Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/print.cfm?pageid=1"

Transkriptio

1 Sivu 1/7 Finnvera osavuosikatsaus Finnvera Oyj:n vastuukanta oli katsauskauden päättyessä 5,7 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli 4,6 miljardia euroa. Vastuukannasta luottojen ja takausten osuus oli 1,9 miljardia euroa ja vienti- ja erityistakuiden osuus 3,8 miljardia euroa. Katsauskauden päättyessä Finnveralla oli asiakasta. Katsauskauden aikana rahoitetuissa kotimaisissa hankkeissa arvioidaan syntyvän noin uutta työpaikkaa. Yhtiön taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 11,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaava voitto oli 7,3 miljoonaa euroa, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan tulokseen verrattuna oli 3,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tulos oli 16,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,1 miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa emoyhtiön takuiden ja takausten palkkiotuottojen kasvusta. Palkkiotuottoihin sisältyy emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkioita 24,1 miljoonaa euroa, muita takausprovisioita 6,1 miljoonaa euroa sekä lainojen ja takausten toimitusmaksuja 2,6 miljoonaa euroa. Takuu- ja takauskannan kasvusta johtuen palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 7,4 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden päättyessä 33,9 miljoonaa euroa. Valuuttatoiminnan kurssitappiot 5,3 miljoonaa euroa aiheutuivat US-dollarin kurssin laskusta alkuvuoden aikana. Dollarimääräisellä varannolla katetaan dollarimääräisiä vienti- ja erityistakaustoiminnan vastuita. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy Valtiontakuurahaston maksama hallinnointipalkkio ennen vuotta 1999 syntyneen vanhan vientitakuu- ja erityistakaustuotteiden vastuukannan hoitamisesta. Katsauskaudella hallinnointipalkkio oli 0,6 miljoonaa euroa. EAKR-rahoitukseen liittyvä hallintokorvaus oli alkuvuodelta 0,4 miljoonaa euroa. Vientitakuutoiminnan erillistulos osoittaa 9,3 miljoonan euron ylijäämää, joten se ei aiheuta saamista Valtiontakuurahastolta. Finnvera Oyj:lle tuleva valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotuki oli yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskorkotuki väheni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,3 miljoonaa euroa. Ennen vuotta 1999 myönnettyihin luottoihin kohdistuva ns. peruskorkotuki oli 2,0 miljoonaa euroa. Suoraan asiakkaille ohjattu, lainakorkojen alentamiseen tarkoitettu korkotuki oli 8,5 miljoonaa euroa (7,8), josta 1,4 miljoonaa euroa oli EAKR-korkotukea ja 1,8 miljoonaa euroa siihen liittyvää kansallista korkotukea. EAKR-korkotuen piiriin kuuluvien luottojen myöntäminen aloitettiin Asiakkaiden maksama antolainauksen keskikorko oli 3,43 prosenttia (4,58 ) ja ottolainauksen 2,46 prosenttia (3,60). Emoyhtiön luotto- ja takaustappiot olivat 10,2 miljoonaa euroa, josta valtion korvaama osuus oli 5,0 miljoonaa euroa. Tappioihin sisältyy 0,4 miljoonan euron kohdistettujen luottotappiovarausten lisäys. Luotto- ja takaustappiot olivat 11,8 miljoonaa euroa, josta valtion korvaama osuus oli 5,6 miljoonaa euroa. Kohdistettujen luottotappiovarausten lisäys oli tuolloin 0,6 miljoonaa euroa. Katsauskaudella vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta maksettiin korvauksia 1,8 miljoonaa euroa. Tappiota vähensi vientitakuuvarauksen purkaminen 0,3 miljoonalla eurolla, joten tappiot tuloslaskelmassa olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,7). Edellisen vuoden vastaavana aikana korvauksia maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Vientitakuuvarauksen purkaminen vähensi tuolloin tappioita 3,8 miljoonalla eurolla. Katsauskauden päättyessä Finnvera Oyj:n luottokanta oli 1 250,1 miljoonaa euroa. Takauskanta oli 660,7 miljoonaa euroa. Lisäksi erityistakauksiin kuuluvia ympäristötakauksia oli katsauskauden päättyessä 2,2 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin luottokanta oli 1 213,6 miljoonaa euroa ja takauskanta 566,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella takausten määrä on kasvanut selvästi enemmän. Vientitakuulain tarkoittama Finnvera Oyj:n kirjanpidollinen vastuu oli 2 662,9 miljoonaa euroa (2 217,5). Vientitakuiden, erityistakuiden ja -takausten kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli katsauskauden päättyessä 3 825,4 miljoonaa euroa (2 814,4). Yhtiöllä on osavuosikatsauksen laatimishetkellä avoimia korvaushakemuksia yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Kyseisiä

2 Sivu 2/7 vastuita ei ole kirjattu tilinpäätöksessä kuluksi, koska korvaushakemusten käsittely on vielä kesken. Järjestämättömät ja muut nollakorkoiset saamiset olivat 87,9 miljoonaa euroa, kun ne olivat 87,5 miljoonaa euroa. Konsernirakenteen muutokset Kivialan kehittämisyhtiö Stone Pole Oy:n suunnatun osakeannin yhteydessä Finnveran omistusosuus yhtiöstä nousi 23,53 prosenttiin, joten yhtiö on mukana konsernitilinpäätöksessä omistusyhteisyrityksenä. Alueellisen pääomarahoitustoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä Finnvera myi kehitys- ja sijoitusyhtiö Start Fund of Kera Oy:n (SFK) osakkeet Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle, joten SFK ei ole enää mukana konsernitilinpäätöksessä. Samassa yhteydessä perustettiin Finnveran sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Veraventure Oy, jonne siirtyvät kaikki Finnveran omistamat osakeyhtiömuotoiset pääomarahastot. Nämä ja muut uudelleenjärjestelyyn liittyvät kaupat aiheuttavat useita muutoksia Finnveran konserniin ja konsernitilinpäätökseen vielä tämän vuoden aikana. Katsauskauden päättyessä konserniin kuului neljä tytäryhtiötä, yksi toimitilapalveluyritys ja 13 omistusyhteysyritystä. Eduskunnan tekemällä päätöksellä valtioneuvosto voi päättää omistusjärjestelystä, jossa Suomen Vientiluotto Oyj siirrettäisiin valtion suorasta omistuksesta Finnvera Oyj:n tytäryhtiöksi. Siirto olisi tarkoitus toteuttaa siten, että Finnvera Oyj:n osakepääomaa korotettaisiin antamalla valtion merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita siten, että valtio oikeutettaisiin maksamaan osakkeiden koko merkintähinta luovuttamalla yhtiölle apporttiomaisuutena Suomen Vientiluotto Oyj:n kaikki osakkeet. Vakavaraisuus ja varainhankinta Finnvera-konsernin vakavaraisuus oli kauden tulos mukaan lukien 14,8 prosenttia (14,4). Vakavaraisuus kasvoi vuoden alusta 0,2 prosenttia. Konsernin omat varat olivat 307,5 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 2 075,0 miljoonaa euroa. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden vaikutus konsernin vapaaseen omaan pääomaan oli -4,7 miljoonaa euroa, joka johtuu pääasiassa Start Fund of Kera Oy:n poistumisesta konsernista. Oman pääoman tuottoprosentti oli 5,8 (5,0). Finnvera Oyj nosti alkuvuonna Euroopan investointipankilta 23,8 miljoonan euron lainan. Kotimaan rahoitustoiminta Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla Finnvera Oyj myönsi rahoitusta Suomessa toimiville yrityksille yhteensä 447,3 miljoonaa euroa (470,1). Rahoituksella myötävaikutettiin yhteensä 1,02 miljardin euron hankkeiden toteutumiseen. Rahoituksen avulla vaikutettiin uuden työpaikan syntymiseen (5 738) ja (1 244) uuden yrityksen perustamiseen. Aluepoliittisille tukialueille rahoitusta myönnettiin yhteensä 215,5 miljoonaa euroa (230,8), joka on 48,1 prosenttia koko myönnetystä rahoituksesta (49,1). Tukialueille myönnetystä rahoituksesta oli alueellisia korkotukilainoja 73,5 miljoonaa euroa. Katsauskaudella Euroopan investointirahaston tukemia kasvutakauksia myönnettiin 39,6 miljoonaa euroa (43,8). Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemia lainoja välitettiin tavoitealueille 1 ja 2 yhteensä 60,7 miljoonaa euroa (43,7). Maakunnittain myönnetyn rahoituksen määrä vaihtelee voimakkaasti lyhyiden tarkastelujaksojen välillä. Finnveran rahoitus kasvoi suhteellisesti nopeimmin alkuvuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Myönnetyn rahoituksen määrä laski selkeimmin Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Pohjois-Karjalassa. Suhteutettuna alueiden yrityskantaan Finnveran asiakasosuus on suurimmillaan Lapin, Kainuun, Satakunnan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Rahoituksen jakautumisessa eri toimialoille ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Teollisuudelle myönnettiin katsauskaudella rahoitusta 274,5 miljoonaa euroa (270,2), joka vastasi 61,3 prosenttia myönnetystä rahoituksesta (57). Seuraavaksi suurin toimiala oli liike-elämän palvelut. Liike-elämän palveluihin myönnettiin rahoitusta 73,2 miljoonaa euroa (109,3), jonka osuus oli 16,3 prosenttia myönnetystä rahoituksesta (23,2). Liike-elämän palveluissa rahoituksen kysyntä väheni erityisesti kuljetuksessa ja teknisissä palveluissa. Kauppaan ja kuluttajapalveluihin myönnettiin rahoitusta 67,5 miljoonaa euroa (61,8) ja matkailuun sekä maaseutuelinkeinoihin 32,1 miljoonaa euroa (28,8). Katsauskauden päättyessä Finnveralla oli asiakkaita yhteensä (26 103). Yhtiö sai katsauskaudella uusia asiakkaita 2 161, enemmän kuin edellisenä vuonna (2 052). Kokonaisuutena tarkasteltuna kotimaan rahoitustoiminnan asiakkaiden määrä kuitenkin laski alkuvuoden aikana. Mikroyritysten määrä asiakaskunnasta väheni 3,6 prosenttia, ja

3 Sivu 3/7 niitä oli katsauskauden päättyessä (21 537). Mikroyritysten väheneminen johtuu 1990-luvun puolivälissä runsaasti myönnetyistä pien- ja naisyrittäjälainoista, joita on nyt maksettu takaisin. Muiden pk-yritysten määrä sen sijaan on jatkuvasti kasvanut, katsauskaudella 4,7 prosenttia. Muita pk-asiakkaita oli katsauskauden päättyessä (4 157). Rahoitusta käyttöpääomaan ja yritysjärjestelyihin Katsauskaudella lainojen kysyntä lisääntyi, kun taas takauksien ja takuiden kysyntä väheni. Kokonaisuutena myönnetyn rahoituksen määrä väheni 4,8 prosenttia edelliseen katsauskauteen verrattuna. Lainojen kysyntää on kasvattanut matala korkotaso. Rahoituksesta aikaisempaa suurempi osa kohdistui edelleen käyttöpääomaan ja yritysjärjestelyihin investointien sijaan. Myönnetystä rahoituksesta lainoja oli yhteensä 216,5 miljoonaa euroa (201,0), takauksia 198,3 miljoonaa euroa (231,1) ja takuita 32,5 miljoonaa euroa (38,0). Lainat Myönnettyjen investointi- ja käyttöpääomalainojen määrä kasvoi 9,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kaikkiaan 155,2 miljoonaan euroon (142,1). Yritysjärjestelyissä ja tervehdyttämishankkeissa pääasiassa käytettävien pääomalainojen määrä kasvoi 22 prosenttia. Pääomalainoja myönnettiin katsauskaudella 15,8 miljoonaa euroa (12,9). Elinkeinopoliittisia, korkotuettuja erityislainoja pk-yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjyyden edistämiseen myönnettiin 61,3 miljoonaa euroa (58,9). Muun muassa omistaja- ja sukupolvenvaihdosten rahoittamiseen käytettävän yrittäjälainan kysyntä on ollut vilkasta, ja niitä myönnettiin katsauskaudella yhteensä 13,8 miljoonaa euroa (11,6). Takaukset ja takuut Katsauskaudella takauksia myönnettiin 198,3 miljoonaa euroa, mikä on 14,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Takuita myönnettiin 32,5 miljoonaa euroa, 14,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienyrityksille pankkien kautta myönnettäviä pientakauksia myönnettiin katsauskaudella 9,9 miljoonaa euroa (10,4). Takausten ja takuiden osuus Finnveran kotimaisesta myönnetystä rahoituksesta aleni 51,6 prosenttiin (57,2). Rahoituskannan kehitys Kotimainen rahoituskanta kasvoi katsauskaudella 3,0 prosenttia 2,072 miljardiin euroon (2,012). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna rahoituskanta on kasvanut 5,3 prosenttia. Rahoituskannasta 1,29 miljardia euroa on lainoja, 662,9 miljoonaa euroa takauksia, 59,6 miljoonaa euroa takuita, 49,2 miljoonaa euroa osakepääomasijoituksia sekä 7,5 miljoonaa euroa takaus- ja takuusaamisia. Rahoituskannan kasvusta suurin osa koostuu takauskannasta. Takausten osuus myönnetystä rahoituksesta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kansainvälinen yhteistyö ja lähialuetoiminta Kansainvälinen rahoitus- ja asiantuntijayhteistyö Finnvera osallistuu EU:n komission 4 th Round Table-keskusteluihin, joissa keskitytään EU:n hakijamaiden pkrahoituksen kartoitukseen ja hyvien EU-käytäntöjen tarjoamiseen. Komissio julkaisee Round Table-loppuraportin syksyllä Myös Network of European Financial Institutions for SMEs (NEFI) valmistautuu ottamaan kolme uutta jäsentä EU:n hakijamaista. Euroopan Pienluottojen myöntäjien verkosto (European Micro-credit Network - EAN) perustettiin huhtikuussa Barcelonassa. Jäseninään organisaatiolla on 22 pienrahoituksen toimijaa tai konsulttia. EAN:n tavoitteena on edistää itsensä työllistymistä ja pienyrittäjyyttä sekä pienrahoitusta Euroopassa, tukea pienrahoitusohjelmien kehittämistä ja kehittää pienluototuksen puitteita ja säännöksiä EU-tasolla ja EU:n jäsenmaissa. Finnvera kuuluu organisaation hallitukseen. Lähialueyhteistyö Maaliskuussa Venäjän Federatiivisen Pienyritysrahaston (PYR) johtajat tutustuivat Suomen matkailuelinkeinoon ja Finnveran rahoitustoimintaan Lapissa. Huhtikuussa, Venäjän 4. pk-konferenssin yhteydessä, PYR ja Finnvera allekirjoittivat uuden yhteistyösopimuksen.

4 Sivu 4/7 Ulkoministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tukemassa lähialueprojektissa Finnvera on venäläisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kouluttanut venäläisiä yritystuki- ja rahoitusasiantuntijoita. Vilkas kysyntä kohdistui ulkoministeriön koordinoimaan erilliseen määrärahaan, joka on tarkoitettu suomalaisten pkyritysten hankevalmisteluihin Venäjän lähialueilla. Finnveran esityksestä ministeriö on myöntänyt kymmenkunta avustusta yritysten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen ja käynnistämiseen Luoteis-Venäjällä. Ulkomainen riskinotto Finnveran asiakkaina oli runsaat 230 vientiyritystä tai niiden rahoittajaa. Pk-yrityksiä oli runsas kolmannes vientiasiakkaista. Vientitakuiden kysyntä Finnvera sai ulkomaiseen riskinottoon liittyviä takuuhakemuksia alkuvuoden aikana kaikkiaan 156 kappaletta (134), yhteisarvoltaan 1 443,0 miljoonaa euroa (2 026,2). Takuita myönnettiin vastaavana aikana 135 kappaletta (109), yhteensä 1 732,9 miljoonaa euroa eli kolme kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna (538,8). Merkittävä kasvu johtuu edellisenä vuonna saadusta yhdestä yksittäisestä takuuhakemuksesta, jolle takuu on nyt myönnetty. Teollisuusmaiden osuus myönnetyistä takuista oli 67 prosenttia eli 1 154,0 miljoonaa euroa ja Latinalaisen Amerikan 25 prosenttia eli 439,0 miljoonaa euroa sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 5 prosenttia eli 84,6 miljoonaa euroa. Yksittäisistä maista takuita myönnettiin eniten euromääräisessä suuruusjärjestyksessä viennille Yhdysvaltoihin, Brasiliaan, Meksikoon, Hondurasiin ja Iraniin. Useista pienistä kaupoista johtuen kappalemääräisesti takuita myönnettiin eniten Venäjälle ja Puolaan. Suurimmat takuut Finnvera myönsi telakka- ja varustamotoimialalle, tietoliikenteeseen ja voimantuotantoon. Voimaan tulleet vientitakuut Takuita tuli voimaan alkuvuonna 518,1 miljoonaa euroa, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (531,5). Takuilla katetaan 28 maahan liittyviä poliittisia ja/tai kaupallisia riskejä. Vastuumäärältään eniten takuita tuli voimaan Norjaan, Brasiliaan ja Iraniin. Voimaan tulleista takuista tietoliikennetoimialan osuus oli 217,3 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia ja telakka- ja varustamotoimialan osuus 200,0 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia. Finnvera ja Société Générale allekirjoittivat helmikuussa takuusopimuksen, joka liittyy Nokian GSM-verkkotoimitusten rahoittamiseen brasilialaiselle Telemar-operaattorille. Finnvera kattaa 160 miljoonan US-dollarin vientiluoton poliittiset ja kaupalliset riskit 95/85 prosentin takuukatteilla. Finnveran myöntämä ostajaluottotakuu liittyy laajempaan rahoitusjärjestelyyn, jossa Nokian, Alcatelin ja Siemensin myöntämää asiakasrahoitusta jälleenrahoitetaan Finnveran, Ranskan ja Saksan vientitakuulaitosten sekä Nordiska Investeringsbankenin ja liikepankkien (NIB) avulla. Jälleenrahoituksen kokonaismäärä on 310 miljoonaa US-dollaria. Kokonaisvastuut Finnveran ulkomaisen riskinoton kokonaisvastuut (tarjousvastuu ja voimassa olevat vastuut yhteensä) olivat katsauskauden lopussa 3 420,0 miljoonaa euroa (2 497,3). Teollisuusmaiden osuus oli 39 prosenttia eli 1 334,3 miljoonaa euroa, Latinalaisen Amerikan 27 prosenttia eli 935,4 miljoonaa euroa ja Aasian 23 prosenttia eli 791,2 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset vastuumaat teollisuusmaissa olivat Yhdysvallat, Aasiassa Filippiinit ja Latinalaisessa Amerikassa Brasilia. Katsauskaudella ei hankittu uutta jälleenvakuutussuojaa. Katsauskauden päättyessä vientitakuutoiminnan riskejä oli jälleenvakuutettu yhteensä 214 miljoonan euron arvosta (128). Pk-yritysten vientiin liittyviä takuita myönnettiin 6,9 miljoonaa euroa (14,8). Kappalemääräisesti laskettuina ne liittyivät pääosin Keski- ja Itä-Eurooppaan sekä Venäjälle suunniteltuihin vientikauppoihin. Euromääräisesti laskettuna merkittävin alue oli Aasia. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kehitysmaihin suuntautuvia korkotukiluottoja koskevat hakemukset lähetetään Finnveralle, joka toimii korkotukiluottojen takaajana ja osallistuu hankkeiden takuu- ja korkotukiluottokelpoisuuden arviointiin. Finnvera sai alkuvuoden aikana 9 korkotukiluottohakemusta (12), joiden arvo oli 45,9 miljoonaa euroa (135,7). Vientihankkeisiin ja -kauppoihin liittyvät rahoitus- ja vastatakuut Vientihankkeisiin liittyviä, kotimaista riskiä kattavia vastatakuutarjouksia annettiin 67,5 miljoonaa euroa (35,7). Voimaan niitä ei tullut yhtään katsauskauden aikana. Katsauskaudella myönnettiin myös yksi ympäristötakaus, jonka arvo oli 133,3 miljoonaa euroa (0).

5 Sivu 5/7 Alkuvuoden aikana myönnettiin yhteen telakkateollisuuden vientihankkeeseen liittyviä rahoitustakuita 90 miljoonan euron suuruiselle luotolle (0). Telakkateollisuuden rahoitustakuita tuli voimaan yhteensä 270 miljoonan euron suuruisille luotoille, joista Finnveran katteen mukainen osuus oli yhteensä 252 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä Finnveran voimassa olevat rakennusaikaiset vastuut telakkatoimialasta olivat 386,9 miljoonaa euroa (200,2). Rakennusaikaisia tarjousvastuita ei kauden päättyessä ollut (0). Toukokuussa Finnvera teki valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan suostumuksella Kvaerner Masa-Yardsin ja sen emoyhtiön Aker Kvaerner ASA:n kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Kvaerner Masa- Yardsille norjalaisesta emoyhtiöstä riippumaton rahoitusasema vuoden 2010 loppuun asti. Sopimuksella Finnvera sitoutuu myöntämään Masa-Yardsille takuita, joiden turvin yhtiö pystyy neuvottelemaan uusista tilauksista kilpailluilla kansainvälisillä alusmarkkinoilla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan suostumuksella saatettiin sopia Finnveran toiminnan kokoon nähden poikkeuksellisen suuresta järjestelystä. Järjestelyyn liittyvät sitoumukset tulevat Finnveran osalta voimaan, mikäli suomalaistelakka saa uusia tilauksia. Takuiden enimmäismäärä riippuu tulevien tilausten suuruudesta, ja takuut myönnetään hankekohtaisesti. Aluksiin tarvittavan valmistusaikaisen rahoituksen piiriin kuuluvien Finnveran vastuiden määrä saattaa enimmillään nousta lähes miljardiin euroon. Finnveran ostajaluottotakuista syntyvien vastuiden määrän arvioidaan voivan kohota lähes 1,5 miljardiin euroon. Ostajaluottotakuilla katetaan ostajavarustamoihin liittyviä toimituksen jälkeisen rahoituksen riskejä. Järjestelyn piiriin kuuluvat takuut myönnetään kaupallisin ehdoin eikä niihin sisälly tukielementtejä. Kansainvälinen yhteistyö Katsauskaudella keskityttiin OECD-vientiluottokonsensussopimuksen uudelleenkirjoittamiseen. Sopimuksen asiasisältöä ei muuteta. Sen sijaan tavoitteena on selkeyttää sopimustekstiä ja tehdä se helpommin ymmärrettäväksi. Tämä tarve on tullut esiin OECD:n ulkopuolisten tahojen, lähinnä WTO:n (World Trade Organisation) ja kehitysmaiden yhä useammin tulkitessa vientiluottokonsensusta. Finnvera ja Hollannin takuulaitos Gerling NCM allekirjoittivat kahdenkeskisen jälleenvakuutussopimuksen maaliskuussa. Jälleenvakuutukset ovat erityisen käyttökelpoisia suurehkojen hankkeiden yhteydessä tai riskialttiilla markkinoilla toimittaessa. Yleensä sen maan takuulaitos, jonka vientiosuus hankkeesta on suurin, toimii päävakuuttajana ja alihankkijamaan takuulaitos voi useimmiten hyväksyä päävakuuttajan takuuehdot. Pariisin klubi Finnvera osallistui Suomen edustajana julkisten velkojien eli Pariisin klubin kokouksiin katsauskaudella neljästi. Uusiin vakautusratkaisuihin Suomi ei osallistunut, mutta Ghanan vakautussopimusta pidennettiin asti. Hallinto ja henkilöstö Finnvera Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti , että hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Esko Kurvinen. Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat johtaja Erik Forsman Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta, TT, kansanedustaja Jere Lahti ja lakimies Tarja Mäntylä, joka on Finnveran henkilöstön edustaja. Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä. Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan toimitusjohtaja Tarmo Korpelan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta, TT, Finnvera Oyj:n ja Fide Oy:n hallituksen jäseneksi eläkkeelle siirtyneen osastopäällikkö Juhani Huttusen (TT) tilalle. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat osastopäällikkö, ylijohtaja Kalle J. Korhonen (kauppa- ja teollisuusministeriö), hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen (valtiovarainministeriö), hallitusneuvos Päivi Kerminen (työministeriö), alivaltiosihteeri Pekka Lintu (ulkoasiainministeriö), toimitusjohtaja Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus ry), johtaja Risto Suominen (Suomen Yrittäjät) ja apulaisjohtaja Matti Viialainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry). Hallituksen toisena varajäsenenä jatkaa teollisuusneuvos Ritva Hainari kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Toiseksi varajäseneksi, hallitusneuvos Kaarina Rautalan tilalle, valittiin neuvotteleva virkamies Kristina Sarjo valtiovarainministeriöstä.

6 Sivu 6/7 Finnveran Brysselin edustuston toiminta päätettiin lopettaa maaliskuussa. Vastaisuudessa edustuston tehtäviä hoitaa Helsingissä Finnveran Kenttäyksikön EU- ja kv-ryhmä. Edustuston vetäjänä toiminut varatuomari, LL.M. Esko Elo siirtyi kehitysjohtajaksi kehitysyksikköön, kun aiemmin kehitysjohtajana toiminut ekonomi Leo Houtsonen siirtyi toimitusjohtajaksi Finnveran huhtikuussa perustettuun tytäryhtiö Veraventure Oy:öön. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 411 henkilöä (404), joista vakinaisia oli 389 (387) ja määräaikaisia 22 (17). Omistaja- ja elinkeinopolitiikka Alueellinen pääomasijoitustoiminta Tammikuussa 2003 julkistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön toteuttaman Suomen Teollisuussijoituksen kansainvälisen evaluoinnin tulokset. Evaluoinnin ja Valtiontalouden tarkastusviraston joulukuussa 2002 julkistaman valtion erityisrahoitustoiminnan tarkastuskertomuksen pohjalta ministeriö linjasi Suomen Teollisuussijoituksen ja Finnveran työnjaon alueellisessa pääomasijoittamisessa. Linjauksen mukaisesti Finnveran tehtäväkenttää alueellisessa pääomasijoituksessa laajennettiin. Yhtiö ottaa valtion osalta vastuun osakeyhtiömuotoisista rahastoista, jotka huolehtivat perinteisten pk-yritysten oman pääoman tarpeista. Teollisuussijoituksen asemaa alueellisiin, määräaikaisiin, kommandiittiyhtiömuotoisiin rahastoihin keskittyvänä sijoittajana vahvistetaan. Suomen itsenäisyyden rahasto (Sitra) sen sijaan luopuu alueellisesta pääomasijoittamisesta. Linjaus toteutettiin Finnveran, Suomen Teollisuussijoituksen ja Sitran keskinäisin kaupoin. Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy, jonka kotipaikka on Kuopio, perustettiin huhtikuussa. Yhtiön tehtävänä on pääomittaa ja kehittää osakeyhtiömuotoisia alueellisia pääomasijoitusrahastoja. Erityislainojen myöntämisvaltuudet Finnveran erityislainojen myöntämisvaltuuksia korotettiin kesäkuussa 4 miljoonalla eurolla. Myös alueellisten korkotukilainojen myöntämisvaltuuksia korotettiin 4 miljoonalla eurolla. Lisävaltuudet ovat olleet Finnveran käytettävissä heinäkuun alusta lähtien. Finnveran kansainvälinen evaluointi Katsauskauden aikana käynnistettiin myös Finnveran kansainvälinen evaluointi. Evaluoinnilla arvioidaan Finnveran onnistumista lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisessa, yhtiön toiminnan vaikuttavuutta yritystoiminnan ja viennin edistäjänä ja aluepolitiikan toteuttajana, yhtiön toimintaa markkinapuutteiden korjaajana sekä yhtiön tuotteiden, palveluiden ja organisaation toimivuutta ja tehokkuutta. Kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino-osasto valitsi toukokuussa Finnveran evaluoinnista vastaaviksi arvioitsijoiksi kotimaan rahoitustoimintaan KTT Jarna Heinosen Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta / PK-instituutista ja vientitakuutoiminnan arviointiin MA (Economics) Diana Smallridgen kanadalaisesta International Finance Consulting Ltd:stä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Bo Göran Eriksson kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina muun muassa ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, TT, Suomen Yrittäjät ja Suomen Pankkiyhdistys. Loppuraportin arvioidaan valmistuvan helmikuussa Toimintaympäristö Finnvera ja ulkoasiainministeriö allekirjoittivat vuoden alussa sopimuksen lähialuerahoituksen kohdistamisesta pkyritysten hankevalmisteluun Venäjän lähialueilla. Yritysten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen ja käynnistämiseen Luoteis-Venäjällä on saatavissa julkista tukea hankkeisiin, joihin liittyy selvä suomalainen intressi omistuksen tai yhteistyön muodossa. Tammikuussa kauppa- ja teollisuusministeriö päätti asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Finnveraa koskevan lainsäädännön tarkistustarvetta, muun muassa pankkien vakavaraisuuskehikkoa koskevan ns. Basel II -uudistuksen johdosta. Työryhmässä ovat edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö, Finnvera ja valtiovarainministeriö. Työryhmän raportti valmistuu elokuun aikana. Finnvera päätti ryhtyä takuunottajien suostumuksella julkaisemaan päätietoja merkittävimmistä takuistaan internetsivuillaan toimitussopimuksen ja takuusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Julkistaminen koskee keskipitkän ja pitkän maksuajan, yli kahden vuoden vientitakuita silloin, kun Finnveran kattama osuus pääomasta on yli 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 alusta merkittävimmissä uusissa vientitakuissa on pyydetty julkaisulupa viejästä, luotonantajasta, ostajan maasta, vientikaupasta/-hankkeesta, taatusta määrästä ja hankkeen ympäristöluokasta.

7 Sivu 7/7 Suomen luonnonsuojeluliitto valitti kesällä 2002 korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnveran päätöksestä olla luovuttamatta vientiprojekteihin liittyviä ympäristöselvityksien asiakirjoja yhtiölain 5 :n salassapitovelvollisuuden mukaisesti. Joulukuussa 2002 korkein hallinto-oikeus siirsi Suomen luonnonsuojeluliiton valituksen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Kesäkuussa 2003 Helsingin hallinto-oikeus katsoi, ettei asian oikeudellinen arviointi ole mahdollista ilman, että Finnvera käsittelee ja ratkaisee liiton vaatimuksen yksilöidysti uudelleen. Kansainvälinen viennin rahoituksen ammattilehti Trade Finance valitsi vuoden 2002 parhaat viennin rahoitusjärjestelyt. Neljä Finnveran takaamaa vientiluottoa valittiin huhtikuussa "Deals of the Year 2002" -listalle. Niistä kaksi suuntautui Brasiliaan, yksi Venäjälle ja yksi Thaimaahan. Kaikkiaan lehti palkitsi 24 rahoitusjärjestelyä. Saman lehden lukijaäänestyksessä kesäkuussa Finnvera äänestettiin maailman viidenneksi parhaaksi vienninrahoituslaitokseksi (Export Credit Agency). Vuonna 2002 Finnvera voitti saman äänestyksen. Tulevaisuuden näkymät Talouskasvu Suomen tärkeimmissä vientimaissa jatkuu hitaana ja investointien määrä alhaisena, mikä vaikeuttaa vientiyritysten tilannetta. Euron vahvistuminen heikentää viejien hintakilpailukykyä. Johtavien teollisuusmaiden talousvaikeudet lisäävät epävarmuutta myös nousevilla markkinoilla. Vientiteollisuuden tilauskantojen heikkeneminen alkaa vaikuttaa merkittävästi myös pk-teollisuuden kehitykseen kotimaassa yritysten kannattavuuden heikentyessä ja lomautusten ja irtisanomisten kasvaessa. Pk-yritysten rahoituksen kysyntä suuntautuu investointien supistuessa käyttöpääomarahoitukseen. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso saattaa kuitenkin elvyttää pk-yritysten investointeja ja lisätä sinällään luottojen kysyntää. Finnveran rahoituksen kysyntää edistävät myös vilkkaina jatkuvat yritysjärjestelyt, joissa haasteena on pk-yritysten sukupolvenvaihdosten turvaaminen kaikissa maakunnissa. Finnveran vientitakuiden kysyntä jatkuu kasvaneiden riskien johdosta melko vilkkaana. Myönnettyjen ja voimaan tulleiden vientitakuiden määrä tulee ylittämään selvästi vuoden 2002 tason. Hankekohtaiset vastuumäärät ovat erittäin suuria etenkin tietoliikenne- ja alusrahoitustoimialoilla, mikä väistämättä kasvattaa Finnveran riskikeskittymiä rajallisten jälleenvakuutusmahdollisuuksien ja kaupallisten vienninrahoittajien varovaisen riskinoton vuoksi. Perinteisesti Finnveran vientitakuukysynnän painopiste on ollut ostajien maiden poliittisten riskien ja ostaja-asiakkaiden kaupallisten luottoriskien kattamisessa. Vaikea suhdannetilanne nostaa myös viennin valmistusaikaisten rahoitustakuiden ja viennin valmistusaikaisten vakuuksien eli vastatakuiden kysyntää, kun kaupalliset rahoittajat hakevat Finnveraa yhä enemmän riskinjakajaksi myös viejäyrityksiin liittyvään riskinottoon. Samoin OECD:n teollisuusmaissa olevien ostajayritysten riskeille haetaan vientitakuusuojaa normaalia enemmän. Vientitakuuvastuut ovat kasvussa etenkin Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja OECD:n teollisuusmaissa. Aasian takuuvastuut ovat puolestaan pienenemässä, sillä Aasiaan suuntautuvan pääomatavaraviennin vientikaupat ja siten uudet takuuvolyymit ovat takavuosia vähäisempiä. Vanha vientitakuuvastuukanta alueelle lyhenee vientiluottojen takaisinmaksujen myötä. Toimitusjohtaja Markku Mäkisen esitys lehdistötilaisuudessa > Lataa esitys

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vientitakuista annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_fi_2005.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_fi_2005.html Sivu 1/6 Yhtiön taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 17,3 miljoonaa euroa. Edellisen vastaavan kauden tulos oli 19,4 miljoonaa euroa, joten laskua edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

6. Muutokset toimintaympäristössä ja elinkeino- ja omistajapolitiikassa

6. Muutokset toimintaympäristössä ja elinkeino- ja omistajapolitiikassa 1 FINNVERA KONSERNI TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osavuosikatsauksen sisältö 1. Liiketoiminta 2. Yhtiön taloudellinen kehitys 3. Riskien hallinta 4. Konsernirakenteen muutokset 5. Hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Viennin rahoitus. Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi

Viennin rahoitus. Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi Viennin rahoitus Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Esityksen sisältö Finnvera Finnvera lyhyesti Viejän rahoittaminen Saatavien vakuuttaminen Ostajan rahoittaminen Etabloituminen, toiminnan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 2 Sisältö 1. Liiketoiminta 2. Tilinpäätös 3. Riskien hallinta 4. Konsernirakenteen muutokset 5. Hallinto ja henkilöstö 6. Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle?

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle? 1 Finnvera rahoittajana Miksi, mitä, miten ja kenelle? Kirkkaana mielessä!! Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja päätös perustuu ensisijaisesti kannattavuusarvioon.

Lisätiedot

Sisällys. Finnvera tilinpäätös 2004 3

Sisällys. Finnvera tilinpäätös 2004 3 Tilinpäätös 2004 Finnvera tilinpäätös 2004 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 15 Konsernin tuloslaskelma 16 Konsernin tase 17 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Toimintakatsaus 2004 Finnvera Oyj

Toimintakatsaus 2004 Finnvera Oyj Toimintakatsaus 2004 Finnveran toimintakatsaus ja tilinpäätös 2004 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.2005 30.6.2005 julkaistaan 31.8.2005. Myös osavuosikatsaus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7 Vuosikatsaus 2007 Sisällys 4 Finnvera lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Rahoitustoiminnan vaikutukset 10 Rahoitus ja riskinotto 14 Liiketoiminta-alueet 18 Taloudellinen vastuu 19 Ympäristövastuu 20

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran rahoitus pk- ja kv-yrityksille vuonna 2012 Rahoitusta myönnetty 933 milj. euroa, josta vientitakuita 79,8 milj. euroa Rahoituskanta 3,2 mrd. euroa Josta vientitakuiden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7 Vuosikatsaus 2007 Sisällys 4 Finnvera lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Rahoitustoiminnan vaikutukset 10 Rahoitus ja riskinotto 14 Liiketoiminta-alueet 18 Taloudellinen vastuu 19 Ympäristövastuu 20

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Tilinpäätös 2005 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Konsernin tase 14 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin rahoituslaskelma 16 Emoyhtiön tase

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE 25.11.2005 Aatos Matikainen 7.11.2006 1 Toiminnan tarkoitus Finnveran tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä pk-yritysten toimintaa

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnveran rahoituspalvelut Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Q2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Finnvera-konserni Pörssitiedote 14.8.2014 klo 12 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 rkittävä lisäys vientitakuu ja -luottovaltuuksiin

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000 Finnvera Oyj. Vuosikertomus 2000

Vuosikertomus 2000 Finnvera Oyj. Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 Finnvera Oyj Vuosikertomus 2000 Finnveran vuosi 2000 Finnveran, kauppa- ja teollisuusministeriön, TE-keskusten ja yrittäjäjärjestöjen kehittämä Pienyritysten kasvurahoitusohjelma (Pikara)

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Messukeskus 25.8.2015 Unto Väkeväinen Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot