KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1/06 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 Liite 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 4 Liite 2 Kunnansihteerin vaali 5 Liite 3 Satu Säynäjäkankaan eronpyyntö luottamustoimista 6 Edesmenneen Jorma Kurikan hoitamien luottamustoimien täyttäminen 7 Susanna Paulamäen eronpyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä 8 Otto-oikeuden käyttäminen 9 Liite 4 Oulun eteläisten kuntien palveluyhteistyö 10 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon torstaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 2 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKE Khall 229 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kunnilta kannanottoa Kunta- ja ( ) palvelurakenneuudistuksen 1 vaiheeseen eli siihen, mitä tehtäviä esitetään siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Asiaa on käsitelty seudullisesti seutuvaltuustossa (liite), josta se on edelleen palautunut seutuhallitukselle, joka käsittelee sitä Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy seudulliset linjaukset ja esittää lisäksi omana kannanottona seuraavaa: 1. Kunnan tehtävistä tulisi siirtää valtiolle erikoissairaanhoidon kalliit hoidot (> ) ja vaikeavammaisten laitoshoito eli ne palvelut, jotka muodostavat pienelle saaristokunnalle kohtuuttoman ja pitkäkestoisen vaikutuksen. Nämä tehtäväalueet soveltuvat paremmin valtion hoidettavaksi, koska kunnalla ei ole mahdollista vaikuttaa omalla päätöksenteollaan palvelujen järjestämiseen. Lisäksi valtion tulisi vastata täysimääräisesti yliopistollisten sairaaloiden koulutuskustannuksista. Valtiolle tulisi siirtää sellaiset tehtävät, joissa kunnalla ei ole itsenäistä harkintavaltaa (holhoustoimi, kuluttaja- ja velkaneuvonta, kunnallisen toimeentulotuen normitettu osuus, elatustuki, lasten kotihoidontuki jne), vaan kunta hoitaa tehtäviä valtion toimeksiannosta. Tehtävien siirto kunnalta valtiolle tulee suorittaa, eikä siihen vaikuta missä muodossa kunta- ja palvelurakenneuudistus toteutuu. Erikoissairaanhoidossa riittävän suuri väestöpohja antaisi mahdollisuuden järjestää tehtävät kuntien toimesta esim. aluekunta- tai piirimallin avulla. 2. Palo- ja pelastustoimi on yleistä turvallisuuteen liittyvää toimintaa, jonka siirtäminen kunnalta valtiolle on perusteltua. Siirtäminen ei saisi vaikeuttaa vapaaehtoistoimintaa eikä aiheuttaa kansalaisten turvallisuuden heikkenemistä harvaanasutuilla alueilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 10. Khall 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt vastauksia liitteenä olevan materiaalin kysymyksiin 2 5 tammikuun 2006 loppuun mennessä. Oulun seutuhallitus on linjannut kokouksessaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta Oulun seudun näkökulmasta. Lausunto liitteenä. Saaristoasianneuvottelukunta on linjannut myös uudistusta saaristokuntien näkökulmasta. Muistio on liitteenä. Päätösehdotus: Hailuodon kunta lausuu seuraavaa: Kysymys 2. Kunta ja palvelurakenteen kannalta keskeiset alueen erityispiirteet: 2.1. Hailuodon kunta on rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta poikkeuksellinen

3 toimija Oulun seudulla. Pieni väestömäärä ja saaristokunnan asema on vaikuttanut oleellisesti tunnuslukuihin. 3 Hailuodon ikärakenne on ollut jo pitemmän aikaa poikkeava Oulun seudulla siten, että yli 65-vuotiaiden määrä on ollut keskiarvoa korkeampi. Viimeiset kymmenen vuotta ikärakenne on ollut stabiili eli yli 65-vuotiaiden määrä on noin 22 %. Kunnan rakenteellisena ongelmana on alhainen syntyvyys ja näin ollen väestön luonnollinen vähenemä on keskimäärin vuosittain noin %. Väestön luonnollisen vähenemän on paikannut kuitenkin nettomuuttovoitto, joka on keskimäärin ollut vuosittain %. Näin ollen väestön kokonaiskehitys on ollut stabiili. Oulun seudun väestönkasvun seurauksena kunta voi edelleenkin lähteä siitä, että asukasmäärä säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Saavutettavuuden näkökulmasta Hailuoto on poikkeava, jonka tulee näkyä myöskin palveluvarustuksessa. Matka-aika seudun keskukseen eli Ouluun on selvästi suurin muihin seudun kuntiin verrattuna. Henkilöstön eläköitymisen ja uuden henkilöstön rekrytoimisessä ei pääsääntöisesti nähdä olevan ongelmia, vaikkakin joillakin erityisalueilla ja tehtävissä saattaa olla vaikeuksia henkilöstön rekrytoimisessa. Suuremmaksi ongelmaksi nousee tehtävien mitoitus henkilöstöä rekrytoitaessa. Tietyt erityistehtävät tällä väestömäärällä edellyttäisivät esim. 0.2 htv, jotta tehtävä hoidettaisiin kustannustehokkaasti. Tällaisiin mitoituksiin on hankala löytää osaavaa henkilöstöä Yhteistyöhankkeet ja sopimukset on esitelty liitteenä olevassa Oulun seudun seutuhallituksen antamassa lausunnossa. Kysymys 3. Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen eri vaihtoehtojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveystoimi Seudullisten sosiaali- ja terveyspalveluiden TITUS- hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Lähtökohdaksi on valittu tilaaja-tuottajamalli seudullisena toimintatapana. TITUS-hankkeen tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke toteutetaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueilla: päivähoidossa, terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, sosiaalityössä ja erityispalveluissa. Tavoitteena on kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeeseen kuuluu myös johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen aikana kehitetään seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologiaohjelma perustaksi

4 4 jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen tavoitteena on lopulta osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Tähän saakka käytännön toiminnoissa Hailuoto on tukeutunut jo nykyisellään pitkään eri toimijoiden (yksityiset ja julkiset) tarjontaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Strategisen linjauksen mukaisesti osa palveluista tulee jatkossakin tuottaa ns. lähipalveluina. Näitä ovat esim. vanhusten palveluasuminen ja lasten päivähoito ja perusterveydenhoito. Perusterveydenhuollon ( erityisesti terveyskeskuksen ) toiminta tulisi olla järjestämisvastuultaan nykyistä laaja-alaisempaa. Erityisesti erikoissairaanhoidon ja erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa Hailuoto on liian pieni ja haavoittuvainen. Tällöin esim. piirimalli toimisi nykyistä mallia huomattavasti paremmin ja kustannustehokkaammin. Esim. lääkärien saatavuuden vuoksi kunnat ovat joutuneet sellaisiin selkä- seinää vasten tilanteisiin, joissa kustannusmielessä ei ole ollut mitään tolkkua. Samoin tarvittava ATK- ja ohjelmien hankinta ja - ylläpito muodostavat kohtuuttoman kustannuksen asukasta kohden. Opetus- ja kulttuuritoimi 3.7. Opetus tulee järjestää kuntakohtaisesti. Hailuodon maantieteellinen asema mahdollistaa teoreettisesti vuosiluokkien 7-9 opetuksen muutenkin kuin omana toimintona, mutta nykyinen opetustoimen rahoitusjärjestelmä ei mahdollista seudullista yhteistyötä (omarahoitusosuus / laskennalliset kustannukset opetustoimen valtionsuusjärjestelmässä) Opetustoimessa pienen luokkakoon ja pitkien välimatkojen vuoksi syntyy tilanne, että opetuksen kustannus per oppilas nousee korkeaksi. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei tunnista sitä riittävästi Lukiokoulutus- ja toisen asteen ammatillinen koulutus Lukio koulutus tulee järjestää alueellisesti ja tulevaisuudessa opetusta tulisi saada myös etäopetuksena muualta omaan kuntaan (esim. ns. Tyrnävän mallin mukaan) Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Peruspalvelut tulisi saada omasta kunnasta, mutta alueellinen yhteistoiminta tullenee lisääntymään nykyisestään. Pienessä kunnassa näissäkin palveluissa ongelmana mitoitukset kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tekninen toimi, elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopoliittista yhteistyötä on tehty Ouluseutu yrityspalvelujen kanssa. Elinkeinopolitiikan toteuttamisessa tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja roolien selkeyttämistä muiden toimijoiden suhteen ja välillä ( työvoimaviranomaiset, Te-keskus jne.) Itsenäinen kunta on kuitenkin viime kädessä paras vastaamaan esim. yleisestä kunnan kehittämisestä ja kykenee tunnistamaan parhaiten tarvittavat

