AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO"

Transkriptio

1 AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN

2 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 65/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/ mom A 812/ mom Kumoaa Määräyksen no 35/011/1996 Muuttaa Määräystä no AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus on päättänyt Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava lukien toistaiseksi. Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä osana valmistavaa koulutusta. Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä. Todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista sekä henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Opetusneuvos MARKKU LAPPALAINEN Markku Lappalainen 2

3 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 4 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnot Näyttötutkintoihin valmistava koulutus Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin yleiset perusteet Luku AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Luku AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen... 9 a) Ammattitaitovaatimukset... 9 b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Nosturin rakenne ja kunnossapito a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Nosturin siirrot a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Nosturin käyttö eri ympäristöissä a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Kuormausnosturin käyttö asennustöissä a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit... 14

5 6 Kurottajan käyttö nostotyössä a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ajoneuvoalustaiset henkilönostimet a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Ammattitaidon osoittamistavat c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

6 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen. Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laajaalaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja sosiaaliset valmiudet. 2 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua näyttöihin osana opintojaan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä. 6

7 3 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAPOJEN JA TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN YLEISET PERUSTEET Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta. Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman realistinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. 2 Luku AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 TUTKINNON OSAT Valtioneuvoston päätöksen (856/98) 59 :n mukaan ajoneuvonosturinkuljettajalla on oltava ammattitutkintolaissa tarkoitettu alan ammattitutkinto. Lisäksi em. päätös edellyttää, että jos kuormausnosturin kuormausmomentti on yli 25 tonnimetriä ja jos sitä käytetään tai jos se on tarkoitettu käytettäväksi muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianomainen ammattitutkinto tai sen osa. Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi tutkinnon perusteisiin on sisällytetty ylimääräisinä vapaasti valittavina osat: kuormausnosturin käyttö asennustyössä, kurottajan käyttö nostotyössä ja ajoneuvoalustaiset henkilönostimet. Näiden osien vapaaehtoinen, erillinen suorittaminen antaa valmiudet työskentelyyn kyseisillä laitteilla. Lisäksi tutkittavalla on mahdollisuus halutessaan suorittaa yrittäjyysosa. 7

8 Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotodistuksen saaminen edellyttää neljän pakollisen osan hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytty tutkintotodistus oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvonostureita ja kuormausnostureita asennustyössä. Tutkinnon osan Kuormausnosturin käyttö asennustyössä suorittaminen on edellytyksenä VNp 856/98 pykälän 59 toisen momentin mukaisen kuormausnosturin käyttöön asennustöissä. Tämän osan suorittamisesta annetaan osatutkintotodistus. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava seuraavat pakolliset osat: Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen Nosturin rakenne ja kunnossapito Nosturin siirrot Nosturin käyttö eri ympäristöissä Lisäksi on mahdollista suorittaa erillisenä osatutkintona tai ylimääräisenä ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon yhteydessä seuraavat osat: Kuormausnosturin käyttö asennustyössä (vrt. VNp 856/98 59 ) Kurottajan käyttö nostotyössä Ajoneuvoalustaiset henkilönostimet Yrittäjyys 3 Luku AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN PERUSOSAAMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja tuntee erityyppisten hydrauli- ja ristikkopuomisten ajoneuvonostureiden sekä kuormausnostureiden turvallisen käytön periaatteet sekä näitä laitteita koskevat työturvallisuussäädökset ja noudattaa niitä työssään. Hän tietää liikkuvien nostolaitteiden vakavuuteen ja lujuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hänellä on itsenäisen työskentelyn edellyttämä kokonaiskuva rakennustyömaan, teollisuuden ja sataman nostotöistä ja niiden erityismääräyksistä. Hän tuntee ydinosiltaan nostotöiden eri osapuolten vastuu- ja tehtäväjaon. Tutkinnon suorittaja tuntee keskeiset osat alan työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta. 8

