Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille"

Transkriptio

1 Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

2 Tervetuloa työskentelemään kantaverkon kehittämiseksi! Fingrid vastaa kantaverkon eli sähkönsiirron selkärangan toimivuudesta. Huolehdimme, että Suomi saa sähköä häiriöttä myös tulevaisuudessa, rakennuttamalla uusia osia kantaverkkoon ja ylläpitämällä sekä kunnostamalla olemassa olevaa verkkoa. Rakentamisen ja kunnossapidon toteuttavat osaavat palveluntoimittajamme. Verkon rakentaminen on vaativaa työtä, ja turvallisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien, niin kantaverkon omistajan, urakoitsijoiden kuin työntekijöidenkin yhteinen asia. Tavoitteenamme on, että Fingridin työmaat ovat turvallisia työpaikkoja jokaiselle työntekijälle. Työmaamme eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään ulkopuolisille henkilöille tai ympäristölle. Voimme varmistaa työpaikan turvallisuuden parhaiten pitämällä huolta omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta sekä toimimalla annettujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Turvallisuusperiaatteet Fingridin työmailla: Noudatamme turvallisuussääntöjä ja -ohjeita. Perehdytämme ja koulutamme jokaisen töihin ja turvallisuusasioihin. Havainnoimme ja arvioimme vaaratekijöitä työskentely - tavoissa ja ympäristössä. Raportoimme työmaan turvallisuudesta. TYÖTURVALLISUUS ON JOKAISEN OIKEUS JA VELVOLLISUUS. Noudatamme itse näitä periaatteita ja edellytämme palveluurakoitsijoiltamme samaa sitoutumista. Odotamme myös huolellisuutta ja vastuullisuutta jokaiselta työntekijältämme. Turvallisuutemme voidaan varmistaa vain yhteistyössä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Turvallisuusperiaatteet Fingridin tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Turvallisuuteen liittyvät asiat on tarkasti dokumentoitu ja ohjeistettu. On tärkeää, että jokainen työhön osallistuva henkilö tuntee turvallisuusohjeet ja noudattaa niitä. Fingrid laatii sopimusehdot ja hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan jokaista rakennusprojektia varten. Näiden asiakirjojen tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla. Kysy lisätietoa esimieheltäsi. Urakoitsija laatii turvallisuussuunnitelman, jossa on esitetty työmaan turvallisuuteen liittyvät keskeiset tiedot ja menettelytavat. Turvallisuussuunnitelman tulee olla jokaisen tiedossa ja käytettävissä! Velvollisuutesi on huolehtia itsesi ja muiden turvallisuudesta työmaalla. Riskitekijät arvioidaan ennen työn aloittamista. Jos kuitenkin havaitset riskitekijöitä, sinulla on velvollisuus tiedottaa niistä välittömästi asianomaiselle henkilölle ja esimiehellesi. Lisäksi vaaratekijät on poistettava välittömästi, mikäli mahdollista. Työmaan turvallisuusorganisaatioon kuuluvat Fingridin ja urakoitsijan vastuuhenkilöt. Heidän yhteystietonsa löytyvät työmaatoimiston ilmoitustaululta. Esimiehesi seuraa työryhmänne turvallisuutta. Fingrid tekee turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyviä tarkastuksia ja työmaakäyntejä. Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille! Kari Kuusela Varatoimitusjohtaja Fingrid Oyj 3

