46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 2/2014 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 89/2014 HAAVISTO ARI MATTI 41 MAA-AINESLUPAHAKEMUS N:O 5/2013 PARKANON BETONI OY 42 MAA-AINESLUVAN N:O 4/2006 SIIRTÄMINEN MORENIA OY:LLE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA KOSKIEN KALLION KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ASEMAKAAVALUONNOKSESTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ( 9.) HAUKKALAN KAUPUNGINOSA RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT MAA-AINESLUVAN N:O 10/2004 SIIRTÄMINEN LUOMAN OY:LLE MUUTOSESITYS HALLINTOSÄÄNTÖÖN LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖ VESILAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA 124

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA klo 17:00-18:30 PAIKKA KAUPUNGINTALO, III-KERROS, KOKOUSHUONE 7 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leppänen Juhani puheenjohtaja Grönfors Arja jäsen Kaitaranta Kauko jäsen Kelkkasalo Mika jäsen Martikainen Niina jäsen Siro Mika jäsen Talonen Juha jäsen Talonen-Levula Anne jäsen Westerlund Leena varajäsen Viitasalo Taisto jäsen MUU Runsas Pertti KH:n edustaja Huhtala Pertti esittelijä Jalava Soili pöytäkirjanpitäjä Vainionpää Marja-Liisa hyvinvointikoordinaattori Poistui ennen kokouksen alkua klo 17:30 POISSA Kinnunen Kielo varapuheenjohtaja Karinsalo-Manninen Raisa asuntosihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhani Leppänen Soili Jalava KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Rakennusvalvontatoimistossa PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Mika Kelkkasalo Rakennusvalvontatoimistossa Leena Westerlund Soili Jalava

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN RAKYMP 37 Todetaan kokouksessa läsnä olevat, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään että hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Vainionpää oli ennen varsinaisen kokouksen alkua klo kertomassa tekeillä olevasta Parkanon kaupungin hyvinvointikertomuksesta.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA RAKYMP 38 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat: Kelkkasalo Mika ja Kinnunen Kielo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Kelkkasalo ja Leena Westerlund.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUS 1188/ /2014 RAKYMP 39 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuosittainen ympäristön siistimiskatselmus on jälleen ajankohtainen. Katselmus on pidetty yleensä kesäkuun alkupäivinä. Katselmuksen ajankohdasta ilmoitetaan Ylä-Satakunta lehdessä. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennusten kuntoon MRL 166 ja ympäristön siisteyteen MRL 167. Lain mukaan, jos rakennusten kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksessa on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Ennen korjauskehotuksen antamista, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen, terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siistimiskatselmuksen päivämäärän ja valitsee keskuudestaan rakennustarkastajan lisäksi katselmukseen osallistuvat luottamusmiehet. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että ympäristön siistimiskatselmus pidetään maanantaina alkaen klo. 9:00. Siistimiskatselmukseen osallistuu rakennustarkastajan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja Juhani Leppänen ja jäsenet Taisto Viitasalo ja Kauko Kaitaranta.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 2/2014 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 89/2014 HAAVISTO ARI MATTI 1197/ /2014 RAKYMP 40 Haavisto Ari Matti hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa Heittolankylän määrä-alalle tilasta Artolanranta RN:o 3:62, osoitteessa Tampereentie 29-65, PARKANO. Tarkoituksena on rakentaa asuinrakennus 186 m2 (seuraava sivu). Rakennuspaikka sijaitsee Keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan A-SELV alueella. Parkanon kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle poikkeamisluvan osayleiskaavan kaavamääräysten mukaisesta toimenpide- ja rakentamisrajoituksesta. Alueelle on vireillä myös asemakaavan laatiminen. Asuinrakennuksen etäisyys Parkanonjärveen on yli 200m. Alueelle on rakennettu tie Tampereentie 29 liittymästä ja rakennus tullaan liitämään Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa hyväksyttiin rakennuslupaehtojen mukaisesti.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAHAKEMUS N:O 5/2013 PARKANON BETONI OY 1077/ /2013 RAKYMP 41 Hakija Parkanon Betoni Oy Raitaniementie LAPINNEVA Maanomistaja Parkanon Betoni Oy Raitaniementie LAPINNEVA Ottamisalueen sijainti Ottamisalue sijaitsee Lapinnevan kylässä, valtatie 23:n varrella Parkanosta Porin suuntaan noin 11 km, kääntyen oikealle Kangaslammin tielle, josta ottoalueelle on matkaa noin 3 km. Liitteenä n:o 15 / Kartta ottamisalueesta Ottamispaikka Niininevan kylässä tilalla Huuhkasuo RN:o 5:2 Ottamisalue Pinta-ala 4 ha Pohjaveden korkeus +158,00 Keskimääräinen ottosyvyys 4 m Toimenpide Soran ja hiekan ottaminen Määrä ja aika Kokonaisottomäärä m³ Vuotuinen otto m³ Ottoaika 4 vuotta Rajanaapurit Kekkilä Oy Rukoneva RN:o 5:1 Finsilva Oyj Karila RN:o 6:0 Piilola Jorma ja Marja-Terttu Kangaslampi RN:o 1:33 Lupahakemuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla Mal 13 :n mukaisesti Lausunnot Pirkanmaan Ely-keskus liitteenä n:o 16

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Luonnonvarayksikkö, sekä Liikenne ja Infra Kiellot ja rajoitukset Alueelle ei ole esitetty maakuntakaavassa rajoituksia. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta. Ely-keskuksen tietokannan mukaan noin 600 m suunnitelma-alueen pohjoispuolella on havaintoja erittäin uhanalaisesta putkilokasvista, jonka esiintymisympäristönä on kangasmaasto, sekä silmällä pidettävästä sarakasvista. Perustelut Alue on vanhaa soranottoaluetta. Alueen läheisyydessä on Parkanon kaupungin käytöstä poistettu vanha kaatopaikka ja Vapo Oy:n turvetuotantoalue sijaitsee viereisellä Rukoneva tilalla. Lähimmät vakituisen asumiseen käytettävät kiinteistöt sijaitsevat metrin etäisyydellä alueen etelä-ja lounaispuolella. Alue ei ole maisemallisesti eikä virkistyskäytöllisesti merkittävää. Lupaehdot 1. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista sallitut ottotasot ja kaivualueen rajat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. 2. Pohjaveden korkeustason seurantaa varten alueelle tulee asentaa pohjaveden tarkkailuputket suunnitelma-alueen etelä- ja pohjoispäähän. Pohjavedenpintaa on seurattava em. tarkkailuputkista neljännesvuosittain. Tarkkailusta on pidettävä kirjanpitoa, joka toimitettava vuosittain maa-ainesten ottamista valvoville viranomaisille. 3. Maa-ainesten ottaminen on lopetettava 2 metriä ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolelle. 4. Pintamaakerros on varastoitava ottoalueelle ja käytettävä kahden vuoden kuluessa kuorinnasta alueen maisemointiin. 5. Alueella ei tankata eikä huolleta kuormaus- ja kuljetuskalustoa. 6. Kuormaajan ja muun kaluston säilytyspaikka tulee olla muualla kuin ottamisalueella, säilytyspaikka tulee tiivistää asianmukaisella tavalla ja huolehtia siitä, ettei ympäristöön pääse öljyisiä tai muita luontoon kuulumattomia vesiä. 7. Mikäli alueella varastoidaan polttoaineita, öljyjä tai muita vesien ja muun ympäristön kannalta haitallisia aineita, varastointi on suoritettava siten, että säiliöiden ja pakkausten rikkoutuessakin aineiden valuminen ja liukeneminen ympäristöön on estetty. Varastoinnin tulee lisäksi tapahtua lukitussa tilassa asiattomien pääsyn estämiseksi.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. 9. Kalustossa tulisi ensisijaisesti käyttää kasviöljypohjaisia voiteluaineita mm. hydrauliikkaöljynä. 10. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä öljyvahinkoviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjuntavälineistö 11. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava aluepelastuslaitoksen öljyntorjunnasta vastaavalle viranomaiselle ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 12. Alueella tulee välttää koneiden turhaa joutokäyntiä. 13. Maa-ainesten ottamisen loputtua, soveltuvin osin jo sen aikana tulee alueen maisemointi ja jälkityöt suorittaa viivyttelemättä. Viimeistellyn rinteen kaltevuuden tulee olla 1:3 tai maiseman vaatiessa loivempi. Luiskien loiventaminen tulee ehdottomasti tapahtua pyöristäen. 14. Alueella ei saa polttaa tai sinne haudata jätteitä. Romutavara ja jätteet tulee kuljettaa ympäristölain mukaisesti käsiteltäviksi. 15. Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois. 16. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä maa-aineslain 23 :ssä mainittu ilmoitus maa-ainesasetuksen 10 a :n mukaisesti. 17. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen 10 :n mukaista loppukatselmusta. 18. Kangaslammentien liittymä valtatieltä 23 (Porintie) ei ole nykyisten liittymäohjeiden mukainen. Jotta maa-aineksia voidaan ajaa kyseisestä liittymästä, tulee se saattaa nykyohjeiden mukaisesti turvallisemmaksi. Yksityistien tienpitäjä tulee hakea uutta liittymälupaa Pirkanmaan Ely-keskukselta. 19. Lupaehtojen varmistamiseksi luvanhaltijan tulee hyväksytyttää maa-ainesten ottotoiminnalle vastaava työnjohtaja. 20. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan tulee esittää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. 21. Ottamistoimintaa ei saa ulottaa kymmentä metriä lähemmäksi naapuritiloja, eikä kahtakymmentämetriä lähemmäksi Kangaslammin tien keskilinjaa. 22. Alueen luonnonarvojen ja uhanalaisten lajien vuoksi, alueella tulee

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa kesällä 2014 kasvillisuusinventointi. Kasvillisuusinventoinnista ja sen vaikutuksista suunniteltuun ottamistoimintaan tulee pyytää ELYkeskuksen lausunto. Jälkihoidon vakuus Luvan edellyttämäksi vakuudeksi esitetään 4 ha x 5000,00 = ,00 Vakuus on oltava voimassa 1 vuosi yli ottoajan Vakuutta voidaan purkaa sitä mukaa kuin alueen jälkihoitotyöt etenevät. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää maa-ainesluvan suunnitelman mukaisesti, edellä mainituin ehdoin. Maa-ainesluvan maisemoinnin vakuudeksi hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen antopäivä

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN N:O 4/2006 SIIRTÄMINEN MORENIA OY:LLE 1060/ /2013 RAKYMP 42 Morenia Oy on allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt osan liiketoiminnastaan Andament Group Oy:lle ja T. Maijala Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Oikeus toiminimeen "Morenia " on siirtynyt kaupassa ostajalle. Sittemmin perustetun yhtiön toiminimeksi on tullut Morenia Oy, y- tunnus Parkanon kaupungissa olevien maa-aineslupien haltijana olevan Morenia Oy:n nykyinen toiminimi on MH-Kivi Oy. Maa-ainesten ottotoiminta joka sisältyy maa-aineslupaan N:o 4/2006 (Sikomäki), sisältyy kaupan kohteeseen ja kaupan yhteydessä on myös sovittu ko. lupien siirtämisestä ostajalle. Parkanon rakennuslautakunta on myöntänyt Morenia Oy:lle (nykyinen MH-Kivi Oy) maa-ainesluvan N:o 4/2006 (kallion louhinta) kymmeneksi vuodeksi. Kohde sijaitsee Kuivasjärven kylässä tilalla Sikomäki RN:o 166:1. Ottamisalueen pinta-ala on 6,1240 ha, kokonaisottomäärä m3, vuotuinen ottomäärä m3. Maa-ainesluvan jälkihoidon vakuus vaaditaan Mal13 a.n mukaisesti luvan siirron yhteydessä, uuden luvan haltijan tulee asettaa ennen ainesten ottamista Mal12 :ssä tarkoitettu vakuus. Maa-ainesluvan N:o 4/2006 myöntämisen yhteydessä on maisemoinnin vakuudeksi määrätty ,00. Mal 12 :n mukaan lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä Mal 11 :n tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Koska maisemointikustannukset ovat vuosien myötä nousseet tulee maisemoinnin vakuuden määrä tarkistaa luvan siirron yhteydessä. Maisemoinnin vakuudeksi esitetään 6,124 ha x 5000 / ha = Vakuus on oltava voimassa 1 vuosi yli ottoajan eli saakka. Voimassa olevaan maa-ainesluvan läjitysalueet sijaitsevat Metsähallituksen omistamalla Kuivasjärven valtionmaan alueella, Maa-aineslupaan on toimitettu kaivannaisjätesuunnitelma maa-ainesluvan edellisen haltijan eli nykyisen MH-Kivi Oy:n toimesta, tuossa suunnitelmassa ei ole esitetty näiden läjitysalueiden sijaintia. Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle mutta se tulee tarkastaa viiden vuoden välein ja myös luvan siirtotilanteissa suunnitelma tulee päivittää. Läjitysalueen hallinnasta tai sen siirrosta ei ole mainittu mitään lupahakemuksen siirtohakemuksessa. Jos pysyvää kaivannaisjätettä joudutaan varastoimaan yli 3 vuotta, tulee kaivannaisjätehuolto- suunnitelman sisältää myös tiedot jätteen käsittelypaikasta ei kaivannaisjätteen jätealueesta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on siirtänyt voimassa olevan

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ympäristöluvan Morenia Oy:lle koskien kiinteistöä Kaivannaisjätteen läjitys/jätealue ei sijaitse tällä kiinteistöllä, joten jätealueelle pitää myös hakea erikseen ympäristölupa. Liitteenä n:o 17 maa-aineluvan siirtohakemus kirje Liitteenä n:o 18 maa-aineslupa N:o 4/2006 päätöspöytäkirja Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää maa-ainesluvan N:o 4/2006 Morenia Oy:lle ( y- tunnus ). Rakennus- ja ympäristölautakunta palauttaa maa-ainesluvan vakuuden ja vapauttaa MH-Kivi Oy:n maa-ainesluvan velvoitteista Mal 13 a :n perusteella, vasta sitten kun Morenia Oy (y-tunnus ) on toimittanut kaivannaisjätesuunnitelman läjitysalueesta ja selvityksen sen hallinta-oikeudesta. Morenia Oy:n tulee toimittaa välittömästi maa-aineslupaa N:o 4/2006 koskeva maisemoinnin vakuus , sekä ottotoiminnasta vastaavan työnjohtajan hakemus Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen antopäivä

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / /2013 RAKYMP 43 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion toteutuma ajalta Rakennus - ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan toteutuma oli väliseltä ajalta menojen osalta 19,5% ja tulojen osalta 3,6%.Tasaisen kehityksen mukaan toteutuma olisi 25 %. Oheismateriaalina talousarvion toteutumisvertailu. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman väliseltä ajalta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA KOSKIEN KALLION KAUPUNGINOSAN KORTTELIA / /2013 RAKYMP Parkanon kaupungin kaavoituslautakunta pyytää pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Kallion kaupunginosan korttelia 4003 sekä siihen liittyviä puisto- ja katualueita. Alue rajoittuu länsi-ja pohjoissivulta Elokankaankatuun, itärajana on Parkanontie ja etelärajana on Olovinkuja ja Pikkupuiston eteläreuna. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että korttelin 4003 tonttien tieyhteys Parkanontielle virallistetaan Pikkupuiston kautta kulkevalla pihakadulla. Korttelin 4003 liittymäkiellot Parkanontielle ja Elokankaankadulle poistetaan. Töyrykuja muutetaan puistoalueeksi. Oheisaineistona: Asemakaavan muutosluonnoskartta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. RAKYMP 44 Parkanon kaupungin kaavoituslautakunta pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta koskien Kallion kaupunginosan korttelia 4003 sekä siihen liittyviä puistoja katualueita. Lopullisessa ehdotuksessa on kerroskorkeudet muutettu vastaamaan tämän ajan tarvetta. Tästä johtuen kerroskorkeus on muutettu seuraavaksi ½ k I 3/ 4 u. Samoin tarkennetaan kaavamääräyksiä siten että tonttien 1-12 kaavamääräys (AO) on sanallisesti muodossa "Erillispientalojen korttelialue. Tonttiin numero 12 on liitetty Olovinkujan päästä 148 m2 suuruinen alue. Tämän jälkeen tonttien 1-12 pinta-ala on ,6 m2. Samalla kaikkien näiden tonttien tehokkuuslukua on tarkistettu. Uusi tehokkuusluku on 0,25. Kokonaisrakennusoikeus on siten 3890 m2. Korttelin 4003 tonteille numerot osoitetaan ajoyhteys Pikkupuiston kautta. Kaavassa oleva Töyrykuja muutetaan puistoalueeksi.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Tämän uuden puistoalueen Elokankaankadun puoleiseen päähän on merkitty tilan 57:2 käyttöä varten ajoyhteys. Oheisaineistona: asemakaavaehdotus kartta ja kaavamääräykset Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavanmuutos ehdotuksen esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ASEMAKAAVALUONNOKSESTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ( 9.) HAUKKALAN KAUPUNGINOSA RAKYMP 45 Kaavoituslautakunta pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien uutta asemakaava-aluetta ja kaupunginosaa Haukkala ( 9.) Asemakaavoituksen kohteena oleva alue rajoittuu Parkanonjärveen. Alue on Parkanon kaupungin Heittolan kylää. Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat tilat: Artolanranta RN:o 3:62, pinta-ala 5,120 ha, Honkakallio RN:o 3:63, pinta-ala 2,530 ha. Artolanranta-tilan omistaa Parkanon kaupunki. Parkanon kaupunki on myynyt ko. tilasta kaksi yhden hehtaarin suuruista määrä-alaa, toisen Joni Haavistolle ja Johanna Pyylöniemelle, toisen Ari Haavistolle, nämä tontin on vielä lohkomatta, joten määrä-alojen pinta-ala sisältyy Artolanrantatilan pinta-alaan. Honkallio tilan omistavat Mari ja Sauli Kallio. Alueella on voimassa oleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on merkitty A-SELV alueeksi ( alue on tarkoitus asemakaavoittaa osayleiskaavan tavoitevuoden jälkeen). Kaavahankkeen tavoitteena on saada alueelle pinta-alaltaan suuria asuinpientalotontteja. Alueen länsireunassa kulkee Alaskylän alueen vesija viemärijohto ja alueelle johtaa yksityistie, jota pitkin kulku tulee kaikille alueen tonteille. Asemakaavaluonnoksessa alueelle muodostetaan 7 AO-tonttia joissa rakennusoikeus as + t (erillispientalon ja talousrakennuksen) sallittu kerrosala on yhteensä 350 m2 / tontti. Yhdelle tontille on lisäksi sallittu erillisen saunan rakentaminen kerrosala 30m2 ja tilan Honkallio 3:63 M-alueelle saunan rakentaminen 30 m2. Kaavaan on myös merkitty yhteinen venevalkama-alue. Oheisaineistona: Asemakaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis ja arviointisuunnitelman esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 1092/ /2014 RAKYMP Virassa oleva rakennustarkastaja on eläköitymässä kesällä Maankäyttö ja rakennusasetuksen 4 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kun sitä säädetään. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunniteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Rakennustarkastaja on maankäyttö ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. Hallintosäännön mukaan rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu: 1. maa-aineslupahakemusten tarkastamisesta perittävän taksaan perustuvan tarkastusmaksun määrääminen ja maksuunpano; 2. maa-ainesten oton valvonnasta perittävän taksaan perustuvan valvontamaksun määrääminen ja maksuunpano; 3. maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :ssä tarkoitettujen lupa- ja valvontamaksujen määrääminen yksittäistapauksissa; 4. haja-asutusalueiden osoitteiden antaminen; 5. MRL:n 122 :ssä tarkoitetun vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen; 6. MRL:n 130 :ssä tarkoitetun rakennusluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan myöntäminen, kun kyseessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävä asuinrakennus tai talousrakennus; 7. MRL:n 130 :ssä tarkoitetun maisematyöluvan myöntäminen; 8. MRL 143 :n mukaisesti luvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen; 9. MRL:n 151 :ssä tarkoitetusta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta päättäminen; 10. päättäminen MRL:n 175 :n mukaisesti vähäisestä poikkeamisesta rakennusluvan yhteydessä; 11. rakennusluvan myöntäminen tilapäiselle rakennukselle MRL:n 176 :n mukaisesti; 12. rakennustyön keskeyttäminen MRL:n 180 :n 1 momentin mukaisesti. Rakennustarkastajan työpanosta on suunniteltu jatkossa myytävän myös naapurikuntaan.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunta Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa rakennustarkastajan virkaan ja julistaa viran julkisesti haettavaksi, sekä valitsee hakijoiden haastattelutilaisuuteen lautakunnan edustajat; puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hakijoiden haastattelutilaisuuteen osallistuu puheenjohtaja Juhani Leppäsen lisäksi jäsenet Arja Grönfors ja Taisto Viitasalo. KHALL Kaup.johtajan ehdotus: KHALL Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan rakennustarkastan virkaan alkaen ja nimeää edustajan haastattelutilaisuuteen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Rakennustarkastajan palvelujen myynnistä Karviaan on käyty tarkentavia neuvotteluja KH:n kokouksen jälkeen. Karvian kunnanhallitus on päättänyt valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan rakennustarkastajan ja maa-aineslupiin liittyvän työpanoksen ostamisen Parkanosta, yhteensä 1-2 päivää viikossa. Tarkoituksenmukainen työnjako Parkanon kaupungin maa-aineslupien osalta arvioidaan vielä rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan kesken virkoihin valinnan ja toimeenpanon yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan rakennustarkastan virkaan alkaen ja nimeää edustajan haastattelutilaisuuteen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nimettiin edustajaksi haastattelutilaisuuteen Pertti Runsas. Merkitään, että tekninen johtaja Jarmo Kyösti oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun aikana. RAKYMP 46 Rakennustarkastajan virka on ilmoitettu avoimeksi työvoimahallinnon avoimissa työpaikoissa, KTK Tekniikan asiantuntijan ry:n työpaikkasivuilla, Rakennustarkastusyhdistyksen työpaikkasivuilla, Aamulehdessä, Ylä-Satakunta-lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunta Avoimen viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 5 hakijaa, joista haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Vesa Pihlaja, Matti Halme, Velimatti Hietaoja ja Juha Koivumäki. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunginhallituksen valitsemat edustajat sekä teknisen osaston edustajat haastattelivat hakijoita klo välisenä aikana. Haastattelun suorittivat lautakunnan puheenjohtaja Juhani Leppänen, jäsen Arja Grönfors, jäsen Taisto Viitasalo, kaupunginhallituksen edustaja Pertti Runsas, tekninen johtaja Jarmo Kyösto, rakennustarkastaja Pertti Huhtala ja toimistosihteeri Soili Jalava sekä Karvian kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja rakennusmestari Jaakko Kallioniemi. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Oheisaineistona: Yhteenveto hakijoista nähtävillä kokouksessa Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää nimetä rakennustarkastajan virkaan valittavan henkilön. Rakennus- ja ympäristölautakunta valitsi suoritetun haastattelun perusteella rakennustarkastajan virkaan Vesa Pihlajan Kankaanpäästä (insinööri, rakennustekniikka AMK). Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 1095/ /2014 RAKYMP Parkanon kaupungin teknisellä osastolla on ollut terveys- ja ympäristötarkastajan virka. Virkanimike on muutettu ympäristötarkastajaksi v.2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Terveys- ja ympäristötarkastajan tehtäviä on hoitanut 60/40 jaolla yksi henkilö. Terveystarkastajan tehtävät (ympäristö terveydensuojelu) on siirretty Sote- sopimukseen perustuen Sastamalan kaupungin alaisuuteen ja Parkanon kaupungille on jääneet ympäristöviranomaisen tehtävät. Ympäristönsuojelulain mukaisista kunnalle kuuluvista lain lupa- ja valvontatehtävistä huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa. Parkanossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimiin hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta ja toimivaltaa on siirretty ympäristötarkastajalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään. Hallintosäännön mukaan terveys- ympäristötarkastajan tehtäviin kuulunut: 1. ympäristönsuojelulain 60, 61 ja 62 :ssä tarkoitetuttujen ilmoitusten käsitteleminen; 2. ympäristönsuojelua koskevat lausunnot lausunnot maankäyttöön, kuten maa-ainesten ottamiseen ja kaavoitukseen, liittyvistä asioista; 3. taksan mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen maksun määrääminen ja maksuunpano rakennus- ja ympäristölautakunnan määräämissä rajoissa; 4. poikkeaminen Parkanon kaupungin yleisistä jätehuoltomääräyksistä, kuten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälin muutokset, rakennusja ympäristö-lautakunnan delegoimalla tavalla Parkanon kaupungille tarvitaan uusi ympäristötarkastaja mahdollisimman nopeasti lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Ympäristölupa-asioiden valmistelu ja valvonta on kokonaan ympäristötarkastajan vastuulla. Rakennustarkastajan eläköityessä on suunniteltu että uuden rakennustarkastajan työpanosta myydään naapurikuntiin, joten Parkanon maa-aineslupien valvontatehtävät on tarkoitus siirtää rakennustarkastajalta ympäristötarkastajalle. Kihniön kunnan kanssa on sovittu että he ostavat ympäristötarkastajan työpanosta 1 päivän viikossa, myös Karvian kanssa on yhteistyö vireillä. Ympäristötarkastajan pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunta korkeakoulututkinto sekä riittävä käytännön kokemus ympäristösuojelun tehtävistä. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa ympäristötarkastajan virkaan ja julistaa viran julkisesti haettavaksi, sekä valitsee hakijoiden haastattelutilaisuuteen lautakunnan edustajat; puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hakijoiden haastattelutilaisuuteen osallistuu puheenjohtaja Juhani Leppäsen lisäksi jäsenet Arja Grönfors ja Taisto Viitasalo. KHALL Kaup.johtajan ehdotus: KHALL Kaup. johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan ympäristötarkastajan virkaan alkaen ja nimeää edustajan haastattelutilaisuuteen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Ympäristötarkastajan työpanoksen myynnistä Kihniön ja Karvian kuntiin on käyty tarkentavia neuvotteluja KH:n jälkeen. Kihniö on varannut määrärahan ja palveluista on valmisteltu sopimus, siten että kunta maksaa 20 % Parkanon kaupungin ympäristötarkastajan kokonaispalkkakustannuksista sivukuluineen.karvian kunnanhallitus on päättänyt valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan rakennustarkastajan ja maa-aineslupiin liittyvän työpanoksen ostamisen Parkanosta, yhteensä 1-2 päivää viikossa. Tarkoituksenmukainen työnjako Parkanon kaupungin maa-aineslupien osalta arvioidaan vielä rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan kesken virkoihin valinnan ja toimeenpanon yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan ympäristötarkastajan virkaan alkaen ja nimeää edustajan haastattelutilaisuuteen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nimettiin edustajaksi haastattelutilaisuuteen Pertti Runsas.

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.3.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 11-15

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot