O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014"

Transkriptio

1 O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ /22/203 Kunnille, kuntayhtyrnille, rekisteröidyille yhteisöille a saatiöille s,. kansalaisopistolen, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja seka kesayliopistojen ylläpitajille PAATOS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KAYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVAN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SAATIOILLE MYONNETTAVAN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 204 Opetus- ja kulttuuriministerin on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/2009) 50 n ja 57.n 3 momentin seka vapaasta sivistystyostå annetun lain (632998) 6 -n nojalla tanåan tarkistanut kunnille vuodeksi 204 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisoille ja saatioille vuodeksi 204 myönnetyn rahoituksen vuoden 204 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP60S 4) sarakkeen 0 mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen jarjeståjien vaitionosuutta tai rahoitusta tarkistettaessa on otettu huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/998) 9 n mukaisessa koulutuksen ~ståmisluvassa maåratty opiskelijoiden vuotuinen enimmäismaarä. Päätöksessä on otettu huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (63998) 5 n 2 momentln nojalla oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle ammatilliselle lisakoulutukselle mäåratty oppisopimusten enimmäismä rä vuodelle 204. Paatöksessa on korjattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen jarjestäjienlyllapitajien osalta hallintolain ( ) 50 ja 5 n nojalla. Tamå pååtos korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen (Dnro 8022/203) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille kayttökustannuksiin myonnettavästå valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, iekisteröidyille yhteisöille ja såatroille myonnettavastå rahoituksesta vuodelle 204 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Opetus- ja kulttuuriministerio Undervlsnings-och kultuiministeriet wwwmmeduti Mentuliinkatu 0, Helsinki ( PL 29, Valtioneuvosto Sjdtullsgatan 0, Helsingfors J PB 29, Statsradet Puh Ii Tfn (i

2 Oikaisuvaatunusosoit is on tämän päatoksen liitteena Opetus- ja kultttuuriministeriölle osoitettu oikaisuvaatunus tulee toimittaa Opetushallitukeen osoitteella Opetushallitus, Rahoitus, PL 380, 0053 HELSIN I, Kansliapaallikon sijainen, korkeakouluneuvos Ari Saarinen Ylitarkastaja 'Riitta Lehto -aa LITTTEET Raportt i VOP60S 4 Oikaisuvaat i musosoitus (R NRO 5 09/ 202) TIEDOKSI Valtiovarainminister olkunta - ja aluehallinto -osasto Opetushallitus/Rahoitus Suomen Kuntaliitto

3 Nurmijarven kunta K i e l i s u h d e : S U O M E N K I E L I N E N L A H E T T A M I S P A I V A L A H E T E L u e t t e l o t a s o a l a h e t y k s e s s å m u k a n a o l e v a s t a v u o d e n v a l t i o n o s u u k s i e n t a r k i s t u s p ä a t o k s i a k o s k e v a s t a m a t e r i a a l i s t a. A s i a p a p e r i t e i v a t v ä l t t a m a t t a o l e s i s a l l y s l u e t t e l o n m u k a i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a. * Opetus- ja kulttuuriministerion tekema päatos opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttokustannuksiin myonnettavan valtionosuuden sekä kunta htymille, rekisteroidyille yhteisbille ja såätioille myonnettavan rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 204 * VOP60S4 - Ote em. aätokseen kuuluvasta liiteraportista * Oikaisuvaatimusosoitus * Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 204 * VOS6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttbkustannuksiin myonnetysta valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 204 * C L 6 S L 4 = Y k s i t y i s k o h t a i n e n l a s k e l m a k a y t t o k u s t a n n u k s i i n m y o n n e t y n v a l t i o n o s u u d e n / r a h o i t u k s e n m a k s u i s t a v u o d e n a l u s t a j a t a r k i s t u s p ä ä t o k s e n m u k a i s e s t a m a k s u s t a / e r i t t ä v å s t å p a l a u t u k s e s t a ( Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ( 7 0 5/ 2 0 9) 5 6 pykalän mukaan alle euron suuruista taman lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eika perita takaisin.) HUOM : Vuoden 204 valtionosuuden/ rahoituksen tarkistuspaätöksen mukainen maksu/ p erinta tullaan suorittamaan vuoden 205 valtionosuuksien helmikuun maksuerässä. Tilisiirron selitteesså se näkyy erillisena eräna. K A I K K I Y K S I K K O H I N T A - J A R Å P Å Å T O S R A P O R T I T ( V * Y K 6 * ) S E K A O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M E N K A Y T T O M E N O J E N V U O D E N V A L T I O N O S U U S - / R A H O I T U S P A A T O K S E N L I I T E R A P O R T T I ( V O P 6 0 S 4 ) O V A T K O K O N A I S U U D E S S A A N L U E T T A V I S S A O P E T U S H A L L I T U K S E N I N T E R N E T S I V U I L L A O S O I T T E E S S A h t t p : / / w w w. o p h. f i / r a h o i t u s / v a l t i o n o s u u d e t / r a p o r t i t Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Rahoitus- yksikosta, yhteystiedot http : / / fi/rahoitus/ valtionosuudet. Sähkopostiosoite : V A L T I O N O S U U S - / R A H O I T U S P A A T O K S I A K O S K E V A N M A T E R I A A L I N L I S 2 K S I T A S S A L A H E T Y K S E S S A O N * Z K U N 6 K B = V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N * Z K U N 6 K B S - V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A Y L L A P I T A J I T T A I N eli edellinen raportti (ZKUN6KB) j aoteltuna vielä koulutuksen järjeståjittain tai yllapitajittain seka kulttuuritoimi eri tehtäviin ] yksikoihin * V U O D E N V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N eli selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

4 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * OPE TUS- J A KULTTUURITOIMI * * * * * * PV RAPORTTI VOP60S4 * * * VA LT I ON O SU US / RA H OI TU S K A YT T0 K US T AN NU K SI I N (E U RO A?, V U OD E LL E ( L I I T E O P E T U S - J A K U L T T U U R I H I N I S T E R I O N P A T O K S E E N ) * * 0 Koulutuksen jarjeståja 0 02 V a l t i o n o s u u s Valtionosuus /rahoitus /rahoitus aiemmin 03 R a h o i t u k s e n m u u t o s a l e m p a a n M a l a x k o m m u n M a r t t i l a n k u n t a M a s k u n k u n t a e n k u n t a M e r i k a r v i a n k u n t a Miehikkalan kunta M i k k e l i n k a u p u n k i M u h o k s e n k u n t a Multian kunta M u o n i o n k u n t a M u u r a m e n k u n t a M y n a m a e n k u n t a M y r s k y l a n k u n t a M a n t s a l a n k u n t a Mantta-Vilppulan kaupunki M ä n t y h a r j u n k u n t a N a a n t a l i n k a u p u n k i N a k k i l a n k u n t a N a s t o l a n k u n t a N i v a l a n k a u p u n k i Nokian kaupunki N o u s i a i s t e n k u n t a N u r m e k s e n k a u p u n k i Nurmi är-iren kunta Nykarleby stad Narpes stad Orimattilan kaupunki O r i p a a n k u n t a Oriveden kaupunki Oulaisten kaupunki Oulun kaupunki O u t o k u m m u n k a u p u n k i Padasjoen kunta P a i m i o n k a u p u n k i Paltamon kunta P a r 9 a s s t a d P a r i k k a l a n k u n t a P a r k a n o n k a u p u n k i Pedersöre kommun Pelkosenniemen kunt a P e l l o n k u n t a P e r h o n k u n t a P e r t u n m a a n k u n t a P e t a j a v e d e n k u n t a Pieksamaen kaupunki Piela,,eden kunta P i h t i p u t a a n k u n t a P i r k k a l a n k u n t a Po l v i 7,a r v e n k u n t a P o m a r k u n k u n t a

5 VALTIONOSUUSIRAHOITUSSOVELLUS 204 ` OPETUS- JA KULTTUURITOIMI PVM *** ***RAPORTTI ZE60C4 *** Vuoden 204 lopullinen laskelma Kunnan omarahoitusosuuden (Rahl 8 ) laskennan pohjana kaytettavat suoritemaarat ja opiskelhjamaansta vahennetyt, valtioita kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, seka maksuosuuden perusteet vuonna 204 A s u k a e m ä ä r å Laskennallisen Vähennetyt Rahoituksen peruste Laskennallinen Kunnari Rahoituspros Kunnan lii perusteen opiskelijat yhteensä (euroa) peruste / yksikkö omarahoitusosuus entti omarahoitu eli, &M Mhteensä Yksityinen.[ mm Yksi tyi nen " lukiokoulutus 8 600,9 94, , , 6, Yksit lukiokou( yli 8v 350, 3, , , 0, Klelikoulut lukiokoul 445, , , 0, Yks lukiok valmistava koin. 2,9 o,o , ,00 0,0 040 Yks lukiok valm 8v koin 0,8 o l o , ,00 0, Yks ammattikorkeakoulut l , , , 79,94, 049 Amk n opet koin kunnanos -240,0 24 0, , ,., Yksit ammat koulutus 30507,8 87, , , 46,56 06 Oppis amm peruskoulutus ,0 25 2$ , , 3,07 Yksityinen ,6 3875, , 35,3 2 Valtio 6. Val ltion a m m _ 43, 7 3, oppi l { 970, , , 58, 0,49 V ait , 0,22 65 altion kleik lukot ,98 66 Valtion kiehk yli 8v,, l ,00 2 Valtio 737, 4, , ,, 07 3 Kunta 03Kunnalllukiokoulutus 80400,3 382, , , 55,82 034Kunn lukuokoul yli 8v , ,59 S9, 93, ,, 03 7 Kunn lukiok valmistava koin 808 0, , ,00 0,0 039 Kunn luklok vaim 8v koin 24,2 0,0 ' , 00 0,0 05 Kunnall ammat koulutus 30699,0 57, ,54, , 33,9 06 Oppis amm peruskoulutus 376,5 0, , $ 58, 2,38 3 Kunta 8 826,9 47, , , 93,4 4 Kuntayhtymå 03 Kunnall lukiokoulutus 469,3 2, , , Kunn lukiokoul yli 8v 467 y 5 o o , 0,7, l 045 Kunn amm korkeakoulut 4362, 46, , , 2, Amk nopet koul kunnanos -425,0 425, , , -0,48 05 Kunnall ammat koulutus ,8, , ,. 98,46 96Op p is amm peru5koalutus , , , 4,49 4 Kuntayhtyma 2 22, 5, , , , 7,39 opistot 72 Harloittelukaul lukiot _..58,55 73 Harjoittelukoul yli 8v,4 0, ,,, 58, 0,00 7 Ylio uistot 2242,9 6, , ,,55 Raportti yhteensä 370,662,0 5867o, , , 348, uoden 203 valtionosuuksien oikaisut a korjaukset Aiempien vuosien rahoitusten takaisinperinnöista saatu , -0, 2 Kunnan omarahoitusosuus yhteensä , 345,04,

6 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M I * * * * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I : V O S 6 S L 4 * * * Y K S I T Y I S K O H T A I N E N L A S K E L M A K A Y T T O K U S T A N N U K S I I N M Y O N N E T Y S T A V A L T I O N O S U U D E S T A / R A H O I T U K S E S T A ( E U R O A ) V U O D E L L E L a s k e n n a l l. p e r u s t e e n L a s k e n n a l l. V a l t i o n o s. K o k o n a i s - K o k r a h. y k s i k o i d e n p e r u s t e l a s k e n n a l l. R a h o i - K o k o n a i s - r a h o i t u s m u u t o s K o u l u t u s m u o t o k m / y k s i k k o p e r u s t e t u s % r a h o i t u s a i e m m i n a l e m p a a n N u r m i ] a r v e n k u n t a P e r u s o p : l i s a o p e t u s 6, , E s i o p e t u s : 5 - v u o t i a a t 2, , P e r u s o p : m u u t y l i 6 - v u o t i a a t, , P e r u s o p : m u u t v a m m a i s e t 5 5, , J o u s t a v a n p e r u s o p e t u k s e n L i s a 9, , A a m u - ] a i l t a p a i v a t o i m i n t a , 0 2 6, L u k i o k o u l u t u s 3 4 2, , L i i k u n t a t o i m i n t a , 0 2, N u o r i s o t y o , 0 5, N u r m i j a r v e n m u s e o t 2, , K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s , , N u r m i j a r v e n k u n t a. 9, 7-8 6,

7 V A L T I O N O S U U S / R A H O I T U S S O V E L L U S * * * O P E T U S - J A K U L T T U U R I T O I M I * * * * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I C L 6 S L 4 * * * Y K S I T Y I S K O H T A I N E N L A S K E L M A K A Y T T O I K U S T A N N U K S I I N M Y O N N E T Y N V A L T I O N O S U U D E N / R A H O I T U K S E N M A K S U I S T A ( E U R O A ) J A M A K S U E R A N M U U T O K S E S T A V U O N N A / T a r k i s t u s p a a t o s K o k o n a i s - M a k s e t t u M a k s e t t a v a a M a k s u e r a K o u l u t u s m u o t o r a h o i t u s a i e m m i n j a l j e l l a / k e r t a N u r m i j a r v e n k u n t a P e r u s o : l i s a o p e t u s E s i o p e t u s : 5 - v u o t i a a t P e r u s o p. m u u t y l i 6 - v u o t i a a t P e r u s o p : m u u t v a m m a i s e t J o u s t a v a n p e r u s o p e t u k s e n L i s a A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t a L u k i o k o u l u t u s L i i k u n t a t o i m i n t a N u o r i s o t y o N u r m i j a r v e n m u s e o t K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s N u r m i ] a r v e n k u n t a

8 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M * * * * * * R A P O R T T I : Z K U N 6 K B * * * 8 7 V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O T I K U N N I T T A I N J A K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - T y y p p i L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s N u r m i j a r v e n k u n t a 0 3 L u k i o k o u l u t u s 0 4 L u k i o k o u l u t u s y l i 8 v. a A m m a t i l l i n e n k o u l u t u s A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t A m m a t t i k o r k e a k o u l u t Y l e i n e n k u l t t u u r i t o i m i K u l t t u u r i l a i t o k s e t O p p i s o p i m u s k. a m m p e r u s k K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s

9 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I : Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a 3 a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s N u r m i j a r v e n k u n t a 0 3 L u k i o k o u l u t u s K u n t a E S P O O N K A U P U N K I 2 H A N K A S A L M E N K U N T A 2 H E I N O L A N K A U P U N K I 63 H Y V I N K A A N K A U P U N K I 3 IUMAJOEN KUNTA J A R V E N P A A N K A U P U N K I K E R A V A N K A U P U N K I K U O P I O N K A U P U N K I K U O R T A N E E N K U N T A K U R I K A N K A U P U N K I L A H D E N K A U P U N K I L A P P A J A R V E N K U N T A M I K K E L I N K A U P U N K I 8 N U R M I J A R V E N K U N T A P O R V O O N K A U P U N K I S A L O N K A U P U N K I S A V O N L I N N A N K A U P U N K I T A M P E R E E N K A U P U N K I VANTAAN ]KAUPUNKI 6 9 K u n t a y h t y m a J Y V A S K Y L A N K O U L U T U $ K U N T A Y H T Y M A KOULUTUSKUNTAYHTYMA TAV AST IA V a l t i o S U O M & L A I S - V E N A L A I N E N K O U L U Y k s i t y i n e n A D A A I J A L A N K O U L U O / Y A P O L L O N Y H T. K O U L U N K A N N A Y H D A R Y E N G L A N T I L A I S E N K O U L U N S A A T I O 2 H E L S I N G I N U U S I Y H T E I S K O U L U O Y H G I N R U D O L F S T E I N E R - K. K A N N. Y H D 3 K O U L U Y H D I S T Y S P E S T A L O Z Z I K U L O S A A R E N Y H T E I S K O U L U N O Y 2 M U N K K I N I E M E N Y H T. K O U L. K A N N. Y H D 3 P O H J O I S - H A A G A N Y H T E I S K O U L U O Y 3 S U O M A L A I S E N Y H T E I S K O U L U N Q Y 2 T Q U K Q V O U T I L A I S E N K O U L U S A A T I Q 3 T O O L O N Y H T E I S K O U L U O S A K E Y H T I O 6 Y l i o p i s t o t V I I P U R I N R E A A L I K O U L U O Y H E L S I N G I N N O R M A A L I L Y S E O L u k i o k o u l u t u s y l i 8 v a K u n t a K u n t a y h t y m a Y k s i t y i n e n E S P O O N K A U P U N K I H E L S I N G I N K A U P U N K I HXVINKA M KAUPUNKI J A R V E N P A A N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K O U L U T U $ K U N T A Y H T Y M A T A V A S T I A A D A A I J A L A N K O U L U O / Y

10 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a j a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s Y k s i t y i n e n T Q j 7 K Q V O U T I L A I S E N K O U L U S A A T I Q T O O L O N Y H T E I S K O U L U O S A K E Y H T I O A m m a t i l l i n e n k o u l u t u s K u n t a H E L S I N G I N K A U P U N K I K E M I J A R V E N K A U P U N K I K O U V O L A N K A U P U N K I T U R U N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K u n t a y h t y m a E S P O O N S E U D U N K O U L U T U S K Y. O M N I A H A M E E N A M M. K O R K E A K O U L. K U N T A Y H T I T A - U U D E N M A A N K O U L. K U N T A Y H T Y M A J O K I L A A K S O J E N K O U L U T U S. K Y J Y V A S K Y L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A J A R V I S E U D U N K O U L. K U N T A Y H T Y M A K - P O H J A N M A A N K O U L U T U S Y H T Y M A K - U U D E N M A A N K O U L U T U S K U N T A Y H T K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A T A V A S T I A L O U N. - H A M E E N A M M. K O U L K U N T A Y H T L O U N A I S - S U O M E N K O U L. K Y L U K S I A, L - U U D E N M A A N K O U L U T U S K Y P. - K A R J A L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T P E I M R I N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N X R O V A N I E M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M b S A S T» A L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y N A $ I N A J O E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A V a l t i o A A N E K O S K E N A M M. K O U L. K U N T A Y H T Y M P E L A S T U S O R I S T O Y k s i t y i n e n A M I - S A A T I O E T E L A - S A V O N K O U L U T U S O Y H A A G A I N S T I T U U T T I - S A A T I O H A R J U N O P P I M I S K E S K U S O Y H E L M I L I I K E T A L O U S O P I S T O O Y H E L S I N K I B U S I N E S S C O L L E G E O Y H E V O S O P I S T O O Y H G I N K O N S E R V A T O R I O N S A A T I O H Y R I A K O U L U T U S O Y I N V A L I D I S A A T I O K A N N E L J A R V E N K A N S A N O P K A N N. Y H D K E L L O S E P j T A X D O N E D I S T. S A A T I O K I I P U L A S A A T I O K I R K K O P A L V E T U T R Y K I S A K A L L I O S A A T I O L A H D E N D I A K O N I A S A A T I O L A N S I R A N N I K O N K O U L U T U S O Y M A A L A R I A M M A T T I K O U L U N K A N N. Y H D M A R K K I N O I N T I - I N S T. K A N N. Y H D. R Y

11 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I. Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a ] a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s Y k s i t y i n e n P O P & J A Z Z K O N S E R V A T O R I O N $ }. A T S U O M E N K A N S A L L I S O O P P E R A N S U T. S U O M E N K O S M E T O L O G. Y H D. O P. S A A T. S U O M E N U R H E I L U O P. K A N N A T. O Y S V A F R A M T I D S S K. I H F O R S R E G. A B T Y O T E H O S E U R A R Y V A L T A K. V A L M. - J A L I I K U N T A K E S K U S A a m u - j a i l t a p a i v a t o i m i n t K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A K u n t a y h t y m a H 4 M E $ N A I. K O R K E A K O U L. K U N T A Y H T P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N I S A V O N I A - A U K K Y Y k s i t y i n e n A B Y R K E S H O G S. V I D Å B O A K A D E M I C E N T R I A A M K O Y D I A K O N I A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y H A A G A - H E L I A O Y A B H U M A N I S T I N E N A M M. K O R K E A K. O Y H O G S K O L A N A R C A D A A B J K Y L A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K A J A A N I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K A R E L I A A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y K Y M E N L A A K S O N A M M. K O R K E A K. O Y L A P I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y L A U R E A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y M E T R O P O L I A A M M A T T I K O R K E A K. O Y M I K K E L I N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y O Y V A A S A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U - P I R K A N M A A N A M M A T T I K. K O U L U O Y S A I M A A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y S A T A K U N N A N A M M A T T I K O R K E A K. O Y S E I N A J O E N A M M. K O R K E A K O U L U O Y T U R U N A M M A T T I K O R K E A K O U L U O Y Ammattikorkeakoulut Y l e i n e n k u l t t u u r i t o i m i K u n t a K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A N U R M I J A R V E N K U N T A K u l t t u u r i l a i t o k s e t

12 P E R U S T I E T O K Y S E L Y * * * P V M : * * * * * * R A P O R T T I. Z K U N 6 K B S * * * V A L T I O N O S U U S S U O R I T T E E T J A L A S K E N N A L L I S E T V A L T I O N O S U U D E T K O U L U T U S T Y Y P E I T T A I N J A O M I S T A J I T T A I N R a h o i t u s - V a l t i o n - O m i s t a j a R a h o i t u k s e n s a a j a L a s k. p e r u s t e p r o s e n t t i o s u u s O p p i s o p i m u s k. a m m. p e r u s k K u n t a H E L S I N G I N K A U P U N K I T A M P E R E E N K A U P U N K I V A N T A A N K A U P U N K I K u n t a y h t y m a E S P O O N S E U D U N K O U L U T U S K Y. O M N I, & 7 42 I T A - U U D E N M A A N K O U L. K U N T A Y H T Y M & J Y V A S K Y L A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A K - U U D E N A A N K O U L U T U S K U N T A Y H T. 2 6 L O U N. - H A M E E N A M M. K O U L. K U N T A Y H T 3 L U K S I A, L - U U D E N M A A N K O U L U T U S K Y P,, - " R J A b A N K O U L U T U S K U N T A Y H T P A I J A T - H A M E E N K O U L U T U S K O N S E R N I 2 S A T A K UN N A N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M A Y k s i t y i n e n A M I - S A A T I O 2 A M M A T T I E N E D I S T.LAITQ$- S..ATIO 8 H A A G A I N S T I T U U T T I - S A A T I O H E L S I N K I B U S I N E S S C O L L E G E O Y H Y R I A K O U L U T U S O Y K A U P P I A I T T E N K A U P P A O P P I L A I T O Y K I R K K O P A L V E L U T R Y M A R K K I N O I N T I - I N S T. K A N N. Y H D. R Y O Y P O R V O O I N T E R N A T C O L L E G E A B T Y O T E H O S E U R A R Y K u n n a n o m a r a h o i t u s o s u u s K u n t a N U R M I J A R V E N K U N T A

13 TAMPEREEN YLIOPISTO Ylhopistopalvelut /Tietohallinto VALO S / JJ, krn VUODEN 204 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN ZKUN6*-raporteilla opetus- ja kulttuurinunisterion vuodelle 204 myontamat valtionosuudetja rahoitus on esi-ja perusopetusta lukuun ottamatta kohdistettu kotikunnille Ne eivat siis ole lain mukaisia valtionosuuspaatolcsia, vaan laskennallisia raportteja, joilla todellisetja osittain laskennalliset valtionosuudet opetus-ja kulttuuritoimeen kohdistetaan koulutuksen jarjestajan sijaan opiskelijoiden, asukkaiden tms mukaan kotikunnille seuraavien periaatteiden mukaan Sellaisen kunnallisen toiminnan, j ota kunta arj estaa paaasiassa omille asukkailleen, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saaj alle eli kullekin kunnalle itselleen Na i ta ovat perusopetuksen oppilaille jarlestetty aamu - ja iltapaivatoiminta yleinen kulttuuritoimi (liikuntatoiminta seka nuonsotyo) 2 Sellaisen toiminnan, johon yllåpitaj a ei saa lakiin perustuvaa kunnan osuutta lainkaan, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saajalle Tallaisia yksityisten ja kuntayhtymien saamia valtionosuuksia ei siis ole kohdistettu kunnille lainkaan, mutta kunnan itsensa j arjestarna toiminta on kohdistettu kullekin kunnalle itselleen. Naita ovat taiteen perusopetus (tuntiperusteinen ) (musiikki-ja/tai muussa taiteenperusopetusta antavassa laitoksessa jarjestetty) kansalaisopistot vapaan sivistystyon mukainen kansanopistotoimmnta (kunnista Narpiolla ja Mikkelilla) liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyon koulutus (ei kuntienjarjestamaa) oppisopimuskoulutuksena jarjestetty ammatillinen lisakoulutus, myos nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan toteutettu ammatilliset erikoisoppilaitokset (kunnallisia ainoastaan Helsingin kaupungin liikennealan oppilaitos) oppilaitosmuotoisena jarjestetty ammatillinen lisåkoulutus, myos nuorten aikuisten osaamisohjehman mukaan toteutettu museot, teatterit ja orkesterit (kulttuurilaitokset) 3 Sellaisen opetustoiminnan, jonka rahoitukseen opetus - ja kulttuuritoimen rahoituslain 8 n mukaan kunta on velvollinen osallistumaan konnan omarahoitusosuuden kautta, rahoitus on kohdistettu ja kerattyjen k otikunnittaisten opiskelijamaarien kuukausien maaralla painotetun keskiarvon perusteella opiskelijoiden kotikunnile lukiokoulutus yli 8 vuotiaina aloittaneiden opiskelijoiden lukiokoulutus lukiokoulutukseen valmistava koulutus 8 v taytettyaan aloittaneiden lukiokoulutukseen valmistava koulutus ammatillinen peruskoulutus ammattikorkeakoulut (ei kuitenkaan opettajankoulutuksen rahoitusosuutta) oppisopimuskoulutuksenajarjestetty ammatillinen peruskoulutus Kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen jarjestajien osalta vahvistettujen yksikkohintojen seka valtionjårjestäman koulutuksen osalta keskimaaraisten yksikköhintojen D - \ C h j e e t \ P e r u s t i. e t o \ S y k s y 4 \ ZKUN6-4 d o c

14 mukaan laskettu rahoitus on ein koulutuksen osalta kohdistettu opiskelijoiden kotilcunnille Vuoden 204 kotikuntakohtaistamisessa on kuitenkin jouduttu ammattikorkeakoulun laskennallista opiskelijaa kohden vahvistettu yksikkohinta suhteuttamaan todellista opiskelijaa kohden lasketuksi yksikkohinnaksi jakamalla ammattik orkeakoulun saama kokonaisrahoitus ilman opettajankoulutusta Tilastokeskuksen ja tilastoimien lasna olevien opiskelijoiden kokonaismaaralla (ilman opettajankoulutuksen opiskelijoita) Kokonaisrahoitus on siten kohdistettu näiden opiskelijoiden kotikunnille opiskel jamaarien suhteessa niiden ammatillisen peruskoulutuksen jarjestajren kohdalla, joille on jouduttu valtionosuuslaskenrtassa pienentamaan opiskelijamaaraa jarlestamisluvassa olevan kiintion ylittyrnisen vuoksi, on kaytetty opetus- ja kulttuunministerion paatoksesta poikkeavaa yksikkohintaa, j oka on saatu j akamalla koulutuksen j arjestaj an ammatilliseen peruskoulutukseen saama rahoitus tilastointiparvien mukaisten toteutuneiden opiskelijamaarenpainotetulla keskiarvolla 4 Lisaksi raporteilla on otettu mukaan kunnan omarahoitusosuus negatiivisena asukasta kohden laskettuna euromaarana samoin kuin varsinaisissa valtionosuuslaskelmissa Kotikuntakohtaistettujen valtionosuuksien raporteille (ZKUN6*) on tulostettu edella olevan mukaisesti kohdistetut valtionosuudet kuntien osalta Taten opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjar- ZKUN6-raporttien koko maan loppusummista siten, etta ZKUN6-raporteilla Esi- ja perusopetuksen valtionosuudet j a -avustukset (muut kuin aamu- ja iltapaivatoiminta ) puuttuu Yksityisten ja kuntayhtymien y llap an sellaisen toiminnan valtionosuudet itam, johon e i ole ollut kotikuntakorvausvelvoitetta, puuttuu (ks ylla kohta 2 ) Lukiokoulutuksen j arj estaj ille aineopetukseen maksettu rahoitus (yhteensa noin 4,35 milj euroa) puuttuu, koska sita ei ole kotikuntatietojen puuttumisen takia voitu kotikuntakohtaistaa Ulkomaan koulujen (lukiokoulutus ) rahoitus puuttuu Kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden rahoitus on kohdistettu kuvitteelliselle kunnalle "Ulkomaat ", j oten ne eivat ole riunkaan kunnan luvuissa, mutta nakyvat kaikissa yhteissummissa Vieraskielisten koulujen (lukiokoulutus ) kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden kohdalle on laskettu koko valtionosuuden peruste (eika 57 %) ja se on kohdistettu kunnalle "Ulkomaat Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen kunnanosuuslaskelman mukainen osuus on kokonaisuudessaan jatetty pois kotikuntakohtaistusraporteilta RahL n 32 n 2 momentin mukainen alv n takaisinnmksun korvauksena eraille yksityisille amrnattikorkeakouluille j a ammatillisen koulutuksen j arjestaj ille yksikkohintaan tehty korotus puuttuu, koska se ei kuulu kuntien rahoitusosuuden piiriin Toisaalta ZKUN6-raporteille sisältyy valtion kielikoulujen ja yliopistojen yhteydessa toimivien harj oittelukouluj en jarjestarnan lukiokoulutuksen seka Pelastusopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen keskimaaraisten yksikkohintojen. perusteella laskettu laskennallinen rahoitus jyvitettyna opiskelijoiden kotikunmlle D \0h3eet\Perustieto\Syksy4ZKUN6-4 doc

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 2..25 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i n n n ' T T O TA V T TT TT T I i L T ) 30.12.2014 80/221 /2013 Kunnille, kuntayhtymille, rekis teröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistojen, kans anopistojen, liikunnan koulutuskes kus

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot

Valtion talousarvio. Määrärahat: siirto-, arvio- ja kiinteät määrärahat. Valtuusmenettely. Lisätalousarviot B 2 Taloushallinto Valtion talousarvio Perusteista säädetään lailla Laki valtion talousarviosta (423/1988) Varainhoitovuodeksi kerrallaan Bruttobudjetointi Poikkeus: nettobudjetointi eräissä tuloissa ja

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2015 Oppaat ja käsikirjat 2015:8 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:8 ISBN 978-952-13-6142-5 (pdf)

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9. Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.2014 KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

9. AMMATTIKORKEAKOULUT

9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle tai rekisteröidylle

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta. 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen

Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta. 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen Valtionosuuksien yhdistäminen, ns. yhden putken malli Yhden putken valtionosuudet Opetus-

Lisätiedot

Rahoitusmuutos. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät. Pasi Rentola 29.4.2014

Rahoitusmuutos. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät. Pasi Rentola 29.4.2014 Rahoitusmuutos Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Pasi Rentola 29.4.2014 - Koulutuksen talous kokonaisuutena - Hallituskaudella päätetyt rahoitustason muutokset - Kehyspäätökset

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hallitussihteeri Aino Still Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Hallitus on antanut

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus 30. Aikuiskoulutus Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 173/2016 (julkaisupäivä 17.3.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

HE 79/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia.

HE 79/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajaten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajien lukioon valmistava kansanopistoissa Mikkeli 26.3.2013 Maria Suoraniemi, Tytti Pantsar Selvityksen lähteet Kansanopistojen www-sivut (tilanne

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita eluvat alueelliset työseminaarit 12.3.2015 Jyväskylä 17.3.2015 Espoo Opetusneuvos Jukka Lehtinen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpano

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016

Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016 Lausunto 1436/90/2012 L. Juhola, A. Kangasvieri 19.4.2012 Eduskunnan sivistysvaliokunta Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016 Yleistä Kuntatalouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ 2014 TOIMITTAJA HENNA TOLVANEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 361/2014 (julkaisupäivä 5.5.2014) saakka. Julkaisija ja kustantaja:

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo A m m a t t i t a i t o Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Työkokemus

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot