Oikeudelliset kysymykset. Kulttuurialan lait. Ulla Viskari-Perttu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeudelliset kysymykset. Kulttuurialan lait. Ulla Viskari-Perttu"

Transkriptio

1 Oikeudelliset kysymykset Kulttuurialan lait Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset 1/2 Lehtori Juha Iso-Aho Humanistinen ammattikorkeakoulu

2 Teatteri- ja orkesterilaki. Valtionrahoituksen määräytyminen. Teatteri- ja orkesterilaki määrittelee valtionosuuden, joka myönnetään teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin. Rahoitus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta. Opetusministeriö päättää valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä. Teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille. (Finlex 2013.) Lisäksi valtionosuuteen oikeutetun teatterin ja orkesterin perustamishankkeeseen voidaan myös myöntää valtionavustusta valtion talousarviossa olevan määrärahan rajoissa. Opetusministeriö voi myöntää Suomen Kansallisteatterille valtion talousarvion rajoissa valtionavustusta käyttökustannuksiin ja perustamishankkeeseen. Opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää, että valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille myönnetään ylimääräistä valtioavustusta. Opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. Valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovaroja. (Finlex 2013.) Valtionosuutta saavan teatterin ja orkesterin tulee täyttää valtionosuuden saamisen edellytykset vuoden 2009 alusta voidakseen edelleen saada valtionosuutta. Kriteerit ovat seuraavat: - teatterin tai orkesterin omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu teatteri tai orkesteritoiminnan harjoittaminen taikka teatterin tai orkesterin ylläpitäminen - teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista ja ammatillista esitystoimintaa; teatterilla tai orkesterilla on vähintään yksi päätoiminen työntekijä ja taiteellisesta toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulutuksen tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö;

3 3 - teatterin tai orkesterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. - teatterilla tai orkesterilla on toiminta- ja taloussuunnitelma; teatterin tai orkesterin palveluiden tuottaminen on tarpeellista. Valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkestereita ovat opetusministeriön valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksymät teatterit ja orkesterit sekä Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri. Svenska Teatern i Helsingfors -nimisen teatterin ja Tampereen Työväenteatterin valtionosuusprosentti on 60. (Finlex 2013.) Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionhallinnon tärkein taiteen ja kulttuurin rahoittaja, joka toteuttaa kulttuuripoliittisia linjauksia rahoittamalla hallinnonalan toimintaa. Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa oli vuonna 2011 noin 426 miljoonaa euroa. Siitä 48 % rahoitetaan veikkausvoittorahoilla. Noin kaksi kolmasosaa budjetista ohjataan kansallisille kulttuurilaitoksille ja kunnille lakisääteisinä valtionosuuksina ja - avustuksina. Vajaa kolmannes jaetaan harkinnanvaraisina valtionavustuksina kulttuuriyhteisöille ja loput n. 3 % taiteilijaapurahoina. Luovuuden edistämistä tuetaan taiteilija-apurahajärjestelmällä, joka koostuu taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. (OPM 2013.) Valtionosuudella tuettava taide- ja kulttuuripalvelun tarjoaja voi olla kunta, kuntaliitto, säätiö, rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö. Ammattimaiseen teatteri-, orkesteri tai museotoimintaan valtionosuutta myönnetään henkilötyövuosien määrän ja yksikköhintojen perusteella. Valtionosuudet perustuvat laskennallisiin yksikköhintoihin. Oman kaupunkini orkesteri ja teatteri Vantaan Viihdeorkesteri ry ja Teatteri Vantaan kannatus-yhdistys saavat valtionosuuksia. Vuonna 2008 orkesteri euroa ja teatteri euroa. (Opetushallitus 2013.)

4 Laki kunnan kulttuuritoimesta Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. (Finlex 2013.) Kotikaupunkini Vantaan kulttuuripalvelut on kunnallinen kulttuuritoimi. Se huolehtii kaupungissa harjoitettavan taiteen, kulttuurin ja museotoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä vantaalaisten kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa. Kulttuurin tuotantoyksikkö osallistuu erilaisten yhteisten projektien ja kulttuuritapahtumien suunnitteluun sekä toteutukseen kaupungin eri hallintokuntien, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuripalvelut toimivat yhteistyössä vantaalaisten taidelaitosten kanssa. Vantaan taidelaitoksia ovat Vantaan Viihdeorkesteri, Vantaan Barokki, Suomen Ilmailumuseo, Vantaan tanssiopisto, Teatteri Vantaa, Tanssiteatteri Raatikko, Vantaan Taiteilijaseura, Tanssiteatteri Dis Tanz, Vantaa-Seura sekä Musikinstitutet Kungsvägen. Vuosittaisten toiminta-avustusten lisäksi kaupunki myöntää yhdistyksille kohdeavustusta Vantaalla tapahtuvaan kulttuuritoimintaan 4 kertaa vuodessa sekä taiteilija-apurahoja. (Vantaan kulttuuripalvelut 2013.) 1.3. Laki Taiteen edistämiskeskuksesta Entisen Taiteen keskustoimikunnan, eli nykyisen Taiteen edistämiskeskuksen ja alueellisten taidetoimikuntien toiminta säädetään laissa Laki Taiteen edistämiskeskuksesta ( /657). Taiteen edistämiskeskuksen taide-neuvosto nimittää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet. Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet määrää toimikunnan toimialueen maakunnan liitto, alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Jos taidetoimikunnan toimialue kuitenkin muodostuu useammasta maakunnan liiton alueesta, asianomaiset maakunnan liitot määräävät jäsenet yhdessä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

5 5 toimikunta valitsee keskuudestaan. (Finlex2013 ) Tämä laki on muuttunut alkaen Kulttuuri ja lainsäädäntö Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä säädöksiä on lukuisia. Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuille on koottu lista kulttuuria koskevista laista ja asetuksista. Säädöksiä ovat esimerkiksi laki ja asetus taiteen edistämisen järjestelyistä, laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä sekä valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Lisäksi taiteen tuella ja avustuksilla, taiteen ja kulttuurin aloilla sekä museo ja kulttuuriperinnön alla on useita lakeja. (OPM 2013.) Lainsäädännöllä turvataan taiteen ja kulttuurin rahoitusta, taiteen edistämistä sekä kulttuuriperintömme säilymistä. Nämä lait ovat välttämättömiä taiteen ja kulttuurin säilymiselle sellaisena, kuin sen tänä päivänä tunnemme ja tunnustamme arvokkaaksi. Lainsäädännöllä tulisi turvata myös vapaan kentän eli ns. lainsuojattomien teattereiden säilyminen ja toiminta. Vapaiden teattereiden työstä 60 %:a tehdään palkatta, kirjoittaa Ajatushautomo Demos Helsinki blogissaan. Kulttuurin tasa-arvo ei toteudu teattereissa lailla. Samanlainen epäsuhta voidaan nähdä isojen kaupunkien ja pienten paikkakuntien kulttuurin tukemisessa. Kaupungit saavat laitoksilleen valtiollista tukea, jota ne voivat käyttää jokaista kansalaista kohti jopa sata euroa vuodessa kulttuuriin. Samalla puolet suomalaisista elää kunnissa, jotka käyttävät kulttuuriin 0 15 euroa kansalaista kohti (Demos Helsinki 2013). Lainsäädäntö kaipaa siis rahoituksen tasa-arvoisempaa uudistamista Tekijänoikeus on rahoituksen turvaamisen lisäksi taiteilijoille merkittävä laki. Nykykeskustelussa aineeton tekijänoikeus jää usein taloudellisen tekijänoikeuskeskustelun varjoon. Tekijänoikeus syntyy, kun teoskynnys ylittyy. Taloudellinen oikeus suojaa tekijän teosta 70 vuotta tekijän kuolemasta. Suoja-ajan päättymisen jälkeen vapautuvat vain taloudelliset hyödyntämisoikeudet. Tekijä säilyy kuitenkin ikuisesti teoksensa tekijänä moraalisen oikeuden ansiosta. (Hiidenmaa 2011, 78.)

6 6 Suurimmat pitkästä suoja-ajasta hyötyjät ovat jakelu- ja kustannusyhtiöt sekä tekijänoikeusjärjestöt. Pitkät suoja-ajat palvelevat siis lopulta välikäsiä, ei itse tekijä. Jotta suoja-aika palvelisi tekijäänsä, sen tulisi olla voimassa vain tekijän kuolemaan asti. Lisäksi kritisoin tiukkaa tekijänoikeuslainsäädäntöä luovan tiedon ja taidon levittämisen jarruna sekä ihmisoikeuksia kyseenalaistavana. Tahaton tekijänoikeusrikkomus luetaan rikokseksi, ja tästä myös suomalaisessa yhteiskunnassa on hiljattain käyty julkista debattia. Lainsäädäntöä tarvitaan, mutta siinä on myös useita uudistamisen ja parantamisen kohteita. Byrokratia ja jäykkä julkinen järjestelmä ovat lainsäädännön kompastuskiviä. Byrokratiaa ja instituutioita keventämällä lainsäädäntö olisi notkeampaa ja palvelisi nopeammin ja paremmin taiteen tekijää ja taiteen kuluttajaa.

7 7 LÄHTEET Ajatushautomo Demos. Viitattu Finlex. Viitattu Nummelin, Juri 2011 (toim.) Piraatti vai kirjailija. Tekijänoikeuksia mittaamassa. Avain Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit Viitattu Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuri. Viitattu

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa cupore Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 19/2013 Cuporen verkkojulkaisuja 19 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot