Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN"

Transkriptio

1 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit eivät välttämättä ole sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. * Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille kä-ttökustannuksiin myönnettavän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävan rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 24 * VOP6OS4 = Ote em. päätökseen kuuluvasta liiteraportista * Oikaisuvaatimusosoitus * Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 24 * VOS6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 24 * CL6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen maksuista vuoden 24 alusta ja tarkistuspäätöksen mukaisesta maksusta / perittävästä palautuksesta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 56 pykälän mukaan alle 2 euron suuruista tämän lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eikä peritä takaisin.) HUOM: Vuoden 24 valtionosuuden/rahoituksen tarkistuspäätöksen mukainen maksu/ erintä tullaan suorittamaan vuoden 25 valtionosuuksien helmikuun maksuerässä. Tilisiirron selitteessa se näkyy erillisenä eränä. KAIKKI YKSIKKÖHINTA- JA.MÄkjRÄPÄÄTÖSRAPORTIT (V*YK6*) SEKÄ OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖMENOJEN VUODEN 24 VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSEN LIITERAPORTTI (VOP6OS4) OVAT KOKONAISUTJDESSAAN LUETTAVISSA OPETUSHALLITUKSEN INTERNETSIVUILLA OSOITTEESSA http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Rahoitus-yksiköstä, yhteystiedot http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet. Sähköpostiosoite: VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSIA KOSKEVAN MATERIAALIN LISAKSI TASSA LAHETYKSESSA ON * ZKUN6KB = VALTIONOSTSUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN * ZKUN6KBS= VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA YLLÄPITÄJITTÄIN eli edellinen raportti (ZKTJN6KB) jaoteltuna vielä koulutuksen järjestäjittäin tai ylläpitäjittäin sekä kulttuuritoimi eri tehtäviin / yksiköihin * VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN eli selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ /22/23 Kunnille, kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistoj en, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja sekä kesäyliopistojen ylläpitäjille PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 24 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 5 :n ja 57 :n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) 6 :n nojalla tänään tarkistanut kunnille vuodeksi 24 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 24 myönnetyn rahoituksen vuoden 24 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OSI4) sarakkeen mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien valtionosuutta tai rahoitusta tarkistettaessa on otettu huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (63/998) 9 :n mukaisessa koulutuksen järjestämisluvassa määrätty opiskelijoiden vuotuinen enimmäismäärä. Päätöksessä on otettu huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (63/998) 5 :n 2 momentin nojalla oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle ammatilliselle lisäkoulutukselle määrätty oppisopimusten enimmäismäärä vuodelle 24. Päätöksessä on koiattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen järjestäjien/ylläpitäjien osalta hallintolain (434/23) 5 ja 5 :n nojalla. Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen (Dnro 8/22/23) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 24 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Opetus- ja kuttuurirninisteriö Undervisnings och kufturministeriet Merilullink[ii, Helsinki PL 29, 23 Valtioneuvosto Puh Sjöfullsgatan Helsingfors PB 29, 23 Statsrdet Tfn

3 2 Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu oikaisuvaatimus tulee toimittaa Opetushallitukeen osoitteella Opetushallitus, Rahoitus, PL 38, 53 HELSINKI. Kansliapäällikön sijainen, Ari Saarinen korkeakouluneuvos Ylitarkastaja Riitta Lehtomaa LIITTEET Raportti VOP6OS4 Oikaisuvaatimusosoitus (DNRO 5/9/22) TIEDOKSI Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto OpetushallituslRahoitus Suomen Kuntaliitto

4 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** *** OPETUS- JA KUIZ IUUSJTOIEI PVi! RAPORTTI: OP6OS4 *** 8 VALTIONOSUUS/RAHOIIUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (ikol VUODELLE (LIITE OPETUS -JA KUL UURIMNISTERICL VAJIOREEEN) Valtionosuus Rahoituksen Valtionosuus Jrahoitus muutos Koulutuksen järjestäjä /rahoitus aiemmin aiempaari 523 Isonkyrön Jakobstads st.ad Jalasjär.ren kunta Janakkalan kunta Joensuun kaupunki Jokioisten kunta Joroisten kunta Joutsan kunta Juankosken kaupunki Juuar: kunta Juupajoen kunta Juvan kunta IJ väsky].än kaupunki : Jämijärven kunta Jämsän kaupunki Järvenpään kaupunki Kaarinan kaupunki Kaain kunta Kajaanin kaupunki Kalajoeri kaupunki Kangasalan kunta Kangasiiiemen kunta Kankaanpään kaupunki Kannonkosken kunta Kannuksen kaupunki Karijoen kunta an kaupunki KarkE 2263 Karstulan kunta Karvian kunta Kaskistor. kaupunki Kauhajoen kaupunki Kauhavan kaupunki Kauniaisten kaupunki Kaustisen kunta Keiteleen kunta Kemijären kaupunki C243 Kemin kaupunki Keminmaan kunta Keniånaaren kunta Kempuinen kunta Keran kaupunki Keuruun kaupunki Kihniön kunta Kinnulan kunta Kirkkonummen kunta Kiteen kaupunki Kittilän kunta Kiurueden kaupunki Kiijärven kunta Kokemäen kaupunki

5 - asiamiehen Dnro 5/9/22 Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) mukaiseen päätökseen Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oi kaisua opetus- ja kulttuuriminisieriöltii. Oikai suvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministe riölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan ku luessa Opctushallituksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa timusaikaa laskettaessa ci päätöksen tiedoksisaanti päivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatirnusaika jatkuu vielä seuraavana arki päivänä. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjccnä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirj eitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältä vän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana toimitettavasta lähetteestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saa pumispäivänä. Jos päätös on toimitettu postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saanti todistuksesta. Jos on kysymyksessä sijaistiedok sianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muu ta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksesta ilmenevästä päivästä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - oikaisua vaativan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimit taa. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli vastaanottaja suostuu päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on ailekirjoitettava oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen liitteet Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisun haetaan, alkuperäisenä tai jäljcnnöksenä - päätöksen mukana toimitettu lähcte tai selvitys päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin seit semäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka päätöstä koskeva tiedoksianto- tai saantitodistus valtakirja - asiakirjat, joihin oikaisuvaatiniukscn tekijä veto aa vaatirnuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai seinmin toimitettu opetus- ja kulttuuriniinisteriölle. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Openishallituk seen henkilökohtaisesti, asiarniestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimukscn lähettäminen tapahtuu lähettä iän vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava peril le viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi vänä ennen aukioloajan päättymistä. Opetushal lituk sen kirjaarnon aukioioaika on kello Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa. Opetushallituksen käyntiosoite Hakaniemenranta 6, Helsinki postiosoite PL 38, 53 Helsinki puhelinvaihde telefax sähköposti Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta korkeim maita hallinto-oikeudeita vai it tarnalla.

6 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *O*PVM:.2.24 * RAPORTTI: ZE6C4 S Vuoden 24 lopullinen laskelma Kunnan omarahoitusosuuden (Rahi 8) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja opiskelijamääristä vähennetyt, valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet vuonna 24 Yksityinen sukamnäärä Laskennallisen Vähennetyt Rahoituksen peruste Laskennallinen Kunnan Raholtuspros Kunnan perusteen opiskelijat yhteensä (euroa) peruste /yksikkö omarahoitusosuus entti omarahoitus opiskelu. km yhteensä leuroa) osuus Iasuka 32 Yksityinen lukiokoulutus 8.6,9 94, , , 6,23 35 Yksit lukiokoul. yli 8v.35, 3, , ,,54 36 Kielikoulut: lukiokoul. 445,5 24, , ,,35 38 Yks. lukiok. valmistava koul. 2,9, , ,, lukiok. valm. 8v. koul.,8, , ,, Amk:n opet.koul. kunnanos. -.24,.24, , , 4,4 52 Yks. Yks. Yksit. ammattikorkeakoulut 93.65, , , , 79,94 ammat. koulutus 3.57,8 87, , , 46,56 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.88, 2, , , 3,7 Yksityinen36.633, , , , 35,3 2 Valtio 6 Valtion amm. oppilait. 43,7 3, [.97, iiT,49 65 Valtion kielik: lukiot 39,9, , ,,22 8v 3,4, , ,, 66 Valtion kielik: yli 2 Valtio737 4, , ,,7 3 Kunta 3 Kunnail. lukiokoulutus 8.4,3 382, , , 55,82 34 Kunn. lukiokoul. yli 8v 4.58, 32, , ,,73 37 Kunn. lukiok. valmistava koul 8,8, , ,, 39 Kunn. lukiok. valm. 8v. koul. 24,2, , ,, 5 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.76,5, , , 2,38 KunnaN. 3 4 Kuntayhtymä ammat. koulutus 3.699, 57, , , 33,9 Kunta 8.826,9 47, , , 93,4 3 Kunnall. lukiokoulutus 4.69,3 2, , , 2,7 8v 467,5, , ,,7 45 Kunn. amm. korkeakoulut 4.362, 46, , , 2,5 34 Kunn. lukiokoul. yli 49 Amk:n opet.koul. kunnanos. -425, 425, , , -,48 5 Kunnali. ammat. koulutus ,8 579, , , 98,46 6 Oppis: amm. peruskoulutus 5.97, 3, , , 4,49 4 Kuntayhtymä 2.22,6 58, , , 7,39 7 Yliopistot 72 Harjoittelukoul: lukiot 2.24,5 6, ,425, ,,55 73 Harjoittelukoul: 7 yli 8v,4, , ,, Yliopistot 2.242,9 6, , ,,55 Raportti yhteensä , 5.867, , , 348, Vuoden 23 valtionosuuksien oikaisut ja korjaukset , -2 Alempien vuosien rahoitusten takaisinperinnöistä saatu , -2,95 Kunnan omarahoitusosuus yhteensä , 345,4

7 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI PVM: I RAPORTTI: VOS6SL4 YKS ITYI SKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSI IN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUU]JESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennali. Valtionos. Kokonais Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi Kokonais rahoitus muutos Koulutusmuoto km /yksikkö peruste tus% rahoitus aiemmin aiempaan Joensuun kaupunki 25 Perusop: lisäopetus,5 7.27, Esiopetus: 5 vuotiaat,5 7.95, Perusop: muut yli 6 vuotiaat 2, 4.55, Perusop: muut vainmaiset 52, 7.597, Joustavan perusopetuksen lisä 46, 3.2, Peruso: maahanm. vaim. opetus 2,5 4.77, Aamu ja iltapäivätoiminta 9., 26, Lukiokoulutus.293, , Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 63, , Ammatillinen peruskoulutus 8, 5.94, Joensuun konservatorio 27.5, 74, taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop , 78, vapaa sivistystyö 24 Liikuntatoiminta 74.68, 2, Nuorisotyö , 5, Joensuun taidemuseo 7, 69.66, Pohjois Karjalan museo, 69.66, Joensuun kaupunginorkesteri 4, , Kunnan omarahoitusosuus 74.68, 345, Joensuun kaupunki ,6 8,

8 VALTIONOSUUS/R.AHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI * PVM: * RAPORTTI: CL6SL4 *** 24 YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖUSTANNUKSIIN MYÖNNETYN VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSUISTA (EUROA) JA MAKSUERAN MUUTOKSESTA VUONNA 24 / Tarkistuspäätäs Kokonais Maksettu Maksettavaa Maksuerä Koulutusmuoto rahoitus aiemmin jäljellä /kerta 25 Perusop: lisäopetus 252 Esiopetus: 5 vuotiaat 254 Perusop: muut yli 6-vuotiaat 257 Perusop: muut vammaiset 26 Joustavan perusopetuksen lisä 25 Peruso: xnaahanm. vaim. opetus 239 Aamu- ja iltapäivätoiminta 23 Lukiokoulutus 24 Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 25 Ammatillinen peruskoulutus 948 Joensuun konservatorio taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop. - vapaa sivist styö 673 Joensuun kaupunki Liikuntatoiminta Nuorisotyö Joensuun taidemuseo Pohjois-Karjalan museo Joensuun kaupunginorkesteri Kunnan omarahoitusosuus Joensuun kaupunki

9 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KB VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN Rahoitus- Valtion- Tyyppi Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Lukiokoulutus yli 8 v.a Ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Taiteen perusop: tuntip Aamu a iltapaivätoimint Ammattakorkeakoulut Yleinen kulttuuritoimi Kulttuurilaitokset Oppisopimusk. aznm. perusk Kunnan omarahoitusosuus

10 PERUSTIETOKYSELY *** PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS *** 4 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Kunta ESPOON KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI ILOMANTSIN KUNTA JOENSUUN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA KUOPION KAUPUNKI KUORTANEEN KUNTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI MANTYHARJUN KUNTA OUTOKUON KAUPUNKI RAUTALAMIN KUNTA SAVONLINNAN KAUPUNKI SOTKAMON KUNTA TAMPEREEN KAUPUNKI TOHMAJARVEN KUNTA TUUN..KAUPUNKI Yksityinen IT-HAMEEN KANSANS.TYON SAATQ ITA-SUOME SUOM.-VEN.KOUL.SAAT RAUDASKYLAN KR. OPISTO RY SUOMEN ADVENTTIKIRKKO Yliopistot JOENSUUN NORMA.ALIKOULU Lukiokoulutus yli 8 v.a Kunta JOENSUUN KAUPUNKI OULUN K.AUPUNKI RIIHIMAEW KAUPUNKI SODANKYLAN KUNTA Ammatillinen koulutus Kunta HELSINGIN KAUPUNKI JOENSUUN KAUPUNKI KAJAANIN KAUPUNKI KOUVOLAN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI TURUN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI VANTAAN KAUPUNKI Kuntayhtymä ESPOON SEUDUN KOULUTUSKY.OMNIA E.-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHT HAEEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYT ITA-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA

11 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUNSKBS 42 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUIJDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kuntayhtymä JOKLAAKOJEN KOULUTUS.KY JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMA K-tJtJDENMA.AN KOULUTUSKUNTAYHT KEMI-TORNIONL. KOUL.KY. LAPPIA KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOUL.KY LOUNAIS-SUOMEN KOULOKY OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHT P KRJA.AN KOULUTUSKUNTAYHT PAIJAT-HAMEEN KOULUTUSKONSER.N ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMA SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTA SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAHTYMA SAVOW KOULUTUSKUNTAYHTYMA SEINAJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYM SUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYM A-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA AANEKOSKEN A.KOUL.KUNTAYHTYM Valtio PELASTUSOPISTO SAAMLAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Yksityinen ETELA-SAVON KOULUTUS OY HARJUN OPPIMISKESKUS OY HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY HENGITYSLIITTO HELI RY HEVOSOPISTO OY HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAAT INVALIDILTTQ RY INVALIDISAATIO ITA-KARJALAN KANSANOP.SEURA RY JAAKIMAN KRIST.OPIST..NNYHD JKYLAN KRIST.OPISTON SAATIO KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT.OY KIRKKOPALVELUT RY KUOPION KONSERVATOR.KANN.YHD KUOPION TALOUSKOUL.KMIN.YHDIST P-SAVON KANSANOPISTOSEURA RY PAASIKIVIOPISTOYHDIST R S.JA A.BOVALLIUKSEN SAATIO SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OP.SAATO.8.8 SUOMEN URHEILUQP.ANNAT.OY TANHUVAARAN SAATIO TRI MATTHIAS INGMANIN SAATIO VALTAK.VA.-JA LIIKUNTAKESKUS VARALAN SATIO VUOKATIN SAATIO Kansalaisopistot Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

12 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS 43 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kunta Kunta 8 Taiteen perusop: tuntip. JOENSUUN KAUPUNKI Aamu- ja iltapäivätoimint JOENSUUN KAUPUNKI Ammattikorkeakoulut Kuntayhtyxnä HMEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYHT PAIJAT-HANEEN KOULUTUSKONSERNI SAVONIA AK RY Yksityinen AB YRKESHOGS. VID ABO AKADEMI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY HAAGA HELIA OY AB HUMANISTINEN ALKORKEAK. OY JKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU OY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY KYMENLAAKSON AMMOKORKEAK.OY LAPIN AY!ATTIKORKEAKOULU OY LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY METROPOLIA AMMATTIKORKEAKO OY MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY PIRKANMAAN AMMATTIK.KOULU OY SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAK.OY SEINAJOEN AMM.KORKEAKOULU OY TURUN ANMATTIKORKEAKOULU OY Yleinen kulttuuritoimi Kunta JOENSUUN KAUPUNKI Kulttuurilaitokset Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

13 PERUSTIETOKYSELY PVM: RAPORTTI: ZKUN6KBS 44 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 6 Oppisopimusk. aznm. perusk Kunta Kuntayhtymä Yksityinen HELSINGIN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI Ifl- SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA.O ITAt7TJDENMAAN KOUL. KUNTAYHTYM JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT. P. -KAEJAI4N KOULUTUSKUNTAYHT. ANI-SAATIO ANMATTIENEDIST. LAITOS-SAATIO HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT. OY MAEKKINOINTI-INST. KANN. YHD. RY TYOTEHOSEURA RY Kunnan omarahoitusosuus Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

14 TAMPEREEN YLIOPISTO Vliopistopaivelut/Tietohallinto VALOS / JJ, km VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN ZKUN6* raporteilla opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 24 myöntämät valtionosuudetja rahoitus on esi- ja perusopetusta lukuun ottamatta kohdistettu kotikunnille. Ne eivät siis ole lain mukaisia valtionosuuspäätöksiä, vaan laskennallisia raportteja, joilla todelliset ja osittain laskennailiset valuonosuudet opetus-ja kulttuuritoinieen kohdistetaan koulutuksen järjestäjän sijaan opiskelijoiden, asukkaiden tms. mukaan kotikunnille seuraavien periaatteiden mukaan:. Sellaisen kunnallisen toirnmnan,jota kunta järjestää pääasiassa omille asukkailleen, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saaj ali e eli kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O perusopctuksen oppilaille järjestetty aamu-ja iltapäivätoirninta O yleinen lculttuuritoimi (liikuntatoirninta sekä nuorisotyö) 2. Sellaisen toiminnan.johon ylläpitäjä ci saa lakiin perustuvaa kunnan osuutta lainkaan, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saajalle. Tällaisia yksityisten ja kuntayhtymien saarnia valtionosuuksia ei siis ole kohdistettu kunnille lainkaan, mutta kunnan itsensä järjestämä toiminta on kohdisiettu kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) (musiikki- ja/tai muussa taiteenperusopetusta antavassa laitoksessa järjestetty) O kansalaisopistot O vapaan sivistystyön mukainen kansanopistotoiminta (kunnista Närpiölläja Mikkeliilä) O liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulutus (ei kuntien j ärj estämää) O oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaarnisohjciman mukaan toteutettu O ammatillisct crikoisoppilaitokset (kunnallisia ainoastaan Helsingin kaupungin liikcnnealan oppilaitos) O oppilaitosmuotoisena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan toteutettu O museot, teatterit ja orkesterit (kulttuurilaitokset) O lukiokoulutus O yli 8 vuotiaina aloittaneiden opiskelijoiden lukiokoulutus O iukiokoulutulcseen valmistava koulutus O 8 v. täytettykän aloittaneiden lukiokoulutukseen valmistava koulutus O ammatillinen peruskoulutus O ammattikorkeakoulut (ci kuitenkaan opettaj ankoulutuksen rahoitusosuutta) O oppisopimuskonlutuksena järjestetty ammatillinen peruskoulutus Kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen j äij estäj ien osalta vahvistettuj en yksikköhintojen sekä valtion järjestämän koulutuksen osalta keskimääräisten yksikköhintojen D: \Chjeet\Perustieto\Syks 4\ZKUN6-4.doc 3. Sellaisen opetustoiminnan,jonka rahoitukseen opetus-ja kulttuuritoimen rahoituslain 8 :n mukaan kunta on velvollinen osallistumaan kunnan omarahoitusosuuden kautta, rahoitus on kohdistettu ja kerättyjen kotikunnittaisten opiskelijamääriei: kuukausien määrällä painotetun keskiarvon perusteella opiskelijoiden kotikunnille.

15 Toisaalta ZKUN6-raporteille sisältyy valtion kielikoulujen ja yliopistojen yhteydessä toimivien harjoittelukoulujen järjestämän lukiokoulutuksen sekä Pelastusopiston ja Saamelaisalueen koulutuskcskuksen ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisten yksikköhintoj en perusteella laskettu askenna] linen rahoitus jyvitettynä opiskelijoiden kotikunnille. D\hjeet\Perustieto\Syksy4\ZKUN6 4.doc mukaan laskettu rahoitus on em. koulutuksen osalta kohdistettu opiskelijoiden kotikunnille. Vuoden 24 kotikiuntakohtaistamisessa on kuitenkin jouduttu ammatti korkeakoulun askennal lista opiskelijaa kohden vahvistettu yks ik.köhinia suhteuttamaan todellista opiskelijaa kohden lasketuksi yksikköhinnaksi jakamalla ammattikorkeakoulun saama kokonaisrahoi tus ilman opettaj ankoulutusta Tilastokeskuksen ja tilastoirnien läsnä olevien opiskelijoiden kokonaismäärällä (ilman opettaj ankoulutuksen opiskelij oita). Kokonaisrahoitus on siten kohdistettu näiden opiskelijoiden koiikunn ii le opiskelij amääricn suhteessa. niiden ammatillisen peruskoulutuksen jäljestäjien kohdalla, joille on jouduttu valtionosuuslaskennassa pienentämään opiskcliarnäaraä järjestärnisluvassa olevan kiintiöri yiittvmisen vuoksi, on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä poikkeavaa yksikköhintaa, joka on saatu jakarnalla koulutuksen järjestäjän ammatilliseen peruskoulutukseen saama rahoitus tilastointipäivi en mukaisten toteutuneiden opiskelij amäärien painotetulla keskiarvolla. 4. Lisäksi raporteilla on otettu mukaan kunnan omarahoitusosuus negatiivisena asukasta kohden laskettuna eurornääränä samoin kuin varsinaisissa valtionosuuslaskelmissa. Koti kuntakohtaistettuj en valtionosuuksien raporteil le (ZKUN6*) on tulostettu edellä olevan mukaisesti kohdistetut valtionosuudet kuntien osalta. Täten opetus-ja kulttuuritoirnen valtionosuusjär jestelmän kautta maksettu todellinen rahoitus yhteensä koko maan osalta poikkeaa ZKUN6-raporttien koko maan loppusummista siten, että ZKUN6-raporteilla: O Esi-ja perusopetuksen valtionosuudetja avustukset (muut kuin aamu-ja i itapäivätoiminta) puuttuu O Yksityisten ja kuntayhtymien ylläpitämän sellaisen toiminnan valtionosuudet, johon ei ole ollut kotikuntakorvausvelvoitetta, puuttuu (ks. yllä kohta 2.) O Lukiokoulutuksenjärjestäjille aineopetukseen maksettu rahoitus (yhteensä noin 4,35 milj, euroa) puuttuu, koska sitä ei ole kotikuntatietojen puuttumisen takia voitu kotikuntakohtaistaa. O Ulkomaan koulujen (lukiokoulutus) rahoitus puuttuu O Kotilcuntaa vailla olevien opiskelijoiden rahoitus on kohdistettu kuvitteelliselle kunnalle Ulkomaat, joten ne eivät ole minkään kunnan luvuissa, mutta näkyvät kaikissa yhteissummissa. Vieraskielisten kouluj en (lukiokoulut us) kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden kohdalle on laskettu koko valtionosuuden peruste (eikä 57 %) ja se on kohdistettii kunnalle Ulkomaat. O Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen kunnanosuuslaskelman mukainen osuus on kokonaisuudessaan jätetty pois kotik untakohtaistusraporteilta. O RahL:n 32 :n 2 momentin mukainen alv:n takaisinmaksun korvauksena eräille yksityisille ammattikorkeakouluille ja ammatillisen koulutuksen j ärj estäj ille yksikköhintaan tehty korotus puuttuu, koska se ei kuulu kuntien rahoitusosuuden piiriin.

O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014

O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 12.2014 O PE TUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3 0. 2.204 80/22/203 Kunnille, kuntayhtyrnille, rekisteröidyille yhteisöille a saatiöille s,. kansalaisopistolen, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja seka kesayliopistojen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kutturnlinisiericl mwt:nineau. i n n n ' T T O TA V T TT TT T I i L T ) 30.12.2014 80/221 /2013 Kunnille, kuntayhtymille, rekis teröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistojen, kans anopistojen, liikunnan koulutuskes kus

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/144/531/2016 07.12.2016 Rovalan Setlementti ry JOKKATIE 26 96100 ROVANIEMI Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

euroa. Maksetaan pankkitilille FI

euroa. Maksetaan pankkitilille FI Sivu 1 / 6 Päätösluonnos OKM/5/610/2015 26.5.2016 Helsingin kaupunki PL 2213 00099 Helsingin kaupunki Viite Hakemuksenne 5.10.2015 Asia Investointiavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa ja siihen sisältyvä koulutustehtävä

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa ja siihen sisältyvä koulutustehtävä Päätös OKM/1/531/2016 29.09.2016 Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy Alppikatu 2 00530 HELSINKI Viite Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupahakemus 1/531/2016 Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen

Päätös. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Päätös OKM/77/531/2016 07.12.2016 Peimarin koulutuskuntayhtymä TUORLANTIE 1 21500 PIIKKIÖ Viite Asia Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen Koulutuksen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2014 LUKIEN Yhteensä 131 järjestäjää Kunnat (11) Helsingin kaupunki Jalasjärven kunta Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

P Ø T Ö S 1 (2) Opetushallitus on tutkinut valtionavustushakemuksen ja päättänyt myöntää hankkeeseen valtionavustusta seuraavasti:

P Ø T Ö S 1 (2) Opetushallitus on tutkinut valtionavustushakemuksen ja päättänyt myöntää hankkeeseen valtionavustusta seuraavasti: OP E T US H AL LI T U S UT B I L D N I N G S S T Y R E L S E N P Ø T Ö S 1 (2) 15.6.2015 11 /516/2015 Kemin kaupunki Valtakatu 26 94100 Kemi Valtionavustushakemus 9.4.2015 V A L T I O N A V U S T U K S

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

20.12.2013 OKM/259/520/2013

20.12.2013 OKM/259/520/2013 Päätös 20.12.2013 OKM/259/520/2013 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 27-12- 2013 Asianumero lehtäv uokitus Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 29.3.2011 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen Dnro VARELY 2757/5710/2016 26.05.2016 Pakarin osakaskunta puheenjohtaja Jari

Lisätiedot