3 Mitä odotamme sinulta TYÖNTEKIJÄNÄ VELVOLLISUUTESI ON - työskennellä ammattitaitoisesti ja käyttää tarvittavia suojavälineitä - noudattaa turvallisuusohjeita ja olla poikkeamatta turvallisista työmenetelmistä - ilmoittaa riskitekijöistä ja -tilanteista välittömästi - poistaa havaitsemasi riskitekijät, jos mahdollista - huolehtia työtovereittesi turvallisuudesta - olla poistamatta suojalaitteita, ohje- tai turvallisuusmerkintöjä ilman erityistä syytä ja lupaa. Jos poistat, muista palauttaa ne paikalleen mahdollisimman pian! TYÖMAAN ESIMIEHILLÄ Urakoitsijan työmaapäälliköllä ON VELVOLLISUUS on kokonaisvastuu turvallisuudesta. Jokainen työntekijä mista ja turvallisuusasioihin pereh- - organisoida ja ylläpitää tiedotta- perehdytetään välttämään dytystä turvallisuusriskejä. Henkilö, - ylläpitää tietoja työmaalla työskentelevistä joka rikkoo vakavasti sääntöjä, poistetaan työmaalta välittömästivistä laeista, viranomaismääräyksis- - olla tietoinen toimintaa määrittätä, hankkeen turvallisuussuunnitelmasta ja Fingridin turvallisuusvaatimuksista - tehdä päivittäisiä tarkastuksia työkohteissa - ylläpitää yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin, vakuutusyhtiöihin ja terveys- sekä pelastushenkilöstöön - ottaa vastuu turvallisten työtapojen soveltamisesta työkohteissa - opastaa turvallisissa työtavoissa ja varmistaa, että työtä koskevia ohjeita noudatetaan - varmistaa, että työntekijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen ja hallitsevat käytettävät työtavat - raportoida ja korjata riskialttiit olosuhteet. Varmista myös, että työmaa-ajoneuvoissa ja työmaatoimistossa on turvalliseen työskentelyyn liittyvät dokumentit ja ensiapuvälineet. JOKAISELLA TYÖNTEKIJÄLLÄ TULEE OLLA: työturvallisuuskortti kuvallinen henkilökortti Kela-kortti henkilökohtaiset suojavarusteet. JOKAISESSA AJONEUVOSSA TULEE OLLA: työmaan kartta ja sijaintikoordinaatit ensiapuvälineet toimintaohjeet hätätilanteen varalta ja hälytysohjeet puhelinnumeroineen päivän aikana tarvittavat työohjeet jännitteenkoetin (keskeytystä vaativat työt). Yleinen turvallisuus työmaalla ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET Työmaalle on kiellettyä tulla päihteitä nauttineena. Myös päihteiden tuominen työmaalle on kiellettyä. JÄRJESTYS JA SIISTEYS Siisti ja järjestyksessä oleva työympäristö edistää työturvallisuutta. Jokaisen työntekijän velvollisuus on siivota työpaikka työpäivän päätteeksi ja poistaa ylimääräiset materiaalit työpaikalta. Työpäivän päättyessä työmaan tarvikkeet ja materiaalit tulee sijoittaa siten, ettei niistä ole vaaraa eikä haittaa ympäristölle. SÄÄ- JA MAASTO-OLOSUHTEET Talvella työskenneltäessä on otettava huomioon esimerkiksi putoavan jään vaara sekä maaperän jäätymisen ja sulamisen aiheuttamat muutokset. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävästä vaatetuksesta kylmänä aikana. Kerrospukeutuminen on hyvä keino suojautua kylmältä. Varmista, että työskentely on turvallista myös vaikeissa sääoloissa, kuten voimakkaalla sateella tai tuulella. Huomioi myös, että ukkosmyrskyt voivat synnyttää tai johtaa vaarallisia jännitteitä. Kaikki työvaiheet, joissa ilmaston aiheuttamat jännitteet voivat aiheuttaa riskin, pitää vaarallisissa sääoloissa keskeyttää. Ole erityisen huolellinen työkoneiden kanssa sateisena ja kylmänä aikana. Tarkista työkoneiden turvalaitteiston toimivuus. Nosturia käytettäessä on erityisen tärkeää varmistaa maapohjan kantavuus nosturin sijoituspaikan kohdalla. Myös huonon näkyvyyden aikaan on tärkeää varmistaa turvallisuus. Kesällä kuivaan aikaan on otettava huomioon maastopalon syttymisen vaara tupakoinnin ja kaikenlaisen kipinöinnin yhteydessä! TURVALLINEN TYÖALUE Urakoitsijan on aina varmistuttava työmaa-alueella sijaitsevien rinnakkaisten ja risteävien johtojen sekä maanalaisten kaapeleiden ja maadoitusverkkojen sijainnista. Verkon haltijoiden kanssa pitää sopia johtojen jännitteettömäksi tekemisestä tai muista keinoista, joilla varmistetaan riittävän turvallinen työskentely. 4 5

4 TYÖMAALIIKENNE, TIET JA YLEINEN LIIKENNE Kuljettajan on tarkastettava koneensa tai ajoneuvonsa joka aamu. Vain luvan saaneet henkilöt voivat käyttää nostokoneita työmaalla. Suurin osa työmaille tulevista teistä kulkee metsässä, eikä kaikkien pylväiden luo pääse tietä pitkin. Vain etukäteen sovittuja teitä saa käyttää, ja kaikki uudet reitit tulee hyväksyttää työmaalla sovittujen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija korvaa maanomistajalle kaikki liikenteestä aiheutuvat vahingot. Työturvallisuuden edellyttämät liikennerajoitukset on suunniteltava ja osoitettava liikennemerkein. Kulkuneuvot, jotka joudutaan pysäköimään julkisen liikenneväylän reunaan, pitää varustaa vilkkuvin varoitusvaloin. Työskenneltäessä yleisen liikenteen seassa on varmistettava työkohteen näkyvyys muille tienkäyttäjille liikenteen ohjauksella, liikennemerkeillä, turvalaitteilla ja -valaistuksilla. Kulkuneuvot eivät saa tukkia pelastusteitä tai muulle liikenteelle tarkoitettua kulkutietä. Urakoitsijan tulee varmistaa, että tiealueella tehtävissä töissä noudatetaan Tiehallinnon määräyksiä ja rajoituksia työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. PERUSSÄÄNNÖT TURVALLISEEN AJOON YLEISILLÄ TEILLÄ: Kuljettajalla on oltava ajokortti. Kaikkien on käytettävä turvavyötä. Ajoneuvossa on käytettävä valoja. Päihtyneenä ajaminen on rangaistava rikos. Älä puhu ajaessasi puhelimessa ilman hands-freeta. Nopeusrajoituksia yleisillä ja yksityisillä teillä on aina noudatettava. henkilönostimet ja muut nostoapulaitteet, rakennustelineet, kulkutiet ja maan sekä kaivantojen sortumisvaaran esto. Tarkastukset on kirjattava pöytäkirjaan. Konekohtaiset tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä koneessa. YMPÄRISTÖ Jokaisen velvollisuus on varmistaa, että maahan ei pääse polttoainetta eikä ympäristöön jää jätettä. Urakoitsijalla on oltava valmius varotoimiin näiden riskien pienentämiseksi. Lisäksi kaikki ympäristövahingot on ilmoitettava työmaan turvallisuusorganisaatiolle. TYÖTÄ ALOITETTAESSA JA JATKETTAESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT: Työkohde on oikea ja se on jännitteetön. Työalue on riittävästi eristetty ja tarve käyttää turvaetäisyysvahtia on arvioitu. Tulityölupa (metallin katkaisu, hitsaus, räjähdeliitos) / ensisammutuskalusto on kunnossa. Turvallisuusilmoitus on saatavilla. Tarvittavat lisätyömaadoitukset ja työkoneiden maadoitukset on kytketty. TARKASTUKSET Työmaalla käytettävät koneet ja tekniset laitteet tulee tarkastaa, ylläpitää ja huoltaa säännöllisesti. Vain tarkastettuja ja huollettuja laitteita on lupa käyttää. Kaikkien tarkastuspöytäkirjojen tulee löytyä työmaatoimistosta tai työkoneesta. Varmista ennen laitteen tai koneen käyttöönottoa, että sen käyttö on turvallista ja että se soveltuu työtehtävään. Varmista myös, että säännölliset tarkastukset on suoritettu. Työmaan viikoittaisessa tarkastuksessa on tarkastettava työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, työn aikainen sähköistys, nosturit, TYÖN AIKANA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT: Työalue on rajattu ja merkitty oikein. Sähköturvallisuuden valvoja on koko työryhmän ja aliurakoitsijoiden tiedossa. Lähistöllä olevat paljaat jännitteiset osat on otettu huomioon. Kaikki on perehdytetty; myös aliurakoitsijat. Räjähdys- ja kaasuvuotovaarat on otettu huomioon. Sääolot on otettu huomioon. 6 7

5 Henkilökohtaiset turvavarusteet PERUSVARUSTUS Fingridin työmailla työskenneltäessä on käytettävä asianmukaista suojavarustusta. Henkilökohtaisia suojaimia, suojavaatetusta ja muita suojavälineitä on käytettävä aina, kun niiden käyttö on vaadittu. Suojausmääräykset koskevat niin työntekijöitä kuin vierailijoitakin. Jokaisen perusvarustukseen kuuluvat suojakypärä ja huomiovärinen asu. Lisäksi seuraavia varusteita tulee käyttää tarpeen mukaan: - turvavaljaat ja lisävarusteet aina, kun työskennellään korkealla - turvajalkineet, ellei muuta ole yhteisesti erikseen sovittu - kuulosuojaimet - työkäsineet - silmäsuojaus, kun työ voi aiheuttaa pienosien lentämistä tai lasinsiruja - erityisvaatetus tulitöiden (metallin katkaisu, hitsaus, räjähdeliitos) ja kytkentöjen yhteydessä. Tarkista suojavarusteidesi kunto säännöllisesti. Suojavaruste on vaihdettava uuteen, jos se on rikki tai sen turvallisuutta ei voida taata. NOSTOT JA KULJETUKSET Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilönostoihin saa käyttää vain sitä varten suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja nostoapuvälineitä. Nostokorissa on käytettävä turvavaljaita. Henkilönostokoria ei saa käyttää tavaran nostoon. Erikois- ja yhteisnostot edellyttävät aina erillistä kirjallista nostosuunnitelmaa. Vain hyväksyttyjä, tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja nostoapuvälineitä saa käyttää. Nostolaitteet ja nostoapuvälineet on työmaalla tarkastettava - ennen ensimmäistä käyttöönottoa; samalla on varmistuttava, että vuositarkastus on tehty - viikkotarkastusten yhteydessä. Yksi henkilö antaa käsimerkein ohjeet nosturin käyttäjälle noston aikana. TYÖSKENTELY PYLVÄISSÄ Vain pylvästyöskentelyyn koulutettu henkilö saa kiivetä pylväisiin. Pylväissä työskenneltäessä on käytettävä kaksi köyttä -menetelmää (aina kiinni). Jos pylväs on varustettu turvakiskolla, sitä on käytettävä. RAKENNUSTELINEET JA RAKENNUSTELINEILLÄ TYÖSKENTELY Rakennustelineet on aina pystytettävä telineohjeen tai telineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Pystytettäessä on huolehdittava putoamissuojauksesta. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat asiat: alustan kaltevuus, alustan kantavuus, sivuttaiskuorma, jäykistys, ankkurointi, työtasot, jalkalistat, kaiteet ja nousutiet. Rakennusteline on varustettava telinekortilla, johon on merkitty suurin sallittu kuorma, käyttöön hyväksyneen tarkastajan ja hyväksyjän nimi sekä tarkastuspäivämäärät. TARKISTA ENNEN NOSTOA: nostoalustan sopivuus nostolaitteiden ja -apuvälineiden suurin sallittu kuormitus (merkitty laitteeseen) painon jakautuminen että taakka on kiinnitetty ja sidottu oikein. Varmista aina noston aikana, että taakka ei ala huojua. Työskennellessäsi nostoalueella tarkkaile aina nostotilannetta. Älä koskaan nosta taakkaa tarpeettomasti ihmisten yli tai kulje taakan alta. Nostokoneavusteinen varastointi ja kuorman purku jännitteisten ilmaeristeisten osien alla tai niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty ilman Fingridin lupaa. 8 9

6 Toiminta onnettomuustilanteessa Toimi työmaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti varmista, että tunnet turvallisuussuunnitelman! Jos havaitset tulipalon tai onnettomuuden, varoita muita ja ilmoita välittömästi esimiehellesi. Kun soitat hätänumeroon 112, ilmoita tulipalon, onnettomuuden tai turvallisuussuunnitelman mukaisen kohtaamispaikan tarkka sijainti. Työmaalla on oltava riittävä hälytys- ja pelastusvarustus. Voimajohtotyömaalla on oltava asianmukainen pelastusvälineistö henkilön laskemiseksi alas työkohteesta hätätilanteessa (onnettomuus, sairaskohtaus). Veden läheisyydessä työskenneltäessä työmaalla on oltava riittävästi pelastusliivejä ja varusteita vesipelastusta varten. Kaikissa työmaa-ajoneuvoissa on oltava ensiapupakkaus. Työmaan esimies vastaa siitä, että työryhmällä on riittävä ensiapuvalmius ja että ensiapuvälineet on huollettu asianmukaisesti. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 1. Keskeytä työsi ja arvioi tilanne. 2. Varmista, että alue on turvallinen. 3. Ota mukaasi ensiapuvälineet. 4. Tarkista, onko loukkaantunut tajuissaan, ovatko hengitystiet auki, hengittääkö hän, ja tyrehdytä verenvuoto. 5. Tee hätäilmoitus, kutsu lisäapua ja tiedota työmaan esimiehelle. 6. Aloita ensiapu. 7. Seuraa loukkaantuneen vointia: rauhoita, pidä lämpimänä, puhu ja seuraa hengitystä. Huolehdi, että pelastushenkilökunta löytää potilaan luokse tai sovitulle tapaamispaikalle. Paloturvallisuus Useat työvaiheet, kuten louhinta, katkaisut ja räjähdeliitokset samoin kuin tupakointi voivat aiheuttaa tulipalon riskin työmaalla. Jopa suoalue voi syttyä helposti kipinästä. Urakoitsija on vastuussa siitä, että työryhmät eivät aiheuta palon tai muun vahingon vaaraa. Käsiteltäessä ja varastoitaessa räjähdysaineita (räjähteet, nestekaasu) on noudatettava suojatoimenpiteitä. Räjähdysaineiden varastotilat on lukittava ja merkittävä huolellisesti, jotta ne tunnistetaan hätätilanteessa. Tulitöihin (katkaisut, hitsaaminen ja räjähdeliitokset) vaaditaan erityinen tulityölupa. Työmailla on usein tilapäisiä tulityöpaikkoja. Tällöin vaaditaan kirjallinen työmaakohtainen valvontasuunnitelma, tulityölupa ja riittävä ensisammutusvälineistö. Tulityötä suorittava henkilö on vastuussa tulityön suojaamisesta työn aikana ja sen jälkeen, ellei toisin sovita. Tulityön tekijällä tulee olla alkusammutuskalusto, johon kuuluu vähintään yksi tarkastettu 43A183BC-teholuokan käsisammutin (12 kg) ja välittömässä läheisyydessä (korkeintaan 10 metrin päässä) toinen vastaava tai kaksi 27A144BC-teholuokan (6 kg) käsisammutinta tai paloposti. Työn päätyttyä työmaalle tulee järjestää tulityön jälkivartiointi. Tupakoitaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ota aina huomioon maastopalon syttymisen vaara. HÄTÄILMOITUS Mitä on tapahtunut? Missä olet? Montako ihmistä on vaarassa? Onko muuta vaaraa? Vastaa selkeästi kysymyksiin. Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat luvan. JOS HAVAITSET TULIPALON Pelasta ja suojaa ihmiset. Varoita muita. Sammuta. Tee hätäilmoitus. Varmista, että kaikki työpisteessä työskentelevät ovat paikalla. Opasta muita

7 Fingrid Oyj Fingrid vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki merkittävät siirtoyhteydet naapurimaihin. Fingridin omistuksessa on yli kilometriä voimajohtoja (400, 220 ja 110 kv) ja yli sata sähköasemaa. Lisäksi Fingrid omistaa useita varavoimalaitoksia. Fingridissä työskentelee noin 250 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 359 miljoonaa euroa. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä ja Varkaudessa. Asiakkainamme on sähköntuottajia, sähkömarkkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkkoyhtiöitä. Kantaverkkoyhtiönä Fingrid on vastuussa voimansiirtojärjestelmän kehittämisestä, toimintavarmasta sähkönsiirrosta ja sähkömarkkinoiden edistämisestä. Fingrid on ulkoistanut verkon rakentamisen sekä kunnossapidon ja hankkii nämä palvelut alan parhailta osaajilta. Toimintamme perustuu neljään arvoon: avoimuuteen, tasapuolisuuteen, tehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Nämä arvot takaavat myös hyvän perustan työturvallisuudelle. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko muiden verkko FINGRID OYJ Läkkisepäntie 21, PL 530, Helsinki Puhelin Faksi

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay LAATUJÄRJESTELMÄ MaxBro ay JOHDANTO Työn laatu ja asiakastyytyväisyys ovat perusta, jonka päälle MaxBro ay on rakennettu. Rakennuspalveluiden tuottaminen on myös asiakaspalvelua ja onnistunut vuorovaikutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje

Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje Työturvallisuusohje 1(12) Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje LISÄTIETOJA Risto Lappalainen Liikennevirasto puh. 029 534 3966 Liikennevirasto PL 33 puh. 029 534 3000 kirjaamo@liikennevirasto.fi

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Nuorten SM-sprintit

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot