Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston astuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuus ja -vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä sekä urakkaohjelman työsuoritusta koskevia määräyksiä. Tähän asiakirjaan on kerätty joukko projektin toteutukseen läheisesti liittyviä työmaa- ja työturvallisuusohjeita ja yhteystietoja. Kaikki toteutuksesta vastaavat urakoitsijat / toimittajat ja heidän vastuulliset työnjohtajansa vastaavat henkilöstönsä ja alitoimittajiensa turvallisuudesta voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti, joiden tulee olla nähtävissä työmaalla. Tilaaja antaa tarpeelliset tiedot urakoitsijoille työnopastusta varten ja käynnistää sekä ylläpitää työsuojeluyhteistyötä. Tämän lisäksi tilaaja varmistaa työturvallisuudelle tarpeellisten tietojen perille menoa urakoitsijan työntekijöille erikseen määrittelemällään tavalla. Tilaajan edustajien valvonta ei vähennä urakoitsijoiden / toimittajien vastuita työturvallisuudesta. Jokaisella osapuolella on vastuu toimia yhteistyössä työmaan kokonaisturvallisuuden takaamiseksi laki- ja työsuojelumääräysten antamin perustein. Urakoitsijan työntekijöiden on perehdyttävä Kokkolan sataman turva- ja turvallisuusmääräyksiin Kokkolan Sataman laatujärjestelmän työmaaohjeen mukaisesti. 1 HANKKEEN KUVAUS Liikelaitos Kokkolan Satama rakennuttaa Kokkolan Syväsatamaan ajoneuvojen alustapesurin ehkäistäkseen satamassa käsiteltävien tuotteiden kulkeutumisen ympäristöön ajoneuvojen renkaiden mukana. Töiden on tarkoitus käynnistyä kesällä 2014, töiden arvioitu kokonaiskesto on n. 2 3 kuukautta. Pesuaseman perustusten rakennustyö tullaan toteuttamaan kokonaisurakkana, urakoitsijan tulee nimetä ja hyväksyttää tilaajalla vastuullisen työnjohtajan ja työsuojeluasioista vastaavan henkilön sekä oman työsuojelupäällikön ennen urakan aloitusta. 2 HANKKEEN RISKIARVIO 2.1 Rakennushankkeen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Suuruus, tila ja kesto Urakka ei ole maantieteelliseltä kooltaan ja ajalliselta kestoltaan erityisen suuri. Työt sijoittuvat Kokkolan syväsatamaan sekä Kokkolan suurteollisuusalueelle. Käsiteltävien materiaalien määrä, samoin kuin käytettävän kaluston sekä työntekijöiden määrä eivät ole erityisen suuria.

2 Vaativuus Poikkeuksellisia eikä ainutkertaisia työvaiheita ei ole odotettavissa. Erityisiä hankalia ja/tai vaativia työvaiheita on mm: - Raakaveden syöttöputken kaivuu suurteollisuusalueelta. - Viereisen suurteollisuuden toiminnan ja mahdollisten poikkeustilanteiden huomioiminen. - Työmaan sijainti liikennöidyn ajoväylän yhteydessä. Vaativia suunnitteluratkaisuja kohteessa ei ole. Työ on vaativuudeltaan normaalia maa- ja vesirakennustyötä sekä paikalla valettua betonirakennetyötä. Sijainti liikennöidyn ajoväylän vieressä asettaa erityisvaatimuksia mm. työmaan rajaamiselle sekä kaivantojen tukemiselle Kuntotiedot Päällysrakenteen nykytilanne on tehtyjen selvitysten, suunnitelmien ja nykyisestä ratarakenteesta olevan rekisteritiedon perusteella pääosin tiedossa. 2.2 Rakennushankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Työympäristö Rakennuskohteen läheisyydessä olevilla ajoväylillä kulkee sataman raskasta liikennettä sekä sataman huoltoliikennettä. Rakennuskohteessa sijaitsevat kaapelit ja maanalaiset putkikanaalit on selvitettävä urakoitsijan toimesta ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja on suunnittelun yhteydessä selvittänyt alueella kulkevat kaapelit ja vesijohdot sekä viemärit, mutta näiden sijainti on vielä todennettava maastossa urakoitsijan toimesta. Maasto-olosuhteiltaan työalue on tavanomaista satama- ja teollisuusaluetta. Työvaihesuunnitelma sekä varastointi- ja asennusalueet, sosiaalitilat, jätehuolto, työmaan pysäköinti-, säilytysja liikennejärjestelyt sekä pyörä- että kiskopyöräkaluston osalta ovat urakoitsijakokouksissa päätoteuttajan johdolla sovittavia ja päivitettäviä asioita (Työmaasuunnitelma) Työskentelyolosuhteet Töitä tullaan tekemään vaihtelevissa olosuhteissa. Näin ollen työskentelyolosuhteet voivat olla kylmiä, sateisia, pimeitä ja valoisia. Pölyämistä aiheuttavia työvaiheita ovat ainakin kaivuutyöt. Melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita ovat m.m. alustäyttöjen teko ja betonointityöt. Poikkeukselliset olosuhteet - oletusarvoisesti hankkeen aikana ei ole todennäköisesti tulossa luonnonkatastrofeja eikä sähkö- tai tietoliikennekatkoja. Edellä mainitut olosuhteet käsitellään niiden tapahtuessa odottamattomina tapahtumina. - työmaan ulkopuoliset liikenneruuhkat ja -häiriöt, onnettomuudet ja vaaratilanteet eivät ole poikkeustilanteita. - Viereisen teollisuuden poikkeustilanteisiin on varauduttava, urakoitsijan on osallistuttava tarvittaessa k.o. tehtaiden perehdytykseen sekä toimittava tehtaiden ohjeistuksen mukaan. Työmaa-alueella toimivat tehtaat ovat Boliden Kokkola sekä Freeport Cobalt.

3 2.3 Rakennushankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Toteutusmuodosta johtuvat tekijät Työn toteutusmuoto ei aiheuta erityisiä vaaroja tai haittoja Tiedonkulun ongelmat Oikean tiedon toimittaminen oikeaan osoitteeseen tilaajaan päin sekä myös urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta riski- ja vaaratilanteilta vältytään Aikataulusta johtuvat ongelmat Hankkeen aikataulu ei sinänsä ole tiukka mutta yksittäiset lipsumiset aiheuttaisivat ongelmatilanteen mm. junaliikenteelle Sopimussuhteista johtuvat ongelmat Kolmannet osapuolet kuten viereinen suurteollisuus on huomioitava kaikessa työnsuunnittelussa. Laitetoimitus urakoitsijan tekemille perusrakenteille on tilaajan erillishankinta. Laiteasennuksen sovittu aloitusajankohta on jolloin urakoitsijan on luovutettava pesuaseman perusrakenteet sekä ylisuurten ajoneuvojen pesupaikan laitetoimittajan käyttöön Työajasta johtuvat ongelmat Työaikalainsäädännön valvonta ja noudattaminen, kun töitä tehdään poikkeuksellisina aikoina, on huomioitava työnsuunnittelussa ja resurssien mitoituksessa, jotta työajan ylityksiltä tai työaikalainsäädännön muilta rikkomuksilta vältytään. 3 Vaaralliset työt Tarkoittaa ennen kaikkea töitä, jotka lueteltu VNa:n 205/2009 liitteessä 2. - työt joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen tai maahan vajoamisen vaara - työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla - sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä suoritettavat työt - työt tie- tai katualueella - elementtien vastaanotto, siirto- ja asennustyöt - tärinää, pölyä ja melua aiheuttavat työt Edellä mainittujen vaarallisten töiden lisäksi tulee työn suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida muut työn suoritustavasta tai vallitsevista olosuhteista aihetuvat turvallisuusriskejä sisältävät työt.

4 3 TOIMINTAOHJEITA Tärkeät puhelinnumerot Hälytysnumero 112 (palo-, sairaankuljetus ja kaasuhälytys) Öljyvahinkoilmoitus (vesialueella) 112 Meripelastuskeskus Ensiapu/sairaala Ensiapu/Terveysasema Taksi, Kokkola Port Tower Satamavalvojat Onnettomuuden sattuessa ANNA tarvittava ensiapu HÄLYTÄ sairaankuljetus 112 satamavalvojat LAITA potilas kuljetuskuntoon JÄRJESTÄ vartiointi onnettomuuspaikalle PORTTI S3 OPASTA ILMOITA sairaankuljetusauto paikalle tapaturmasta suojelupäällikölle 3.3 Tulipalon sattuessa PELASTA SAMMUTA vaarassa olevat henkilöt lähimmällä alkusammutusvälineellä HÄLYTÄ palokunta 112 satamavalvojat RAJOITA POISTA paloa sulkemalla ovet ja luukut sekä pysäyttämällä tuulettimet vaaraa aiheuttavat tekijät OPASTA palokunta paikalle PORTTI S3 3.4 Onnettomuuden, tulipalon tai muun vahingon sattuessa Urakoitsijan tai työn vastuuhenkilö laatii onnettomuudesta tai vahingosta vahinkoraportin, joka jaetaan tapahtuman osapuolten nimetyille edustajille jatkotoimenpiteitä varten. Urakoitsijan tulee tehdä aina kirjallinen raportti ns. "läheltä piti" tilanteista, em. raportit käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa viikkopalavereissa.

5 4 YHTEYSTIEDOT Projektin henkilöt ja yhteystiedot Rakennuttaja/ tilaaja: Liikelaitos Kokkolan satama Kantasatamantie Kokkola Puh (0) Fax +358 (0) Satamajohtaja: Torbjörn Witting Tekninen päällikkö: Tapio Lampinen Puh Satamavalvojat Puh Työmaavalvoja: Tapio Lampinen Turvallisuuskoordinaattori: Patrik Knutar Puh YLEISET OHJEET 5.1 Työajat Urakan luonteesta johtuvat normaalista työajasta poikkeavat työajat tulee sopia tilaajan kanssa urakan sopimusvaiheessa. Urakoitsija hankkii tarvittavat viranomaisluvat poikkeaville työajoille. 5.2 Kulunvalvonta, vartiointi ja ensiapuvalmius Työmaa-alue erotetaan satama-aluesta työmaa-aidoin. Kulkureitti työmaalle opastetaan tilaajan toimesta ja tätä on myös ehdottomasti noudatettava. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajan turvallisuusorganisaatiolle kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden nimet ja tehtävänimikkeet töiden alkaessa. Jokainen urakoitsija huolehtii myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden työntekijöiden kirjaamisesta. Satamaan toimitetaan joka maanantai päivitetty työvoimailmoitus. Kaikilla työntekijöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kaikilla työmaalla liikkuvilla tulee myös olla mukana kuvallinen tunniste josta ilmenee työnantaja sekä työntekijän veronumero. Kaikille työmaalla työskenteleville työntekijöille ja toimihenkilöille annetaan tilaajan toimesta kulkulupa työmaalla liikkumista varten. Urakoitsijan työnjohdon tulee perehdyttää kaikki työntekijänsä ennen kulkulupakortin myöntämistä.

6 6 Urakoitsija vastaa rakennuttajan luovuttaman urakka-alueen vartioinnista. Satama-alueella on ympärivuorokautinen valvonta. Urakoitsija vastaa siitä, että urakoitsijalla on työmaalla työsuojelumääräysten edellyttämä määrä EA-koulutettuja työntekijöitä. 5.3 Tavaraliikenne Työmaan autoilla tai työkoneilla ei saa ajaa satama-alueella ilman erillistä lupaa. Kaikki työmaan tavaraliikenne tapahtuu portin S3 kautta. 5.4 Henkilöliikenne Henkilöliikenne työmaa-alueelle tapahtuu portti S3 kautta. Varaudu esittämään tilaajan antama kulkulupa vartijoille tarvittaessa. 5.5 Huumaavat aineet Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen tai niiden tuominen työmaa-alueelle on ehdottomasti kielletty. Tätä määräystä rikkova poistetaan välittömästi työmaa-alueelta. 5.6 Työmaaruokailu Tilaaja ei järjestä työmaalle erillistä henkilöstöruokalaa. Työntekijöiden ruokailu tapahtuu urakoitsijan hankkimissa ruokailutiloissa. 5.7 Sosiaali- ja toimistotilat Urakoitsija hankkii ja pystyttää itse tarvitsemansa sosiaali- ja toimistotilat. Niiden sijoittaminen ja asennus on sovittava tilaajan kanssa. 5.8 Valokuvaaminen Ainoastaan työkohteen kuvaaminen on sallittu. 5.9 Henkilötunnisteiden käyttö Työmaalla tulee käyttää TTL 738/ mukaisen kuvallista henkilötunnistetta. Tunnisteesta on käytävä ilmi työntekijän nimi, työnantaja sekä henkilökohtainen verorekisteriin merkitty veronumero. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää henkilöluetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä josta ym. tiedot käyvät ilmi. Rakennuttaja valvoo mukaisen henkilötunnisteen käyttöä ja pidättää oikeuden poistaa työntekijä joka toistuvasti laiminlyö tunnisteen käyttövelvollisuutta työmaalta.

7 6 URAKOITSIJOIDEN VELVOLLISUUDET JA VASTUU Vastuuhenkilö Urakoitsijan on nimettävä työmaalle työsuojelusta vastaava työsuojelupäällikkö. Vastuuhenkilön nimi on saatettava tilaajan valvontaorganisaation tietoon (nimeäminen tulee tehdä kirjallisesti). Mahdollisesta vastuuhenkilön muutoksesta on tiedotettava välittömästi. 6.2 Vastuu Itsenäinen urakoitsija / työnsuorittaja noudattaa työturvallisuuslain nojalla annettuja määräyksiä ja asetuksia työntekijöiden pätevyydestä, työkoneista, työmenetelmistä, vaarallisista aineista ja niiden säilytyksestä. Rakennuskoneiden ja työvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut Suomessa voimassa olevat vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Urakoitsijan on otettava töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma urakoitsijan käytössä olevan työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakko-suunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle ennen ao. työvaiheen aloitusta. Urakoitsija on vastuussa henkilökuntansa muille osapuolille aiheuttamasta vahingosta. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi tilaajan valvontaorganisaatiolle. Urakoitsija vastaa lakien ja asetusten mukaisista turvallisuusohjeiden ja varmuusmääräysten noudattamisesta. Urakoitsija vastaa henkilökuntansa lakien mukaisesta vakuuttamisesta. 6.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa. Urakoitsijan työmaapäällikkö tai vastaava mestari ja tilaajan nimeämä valvoja allekirjoittavat työmaapäiväkirjan päivittäin. 6.4 Varastoalueet Urakoitsija vastaa omien rakennus- ja asennusmateriaaliensa sekä työkalujensa varastoinnista tilaajan osoittamalla varastoalueella tai työkohteen välittömässä läheisyydessä. Urakoitsija huolehtii materiaaliensa purusta ajoneuvosta varasto-alueelle tai työkohteeseen. Urakoitsija merkitsee selvästi parakkinsa, varastoalueensa, työtilansa ja materiaalinsa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisiin kiviainesten välivarastoihin, joiden osalta välivaraston paikat tulee aina sopia yhdessä tilaajan valvojan kanssa. 6.5 Työmaajärjestys ja aitaus Järjestys on turvallisuuden kannalta keskeisimpiä asioita. Jokaisen työntekijän on omalta osaltaan noudatettava tinkimättä hyvää järjestystä ja siisteyttä työkohteessa sekä työtiloissa. Urakoitsijan työnjohto valvoo järjestyksen noudattamista työmaallaan: - Huolehdi, että työmaatiet ja kulkuväylät ovat avoinna ja vapaana materiaalien ja koneiden siirroille - Älä varastoi materiaaleja tai tarvikkeita sähkökeskusten, alkusammutuskaluston tai ovien eteen

8 8 - Urakoitsija eristää työmaa-alueen tehdasalueesta aitaamalla, liitepiirustuksen mukaisesti - Huomiovaatetuksen sekä kuvallisen henkilökortin käyttö työmaa-alueella on pakollista - Urakoitsija ylläpitää työmaalla olevista henkilöstöstä luetteloa, henkilöstöä koskevat muutokset tulee ilmoittaa välittömästi aina myös tilaajan edustajalle. Urakoitsijan on suunniteltava oman työmaa-alueensa käyttö siten, että tapaturmat ja palovaara sekä terveyden haitat ehkäistään suunnitelmallisesti. 6.6 Hitsaustyöt Hitsaustöitä saatetaan suorittaa rakennus- ja asennustyömaalla. Se merkitsee erityistoimia hitsauksia suoritettaessa: - Tulityölupa valvontaorganisaatiolta - Suojaustoimenpiteet hitsaustyön aikana - Vartiointi hitsaustyön aikana ja jälkeen - Voimassaoleva tulityökoulutus / tulityökortti 6.7 Nostotyöt Nostotöissä on käytettävä aina tarkastettuja ja hyväksyttyjä nostokoneita ja laitteita. Urakoitsijan tulee aina varmistaa nosturin sijoituspaikan vakavuus kaikissa olosuhteissa. Nostureiden ja nostoapuvälineiden tarkastukset tulee tehdä voimassaolevien päätösten ja määräysten mukaisesti. Raskaista ja erikoisnostoista on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Suunnitelman laatii nosturiyhtiön edustaja ja esittää sen urakoitsijalle/tilaajalle. Nostoapulaitteet kuten nostolenkit, raksit, sakkelit ja väkipyörät yms. on tarkastettava huolella ja käytettävä vain virheettömiä laitteita. Jos rakennus- ja asennustöiden nostoja tehdään samanaikaisesti, on välttämätöntä tehdä koordinaatiosuunnitelma nostoista. Tällöin voidaan minimoida nostojen aiheuttamat häiriöt muille työvaiheille. 6.8 Työmaasähköistys Satama-alueella on saatavana sähköä. Työmaasähkön kytkemisestä on sovittava sataman kanssa erikseen. Kaikkien sähkölaitteiden; työmaakeskusten, valaisimien, lämmittimien, rasioiden, kaapeleiden, kytkimien jne. on oltava virheettömiä ja hyväksyttyjä. Kaapeleiden korjaaminen ja jatkaminen on tehtävä määräysten mukaisesti. 6.9 Henkilökohtaiset suojaimet Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikille työntekijöille on luovutettu tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttökoulutus. Lisäksi urakoitsijan työnjohdon tulee valvoa, että suojaimia aina käytetään, kun tehdään suojaimia vaativia työsuorituksia. Tilaaja tiedottaa mahdollisista laivaliikenteestä johtuvista poikkeustilanteista suojainten käytön suhteen, tällainen tapaus voi olla esim. ammoniakkilaivaus Hopeakiven satamaan Työ- ja suojatelineet ja suojaaminen putoamiselta Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattaa pudota, on joko suljettava kansilla tai suojattava kaitein. Nojatikkaiden käyttö työalustana on kokonaan kielletty.

9 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Lisäksi jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita sekä työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Urakoitsijan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Urakoitsija laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Melua aiheuttavat työt Urakoitsijan on erityisesti huomioitava meluntorjuntalaissa esitetyt vaatimukset meluavista töistä. Urakoitsija vastaa lain vaatimista ilmoituksista, jotka koskevat häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja Ympäristön suojelu ja öljyvahinkojen torjunta Urakoitsijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön suojelu ja puhtaanapito. Työt on suunniteltava, järjestettävä ja valvottava siten, että urakasta ei ympäristölle aiheudu tarpeetonta haittaa tai vahinkoa. Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. kastelulla. Urakoitsijan tulee huomioida omissa työmaasuunnitelmissaan työmaan alueella säilytettävät määräysten mukaiset öljy- ja polttoainesäiliöt sekä mahdolliset öljyvahingot ja niiden torjunta. Kaluston öljyvahinkojen torjuntaa varten tulee työmaalla olla riittävästi öljypuomeja tms suojavälineitä. Työssä on noudatettava ympäristöluvan määräyksiä. 7 TYÖSUOJELU 7.1 Työsuojeluorganisaatio Urakoitsijan työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun, joka hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ja osallistuu työsuojelukierroksiin. 7.2 Työsuojelusta vastaavat henkilöt Urakoitsijan on kirjallisesti määrättävä, esimiestasoinen suomenkielentaitoinen, työsuojelusta vastaava henkilö sekä hänelle varamies. Edustajan on oltava tavoitettavissa työaikana. Vastuuhenkilön muutoksista on ilmoitettava tilaajalle.

10 7.3 Tarkastukset 10 Urakoitsijan tulee pitää omaan urakkaansa liittyvät tarkastukset säännöllisesti viikoittain. Tarkastuksista tulee laatia erilliset tarkastuspöytäkirjat, joihin merkitään kaikki puutteet, sovitaan tarkoin kuka on vastuuhenkilö puutteiden korjausten osalta ja milloin todettu puute on korjattu. Tarkastuspöytäkirjat käsitellään viikkopalavereissa. Tarkastuskohteita voisi olla esimerkiksi; - Henkilötunnisteiden käyttö, veronumerotietojen paikkansapitävyys - Alueen ja työkohteen siisteys ja järjestys - Henkilökohtaiset suojaimet - Putoamissuojaus - Työmaaliikenne, liikenneväylät - Työkoneet, työajoneuvot - Kaivannot ja niiden täytöt / täyttöpenkat - Välivarastot / kulkutiet - Nosturit, nostolaitteet, nostoapuvälineet - Sähkölaitteet, sähkötyöt - Tulityöt - Palovartiointi ja sammutuskalusto - Valaistus pimeinä aikoina 8 KOHTEESSA ERITYISESTI HUOMIOITAVAA Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on välttämätöntä tuntea työkohteen riskit hyvin ja osata suojautua niiden varalta. Sataman päivittäinen toiminta saattaa aiheuttaa sellaisia turvallisuusriskejä joita sataman ulkopuolisella alueella ei ole havaittavissa. Kokkolassa , Patrik Knutar

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot