Tutkinnon perusteet 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon perusteet 1"

Transkriptio

1 Tutkinnon perusteet 1 TUTKINNON PERUSTEET

2 Tutkinnon perusteet 2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattiaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostavat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen. Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintoimintojen vaatimuksiin. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon ja sosiaaliset valmiudet. 2 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti aseteta koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua näyttöihin osana opintojaan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttö tutkintona suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä.

3 Tutkinnon perusteet 3 3 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAPOJEN JA TUTKINTO SUORITUSTEN ARVIOINNIN YLEISET PERUSTEET. Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksen tekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoiminta valmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaito vaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tullee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tain osaaminen on arvioitava päärääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta. Näyttöympäristön tulee olla todellinen tai mahdollisimman realistinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointeja. Näytöt tulee järjestää tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota. Kohteet tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. suorituksia Arvioinnin kohteisiin perustuvat arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. MYYNNIN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 TUTKINNON OSAT Myynnin ammattitutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Ne ovat a ) Kuluttajamyynnin suuntautumisvaihtoehto b ) Yritysmyynnin suuntautumisvaihtoehto Myynnin ammattitutkinnon kuluttajamyynnin suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat joko vähittäiskaupan päivittäis- tai erikois tavarakaupan myyntitehtävissä tai palvelualalla kuluttajille suunnattujen palvelujen tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myynnissä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä vapaasti valittavasta osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Kuluttajamyynnin suuntautumisvaihtoehdon tutkinnon osat ovat :

4 Tutkinnon perusteet 4 Pakolliset tutkinnon osat : - Liiketoiminta - Myynnin valmistelu - Asiakastyö Vapaasti valittava tutkinnon osa : - Yrittäjyys Myynnin ammattitutkinnon yritysmyynnin suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat yritysasiakkaille suunnattujen tuotteiden tai palvelujen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Yritysmyynnin suuntautumisvaihtoehdon pakolliset tutkinnon osat ovat :!"Liiketoiminta ja yrittäjyys!"myynnin suunnittelu ja seuranta!"asiakastyö MYYNNIN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET YRITYSMYYNNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 1 LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS

5 Tutkinnon perusteet 5 a ) Ammattitaitovaatimukset Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät, että tutkinnon suorittaja : - osaa soveltaa liiketoiminnan keskeisiä periaatteita omassa työssään - tuntee toimialansa ja työyhteisönsä toimintaympäristön ja tunnistaa siinä tapahtuvia muutoksia ja kykenee toimimaan aktiivisesti toimialansa edellyttämässä kehittyvässä myyntitoiminnassa - osaa tarkastella oman alansa tarjoamia yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskitekijöitä myös itsenäisen ammatinharjoittajan näkökulmasta - on perehtynyt työyhteisönsä toimintaa niin tarkasti, kuin hänen työtehtävässään on tarpeen, ja osaa muodostaa käsityksen omasta roolistaan ja vastuustaan työyksikkönsä toiminnassa - osaa arvioida ammattitaitoaan ja henkilökohtaisia valmiuksiaan, tehdä sen myös mahdollisen yrittäjän näkökulmasta ja kantaa vastuuta ammattitaidon suunnitelmallisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä - osaa arvioida yritysmuotoja ja yritystoiminnan aloittamistapoja sekä laatia mahdolliseen omaan ideaansa perustuvan liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman - ymmärtää verkostoyhteistyön merkityksen ja osaa toimia sen mukaisesti tuottaessaan arvoa asiakkaalle - osaa toimia työtehtävänsä kannalta keskeisen työlainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti, osaa huolehtia työympäristöstään ja työkyvystään sekä toimii ympäristövastuullisesti. b ) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tämän tutkinnon osan arvioinneissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin : #"liiketalouden periaatteiden soveltaminen omassa työssä #"oman organisaation liiketoiminnan ymmärtäminen #"yhteistoiminnan ymmärtäminen ja yhteistyökyky #"oman työn arvostaminen ja sen liittäminen kokonaisuuteen #"oman yrittäjämäisen toiminnan ja työn kehittäminen #"ympäristövastuu #"asiantuntijapalvelujen käyttö ja tietolähteiden hyödyntäminen #"valmiudet käynnistää mahdollista omaa yritystoimintaa

6 Tutkinnon perusteet 6 Hyväksytty suoritus Tämän tutkinnon osan hyväksytysti suorittanut : - tuntee liiketoiminnan keskeiset periaatteet niin, että osaa ottaa ne huomioon omassa työssään sekä arvioida ja olla mukana kehittämässä oman organisaation toimintaa - tuntee oman toimialansa ja sen muutoskehitystä siten, että osaa arvioida toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen vaikutuksia omaan työhönsä ja työyhteisöönsä sekä toimia kehityksen edellyttämällä tavalla - osaa tarkastella toimialaansa sekä sen tulevaisuuden näkymiä, kehitystä ja markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä mahdollisen oman yritystoiminnan käynnistämisen kannalta - osaa tehdä työhönsä ja mahdolliseen yrittäjyyteensä liittyviä ratkaisuja omiin arvoihinsa luottaen sekä arvostaen omaa osaamistaan - osaa kehittää työtään ja osaamistaan tavoitteellisesti ja osoittaa toiminnallaan ymmärtäneensä oman tehtävänsä merkityksen osana organisaation toimintaa - tietää, millaiset valmiudet tukevat yrittäjänä menestymistä, osaa arvioida itseään ja omaa yrittäjyyttään ja tehdä mahdollisena yrittäjänä kehittymistä koskevia päätelmiä ja ratkaisuja - on tutustunut esimerkiksi omaan työyhteisöönsä niin tarkasti, että osaa kuvata organisaation liikeidean/palveluidean, organisaation rakenteen, toimintaperiaatteet ja prosessit, tuotteet ja palvelun sekä markkinat ja yhteistoimintaverkostot ja tietää, mikä merkitys näillä on organisaation toiminnassa ja omassa työssä - kykenee kehittämään mahdollista omaa yritysideaansa asian tuntijoiden opastamana niin. että tuottaa toimivan liike/palvelu idean ja ottaa sitä kehittäessään huomioon markkinoiden kysyntä- ja kilpailutekijöitä sekä oman idean toimivuuden kannalta olennaisia erilaistamistekijöitä - osaa käyttää liikeideaa yritystoiminnan suunnittelun työvälineenä ja laatia mahdolliselle yritystoiminnalle sen kannalta keskeisten alueiden liiketoimintasuunnitelmat yhdessä asiantuntijoiden kanssa - tuntee yritystoiminnan muodot ja liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät viranomaismenettelyt, vastuiden määrittämisen ja tarvittavat resurssit sekä yritystoiminnan yleisimmät riskit - on yhteistyökykyinen työyhteisön jäsen ja osaa kehittää omalta osaltaan työilmapiiriä myönteisesti organisaation kokonaisuutta ja tuloksellisuutta palvelevalla tavalla - toimii niin työntekijän kuin työnantajankin vastuiden ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla, tuntee työnsä kannalta keskeisten työlainsäädännön, osaa toimia työturvallisuus määräysten mukaisesti ja ympäristövastuullisesti sekä osaa huolehtia omasta työkyvystään.

7 Tutkinnon perusteet 7 c ) Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito osoitetaan todellisessa työympäristössä, esimerkiksi näytön antajan omassa työyhteisössä. Näyttö muodostuu ammatin kannalta keskeisistä työtehtävistä ja sitä voidaan täydentää esimerkiksi haastatteluin ja keskusteluin. Näyttöympäristöjä valittaessa on huomioitava, että ne antavat mahdollisuuden arvioida ammattitaitoa luotettavasti ja monipuolisesti. Tutkinnon osa sisältää ammattitaitoa, joka voidaan mitata erikseen tai tutkinnon muiden osien yhteydessä siihen parhaiten soveltuvissa näyttö tilanteissa. Tutkinnon osan arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sekä yksilön henkilökohtaisiin työyhteisövalmiuksiin että taitoihin ja tietoihin, joita työyhteisössä toimiminen edellyttää. Yksilöllisten tekijöiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon tutkinnon suorittajan kyky arvioida omaa tapaansa toimia työyhteisössään sekä valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Menetelminä tulee käyttää lähinnä itse arviointia ja vertaisarviointia sekä asiantuntijakeskusteluja. Tavoite ei ole päätyä ratkaisuun hyvä/huono, vaan siihen, että tutkinnon suorittaja kykenee tulkitsemaan omia lähtökohtiaan ja pohtimaan niissä kehittymistään niin työyhteisön jäsenen kuin mahdollisen yrittäjän näkökulmasta. Osana suoritusta tutkinnon suorittaja voi tuottaa itsenäisesti tai asiantuntijan opastuksella oman ammattitaitoaan ja yrittäjyyttään tukevan kehittymissuunnitelman. Yrittäjävalmiudet tulee nähdä kokonaisuutena, jonka näytöt rakennetaan yksilön oman mahdollisen yritysidean ja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen.

8 Tutkinnon perusteet 8 2 MYYNNIN SUUNNITTELU JA SEURANTA a) ammattitaitovaatimukset Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät, että tutkinnon suorittaja : - toimii tehtävässään liiketoiminnan periaatteita ja eettisiä arvoja noudattaen - osaa suunnitella omaa myyntityötään organisaation tavoitteiden mukaisesti - osaa etsiä ja hyödyntää työssään tarvitsemaansa tietoa itsenäisesti ja monipuolisesti - toimii työssään tehokkaasti, kannattavasti ja yhteistyökykyisesti - osaa arvioida omaa ammattitaitoaan ja kantaa vastuuta sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä - osaa toimia työssään alan keskeistä lainsäädäntöä noudattaen - osaa työssään hyödyntää monipuolisesti uusinta teknologiaa - osaa aktiivisesti ja erilaisia menetelmiä käyttäen koota luotettavaa ja monipuolista tietoa asiakaspalvelu- ja myynti työnsä tuloksista ja muokata sitä hyödynnettävään muotoon - osaa laatia raportteja sekä käyttää seuranta- ja raportointi tietoa työnsä kehittämisessä b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tämän tutkinnon osan arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin $"oman myyntityön suunnittelua ja tuloksellinen toteuttaminen $"yhteistyökyky, tehokkuus ja toiminnan taloudellisuus $"uusimman työssä tarvittavan tekniikan hallinta $"asiakastiedon kerääminen ja käyttö $"oman tehtävän edellyttämän raportointi- ja seuranta järjestelmän hallinta $"oman työn kehittäminen

9 Tutkinnon perusteet 9 Hyväksytty suoritus Tämän tutkinnon osan hyväksytysti suorittanut : - osaa tehdä päätelmiä kysyntä- ja kilpailutekijöistä suunnitellessaan myyntityötään - osaa hakea luotettavaa markkina- ja asiakastietoa hyödyntämällä eri tietokanavia ja verkkoja. - osaa hankkia työssään tarvitsemaansa asiantuntija- ym. palvelua taloudellisesti - osaa tulkita asiakas- ja markkinatutkimuksia - osaa toteuttaa uusasiakashankintaa - osaa suunnitella itsenäisesti oman ajankäyttönsä ja myyntityönsä sekä laatia myynti- ja tulostavoitteet omalle myyntityölleen - osaa suunnittelussa ottaa huomioon asiakaspalveluketjun eri osapuolet ja toimia yhteistyökykyisesti - osaa asiakaskäyntejä suunnitellessaan ottaa huomioon menekin, asiakkaan tarpeet, myyntitilanteen, sesonkivaihtelut, kampanjat ja tuoteuutuudet - osaa hoitaa asiakassuhteita myös tietotekniikan avulla - hallitsee omien tuotteiden ja/tai palvelujen toimituskäytännön - osaa hinnoitella tuotteet kannattavasti, mikä edellyttää, että hän osaa laskea omien tuotteiden ja/tai palvelujen katteet ja alennus- ja maksuehtojen vaikutukset sekä seurata myynnin kannattavuutta. - osaa budjetoida omaa myyntitoimintaansa - osaa käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti tilauksien ja tarjouksien laadinnassa sekä asiakasyhteyksien hoitamisessa - osaa tehtävässään toimia sopimusoikeuden keskeisten periaatteiden mukaisesti ja tuntee alalla käytettävät vakio sopimukset ja kauppatavat - osaa kuunnella asiakasta ja muita palautteen antajia ja osaa käyttää palautetta kriittisesti ja monipuolisesti työssään hyödyksi - osaa seurata asiakastyytyväisyyttä myös kaupanteon jälkeen - osaa arvioida tiedon luotettavuutta - osaa tuottaa organisaatiossa käytettävän myynnin raportointi- ja seurantajärjestelmän edellyttämää tietoa ymmärrettävässä ja oikeakielisessä muodossa tietoteknisiä sovelluksia hyödyntäen - osaa tulkita myynti- ja tuoteraporttien sisältöä ja kertoa ymmärrettävästi siitä - osaa arvioida työnsä laatua, taloudellista tulosta ja vaikutusta organisaation toimintaan. c) Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito osoitetaan todellisessa työympäristössä. Näytöt tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ammattitaito vaatimuksia sovelletaan tutkinnon suorittajan oman tai tämän valitseman organisaation toimialan ja kaupankäynnin muodon erityispiirteiden mukaisesti. Näyttöjen tulee muodostua ammatin kannalta keskeisistä työtehtävistä ja näyttöä voidaan täydentää mm. kirjallisin tuotoksin, haastatteluin ja keskusteluin. Tietojenkäsittelyn

10 Tutkinnon perusteet 10 valmiuksien ja kielitaidon arvioinnissa voidaan käyttää myös ATK:n A-ajokortin ja yleisten kielitutkintojen suorituksia vaatimusten mukaisen ammattitaidon todentamiseen. Näyttöympäristöjä valittaessa on varmistettava, että näytöt voidaan antaa luotettavasti ja monipuolisesti ja että niissä vaadittu ammattitaidon taso täyttyy. 3 ASIAKASTYÖ a ) Ammattitaitovaatimukset Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät, että tutkinnon suorittaja : - arvostaa asiakastyötään ja osaa tuoda esille oman osaamisensa - osaa toimia työssään työyhteisön markkinointitoiminnan tavoitteiden ja arvojen mukaisesti - osaa valita ja toteuttaa oman organisaationsa asiakaspalvelu- ja myyntityötä tehdessään uusimpia teknologisia ratkaisuja - osaa rakentaa ja ylläpitää organisaation kannalta merkittäviä asiakas- ja yhteistyösuhteita - osaa työssään hyödyntää tietoja organisaation tuotteiden kysyntään vaikuttavista tekijöistä - toimii vuorovaikutteisesti, asiallisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa asiakas-, palvelu-, myynti- ja neuvottelutilanteissa. - osaa ottaa työssään huomioon keskeiset säädökset ja määräykset - osaa toimia myynninedistämistehtävissä - osaa arvioida asiakaspalvelu- ja myyntitaitojaan ja kantaa vastuuta niiden suunnitelmallisesta kehittämisestä

11 Tutkinnon perusteet 11 b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tämän tutkinnon osan arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin o palvelu- ja myyntihenkisyys o asiakastuntemuksen ja tuotetuntemuksen hyödyntäminen o asiakaspalvelu- ja myyntitehtävien sujuvuus ja tuloksellisuus o vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot o menekinedistämistaidot o oman asiakaspalveluosaamisen ja myyntitaitojen kehittäminen o teknologian hyödyntäminen Hyväksytty suoritus Tämän tutkinnon osan hyväksytysti suorittanut : - osaa rakentaa organisaation kannalta merkittäviä asiakas- ja yhteistyö suhteita ja noudattaa tehtävässään työyhteisönsä arvoja ja palveluideassa määriteltyjä toimintatapoja - osaa tarkastella omia arvojaan suhteessa työyhteisön arvo maailmaan ja tehdä työhön liittyviä ratkaisuja myös tästä näkökulmasta - huolehtii aktiivisesti omasta asiakaspalvelu- ja myyntitaidostaan ja osaa tuoda esille oman ammatillisen osaamisensa - huomioi asiakastyössään oman työnsä vaikutuksen ja riippuvuuden organisaation muista tehtävistä ja osaa toimia yhteistyökykyisesti - tuntee nykyaikaisen kaupankäynnin muodot ja tekniikat ja hallitsee esimerkiksi omassa organisaatiossaan/tehtäväsään käytettävät muodot ja tekniikan - osaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti toteuttaa tavoitteellista ja tuloksellista asiakaspalvelua ja henkilökohtaista myyntityötä - kykenee pitkäjänteiseen asiakassuhteen hoitoon - osaa soveltaa laatuajattelua omassa työssään ja hyödyntää merkki tuotteita ja organisaatiokuvaa myyntityön tukena - osaa sekä palvelua tuottaessaan että myynti- ja neuvottelu tilanteessa hyödyntää tuotteiden ja palvelujen asiakkaalle tuottaman lisäarvon - tuntee organisaationsa asiakasryhmät, tuntee ja tunnistaa heidän tarpeensa ja osaa tarjota asiakkaalle parhaan ratkaisun ammattimaisesti ja sujuvasti äidinkielellään - selviytyy yleisimmistä asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelu tehtävistään myös toisella kotimaisella ia yhdellä vieraalla kielellä - osaa esittää oman tuotteistonsa kysyntään ja ostopäätöksen tekoon vaikuttavat tekijät, tuntee organisaation tuoteryhmät ja vastuualueensa tuotteet niin laajasti, että osaa toteuttaa asian tuntevaa ja luotettavaa asiakaspalvelua ja/tai osaa tuottaa ammattitaitoisesti palvelua - osallistuu tuotekehitykseen välittämällä tietoa asiakkaiden toivomuksista ja tarpeiden muutoksista

12 Tutkinnon perusteet 12 - osaa työssään ottaa huomioon keskeiset kuluttaja- ja tuotevastuu lain säädökset sekä tuoteturvallisuuden ja osaa neuvoa asiakasta tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista - osaa toimia asiakastilaisuuksissa niiden edellyttämällä tavalla ja osaa hakea asiakkailta palautetta - osaa hoitaa asiakaspalautteet asiakaslähtöisesti - tietää, mitä medioita ja miksi oma organisaatio käyttää ja miten ne tukevat hänen omaa myyntityötään - hallitsee kampanjoinnin ja muun henkilökohtaisen markkinoinnin edellyttämät tehtävät omassa työssään c ) Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito osoitetaan todellisessa työympäristössä. Näytöt tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ammattitaito vaatimuksia sovelletaan tutkinnon suorittajan oman tai tämän valitseman organisaation toimialan ja kaupankäynnin muodon erityispiirteiden mukaisesti. Näyttöjen tulee muodostua ammatin kannalta keskeisistä työtehtävistä ja näyttöä voidaan täydentää mm. kirjallisin tuotoksi, haastatteluin ja keskusteluin Tietojenkäsittelyn valmiuksien ja kielitaidon arvioinnissa voidaan käyttää myös ATK:n A- ajokortin ja yleisten kielitutkintojen suorituksia vaatimusten mukaisen ammattitaidon todentamiseen. Näyttöympäristöjä valittaessa on varmistettava, että näytöt voidaan antaa luotettavasti ja monipuolisesti ja että niissä vaadittu ammattitaidon taso täyttyy.

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 21/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2127 X (nid.) ISBN 952 13 2128 8 (pdf) 1 DNO 21/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO NUOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1474 5 (nid.) ISBN 952 13 1475 3 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 24/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 31/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) 1 Dno 31/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO SAIRAANKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0991 1 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 62/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 5.10.2000

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot