HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko klo Käsiteltävät asiat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 4 Liite 1 Hailuodon kunnan lausunto tiehallinnon lausuntopyyntöön/ esitys seutuhallitukselle/ Seutuhallituksen vastaus/osallistuminen projektinjohtokonsultointiin ja määrärahavaraus kaavoituskustannuksiin Muut asiat Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona klo Kunnanvaltuuston pj Paavo Isola Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Kirjanpitäjä/palkanlaskija Pirjo Laurila

2 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 20 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä jaettu valtuutetuille samana päivänä Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 varsinaista ja 1 varavaltuutettu.

3 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kvalt. 21 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo , joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisamarja Stöckell ja Eino Merilä

4 38 HAILUODON KUNNAN LAUSUNTO TIEHALLINNON LAUSUNTOPYYNTÖÖN/ ESITYS SEUTUHALLITUKSELLE / SEUTUHALLITUKSEN VASTAUS / OSALLISTUMINEN PROJEKTINJOHTOKONSULTOINTIIN JA MÄÄRÄRAHAVARAUS KAAVOITUSKUSTANNUKSIIN K.hall Tiehallinto on pyytänyt Hailuodon kunnalta lausuntoa ( ) Oulunsalo ( ) Hailuoto kiinteä yhteys selvityksestä (liite). Selvityksessä tarkastellaan tienpitäjän kannalta kiinteän yhteyden kannattavuutta suhteessa nykyiseen lauttaliikenteeseen. Selvitys osoittaa, että kiinteän yhteyden vaihtoehtoa kannattaa tutkia ja selvittää tarkemmin sekä valmistautua kaavoituksellisesti myös kiinteän yhteyden mahdollisuuteen. Hailuodon kunnan ja tiehallinnon välisissä neuvotteluissa (liite) tiehallinto on kiirehtinyt kunnan kannanottoa selvitykseen. Tiehallinnon näkemyksen mukaan katto lauttaliikenteen palvelutason suhteen on saavutettu. Lisäksi uhkana on lisälautan vuorojen supistaminen, sekä jäätien vaikutuksen selvittäminen lautan tilaushintaan. Neuvottelussa todettiin, että Tiehallinnon tavoitteena on kilpailuttaa lauttayhteys vuonna 2008 ja sopimus alkaa vuonna Hailuodon lauttayhteys on sellainen, että tarjoajille voitaisiin antaa mahdollisuus tarjota myös kiinteää yhteyttä lautan sijaan ns. elinkaarihankkeena, mikäli hallinnolliset esteet on poistettu. Mahdollisuus tarjota kiinteää yhteyttä edellyttää Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laatimista / muuttamista yhteysvälille osoitetun kaavamerkinnän osalta. Lain voimaisessa Oulun seudun yleiskaavassa on kaavamerkintä Tieliikenteen yhteystarve. Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Edelleen suunnittelusuositus on: Hailuodon kiinteän yhteyden kehittämisedellytykset on tutkittava YVA lain mukaisella menettelyllä. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( /468 ) 2 määrittelee YVA-selvityksen seuraavasti: 1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;

5 39 2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa; 3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä; 4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista; 5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta; 6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettävää viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään; sekä 7) osallistumisella vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa. Hailuodon liikenneyhteyden järjestämiseen vaikuttaa Hailuodon kunnan kannan lisäksi myös Oulun seudun kuntien näkemykset erityisesti kaavoitukseen liittyen. Ympäristöministeriön suullinen kannanotto on ollut se, että kysymys yhteyden järjestämisestä on kaupunkiseudullinen, ei siis vain Hailuodon kunnan ja Oulunsalon kunnan välinen asia. Ympäristöministeriön ensisijainen kanta on ollut se, että kaavoitus tulee hoitaa olemassa olevaa yhteistä yleiskaavaa laajentamalla ja muuttamalla. Vaihtoehtoinen tapa on asia ratkaista kahden kunnan osayleiskaavana, joka tulee kuitenkin tehdä Oulunsalon ja Hailuodon yhteisenä yleiskaavana. Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan kaavasuunnittelu ja YVA on syytä käynnistää samanaikaisesti ja sovittaa myöhemmätkin ajoitukset ainakin osallistumisten osalta yhteen. Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä YVA- lain mukaisessa laajuudessa. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja

6 40 kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen. 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 4. Merkittiin pöytäkirjaan Riitta Hassin muutosesitys päätösehdotuksen kohtaan 2, jossa sanamuoto kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla korvattaisiin sanamuodolla eri kulkuyhteysvaihtoehdot huomioon ottavalla tavalla. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä saapuu kunnanvaltuustoon esittelemään asiaa. Tiedoksi: Tiejohtaja Erkki Myllylä, Oulun seudun seutuhallitus ja - valtuusto, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta, Siikajoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Kvalt. 75 Päätös: ( ) Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä esitteli kunnanvaltuustossa asiaan liittyviä taustoja. Puheenjohtaja Paavo Isola avasi keskustelun. Käytiin vilkas keskustelu pohjaehdotuksen ensimmäisen ja toisen kohdan sanamuodoista. Valtuutettu Marjo Piekkola pyysi valtuustoryhmien välistä neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja julisti neuvottelutauon klo Neuvottelutauko päättyi klo Neuvottelussa oli sovittu seuraava kaikkien valtuustoryhmien hyväksymä neuvottelutulos, jonka sanamuoto on seuraava: Hailuodon kunnanvaltuusto 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä omalla kustannuksellaan. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen myös kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen.

7 41 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyy yksimielisesti yllä olevan päätöksen. Liite nro 40. K.hall 35 Liitteenä Hailuodon, Oulunsalon ja tiepiirin esitys seutuhallitukselle Oulun ( ) seudun yleiskaavan tarkistamisesta. Liite 7. Päätösehdotus: merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 143 Alkuperäinen Hailuodon kunnanvaltuuston päätös ( ) sekä ( ) Hailuodon kunnan, Oulunsalon kunnan ja Tiehallinnon Oulun tiepiirin esitys ( ) ei ole edennyt Oulun seudun hallinnossa eli seuturakennetiimissä, seutuhallituksessa ja seutuvaltuustossa. Oulun seutuhallinto ei ole antanut vastausta Hailuodon kunnanvaltuuston esitykseen. Seuturakennetiimissä on pöytäkirjattu , että Hailuodon kunnanhallitus ja Oulunsalon kunnanhallitus pyytävät kirjallisen lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan liitolta siitä, miten asian kaavoituksessa edetään. Lausuntopyyntö liitteenä 1. Lausuntopyynnön perusteella Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut kaksi lausuntoa. Ympäristökeskuksen johtaja Heikki Aronpää on lausunnossaan lähtenyt siitä, että ensisijaisesti kaavoituksellinen käsittely tulisi ratkaista Oulun seudun yleiskaavan muutoksella. Lausunto liitteenä 2. Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakisen allekirjoittama lausunto käsittelee mahdollisen Hailuodon kiinteän liikenneyhteyden YVAmenettelyä. Lausunto liitteenä 3. Pohjois-Pohjanmaan liitto on antanut lausunnon Hailuodon liikenneyhteyden kaavoituksellisesta etenemisestä. Pohjois-Pohjanmaan Liitto on lähtenyt lausunnossaan siitä, että kaavoituksellinen tarkastelu tulisi tapahtua ensisijaisesti Hailuodon ja Oulunsalon yhteisen yleiskaavan laatimisena ja hyväksymisenä. Suunnittelujohtaja Tuomo Palokankaan allekirjoittamassa lausunnossa lähdetään siitä, että kaavan laatiminen ja hyväksyminen tulisi antaa Oulun seudun seutuhallituksen ja - valtuuston tehtäväksi. Lausunto liitteenä 4. Päätösehdotus: Pohjois Pohjanmaan Ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton

8 42 lausuntoihin tukeutuen Hailuodon kunnanhallitus pyytää mennessä Oulun seudun seutuhallituksen päätöstä siitä, että se ryhtyy kaavan muuttamiseen / laatimiseen Hailuodon kunnanvaltuuston ( 75 ) esittämällä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1 4. Tiedoksi: Tiejohtaja Erkki Myllylä, Oulun seudun seutuhallitus ja - valtuusto, Oulun seutuhallituksen jäsenet, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta, Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Toimeksi: kunnanjohtaja K.hall 2 Oulun seudun seutuhallitus on vastannut kunnan pyyntöön. Seutuhallitus on ( ) todennut, että seudun yleiskaavan muuttamiseen ei ole tarvetta, koska seutuhallituksen mielestä olemassa oleva kaava jo antaa mahdollisuuden liikenneyhteyden kehittämiseen. Seutuhallitus esittää, että Hailuodon sekä Oulunsalon kunnat tekevät päätöksen osayleiskaavojen laatimisesta ja etenevät toimintamallikaaviossa esitetyllä tavalla. Seutuhallitus on samalla päättänyt hyväksyä lisäesityksen, jonka mukaan asia otetaan seudulliseen kaavatarkasteluun seuraavassa seudun yleiskaavan tarkistamisen vaiheessa. Kaavio ja seutuhallituksen päätös liitteenä 1 Tiedoksi: Tiehallinto Tiehallinto on käynnistänyt YVA-selvityksen. Liite 2 Asiaa on esitelty tiehallinnon näkökulmasta kunnanvaltuustolle iltakoulussa Päätösehdotus: Merkitään asiaa koskeva YVA-päätös ja seutuhallituksen päätös tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liite 1 2. Khall 84 Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittämistä on viety eteenpäin Tiehallinnon Oulun Tiepiirin toimesta. Tiehallinnossa pidetyssä neuvottelussa on todettu, että asiaa valmistellaan eteenpäin Oulun seutuhallituksen esityksen ja päätöksen mukaan. Liitteenä 1 tilaisuudesta laadittu muistio. Tilaisuudessa nimettiin työryhmä, johon Hailuodosta nimettiin kunnaninsinööri Markku Maikkola. Työryhmän pääasiallinen tehtävä on ollut projektinjohtokonsultin kilpailuttaminen ja valinta. Lisäksi työryhmä on alustavasti arvioinut hankeen kaavoitukseen liittyviä kustannuksia. Työryhmä on valmistellut sopimusluonnoksen Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittämisen projektikonsultointiin liittyen. Sopimus luonnos liitteenä 2. Alustava projektisuunnitelma kuvaa konsultoinnin sisällön. Liite 3.

9 43 Sopimusluonnoksessa projektinjohtokonsultoinnin hinnaksi on kirjattu euroa (alv 0). Hailuodon kunnan osuudeksi on esitetty 10 % eli euroa. Kustannukset Hailuodon osalta on arvioitu jakautuvan seuraavasti: Vuodet Kaavoitukseen liittyen työryhmä on arvioinut kustannuksiksi euroa (arvio). Kustannukset on esitetty jaettavaksi seuraavasti: - Oulun seutu 60 % (n euroa). - Hailuodon kunta 20 % (n euroa). - Oulunsalon kunta 20 % (n euroa). Vuodet % 60 % 20 % Kaavoituskustannusjakoon haetaan Oulun seutuhallituksen hyväksyntä. Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahana 8000 euroa vuodelle 2008 ja avaa uuden kustannuspaikan kunnanhallituksen tehtäväalueelle sekä varautuu taloussuunnitelmassa seuraaviin kustannuksiin: Vuosi Lisäksi kunnanhallitus - hyväksyy projektinjohtokonsultointiin liittyvän sopimuksen Hailuodon kunnan osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen - nimeää hankkeen ohjausryhmään kunnanjohtaja Matti Sorosen ja työryhmään kunnaninsinööri Markku Maikkolan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen äänin 3-3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Tehdyt esitykset ja äänestysselostus: Eino Merilä Susanna Paulamäen kannattamana esitti, että kunta ei lähde rahoittamaan hanketta, mutta on muutoin mukana hankkeessa. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys päätösehdotuksen ja siitä poikkeavan kannatetun esityksen välillä ja päätösehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Merilän esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

10 44 JAA Kurikka Pramila Suomela EI Holappa Merilä Paulamäki K.valt 22 Liitteet 1,2,3. Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus tulee hyväksytyksi puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Projektipäällikkö Tapio Tuuttila saapuu esittelemään projektisuunnitelmaa Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin Projektipäällikkö Tapio Tuuttila esitteli hanketta valtuustolle ennen päätöksentekoa. Tehdyt esitykset ja äänestysselostus: Eino Merilä totesi, hankkeessa ollaan kunnanhallituksen jo päättämällä tavalla ja esitti, että Hailuodon kunta ei kuitenkaan osallistu hankeen rahoitukseen. Susanna Paulamäki kannatti Merilän esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Merilän esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA Iljana Isola Päivi Kurikka Kaarina Kurikka Risto Piekkola Pramila Stöckell Suomela Toppi Viitaluoma Vuotikka EI Hassi Isola Paavo Juola Merilä Paulamäki Tiedoksi: Hankeen ohjausryhmä, Tapio Tuuttila, kirjanpitäjä

11 45 MUUT ASIAT K.valt 23 Raija Juola kysyi Huikun sataman tilanteesta. Merenkulkuhallituksen mukaan satamaa ei olisi saatu sulkea ilman heidän lupaansa. Kunnanjohtaja kertoi, että jos satamaa pidetään myytävänä tuotteena, kunnalla on myös vastuu vahingoista. Todettiin, että tekninen toimi selvittää sataman nykytilan ja korjaustarpeen. Keskusteltiin Eino Merilän kysymyksen pohjalta myös leirintäalueen tilanteesta.

12 46 VALITUSOSOITUS Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, OULU / Isokatu 4, OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.