Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille"

Transkriptio

1 Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

2 Tervetuloa työskentelemään kantaverkon kehittämiseksi! Fingrid vastaa kantaverkon eli sähkönsiirron selkärangan toimivuudesta. Huolehdimme, että Suomi saa sähköä häiriöttä myös tulevaisuudessa, rakennuttamalla uusia osia kantaverkkoon ja ylläpitämällä sekä kunnostamalla olemassa olevaa verkkoa. Rakentamisen ja kunnossapidon toteuttavat osaavat palveluntoimittajamme. Verkon rakentaminen on vaativaa työtä, ja turvallisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien, niin kantaverkon omistajan, urakoitsijoiden kuin työntekijöidenkin yhteinen asia. Tavoitteenamme on, että Fingridin työmaat ovat turvallisia työpaikkoja jokaiselle työntekijälle. Työmaamme eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään ulkopuolisille henkilöille tai ympäristölle. Voimme varmistaa työpaikan turvallisuuden parhaiten pitämällä huolta omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta sekä toimimalla annettujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Turvallisuusperiaatteet Fingridin työmailla: Noudatamme turvallisuussääntöjä ja -ohjeita. Perehdytämme ja koulutamme jokaisen töihin ja turvallisuusasioihin. Havainnoimme ja arvioimme vaaratekijöitä työskentely - tavoissa ja ympäristössä. Raportoimme työmaan turvallisuudesta. TYÖTURVALLISUUS ON JOKAISEN OIKEUS JA VELVOLLISUUS. Noudatamme itse näitä periaatteita ja edellytämme palveluurakoitsijoiltamme samaa sitoutumista. Odotamme myös huolellisuutta ja vastuullisuutta jokaiselta työntekijältämme. Turvallisuutemme voidaan varmistaa vain yhteistyössä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Turvallisuusperiaatteet Fingridin tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Turvallisuuteen liittyvät asiat on tarkasti dokumentoitu ja ohjeistettu. On tärkeää, että jokainen työhön osallistuva henkilö tuntee turvallisuusohjeet ja noudattaa niitä. Fingrid laatii sopimusehdot ja hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan jokaista rakennusprojektia varten. Näiden asiakirjojen tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla. Kysy lisätietoa esimieheltäsi. Urakoitsija laatii turvallisuussuunnitelman, jossa on esitetty työmaan turvallisuuteen liittyvät keskeiset tiedot ja menettelytavat. Turvallisuussuunnitelman tulee olla jokaisen tiedossa ja käytettävissä! Velvollisuutesi on huolehtia itsesi ja muiden turvallisuudesta työmaalla. Riskitekijät arvioidaan ennen työn aloittamista. Jos kuitenkin havaitset riskitekijöitä, sinulla on velvollisuus tiedottaa niistä välittömästi asianomaiselle henkilölle ja esimiehellesi. Lisäksi vaaratekijät on poistettava välittömästi, mikäli mahdollista. Työmaan turvallisuusorganisaatioon kuuluvat Fingridin ja urakoitsijan vastuuhenkilöt. Heidän yhteystietonsa löytyvät työmaatoimiston ilmoitustaululta. Esimiehesi seuraa työryhmänne turvallisuutta. Fingrid tekee turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyviä tarkastuksia ja työmaakäyntejä. Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille! Kari Kuusela Varatoimitusjohtaja Fingrid Oyj 3

3 Mitä odotamme sinulta TYÖNTEKIJÄNÄ VELVOLLISUUTESI ON - työskennellä ammattitaitoisesti ja käyttää tarvittavia suojavälineitä - noudattaa turvallisuusohjeita ja olla poikkeamatta turvallisista työmenetelmistä - ilmoittaa riskitekijöistä ja -tilanteista välittömästi - poistaa havaitsemasi riskitekijät, jos mahdollista - huolehtia työtovereittesi turvallisuudesta - olla poistamatta suojalaitteita, ohje- tai turvallisuusmerkintöjä ilman erityistä syytä ja lupaa. Jos poistat, muista palauttaa ne paikalleen mahdollisimman pian! TYÖMAAN ESIMIEHILLÄ Urakoitsijan työmaapäälliköllä ON VELVOLLISUUS on kokonaisvastuu turvallisuudesta. Jokainen työntekijä mista ja turvallisuusasioihin pereh- - organisoida ja ylläpitää tiedotta- perehdytetään välttämään dytystä turvallisuusriskejä. Henkilö, - ylläpitää tietoja työmaalla työskentelevistä joka rikkoo vakavasti sääntöjä, poistetaan työmaalta välittömästivistä laeista, viranomaismääräyksis- - olla tietoinen toimintaa määrittätä, hankkeen turvallisuussuunnitelmasta ja Fingridin turvallisuusvaatimuksista - tehdä päivittäisiä tarkastuksia työkohteissa - ylläpitää yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin, vakuutusyhtiöihin ja terveys- sekä pelastushenkilöstöön - ottaa vastuu turvallisten työtapojen soveltamisesta työkohteissa - opastaa turvallisissa työtavoissa ja varmistaa, että työtä koskevia ohjeita noudatetaan - varmistaa, että työntekijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen ja hallitsevat käytettävät työtavat - raportoida ja korjata riskialttiit olosuhteet. Varmista myös, että työmaa-ajoneuvoissa ja työmaatoimistossa on turvalliseen työskentelyyn liittyvät dokumentit ja ensiapuvälineet. JOKAISELLA TYÖNTEKIJÄLLÄ TULEE OLLA: työturvallisuuskortti kuvallinen henkilökortti Kela-kortti henkilökohtaiset suojavarusteet. JOKAISESSA AJONEUVOSSA TULEE OLLA: työmaan kartta ja sijaintikoordinaatit ensiapuvälineet toimintaohjeet hätätilanteen varalta ja hälytysohjeet puhelinnumeroineen päivän aikana tarvittavat työohjeet jännitteenkoetin (keskeytystä vaativat työt). Yleinen turvallisuus työmaalla ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET Työmaalle on kiellettyä tulla päihteitä nauttineena. Myös päihteiden tuominen työmaalle on kiellettyä. JÄRJESTYS JA SIISTEYS Siisti ja järjestyksessä oleva työympäristö edistää työturvallisuutta. Jokaisen työntekijän velvollisuus on siivota työpaikka työpäivän päätteeksi ja poistaa ylimääräiset materiaalit työpaikalta. Työpäivän päättyessä työmaan tarvikkeet ja materiaalit tulee sijoittaa siten, ettei niistä ole vaaraa eikä haittaa ympäristölle. SÄÄ- JA MAASTO-OLOSUHTEET Talvella työskenneltäessä on otettava huomioon esimerkiksi putoavan jään vaara sekä maaperän jäätymisen ja sulamisen aiheuttamat muutokset. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävästä vaatetuksesta kylmänä aikana. Kerrospukeutuminen on hyvä keino suojautua kylmältä. Varmista, että työskentely on turvallista myös vaikeissa sääoloissa, kuten voimakkaalla sateella tai tuulella. Huomioi myös, että ukkosmyrskyt voivat synnyttää tai johtaa vaarallisia jännitteitä. Kaikki työvaiheet, joissa ilmaston aiheuttamat jännitteet voivat aiheuttaa riskin, pitää vaarallisissa sääoloissa keskeyttää. Ole erityisen huolellinen työkoneiden kanssa sateisena ja kylmänä aikana. Tarkista työkoneiden turvalaitteiston toimivuus. Nosturia käytettäessä on erityisen tärkeää varmistaa maapohjan kantavuus nosturin sijoituspaikan kohdalla. Myös huonon näkyvyyden aikaan on tärkeää varmistaa turvallisuus. Kesällä kuivaan aikaan on otettava huomioon maastopalon syttymisen vaara tupakoinnin ja kaikenlaisen kipinöinnin yhteydessä! TURVALLINEN TYÖALUE Urakoitsijan on aina varmistuttava työmaa-alueella sijaitsevien rinnakkaisten ja risteävien johtojen sekä maanalaisten kaapeleiden ja maadoitusverkkojen sijainnista. Verkon haltijoiden kanssa pitää sopia johtojen jännitteettömäksi tekemisestä tai muista keinoista, joilla varmistetaan riittävän turvallinen työskentely. 4 5

4 TYÖMAALIIKENNE, TIET JA YLEINEN LIIKENNE Kuljettajan on tarkastettava koneensa tai ajoneuvonsa joka aamu. Vain luvan saaneet henkilöt voivat käyttää nostokoneita työmaalla. Suurin osa työmaille tulevista teistä kulkee metsässä, eikä kaikkien pylväiden luo pääse tietä pitkin. Vain etukäteen sovittuja teitä saa käyttää, ja kaikki uudet reitit tulee hyväksyttää työmaalla sovittujen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija korvaa maanomistajalle kaikki liikenteestä aiheutuvat vahingot. Työturvallisuuden edellyttämät liikennerajoitukset on suunniteltava ja osoitettava liikennemerkein. Kulkuneuvot, jotka joudutaan pysäköimään julkisen liikenneväylän reunaan, pitää varustaa vilkkuvin varoitusvaloin. Työskenneltäessä yleisen liikenteen seassa on varmistettava työkohteen näkyvyys muille tienkäyttäjille liikenteen ohjauksella, liikennemerkeillä, turvalaitteilla ja -valaistuksilla. Kulkuneuvot eivät saa tukkia pelastusteitä tai muulle liikenteelle tarkoitettua kulkutietä. Urakoitsijan tulee varmistaa, että tiealueella tehtävissä töissä noudatetaan Tiehallinnon määräyksiä ja rajoituksia työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. PERUSSÄÄNNÖT TURVALLISEEN AJOON YLEISILLÄ TEILLÄ: Kuljettajalla on oltava ajokortti. Kaikkien on käytettävä turvavyötä. Ajoneuvossa on käytettävä valoja. Päihtyneenä ajaminen on rangaistava rikos. Älä puhu ajaessasi puhelimessa ilman hands-freeta. Nopeusrajoituksia yleisillä ja yksityisillä teillä on aina noudatettava. henkilönostimet ja muut nostoapulaitteet, rakennustelineet, kulkutiet ja maan sekä kaivantojen sortumisvaaran esto. Tarkastukset on kirjattava pöytäkirjaan. Konekohtaiset tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä koneessa. YMPÄRISTÖ Jokaisen velvollisuus on varmistaa, että maahan ei pääse polttoainetta eikä ympäristöön jää jätettä. Urakoitsijalla on oltava valmius varotoimiin näiden riskien pienentämiseksi. Lisäksi kaikki ympäristövahingot on ilmoitettava työmaan turvallisuusorganisaatiolle. TYÖTÄ ALOITETTAESSA JA JATKETTAESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT: Työkohde on oikea ja se on jännitteetön. Työalue on riittävästi eristetty ja tarve käyttää turvaetäisyysvahtia on arvioitu. Tulityölupa (metallin katkaisu, hitsaus, räjähdeliitos) / ensisammutuskalusto on kunnossa. Turvallisuusilmoitus on saatavilla. Tarvittavat lisätyömaadoitukset ja työkoneiden maadoitukset on kytketty. TARKASTUKSET Työmaalla käytettävät koneet ja tekniset laitteet tulee tarkastaa, ylläpitää ja huoltaa säännöllisesti. Vain tarkastettuja ja huollettuja laitteita on lupa käyttää. Kaikkien tarkastuspöytäkirjojen tulee löytyä työmaatoimistosta tai työkoneesta. Varmista ennen laitteen tai koneen käyttöönottoa, että sen käyttö on turvallista ja että se soveltuu työtehtävään. Varmista myös, että säännölliset tarkastukset on suoritettu. Työmaan viikoittaisessa tarkastuksessa on tarkastettava työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, työn aikainen sähköistys, nosturit, TYÖN AIKANA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT: Työalue on rajattu ja merkitty oikein. Sähköturvallisuuden valvoja on koko työryhmän ja aliurakoitsijoiden tiedossa. Lähistöllä olevat paljaat jännitteiset osat on otettu huomioon. Kaikki on perehdytetty; myös aliurakoitsijat. Räjähdys- ja kaasuvuotovaarat on otettu huomioon. Sääolot on otettu huomioon. 6 7

5 Henkilökohtaiset turvavarusteet PERUSVARUSTUS Fingridin työmailla työskenneltäessä on käytettävä asianmukaista suojavarustusta. Henkilökohtaisia suojaimia, suojavaatetusta ja muita suojavälineitä on käytettävä aina, kun niiden käyttö on vaadittu. Suojausmääräykset koskevat niin työntekijöitä kuin vierailijoitakin. Jokaisen perusvarustukseen kuuluvat suojakypärä ja huomiovärinen asu. Lisäksi seuraavia varusteita tulee käyttää tarpeen mukaan: - turvavaljaat ja lisävarusteet aina, kun työskennellään korkealla - turvajalkineet, ellei muuta ole yhteisesti erikseen sovittu - kuulosuojaimet - työkäsineet - silmäsuojaus, kun työ voi aiheuttaa pienosien lentämistä tai lasinsiruja - erityisvaatetus tulitöiden (metallin katkaisu, hitsaus, räjähdeliitos) ja kytkentöjen yhteydessä. Tarkista suojavarusteidesi kunto säännöllisesti. Suojavaruste on vaihdettava uuteen, jos se on rikki tai sen turvallisuutta ei voida taata. NOSTOT JA KULJETUKSET Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilönostoihin saa käyttää vain sitä varten suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja nostoapuvälineitä. Nostokorissa on käytettävä turvavaljaita. Henkilönostokoria ei saa käyttää tavaran nostoon. Erikois- ja yhteisnostot edellyttävät aina erillistä kirjallista nostosuunnitelmaa. Vain hyväksyttyjä, tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja nostoapuvälineitä saa käyttää. Nostolaitteet ja nostoapuvälineet on työmaalla tarkastettava - ennen ensimmäistä käyttöönottoa; samalla on varmistuttava, että vuositarkastus on tehty - viikkotarkastusten yhteydessä. Yksi henkilö antaa käsimerkein ohjeet nosturin käyttäjälle noston aikana. TYÖSKENTELY PYLVÄISSÄ Vain pylvästyöskentelyyn koulutettu henkilö saa kiivetä pylväisiin. Pylväissä työskenneltäessä on käytettävä kaksi köyttä -menetelmää (aina kiinni). Jos pylväs on varustettu turvakiskolla, sitä on käytettävä. RAKENNUSTELINEET JA RAKENNUSTELINEILLÄ TYÖSKENTELY Rakennustelineet on aina pystytettävä telineohjeen tai telineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Pystytettäessä on huolehdittava putoamissuojauksesta. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat asiat: alustan kaltevuus, alustan kantavuus, sivuttaiskuorma, jäykistys, ankkurointi, työtasot, jalkalistat, kaiteet ja nousutiet. Rakennusteline on varustettava telinekortilla, johon on merkitty suurin sallittu kuorma, käyttöön hyväksyneen tarkastajan ja hyväksyjän nimi sekä tarkastuspäivämäärät. TARKISTA ENNEN NOSTOA: nostoalustan sopivuus nostolaitteiden ja -apuvälineiden suurin sallittu kuormitus (merkitty laitteeseen) painon jakautuminen että taakka on kiinnitetty ja sidottu oikein. Varmista aina noston aikana, että taakka ei ala huojua. Työskennellessäsi nostoalueella tarkkaile aina nostotilannetta. Älä koskaan nosta taakkaa tarpeettomasti ihmisten yli tai kulje taakan alta. Nostokoneavusteinen varastointi ja kuorman purku jännitteisten ilmaeristeisten osien alla tai niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty ilman Fingridin lupaa. 8 9

6 Toiminta onnettomuustilanteessa Toimi työmaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti varmista, että tunnet turvallisuussuunnitelman! Jos havaitset tulipalon tai onnettomuuden, varoita muita ja ilmoita välittömästi esimiehellesi. Kun soitat hätänumeroon 112, ilmoita tulipalon, onnettomuuden tai turvallisuussuunnitelman mukaisen kohtaamispaikan tarkka sijainti. Työmaalla on oltava riittävä hälytys- ja pelastusvarustus. Voimajohtotyömaalla on oltava asianmukainen pelastusvälineistö henkilön laskemiseksi alas työkohteesta hätätilanteessa (onnettomuus, sairaskohtaus). Veden läheisyydessä työskenneltäessä työmaalla on oltava riittävästi pelastusliivejä ja varusteita vesipelastusta varten. Kaikissa työmaa-ajoneuvoissa on oltava ensiapupakkaus. Työmaan esimies vastaa siitä, että työryhmällä on riittävä ensiapuvalmius ja että ensiapuvälineet on huollettu asianmukaisesti. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Keskeytä työsi ja arvioi tilanne. 2. Varmista, että alue on turvallinen. 3. Ota mukaasi ensiapuvälineet. 4. Tarkista, onko loukkaantunut tajuissaan, ovatko hengitystiet auki, hengittääkö hän, ja tyrehdytä verenvuoto. 5. Tee hätäilmoitus, kutsu lisäapua ja tiedota työmaan esimiehelle. 6. Aloita ensiapu. 7. Seuraa loukkaantuneen vointia: rauhoita, pidä lämpimänä, puhu ja seuraa hengitystä. Huolehdi, että pelastushenkilökunta löytää potilaan luokse tai sovitulle tapaamispaikalle. Paloturvallisuus Useat työvaiheet, kuten louhinta, katkaisut ja räjähdeliitokset samoin kuin tupakointi voivat aiheuttaa tulipalon riskin työmaalla. Jopa suoalue voi syttyä helposti kipinästä. Urakoitsija on vastuussa siitä, että työryhmät eivät aiheuta palon tai muun vahingon vaaraa. Käsiteltäessä ja varastoitaessa räjähdysaineita (räjähteet, nestekaasu) on noudatettava suojatoimenpiteitä. Räjähdysaineiden varastotilat on lukittava ja merkittävä huolellisesti, jotta ne tunnistetaan hätätilanteessa. Tulitöihin (katkaisut, hitsaaminen ja räjähdeliitokset) vaaditaan erityinen tulityölupa. Työmailla on usein tilapäisiä tulityöpaikkoja. Tällöin vaaditaan kirjallinen työmaakohtainen valvontasuunnitelma, tulityölupa ja riittävä ensisammutusvälineistö. Tulityötä suorittava henkilö on vastuussa tulityön suojaamisesta työn aikana ja sen jälkeen, ellei toisin sovita. Tulityön tekijällä tulee olla alkusammutuskalusto, johon kuuluu vähintään yksi tarkastettu 43A183BC-teholuokan käsisammutin (12 kg) ja välittömässä läheisyydessä (korkeintaan 10 metrin päässä) toinen vastaava tai kaksi 27A144BC-teholuokan (6 kg) käsisammutinta tai paloposti. Työn päätyttyä työmaalle tulee järjestää tulityön jälkivartiointi. Tupakoitaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ota aina huomioon maastopalon syttymisen vaara. HÄTÄILMOITUS Mitä on tapahtunut? Missä olet? Montako ihmistä on vaarassa? Onko muuta vaaraa? Vastaa selkeästi kysymyksiin. Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat luvan. JOS HAVAITSET TULIPALON Pelasta ja suojaa ihmiset. Varoita muita. Sammuta. Tee hätäilmoitus. Varmista, että kaikki työpisteessä työskentelevät ovat paikalla. Opasta muita

7 Fingrid Oyj Fingrid vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki merkittävät siirtoyhteydet naapurimaihin. Fingridin omistuksessa on yli kilometriä voimajohtoja (400, 220 ja 110 kv) ja yli sata sähköasemaa. Lisäksi Fingrid omistaa useita varavoimalaitoksia. Fingridissä työskentelee noin 250 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 359 miljoonaa euroa. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä ja Varkaudessa. Asiakkainamme on sähköntuottajia, sähkömarkkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkkoyhtiöitä. Kantaverkkoyhtiönä Fingrid on vastuussa voimansiirtojärjestelmän kehittämisestä, toimintavarmasta sähkönsiirrosta ja sähkömarkkinoiden edistämisestä. Fingrid on ulkoistanut verkon rakentamisen sekä kunnossapidon ja hankkii nämä palvelut alan parhailta osaajilta. Toimintamme perustuu neljään arvoon: avoimuuteen, tasapuolisuuteen, tehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Nämä arvot takaavat myös hyvän perustan työturvallisuudelle. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko muiden verkko FINGRID OYJ Läkkisepäntie 21, PL 530, Helsinki Puhelin Faksi

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot