Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III Heini Iinatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III. 21.1.2012 Heini Iinatti"

Transkriptio

1 Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III Heini Iinatti

2 Jätelainsäädäntö 1 HUOM uusi jätelaki tulee voimaan Perussäädökset Jätelaki (1072/1003) ja asetus (1390/1993) Ympäristönsuojelulaki ja asetus YMa jäte- ja ongelmajäteluettelosta (1129/2001) VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista ja merkitsemisestä EY:n jätteensiirtoasetus (659/1996) EY:n jätetilastointiasetus Jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä koskevat säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) VNp yhdyskuntajätteiden poltosta 1994 Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

3 Jätehuollon keskeiset periaatteet Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja niiden haitallisuuden vähentäminen Jätteiden hyödyntäminen ja erityisesti niiden kierrätys (hyödyntäminen aineena tai energiana) Jätteiden turvallinen ja asianmukainen loppukäsittely Jätteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäiseminen ja aiheutuneiden haittojen korjaaminen Jätteiden kansainvälisten siirtojen vähentäminen

4 Periaatteet Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain mukaan jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Haltija vastaa jätteistään, kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

5 Jätehuolto Kunnan jätehuoltomääräkset Talleilla on oltava aina vähintään sekajätteen keräysastia Harrastetallin on liityttävä järjestettyyn jätteen kuljetukseen Hyödyntämiskelpoista jätettä voi viedä lajiteltuna keräyspisteisiin. Ongelmajätteet aina ongelmajätteen keräykseen. Mitään jätteitä ei saa hävittää polttamalla.

6 Vältä jätettä Kaikki jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo toistamiseen. Lajittelemalla jätteet hyötykäyttöön pienennetään kaatopaikkamaksuja, mutta suurimmat säästöt saadaan jätteiden synnyn ehkäisyllä! Älä osta turhaa tai kertakäyttöä! Vältä turhia pakkauksia, käytä suurpakkauksia! Varastoi huolellisesti, vältä pilaantuminen!

7 Hyötyjätteet Lajittelu jätehuoltomääräysten mukaisesti Toimitettava hyödynnettäväksi Metalli: kaikki metalliesineet ja romut kuten metalliset koneet ja laitteet tai niiden osat sekä puhdistetut metalliset astiat ja tölkit ja hevosen kengät, Huom! SER on ongelmajätettä. Muovi: Muovin tai energiajätteen keräykseen kelpaavat suurin osa maatalouden muoveista sekä muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussit sekä pyöröpaalien suojamuovit, Huom, ei paalinaru ja PVC Paperi: sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret, kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-listat ja ketjulomakkeet Pahvi: ruskea pahvi ja voimapaperi (esim. rehusäkit) sekä kaikenväriset aaltopahvit Puu: Puhdas, käsittelemätön puu polttopuuksi tai hyötyjätekeräykseen, käsitelty puu sekajätteeksi tai laitosmaiseen polttoon. Huom! Kyllästetty puu on ongelmajätettä Biojäte: ruuan ja rehun tähteet voidaan lajitella lannan joukkoon Huom! Jyrsijöiden torjunta Lasi: sekä värillinen että kirkas lasi, ei ikkunalasi ja lamput.

8 Ongelmajätteet Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus, kuten syttyvyys, ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkyllisyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. voi myös olla lisääntymiselle vaarallinen, vaurioittaa perimää tai olla vaarallinen ympäristölle. Toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai ongelmajätekeräykseen vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteet pitää säilyttää lukitussa tai valvotussa tilassa. Astioiden pitää olla tiiviisti suljettuja ja ne tulee sijoittaa tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle. Yleisimmät tilalla syntyvät ongelmajätteet: Jäteöljy ja öljynsuodattimet Akut ja akkunesteet Jarru- ja kytkinnesteet, jäähdytinnesteet Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet Maalit, lakat, liimat, liuottimet ja ohenteet Pesuaineet, hapot ja emäkset Loisteputket, lämpölamput ja paristot Lääkkeet

9 Lääkkeiden lajittelu Lääkekaappi on hyvä siivota ja inventoida kerran vuodessa Lääkejätteet tulee pakata jo kotona toisistaan erillään, jotta jätteiden jatkokäsittely ja hävittäminen ongelmajätelaitoksessa onnistuisi turvallisesti Elohopeakuumemittarit pakataan erilleen. Särkynyt elohopeamittari pakataan tiiviisti, ettei helposti höyrystyvä elohopea aiheuta ongelmia Tabletit, kapselit ja pillerit tulee palauttaa ilman päällyspakkausta. Irtonaiset tabletit ja läpipainopakkaukset pakataan läpinäkyvään pussiin Voiteet ja nestemäiset lääkkeet palautetaan alkuperäisissä pakkauksissaan Jodia sisältävät lääkkeet (mm. Betadine - merkkiset tuotteet) on tärkeää palauttaa erillään muista lääkejätteistä, koska jodi vaatii erillisen käsittelyn ongelmajätelaitoksessa ja melko pienikin jodimäärä väärässä hävityserässä aiheuttaa ongelmia käsittelylaitoksessa Eläinten lääkinnässä käytetyt neulat on kerättävä erikseen tiiviiseen ja kestävään astiaan (esim. kannelliseen muovi- tai lasipurkkiin). Neulat voi toimittaa jäteasemalle tai ongelmajätetempaukseen. Apteekista voi kysyä neuvoa neulojen hävittämiseen Apteekista ostetut elintarvikkeet, ravintovalmisteet tai vitamiinit eivät ole ongelmajätteitä, ne kuuluvat sekajätteen joukkoon, samoin kuin tyhjät lääkepakkaukset. Tyhjät lasipakkaukset voi palauttaa lasinkeräykseen

10 Jätehuolto pähkinänkuoressa Ole selvillä, mitä jätteitä muodostuu! Ennalta ehkäise jätteen syntyä! Säilytä jätteet asianmukaisesti! Kerää ongelmajätteet omiin astioihinsa aina erilleen muista jätteistä! Toimita jätteet oikeaan käsittelypaikkaan! Pidä kirjaa jätteistäsi!

11 Hevosten loppusijoitus Elintarvikejalostukseen kelpaamattomat lopetettavat / kuolleet hevoset voi toimittaa: kaatopaikalle erityisjätteenä välittömästi haudattavaksi. eläinten hautausmaalle haudattavaksi. maanomistajan luvalla haudata maahan: ruhoa ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle hauta on peitettävä vähintään 1-2 metrin maakerroksella ruhoa ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa.

12 Jätevedet Jätevedet jätevesiviemäriin Hyväksytty jätevesien käsittely mikäli alueella ei ole viemäriä Hyväksytään rakennus- tai toimenpideluvassa Vanhoissa selvitettävä Siirtymäaika 2016

13

14 Veden kulutus Hevosten pesu (hyvinvointi?) Jalkojen kylmäys Kunnossapito: juoma-automaatit, hanat, WC:t, jne.

15 YLEISET VELVOLLISUUDET Huolehtimisvelvollisuus Selvilläolovelvollisuus Valintavelvollisuus Päällys ja tiedonantovelvollisuus Järjestys asianmukainen Kemikaalilaki (744/1989) muutoksineen Pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää tiivis alusta, ei viemäriin johtavia lattiakaivoja riittävät suoja-altaat, kestävät materiaalit Mahdollisessa vahinkotilanteessa kemikaalit on voitava kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi (imeytysainetta, työvälineitä ja suojavarusteita) Jos kemikaalipakkauksessa tai käyttöturvallisuustiedotteessa on varoitusmerkki tai varoituslauseke on kemikaali hävitettäessä ongelmajätettä.

16 Kemikaalien varoitusmerkinnät E F+, F O T+,T Xn, Xi C N

17

18 Maan päälle sijoitettujen polttonestesäiliöiden ympäristövaatimukset Säiliö on sijoitettava irti maasta. Alustan on kestettävä täysinäisen säiliön paino. Säiliöllä on oltava umpinainen suoja-allas. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään 2/3 säiliön tilavuudesta. Pohjavesialueella suoja-allas on mitoitettava vähintään säiliön tilavuuden suuruiseksi. Suoja-allastilaa on voitava tarkkailla. Säiliöissä on oltava ylitäytön estolaitteet. Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia. Siirrettävän säiliön tulee kestää nostelua ja siirtelyä. Työmailla käytettävät säiliöt tulee sijoittaa siten, etteivät ne joudu alttiiksi törmäyksille. Tehdasvalmisteisten kaksoisvaippasäiliöiden käyttäminen on suositeltavaa. Säiliön välittömästä läheisyydessä tulee säilyttää imeytysainetta. säiliö suoja-allas

19 Energiansäästö Hevosyrityksissä noin puolet energiasta menee lämmitykseen, viidesosa veden lämmitykseen ja loppu valaistukseen ja sähkölaitteisiin Energiansäästö noudattaa samoja periaatteita kuin kotitalouksissakin -> oma toiminta on avainasemassa Jotta energiaa voisi säästää on tärkeää tietää mihin sitä kuluu seuranta ja kirjanpito Lämmityksen tarve, lämpöeristys, ovien ja ikkunoiden sulkeminen, ilmastoinnin säätö ja puhtaanapito, lämmön talteenotto, lamppujen sammuttaminen ja vaihto, ajastimet, tunnistimet, energiatehokkuus laitevalinnoissa, kuljetusten optimointi

20 Tapa, jolla yritys on huolehtinut ympäristöstään antaa ulkopuolisille usein kuvan siitä, miten yrityksestä on kokonaisuudessaan huolehdittu.

21 Pienillä asioilla on merkitystä Yksityiskohdat toivottavat asiakkaan tervetulleeksi: parkkipaikat on merkitty selkeästi, selkeät opasteet ohjaavat eteenpäin piha-alue on siisti ja miellyttävä astella tavarat ja varusteet ovat niille kuuluvilla paikoilla nurmikko on leikattu, turhat risut ja pusikot on karsittu ja siistitty aidat ovat ehjät ja siistit rakennukset ja maalipinnat ovat kunnossa myös tarhoista, kulkureiteiltä ja liikunta-alueilta on sonnat kerätty säännöllisesti roska-astioita on, ne ovat siistit ja tyhjennyksistä on huolehdittu mahdolliset sosiaalitilat ja wc ovat puhtaita ja siistejä

22 Jokainen hevostalli välittää ympäristölleen kuvaa koko hevosalasta

23 Hevostalous ja sidosryhmät Kuntayhteistyö + muut viranomaiset Palelut alalle Kaavoitus Ohjeet ja määräykset Rahoitus- ja tukimahdollisuudet

24 Ympäristöasioista huolehtiminen ei ole vain puhtaan luonnon vaalimista tai ympäristönsuojelua vaan miellyttävän, käytännöllisen ja turvallisen toimintaympäristön luomista talleille

25 Oma toimintaympäristö Väljät ja siistit piha-alueet (turvallisuus, asiakkaat) Hevosten tarhat&laitumet, liikuntamahdollisuudet (turvallisuus, hyvinvointi, säädökset?) Toimintaympäristön suunnittelu vaikuttaa myös työn tehokkuuteen, vähentää tapaturmariskiä parantaa viihtyvyyttä ja työssä jaksamista!

26 Hyvällä ympäristöasioiden hoidolla säästetään sekä ympäristöä että rahaa Suorat säästöt Energia, vesi, rehut yms., jätehuolto Aiheutumattomat kustannukset Kunnostus, siivous, ennallistaminen Kannattavuuden paraneminen

27 Ympäristönhoito kilpailutekijänä Ihmisten tietoisuus ympäristönhoidon tärkeydestä on lisääntynyt Talliympäristön viihtyvyys vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon Talliyrittäjät ovat yhä enemmän palveluntarjoajia, asiakkaat tiedostavat olevansa maksavia asiakkaita Talliympäristön aikaansaama mielikuva on oleellinen osa tallikokemusta Varsinainen asiaosaaminen usein puuttuu Siisti ympäristö (rakennukset, aidat, lantala, nurkat) luo kuvan hyvin hoidetusta ja tehokkaasta hevosalan yrityksestä

28 Yksinkertaistettu ympäristöohjelma Katsotaan missä ollaan Päätetään mitä ja miten tehdään Kunnossa olevat asiat -Kirjalliset ohjeet siellä missä tarvitaan -Työnjako ja vastuut -Tiedotus toimijoille Parannettavat asiat -Päämäärät pitkällä aikavälillä -Kehittämistavoitteet lyhyellä aikavälillä -Aikataulut -Vastuuhenkilöt Toimitaan kuten on sovittu ja tehdään päätetyt hankkeet Tarkastetaan, että on tehty niin kuin on sovittu

29 Vastuiden määrittely, ohjeet, kirjanpito Lantahuolto: sopimukset, ohjeet, kirjanpito: lantala, tarhat, tyhjennys lanta-analyysit Jätehuolto: ohjeet, sopimukset: lajittelu, tyhjennys jätekirjanpito, ainakin ongelmajätteet Kemikaalit, lääkkeet Jätevesienkäsittelyjärjestelmän kunnossapito: selvitys, ohjeet, kirjanpito Energian kulutus, veden kulutus Turvallisuus, vahinkotilanteet, tulipalot

30 Luvat, ilmoitukset, sopimukset Rakennuslupa Ympäristölupa (> 60 hevospaikkaa) Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus (asemakaava-alue) Ilmoitus lääninhallitukseen ( 6 hevosta) Sopimus lannan luovutuksesta, ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Sopimus järjestettyyn jätteen kuljetukseen liittymisestä Selvitys jätevesijärjestelmästä, viemäröimättömällä alueella 2005 loppuun mennessä Lantatuotteen hyväksyntä

31 Vastuullinen talli -verkkotyökalu voit arvioida oman tallisi ympäristöasioita sekä kirjata muistiin tarvittavia korjaus- ja parannusehdotuksia seuraavilta osa-aluilta: Yleistä Lantalat ja lannan käyttö Tarhat ja laitumet Materiaalivirrat, energiankulutus ja jätehuolto

32 Lisätietoa: Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli opas Ekologinen ja turvallinen hevostapahtuma opas /ratsastajainliittowwwstructure/13892_hevostapahtumaopas08.pdf Hevosyrityksen tietopaketit mm. Hevostilan ympäristön hallinta ja uudet oppaat: Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta, Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen, Hevoskasvatus ja Hevosyrityksen ympäristöosaaminen tietopankki mm. alan opinnäytetöistä ja tutkimuksista asiantuntijapalveluita tutkimustuloksia oppaita mm. tallirakentaminen, sis. ympäristö- turvallisuusnäkökohdat

33 Lisätietoa Talliympäristöopas YM:n ohje Hevostallien ympäristönsuojelusta Hevostallityöryhmän raportti Tavoitteena, terve ja hyvinvoiva hevonen opas, kaikki lainsäädäntö ympäristö- ja jätehuoltotietoa mm. eläinten hevosten hyvinvointiin ja kuljetukseen liittyvää tietoa ongelmajätteistä Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus

34 KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot:

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Jätehuollon esimies Raimo Eklund, p. 020 632 3433 (neuvonta, aluekeräyspisteet) Jätehuollon harjoittelija, Minna Ilottu, p. 0400 115 692 ( neuvonta ) Johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi Hevostalllliin ympäriistöopas 2009 www.nurmijarvi.fi 2 ISBN 978-952-99837-5-9 Yhteistyökumppanit : Nurmijärven kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsik- ke, Juhana

Lisätiedot

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto-

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Johtaminen Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Tarkistuslistan ovat läpikäyneet: Päiväys: Liiketoiminnan johtaminen Yrityksellä on kirjattuna pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (strategia) ja sitä päivitetään

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

Eko-opas. Sisällysluettelo. Miksi Eko-opas? Sanastoa. Uusiotuote Kierrätystuote on uusiomateriaalista valmistettu tuote kuten uusiopaperi.

Eko-opas. Sisällysluettelo. Miksi Eko-opas? Sanastoa. Uusiotuote Kierrätystuote on uusiomateriaalista valmistettu tuote kuten uusiopaperi. Eko-opas 21 Eko-opas Painettu fsc-sertifioidulle Arctic Matt 130g -paperille. Ulkoasu, taitto ja grafiikat: Anna Mannermaa ja Sonja Rantakangas Kuvat: Antti Nousiainen ja Jukka Partanen Pohjakartat: Antti

Lisätiedot

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Millespakka Oy Joka kodin jäteopas 2013 ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Joka kodin jäteopas 2013 Halsua Lestijärvi Reisjärvi LAJITTELUMUUTOS Kotitalouksien

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot