KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1/06 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 Liite 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 4 Liite 2 Kunnansihteerin vaali 5 Liite 3 Satu Säynäjäkankaan eronpyyntö luottamustoimista 6 Edesmenneen Jorma Kurikan hoitamien luottamustoimien täyttäminen 7 Susanna Paulamäen eronpyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä 8 Otto-oikeuden käyttäminen 9 Liite 4 Oulun eteläisten kuntien palveluyhteistyö 10 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon torstaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 2 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKE Khall 229 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kunnilta kannanottoa Kunta- ja ( ) palvelurakenneuudistuksen 1 vaiheeseen eli siihen, mitä tehtäviä esitetään siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Asiaa on käsitelty seudullisesti seutuvaltuustossa (liite), josta se on edelleen palautunut seutuhallitukselle, joka käsittelee sitä Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy seudulliset linjaukset ja esittää lisäksi omana kannanottona seuraavaa: 1. Kunnan tehtävistä tulisi siirtää valtiolle erikoissairaanhoidon kalliit hoidot (> ) ja vaikeavammaisten laitoshoito eli ne palvelut, jotka muodostavat pienelle saaristokunnalle kohtuuttoman ja pitkäkestoisen vaikutuksen. Nämä tehtäväalueet soveltuvat paremmin valtion hoidettavaksi, koska kunnalla ei ole mahdollista vaikuttaa omalla päätöksenteollaan palvelujen järjestämiseen. Lisäksi valtion tulisi vastata täysimääräisesti yliopistollisten sairaaloiden koulutuskustannuksista. Valtiolle tulisi siirtää sellaiset tehtävät, joissa kunnalla ei ole itsenäistä harkintavaltaa (holhoustoimi, kuluttaja- ja velkaneuvonta, kunnallisen toimeentulotuen normitettu osuus, elatustuki, lasten kotihoidontuki jne), vaan kunta hoitaa tehtäviä valtion toimeksiannosta. Tehtävien siirto kunnalta valtiolle tulee suorittaa, eikä siihen vaikuta missä muodossa kunta- ja palvelurakenneuudistus toteutuu. Erikoissairaanhoidossa riittävän suuri väestöpohja antaisi mahdollisuuden järjestää tehtävät kuntien toimesta esim. aluekunta- tai piirimallin avulla. 2. Palo- ja pelastustoimi on yleistä turvallisuuteen liittyvää toimintaa, jonka siirtäminen kunnalta valtiolle on perusteltua. Siirtäminen ei saisi vaikeuttaa vapaaehtoistoimintaa eikä aiheuttaa kansalaisten turvallisuuden heikkenemistä harvaanasutuilla alueilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 10. Khall 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt vastauksia liitteenä olevan materiaalin kysymyksiin 2 5 tammikuun 2006 loppuun mennessä. Oulun seutuhallitus on linjannut kokouksessaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta Oulun seudun näkökulmasta. Lausunto liitteenä. Saaristoasianneuvottelukunta on linjannut myös uudistusta saaristokuntien näkökulmasta. Muistio on liitteenä. Päätösehdotus: Hailuodon kunta lausuu seuraavaa: Kysymys 2. Kunta ja palvelurakenteen kannalta keskeiset alueen erityispiirteet: 2.1. Hailuodon kunta on rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta poikkeuksellinen

3 toimija Oulun seudulla. Pieni väestömäärä ja saaristokunnan asema on vaikuttanut oleellisesti tunnuslukuihin. 3 Hailuodon ikärakenne on ollut jo pitemmän aikaa poikkeava Oulun seudulla siten, että yli 65-vuotiaiden määrä on ollut keskiarvoa korkeampi. Viimeiset kymmenen vuotta ikärakenne on ollut stabiili eli yli 65-vuotiaiden määrä on noin 22 %. Kunnan rakenteellisena ongelmana on alhainen syntyvyys ja näin ollen väestön luonnollinen vähenemä on keskimäärin vuosittain noin %. Väestön luonnollisen vähenemän on paikannut kuitenkin nettomuuttovoitto, joka on keskimäärin ollut vuosittain %. Näin ollen väestön kokonaiskehitys on ollut stabiili. Oulun seudun väestönkasvun seurauksena kunta voi edelleenkin lähteä siitä, että asukasmäärä säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Saavutettavuuden näkökulmasta Hailuoto on poikkeava, jonka tulee näkyä myöskin palveluvarustuksessa. Matka-aika seudun keskukseen eli Ouluun on selvästi suurin muihin seudun kuntiin verrattuna. Henkilöstön eläköitymisen ja uuden henkilöstön rekrytoimisessä ei pääsääntöisesti nähdä olevan ongelmia, vaikkakin joillakin erityisalueilla ja tehtävissä saattaa olla vaikeuksia henkilöstön rekrytoimisessa. Suuremmaksi ongelmaksi nousee tehtävien mitoitus henkilöstöä rekrytoitaessa. Tietyt erityistehtävät tällä väestömäärällä edellyttäisivät esim. 0.2 htv, jotta tehtävä hoidettaisiin kustannustehokkaasti. Tällaisiin mitoituksiin on hankala löytää osaavaa henkilöstöä Yhteistyöhankkeet ja sopimukset on esitelty liitteenä olevassa Oulun seudun seutuhallituksen antamassa lausunnossa. Kysymys 3. Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen eri vaihtoehtojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveystoimi Seudullisten sosiaali- ja terveyspalveluiden TITUS- hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Lähtökohdaksi on valittu tilaaja-tuottajamalli seudullisena toimintatapana. TITUS-hankkeen tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke toteutetaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueilla: päivähoidossa, terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, sosiaalityössä ja erityispalveluissa. Tavoitteena on kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeeseen kuuluu myös johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen aikana kehitetään seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologiaohjelma perustaksi

4 4 jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen tavoitteena on lopulta osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Tähän saakka käytännön toiminnoissa Hailuoto on tukeutunut jo nykyisellään pitkään eri toimijoiden (yksityiset ja julkiset) tarjontaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Strategisen linjauksen mukaisesti osa palveluista tulee jatkossakin tuottaa ns. lähipalveluina. Näitä ovat esim. vanhusten palveluasuminen ja lasten päivähoito ja perusterveydenhoito. Perusterveydenhuollon ( erityisesti terveyskeskuksen ) toiminta tulisi olla järjestämisvastuultaan nykyistä laaja-alaisempaa. Erityisesti erikoissairaanhoidon ja erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa Hailuoto on liian pieni ja haavoittuvainen. Tällöin esim. piirimalli toimisi nykyistä mallia huomattavasti paremmin ja kustannustehokkaammin. Esim. lääkärien saatavuuden vuoksi kunnat ovat joutuneet sellaisiin selkä- seinää vasten tilanteisiin, joissa kustannusmielessä ei ole ollut mitään tolkkua. Samoin tarvittava ATK- ja ohjelmien hankinta ja - ylläpito muodostavat kohtuuttoman kustannuksen asukasta kohden. Opetus- ja kulttuuritoimi 3.7. Opetus tulee järjestää kuntakohtaisesti. Hailuodon maantieteellinen asema mahdollistaa teoreettisesti vuosiluokkien 7-9 opetuksen muutenkin kuin omana toimintona, mutta nykyinen opetustoimen rahoitusjärjestelmä ei mahdollista seudullista yhteistyötä (omarahoitusosuus / laskennalliset kustannukset opetustoimen valtionsuusjärjestelmässä) Opetustoimessa pienen luokkakoon ja pitkien välimatkojen vuoksi syntyy tilanne, että opetuksen kustannus per oppilas nousee korkeaksi. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei tunnista sitä riittävästi Lukiokoulutus- ja toisen asteen ammatillinen koulutus Lukio koulutus tulee järjestää alueellisesti ja tulevaisuudessa opetusta tulisi saada myös etäopetuksena muualta omaan kuntaan (esim. ns. Tyrnävän mallin mukaan) Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Peruspalvelut tulisi saada omasta kunnasta, mutta alueellinen yhteistoiminta tullenee lisääntymään nykyisestään. Pienessä kunnassa näissäkin palveluissa ongelmana mitoitukset kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tekninen toimi, elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopoliittista yhteistyötä on tehty Ouluseutu yrityspalvelujen kanssa. Elinkeinopolitiikan toteuttamisessa tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja roolien selkeyttämistä muiden toimijoiden suhteen ja välillä ( työvoimaviranomaiset, Te-keskus jne.) Itsenäinen kunta on kuitenkin viime kädessä paras vastaamaan esim. yleisestä kunnan kehittämisestä ja kykenee tunnistamaan parhaiten tarvittavat

5 kehittämishaasteet tulevaisuudessa. Tässä työssä se tarvitsee suuremman verkoston ja monipuoliset rahoituslähteet toimintojen kehittämiseksi. 5 Teknisissä palveluissa seudullisesti voidaan hoitaa eri tehtäväalueet, mutta tuotetut palvelut tulee olla kustannustehokkaita. Näissäkin kysymyksissä saaren erityisasema tulee miettiä tarkasti. Tuotantotavat Tilaaja-tuottaja malli voidaan ottaa seudullisesti käyttöön, mikäli on riittävän suuret palvelualueet ja palvelumarkkinat, jolloin voidaan taata yksittäisten suoritteiden laatu ja kustannustehokkuus Kokemus on osoittanut, että eri malleissa (esim.isäntäkuntamallissa) pitäydytään herkästi joko olemassa olevissa rakenteissa tai ainakin kustannuksissa. Lisäksi tulevat uudesta toiminnasta aiheutuvat aloituskustannukset. Uudet mallit tulee rakentaa tuotteistamisen periaatteelle ja maksut määräytyä todellisen palvelun käytön periaatteella tai asukaslukuperusteisesti Piirimallissa rahoitus tulee kerätä alueellisesti (esim. asukaslukupohjaisesti) ja toimintaa ohjata vaaleissa valitun ja kasvotetun organisaation kautta Toimintaa tulee ensisijaisesti kehittää erimuotoisen yhteistyön kautta hyödyntämällä uutta teknologiaa. Erityisesti tulee panostaa myös ennaltaehkäiseviin ja tulevaisuuden kustannuksia hillitseviin toimenpiteisiin. Hallinta ja ohjaus, kunnallinen demokratia Nykymuotoinen itsenäinen kunta ja sen ohjausjärjestelmä takaa kansanvallan toteutumisen parhaiten. Luottamushenkilöresurssi on myös vahva ja edullinen voima pienen kuntayksikön toiminnassa. 4. Kunta- ja muut aluejaot 4.1. Nykyinen kuntarakenne mahdollistaa yhtä tehokkaat ja taloudelliset palvelutuotantorakenteet, mikäli esim. TITUS hanke Oulun seudulla saadaan realisoitua tosiasiaksi. Edellyttää vahvaa luottamuspääomaa eri seudun kuntien päättäjiltä ja onnistumista organisoitumisessa. Tehokkaan ja taloudellisen seudullisen palvelutuotantojärjestelmän kautta kuntarajat voivat käydä tarpeettomiksi. Ensin pitää syntyä näyttö laajemman palvelutuotantojärjestelmän vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta Piirimallin avulla voitaisiin toteuttaa sellaiset sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, joihin kunta ei tosiasiallisesti voi vaikuttaa, vaan toimii pelkästään laskujen hyväksyjinä ja maksajina. Tällä järjestelmällä voitaisiin luoda vakautta palvelutuotantojärjestelmään.

6 6 Yhteenveto: Hailuodon kunta korostaa saaristoasian neuvottelukunnan muistion mukaisesti sitä, että saaristolain hengen mukaisesti itsenäinen kunta on paras turvaamaan saariston myönteisen kehityksen ja asumisen edellytykset. Tällöin valtion on turvattava riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi. Kunta pyrkii kaikin mahdollisin keinoin olemaan mukana suuremmissa palvelujen tuottamisjärjestelmissä ja sitä kautta lisäämään palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 7 KUNNANSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN / KUNNANSIHTEERIN VAALI Khall 161 Elinkeinoasiamies Kalevi Klapuri on kunnanhallituksen päätöksen ( 135 ( ) ) perusteella jäämässä eläkkeelle siten, että käytännössä hänen työskentelynsä loppuu vuoden 2005 lopussa. Varmistaakseen keskushallinnon vahvan palvelukyvyn, Hailuodon kunta tarvitsee vahvaa osaamista tehtävistä suoriutumiseksi. K.valt. 60 Päätös: (7.9.05) Hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusosasto huolehtii yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnosta, tiedottamista, elinkeinojen edistämistä yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalvelujen kanssa sekä vuokra-asuntoasioista. Keskusosasto huolehtii myös kunnan organisaation sisäisestä toiminnasta ja muiden osastojen toiminnan tukemisesta: arkistoinnista, julkisesta kuuluttamisesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta ja maksatuksesta, postin lähettämisestä ja vastaanotosta, puhelinvaihde- ja neuvontapalveluista sekä tietotekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Kunnansihteerin asema olisi toimia keskusosaston palveluvastaavana ja vastata välittömänä esimiehenä sen toiminnasta. Kunnansihteeri kuuluu kunnan johtoryhmään ja hänen tehtävänään on myös toimia kunnanjohtajan sijaisena. Tehtäviin kuuluvat myös palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävät sekä henkilöstötoimikunnan sihteerin tehtävä. Asioiden valmistelu yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä päätösten täytäntöönpano on kunnansihteerin keskeistä toimintaa. Tarkempi tehtäväkuvaus tulee laatia viran täyttämisen jälkeen sekä sopia työnjaosta kunnanjohtajan kanssa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että Hailuodon kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka alkaen Viran täyttämisestä vastaa kunnanhallitus. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnon,- talouden ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Arvostamme vahvaa talousasioiden osaamista, yhteistyövalmiuksia ja päätöksentekokykyä sekä rautaista asennetta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se oikeuttaisi julistamaan viran haettavaksi ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Virka asetetaan haettavaksi Kuntalehdessä ja sanomalehti Kalevassa.

8 8 Khall Päätösehdotus: ( ) Annetaan kokouksessa. Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti päätösehdotuksena, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja valmistelevat hakuilmoituksen. Valintahaastatteluun voivat osallistua kaikki halukkaat kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, samalla päätettiin poistaa kelpoisuusehdoista maininta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Khall 2 Kunnansihteerin virkaan oli kaikkiaan 21 hakijaa (liite yhteenveto hakijoista). Heistä haastatteluun pyydettiin 5 hakijaa (liitteenä muistio) eli Anne Toppari, Tiina Veijola, Hannu Haapala, Kyllikki Haanpää ja Martti Hänninen Haastattelut järjestetään ja Haastatteluun osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja kunnanhallituksen jäsenet. Päätösehdotus: Todetaan, että haastateltavista Martti Hänninen on pyytänyt vaihtaa haastatteluaikaa perjantaille 27.tammikuuta. Perusteluna sairausloma. Päätös: Valintaan palataan kokouksessa. Liite nro 2.

9 9 SATU SÄYNÄJÄKANKAAN EROPYYNTÖ KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ MUISTA LUOTTAMUSTOIMISTA Khall 3 Kunnanvaltuuston jäsen Satu Säynäjäkangas on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä muista luottamustehtävistä. Perusteluna paikkakunnalta poismuutto. Liite. Kokoomuksen valtuustoryhmä on toimittanut Satu Säynäjäkankaan eropyynnön seurauksena esitykset valittaviksi luottamushenkilöiksi vapautuville paikoille (uudet esitykset merkitty tummennetulla fontilla). Liite. Päätösehdotus: kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) se myöntää eron Satu Säynäjäkankaalle valtuuston jäsenyydestä 2) kutsuu varavaltuutettu Hannu Viitaluoman varsinaiseksi valtuuston jäseneksi. 3) valitsee kunnanhallitukseen jäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuodeksi ) valitsee perusturvalautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee tekniseen lautakuntaan varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille ) valitsee Teppolan kuntayhtymän valtuustoon varajäsenen Satu Säynäjäkankaan tilalle vuosille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

10 10 EDESMENNEEN JORMA KURIKAN HOITAMIEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN Khall 4 Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varavaltuutettu Jorma Kurikka on poissa. Päätösehdotus: esittää valtuustolle, että 1) se valitsee perusturvalautakuntaan jäsenen Jorma Kurikan sijaan 2) se valitsee perusturvalautakuntaan puheenjohtajan 3) se valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Jorma Kurikan sijaan 4) se valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen Jorma Kurikan sijaan. Samalla kunnanhallituksen tulee valita museotoimikuntaan varajäsen Jorma Kurikan tilalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. valitsi museotoimikunnan varajäseneksi Risto Holtinkosken.

11 11 VALTUUTETTU SUSANNA PAULAMÄKI ON PYYTÄNYT EROA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Khall 4 Valtuutettu Susanna Paulamäki on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut pyytävänsä eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Perusteluna lisääntyvät muut luottamustoimet. esittää valtuustolle, että se 1) myöntää eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä Susanna Paulamäelle. 2) valitsee tekniseen lautakuntaa jäsenen hänen tilalleen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

12 12 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall 5 Kunnanjohtaja on tehnyt ilmoitusasioissa näkyvät viranhaltijapäätökset. Perusturvalautakunta on kokoontunut Sivistyslautakunta on kokoontunut Kunnanjohtaja on tehnyt kolme viranhaltijapäätöstä Päätösehdotus: käy päätökset läpi ja toteaa, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 OULUN ETELÄISTEN KUNTIEN PALVELUYHTEISTYÖ Khall 6 Oulun seudun eteläiset kunnat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulunsalo ja Tyrnävä ovat tehneet yhteistyötä, joka on viimeaikoina ollut laajempaa sosiaali- ja terveystoimen sektorilla. Yritystaito Oy:n johdolla on syksyllä 2005 viritelty myös laajempaa yhteistyötä koko kuntaorganisaation tasolla. Alueen kunnanjohtajat, kunnanhallitukset ja kuntien johtoryhmät ovat kokoontuneet asian tiimoilta. Viimeinen palaveri oli Kempeleessä , jossa kuntien johtoryhmät Limingan kunnan johtoryhmää lukuun ottamatta miettivät yhdessä palveluyhteistyön hahmottamista. Esityslistan liitteenä on johtoryhmien palaverissa tuotettua materiaalia. Päätösehdotus: antaa kunnanjohtajalle ohjeita jatkotyöskentelyyn. Päätös: antoi ohjeet jatkotyöskentelyyn. Liite nro 6.

14 14 ILMOITUSASIAT K.hall. 7 1) Kemikaalineuvottelukunta : Kansainväliset kemikaalisopimukset Suomessa. 2) Pohjois-Suomen sosiaalialan toimintaohjelma ) Oulun seudun seutuhallitus pöytäkirja ) Kuntaliitto: Pienten kuntien neuvottelukunta tiedote 2/05 5) Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Sairaanhoitopiirin laatupalkintokilpailu ) Hätäkeskuslaitoksen toimintaohje sosiaalitoimille. 9) Sisäasiainministeriö: Päätös kokeiluseudun uuden sopimuksen vahvistamisesta ) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja ) Tiehallinto: Päätös maantien 816 kevyen liikenteen väylä välillä Ailasto-Sauvola, Hailuoto. 12) Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä kuntayhtymän hallitus:pöytäkirja ) Nouseva rannikkoseutu ry:n kehittämisohjelma ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän: Toimintataloussuunnitelma vuosille ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja Pramila Raimo, Luovutuksen saaja: Lepistö Matti. 16) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Hanni Kalevi jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat: Hanni Ritva, Hanni Jussi, Hanni Pekka, Hanni Antti, Hanni Eero, Saarela Laura, Ärölä Annina, Ervasti Marlena, Hiltunen Kaariana, Typpö Kirsti ja Hanni Matti. Luovutuksen saajat: Järvelä Väinö ja Järvelä Sirkka. 17) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Iljana Markku ja Iljana Raija, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 18) Kiinteistönluovutus: Luovuttajat: Kartimo Aaro ja Kartimo Anni, Luovutuksen saajat: Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 19) Valtionosuus/Rahoitussovellus 2006 Opetus- ja kulttuuritoimi 20) Viranhaltijapäätös: Metsätähti-nimisen tilan kiinnittäminen (kt ) Martti ja Beate Piiraiselle. 21) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Lastenpsykiatrian alueellinen koulutuspäivä; Turvaistava aikuisuus. 22) Sosiaali -ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma Tampereella. 23) Oulun kaupunki Oulunseudun yrityspalvelukeskuksen johtokunnan kokous ) Työnvälitystilasto, kuukausikertomus marraskuu ) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttajat: Lepistö Pekka, Lepistö Matti, Lepistö Eino, Lepistö Eero, Lepistö Pentti, Lepistö Veikko ja Lepistö Martti. Luovutuksen saaja: Suomen Valtio. 26) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Lempinen Liisa, Lempinen Hannu. 27) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Kurikka Aira, Kurikka Ari. 28) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saajat: Tönkyrä Yrjö, Tönkyrä Martta. 29) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Haapala Sauli, Luovutuksen saaja: Suomen valtio. 30) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Lepistö Ahti, Luovutuksen saaja: Hailuodon kunta. 31) Kiinteistönluovutusilmoitus: Luovuttaja: Hailuodon kunta, Luovutuksen saajat: Loukkola Anne, Loukkola Jukka.

15 15 32) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ala-asteen käyttöverkoston saneeraus, urakkatarjousten käsittely. Tarjouksen jättäneitä LVI-Palvelu A. Annunen, Korjaamo E. Kuusisto. 33) Viranhaltijapäätös Matti Soronen kj. Asia: Lyhytaikaisen lainan nostaminen Hailuodon OP:sta, euroa. Päätös: Nostan lyhytaikaisen lainan OP:sta, yhteensä euroa. Korko kiinteä 3 % koko aina-ajalle ) Viranhaltijapäätös Maikkola. Asia: Ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapito. Päätös: T:mi Touhu-Juha (Juha Toppi)hoitaa kaukalon kunnossapitotehtäviä ja Urho Tero latujen kunnossapidon välisenä aikana.

16 16 KUNNANJOHTAJA MATTI SOROSEN VUOSILOMA Khall 8 Kunnanjohtaja Matti Sorosella on pitämättä vuosilomaa 6 päivää lomanmääräytymiskaudelta ( kts khall 232/2006) Hän pyytää lomaa ajalle Kunnanhallituksen pj:n päätösesitys: Myönnetään loma pyydetylle päivälle. Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liite nro 4.

17 17 MUUT ASIAT Khall 9 - päätti kokoontua seuraavan kerran kävi läpi talousarvion toteutuman ajalle Todettiin, että taloudellinen tilanne on huono ja toteutuma annetaan tiedoksi lautakunnille sekä valtuustolle. joutuu pyytämään valtuustolta ylitysoikeutta tilinhoitovuodelle 2005, koska se ei pysy valtuuston asettamassa vuosikatetavoitteessa. Syy on arvioitua huonompi verotulokehitys kunnallisveron tuotossa. -Käytiin läpi Marjaniemihankkeen nykytilanne. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 Kokousaika 1.2.2017 kello 18.00 18.52 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2017 1 Kokousaika 27.2.2017 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi varavaltuutettu Päivi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008 Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

vapaa-ajan lautakunnan varajäsen

vapaa-ajan lautakunnan varajäsen Valtuusto 1 23.01.2017 Laukaan kunnan uusien luottamushenkilöiden valinta ja luottamustoimipaikkojen täyttö kevääksi 2017 eroavien luottamushenkilöiden tilalle 4/00.00.01/2017 Kunnanhallitus 19.12.2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 0307. Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 0307. Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 0307 Kokousaika: Maanantai 19.2.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.04.2015 klo 17.00 18.33 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2014. 06.11.2014 klo 17.00 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2014. 06.11.2014 klo 17.00 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.11.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot