KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1/06 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 Liite 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 4 Liite 2 Kunnansihteerin vaali 5 Liite 3 Satu Säynäjäkankaan eronpyyntö luottamustoimista 6 Edesmenneen Jorma Kurikan hoitamien luottamustoimien täyttäminen 7 Susanna Paulamäen eronpyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä 8 Otto-oikeuden käyttäminen 9 Liite 4 Oulun eteläisten kuntien palveluyhteistyö 10 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon torstaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 2 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKE Khall 229 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kunnilta kannanottoa Kunta- ja ( ) palvelurakenneuudistuksen 1 vaiheeseen eli siihen, mitä tehtäviä esitetään siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Asiaa on käsitelty seudullisesti seutuvaltuustossa (liite), josta se on edelleen palautunut seutuhallitukselle, joka käsittelee sitä Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy seudulliset linjaukset ja esittää lisäksi omana kannanottona seuraavaa: 1. Kunnan tehtävistä tulisi siirtää valtiolle erikoissairaanhoidon kalliit hoidot (> ) ja vaikeavammaisten laitoshoito eli ne palvelut, jotka muodostavat pienelle saaristokunnalle kohtuuttoman ja pitkäkestoisen vaikutuksen. Nämä tehtäväalueet soveltuvat paremmin valtion hoidettavaksi, koska kunnalla ei ole mahdollista vaikuttaa omalla päätöksenteollaan palvelujen järjestämiseen. Lisäksi valtion tulisi vastata täysimääräisesti yliopistollisten sairaaloiden koulutuskustannuksista. Valtiolle tulisi siirtää sellaiset tehtävät, joissa kunnalla ei ole itsenäistä harkintavaltaa (holhoustoimi, kuluttaja- ja velkaneuvonta, kunnallisen toimeentulotuen normitettu osuus, elatustuki, lasten kotihoidontuki jne), vaan kunta hoitaa tehtäviä valtion toimeksiannosta. Tehtävien siirto kunnalta valtiolle tulee suorittaa, eikä siihen vaikuta missä muodossa kunta- ja palvelurakenneuudistus toteutuu. Erikoissairaanhoidossa riittävän suuri väestöpohja antaisi mahdollisuuden järjestää tehtävät kuntien toimesta esim. aluekunta- tai piirimallin avulla. 2. Palo- ja pelastustoimi on yleistä turvallisuuteen liittyvää toimintaa, jonka siirtäminen kunnalta valtiolle on perusteltua. Siirtäminen ei saisi vaikeuttaa vapaaehtoistoimintaa eikä aiheuttaa kansalaisten turvallisuuden heikkenemistä harvaanasutuilla alueilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 10. Khall 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt vastauksia liitteenä olevan materiaalin kysymyksiin 2 5 tammikuun 2006 loppuun mennessä. Oulun seutuhallitus on linjannut kokouksessaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta Oulun seudun näkökulmasta. Lausunto liitteenä. Saaristoasianneuvottelukunta on linjannut myös uudistusta saaristokuntien näkökulmasta. Muistio on liitteenä. Päätösehdotus: Hailuodon kunta lausuu seuraavaa: Kysymys 2. Kunta ja palvelurakenteen kannalta keskeiset alueen erityispiirteet: 2.1. Hailuodon kunta on rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta poikkeuksellinen

3 toimija Oulun seudulla. Pieni väestömäärä ja saaristokunnan asema on vaikuttanut oleellisesti tunnuslukuihin. 3 Hailuodon ikärakenne on ollut jo pitemmän aikaa poikkeava Oulun seudulla siten, että yli 65-vuotiaiden määrä on ollut keskiarvoa korkeampi. Viimeiset kymmenen vuotta ikärakenne on ollut stabiili eli yli 65-vuotiaiden määrä on noin 22 %. Kunnan rakenteellisena ongelmana on alhainen syntyvyys ja näin ollen väestön luonnollinen vähenemä on keskimäärin vuosittain noin %. Väestön luonnollisen vähenemän on paikannut kuitenkin nettomuuttovoitto, joka on keskimäärin ollut vuosittain %. Näin ollen väestön kokonaiskehitys on ollut stabiili. Oulun seudun väestönkasvun seurauksena kunta voi edelleenkin lähteä siitä, että asukasmäärä säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Saavutettavuuden näkökulmasta Hailuoto on poikkeava, jonka tulee näkyä myöskin palveluvarustuksessa. Matka-aika seudun keskukseen eli Ouluun on selvästi suurin muihin seudun kuntiin verrattuna. Henkilöstön eläköitymisen ja uuden henkilöstön rekrytoimisessä ei pääsääntöisesti nähdä olevan ongelmia, vaikkakin joillakin erityisalueilla ja tehtävissä saattaa olla vaikeuksia henkilöstön rekrytoimisessa. Suuremmaksi ongelmaksi nousee tehtävien mitoitus henkilöstöä rekrytoitaessa. Tietyt erityistehtävät tällä väestömäärällä edellyttäisivät esim. 0.2 htv, jotta tehtävä hoidettaisiin kustannustehokkaasti. Tällaisiin mitoituksiin on hankala löytää osaavaa henkilöstöä Yhteistyöhankkeet ja sopimukset on esitelty liitteenä olevassa Oulun seudun seutuhallituksen antamassa lausunnossa. Kysymys 3. Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen eri vaihtoehtojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveystoimi Seudullisten sosiaali- ja terveyspalveluiden TITUS- hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Lähtökohdaksi on valittu tilaaja-tuottajamalli seudullisena toimintatapana. TITUS-hankkeen tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke toteutetaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueilla: päivähoidossa, terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, sosiaalityössä ja erityispalveluissa. Tavoitteena on kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeeseen kuuluu myös johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen aikana kehitetään seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologiaohjelma perustaksi

4 4 jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen tavoitteena on lopulta osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Tähän saakka käytännön toiminnoissa Hailuoto on tukeutunut jo nykyisellään pitkään eri toimijoiden (yksityiset ja julkiset) tarjontaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Strategisen linjauksen mukaisesti osa palveluista tulee jatkossakin tuottaa ns. lähipalveluina. Näitä ovat esim. vanhusten palveluasuminen ja lasten päivähoito ja perusterveydenhoito. Perusterveydenhuollon ( erityisesti terveyskeskuksen ) toiminta tulisi olla järjestämisvastuultaan nykyistä laaja-alaisempaa. Erityisesti erikoissairaanhoidon ja erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa Hailuoto on liian pieni ja haavoittuvainen. Tällöin esim. piirimalli toimisi nykyistä mallia huomattavasti paremmin ja kustannustehokkaammin. Esim. lääkärien saatavuuden vuoksi kunnat ovat joutuneet sellaisiin selkä- seinää vasten tilanteisiin, joissa kustannusmielessä ei ole ollut mitään tolkkua. Samoin tarvittava ATK- ja ohjelmien hankinta ja - ylläpito muodostavat kohtuuttoman kustannuksen asukasta kohden. Opetus- ja kulttuuritoimi 3.7. Opetus tulee järjestää kuntakohtaisesti. Hailuodon maantieteellinen asema mahdollistaa teoreettisesti vuosiluokkien 7-9 opetuksen muutenkin kuin omana toimintona, mutta nykyinen opetustoimen rahoitusjärjestelmä ei mahdollista seudullista yhteistyötä (omarahoitusosuus / laskennalliset kustannukset opetustoimen valtionsuusjärjestelmässä) Opetustoimessa pienen luokkakoon ja pitkien välimatkojen vuoksi syntyy tilanne, että opetuksen kustannus per oppilas nousee korkeaksi. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei tunnista sitä riittävästi Lukiokoulutus- ja toisen asteen ammatillinen koulutus Lukio koulutus tulee järjestää alueellisesti ja tulevaisuudessa opetusta tulisi saada myös etäopetuksena muualta omaan kuntaan (esim. ns. Tyrnävän mallin mukaan) Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Peruspalvelut tulisi saada omasta kunnasta, mutta alueellinen yhteistoiminta tullenee lisääntymään nykyisestään. Pienessä kunnassa näissäkin palveluissa ongelmana mitoitukset kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tekninen toimi, elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopoliittista yhteistyötä on tehty Ouluseutu yrityspalvelujen kanssa. Elinkeinopolitiikan toteuttamisessa tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja roolien selkeyttämistä muiden toimijoiden suhteen ja välillä ( työvoimaviranomaiset, Te-keskus jne.) Itsenäinen kunta on kuitenkin viime kädessä paras vastaamaan esim. yleisestä kunnan kehittämisestä ja kykenee tunnistamaan parhaiten tarvittavat

5 kehittämishaasteet tulevaisuudessa. Tässä työssä se tarvitsee suuremman verkoston ja monipuoliset rahoituslähteet toimintojen kehittämiseksi. 5 Teknisissä palveluissa seudullisesti voidaan hoitaa eri tehtäväalueet, mutta tuotetut palvelut tulee olla kustannustehokkaita. Näissäkin kysymyksissä saaren erityisasema tulee miettiä tarkasti. Tuotantotavat Tilaaja-tuottaja malli voidaan ottaa seudullisesti käyttöön, mikäli on riittävän suuret palvelualueet ja palvelumarkkinat, jolloin voidaan taata yksittäisten suoritteiden laatu ja kustannustehokkuus Kokemus on osoittanut, että eri malleissa (esim.isäntäkuntamallissa) pitäydytään herkästi joko olemassa olevissa rakenteissa tai ainakin kustannuksissa. Lisäksi tulevat uudesta toiminnasta aiheutuvat aloituskustannukset. Uudet mallit tulee rakentaa tuotteistamisen periaatteelle ja maksut määräytyä todellisen palvelun käytön periaatteella tai asukaslukuperusteisesti Piirimallissa rahoitus tulee kerätä alueellisesti (esim. asukaslukupohjaisesti) ja toimintaa ohjata vaaleissa valitun ja kasvotetun organisaation kautta Toimintaa tulee ensisijaisesti kehittää erimuotoisen yhteistyön kautta hyödyntämällä uutta teknologiaa. Erityisesti tulee panostaa myös ennaltaehkäiseviin ja tulevaisuuden kustannuksia hillitseviin toimenpiteisiin. Hallinta ja ohjaus, kunnallinen demokratia Nykymuotoinen itsenäinen kunta ja sen ohjausjärjestelmä takaa kansanvallan toteutumisen parhaiten. Luottamushenkilöresurssi on myös vahva ja edullinen voima pienen kuntayksikön toiminnassa. 4. Kunta- ja muut aluejaot 4.1. Nykyinen kuntarakenne mahdollistaa yhtä tehokkaat ja taloudelliset palvelutuotantorakenteet, mikäli esim. TITUS hanke Oulun seudulla saadaan realisoitua tosiasiaksi. Edellyttää vahvaa luottamuspääomaa eri seudun kuntien päättäjiltä ja onnistumista organisoitumisessa. Tehokkaan ja taloudellisen seudullisen palvelutuotantojärjestelmän kautta kuntarajat voivat käydä tarpeettomiksi. Ensin pitää syntyä näyttö laajemman palvelutuotantojärjestelmän vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta Piirimallin avulla voitaisiin toteuttaa sellaiset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, joihin kunta ei tosiasiallisesti voi vaikuttaa, vaan toimii pelkästään laskujen hyväksyjinä ja maksajina. Tällä järjestelmällä voitaisiin luoda vakautta palvelutuotantojärjestelmään.

6 6 Yhteenveto: Hailuodon kunta korostaa saaristoasian neuvottelukunnan muistion mukaisesti sitä, että saaristolain hengen mukaisesti itsenäinen kunta on paras turvaamaan saariston myönteisen kehityksen ja asumisen edellytykset. Tällöin valtion on turvattava riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi. Kunta pyrkii kaikin mahdollisin keinoin olemaan mukana suuremmissa palvelujen tuottamisjärjestelmissä ja sitä kautta lisäämään palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 7 KUNNANSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN / KUNNANSIHTEERIN VAALI Khall 161 Elinkeinoasiamies Kalevi Klapuri on kunnanhallituksen päätöksen ( 135 ( ) ) perusteella jäämässä eläkkeelle siten, että käytännössä hänen työskentelynsä loppuu vuoden 2005 lopussa. Varmistaakseen keskushallinnon vahvan palvelukyvyn, Hailuodon kunta tarvitsee vahvaa osaamista tehtävistä suoriutumiseksi. K.valt. 60 Päätös: (7.9.05) Hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusosasto huolehtii yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnosta, tiedottamista, elinkeinojen edistämistä yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalvelujen kanssa sekä vuokra-asuntoasioista. Keskusosasto huolehtii myös kunnan organisaation sisäisestä toiminnasta ja muiden osastojen toiminnan tukemisesta: arkistoinnista, julkisesta kuuluttamisesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta ja maksatuksesta, postin lähettämisestä ja vastaanotosta, puhelinvaihde- ja neuvontapalveluista sekä tietotekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Kunnansihteerin asema olisi toimia keskusosaston palveluvastaavana ja vastata välittömänä esimiehenä sen toiminnasta. Kunnansihteeri kuuluu kunnan johtoryhmään ja hänen tehtävänään on myös toimia kunnanjohtajan sijaisena. Tehtäviin kuuluvat myös palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävät sekä henkilöstötoimikunnan sihteerin tehtävä. Asioiden valmistelu yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä päätösten täytäntöönpano on kunnansihteerin keskeistä toimintaa. Tarkempi tehtäväkuvaus tulee laatia viran täyttämisen jälkeen sekä sopia työnjaosta kunnanjohtajan kanssa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että Hailuodon kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka alkaen Viran täyttämisestä vastaa kunnanhallitus. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnon,- talouden ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arvostamme vahvaa talousasioiden osaamista, yhteistyövalmiuksia ja päätöksentekokykyä sekä rautaista asennetta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaisi julistamaan viran haettavaksi ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Virka asetetaan haettavaksi Kuntalehdessä ja sanomalehti Kalevassa.

8 8 Khall Päätösehdotus: ( ) Annetaan kokouksessa. Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti päätösehdotuksena, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja valmistelevat hakuilmoituksen. Valintahaastatteluun voivat osallistua kaikki halukkaat kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, samalla päätettiin poistaa kelpoisuusehdoista maininta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Khall 2 Kunnansihteerin virkaan oli kaikkiaan 21 hakijaa (liite yhteenveto hakijoista). Heistä haastatteluun pyydettiin 5 hakijaa (liitteenä muistio) eli Anne Toppari, Tiina Veijola, Hannu Haapala, Kyllikki Haanpää ja Martti Hänninen Haastattelut järjestetään ja Haastatteluun osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus: Todetaan, että haastateltavista Martti Hänninen on pyytänyt vaihtaa haastatteluaikaa perjantaille 27.tammikuuta. Perusteluna sairausloma. Päätös: Valintaan palataan kokouksessa. Liite nro 2.

9 9 SATU SÄYNÄJÄKANKAAN EROPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ MUISTA LUOTTAMUSTOIMISTA Khall 3 Kunnanvaltuuston jäsen Satu Säynäjäkangas on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä muista luottamustehtävistä. Perusteluna paikkakunnalta poismuutto. Liite. Kokoomuksen valtuustoryhmä on toimittanut Satu Säynäjäkankaan eropyynnön seurauksena esitykset valittaviksi luottamushenkilöiksi vapautuville paikoille (uudet esitykset merkitty tummennetulla fontilla). Liite. Päätösehdotus: kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) se myöntää eron Satu Säynäjäkankaalle valtuuston jäsenyydestä 2) kutsuu varavaltuutettu Hannu Viitaluoman varsinaiseksi valtuuston jäseneksi. 3) valitsee kunnanhallitukseen jäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuodeksi ) valitsee perusturvalautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee tekniseen lautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee Teppolan kuntayhtymän valtuustoon varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

10 10 EDESMENNEEN JORMA KURIKAN HOITAMIEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN Khall 4 Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varavaltuutettu Jorma Kurikka on poissa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että 1) se valitsee perusturvalautakuntaan jäsenen Jorma Kurikan sijaan 2) se valitsee perusturvalautakuntaan puheenjohtajan 3) se valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Jorma Kurikan sijaan 4) se valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen Jorma Kurikan sijaan. Samalla kunnanhallituksen tulee valita museotoimikuntaan varajäsen Jorma Kurikan tilalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. valitsi museotoimikunnan varajäseneksi Risto Holtinkosken.

11 11 VALTUUTETTU SUSANNA PAULAMÄKI ON PYYTÄNYT EROA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Khall 4 Valtuutettu Susanna Paulamäki on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut pyytävänsä eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Perusteluna lisääntyvät muut luottamustoimet. esittää valtuustolle, että se 1) myöntää eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä Susanna Paulamäelle. 2) valitsee tekniseen lautakuntaa jäsenen hänen tilalleen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

12 12 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall 5 Kunnanjohtaja on tehnyt ilmoitusasioissa näkyvät viranhaltijapäätökset. Perusturvalautakunta on kokoontunut Sivistyslautakunta on kokoontunut Kunnanjohtaja on tehnyt kolme viranhaltijapäätöstä Päätösehdotus: käy päätökset läpi ja toteaa, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 OULUN ETELÄISTEN KUNTIEN PALVELUYHTEISTYÖ Khall 6 Oulun seudun eteläiset kunnat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulunsalo ja Tyrnävä ovat tehneet yhteistyötä, joka on viimeaikoina ollut laajempaa sosiaali- ja terveystoimen sektorilla. Yritystaito Oy:n johdolla on syksyllä 2005 viritelty myös laajempaa yhteistyötä koko kuntaorganisaation tasolla. Alueen kunnanjohtajat, kunnanhallitukset ja kuntien johtoryhmät ovat kokoontuneet asian tiimoilta. Viimeinen palaveri oli Kempeleessä , jossa kuntien johtoryhmät Limingan kunnan johtoryhmää lukuun ottamatta miettivät yhdessä palveluyhteistyön hahmottamista. Esityslistan liitteenä on johtoryhmien palaverissa tuotettua materiaalia. Päätösehdotus: antaa kunnanjohtajalle ohjeita jatkotyöskentelyyn. Päätös: antoi ohjeet jatkotyöskentelyyn. Liite nro 6.

14 14 ILMOITUSASIAT K.hall. 7 1) Kemikaalineuvottelukunta : Kansainväliset kemikaalisopimukset Suomessa. 2) Pohjois-Suomen sosiaalialan toimintaohjelma ) Oulun seudun seutuhallitus pöytäkirja ) Kuntaliitto: Pienten kuntien neuvottelukunta tiedote 2/05 5) Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Sairaanhoitopiirin laatupalkintokilpailu ) Hätäkeskuslaitoksen toimintaohje sosiaalitoimille. 9) Sisäasiainministeriö: Päätös kokeiluseudun uuden sopimuksen vahvistamisesta ) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja ) Tiehallinto: Päätös maantien 816 kevyen liikenteen väylä välillä Ailasto-Sauvola, Hailuoto. 12) Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä kuntayhtymän hallitus:pöytäkirja ) Nouseva rannikkoseutu ry:n kehittämisohjelma ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän: Toimintataloussuunnitelma vuosille ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja Pramila Raimo, Luovutuksen saaja: Lepistö Matti. 16) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Hanni Kalevi jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat: Hanni Ritva, Hanni Jussi, Hanni Pekka, Hanni Antti, Hanni Eero, Saarela Laura, Ärölä Annina, Ervasti Marlena, Hiltunen Kaariana, Typpö Kirsti ja Hanni Matti. Luovutuksen saajat: Järvelä Väinö ja Järvelä Sirkka. 17) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Iljana Markku ja Iljana Raija, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 18) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Kartimo Aaro ja Kartimo Anni, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 19) Valtionosuus/Rahoitussovellus 2006 Opetus- ja kulttuuritoimi 20) Viranhaltijapäätös: Metsätähti-nimisen tilan kiinnittäminen (kt ) Martti ja Beate Piiraiselle. 21) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Lastenpsykiatrian alueellinen koulutuspäivä; Turvaistava aikuisuus. 22) Sosiaali -ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma Tampereella. 23) Oulun kaupunki Oulunseudun yrityspalvelukeskuksen johtokunnan kokous ) Työnvälitystilasto, kuukausikertomus marraskuu ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Lepistö Pekka, Lepistö Matti, Lepistö Eino, Lepistö Eero, Lepistö Pentti, Lepistö Veikko ja Lepistö Martti. Luovutuksen saaja: Suomen Valtio. 26) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Lempinen Liisa, Lempinen Hannu. 27) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Kurikka Aira, Kurikka Ari. 28) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saajat: Tönkyrä Yrjö, Tönkyrä Martta. 29) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Haapala Sauli, Luovutuksen saaja: Suomen valtio. 30) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saaja: Hailuodon kunta. 31) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Loukkola Anne, Loukkola Jukka.

15 15 32) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ala-asteen käyttöverkoston saneeraus, urakkatarjousten käsittely. Tarjouksen jättäneitä LVI-Palvelu A. Annunen, Korjaamo E. Kuusisto. 33) Viranhaltijapäätös Matti Soronen kj. Asia: Lyhytaikaisen lainan nostaminen Hailuodon OP:sta, euroa. Päätös: Nostan lyhytaikaisen lainan OP:sta, yhteensä euroa. Korko kiinteä 3 % koko aina-ajalle ) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapito. Päätös: T:mi Touhu-Juha (Juha Toppi)hoitaa kaukalon kunnossapitotehtäviä ja Urho Tero latujen kunnossapidon välisenä aikana.

16 16 KUNNANJOHTAJA MATTI SOROSEN VUOSILOMA Khall 8 Kunnanjohtaja Matti Sorosella on pitämättä vuosilomaa 6 päivää lomanmääräytymiskaudelta ( kts khall 232/2006) Hän pyytää lomaa ajalle Kunnanhallituksen pj:n päätösesitys: Myönnetään loma pyydetylle päivälle. Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite nro 4.

17 17 MUUT ASIAT Khall 9 - päätti kokoontua seuraavan kerran kävi läpi talousarvion toteutuman ajalle Todettiin, että taloudellinen tilanne on huono ja toteutuma annetaan tiedoksi lautakunnille sekä valtuustolle. joutuu pyytämään valtuustolta ylitysoikeutta tilinhoitovuodelle 2005, koska se ei pysy valtuuston asettamassa vuosikatetavoitteessa. Syy on arvioitua huonompi verotulokehitys kunnallisveron tuotossa. -Käytiin läpi Marjaniemihankkeen nykytilanne. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.04.2015 klo 17.00 18.33 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 0307. Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 0307. Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 0307 Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 11.4.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 10/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. liite 1 6. liite 2 7. liite 3 8.. Kokouksen

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen 50 Kokousaika Tiistaina 10.4.2012 klo 18.00-18.25 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. [Kirjoita teksti] RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 28.2.2013 kello 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22

Lisätiedot