5 kehittämishaasteet tulevaisuudessa. Tässä työssä se tarvitsee suuremman verkoston ja monipuoliset rahoituslähteet toimintojen kehittämiseksi. 5 Teknisissä palveluissa seudullisesti voidaan hoitaa eri tehtäväalueet, mutta tuotetut palvelut tulee olla kustannustehokkaita. Näissäkin kysymyksissä saaren erityisasema tulee miettiä tarkasti. Tuotantotavat Tilaaja-tuottaja malli voidaan ottaa seudullisesti käyttöön, mikäli on riittävän suuret palvelualueet ja palvelumarkkinat, jolloin voidaan taata yksittäisten suoritteiden laatu ja kustannustehokkuus Kokemus on osoittanut, että eri malleissa (esim.isäntäkuntamallissa) pitäydytään herkästi joko olemassa olevissa rakenteissa tai ainakin kustannuksissa. Lisäksi tulevat uudesta toiminnasta aiheutuvat aloituskustannukset. Uudet mallit tulee rakentaa tuotteistamisen periaatteelle ja maksut määräytyä todellisen palvelun käytön periaatteella tai asukaslukuperusteisesti Piirimallissa rahoitus tulee kerätä alueellisesti (esim. asukaslukupohjaisesti) ja toimintaa ohjata vaaleissa valitun ja kasvotetun organisaation kautta Toimintaa tulee ensisijaisesti kehittää erimuotoisen yhteistyön kautta hyödyntämällä uutta teknologiaa. Erityisesti tulee panostaa myös ennaltaehkäiseviin ja tulevaisuuden kustannuksia hillitseviin toimenpiteisiin. Hallinta ja ohjaus, kunnallinen demokratia Nykymuotoinen itsenäinen kunta ja sen ohjausjärjestelmä takaa kansanvallan toteutumisen parhaiten. Luottamushenkilöresurssi on myös vahva ja edullinen voima pienen kuntayksikön toiminnassa. 4. Kunta- ja muut aluejaot 4.1. Nykyinen kuntarakenne mahdollistaa yhtä tehokkaat ja taloudelliset palvelutuotantorakenteet, mikäli esim. TITUS hanke Oulun seudulla saadaan realisoitua tosiasiaksi. Edellyttää vahvaa luottamuspääomaa eri seudun kuntien päättäjiltä ja onnistumista organisoitumisessa. Tehokkaan ja taloudellisen seudullisen palvelutuotantojärjestelmän kautta kuntarajat voivat käydä tarpeettomiksi. Ensin pitää syntyä näyttö laajemman palvelutuotantojärjestelmän vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta Piirimallin avulla voitaisiin toteuttaa sellaiset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, joihin kunta ei tosiasiallisesti voi vaikuttaa, vaan toimii pelkästään laskujen hyväksyjinä ja maksajina. Tällä järjestelmällä voitaisiin luoda vakautta palvelutuotantojärjestelmään.

6 6 Yhteenveto: Hailuodon kunta korostaa saaristoasian neuvottelukunnan muistion mukaisesti sitä, että saaristolain hengen mukaisesti itsenäinen kunta on paras turvaamaan saariston myönteisen kehityksen ja asumisen edellytykset. Tällöin valtion on turvattava riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi. Kunta pyrkii kaikin mahdollisin keinoin olemaan mukana suuremmissa palvelujen tuottamisjärjestelmissä ja sitä kautta lisäämään palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 7 KUNNANSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN / KUNNANSIHTEERIN VAALI Khall 161 Elinkeinoasiamies Kalevi Klapuri on kunnanhallituksen päätöksen ( 135 ( ) ) perusteella jäämässä eläkkeelle siten, että käytännössä hänen työskentelynsä loppuu vuoden 2005 lopussa. Varmistaakseen keskushallinnon vahvan palvelukyvyn, Hailuodon kunta tarvitsee vahvaa osaamista tehtävistä suoriutumiseksi. K.valt. 60 Päätös: (7.9.05) Hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusosasto huolehtii yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnosta, tiedottamista, elinkeinojen edistämistä yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalvelujen kanssa sekä vuokra-asuntoasioista. Keskusosasto huolehtii myös kunnan organisaation sisäisestä toiminnasta ja muiden osastojen toiminnan tukemisesta: arkistoinnista, julkisesta kuuluttamisesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta ja maksatuksesta, postin lähettämisestä ja vastaanotosta, puhelinvaihde- ja neuvontapalveluista sekä tietotekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Kunnansihteerin asema olisi toimia keskusosaston palveluvastaavana ja vastata välittömänä esimiehenä sen toiminnasta. Kunnansihteeri kuuluu kunnan johtoryhmään ja hänen tehtävänään on myös toimia kunnanjohtajan sijaisena. Tehtäviin kuuluvat myös palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävät sekä henkilöstötoimikunnan sihteerin tehtävä. Asioiden valmistelu yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä päätösten täytäntöönpano on kunnansihteerin keskeistä toimintaa. Tarkempi tehtäväkuvaus tulee laatia viran täyttämisen jälkeen sekä sopia työnjaosta kunnanjohtajan kanssa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että Hailuodon kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka alkaen Viran täyttämisestä vastaa kunnanhallitus. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnon,- talouden ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arvostamme vahvaa talousasioiden osaamista, yhteistyövalmiuksia ja päätöksentekokykyä sekä rautaista asennetta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaisi julistamaan viran haettavaksi ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Virka asetetaan haettavaksi Kuntalehdessä ja sanomalehti Kalevassa.

8 8 Khall Päätösehdotus: ( ) Annetaan kokouksessa. Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti päätösehdotuksena, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja valmistelevat hakuilmoituksen. Valintahaastatteluun voivat osallistua kaikki halukkaat kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, samalla päätettiin poistaa kelpoisuusehdoista maininta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Khall 2 Kunnansihteerin virkaan oli kaikkiaan 21 hakijaa (liite yhteenveto hakijoista). Heistä haastatteluun pyydettiin 5 hakijaa (liitteenä muistio) eli Anne Toppari, Tiina Veijola, Hannu Haapala, Kyllikki Haanpää ja Martti Hänninen Haastattelut järjestetään ja Haastatteluun osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus: Todetaan, että haastateltavista Martti Hänninen on pyytänyt vaihtaa haastatteluaikaa perjantaille 27.tammikuuta. Perusteluna sairausloma. Päätös: Valintaan palataan kokouksessa. Liite nro 2.

9 9 SATU SÄYNÄJÄKANKAAN EROPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ MUISTA LUOTTAMUSTOIMISTA Khall 3 Kunnanvaltuuston jäsen Satu Säynäjäkangas on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä muista luottamustehtävistä. Perusteluna paikkakunnalta poismuutto. Liite. Kokoomuksen valtuustoryhmä on toimittanut Satu Säynäjäkankaan eropyynnön seurauksena esitykset valittaviksi luottamushenkilöiksi vapautuville paikoille (uudet esitykset merkitty tummennetulla fontilla). Liite. Päätösehdotus: kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) se myöntää eron Satu Säynäjäkankaalle valtuuston jäsenyydestä 2) kutsuu varavaltuutettu Hannu Viitaluoman varsinaiseksi valtuuston jäseneksi. 3) valitsee kunnanhallitukseen jäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuodeksi ) valitsee perusturvalautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee tekniseen lautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee Teppolan kuntayhtymän valtuustoon varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

10 10 EDESMENNEEN JORMA KURIKAN HOITAMIEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN Khall 4 Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varavaltuutettu Jorma Kurikka on poissa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että 1) se valitsee perusturvalautakuntaan jäsenen Jorma Kurikan sijaan 2) se valitsee perusturvalautakuntaan puheenjohtajan 3) se valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Jorma Kurikan sijaan 4) se valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen Jorma Kurikan sijaan. Samalla kunnanhallituksen tulee valita museotoimikuntaan varajäsen Jorma Kurikan tilalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. valitsi museotoimikunnan varajäseneksi Risto Holtinkosken.

11 11 VALTUUTETTU SUSANNA PAULAMÄKI ON PYYTÄNYT EROA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Khall 4 Valtuutettu Susanna Paulamäki on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut pyytävänsä eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Perusteluna lisääntyvät muut luottamustoimet. esittää valtuustolle, että se 1) myöntää eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä Susanna Paulamäelle. 2) valitsee tekniseen lautakuntaa jäsenen hänen tilalleen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

12 12 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall 5 Kunnanjohtaja on tehnyt ilmoitusasioissa näkyvät viranhaltijapäätökset. Perusturvalautakunta on kokoontunut Sivistyslautakunta on kokoontunut Kunnanjohtaja on tehnyt kolme viranhaltijapäätöstä Päätösehdotus: käy päätökset läpi ja toteaa, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 OULUN ETELÄISTEN KUNTIEN PALVELUYHTEISTYÖ Khall 6 Oulun seudun eteläiset kunnat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulunsalo ja Tyrnävä ovat tehneet yhteistyötä, joka on viimeaikoina ollut laajempaa sosiaali- ja terveystoimen sektorilla. Yritystaito Oy:n johdolla on syksyllä 2005 viritelty myös laajempaa yhteistyötä koko kuntaorganisaation tasolla. Alueen kunnanjohtajat, kunnanhallitukset ja kuntien johtoryhmät ovat kokoontuneet asian tiimoilta. Viimeinen palaveri oli Kempeleessä , jossa kuntien johtoryhmät Limingan kunnan johtoryhmää lukuun ottamatta miettivät yhdessä palveluyhteistyön hahmottamista. Esityslistan liitteenä on johtoryhmien palaverissa tuotettua materiaalia. Päätösehdotus: antaa kunnanjohtajalle ohjeita jatkotyöskentelyyn. Päätös: antoi ohjeet jatkotyöskentelyyn. Liite nro 6.

14 14 ILMOITUSASIAT K.hall. 7 1) Kemikaalineuvottelukunta : Kansainväliset kemikaalisopimukset Suomessa. 2) Pohjois-Suomen sosiaalialan toimintaohjelma ) Oulun seudun seutuhallitus pöytäkirja ) Kuntaliitto: Pienten kuntien neuvottelukunta tiedote 2/05 5) Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Sairaanhoitopiirin laatupalkintokilpailu ) Hätäkeskuslaitoksen toimintaohje sosiaalitoimille. 9) Sisäasiainministeriö: Päätös kokeiluseudun uuden sopimuksen vahvistamisesta ) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja ) Tiehallinto: Päätös maantien 816 kevyen liikenteen väylä välillä Ailasto-Sauvola, Hailuoto. 12) Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä kuntayhtymän hallitus:pöytäkirja ) Nouseva rannikkoseutu ry:n kehittämisohjelma ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän: Toimintataloussuunnitelma vuosille ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja Pramila Raimo, Luovutuksen saaja: Lepistö Matti. 16) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Hanni Kalevi jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat: Hanni Ritva, Hanni Jussi, Hanni Pekka, Hanni Antti, Hanni Eero, Saarela Laura, Ärölä Annina, Ervasti Marlena, Hiltunen Kaariana, Typpö Kirsti ja Hanni Matti. Luovutuksen saajat: Järvelä Väinö ja Järvelä Sirkka. 17) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Iljana Markku ja Iljana Raija, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 18) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Kartimo Aaro ja Kartimo Anni, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 19) Valtionosuus/Rahoitussovellus 2006 Opetus- ja kulttuuritoimi 20) Viranhaltijapäätös: Metsätähti-nimisen tilan kiinnittäminen (kt ) Martti ja Beate Piiraiselle. 21) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Lastenpsykiatrian alueellinen koulutuspäivä; Turvaistava aikuisuus. 22) Sosiaali -ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma Tampereella. 23) Oulun kaupunki Oulunseudun yrityspalvelukeskuksen johtokunnan kokous ) Työnvälitystilasto, kuukausikertomus marraskuu ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Lepistö Pekka, Lepistö Matti, Lepistö Eino, Lepistö Eero, Lepistö Pentti, Lepistö Veikko ja Lepistö Martti. Luovutuksen saaja: Suomen Valtio. 26) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Lempinen Liisa, Lempinen Hannu. 27) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Kurikka Aira, Kurikka Ari. 28) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saajat: Tönkyrä Yrjö, Tönkyrä Martta. 29) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Haapala Sauli, Luovutuksen saaja: Suomen valtio. 30) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saaja: Hailuodon kunta. 31) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Loukkola Anne, Loukkola Jukka.

15 15 32) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ala-asteen käyttöverkoston saneeraus, urakkatarjousten käsittely. Tarjouksen jättäneitä LVI-Palvelu A. Annunen, Korjaamo E. Kuusisto. 33) Viranhaltijapäätös Matti Soronen kj. Asia: Lyhytaikaisen lainan nostaminen Hailuodon OP:sta, euroa. Päätös: Nostan lyhytaikaisen lainan OP:sta, yhteensä euroa. Korko kiinteä 3 % koko aina-ajalle ) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapito. Päätös: T:mi Touhu-Juha (Juha Toppi)hoitaa kaukalon kunnossapitotehtäviä ja Urho Tero latujen kunnossapidon välisenä aikana.

16 16 KUNNANJOHTAJA MATTI SOROSEN VUOSILOMA Khall 8 Kunnanjohtaja Matti Sorosella on pitämättä vuosilomaa 6 päivää lomanmääräytymiskaudelta ( kts khall 232/2006) Hän pyytää lomaa ajalle Kunnanhallituksen pj:n päätösesitys: Myönnetään loma pyydetylle päivälle. Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite nro 4.

17 17 MUUT ASIAT Khall 9 - päätti kokoontua seuraavan kerran kävi läpi talousarvion toteutuman ajalle Todettiin, että taloudellinen tilanne on huono ja toteutuma annetaan tiedoksi lautakunnille sekä valtuustolle. joutuu pyytämään valtuustolta ylitysoikeutta tilinhoitovuodelle 2005, koska se ei pysy valtuuston asettamassa vuosikatetavoitteessa. Syy on arvioitua huonompi verotulokehitys kunnallisveron tuotossa. -Käytiin läpi Marjaniemihankkeen nykytilanne. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/06. Kokousaika: Maanantai 29.5.2006 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/06. Kokousaika: Maanantai 29.5.2006 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/06 Kokousaika: Maanantai 29.5.2006 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Liite 1-4 Kunnan Arava-vuokra-asuntojen vuokrien korottaminen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot