Laskuturva-vakuutus AH1305

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskuturva-vakuutus AH1305"

Transkriptio

1 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä vakuutusehdoista (jäljempänä kaikki yhdessä vakuutus tai vakuutussopimus ). Erityiset ehdot sisältävät tuotekohtaisia ehtoja muun muassa vakuutusturvan alkamisesta ja päättymisestä, vakuutusturvan laajuudesta, tuotekohtaisista rajoituksista ja korvausmenettelystä. AIG sitoutuu tarjoamaan vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksessa selostetun vakuutusturvan. AIG myöntää vakuutuksenottajalle vakuutuksen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea Rahoitus ) Käyttöluotto- ja/tai TUOHI MasterCard -asiakkaana. AIG antama vakuutusturva kattaa ne henkilöt, jotka on vakuutettu vakuutuskirjassa esitetyn vakuutusturvan mukaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutussopimuksen kattaman vakuutusturvan ehdot ja yksityiskohdat on selostettu vakuutuskirjassa, erityisissä vakuutusehdoissa sekä yleisissä vakuutusehdoissa. Tutustu niihin huolellisesti, jotta olet selvillä vakuutusturvasi sisällöstä. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta Juhani Talvia Toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike 1. Laskuturva-vakuutus AH1305 erityiset vakuutusehdot Nämä erityiset ehdot sisältävät tuotekohtaisia ehtoja, ja niille tulee antaa etusija suhteessa yleisiin vakuutusehtoihin Määritelmät Tässä vakuutussopimuksessa käytetään tiettyjä sanoja tietyissä merkityksissä. Sanoilla on seuraavat merkitykset niiden esiintyessä vakuutussopimuksessa. Nämä määritelmät täydentävät yleisissä ehdoissa olevia määritelmiä, ja niille tulee antaa etusija suhteessa yleisiin ehtoihin. Aktiivinen työskentely Vakuutettu ei ole ollut poissa työstä yli kolmea viikkoa yhtäjaksoisesti vakuutuksen alkamispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana muusta syystä kuin pitääkseen tavanomaisia ansaitsemiaan vuosilomia. Äitiys- tai isyyslomalla olevien tai vastaavasta syystä työstä poissa olevien henkilöiden katsotaan täyttävän aktiivisen työskentelyn edellytyksen. Itsenäinen elinkeinonharjoittaja Vakuutetun katsotaan olevan itsenäinen elinkeinonharjoittaja, mikäli vahingon sattuessa: a) vakuutettu harjoittaa elinkeinotoimintaa omaan lukuunsa yksityisyrittäjänä tai yhtiön osakkaana; ja b) kirjanpito osoittaa, että vakuutettu on harjoittanut elinkeinotoimintaa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen tämän vakuutuksen alkamispäivää; ja c) vakuutettu on velvollinen maksamaan tuloveroa; ja d) vakuutettu on yrittäjien työttömyyskassan jäsen. Lääkäri Laillistettu lääkäri, jolla on voimassa oleva lupa harjoittaa lääkärin ammattia ja joka ei ole vakuutettu eikä sukua vakuutetulle. Määräaikaistyö Määräaikaisen työsopimuksen perusteella vakuutuksen alkamispäivänä tehtävä työ, jota koskeva vakuutetun työsopimus on kestoltaan vähintään yhden vuoden ja edellyttäen, että vakuutetun työsopimusten kesto (saman tai eri työnantajan palveluksessa) on yhteensä vähintään kaksi vuotta. Nordea Rahoitus Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, NORDEA, Puhelin (09) 1651 ja Y-tunnus: Nordea Rahoituksen toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 / PL 159, Helsinki, puh , Ruumiinvamma Tapaturman aiheuttama ruumiillinen vamma, joka syntyy vakuutuksen voimassaoloaikana eikä ole kehittynyt vähitellen. Ruumiinvammaksi ei katsota: sairautta (jollei tämä johdu tapaturmasta); posttraumaattista stressireaktiota; tai psyykkistä sairautta tai vaivaa riippumatta siitä, onko tämä aiheutunut tapaturmasta. Tässä vakuutussopimuksessa määritellyt tilapäinen työkyvyttömyys ja sairaalahoito, jotka johtuvat suoranaisesti siitä, että vakuutettu joutuu alttiiksi ankarille sääoloille, katsotaan ruumiinvamman aiheuttamiksi. Sairaala Laitos, jossa on tilat potilaille sekä valmius diagnoosien ja leikkausten tekemiseen ja hoidon antamiseen. Sairaalaksi ei katsota pitkäaikaispotilaiden hoitokotia, kuntoutuskeskusta, vanhainkotia, toipilaskotia, jatkohoitolaitosta, vieroitushoitolaitosta tai muita vastaavia pitkäaikaishoitolaitoksia. Sairaalahoito Yli yön kestävä sairaalassa potilaana oleminen. Sota Aseelliset vihollisuudet kahden tai useamman maan välillä riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei, tai mikä tahansa sodankaltainen toiminta, mukaan lukien sotilaallisen voiman käyttö itsenäisen valtion toimesta alueellisten, kansallisten, poliittisten, rodullisten, taloudellisten, uskonnollisten tai muiden päämäärien saavuttamiseksi. Tapaturma Äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta. Myös seuraavat tapahtumat katsotaan tässä vakuutuksessa tapaturmiksi: tahaton hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuma, ilmanpaineen huomattavan vaihtelun aiheuttama vamma, kaasumyrkytys ja vakuutetun vahingossa nauttiman aineen aiheuttama myrkytys. Tilapäinen työkyvyttömyys Ruumiinvammasta johtuva tila, joka täysin estää vakuutettua enintään 12 kuukauden ajan tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Työ Määräaikaistyö tai toiminta itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai muu pysyvä ansiotyö vähintään 25 tuntia viikossa, joka oikeuttaa vakuutetun saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta. Työttömyys Työntekijöiden osalta: Vakuutettu on täysin ilman työtä, työnantajan taloudellisilla ja tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla suorittaman irtisanomisen seurauksena. Itsenäisten elinkeinonharjoittajien osalta: Vakuutettu on lopettanut elinkeinotoiminnan tahtonsa vastaisesti insolvenssioikeudellisten toimenpiteiden (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) seurauksena. Vakuutuksenottaja Vähintään 18-vuotias mutta alle 65-vuotias henkilö, joka on nimetty vakuutuskirjassa vakuutuksenottajaksi ja jolla on voimassaoleva Käyttöluotto- ja/tai TUOHI MasterCard -luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa Vakuutuksen myöntäminen Vakuutus myönnetään vuotiaalle henkilölle, jolla on voimassaoleva Käyttöluotto- ja/tai TUOHI MasterCard -luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa, jonka vakinainen kotipaikka on Suomessa ja joka on työssä ja täyttää aktiivisen työskentelyn edellytyksen vakuutuksen alkamispäivänä. 1

2 1.3. Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen Vakuutussopimus tulee voimaan yleisissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Vakuutussopimus ja vakuutusturva päättyvät yleisissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi: a) mikäli kyseessä on määräaikainen vakuutus, määräajan umpeutuessa; b) sinä päivänä, kun vakuutuksenottaja kuolee; c) kun vakuutuksenottajan Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa päättyy (mistä tahansa syystä); tai d) viimeistään sinä päivänä, kun vakuutuksenottaja täyttää 65 vuotta Vakuutusturvan laajuus Tähän vakuutukseen sisältyvät seuraavat turvat: Turva tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden ja tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon varalta; ja Turva työttömyyden varalta. Vakuutustapahtuman sattuessa AIG maksaa vakuutussopimuksessa määritellyn korvauksen ehtojen mukaisesti Tapaturman aiheuttama tilapäinen työkyvyttömyys tai tapaturman aiheuttama sairaalahoito Jos vakuutettu saa ruumiinvamman, joka yksinään ja muista syistä riippumatta johtaa tilapäiseen työkyvyttömyyteen tai sairaalahoitoon AIG maksaa vakuutetulle tässä vakuutussopimuksessa määritellyt vakuutuskorvaukset. Korvauksen maksamisen edellytykset Jotta vakuutettu voi hakea korvausta tästä turvasta, vakuutetun on seurattava yleisissä ehdoissa annettuja korvausmenettelyä koskevia ehtoja (kohta 2.9.) ja täytettävä lisäksi seuraavat ehdot: vakuutettu oli työssä Suomessa tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoidon alkaessa; ja ruumiinvamma on estänyt vakuutettua täysin tekemästä mitään osaa normaalista työstään. Jos tilapäinen työkyvyttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava lääkärintodistus ja muut AIG:n mahdollisesti vaatimat asiakirjat 30 päivän välein, kunnes työkyvyttömyys päättyy. Korvausmäärä ja sen maksaminen AIG maksaa korvausta tilapäisestä työkyvyttömyydestä, kun tilapäisen työkyvyttömyyden alkamisesta on kulunut 30 peräkkäistä kalenteripäivää ja työkyvyttömyys vakuutuksen voimassa ollessa jatkuu yhtäjaksoisesti. AIG maksaa sairaalahoitokorvausta sairaalahoidon ensimmäisestä päivästä alkaen. AIG maksaa 1/30 vakuutussopimuksessa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta jokaista sellaista täyttä päivää kohti, jonka vakuutettu on tilapäisesti työkyvytön tai sairaalahoidossa. Korvauksen maksaminen päättyy vakuutetun sairaalahoidon päättyessä tai työkyvyttömyyden päättyessä. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta yhdestä tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden tai sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Korvausta maksetaan kultakin korvaukseen oikeuttavalta ajanjaksolta vain tilapäisen työkyvyttömyyden taikka sairaalahoitoon joutumisen perusteella. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos vakuutetulle aiheutuu tilapäinen työkyvyttömyys tai vakuutettu joutuu sairaalahoitoon: a) 180 päivän kuluttua saman tapaturman takia tai b) 90 päivän kuluttua eri tapaturman takia alkuperäisen korvausjakson päättymisestä. AIG lopettaa korvauksen maksamisen, jos vakuutettu pystyy AIG:n nimeämän lääkärin lausunnon mukaan palaamaan työhön. Tapaturman aiheuttamaa tilapäistä työkyvyttömyyttä tai sairaala hoitoa koskevan turvan erityiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata seuraavia: a) tilapäisen työkyvyttömyyden ensimmäiset 30 peräkkäistä päivää, jotka vakuutettu joutuu olemaan poissa työstä ruumiinvamman takia; b) sairaalahoito, jonka kesto on lyhyempi kuin yksi yö; tai c) selkäkivun perusteella haettu korvaus, ellei tueksi esitetä diagnoosia, jonka tekemisessä on käytetty asianmukaista lääketieteellistä kuvaustekniikkaa (esim. röntgen-, tomografiatai magneettikuvaus). Vakuutettu ei ole oikeutettu korvaukseen, jos vakuutettu pystyy hoitamaan mitä tahansa osaa työstään. Jos vakuutettu on itsenäinen elinkeinonharjoittaja, työn hoitamiseksi luetaan mikä tahansa avustaminen tai osallistuminen elinkeinotoimintaan tai johtotehtäviin. Jos ruumiinvammaan tai sen paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvaus sairaalahoitopäiviltä maksetaan vain siltä osin, kuin sairaalahoito on tarpeen korvattavan tapaturman johdosta Työttömyys Jos vakuutettu ilman omaa syytään joutuu työttömäksi, AIG maksaa vakuutetulle vakuutussopimuksessa määritellyt vakuutuskorvaukset. Korvauksen maksamisen edellytykset Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on joutunut työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ja että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta. AIG maksaa korvausta, kun työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 30 peräkkäisen kalenteripäivän ajan. Sen jälkeen korvauksena maksetaan 1/30 vakuutussopimuksessa määritellystä kuukausittaisesta korvauksesta kultakin seuraavalta kalenteripäivältä, jonka vakuutettu on työttömänä. Korvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen enintään 12 kuukauden ajalta. Kun vakuutetulle on maksettu enimmäismääräinen korvaus, vakuutettu on oikeutettu uuteen korvaukseen, jos hän joutuu työttömäksi oltuaan työssä yhtäjaksoisesti 365 päivää viimeisen korvauksen maksamisen jälkeen. Jos vakuutettu haluaa työttömänä ollessaan ryhtyä määräaikaistyöhön, joka varmasti tai todennäköisesti kestää alle 12 kuukautta, vakuutetun on ilmoitettava asiasta etukäteen AIG:lle. AIG ei maksa korvausta määräaikaistyön ajalta, mutta jatkaa korvauksien maksamista määräaikaistyön päätyttyä. Enintään 12 kuukautta kestävää korvausjaksoa laskettaessa AIG jättää huomiotta aikajakson, jolloin vakuutettu teki edellä mainittua määräaikaistyötä. Maksettava kuukausikorvaus on yhtä suuri kuin pienin luottosopimuksen mahdollistama kuukausierä, vaikka vakuutettu olisi erikseen sopinut Nordea Rahoituksen kanssa muusta kuukausierästä. Korvauksena maksetaan työsuhteen irtisanomisilmoitusta edeltävän kuukauden Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -tilin loppusaldon mukaista pienintä luottosopimuksen mahdollistamaa kuukausierää vastaava summa. Korvauksena ei makseta viivästyskorkoa tai muita maksun laiminlyömisestä seuraavia kuluja. Korvauksen maksaminen päättyy aikaisimpaan seuraavista ajankohdista: a) kun AIG on työttömyyden perusteella maksanut korvausta yhteensä 12 kuukaudelta; b) kunnes vakuutuksenottajan Käyttöluotto- tai TUOHI MasterCard -tilin työsuhteen irtisanomista edeltävän kuukauden loppusaldo on kokonaan maksettu; tai c) kun vakuutettu lakkaa olemasta työtön. Korvausta ei suoriteta, mikäli se on pienempi kuin 17 euroa. Vakuutettu on velvollinen toimittamaan AIG:lle selvityksen työttömyydestä sekä irtisanomisilmoituksen antopäivästä omalla kustannuksellaan. Jos työttömyys kestää yli 60 päivää, vakuutetun on toimitettava vastaava selvitys työttömyydestä 30 päivän välein, kunnes työttömyys tai korvauksien maksaminen päättyy. Työttömyysturvan erityiset rajoitukset Korvausta ei makseta seuraavissa tapauksissa: a) vakuutetun 30 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä; b) vakuutuksen alkamispäivänä vakuutettu tiesi joutuvansa työttömäksi tai oli todennäköistä, että hän joutuu työttömäksi; c) vakuutettu ei täyttänyt aktiivisen työskentelyn edellytystä vakuutuksen alkamispäivänä; d) vakuutettu eroaa tai jää eläkkeelle tai lopettaa työsuhteensa vapaaehtoisesti; e) vakuutetun työttömyys on seurausta vakuutetun tahallisesta teosta, epärehellisyydestä, petoksesta tai muusta näihin verrattavasta syystä, joka muodostaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen; 2

3 f) vakuutetun työttömyys alkaa 60 päivän kuluessa vakuutuksen alkamispäivästä; g) vakuutetun työttömyys aiheutuu määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä, ellei sopimus täytä määräaikaistyön määritelmän edellytyksiä. Jos työ täyttää kyseiset edellytykset, AIG:lle maksaa korvauksen vain siinä tapauksessa, että sopimus päättyy ennen aikaisesti työnantajasta johtuvasta syystä. Tällöin korvausta maksetaan kyseisen työsopimuksen alkuperäisen määräajan loppuun, kuitenkin enintään 12 kuukautta kestävän korvausjakson ajan; h) vakuutetun työttömyys johtuu työn kausiluonteisuudesta; i) vakuutetun työttömyyden syynä on lomautus; j) vakuutetun työttömyyden syynä on sairaus; k) vakuutetun toiminta itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai osakkaana keskeytyy väliaikaisesti, mutta toimintaa ei olla lopettamassa, asettamassa selvitystilaan tai insolvenssioikeudellisia toimenpiteitä (esimerkiksi konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely) ei ole aloitettu; l) vakuutettu ei ole ilmoittautunut paikalliseen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, eikä ole oikeutettu saamaan peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta ja/tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassalta; m) vakuutettu saa palkkaa, irtisanomisajan palkkaa, erorahaa tai muuta vastaavaa taloudellista korvausta työsopimuksen päättymiseen liittyen; n) työttömyyden ajalta, jolta vakuutettu saa työmarkkinatukea; tai o) vakuutettu kuolee Yleiset kaikkia turvia koskevat korvausrajoitukset Ruumiinvammoja koskevat rajoitukset Kohdissa 1.2., 1.3., ja mainittujen rajoitusten lisäksi tästä vakuutuksesta ei korvata ruumiinvammaa, joka aiheutuu seuraavista tai liittyy seuraaviin: a) sota (riippumatta siitä, onko sodanjulistus annettu), sisällissota, maahan tunkeutuminen, kansannousu, vallankumous, sotilaallisen voiman käyttö tai hallituksen tai sotilaallisen voiman haltuunotto; b) tahallisesti itseaiheutettu vamma, itsemurha tai itsemurhan yritys; c) tapaturma, jonka on aiheuttanut sairaus, mikä tahansa luonnostaan ilmenevä lääketieteellinen tila, rappeuma tai kirurginen toimenpide (tai siitä aiheutuva komplikaatio); d) lentäjänä tai ilma-aluksen miehistön jäsenenä toimiminen; e) minkä tahansa henkisen ongelman, psykiatrisen tai psykoottisen tilan, masennuksen tai mielisairauden johdosta saatu hoito; f) erilaiset lepohoidot ja oleskelut pitkäaikaishoitoa antavissa laitoksissa (vanhainkodit, kuntoutus- ja vieroitushoitolaitokset jne.), g) tutkimukset, toimenpiteet tai hoito ainoastaan kosmeettisista syistä tai ylipainon vuoksi, hedelmöityshoitoihin liittyen tai miehen sukupuolisen kyvyttömyyden tai potenssin parantamiseksi, ellei kosmeettisen hoidon tarve aiheudu suoraan ruumiinvammasta; h) AIDS tai HIV, tai mikäli AIDS tai HIV on todettu; i) raskaus tai synnytys; j) tapaturma, jonka voidaan osoittaa tapahtuneen, kun vakuutettu oli tekemässä tai yrittämässä rikosta; tai k) tapaturma, joka on tapahtunut ennen tämän vakuutuksen alkamispäivää. Työssäoloehdon täyttymättä jääminen Korvausta ei makseta tilapäiseen työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen liittyvästä menetyksestä sellaiselle vakuutetulle, joka ei ole työssä ja täytä aktiivisen työskentelyn edellytystä vakuutuksen alkamispäivänä. Luottoon liittyvät rajoitukset Korvauksia ei makseta ja vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottajan Käyttöluotto- ja/tai TUOHI MasterCard -luottosopimus Nordea Rahoituksen kanssa päättyy. Samanaikaisten korvausten rajoitus Tilapäisen työkyvyttömyyden, sairaalahoidon tai työttömyyden nojalla vakuutettu voi saada korvausta vain yhden vakuutustapahtuman perusteella kerrallaan. Korvausta maksetaan ensin sattuneen vakuutustapahtuman nojalla. Kansainvälisistä pakotteista johtuvat rajoitukset vakuutusturvaan Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta maksaa vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen maksamisen osalta, mikäli vakuutuksenantajan, sen emoyhtiön tai minkä tahansa vakuutuksenantajassa määräysvaltaa käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien päätösten taikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen kauppa- tai talouspakotteiden tai lakien tai säännösten mukaisesti sanktioituun, kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan Verotus Tästä vakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat veronalaista tuloa ja AIG tekee niistä lain mukaiset ennakonpidätykset. AIG tai Nordea Rahoitus eivät ole vastuussa mistään veroista, joita vakuutetulle tulee maksettaviksi korvausten perusteella Vakuutusehtojen muuttaminen Sen lisäksi, mitä yleisissä ehdoissa todetaan, AIG:llä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun Nordea Rahoitus muuttaa TUOHI Mastercard ja/tai Käyttöluotto-kortin pienintä mahdollista luottosopimuksen mahdollistamaa kuukausierää. Muutos tulee voimaan yleisten ehtojen kohdan mukaisesti Vakuutusmaksut Sen lisäksi, mitä yleisissä ehdoissa todetaan, on AIG:n ja vakuutuksenottajan kesken sovittu seuraavaa. AIG laskuttaa vakuutusmaksut kuukausittain tai vakuutuskirjassa tai sen liitteessä ilmoitettuna muuna ajankohtana asiakkaan luottotililtä ja vakuutetun on maksettava vakuutusmaksu eräpäivänä Nordea Rahoitukselle. Vakuutusmaksun eräpäivä on sama kuin vakuutetun luottotilin kuukausittaisen takaisinmaksun eräpäivä. Nordea Rahoituksella on oikeus periä vakuutusmaksun viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista. 2. Yleiset vakuutusehdot Yleiset vakuutusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/1994). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty Määritelmät Tässä vakuutussopimuksessa käytetään tiettyjä sanoja tietyissä merkityksissä. Sanoilla on seuraavat merkitykset niiden esiintyessä vakuutussopimuksessa. Vakuutuskohtaisissa erityisissä ehdoissa on täydentäviä määritelmiä. AIG Vakuutuksenantaja. Alkamispäivä Päivä, josta alkaen vakuutusturva kattaa vakuutetun ja joka on määritelty vakuutuskirjassa. Edunsaaja Vakuutuksenottajan määräämä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Jos edunsaajaa ei ole määrätty, kuolemantapauksessa, edunsaajina ovat vakuutetun omaiset. Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut. Eräpäivä Päivä, jolloin ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava vakuutuksenottajan tililtä suoraveloituksena, suoramaksuna tai e-laskuna, tai maksukortilla, ja tämän jälkeen sama päivä joka kuukausi taikka vakuutuskirjan liitteessä tai e-laskussa ilmoitettu muu ajankohta. Korvauksen hakija Vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Korvauskäsittelyosasto AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, Helsinki, puh

4 Syöpävakuutus Vakuutus, josta maksetaan korvausta syöpädiagnoosin ja/tai sitä seuraavan leikkauksen perusteella. Vakuutettu Vakuutuksenottaja tai/ja vakuutuskirjassa vakuutetuksi nimetty henkilö, joka on henkilövakuutuksen kohteena. Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja hänellä on oltava voimassaoleva Kela-kortti osoituksena Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Jos vakuutettu oleskelee pääosan kalenterivuodesta ulkomailla, hän ei asu vakituisesti Suomessa. Vakuutuksenantaja AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, Helsinki, puh ; Y-tunnus: AIG Europe Limited sivuliike on Isossa-Britanniassa sijaitsevan AIG Europe Limited -vakuutusyhtiön sivuliike (Rekisteröity Englannissa ja Walesissa. Yrityksen rekisteröintinumero: ). Ison-Britannian toimiston rekisteröity toimipaikka on: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. Vakuutuksenottaja Vähintään 18-vuotias vakuutuskirjassa vakuutuksenottajaksi nimetty henkilö. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen sopimuspuoli irtisanoo sopimuksen. Vakuutus/Vakuutussopimus Sopimus, joka on solmittu vakuutuksenottajan ja AIG:n välillä. Vakuutuskirja yhdessä erityisten ehtojen ja yleisten ehtojen kanssa osoittavat vakuutusturvan laajuuden yksityiskohdat sekä sovellettavat ehdot. Vakuutusmaksu Vakuutussopimuksen antamasta vakuutusturvasta maksettava summa. Se voidaan maksaa joko suoraveloituksena, suoramaksuna, e-laskuna tai maksukortilla. Vakuutusmaksukausi Vakuutusmaksukausi on määritelty vakuutuskirjassa tai sen liitteessä tai e-laskussa. Vakuutusmäärä Vakuutuksenottajan valitsema vakuutusturvataso ilmenee vakuutuskirjasta ja vakuutusmäärä vakuutuskirjasta tai tuotekohtaisista erityisistä ehdoista Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset AIG:n esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista AIG:lle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido AIG:tä. AIG:llä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. Jos jollakin vakuutettuun liittyvällä seikalla, kuten ammatilla, harrastuksilla tai asuinpaikalla, on henkilövakuutuksessa merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta, vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa tällaisessa asiantilassa tapahtuneesta muutoksesta AIG:lle. Terveydentilan muutoksia ei pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna vaaran lisääntymisenä, eikä niistä tarvitse ilmoittaa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava edellä tarkoitetusta muutoksesta AIG:lle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. AIG muistuttaa vakuutuksenottajaa ilmoitusvelvollisuudesta vuositiedotteessaan. AIG on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja AIG ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos AIG tosin olisi myöntänyt vakuutuksen mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu, AIG:n vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty. Jos edellisessä kohdassa määritetyt seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella Vakuutusmaksujen maksaminen Vakuutusmaksu veloitetaan AIG:n ilmoituksen mukaisesti joko suoraveloituksena, suoramaksuna tai e-laskuna pankkitililtä tai korttiveloituksena kerran kuukaudessa taikka vakuutuskirjassa tai sen liitteessä tai e-laskussa ilmoitettuna muuna ajankohtana. Vakuutuksenottajan on huolehdittava siitä, että tilillä on riittävästi varoja vakuutusmaksujen veloittamiseen eräpäivänä. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, AIG:llä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja kuitenkin maksaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutussopimus ei pääty irtisanomisajan kuluttua. Mikäli vakuutusmaksusuorituksen myöhästyminen johtuu vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua edellä mainitun irtisanomisajan päättymisestä. AIG:llä on oikeus periä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista sekä viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, AIG:llä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. AIG voi vähentää mahdollisesti palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. Samoin AIG voi vähentää mahdollisesta korvauksesta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut AIG:n erääntyneet saatavat Sopimusehtojen muuttaminen AIG:llä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on: uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys; ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnonilmiö, katastrofi, suuronnettomuus); tai vakuutusturvan ylläpitoon vaikuttava olennainen kustannustason muutos. AIG:llä on myös oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tämän vakuutuksen vakuutus- ja muihin ehtoihin, mikäli muutokset eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. AIG lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus muutoksen johdosta. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun AIG on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdan 2.2. ensimmäisen kappaleen mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ja AIG olisi oikeat ja täydelliset tiedot saadessaan myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutus jatkuu tällaisin maksuin ja ehdoin. Sama koskee, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti ja vakuutussopimus tästä huolimatta sitoo AIG:tä. Vakuutus jatkuu vastaavasti muutetuin ehdoin, jos vakuutettuun liittyvässä, AIG:n vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut vaaraa lisäävä muutos ja AIG olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä. Saatuaan tiedon tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä tai vakuutettuun liittyvän seikan muutoksesta AIG lähettää vakuutuksenottajalle ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. 4

5 2.5. Vakuutuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa tämä vakuutus milloin tahansa. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Muut ilmoitustavat eivät ole päteviä. Vakuutus päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin AIG:lle on annettu tai lähetetty kirjallinen irtisanomisilmoitus. Jos vakuutuksenottaja irtisanoo tämän vakuutuksen 30 päivän kuluessa alkamispäivästä, AIG palauttaa vakuutuksenottajan maksaman vakuutusmaksun, ellei vahinkoilmoitusta ole tehty. Jos vakuutuksenottaja irtisanoo tämän vakuutuksen myöhemmin kuin 30 päivää alkamispäivästä, AIG palauttaa vakuutusmaksusta käyttämättä jääneen vakuutusturvan kestoa vastaavan osan. Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos se on alle 8 euroa AIG:llä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, kalenterivuoden lopussa. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen päättymisajankohtaa AIG:llä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja AIG oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta; 2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään kohdan 2.2. ensimmäisen kappaleen mukaista tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo AIG:tä; tai 3) vakuutettuun liittyvässä, AIG:n vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut vahingonvaaraa lisäävä muutos ja AIG ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä. AIG saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos: 1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut AIG:lle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta. AIG suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun AIG on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta Päättyneen henkilövakuutuksen saattaminen uudelleen voimaan Mikäli vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, mikäli vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun täysimääräisenä kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, AIG:n vastuu alkaa erääntyneen maksun täysimääräistä suorittamista seuraavasta päivästä. Syöpävakuutusten osalta, jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, AIG:n korvausvastuu alkaa, kun syövän diagnosointi tapahtuu aikaisintaan 90 päivän kuluttua vakuutuksen voimaan palauttamisen päivämäärästä Vilpillinen menettely Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2. tarkoitettua tiedonantovelvollisuuttaan, on seuraamukset määritelty kohdissa 2.2., ja Mikäli vakuutussopimus ei sido AIG:tä, on AIG:llä oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi Vahingon aiheuttaminen AIG on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, AIG:n vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, AIG on häneen nähden vastuusta vapaa. Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu Korvausmenettely Haettaessa korvausta tämän vakuutuksen nojalla on otettava yhteyttä AIG:n asiakaspalveluun mahdollisimman pian vahingon tapahduttua. AIG:lle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava poliisiviranomaiselle. Korvauksen hakijan tulee täyttää korvaushakemuslomake, ja häntä voidaan pyytää käymään lääkärintarkastuksessa hakemuksen tueksi. Hakijan on annettava AIG:lle lupa saada nähtäväkseen kaikki hakijaa hoitaneiden lääkäreiden antamat todistukset ja kaikki tarvittavat potilasasiakirjat. Muussa tapauksessa korvaus voidaan evätä. Syöpävakuutusten osalta vakuutetun tulee toimittaa omalla kustannuksellaan AIG:lle lääkärintodistukset ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla syövän diagnosointi tai leikkaus voidaan todeta. Leikkauskorvauksen osalta vakuutetun tulee toimittaa selvitys tehdyistä leikkauksista. Korvauksen hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki korvaushakemusta tukevat todistukset ja muut tiedot omalla kustannuksellaan. AIG maksaa kuitenkin kaikki kulut, jotka aiheutuvat sen pyytämistä tutkimuksista ja näihin tutkimuksiin liittyvistä lääkärintodistuksista ja potilasasiakirjoista. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin. Jos vakuutettu kuolee, AIG:llä on oikeus pyytää kuolinsyyn selvittämistä ruumiinavauksella. Korvauksen hakijan on annettava AIG:lle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen AIG:n vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon AIG:n mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Mikäli korvauksen hakijalle on jo maksettu vakuutuskorvausta virheellisten tietojen perusteella, on korvauksen hakija velvollinen palauttamaan saamansa korvauksen AIG:lle Korvausvaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä AIG:lle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen Muutoksenhakuoikeus Mikäli vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei ole tyytyväinen saamansa palvelun tasoon, voi tämä ottaa yhteyttä: AIG Europe Limited sivuliike Kasarmikatu 44, Helsinki Puh Jos vakuutuksenottajan tai korvauksen hakijan mielestä AIG on tehnyt virheellisen korvauspäätöksen tai muun väärän ratkaisun, hänellä on oikeus saada päätökseen vaikuttaneista asioista lisätietoja. AIG oikaisee päätöksen, jos selvitykset antavat siihen aihetta. Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. AIG:n päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Vakuutuslautakunta käsittelee vapaaehtoiseen vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. 5

6 AIG:n päätös voidaan toimittaa myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia ratkaisusuosituksia. Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joissa ei ole tehty päätöstä tai tapauksia, joista on oikeuden ratkaisu. Edellä mainittujen toimielinten antamat lausunnot ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Käräjäoikeus Mikäli korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi laittaa vireille kanteen oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne AIG:n tekemän korvausta koskevan päätöksen taikka vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavan muun päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon AIG:n päätöksestä ja tästä määräajasta. Finanssivalvonta AIG Europe Limited on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, UK) valtuuttama. AIG Europe Limited sivuliikkeen toimintamaissa sovellettavat sääntelyjärjestelmät poikkeavat osittain tai kokonaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavista järjestelmistä. AIG Europe Limitedin toimintaa Suomessa valvoo Finanssivalvonta (PL 103, Helsinki) Henkilötietojen käsittely AIG on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, korvauksen hakijoiden ja muiden liiketoimintaansa liittyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asiakkaisiin tai muihin henkilöihin (esimerkiksi asiakkaan huollettaviin) yksilöitävissä olevia ja liittyviä tietoja. Antamalla henkilötietoja henkilö antaa myös suostumuksensa niiden käyttöön jäljempänä määritellyillä tavoilla. Antamalla muun henkilön henkilötietoja, henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu antamaan tällaiset tiedot jäljempänä mainittuun käyttötarkoitukseen. AIG:n keräämät henkilötietotyypit ja tietojen keräämisen syyt Henkilötietojen kerääminen voi sisältää: tunnistamis- ja yhteystietoja, maksukortti- ja pankkitilitietoja, luottotietoja, arkaluonteisia henkilön terveydentilaa tai hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja sekä muita henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: vakuutusten myöntämiseen, ylläpitämiseen ja muuhun hallinnointiin, esimerkiksi yhteydenpito, korvausvaateiden käsittely ja korvausten maksaminen; vakuutuksen sopimus- ja maksuehdoista päättämiseen; avustamiseen ja neuvontaan sairaanhoitoa ja matkustamista koskevissa asioissa; rikosten ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja tutkimiseen, mukaan lukien petokset ja rahanpesurikokset; oikeuksien suojaamiseen ja puolustamiseen; lakien ja muun sääntelyn noudattamisesta huolehtimiseen, mukaan lukien rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolella voimassaolevat lait ja säännökset; puhelinkeskusteluiden kuuntelemisen ja nauhoittamisen osalta laadunvalvonta-, koulutus- ja turvallisuustarkoituksiin; tai markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen AIG siirtää asiakasrekisterin tietoja markkinointirekisteriinsä ja tietoja saatetaan käyttää AIG:n tuotteiden markkinointiin. Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai kirjoittamalla osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, Helsinki, Finland. Pyydämme huomioimaan, että markkinoinnin kieltämisestä huolimatta AIG voi kuitenkin lähettää muita vakuutuksen hallinnointiin liittyviä tiedotteita vakuutuksia tai korvausvaatimuksia koskien. Henkilötietojen jakaminen AIG voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, välittäjille ja muille palveluiden jakeluun osallistuville osapuolille, vakuutus- ja jälleenvakuuttajayhtiöille, luottolaitoksille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja muille palveluntarjoajille yllä mainittuihin tarkoituksiin. Lista konserniyhtiöistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa, on saatavissa osoitteesta: Henkilötietoja luovutetaan myös muille kolmansille osapuolille (mukaan lukien viranomaiset), jos laki sitä vaatii. Henkilötietoja (mukaan lukien tiedot vahingoista) voidaan jakaa muiden vakuutusyhtiöiden välillä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle tai potentiaaliselle ostajalle AIG:n liiketoiminnan kaupan tai muun luovutuksen tai valmistelun yhteydessä. Kansainvälinen siirtäminen AIG-konsernin kansainvälisestä liiketoiminnasta johtuen henkilötietoja voidaan siirtää ulkomailla sijaitseville osapuolille, mukaan lukien osapuolet, jotka toimivat Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin rekisteröidyn asuinmaassa. Henkilötietojen turvallisuus ja säilyttäminen Henkilötietojen suojaamiseen käytetään tarkoituksenmukaisia keinoja ja turvatoimia. AIG:n palveluntarjoajat on valittu huolella ja myös heitä vaaditaan käyttämään tarvittavia turvatoimia. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta on perusteltua tai niin kauan, kuin se on lainsäädännön edellyttämää tai sallimaa. Pyynnöt tai kysymykset Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä markkinoinnin kielto-oikeus. Henkilötietojen tarkastus-, korjauspyyntöjen, tai käytön kieltämispyyntöjen osalta ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tai kirjoittakaa osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, Helsinki, Finland. Lisätietoja koskien henkilötietojen käyttöä löytyy Tietosuojakäytännöstämme tai pyytämällä siitä jäljennöstä edellä mainituista osoitteista Sovellettava lainsäädäntö Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa ainoastaan suomen kielellä. Asiakaspalvelu ma-pe 9-21, la AIG Europe Limited sivuliike Kasarmikatu Helsinki Y-tunnus /2014 6

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj

Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj VAKUUTUSEHDOT Voimassa alkaen 31.3.2015 Genworth Financial PL 67, Hämeentie 19, 00501 Helsinki Puhelin 010 802 845 Faksi 010 287 3022 VAKAVAN SAIRAUDEN TURVA SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta. HYPO Lainaturva Lainaturva antaa taloudellista turvaa sinulle ja lähimmäisillesi odottamattomien tilanteiden varalta. Lainaturva auttaa lainan hoitamisessa, jos tulosi pienenevät esimerkiksi tapaturman,

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2014 alkaen ja niitä

Lisätiedot

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 1 Sisällys Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 1 Sisällys Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille...

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot