Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN"

Transkriptio

1 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit eivät välttämättä ole sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. * Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille kä-ttökustannuksiin myönnettavän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävan rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 24 * VOP6OS4 = Ote em. päätökseen kuuluvasta liiteraportista * Oikaisuvaatimusosoitus * Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 24 * VOS6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 24 * CL6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen maksuista vuoden 24 alusta ja tarkistuspäätöksen mukaisesta maksusta / perittävästä palautuksesta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 56 pykälän mukaan alle 2 euron suuruista tämän lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eikä peritä takaisin.) HUOM: Vuoden 24 valtionosuuden/rahoituksen tarkistuspäätöksen mukainen maksu/ erintä tullaan suorittamaan vuoden 25 valtionosuuksien helmikuun maksuerässä. Tilisiirron selitteessa se näkyy erillisenä eränä. KAIKKI YKSIKKÖHINTA- JA.MÄkjRÄPÄÄTÖSRAPORTIT (V*YK6*) SEKÄ OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖMENOJEN VUODEN 24 VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSEN LIITERAPORTTI (VOP6OS4) OVAT KOKONAISUTJDESSAAN LUETTAVISSA OPETUSHALLITUKSEN INTERNETSIVUILLA OSOITTEESSA http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Rahoitus-yksiköstä, yhteystiedot http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet. Sähköpostiosoite: VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSIA KOSKEVAN MATERIAALIN LISAKSI TASSA LAHETYKSESSA ON * ZKUN6KB = VALTIONOSTSUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN * ZKUN6KBS= VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA YLLÄPITÄJITTÄIN eli edellinen raportti (ZKTJN6KB) jaoteltuna vielä koulutuksen järjestäjittäin tai ylläpitäjittäin sekä kulttuuritoimi eri tehtäviin / yksiköihin * VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN eli selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ /22/23 Kunnille, kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistoj en, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja sekä kesäyliopistojen ylläpitäjille PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 24 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 5 :n ja 57 :n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) 6 :n nojalla tänään tarkistanut kunnille vuodeksi 24 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 24 myönnetyn rahoituksen vuoden 24 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OSI4) sarakkeen mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien valtionosuutta tai rahoitusta tarkistettaessa on otettu huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (63/998) 9 :n mukaisessa koulutuksen järjestämisluvassa määrätty opiskelijoiden vuotuinen enimmäismäärä. Päätöksessä on otettu huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (63/998) 5 :n 2 momentin nojalla oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle ammatilliselle lisäkoulutukselle määrätty oppisopimusten enimmäismäärä vuodelle 24. Päätöksessä on koiattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen järjestäjien/ylläpitäjien osalta hallintolain (434/23) 5 ja 5 :n nojalla. Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen (Dnro 8/22/23) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 24 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Opetus- ja kuttuurirninisteriö Undervisnings och kufturministeriet Merilullink[ii, Helsinki PL 29, 23 Valtioneuvosto Puh Sjöfullsgatan Helsingfors PB 29, 23 Statsrdet Tfn

3 2 Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu oikaisuvaatimus tulee toimittaa Opetushallitukeen osoitteella Opetushallitus, Rahoitus, PL 38, 53 HELSINKI. Kansliapäällikön sijainen, Ari Saarinen korkeakouluneuvos Ylitarkastaja Riitta Lehtomaa LIITTEET Raportti VOP6OS4 Oikaisuvaatimusosoitus (DNRO 5/9/22) TIEDOKSI Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto OpetushallituslRahoitus Suomen Kuntaliitto

4 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** *** OPETUS- JA KUIZ IUUSJTOIEI PVi! RAPORTTI: OP6OS4 *** 8 VALTIONOSUUS/RAHOIIUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (ikol VUODELLE (LIITE OPETUS -JA KUL UURIMNISTERICL VAJIOREEEN) Valtionosuus Rahoituksen Valtionosuus Jrahoitus muutos Koulutuksen järjestäjä /rahoitus aiemmin aiempaari 523 Isonkyrön Jakobstads st.ad Jalasjär.ren kunta Janakkalan kunta Joensuun kaupunki Jokioisten kunta Joroisten kunta Joutsan kunta Juankosken kaupunki Juuar: kunta Juupajoen kunta Juvan kunta IJ väsky].än kaupunki : Jämijärven kunta Jämsän kaupunki Järvenpään kaupunki Kaarinan kaupunki Kaain kunta Kajaanin kaupunki Kalajoeri kaupunki Kangasalan kunta Kangasiiiemen kunta Kankaanpään kaupunki Kannonkosken kunta Kannuksen kaupunki Karijoen kunta an kaupunki KarkE 2263 Karstulan kunta Karvian kunta Kaskistor. kaupunki Kauhajoen kaupunki Kauhavan kaupunki Kauniaisten kaupunki Kaustisen kunta Keiteleen kunta Kemijären kaupunki C243 Kemin kaupunki Keminmaan kunta Keniånaaren kunta Kempuinen kunta Keran kaupunki Keuruun kaupunki Kihniön kunta Kinnulan kunta Kirkkonummen kunta Kiteen kaupunki Kittilän kunta Kiurueden kaupunki Kiijärven kunta Kokemäen kaupunki

5 - asiamiehen Dnro 5/9/22 Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) mukaiseen päätökseen Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oi kaisua opetus- ja kulttuuriminisieriöltii. Oikai suvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministe riölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan ku luessa Opctushallituksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa timusaikaa laskettaessa ci päätöksen tiedoksisaanti päivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatirnusaika jatkuu vielä seuraavana arki päivänä. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjccnä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirj eitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältä vän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana toimitettavasta lähetteestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saa pumispäivänä. Jos päätös on toimitettu postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saanti todistuksesta. Jos on kysymyksessä sijaistiedok sianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muu ta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksesta ilmenevästä päivästä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - oikaisua vaativan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimit taa. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli vastaanottaja suostuu päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on ailekirjoitettava oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen liitteet Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisun haetaan, alkuperäisenä tai jäljcnnöksenä - päätöksen mukana toimitettu lähcte tai selvitys päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin seit semäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka päätöstä koskeva tiedoksianto- tai saantitodistus valtakirja - asiakirjat, joihin oikaisuvaatiniukscn tekijä veto aa vaatirnuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai seinmin toimitettu opetus- ja kulttuuriniinisteriölle. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Openishallituk seen henkilökohtaisesti, asiarniestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimukscn lähettäminen tapahtuu lähettä iän vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava peril le viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi vänä ennen aukioloajan päättymistä. Opetushal lituk sen kirjaarnon aukioioaika on kello Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa. Opetushallituksen käyntiosoite Hakaniemenranta 6, Helsinki postiosoite PL 38, 53 Helsinki puhelinvaihde telefax sähköposti Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta korkeim maita hallinto-oikeudeita vai it tarnalla.

6 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *O*PVM:.2.24 * RAPORTTI: ZE6C4 S Vuoden 24 lopullinen laskelma Kunnan omarahoitusosuuden (Rahi 8) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja opiskelijamääristä vähennetyt, valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet vuonna 24 Yksityinen sukamnäärä Laskennallisen Vähennetyt Rahoituksen peruste Laskennallinen Kunnan Raholtuspros Kunnan perusteen opiskelijat yhteensä (euroa) peruste /yksikkö omarahoitusosuus entti omarahoitus opiskelu. km yhteensä leuroa) osuus Iasuka 32 Yksityinen lukiokoulutus 8.6,9 94, , , 6,23 35 Yksit lukiokoul. yli 8v.35, 3, , ,,54 36 Kielikoulut: lukiokoul. 445,5 24, , ,,35 38 Yks. lukiok. valmistava koul. 2,9, , ,, lukiok. valm. 8v. koul.,8, , ,, Amk:n opet.koul. kunnanos. -.24,.24, , , 4,4 52 Yks. Yks. Yksit. ammattikorkeakoulut 93.65, , , , 79,94 ammat. koulutus 3.57,8 87, , , 46,56 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.88, 2, , , 3,7 Yksityinen36.633, , , , 35,3 2 Valtio 6 Valtion amm. oppilait. 43,7 3, [.97, iiT,49 65 Valtion kielik: lukiot 39,9, , ,,22 8v 3,4, , ,, 66 Valtion kielik: yli 2 Valtio737 4, , ,,7 3 Kunta 3 Kunnail. lukiokoulutus 8.4,3 382, , , 55,82 34 Kunn. lukiokoul. yli 8v 4.58, 32, , ,,73 37 Kunn. lukiok. valmistava koul 8,8, , ,, 39 Kunn. lukiok. valm. 8v. koul. 24,2, , ,, 5 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.76,5, , , 2,38 KunnaN. 3 4 Kuntayhtymä ammat. koulutus 3.699, 57, , , 33,9 Kunta 8.826,9 47, , , 93,4 3 Kunnall. lukiokoulutus 4.69,3 2, , , 2,7 8v 467,5, , ,,7 45 Kunn. amm. korkeakoulut 4.362, 46, , , 2,5 34 Kunn. lukiokoul. yli 49 Amk:n opet.koul. kunnanos. -425, 425, , , -,48 5 Kunnali. ammat. koulutus ,8 579, , , 98,46 6 Oppis: amm. peruskoulutus 5.97, 3, , , 4,49 4 Kuntayhtymä 2.22,6 58, , , 7,39 7 Yliopistot 72 Harjoittelukoul: lukiot 2.24,5 6, ,425, ,,55 73 Harjoittelukoul: 7 yli 8v,4, , ,, Yliopistot 2.242,9 6, , ,,55 Raportti yhteensä , 5.867, , , 348, Vuoden 23 valtionosuuksien oikaisut ja korjaukset , -2 Alempien vuosien rahoitusten takaisinperinnöistä saatu , -2,95 Kunnan omarahoitusosuus yhteensä , 345,4

7 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI PVM: I RAPORTTI: VOS6SL4 YKS ITYI SKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSI IN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUU]JESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennali. Valtionos. Kokonais Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi Kokonais rahoitus muutos Koulutusmuoto km /yksikkö peruste tus% rahoitus aiemmin aiempaan Joensuun kaupunki 25 Perusop: lisäopetus,5 7.27, Esiopetus: 5 vuotiaat,5 7.95, Perusop: muut yli 6 vuotiaat 2, 4.55, Perusop: muut vainmaiset 52, 7.597, Joustavan perusopetuksen lisä 46, 3.2, Peruso: maahanm. vaim. opetus 2,5 4.77, Aamu ja iltapäivätoiminta 9., 26, Lukiokoulutus.293, , Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 63, , Ammatillinen peruskoulutus 8, 5.94, Joensuun konservatorio 27.5, 74, taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop , 78, vapaa sivistystyö 24 Liikuntatoiminta 74.68, 2, Nuorisotyö , 5, Joensuun taidemuseo 7, 69.66, Pohjois Karjalan museo, 69.66, Joensuun kaupunginorkesteri 4, , Kunnan omarahoitusosuus 74.68, 345, Joensuun kaupunki ,6 8,

8 VALTIONOSUUS/R.AHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI * PVM: * RAPORTTI: CL6SL4 *** 24 YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖUSTANNUKSIIN MYÖNNETYN VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSUISTA (EUROA) JA MAKSUERAN MUUTOKSESTA VUONNA 24 / Tarkistuspäätäs Kokonais Maksettu Maksettavaa Maksuerä Koulutusmuoto rahoitus aiemmin jäljellä /kerta 25 Perusop: lisäopetus 252 Esiopetus: 5 vuotiaat 254 Perusop: muut yli 6-vuotiaat 257 Perusop: muut vammaiset 26 Joustavan perusopetuksen lisä 25 Peruso: xnaahanm. vaim. opetus 239 Aamu- ja iltapäivätoiminta 23 Lukiokoulutus 24 Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 25 Ammatillinen peruskoulutus 948 Joensuun konservatorio taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop. - vapaa sivist styö 673 Joensuun kaupunki Liikuntatoiminta Nuorisotyö Joensuun taidemuseo Pohjois-Karjalan museo Joensuun kaupunginorkesteri Kunnan omarahoitusosuus Joensuun kaupunki

9 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KB VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN Rahoitus- Valtion- Tyyppi Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Lukiokoulutus yli 8 v.a Ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Taiteen perusop: tuntip Aamu a iltapaivätoimint Ammattakorkeakoulut Yleinen kulttuuritoimi Kulttuurilaitokset Oppisopimusk. aznm. perusk Kunnan omarahoitusosuus

10 PERUSTIETOKYSELY *** PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS *** 4 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Kunta ESPOON KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI ILOMANTSIN KUNTA JOENSUUN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA KUOPION KAUPUNKI KUORTANEEN KUNTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI MANTYHARJUN KUNTA OUTOKUON KAUPUNKI RAUTALAMIN KUNTA SAVONLINNAN KAUPUNKI SOTKAMON KUNTA TAMPEREEN KAUPUNKI TOHMAJARVEN KUNTA TUUN..KAUPUNKI Yksityinen IT-HAMEEN KANSANS.TYON SAATQ ITA-SUOME SUOM.-VEN.KOUL.SAAT RAUDASKYLAN KR. OPISTO RY SUOMEN ADVENTTIKIRKKO Yliopistot JOENSUUN NORMA.ALIKOULU Lukiokoulutus yli 8 v.a Kunta JOENSUUN KAUPUNKI OULUN K.AUPUNKI RIIHIMAEW KAUPUNKI SODANKYLAN KUNTA Ammatillinen koulutus Kunta HELSINGIN KAUPUNKI JOENSUUN KAUPUNKI KAJAANIN KAUPUNKI KOUVOLAN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI TURUN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI VANTAAN KAUPUNKI Kuntayhtymä ESPOON SEUDUN KOULUTUSKY.OMNIA E.-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHT HAEEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYT ITA-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA

11 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUNSKBS 42 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUIJDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kuntayhtymä JOKLAAKOJEN KOULUTUS.KY JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMA K-tJtJDENMA.AN KOULUTUSKUNTAYHT KEMI-TORNIONL. KOUL.KY. LAPPIA KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOUL.KY LOUNAIS-SUOMEN KOULOKY OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHT P KRJA.AN KOULUTUSKUNTAYHT PAIJAT-HAMEEN KOULUTUSKONSER.N ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMA SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTA SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAHTYMA SAVOW KOULUTUSKUNTAYHTYMA SEINAJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYM SUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYM A-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA AANEKOSKEN A.KOUL.KUNTAYHTYM Valtio PELASTUSOPISTO SAAMLAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Yksityinen ETELA-SAVON KOULUTUS OY HARJUN OPPIMISKESKUS OY HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY HENGITYSLIITTO HELI RY HEVOSOPISTO OY HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAAT INVALIDILTTQ RY INVALIDISAATIO ITA-KARJALAN KANSANOP.SEURA RY JAAKIMAN KRIST.OPIST..NNYHD JKYLAN KRIST.OPISTON SAATIO KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT.OY KIRKKOPALVELUT RY KUOPION KONSERVATOR.KANN.YHD KUOPION TALOUSKOUL.KMIN.YHDIST P-SAVON KANSANOPISTOSEURA RY PAASIKIVIOPISTOYHDIST R S.JA A.BOVALLIUKSEN SAATIO SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OP.SAATO.8.8 SUOMEN URHEILUQP.ANNAT.OY TANHUVAARAN SAATIO TRI MATTHIAS INGMANIN SAATIO VALTAK.VA.-JA LIIKUNTAKESKUS VARALAN SATIO VUOKATIN SAATIO Kansalaisopistot Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

12 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS 43 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kunta Kunta 8 Taiteen perusop: tuntip. JOENSUUN KAUPUNKI Aamu- ja iltapäivätoimint JOENSUUN KAUPUNKI Ammattikorkeakoulut Kuntayhtyxnä HMEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYHT PAIJAT-HANEEN KOULUTUSKONSERNI SAVONIA AK RY Yksityinen AB YRKESHOGS. VID ABO AKADEMI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY HAAGA HELIA OY AB HUMANISTINEN ALKORKEAK. OY JKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU OY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY KYMENLAAKSON AMMOKORKEAK.OY LAPIN AY!ATTIKORKEAKOULU OY LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY METROPOLIA AMMATTIKORKEAKO OY MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY PIRKANMAAN AMMATTIK.KOULU OY SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAK.OY SEINAJOEN AMM.KORKEAKOULU OY TURUN ANMATTIKORKEAKOULU OY Yleinen kulttuuritoimi Kunta JOENSUUN KAUPUNKI Kulttuurilaitokset Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

13 PERUSTIETOKYSELY PVM: RAPORTTI: ZKUN6KBS 44 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 6 Oppisopimusk. aznm. perusk Kunta Kuntayhtymä Yksityinen HELSINGIN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI Ifl- SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA.O ITAt7TJDENMAAN KOUL. KUNTAYHTYM JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT. P. -KAEJAI4N KOULUTUSKUNTAYHT. ANI-SAATIO ANMATTIENEDIST. LAITOS-SAATIO HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT. OY MAEKKINOINTI-INST. KANN. YHD. RY TYOTEHOSEURA RY Kunnan omarahoitusosuus Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

14 TAMPEREEN YLIOPISTO Vliopistopaivelut/Tietohallinto VALOS / JJ, km VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN ZKUN6* raporteilla opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 24 myöntämät valtionosuudetja rahoitus on esi- ja perusopetusta lukuun ottamatta kohdistettu kotikunnille. Ne eivät siis ole lain mukaisia valtionosuuspäätöksiä, vaan laskennallisia raportteja, joilla todelliset ja osittain laskennailiset valuonosuudet opetus-ja kulttuuritoinieen kohdistetaan koulutuksen järjestäjän sijaan opiskelijoiden, asukkaiden tms. mukaan kotikunnille seuraavien periaatteiden mukaan:. Sellaisen kunnallisen toirnmnan,jota kunta järjestää pääasiassa omille asukkailleen, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saaj ali e eli kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O perusopctuksen oppilaille järjestetty aamu-ja iltapäivätoirninta O yleinen lculttuuritoimi (liikuntatoirninta sekä nuorisotyö) 2. Sellaisen toiminnan.johon ylläpitäjä ci saa lakiin perustuvaa kunnan osuutta lainkaan, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saajalle. Tällaisia yksityisten ja kuntayhtymien saarnia valtionosuuksia ei siis ole kohdistettu kunnille lainkaan, mutta kunnan itsensä järjestämä toiminta on kohdisiettu kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) (musiikki- ja/tai muussa taiteenperusopetusta antavassa laitoksessa järjestetty) O kansalaisopistot O vapaan sivistystyön mukainen kansanopistotoiminta (kunnista Närpiölläja Mikkeliilä) O liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulutus (ei kuntien j ärj estämää) O oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaarnisohjciman mukaan toteutettu O ammatillisct crikoisoppilaitokset (kunnallisia ainoastaan Helsingin kaupungin liikcnnealan oppilaitos) O oppilaitosmuotoisena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan toteutettu O museot, teatterit ja orkesterit (kulttuurilaitokset) O lukiokoulutus O yli 8 vuotiaina aloittaneiden opiskelijoiden lukiokoulutus O iukiokoulutulcseen valmistava koulutus O 8 v. täytettykän aloittaneiden lukiokoulutukseen valmistava koulutus O ammatillinen peruskoulutus O ammattikorkeakoulut (ci kuitenkaan opettaj ankoulutuksen rahoitusosuutta) O oppisopimuskonlutuksena järjestetty ammatillinen peruskoulutus Kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen j äij estäj ien osalta vahvistettuj en yksikköhintojen sekä valtion järjestämän koulutuksen osalta keskimääräisten yksikköhintojen D: \Chjeet\Perustieto\Syks 4\ZKUN6-4.doc 3. Sellaisen opetustoiminnan,jonka rahoitukseen opetus-ja kulttuuritoimen rahoituslain 8 :n mukaan kunta on velvollinen osallistumaan kunnan omarahoitusosuuden kautta, rahoitus on kohdistettu ja kerättyjen kotikunnittaisten opiskelijamääriei: kuukausien määrällä painotetun keskiarvon perusteella opiskelijoiden kotikunnille.

15 Toisaalta ZKUN6-raporteille sisältyy valtion kielikoulujen ja yliopistojen yhteydessä toimivien harjoittelukoulujen järjestämän lukiokoulutuksen sekä Pelastusopiston ja Saamelaisalueen koulutuskcskuksen ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisten yksikköhintoj en perusteella laskettu askenna] linen rahoitus jyvitettynä opiskelijoiden kotikunnille. D\hjeet\Perustieto\Syksy4\ZKUN6 4.doc mukaan laskettu rahoitus on em. koulutuksen osalta kohdistettu opiskelijoiden kotikunnille. Vuoden 24 kotikiuntakohtaistamisessa on kuitenkin jouduttu ammatti korkeakoulun askennal lista opiskelijaa kohden vahvistettu yks ik.köhinia suhteuttamaan todellista opiskelijaa kohden lasketuksi yksikköhinnaksi jakamalla ammattikorkeakoulun saama kokonaisrahoi tus ilman opettaj ankoulutusta Tilastokeskuksen ja tilastoirnien läsnä olevien opiskelijoiden kokonaismäärällä (ilman opettaj ankoulutuksen opiskelij oita). Kokonaisrahoitus on siten kohdistettu näiden opiskelijoiden koiikunn ii le opiskelij amääricn suhteessa. niiden ammatillisen peruskoulutuksen jäljestäjien kohdalla, joille on jouduttu valtionosuuslaskennassa pienentämään opiskcliarnäaraä järjestärnisluvassa olevan kiintiöri yiittvmisen vuoksi, on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä poikkeavaa yksikköhintaa, joka on saatu jakarnalla koulutuksen järjestäjän ammatilliseen peruskoulutukseen saama rahoitus tilastointipäivi en mukaisten toteutuneiden opiskelij amäärien painotetulla keskiarvolla. 4. Lisäksi raporteilla on otettu mukaan kunnan omarahoitusosuus negatiivisena asukasta kohden laskettuna eurornääränä samoin kuin varsinaisissa valtionosuuslaskelmissa. Koti kuntakohtaistettuj en valtionosuuksien raporteil le (ZKUN6*) on tulostettu edellä olevan mukaisesti kohdistetut valtionosuudet kuntien osalta. Täten opetus-ja kulttuuritoirnen valtionosuusjär jestelmän kautta maksettu todellinen rahoitus yhteensä koko maan osalta poikkeaa ZKUN6-raporttien koko maan loppusummista siten, että ZKUN6-raporteilla: O Esi-ja perusopetuksen valtionosuudetja avustukset (muut kuin aamu-ja i itapäivätoiminta) puuttuu O Yksityisten ja kuntayhtymien ylläpitämän sellaisen toiminnan valtionosuudet, johon ei ole ollut kotikuntakorvausvelvoitetta, puuttuu (ks. yllä kohta 2.) O Lukiokoulutuksenjärjestäjille aineopetukseen maksettu rahoitus (yhteensä noin 4,35 milj, euroa) puuttuu, koska sitä ei ole kotikuntatietojen puuttumisen takia voitu kotikuntakohtaistaa. O Ulkomaan koulujen (lukiokoulutus) rahoitus puuttuu O Kotilcuntaa vailla olevien opiskelijoiden rahoitus on kohdistettu kuvitteelliselle kunnalle Ulkomaat, joten ne eivät ole minkään kunnan luvuissa, mutta näkyvät kaikissa yhteissummissa. Vieraskielisten kouluj en (lukiokoulut us) kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden kohdalle on laskettu koko valtionosuuden peruste (eikä 57 %) ja se on kohdistettii kunnalle Ulkomaat. O Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen kunnanosuuslaskelman mukainen osuus on kokonaisuudessaan jätetty pois kotik untakohtaistusraporteilta. O RahL:n 32 :n 2 momentin mukainen alv:n takaisinmaksun korvauksena eräille yksityisille ammattikorkeakouluille ja ammatillisen koulutuksen j ärj estäj ille yksikköhintaan tehty korotus puuttuu, koska se ei kuulu kuntien rahoitusosuuden piiriin.

O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014

O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014 O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 2.204 80/22/203 Kunnille, kuntayhtyrnille, rekisteröidyille yhteisöille a saatiöille s,. kansalaisopistolen, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja seka kesayliopistojen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i n n n ' T T O TA V T TT TT T I i L T ) 30.12.2014 80/221 /2013 Kunnille, kuntayhtymille, rekis teröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistojen, kans anopistojen, liikunnan koulutuskes kus

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN Yhteensä 131 järjestäjää Kunnat (11) Helsingin kaupunki Jalasjärven kunta Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

P Ø T Ö S 1 (2) Opetushallitus on tutkinut valtionavustushakemuksen ja päättänyt myöntää hankkeeseen valtionavustusta seuraavasti:

P Ø T Ö S 1 (2) Opetushallitus on tutkinut valtionavustushakemuksen ja päättänyt myöntää hankkeeseen valtionavustusta seuraavasti: OP E T US H AL LI T U S UT B I L D N I N G S S T Y R E L S E N P Ø T Ö S 1 (2) 15.6.2015 11 /516/2015 Kemin kaupunki Valtakatu 26 94100 Kemi Valtionavustushakemus 9.4.2015 V A L T I O N A V U S T U K S

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

20.12.2013 OKM/259/520/2013

20.12.2013 OKM/259/520/2013 Päätös 20.12.2013 OKM/259/520/2013 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 27-12- 2013 Asianumero lehtäv uokitus Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen Dnro VARELY 2757/5710/2016 26.05.2016 Pakarin osakaskunta puheenjohtaja Jari

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Helsingin Sataman rakenne- ja laitesuunnittelun vuosityötarjousten hyväksyminen HEL 2013-014604 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa tekniset palvelut -osaston laatimaan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 29.3.2011 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi. D 52 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintöosasto Helsinki 27. 2.1981 Yleiskirje n:o 195 Asia: Hevosen näivetystauti Sen lisäksi mitä eläintautilaissa (55/80) ja -asetuksessa (601/80) on säädetty,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 8.1.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry . Muuttuvaan osaamistarpeeseen vastaaminen Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry AMKE ry kokoaa yhteen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on kattava

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Länsisataman matkustajaterminaalin LVI- ja sprinklaussuunnittelusta järjestetyn tarjouskilpailun keskeyttäminen HEL 2014-011380 T 02 08 02 00 Päätös päätti keskeyttää

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot