Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN"

Transkriptio

1 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit eivät välttämättä ole sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. * Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille kä-ttökustannuksiin myönnettavän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävan rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 24 * VOP6OS4 = Ote em. päätökseen kuuluvasta liiteraportista * Oikaisuvaatimusosoitus * Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 24 * VOS6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 24 * CL6SL4 = Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen maksuista vuoden 24 alusta ja tarkistuspäätöksen mukaisesta maksusta / perittävästä palautuksesta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 56 pykälän mukaan alle 2 euron suuruista tämän lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eikä peritä takaisin.) HUOM: Vuoden 24 valtionosuuden/rahoituksen tarkistuspäätöksen mukainen maksu/ erintä tullaan suorittamaan vuoden 25 valtionosuuksien helmikuun maksuerässä. Tilisiirron selitteessa se näkyy erillisenä eränä. KAIKKI YKSIKKÖHINTA- JA.MÄkjRÄPÄÄTÖSRAPORTIT (V*YK6*) SEKÄ OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖMENOJEN VUODEN 24 VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSEN LIITERAPORTTI (VOP6OS4) OVAT KOKONAISUTJDESSAAN LUETTAVISSA OPETUSHALLITUKSEN INTERNETSIVUILLA OSOITTEESSA http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Rahoitus-yksiköstä, yhteystiedot http: //www. oph. fi/rahoitus/valtionosuudet. Sähköpostiosoite: VALTIONOSUUS-/RAHOITUSPAATOKSIA KOSKEVAN MATERIAALIN LISAKSI TASSA LAHETYKSESSA ON * ZKUN6KB = VALTIONOSTSUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN * ZKUN6KBS= VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA YLLÄPITÄJITTÄIN eli edellinen raportti (ZKTJN6KB) jaoteltuna vielä koulutuksen järjestäjittäin tai ylläpitäjittäin sekä kulttuuritoimi eri tehtäviin / yksiköihin * VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN eli selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ /22/23 Kunnille, kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä kansalaisopistoj en, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja sekä kesäyliopistojen ylläpitäjille PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 24 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) 5 :n ja 57 :n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) 6 :n nojalla tänään tarkistanut kunnille vuodeksi 24 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 24 myönnetyn rahoituksen vuoden 24 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OSI4) sarakkeen mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien valtionosuutta tai rahoitusta tarkistettaessa on otettu huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (63/998) 9 :n mukaisessa koulutuksen järjestämisluvassa määrätty opiskelijoiden vuotuinen enimmäismäärä. Päätöksessä on otettu huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (63/998) 5 :n 2 momentin nojalla oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle ammatilliselle lisäkoulutukselle määrätty oppisopimusten enimmäismäärä vuodelle 24. Päätöksessä on koiattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen järjestäjien/ylläpitäjien osalta hallintolain (434/23) 5 ja 5 :n nojalla. Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen (Dnro 8/22/23) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 24 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta. Opetus- ja kuttuurirninisteriö Undervisnings och kufturministeriet Merilullink[ii, Helsinki PL 29, 23 Valtioneuvosto Puh Sjöfullsgatan Helsingfors PB 29, 23 Statsrdet Tfn

3 2 Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu oikaisuvaatimus tulee toimittaa Opetushallitukeen osoitteella Opetushallitus, Rahoitus, PL 38, 53 HELSINKI. Kansliapäällikön sijainen, Ari Saarinen korkeakouluneuvos Ylitarkastaja Riitta Lehtomaa LIITTEET Raportti VOP6OS4 Oikaisuvaatimusosoitus (DNRO 5/9/22) TIEDOKSI Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto OpetushallituslRahoitus Suomen Kuntaliitto

4 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** *** OPETUS- JA KUIZ IUUSJTOIEI PVi! RAPORTTI: OP6OS4 *** 8 VALTIONOSUUS/RAHOIIUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (ikol VUODELLE (LIITE OPETUS -JA KUL UURIMNISTERICL VAJIOREEEN) Valtionosuus Rahoituksen Valtionosuus Jrahoitus muutos Koulutuksen järjestäjä /rahoitus aiemmin aiempaari 523 Isonkyrön Jakobstads st.ad Jalasjär.ren kunta Janakkalan kunta Joensuun kaupunki Jokioisten kunta Joroisten kunta Joutsan kunta Juankosken kaupunki Juuar: kunta Juupajoen kunta Juvan kunta IJ väsky].än kaupunki : Jämijärven kunta Jämsän kaupunki Järvenpään kaupunki Kaarinan kaupunki Kaain kunta Kajaanin kaupunki Kalajoeri kaupunki Kangasalan kunta Kangasiiiemen kunta Kankaanpään kaupunki Kannonkosken kunta Kannuksen kaupunki Karijoen kunta an kaupunki KarkE 2263 Karstulan kunta Karvian kunta Kaskistor. kaupunki Kauhajoen kaupunki Kauhavan kaupunki Kauniaisten kaupunki Kaustisen kunta Keiteleen kunta Kemijären kaupunki C243 Kemin kaupunki Keminmaan kunta Keniånaaren kunta Kempuinen kunta Keran kaupunki Keuruun kaupunki Kihniön kunta Kinnulan kunta Kirkkonummen kunta Kiteen kaupunki Kittilän kunta Kiurueden kaupunki Kiijärven kunta Kokemäen kaupunki

5 - asiamiehen Dnro 5/9/22 Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (75/29) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/998) mukaiseen päätökseen Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oi kaisua opetus- ja kulttuuriminisieriöltii. Oikai suvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministe riölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan ku luessa Opctushallituksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa timusaikaa laskettaessa ci päätöksen tiedoksisaanti päivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatirnusaika jatkuu vielä seuraavana arki päivänä. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjccnä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirj eitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältä vän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana toimitettavasta lähetteestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saa pumispäivänä. Jos päätös on toimitettu postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saanti todistuksesta. Jos on kysymyksessä sijaistiedok sianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muu ta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksesta ilmenevästä päivästä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - oikaisua vaativan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimit taa. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli vastaanottaja suostuu päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on ailekirjoitettava oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen liitteet Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisun haetaan, alkuperäisenä tai jäljcnnöksenä - päätöksen mukana toimitettu lähcte tai selvitys päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin seit semäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka päätöstä koskeva tiedoksianto- tai saantitodistus valtakirja - asiakirjat, joihin oikaisuvaatiniukscn tekijä veto aa vaatirnuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai seinmin toimitettu opetus- ja kulttuuriniinisteriölle. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Openishallituk seen henkilökohtaisesti, asiarniestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimukscn lähettäminen tapahtuu lähettä iän vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava peril le viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi vänä ennen aukioloajan päättymistä. Opetushal lituk sen kirjaarnon aukioioaika on kello Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa. Opetushallituksen käyntiosoite Hakaniemenranta 6, Helsinki postiosoite PL 38, 53 Helsinki puhelinvaihde telefax sähköposti Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta korkeim maita hallinto-oikeudeita vai it tarnalla.

6 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *O*PVM:.2.24 * RAPORTTI: ZE6C4 S Vuoden 24 lopullinen laskelma Kunnan omarahoitusosuuden (Rahi 8) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja opiskelijamääristä vähennetyt, valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet vuonna 24 Yksityinen sukamnäärä Laskennallisen Vähennetyt Rahoituksen peruste Laskennallinen Kunnan Raholtuspros Kunnan perusteen opiskelijat yhteensä (euroa) peruste /yksikkö omarahoitusosuus entti omarahoitus opiskelu. km yhteensä leuroa) osuus Iasuka 32 Yksityinen lukiokoulutus 8.6,9 94, , , 6,23 35 Yksit lukiokoul. yli 8v.35, 3, , ,,54 36 Kielikoulut: lukiokoul. 445,5 24, , ,,35 38 Yks. lukiok. valmistava koul. 2,9, , ,, lukiok. valm. 8v. koul.,8, , ,, Amk:n opet.koul. kunnanos. -.24,.24, , , 4,4 52 Yks. Yks. Yksit. ammattikorkeakoulut 93.65, , , , 79,94 ammat. koulutus 3.57,8 87, , , 46,56 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.88, 2, , , 3,7 Yksityinen36.633, , , , 35,3 2 Valtio 6 Valtion amm. oppilait. 43,7 3, [.97, iiT,49 65 Valtion kielik: lukiot 39,9, , ,,22 8v 3,4, , ,, 66 Valtion kielik: yli 2 Valtio737 4, , ,,7 3 Kunta 3 Kunnail. lukiokoulutus 8.4,3 382, , , 55,82 34 Kunn. lukiokoul. yli 8v 4.58, 32, , ,,73 37 Kunn. lukiok. valmistava koul 8,8, , ,, 39 Kunn. lukiok. valm. 8v. koul. 24,2, , ,, 5 6 Oppis: amm. peruskoulutus 3.76,5, , , 2,38 KunnaN. 3 4 Kuntayhtymä ammat. koulutus 3.699, 57, , , 33,9 Kunta 8.826,9 47, , , 93,4 3 Kunnall. lukiokoulutus 4.69,3 2, , , 2,7 8v 467,5, , ,,7 45 Kunn. amm. korkeakoulut 4.362, 46, , , 2,5 34 Kunn. lukiokoul. yli 49 Amk:n opet.koul. kunnanos. -425, 425, , , -,48 5 Kunnali. ammat. koulutus ,8 579, , , 98,46 6 Oppis: amm. peruskoulutus 5.97, 3, , , 4,49 4 Kuntayhtymä 2.22,6 58, , , 7,39 7 Yliopistot 72 Harjoittelukoul: lukiot 2.24,5 6, ,425, ,,55 73 Harjoittelukoul: 7 yli 8v,4, , ,, Yliopistot 2.242,9 6, , ,,55 Raportti yhteensä , 5.867, , , 348, Vuoden 23 valtionosuuksien oikaisut ja korjaukset , -2 Alempien vuosien rahoitusten takaisinperinnöistä saatu , -2,95 Kunnan omarahoitusosuus yhteensä , 345,4

7 VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI PVM: I RAPORTTI: VOS6SL4 YKS ITYI SKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSI IN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUU]JESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennali. Valtionos. Kokonais Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi Kokonais rahoitus muutos Koulutusmuoto km /yksikkö peruste tus% rahoitus aiemmin aiempaan Joensuun kaupunki 25 Perusop: lisäopetus,5 7.27, Esiopetus: 5 vuotiaat,5 7.95, Perusop: muut yli 6 vuotiaat 2, 4.55, Perusop: muut vainmaiset 52, 7.597, Joustavan perusopetuksen lisä 46, 3.2, Peruso: maahanm. vaim. opetus 2,5 4.77, Aamu ja iltapäivätoiminta 9., 26, Lukiokoulutus.293, , Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 63, , Ammatillinen peruskoulutus 8, 5.94, Joensuun konservatorio 27.5, 74, taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop , 78, vapaa sivistystyö 24 Liikuntatoiminta 74.68, 2, Nuorisotyö , 5, Joensuun taidemuseo 7, 69.66, Pohjois Karjalan museo, 69.66, Joensuun kaupunginorkesteri 4, , Kunnan omarahoitusosuus 74.68, 345, Joensuun kaupunki ,6 8,

8 VALTIONOSUUS/R.AHOITUSSOVELLUS 24 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI * PVM: * RAPORTTI: CL6SL4 *** 24 YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖUSTANNUKSIIN MYÖNNETYN VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSUISTA (EUROA) JA MAKSUERAN MUUTOKSESTA VUONNA 24 / Tarkistuspäätäs Kokonais Maksettu Maksettavaa Maksuerä Koulutusmuoto rahoitus aiemmin jäljellä /kerta 25 Perusop: lisäopetus 252 Esiopetus: 5 vuotiaat 254 Perusop: muut yli 6-vuotiaat 257 Perusop: muut vammaiset 26 Joustavan perusopetuksen lisä 25 Peruso: xnaahanm. vaim. opetus 239 Aamu- ja iltapäivätoiminta 23 Lukiokoulutus 24 Lukiokoulutus yli 8 v. aloit. 25 Ammatillinen peruskoulutus 948 Joensuun konservatorio taiteen perusopetus 252 Joensuun seudun kansalaisop. - vapaa sivist styö 673 Joensuun kaupunki Liikuntatoiminta Nuorisotyö Joensuun taidemuseo Pohjois-Karjalan museo Joensuun kaupunginorkesteri Kunnan omarahoitusosuus Joensuun kaupunki

9 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KB VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOTIKUNNITTAIN JA KOULUTUSTYYPEITTÄIN Rahoitus- Valtion- Tyyppi Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Lukiokoulutus yli 8 v.a Ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Taiteen perusop: tuntip Aamu a iltapaivätoimint Ammattakorkeakoulut Yleinen kulttuuritoimi Kulttuurilaitokset Oppisopimusk. aznm. perusk Kunnan omarahoitusosuus

10 PERUSTIETOKYSELY *** PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS *** 4 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 673 Joensuun kaupunki 3 Lukiokoulutus Kunta ESPOON KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI ILOMANTSIN KUNTA JOENSUUN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA KUOPION KAUPUNKI KUORTANEEN KUNTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI MANTYHARJUN KUNTA OUTOKUON KAUPUNKI RAUTALAMIN KUNTA SAVONLINNAN KAUPUNKI SOTKAMON KUNTA TAMPEREEN KAUPUNKI TOHMAJARVEN KUNTA TUUN..KAUPUNKI Yksityinen IT-HAMEEN KANSANS.TYON SAATQ ITA-SUOME SUOM.-VEN.KOUL.SAAT RAUDASKYLAN KR. OPISTO RY SUOMEN ADVENTTIKIRKKO Yliopistot JOENSUUN NORMA.ALIKOULU Lukiokoulutus yli 8 v.a Kunta JOENSUUN KAUPUNKI OULUN K.AUPUNKI RIIHIMAEW KAUPUNKI SODANKYLAN KUNTA Ammatillinen koulutus Kunta HELSINGIN KAUPUNKI JOENSUUN KAUPUNKI KAJAANIN KAUPUNKI KOUVOLAN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI TURUN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI VANTAAN KAUPUNKI Kuntayhtymä ESPOON SEUDUN KOULUTUSKY.OMNIA E.-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHT HAEEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYT ITA-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA

11 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUNSKBS 42 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUIJDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kuntayhtymä JOKLAAKOJEN KOULUTUS.KY JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMA K-tJtJDENMA.AN KOULUTUSKUNTAYHT KEMI-TORNIONL. KOUL.KY. LAPPIA KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOUL.KY LOUNAIS-SUOMEN KOULOKY OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHT P KRJA.AN KOULUTUSKUNTAYHT PAIJAT-HAMEEN KOULUTUSKONSER.N ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMA SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTA SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAHTYMA SAVOW KOULUTUSKUNTAYHTYMA SEINAJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYM SUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYM A-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA AANEKOSKEN A.KOUL.KUNTAYHTYM Valtio PELASTUSOPISTO SAAMLAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Yksityinen ETELA-SAVON KOULUTUS OY HARJUN OPPIMISKESKUS OY HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY HENGITYSLIITTO HELI RY HEVOSOPISTO OY HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAAT INVALIDILTTQ RY INVALIDISAATIO ITA-KARJALAN KANSANOP.SEURA RY JAAKIMAN KRIST.OPIST..NNYHD JKYLAN KRIST.OPISTON SAATIO KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT.OY KIRKKOPALVELUT RY KUOPION KONSERVATOR.KANN.YHD KUOPION TALOUSKOUL.KMIN.YHDIST P-SAVON KANSANOPISTOSEURA RY PAASIKIVIOPISTOYHDIST R S.JA A.BOVALLIUKSEN SAATIO SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OP.SAATO.8.8 SUOMEN URHEILUQP.ANNAT.OY TANHUVAARAN SAATIO TRI MATTHIAS INGMANIN SAATIO VALTAK.VA.-JA LIIKUNTAKESKUS VARALAN SATIO VUOKATIN SAATIO Kansalaisopistot Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

12 PERUSTIETOKYSELY PVM: *** RAPORTTI: ZKUN6KBS 43 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus Kunta Kunta 8 Taiteen perusop: tuntip. JOENSUUN KAUPUNKI Aamu- ja iltapäivätoimint JOENSUUN KAUPUNKI Ammattikorkeakoulut Kuntayhtyxnä HMEN A.KORKEAKOUL.KUNTAYHT PAIJAT-HANEEN KOULUTUSKONSERNI SAVONIA AK RY Yksityinen AB YRKESHOGS. VID ABO AKADEMI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY HAAGA HELIA OY AB HUMANISTINEN ALKORKEAK. OY JKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU OY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY KYMENLAAKSON AMMOKORKEAK.OY LAPIN AY!ATTIKORKEAKOULU OY LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY METROPOLIA AMMATTIKORKEAKO OY MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY PIRKANMAAN AMMATTIK.KOULU OY SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAK.OY SEINAJOEN AMM.KORKEAKOULU OY TURUN ANMATTIKORKEAKOULU OY Yleinen kulttuuritoimi Kunta JOENSUUN KAUPUNKI Kulttuurilaitokset Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

13 PERUSTIETOKYSELY PVM: RAPORTTI: ZKUN6KBS 44 VALTIONOSUUSSUORITTEET JA LASKENNALLISET VALTIONOSUUDET 24 KOULUTUSTYYPEITTÄIN JA OMISTAJITTAIN Rahoitus- Valtion- Omistaja Rahoituksen saaja Lask. peruste prosentti osuus 6 Oppisopimusk. aznm. perusk Kunta Kuntayhtymä Yksityinen HELSINGIN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI Ifl- SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMA.O ITAt7TJDENMAAN KOUL. KUNTAYHTYM JYVASKYLAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA K-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT. P. -KAEJAI4N KOULUTUSKUNTAYHT. ANI-SAATIO ANMATTIENEDIST. LAITOS-SAATIO HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAIT. OY MAEKKINOINTI-INST. KANN. YHD. RY TYOTEHOSEURA RY Kunnan omarahoitusosuus Kunta JOENSUUN KAUPUNKI

14 TAMPEREEN YLIOPISTO Vliopistopaivelut/Tietohallinto VALOS / JJ, km VUODEN 24 VALTIONOSUUDET KOTIKUNNITTAIN ZKUN6* raporteilla opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 24 myöntämät valtionosuudetja rahoitus on esi- ja perusopetusta lukuun ottamatta kohdistettu kotikunnille. Ne eivät siis ole lain mukaisia valtionosuuspäätöksiä, vaan laskennallisia raportteja, joilla todelliset ja osittain laskennailiset valuonosuudet opetus-ja kulttuuritoinieen kohdistetaan koulutuksen järjestäjän sijaan opiskelijoiden, asukkaiden tms. mukaan kotikunnille seuraavien periaatteiden mukaan:. Sellaisen kunnallisen toirnmnan,jota kunta järjestää pääasiassa omille asukkailleen, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saaj ali e eli kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O perusopctuksen oppilaille järjestetty aamu-ja iltapäivätoirninta O yleinen lculttuuritoimi (liikuntatoirninta sekä nuorisotyö) 2. Sellaisen toiminnan.johon ylläpitäjä ci saa lakiin perustuvaa kunnan osuutta lainkaan, valtionosuudet on kohdistettu kokonaisuudessaan valtionosuuden saajalle. Tällaisia yksityisten ja kuntayhtymien saarnia valtionosuuksia ei siis ole kohdistettu kunnille lainkaan, mutta kunnan itsensä järjestämä toiminta on kohdisiettu kullekin kunnalle itselleen. Näitä ovat O taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) (musiikki- ja/tai muussa taiteenperusopetusta antavassa laitoksessa järjestetty) O kansalaisopistot O vapaan sivistystyön mukainen kansanopistotoiminta (kunnista Närpiölläja Mikkeliilä) O liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulutus (ei kuntien j ärj estämää) O oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaarnisohjciman mukaan toteutettu O ammatillisct crikoisoppilaitokset (kunnallisia ainoastaan Helsingin kaupungin liikcnnealan oppilaitos) O oppilaitosmuotoisena järjestetty ammatillinen lisäkoulutus, myös nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan toteutettu O museot, teatterit ja orkesterit (kulttuurilaitokset) O lukiokoulutus O yli 8 vuotiaina aloittaneiden opiskelijoiden lukiokoulutus O iukiokoulutulcseen valmistava koulutus O 8 v. täytettykän aloittaneiden lukiokoulutukseen valmistava koulutus O ammatillinen peruskoulutus O ammattikorkeakoulut (ci kuitenkaan opettaj ankoulutuksen rahoitusosuutta) O oppisopimuskonlutuksena järjestetty ammatillinen peruskoulutus Kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen j äij estäj ien osalta vahvistettuj en yksikköhintojen sekä valtion järjestämän koulutuksen osalta keskimääräisten yksikköhintojen D: \Chjeet\Perustieto\Syks 4\ZKUN6-4.doc 3. Sellaisen opetustoiminnan,jonka rahoitukseen opetus-ja kulttuuritoimen rahoituslain 8 :n mukaan kunta on velvollinen osallistumaan kunnan omarahoitusosuuden kautta, rahoitus on kohdistettu ja kerättyjen kotikunnittaisten opiskelijamääriei: kuukausien määrällä painotetun keskiarvon perusteella opiskelijoiden kotikunnille.

15 Toisaalta ZKUN6-raporteille sisältyy valtion kielikoulujen ja yliopistojen yhteydessä toimivien harjoittelukoulujen järjestämän lukiokoulutuksen sekä Pelastusopiston ja Saamelaisalueen koulutuskcskuksen ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisten yksikköhintoj en perusteella laskettu askenna] linen rahoitus jyvitettynä opiskelijoiden kotikunnille. D\hjeet\Perustieto\Syksy4\ZKUN6 4.doc mukaan laskettu rahoitus on em. koulutuksen osalta kohdistettu opiskelijoiden kotikunnille. Vuoden 24 kotikiuntakohtaistamisessa on kuitenkin jouduttu ammatti korkeakoulun askennal lista opiskelijaa kohden vahvistettu yks ik.köhinia suhteuttamaan todellista opiskelijaa kohden lasketuksi yksikköhinnaksi jakamalla ammattikorkeakoulun saama kokonaisrahoi tus ilman opettaj ankoulutusta Tilastokeskuksen ja tilastoirnien läsnä olevien opiskelijoiden kokonaismäärällä (ilman opettaj ankoulutuksen opiskelij oita). Kokonaisrahoitus on siten kohdistettu näiden opiskelijoiden koiikunn ii le opiskelij amääricn suhteessa. niiden ammatillisen peruskoulutuksen jäljestäjien kohdalla, joille on jouduttu valtionosuuslaskennassa pienentämään opiskcliarnäaraä järjestärnisluvassa olevan kiintiöri yiittvmisen vuoksi, on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä poikkeavaa yksikköhintaa, joka on saatu jakarnalla koulutuksen järjestäjän ammatilliseen peruskoulutukseen saama rahoitus tilastointipäivi en mukaisten toteutuneiden opiskelij amäärien painotetulla keskiarvolla. 4. Lisäksi raporteilla on otettu mukaan kunnan omarahoitusosuus negatiivisena asukasta kohden laskettuna eurornääränä samoin kuin varsinaisissa valtionosuuslaskelmissa. Koti kuntakohtaistettuj en valtionosuuksien raporteil le (ZKUN6*) on tulostettu edellä olevan mukaisesti kohdistetut valtionosuudet kuntien osalta. Täten opetus-ja kulttuuritoirnen valtionosuusjär jestelmän kautta maksettu todellinen rahoitus yhteensä koko maan osalta poikkeaa ZKUN6-raporttien koko maan loppusummista siten, että ZKUN6-raporteilla: O Esi-ja perusopetuksen valtionosuudetja avustukset (muut kuin aamu-ja i itapäivätoiminta) puuttuu O Yksityisten ja kuntayhtymien ylläpitämän sellaisen toiminnan valtionosuudet, johon ei ole ollut kotikuntakorvausvelvoitetta, puuttuu (ks. yllä kohta 2.) O Lukiokoulutuksenjärjestäjille aineopetukseen maksettu rahoitus (yhteensä noin 4,35 milj, euroa) puuttuu, koska sitä ei ole kotikuntatietojen puuttumisen takia voitu kotikuntakohtaistaa. O Ulkomaan koulujen (lukiokoulutus) rahoitus puuttuu O Kotilcuntaa vailla olevien opiskelijoiden rahoitus on kohdistettu kuvitteelliselle kunnalle Ulkomaat, joten ne eivät ole minkään kunnan luvuissa, mutta näkyvät kaikissa yhteissummissa. Vieraskielisten kouluj en (lukiokoulut us) kotikuntaa vailla olevien opiskelijoiden kohdalle on laskettu koko valtionosuuden peruste (eikä 57 %) ja se on kohdistettii kunnalle Ulkomaat. O Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen kunnanosuuslaskelman mukainen osuus on kokonaisuudessaan jätetty pois kotik untakohtaistusraporteilta. O RahL:n 32 :n 2 momentin mukainen alv:n takaisinmaksun korvauksena eräille yksityisille ammattikorkeakouluille ja ammatillisen koulutuksen j ärj estäj ille yksikköhintaan tehty korotus puuttuu, koska se ei kuulu kuntien rahoitusosuuden piiriin.

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti:

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: SUOMEN RIISTAKESKUS Lappi Vanamokatu 3 D 96500 ROVANIEMI 029 431 2001 2015-1-200-00434-0 1 PÄÄTÖS Pvm Nro 23.07.2015 2015-1-200-00434-0 Tuula Trast Hyytiäntie 18 Lapin Kennelpiiri ry 96900 SAARENKYLÄ METSÄSTYSLAIN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti:

PÄÄTÖS. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: SUOMEN RIISTAKESKUS Oulu PL 35 91501 Muhos 029 431 2001 Veijo Kinnunen Sainsalontie 57 68230 LOHTAJA PÄÄTÖS Pvm Nro 24.07.2013 2013/00295 2013/00295 1 METSÄSTYSLAIN 52 :N 3 MOMENTIN MUKAINEN LUPA HAKIJA

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti:

PÄÄTÖS. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: SUOMEN RIISTAKESKUS Lappi Vanamokatu 3 D 96500 ROVANIEMI 029 431 2001 Tuula Trast Hyytiäntie 18 96900 SAARENKYLÄ PÄÄTÖS Pvm Nro 22.07.2013 2013/00490 2013/00490 1 METSÄSTYSLAIN 52 :N 3 MOMENTIN MUKAINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot