LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Injektioneste, liuos, esitäytetyt ruiskut. Liuos on kirkas ja väritön neste. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Laskimotromboembolioiden ehkäisy potilailla, joille tehdään suuri ortopedinen alaraajaleikkaus, kuten lonkkamurtumaleikkaus tai suuri polven tai lonkan keinonivelleikkaus. 4.2 Annostus ja antotapa Arixtran suositusannos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa postoperatiivisesti injektiona ihon alle. Aloitusannos tulee antaa 6 tuntia leikkaushaavan sulkemisen jälkeen edellyttäen, että verenvuoto on tyrehtynyt. Hoitoa tulee jatkaa 5 9 vuorokauden ajan. Yli 9 vuorokauden Arixtra-hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta ei ole osoitettu. Jos pidempiaikainen antikoagulanttihoito katsotaan tarpeelliseksi, potilaalle tulee vaihtaa valmiste, jonka pitkäaikaiskäytöstä on kokemusta (ks. kohta 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset). Erityispotilasryhmät Ensimmäisen Arixtra-injektion ajankohtaa koskevaa ohjetta tulee noudattaa erityisen tarkasti 75-vuotiailla potilailla, ja/tai < 50 kg:n painoisilla ja/tai, jos potilaalla on kohtalaisesti heikentynyt munuaistoiminta (CL krea : ml/min). Ensimmäinen Arixtra-annos tulee antaa aikaisintaan 6 tuntia leikkaushaavan sulkemisen jälkeen. Injektiota ei tule antaa, ellei verenvuoto ole tyrehtynyt (ks. kohta 4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Vaikeasti heikentynyt munuaistoiminta: Arixtraa ei saa antaa potilaille, joiden munuaistoiminta on vaikeasti heikentynyt (CL krea < 30 ml/min) (ks. kohta 4.3 Vasta-aiheet). Heikentynyt maksan toiminta: annoksen säätö ei ole tarpeen. Vaikeassa maksan vajaatoiminnassa tulee Arixtraa käyttää varoen (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). 2

3 Lapset: Arixtran turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole tutkittu alle 17-vuotiailla potilailla. Antotapa Arixtra annetaan injektiona syvälle ihon alle potilaan ollessa makuuasennossa. Pistoskohtaa tulisi vaihdella vatsanseinän vasemman ja oikean puolen etu- ja takasivujen välillä. Jotta lääkettä ei menisi hukkaan esitäytettyä ruiskua käytettäessä, ruiskusta ei tule poistaa ilmakuplaa ennen injektion antamista. Neula tulee pistää peukalon ja etusormen väliin puristettuun ihopoimuun koko pituudeltaan suorassa kulmassa; ihopoimua tulee puristaa koko pistoksen ajan. Ks. kohta 6.6 Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet. 4.3 Vasta-aiheet - tiedossa oleva yliherkkyys fondaparinuuksille tai jollekin apuaineista; - jatkuva kliinisesti merkittävä verenvuoto; - akuutti bakterielli endokardiitti; - vaikeasti heikentynyt munuaistoiminta (CLkrea < 30 ml/min). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Arixtra on tarkoitettu ainoastaan ihonalaiseen käyttöön. Älä annostele Arixtraa lihaksensisäisesti. Verenvuoto Arixtraa tulee antaa varoen potilaille, joilla on suurentunut verenvuotoriski, esim. niille, jotka sairastavat synnynnäistä tai hankittua vuotohäiriötä (esim. verihiutalemäärä < 50 E9/l), aktiivista haavaista ruoansulatuskanavan tautia, joilla on äskettäin ollut kallonsisäinen verenvuoto tai joille on äskettäin tehty aivo-, selkäranka- tai silmäleikkaus, sekä jäljessä kuvatuille erityispotilasryhmille. Valmisteita, jotka saattavat lisätä verenvuotoriskiä, ei tulisi annostella yhtäaikaa fondaparinuuksin kanssa. Näihin valmisteisiin kuuluvat desirudiini, fibrinolyyttiset aineet, GPIIb/IIIa-reseptoriantagonistit, hepariini, heparinoidit ja pienimolekyyliset hepariinit. Tarvittaessa tulee antaa samanaikaista K-vitamiiniantagonistihoitoa kohdassa 4.5 (Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset) annettujen tietojen mukaisesti. Muita trombosyyttejä estäviä lääkeaineita (asetyylisalisyylihappo, dipyridamoli, sulfiinipyratsoni, tiklopidiini tai klopidogreeli) ja ei-steroidaalisia tulehduskipulääkkeitä tulee käyttää varoen. Jos yhteiskäyttö on välttämätöntä, on tarkka seuranta tärkeää. Spinaali- tai epiduraalipuudutus Pitkäaikaiseen tai pysyvään halvaukseen mahdollisesti johtavien kovakalvon ulkopuolisten verenpurkautumien tai selkäytimen verenpurkaumien mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos Arixtraa käytetään spinaali- tai epiduraalipuudutuksen tai selkäydinpunktion yhteydessä. Näiden harvinaisten tapahtumien vaara saattaa olla suurempi kestoepiduraalikatetrien leikkauksen jälkeisessä käytössä tai muiden hemostaasiin vaikuttavien lääkevalmisteiden samanaikaisessa käytössä. Iäkkäät potilaat: iäkkäillä ihmisillä on suurentunut verenvuotoriski. Koska munuaistoiminta yleensä heikkenee iän myötä, iäkkäillä potilailla saattaa esiintyä eliminaation heikkenemistä 3

4 ja suurentunutta fondaparinuuksialtistusta (ks. kohta 5.2 Farmakokinetiikka). Arixtraa tulee antaa varoen iäkkäille potilaille (ks. kohta 4.2 Annostus ja antotapa). Pienipainoiset potilaat: < 50 kg painavilla potilailla on suurentunut verenvuotoriski. Fondaparinuuksin eliminaatio vähenee painon mukaan. Arixtraa tulee käyttää varoen näillä potilailla (ks. kohta 4.2 Annostus ja antotapa). Heikentynyt munuaistoiminta: potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on <50 ml/min, on suurentunut verenvuotoriski. Fondaparinuuksin tiedetään erittyvän lähinnä munuaisten kautta. Arixtraa tulee käyttää varoen potilailla, joilla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.2 Annostus ja antotapa ja kohta 4.3 Vasta-aiheet). Vaikea maksan vajaatoiminta: Arixtra-annoksen säätö ei ole tarpeen. Arixtran käyttöä tulee kuitenkin harkita huolellisesti, koska vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on suurentunut verenvuotoriski hyytymistekijöiden vajauksen vuoksi (ks. kohta 4.2 Annostus ja antotapa). Trombosytopenia Ennen kuin Arixtrasta saadaan lisäkokemusta suositellaan trombosyyttiarvon seurantaa lähtötilanteessa ja hoidon lopussa. Tämä on erityisen tärkeää harkittaessa jatkohoitoa hepariinilla tai pienimolekyylisellä hepariinilla. Arixtran käytöstä potilailla, joilla on tyypin II hepariinin indusoima trombosytopenia (HIT), ei ole kliinistä kokemusta eikä Arixtraa tule käyttää näillä potilailla. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Verenvuotoriski on suurentunut, jos Arixtraa käytetään samanaikaisesti lääkevalmisteiden kanssa, jotka voivat lisätä verenvuotoriskiä (ks. Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Oraalisilla antikoagulanteilla (varfariini), trombosyyttejä estävillä lääkeaineilla (asetyylisalisyylihappo), ei-steroidaalisilla tulehduskipulääkkeillä (piroksikaami) ja digoksiinilla ei ollut Arixtran farmakokinetiikkaan liittyviä yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutustutkimuksissa käytetty Arixtra-annos (10 mg) oli suurempi kuin mitä nykyiseen käyttötarkoitukseen suositellaan. Arixtra ei vaikuttanut varfariinin INR-tasoon, ei vuotoaikaan asetyylisalisyylihappo- tai piroksikaamihoidon aikana eikä digoksiinin farmakokinetiikkaan vakaassa tilassa. Jatkohoito toisella antikoagulanttivalmisteella Jos profylaktista hoitoa jatketaan hepariinilla tai pienimolekyylisellä hepariinilla, ensimmäinen injektio tulee pääsääntöisesti antaa vuorokauden kuluttua viimeisestä Arixtrainjektiosta. Jos tarvitaan jatkohoitoa K-vitamiinin antagonistilla, fondaparinuuksihoitoa tulee jatkaa, kunnes INR-tavoitetaso on saavutettu. 4.6 Raskaus ja imetys Käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole kliinistä tietoa. Tiineyteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen ja synnytyksenjälkeiseen kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia koskevat eläintutkimukset ovat riittämättömät altistuksen rajallisuuden vuoksi. Arixtraa ei tule määrätä raskausaikana ellei se ole selvästi tarpeen. 4

5 Fondaparinuuksi erittyy rottaemon maitoon, mutta tiedossa ei ole, erittyykö fondaparinuuksi ihmisen äidinmaitoon. Imettämistä ei suositella fondaparinuuksihoidon yhteydessä. Suun kautta tapahtuva imeytyminen lapseen on kuitenkin epätodennäköistä. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty Haittavaikutukset Arixtra 2,5 mg:n turvallisuutta on arvioitu potilaalla, joille tehtiin suuri ortopedinen alaraajaleikkaus. Tutkijalääkärin ilmoittamat haittavaikutukset, jotka ainakin mahdollisesti liittyvät Arixtraan, on esitetty esiintymistiheysluokittain (yleinen: 1 % <10 % ; melko harvinainen: 0,1 % < 1 % ; harvinainen: 0,01 % < 0,1 %) ja elinjärjestelmittäin siten, että vakavimmat luetellaan ensimmäisinä; näitä haittavaikutuksia tulkittaessa tulisi ottaa huomioon tutkimusasetelman kirurginen yhteys. 5

6 Elinjärjestelmä Punasoluhäiriöt Verihiutale-, verenvuoto- ja hyytymishäiriöt Keskus- ja ääreishermoston häiriöt Sydän- ja verisuonihäiriöt, yleensä Ruoansulatuskanavan häiriötilat Maksan ja sappiteiden häiriötilat Ihon ja apuelinten häiriöt Koko elimistö yleishäiriöt Haittavaikutukset Yleinen: anemia Yleiset: verenvuoto (verenvuoto leikkausalueella tai ruoansulatuskanavassa, verivirtsaisuus, keuhkoverenvuoto, verenpurkauma), trombosytopenia, purppura Melko harvinainen: trombosytemia Melko harvinainen: huimaus, pyörrytys, päänsärky Melko harvinainen: hypotensio Melko harvinainen: pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ruoansulatusvaivat, mahakatarri, ummetus, ripuli Yleinen: poikkeavat maksan toimintakokeet Melko harvinainen: punoittava ihottuma, ihottuma, kutina, pistoskohdan reaktiot Yleinen: turvotus Melko harvinainen: kuume, ääreisalueiden turvotus, eritteen valuminen haavasta Harvinainen: allerginen reaktio 4.9 Yliannostus Suosituksia suuremmat Arixtra-annokset saattavat johtaa verenvuotoriskin suurenemiseen. Jos yliannostukseen liittyy verenvuotokomplikaatioita, hoito on lopetettava ja pääasiallinen syy etsittävä. Sopiva hoito kuten kirurginen vuodon tyrehdyttäminen, verensiirrot, tuoreplasman siirto tai plasmafereesi tulisi aloittaa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: antitromboottiset lääkeaineet. Ehdotettu ATC-koodi: B01AX05. Farmakodynaamiset vaikutukset Fondaparinuuksi on aktivoituneen hyytymistekijä X:n (Xa) synteettinen ja spesifinen estäjä. Fondaparinuuksin antitromboottinen vaikutus johtuu hyytymistekijä Xa:n antitrombiini III (ATIII) -välitteisestä selektiivisestä estosta. Sitoutumalla selektiivisesti ATIII:en fondaparinuuksi voimistaa ATIII:n aiheuttamaa hyytymistekijä Xa:n luontaista neutralisaatiota (noin 300-kertaiseksi). Hyytymistekijä Xa:n neutralisaatio keskeyttää verenhyytymiskaskadin ja estää sekä trombiinin muodostumisen että trombin kehittymisen. Fondaparinuuksi ei inaktivoi trombiinia (aktivoitunut hyytymistekijä II) eikä vaikuta verihiutaleisiin. Arixtra annoksella 2,5 mg ei vaikuta tavanomaisiin veren hyytymiskokeisiin, kuten aktivoituun partiaaliseen tromboplastiiniaikaan (APTT), aktivoituun hyytymisaikaan (ACT) tai tromboplastiiniaikaan (TT)/International Normalized Ratio (INR), eikä vuotoaikaan tai fibrinolyyttiseen aktiivisuuteen. 6

7 Hepariinin aiheuttamaa trombosytopeniaa sairastavien potilaiden seerumi ei ristireagoi fondaparinuuksin kanssa. Kliiniset tutkimukset Arixtran kliininen tutkimusohjelma suunniteltiin osoittamaan Arixtran tehokkuus laskimotromboemboliatapahtumien (VTE) eli proksimaalisten ja distaalisten syvien laskimotromboosien (DVT) ja keuhkoembolioiden (PE) ehkäisyssä potilailla, joille tehdään suuri ortopedinen alaraajaleikkaus, kuten lonkkamurtumaleikkaus tai suuri polven tai lonkan keinonivelleikkaus. Yli potilasta (lonkkamurtuma 1 711, lonkkaproteesi 5 829, suuri polvileikkaus 1 367) tutkittiin kontrolloiduissa II ja III vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Arixtraa annoksella 2,5 mg kerran vuorokaudessa aloitettuna 6 8 tunnin kuluttua leikkauksesta verrattiin enoksapariiniin annoksella 40 mg kerran vuorokaudessa aloitettuna 12 tuntia ennen leikkausta tai 30 mg kahdesti vuorokaudessa aloitettuna tunnin kuluttua leikkauksesta. Näiden tutkimusten yhteisanalyysissa Arixtra (suosituksen mukaisella annostuksella ja leikkaustyypistä riippumatta) vähensi enoksapariiniin verrattuna merkitsevästi VTE-määrää (54 % 95 % CI, 44 %; 63 %), jota arvioitiin enimmillään 11 vuorokautta leikkauksen jälkeen. Suurin osa päätetapahtumista diagnosoitiin ennalta suunnitellulla venografialla ja ne olivat lähinnä distaalista DVT:tä, mutta proksimaalisen DVT:n ilmaantuvuus väheni myös merkitsevästi. Oireisen VTE:n kuten PE:n esiintyvyydessä ei ollut merkitsevää eroa hoitoryhmien kesken. Verrattaessa Arixtraa enoksapariiniin annoksella 40 mg kerran vuorokaudessa aloitettuna 12 tuntia ennen leikkausta, suuria vuotoja todettiin 2,8 %:lla suosituksenmukaista annosta saavista fondaparinuuksipotilaista, kun vastaava luku enoksapariiniryhmässä oli 2,6 %. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen: ihon alle annettuna fondaparinuuksi imeytyy täydellisesti ja nopeasti (absoluuttinen biologinen hyötyosuus 100 %). Terveillä vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä yhden ihon alle annetun 2,5 mg:n Arixtra-injektion jälkeen huippupitoisuus plasmassa (C max keskiarvo = 0,34 mg/l) saavutetaan 2 tuntia lääkkeen antamisesta. Pitoisuudet plasmassa, jotka vastaavat puolta C max -arvojen keskiarvosta, saavutetaan 25 minuuttia annoksen antamisen jälkeen. Iäkkäillä terveillä tutkimushenkilöillä fondaparinuuksin farmakokinetiikka on lineaarista vaihteluvälillä 2 8 mg ihon alle annettuna. Kerran päivässä annostelulla saavutettiin vakaan tilan plasmapitoisuus 3 4 päivän kuluessa ja tähän liittyi 1,3-kertainen C max :n ja AUC:n suureneminen. Vakaan tilan farmakokineettisten parametrien keskiarvot (CV%) potilailla, joille on tehty lonkan keinonivelleikkaus ja jotka saivat Arixtraa 2,5 mg kerran päivässä, ovat: C max (mg/l) 0,39 (31 %), T max (h) 2,8 (18 %) ja C min (mg/l) 0,14 (56 %). Lonkkamurtumapotilailla, liittyen korkeampaan ikään, fondaparinuuksin vakaan tilan plasmakonsentraatiot ovat: C max (mg/l) 0,50 (32 %), C min (mg/l) 0,19 (58 %). Jakautuminen: fondaparinuuksin jakautumistilavuus on pieni (7 11 litraa). Fondaparinuuksi sitoutuu suuressa määrin ja spesifisesti ATIII-proteiiniin in vitro, ja sitoutuminen riippuu pitoisuudesta plasmassa (98,6 % 97,0 % pitoisuusalueella 0,5 2 mg/l). Fondaparinuuksi ei sitoudu merkittävästi muihin plasman proteiineihin, ei myöskään trombosyyttitekijä 4:ään (PF4). 7

8 Koska fondaparinuuksi ei sitoudu merkittävästi muihin plasman proteiineihin kuin ATIII:en, yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa proteiiniin sitoutumisen syrjäyttämisen vuoksi ei ole odotettavissa. Metabolia: vaikka asiaa ei ole täydellisesti tutkittu, ei ole näyttöä siitä, että fondaparinuuksi metaboloituisi ja erityisesti, että siitä muodostuisi aktiivisia metaboliitteja. Fondaparinuuksi ei estä CYP450-entsyymejä (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 tai CYP3A4) in vitro. Siten Arixtralla ei odoteta olevan CYP-välitteisen metabolian estosta johtuvia yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa in vivo. Erittyminen/Eliminaatio: eliminaation puoliintumisaika (t ½ ) on noin 17 tuntia terveillä nuorilla tutkimushenkilöillä ja noin 21 tuntia terveillä, iäkkäillä tutkimushenkilöillä. Fondaparinuuksi eliminoituu 64 77%:sti munuaisten kautta muuttumattomana yhdisteenä. 8

9 Erityispotilasryhmät: Lapsipotilaat: fondaparinuuksia ei ole tutkittu tässä ryhmässä. Iäkkäät potilaat: munuaisten toimintakyky saattaa heikentyä iän myötä ja siten fondaparinuuksin eliminaatiokyky saattaa olla heikentynyt iäkkäillä henkilöillä. Yli 75- vuotiaiden potilaiden arvioitu plasmapuhdistuma oli 1,2 1,4 kertaa pienempi kuin alle 65- vuotiaiden potilaiden. Heikentynyt munuaistoiminta: verrattuna potilaisiin, joiden munuaistoiminta on normaali (kreatiniinipuhdistuma > 80 ml/min), plasmapuhdistuma on 1,2 1,4 kertaa pienempi potilailla, joiden munuaistoiminta on lievästi heikentynyt (kreatiniinipuhdistuma ml/min) ja keskimäärin 2 kertaa pienempi potilailla, joiden munuaistoiminta on kohtalaisesti heikentynyt (kreatiniinipuhdistuma ml/min). Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) plasmapuhdistuma on noin 5 kertaa pienempi kuin normaalin munuaistoiminnan yhteydessä. Vastaavat terminaalisen puoliintumisajan arvot olivat 29 h kohtalaista ja 72 h vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Sukupuoli: sukupuolten välillä ei havaittu eroja painoon suhteuttamisen jälkeen. Etninen tausta: rodusta johtuvia farmakokineettisiä eroja ei ole tutkittu prospektiivisesti. Tutkimuksissa, joihin osallistui aasialaisia (japanilaisia) terveitä tutkimushenkilöitä, ei kuitenkaan havaittu erilaista farmakokineettistä profiilia kuin valkoihoisilla terveillä tutkimushenkilöillä. Plasmapuhdistuman eroja ei myöskään havaittu musta- ja valkoihoisten ortopedisten leikkauspotilaiden välillä. Kehon paino: fondaparinuuksin plasmapuhdistuma on suhteessa kehon painoon ja suurenee sen myötä (9 % kasvu 10 kg kohti). Maksan vajaatoiminta: fondaparinuuksin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu maksan vajaatoiminnassa. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Farmakologista turvallisuutta, toistettujen annosten toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien tavanomaisten tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisillä käytettäessä. Lisääntymistoksisuutta koskevat eläintutkimukset ovat riittämättömät rajallisen altistuksen vuoksi. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Natriumkloridi Injektionesteisiin käytettävä vesi Kloorivetyhappo Natriumhydroksidi 6.2 Yhteensopimattomuudet 9

10 Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, Arixtraa ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. 6.3 Kestoaika 2 vuotta. 10

11 6.4 Säilytys Ei saa jäätyä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Arixtra-esitäytetyissä kertakäyttöruiskuissa on tyypin I lasista valmistettu säiliö (1 ml), jossa on neula kokoa 27 G x 12,7 mm ja bromobutyylistä tai klorobutyylistä valmistettu joustomuovinen männänsuojus. Arixtraa on saatavana 2, 7, 10 ja 20:n automaattisella turvajärjestelmällä varustetun esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet Ihon alle annettava injektio annetaan samalla tavoin kuin tavallista ruiskua käytettäessä. Parenteraaliset liuokset tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Ohjeet itsekäyttöä varten löytyvät pakkausselosteesta. Arixtra-esitäytetyn ruiskun neulan suojajärjestelmään on suunniteltu automaattinen turvajärjestelmä suojaamaan injektion jälkeisiltä tahattomilta neulanpistoilta. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA SANOFI-SYNTHELABO 174 avenue de France F Paris Ranska 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 11

12 LIITE II A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA B. MYYNTILUVAN EHDOT 12

13 A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de l Abbaye Notre Dame de Bondeville Ranska B. MYYNTILUVAN EHDOT MYYNTILUVAN HALTIJALLE ASETETUT TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET Lääkemääräys MUUT EHDOT Tämän myyntiluvan haltijan on tiedotettava Euroopan komissiolle tämän päätöksen perusteella hyväksytyn lääkevalmisteen markkinointisuunnitelmista. 13

14 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 14

15 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 15

16 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV} 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 16

17 Ei saa jäätyä. 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174 avenue de France F Paris Ranska 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä {numero} 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 17

18 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: ESITÄYTETTY RUISKU 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste 2. ANTOTAPA s.c. 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV}} 4. ERÄNUMERO Erä {numero} 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 18

19 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV} 19

20 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei saa jäätyä. 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174 avenue de France F Paris Ranska 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä {numero} 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 20

21 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: ESITÄYTETTY RUISKU 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste 2. ANTOTAPA s.c. 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV}} 5. ERÄNUMERO Erä {numero} 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 21

22 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV} 22

23 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei saa jäätyä. 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174 avenue de France F Paris Ranska 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä {numero} 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 23

24 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: ESITÄYTETTY RUISKU 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste 2. ANTOTAPA s.c. 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV}} 4. ERÄNUMERO Erä {numero} 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 24

25 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV} 25

26 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei saa jäätyä. 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174 avenue de France F Paris Ranska 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä {numero} 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 26

27 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: ESITÄYTETTY RUISKU 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste 2. ANTOTAPA s.c. 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. {KK/VVVV}} 4. ERÄNUMERO Erä {numero} 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 27

28 B. PAKKAUSSELOSTE 28

29 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Arixtra on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Arixtraa 3. Miten Arixtraa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5 Arixtran säilyttäminen 6. Jos haluat lisää tietoa Arixtrasta Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. Fondaparinuuksinatrium. - Vaikuttava aine on fondaparinuuksinatrium - Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi (ja kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi tasoittamaan ph:ta) Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia. Myyntiluvan haltija: SANOFI-SYNTHELABO, 174 avenue de France, F Paris, Ranska. Valmistaja: SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, 1 rue de l Abbaye, F Notre Dame de Bondeville, Ranska 1. MITÄ ARIXTRA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Arixtra on antitromboottinen lääkeaine (estää veren hyytymistä). Antitromboottinen lääke auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista verisuonissa. Arixtra sisältää fondaparinuuksinatriumia, synteettistä yhdistettä, joka estää kohdistetusti hyytymistekijä Xa:ta. Hyytymistekijä Xa:lla on suuri merkitys veren hyytymisessä, ja sen esto ehkäisee haitallisten hyytymien ja verisuonitukosten (tromboosien) muodostumista. Arixtra ei sisällä mitään eläinperäisiä komponentteja. Arixtra on injektioneste, joka toimitetaan automaattisella turvajärjestelmällä varustetussa esitäytetyssä ruiskussa. Turvajärjestelmä auttaa ehkäisemään käytön jälkeisiä tahattomia neulanpistoja. Arixtraa on saatavana 2, 7, 10 ja 20:n automaattisella turvajärjestelmällä varustetun esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. (Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä). 29

30 Käyttöaihe: Arixtraa käytetään ehkäisemään veritulppien muodostumista jalkojen tai keuhkojen verisuonissa ortopedisten (tuki- ja liikuntaelinten) leikkauksien, kuten lonkka- tai polvileikkauksien jälkeen. 30

31 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ARIXTRAA Älä käytä Arixtraa: jos olet allerginen fondaparinuuksinatriumille tai jollekin sen apuaineelle; jos sinulla on runsasta verenvuotoa; jos sairastat sydämen bakteeritulehdusta; jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Näissä tilanteissa sinun ei tule käyttää Arixtraa. Ole erityisen varovainen Arixtran suhteen: jos sinulla on jokin (hallitsemattoman) verenvuodon riskitekijä, kuten: mahahaava, verenvuotosairaus, äskettäin ilmennyt kallonsisäinen verenvuoto, äskettäin tehty aivo-, selkäranka- tai silmäleikkaus; jos sinulla on vaikea maksasairaus; jos sinulla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta; jos olet 75-vuotias tai vanhempi; jos painosi on alle 50 kg. Ota yhteyttä lääkäriisi näissä tilanteissa ennen kuin käytät Arixtraa. Lääkärisi lähettää sinut todennäköisesti verikokeeseen hoidon alussa ja lopussa. Valmisteen antamisesta lapsille ja alle 17-vuotiaille nuorille ei ole käyttökokemusta. Raskaus Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, sinun on kerrottava siitä lääkärillesi tai apteekin henkilökunnalle. Imettäminen Jos imetät, sinun on kerrottava siitä lääkärillesi tai apteekin henkilökunnalle. Muiden lääkkeiden käyttö Jotkut muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Arixtran tehoon tai päinvastoin. Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai aiot käyttää muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen, myös lääkkeistä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 3. MITEN ARIXTRAA KÄYTETÄÄN Annostus Tavanomainen annos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa. Antotapa Arixtra annetaan pistoksena ihon alle alavatsanseudun ihopoimuun. Vaiheittaiset Käyttöohjeet seuraavalla sivulla. Älä pistä Arixtraa lihakseen (lihaksen sisäisesti). Käytä Arixtraa aina lääkärisi neuvomalla tavalla. Jos olet epävarma tavasta, kysy lääkäriltäsi tai apteekista. Käyttöohjeet 31

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI YENTREVE 40 mg enterokapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT YENTREVEn vaikuttava aine on duloksetiini. Yksi kapseli sisältää duloksetiinihydrokloridia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen Remicade-injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi laastari sisältää 8,4 mg testosteronia ja vapauttaa 300

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esmya 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ruconest 2100 U injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄ Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää varenikliinitartraattia,

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lantus SoloStar 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glargininsuliinia*

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta. Lisälehti Pharmaca Fennicaan 2012 osaan IV sivujen 3688 ja 3689 väliin. VIC - 1 tämistä tulee harkita hypoglykemiariskin pienentämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Verensokerin

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää 4 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 0,5 g tatsobaktaamia (natriumsuolana).

Yksi injektiopullo sisältää 4 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 0,5 g tatsobaktaamia (natriumsuolana). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g injektio- tai infuusiokuiva-aine,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STELARA 90 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla.

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NeoRecormon 6000 KY injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty 0,3 ml:n ruisku injektionestettä sisältää 6000 kansainvälistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot