKUN6-4 d o c

14 mukaan laskettu rahoitus on ein koulutuksen osalta kohdistettu opiskelijoiden kotilcunnille Vuoden 204 kotikuntakohtaistamisessa on kuitenkin jouduttu ammattikorkeakoulun laskennallista opiskelijaa kohden vahvistettu yksikkohinta suhteuttamaan todellista opiskelijaa kohden lasketuksi yksikkohinnaksi jakamalla ammattik orkeakoulun saama kokonaisrahoitus ilman opettajankoulutusta Tilastokeskuksen ja tilastoimien lasna olevien opiskelijoiden kokonaismaaralla (ilman opettajankoulutuksen opiskelijoita) Kokonaisrahoitus on siten kohdistettu näiden opiskelijoiden kotikunnille opiskel jamaarien suhteessa niiden ammatillisen peruskoulutuksen jarjestajren kohdalla, joille on jouduttu valtionosuuslaskenrtassa pienentamaan opiskelijamaaraa jarlestamisluvassa olevan kiintion ylittyrnisen vuoksi, on kaytetty opetus- ja kulttuunministerion paatoksesta poikkeavaa yksikkohintaa, j oka on saatu j akamalla koulutuksen j arjestaj an ammatilliseen peruskoulutukseen saama rahoitus tilastointiparvien mukaisten toteutuneiden opiskelijamaarenpainotetulla keskiarvolla 4 Lisaksi raporteilla on otettu mukaan kunnan omarahoitusosuus negatiivisena asukasta kohden laskettuna euromaarana samoin kuin varsinaisissa valtionosuuslaskelmissa Kotikuntakohtaistettujen valtionosuuksien raporteille (ZKUN6*) on tulostettu edella olevan mukaisesti kohdistetut valtionosuudet kuntien osalta Taten opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjar- ZKUN6-raporttien koko maan loppusummista siten, etta ZKUN6-raporteilla Esi- ja perusopetuksen valtionosuudet j a -avustukset (muut kuin aamu- ja iltapaivatoiminta ) puuttuu Yksityisten ja kuntayhtymien y llap an sellaisen toiminnan valtionosuudet itam, johon e i ole ollut kotikuntakorvausvelvoitetta, puuttuu (ks ylla kohta 2 ) Lukiokoulutuksen j arj estaj ille aineopetukseen maksettu rahoitus (yhteensa noin 4,35 milj euroa) puuttuu, koska sita ei ole kotikuntatietojen puuttumisen takia voitu kotikuntakohtaistaa Ulkomaan koulujen (lukiokoulutus ) rahoitus puuttuu Kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden rahoitus on kohdistettu kuvitteelliselle kunnalle "Ulkomaat ", j oten ne eivat ole riunkaan kunnan luvuissa, mutta nakyvat kaikissa yhteissummissa Vieraskielisten koulujen (lukiokoulutus ) kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden kohdalle on laskettu koko valtionosuuden peruste (eika 57 %) ja se on kohdistettu kunnalle "Ulkomaat Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen kunnanosuuslaskelman mukainen osuus on kokonaisuudessaan jatetty pois kotikuntakohtaistusraporteilta RahL n 32 n 2 momentin mukainen alv n takaisinnmksun korvauksena eraille yksityisille amrnattikorkeakouluille j a ammatillisen koulutuksen j arjestaj ille yksikkohintaan tehty korotus puuttuu, koska se ei kuulu kuntien rahoitusosuuden piiriin Toisaalta ZKUN6-raporteille sisältyy valtion kielikoulujen ja yliopistojen yhteydessa toimivien harj oittelukouluj en jarjestarnan lukiokoulutuksen seka Pelastusopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen keskimaaraisten yksikkohintojen. perusteella laskettu laskennallinen rahoitus jyvitettyna opiskelijoiden kotikunmlle D \0h3eet\Perustieto\Syksy4ZKUN6-4 doc

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 2..25 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i n n n ' T T O TA V T TT TT T I i L T ) 30.12.2014 80/221 /2013 Kunnille, kuntayhtymille, rekis teröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistojen, kans anopistojen, liikunnan koulutuskes kus

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot B 2 Taloushallinto Valtion talousarvio Perusteista säädetään lailla Laki valtion talousarviosta (423/1988) Varainhoitovuodeksi kerrallaan Bruttobudjetointi Poikkeus: nettobudjetointi eräissä tuloissa ja

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Laki kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 ja asetus 1732/2009 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja asetus 1766/2009

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

HE 97/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti

HE 97/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti HE 97/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EV 165/1997 vp - HE 122/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetusa kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 a 28 :n sekä

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015 Oppaat ja käsikirjat 2015:8 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:8 ISBN 978-952-13-6142-5 (pdf)

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2016

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2016 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2016 Oppaat ja käsikirjat 2016:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2016:4 ISBN 978-952-13-6269-9 (pdf)

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

HE 115/2013 vp. 2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 115/2013 vp. 2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a :n muuttamisesta sekä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1387 1396 SISÄLLYS N:o Sivu 1387 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 3805 1388 Laki arvonimistä suoritettavasta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista M Muistio Lehtonen Sanna 4.1.2013 Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuuksista 28.12.2012. Valtionosuudet 2013 Kuntaliitto julkaisi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2012 Oppaat ja käsikirjat 2012:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:2 ISBN 978-952-13-5058-0 (pdf)

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1410/2014 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) 6 769 263 (ml. kuntien rahoitusosuus 8 395 191 ) 913 629 75 012 189 393 447 123 116 821 1.231.361

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9. Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.2014 KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansanopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2009 1. Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2017

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2017 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2017 Oppaat ja käsikirjat 2017:7 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2017:7 ISBN 978-952-13-6433-4 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

annetussa laissa (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki.

annetussa laissa (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki. 26.3.2015 15/040/2015 ASIA: Työryhmän asettaminen Asettaminen Opetus-ja kulttuuriministeriä on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotus kulttuurin rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli 7.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS. Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2009

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS. Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2009 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2009 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö ISBN 978-952-13-3923-3 (pdf) Sisältö ESIPUHE... 5 1. OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 5/2005 Opintokeskukset VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

9. AMMATTIKORKEAKOULUT

9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle tai rekisteröidylle

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS. Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2008

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS. Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2008 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2008 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut ISBN 978-952-13-3560-0 ESIPUHE...4 1. OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN

Lisätiedot