9 Tutkinnon suorittaja ymmärtää taloudellisen toiminnan keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa työtehtävässään ja työyhteisössään. Hänen toimintansa on yhteistyökykyistä ja palveluhenkistä. Hän ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa työyhteisönsä organisaatiossa. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa nosturiyrityksen tai oppilaitoksen kalustolla tavanomaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten osaamista arvioidaan jokaisen muun tutkinnon osan suorittamisen yhteydessä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja käyttää työssään tehtävään sopivia nostolaitteita ja muita työvälineitä noudattaen tehtyä työsuunnitelmaa. Hänen työtapansa ovat turvalliset ja ergonomisesti oikeat. Tutkinnon suorittaja toimii yhteistyökykyisesti asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa ja hän ymmärtää sekä huomioi toiminnassaan asiakassuhteen jatkuvuuden. Tutkinnon suorittaja tuntee nostopalveluja tuottavan yrityksen toimintaa niin, että ymmärtää mistä tuotot syntyvät, millaisia kustannuksia nosturiyrityksen toiminnasta aiheutuu ja miten hän itse voi vaikuttaa kustannuksiin. Suoritus on hylätty, mikäli näytössä käytettävä nosturi tai jokin sen varuste vaurioituu väärän huoltomenetelmän tai käyttötavan takia ja jos näytön vastaanottajan on puututtava tilanteeseen henkilö-, ympäristö- tai tuotevahingon välttämiseksi. 2 NOSTURIN RAKENNE JA KUNNOSSAPITO a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja tuntee erityyppisten hydrauli- ja ristikkopuomisten ajoneuvonosturien sekä kuormausnosturien rakenteen ja toimintaperiaatteen. Hän tuntee nostureiden ja nostoapuvälineiden tarkastuksia koskevat vaatimukset sekä nostoapuvälineiden hylkäysperusteet. Tutkinnon suorittaja kykenee itsenäisesti suoriutumaan nosturin päivittäisja määräaikaishuolloista ja pienistä korjaustoimenpiteistä. Hän pitää nosturin 9

10 turvallisena ja toimintakunnossa ja noudattaa oikeita ja turvallisia työmenetelmiä huolto- ja kunnossapitotehtävissä. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa nosturiyrityksen tai oppilaitoksen kalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. Nostureiden rakenteen ja kunnossapidon osalta tutkinnon suorittaja tekee huolto- ja kunnossapitosuunnitelman, josta selviää: Huollettava/korjattava kohde Huollon laajuus Materiaalimenekki ja arvio työhön käytettävästä ajasta c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittajan tekemät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet vastaavat laadultaan ja joutuisuudeltaan yleisiä laatuvaatimuksia ja suoritus on tehty oikeita työvälineitä ja huoltoaineita käyttäen sekä työturvallisuus ja ergonomia huomioiden. Tutkinnon suorittaja huolehtii työskentelypaikan siisteydestä, järjestelmällisyydestä ja ongelmajätteistä asianmukaisesti. Työskentelynopeus vastaa työtehtävän edellyttämää joutuisuutta. 3 NOSTURIN SIIRROT a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa kuljettaa ajoneuvonosturia turvallisesti erilaisissa liikenneolosuhteissa ja huomioiden muun liikenteen. Hän tuntee liikennesäännöt, raskaan kaluston ja erikoiskuljetuksien erityissäännökset sekä noudattaa niitä nostureiden siirroissa. Hän osaa siirtää varusteltua nosturia turvallisesti työkohteessa sekä osaa hyödyntää sen maastoajoon tarkoitettuja ominaisuuksia. 10 b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa nosturiyrityksen tai oppilaitoksen kalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan

11 täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. Tämän tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan siirtämällä ajoneuvonosturi sekä työkohteeseen että työkohteessa. Nostureiden hallinnan osalta tutkittava laatii työsuunnitelman nostotyöstä. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja tekee työsuunnitelman, jossa esitetään: toimenpiteet, joilla nosturi valmistellaan siirtokuntoon ajoreitti työkohteeseen ja ajoaika kuljetusluvan voimassaolo ja muut nostolaitteen mukana pidettävät asiakirjat arvio työhön käytettävästä ajasta. Tutkinnon suorittaja toteuttaa nosturin siirron työkohteeseen liikennesääntöjen mukaisesti ja kuljetus täyttää erikoislupia koskevat säädökset. Kuljetuksen reittisuunnitelma on toteutuskelpoinen ja kuljetus tehdään turvallisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Työmaalla nostokuntoon varusteltu nosturi siirretään turvallisesti nosturin valmistajan ja työmaan työnjohdon ohjeita noudattaen. Kuljettajan työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset. Työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia sekä merkinantovälineitä esim. radiopuhelinta, käsimerkkejä, hätävilkkua yms. Työn joutuisuus vastaa työtilanteeseen sopivaa joutuisuutta. 4 NOSTURIN KÄYTTÖ ERI YMPÄRISTÖISSÄ a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa käyttää erityyppisiä hydrauli- ja ristikkopuomisia ajoneuvonostureita sekä kuormausnostureita käyttöohjeiden, työturvallisuusmääräysten ja nostosuunnitelmien mukaisesti työtilanteeseen sopivalla joutuisuudella. Hän osaa tulkita nostokykytaulukoita, tuntee nosturin vakavuuteen vaikuttavat tekijät ja kykenee suunnittelemaan tavanomaiset nostot yhteistyössä tilaajan kanssa. Hän tunnistaa kulloiseenkin nostotyöhön liittyvät turvallisuusriskit ja ottaa ne huomioon työnsä suunnittelussa sekä työssään. Tutkinnon suorittaja osaa tukea ja pystyttää ajoneuvonosturin maaperän kantavuus huomioiden. Hän osaa varustella nosturin nostokuntoon ja tehdä asiaan kuuluvat toimintakokeilut ja tarkastukset ennen nostotyön aloittamista. Hän osaa valita oikean nostoapuvälineen ja hallitsee tavanomaisten taakkojen oikean kiinnitystavan. 11

12 Tutkinnon suorittaja toimii asiakaspalveluhenkisesti ja hallitsee nostotöissä käytettävät viestintämenetelmät ja vahvistetut käsimerkit. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa nosturiyrityksen tai oppilaitoksen kalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja tekee työkokonaisuudesta nostosuunnitelman, jossa esitetään: ulottumat, nosturin varustus, nostokyky, merkinannot ja valaistus nostoapuvälineet ja taakan kiinnitystavat sääolosuhteiden vaikutukset työhön liittyvät riskitekijät ja niiden eliminointi Tai tarkentaa valmiin nostosuunnitelman työmaalla nostotyön ympäristötekijöiden osalta yhdessä tilaajan kanssa Nostotyöt toteutetaan turvallisuusmääräykset, alan erityismääräykset ja työmaan työnjohdon ohjeet huomioon ottaen kulloiseenkin työtilanteeseen sopivalla joutuisuudella. Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset ja työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. 5 KUORMAUSNOSTURIN KÄYTTÖ ASENNUSTÖISSÄ Tämä tutkinnon osa on kuormausnosturin käyttäjän suoritettava Valtioneuvoston päätöksen (VNp 856/98) 59 :n 2 momentin mukaisesti kun hän käyttää kooltaan 25 tonnimetrin tai sitä suurempaa kuormausnosturia muuhun kuin pääasiassa kuormaamiseen. 12 a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa käyttää 25 tonnimetrin tai sitä suurempaa kuormausnosturia asennustyössä itsenäisesti työn edellyttämällä joutuisuudella turvallisia työtapoja noudattaen. Hän tuntee erityyppisten kuormausnostureiden rakenteen ja toimintaperiaatteen sekä tietää kuormausnosturin suoritusarvot, vakavuusvaatimukset, nostoapuvälineisiin ja nostoihin liittyvät vaatimukset ja erityisehdot.

13 Hän ymmärtää huoltojen ja tarkastusten merkityksen kuormausnosturin turvallisen käytön ja toimivuuden kannalta. Hän suoriutuu tarvittavista huoltotoimista ja pienehköistä korjaustoimenpiteistä sekä osaa tehdä nosturille kuljettajalle kuuluvat kunnossapitotarkistukset ja päivittäiset toimintakokeet. Tutkinnon suorittaja tietää erityyppisten kuormausnosturien vakavuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa käyttää nosturia sen vakavuutta vaarantamatta. Hän osaa ottaa huomioon sääolot ja kykenee suunnittelemaan nostotyön yleiset puitteet ja ottamaan huomioon ympäristössä olevat nostoon vaikuttavat esteet, kuten rakennukset, puut, liikenteen, sähkölinjat ja toiset nosturit. Tutkinnon suorittaja osaa käyttää kuormausnostureita käyttöohjeiden, turvallisuusmääräysten sekä nostosuunnitelmien mukaisesti. Hän hallitsee erilaisissa olosuhteissa ja työkohteissa tapahtuvat nostot ja osaa valita kullekin taakalle turvallisen nostoapuvälineen ja tietää taakan oikean kiinnitystavan. Hän osaa kommunikoida alalla käytössä olevilla viestintätavoilla ja -välineillä. Tutkinnon suorittaja ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja noudattaa vastuuntuntoisesti alan säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä osaa ottaa huomioon työmaan erityisohjeet koskien rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä ja työkohteen liikennejärjestelyjä. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa yrityksen tai oppilaitoksen kalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja tekee työkokonaisuudesta työ/nostosuunnitelman, jossa esitetään: kuljetuksessa käytettävä ajoreitti ulottumat, nostokyky, valaistus ja merkinannot tiedot taakasta, käytettävistä nostoapuvälineistä ja taakan kiinnitystavat sääolosuhteiden vaikutus työhön liittyvät riskitekijät ja niiden poistaminen arvio työhön käytettävästä ajasta. Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet vastaavat laadultaan ja joutuisuudeltaan yleisiä laatuvaatimuksia ja suoritus on tehty oikeita työvälineitä ja huoltoaineita käyttäen, työturvallisuus ja ergonomia huomioiden. Työskentelypaikalla on huolehdittu siisteydestä, järjestelmällisyydestä 13

14 ja ongelmajätteistä asianmukaisesti ja työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilönsuojaimia. Tutkittava toteuttaa kuormausnosturin siirron työkohteisiin liikennesääntöjen mukaisesti ja kuljetus täyttää erikoislupia koskevat säädökset. Kuljetuksen reittisuunnitelma on toteutuskelpoinen ja kuljetus tehdään turvallisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Nostotyöt toteutetaan työmaan erityismääräykset (esim. rakennustyön tai sataman ohjeet) ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Työskentelynopeus vastaa työtehtävän edellyttämää joutuisuutta sekä nostosuunnitelma on toteutuskelpoinen. 6 KUROTTAJAN KÄYTTÖ NOSTOTYÖSSÄ a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja tuntee erityyppisten kurottajien rakenteen ja toimintaperiaatteen sekä tietää työvälineen suoritusarvot ja nostoon liittyvät erityisehdot. Hän tuntee kurottajan vakuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa käyttää kurottajaa nostotöissä erilaisissa ympäristöissä vakavuuden vaarantumatta. Tutkinnon suorittaja tietää millaisia lisätyölaitteita kyseiseen kurottajaan voidaan asentaa ja hallitsee niiden käyttöönottotarkastukset. Hän osaa tehdä käyttöohjeen mukaiset päivittäis- ja määräaikaishuollot tarkastuksineen. Hän noudattaa vastuuntuntoisesti alan säädöksiä, ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä sekä osaa ottaa huomioon työkohteen erityisohjeet. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa yrityksen tai oppilaitoksen kurottajakalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. Ammattitaito osoitetaan suorittamalla kurottajalla nostotöitä erilaisissa työkohteissa. 14 c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja toteuttaa nostotyöt turvallisuusmääräyksiä, alan erityismääräyksiä ja työmaan ohjeita noudattaen. Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset sekä työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. Joutuisuus vastaa työtehtävän edellyttämää joutuisuutta.

15 7 AJONEUVOALUSTAISET HENKILÖNOSTIMET a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa kuljettaa ajoneuvoalustaista henkilönostinta turvallisesti erilaisissa liikenneoloissa ja muu liikenne huomioon ottaen. Hänellä on asianomainen ajolupa henkilönostimen siirtämiseen ja hän tuntee liikennesäännöt ja liikenteen ohjaukseen liittyvät määräykset. Tutkinnon osan suorittaja kykenee itsenäisesti valvomaan henkilönostimen kuntoa ja osaa tehdä luotettavasti kuljettajalle kuuluvat kunnossapitotarkastukset ja päivittäiset toimintakokeet. Tutkinnon suorittaja tuntee erityyppisten henkilönostinten vakavuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa käyttää nostinta sen vakavuutta vaarantamatta. Hän osaa tukea nostimen käyttöohjeiden mukaisesti ja ymmärtää maapohjan kantavuuden varmistamisen tärkeyden. Tutkinnon suorittaja ottaa huomioon ympäristössä olevat henkilönostoon vaikuttavat rakennukset, puut, liikenteen, sähkölinjat ja toiset nosturit. Hän osaa käyttää nostinta käyttöohjeiden ja turvallisuusmääräysten mukaisesti ottamatta tietoisia riskejä. Hän osaa kommunikoida alalla käytössä olevilla viestintätavoilla ja -välineillä. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä soveltamistaito osoitetaan pääasiassa yrityksen tai oppilaitoksen nostinkalustolla tavanomaisten työ- ja huoltotehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkittavan itsearvioinnin avulla. Ammattitaito osoitetaan suorittamalla nostotöitä erilaisissa työkohteissa. c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suoritus on hyväksytty, jos Tutkinnon suorittaja tekee henkilönostot turvallisuusmääräykset, nostimen käyttöohjeet ja työympäristön vaatimukset huomioiden. Tutkinnon suorittaja tuntee ajoneuvoalustaisen henkilönostimen rakenteen ja huoltokohteet sekä tietää henkilönostimelle tehtävistä tarkistuksista. Tutkinnon suorittajan työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset ja hän käyttää tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia ja hänen kommunikointinsa henkilökorissa oleviin on varmistettu riittävällä tavalla. Joutuisuus vastaa työtehtävän edellyttämää joutuisuutta. 15

16 8 YRITTÄJYYS a) Ammattitaitovaatimukset Yrittäjyysosan suorittaja tietää, mitä yrittäjänä toimiminen häneltä edellyttää. Hän kykenee erittelemään henkilökohtaisia yrittäjänä toimimisen valmiuksiaan ja osaa sen pohjalta punnita omaa yrittäjyyttään. Hän osaa tarkastella alaa ja sen tarjoamia yritystoiminnan käynnistämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia ja riskejä. Hän tuntee erilaisia yritystoiminnan aloitustapoja, osaa kehittää yhdessä asiantuntijoiden kanssa markkinakelpoisen liikeidean ja tietää, miten sitä käytetään toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjana. Yrittäjyysosan suorittaja tietää, millaisia taloudellisia, tuotannollisia ja henkisiä voimavaroja yritystoiminnan toteuttaminen vaatii ja osaa arvioida niiden tarpeen oman yritystoiminnan aloittamisen näkökulmasta. Hän ymmärtää asiakassuhteiden ja muiden yhteistyösuhteiden merkityksen olennaisena osana menestyvää yritystoimintaa ja omaa tältä pohjalta valmiudet kehittää näitä suhteita sekä ymmärtää yritystoiminnan talouden tärkeimpiä periaatteita ja osaa toimia niiden mukaisesti. Suorittaja tuntee yritystoimintaan liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja osaa hankkia yrityksen perustamisessa ja toiminnan eri vaiheissa tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalvelua. b) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan laatimalla yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä kehittämissuunnitelma, jossa yrittäjyysosan suorittaja työstää yritysideansa toimivaksi liikeideaksi Yrittämisen taidot ja tiedot arvioidaan aitona yrittäjyyteen liittyvänä toimintana. Keskeinen osa näyttöä on pitkäjännitteinen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä hanke, jossa henkilö työstää yritysideansa nosturialan liiketai palveluideaksi. Toimivan liikeidean rakentamisessa tutkittavan tulee tarkastella monipuolisesti toimintaympäristöä erityisesti nosturialalle aikovan yrittäjän näkökulmasta. Hän osaa käydä keskusteluja mahdollisesta yrityksensä käynnistämisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä alan asiantuntijoiden kanssa. Tutkittava osaa laatia myös liiketoiminnassa tarvittavat keskeiset suunnitelmat ja arvioida niiden toimivuutta. Hän pystyy tarkastelemaan myös todennäköisen yrityksensä resurssitarvetta. Näyttöä voidaan täydentää selvityksien, laskelmien ja muiden kirjallisten tuotosten sekä suullisten keskustelujen ja haastattelujen avulla. 16 c) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tutkinnon osan suorittaja osaa arvioida itseään ja omaa yrittäjyyttään siten, että osaa laatia omaa yrittäjänä toimimistaan tukevan kehittymissuunnitelmansa ja osoittaa kykenevänsä tekemään yritystoimintaan liittyviä ratkaisuja omiin arvoihinsa luottaen. Hän arvostaa omaa ammattiaan ja osaa myös tuoda sen esille.

17 Hän on tutustunut nosturialaan niin, että osaa tarkastella sen tulevaisuuden näkymien ja kehityksen sekä markkinoiden tilan mahdollisuuksia oman yritystoiminnan käynnistämiseksi. Hän osaa laatia yritykselleen toiminnan kannalta keskeisten alueiden liiketoimintasuunnitelmat asiantuntijoiden kanssa luontevasti. Hän tuntee riittävän laajasti yritystoiminnan aloittamisen lakisääteiset toimet ja tietää, mistä voi tarvittaessa saada asiantuntijapalveluja yritystoiminnan käynnistämiseksi tarvittavien tietojensa syventämisessä. 17

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1657 8 (nid.) ISBN 952 13 1658 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 66/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 21/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2127 X (nid.) ISBN 952 13 2128 8 (pdf) 1 DNO 21/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1474 5 (nid.) ISBN 952 13 1475 3 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 24/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 31/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) 1 Dno 31/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1612 8 (nid.) ISBN 952 13 1613 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 57/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0991 1 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 62/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 5.10.2000

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 15/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2106 7 (nid.) ISBN 952 13 2107 5 (pdf) 1 DNO 15/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 34/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3549 5 (nid.) ISBN 978 952 13 3550 1 (pdf) 1 Dno 34/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot