Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 26.1.2012"

Transkriptio

1 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2012 Aika: Torstai klo Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Nelly Vähä-Karvia jäsen Muut läsnä olleet: Markku Rauhala Jaakko Kallioniemi Kaija Kangas rakennustarkastaja kunnanrakennusmestari kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja on tarkastettu Nähtävänä olo: Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 2 ESITYSLISTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 RAKENNULAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE RAKENNUSLAUTAKUNNAN LEHTITILAUKSET VUONNA MATTI LEPPÄLÄN MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS 5 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA RAKENNUSLUPAHAKEMUS / ALVARIN METALLI KONEPAJARAKENNUKSEN LAAJENNUS 9 RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ TYYNE MARJA-AHO LOMA-ASUNNON LAAJENNUS 10 RAKENNUSLUPAHAKEMUS / ARTO ALA-KARVIA ASUINRAKENNUKSEN UUDISRAKENTAMINEN 12 MUUT ESILLE TULLEET JA KÄSITELLYT ASIAT 13

3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Rakltk 1 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Rakltk 2 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Mäkinen ja Nelly Vähä-Karvia. RAKENNULAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2012 Rakltk 3 Perinteisen käytännön mukaan rakennuslautakunnan laskut hyväksyy puheenjohtaja tai sihteeri, kumpikin erikseen. Rakennuslautakunnan laskut hyväksyy puheenjohtaja, kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi ja rakennustarkastaja Markku Rauhala, jokainen erikseen.

4 4 RAKENNUSLAUTAKUNNAN LEHTITILAUKSET VUONNA 2012 Rakltk 4 Rakennuslautakunnalle on aikaisemmin tilattu Meidän Talo- lehti, samoin kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle rakennuslautakunnassa. Tilataan nykyisen käytännön mukaan Meidän Talo- lehti rakennuslautakunnalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle rakennuslautakunnassa.

5 5 MATTI LEPPÄLÄN MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS Rakltk 43 Hakija Matti Leppälä Könnintie ILMAJOKI Maanomistajat Matti Leppälä Könnintie ILMAJOKI Ottamisalue Karvia Vuorijärvi Tila: Välimäki 32:0 tilan koko 18,75 ha, josta ottamisalue m2 Pohjavesi Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema m Toimenpide Hiekan ja soran ottaminen liitteenä olevan Juha Leppälän, ProAgria Etelä-Pohjanmaa laatiman ottamissuunnitelman mukaisesti. Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys 8 m Ottamismäärä ja aika Haettu kokonaismäärä m3. Vuotuinen otto m3. Ottamisaika 10- vuotta. Lausunnot SATAKUNTALIITTO VARSINAIS-SUOMEN ELY Parkanon kaupunki Puoltaa huomautuksin. Puoltaa huomautuksin Puoltaa huomautuksin Kuuleminen Kuulemiskirjeet lähetetty , naapureilta saapunut kaksi huomautusta, jotka lähetetty tiedoksi / palautetta varten hakijalle. Hakija antanut palautteen Kokouksessa. Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tehdään katselmus ottopaikalla Rakltk 49 Rakennuslautakunta tekee katselmuksen paikalle, kuulee osallisia paikanpäällä ja tekee esityksen maa-ainesten ottolupahakemuksesta kunnanhallitukselle. Vakuudeksi esitetään euroa

6 6 KATSELMUS: Katselmus kierros ottopaikalla 18:30 19:40, jossa mukana: Rakennuslautakunta, Pekka Niskala pj. Sirkka Mäkinen, Jani Suoneva, Nelly Vähä- Karvia, Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja ja Jukka.V. Törmä rakennustark. Luvan hakija, Matti Leppälä ja hänen valtuuttamana Esa Seppälä Naapureista Anja Luusalo, Riitta-Leena ja Harri Lintala Käydyssä keskustelussa Matti Leppälä puolusti oikeuttaan ottaa maa-aineksia vanhalta ottopaikalta, kuten muutkin lähialueilla tekevät, kiviaineksia tarvitaan. Naapurit vaativat maa-ainesten oton lopettamista, luonnon kauneuden-, luonnonrauhan- ja alueen virkistysarvojen säilyttämistä. Kiviainesten ja turpeen otto ovat huonontaneet merkittävästi alueen luontoarvoja. Ottopaikalta on pienimmillään Mustajärven rantaan matkaa 100m ja loma-asunnon tontin kulmaan 35 m kartalta mitattuna. Rakennuslautakunta keskusteli asiasta ja päätti palauttaa suunnitelmat hakijalle korjattavaksi ja täydennettäväksi. Ottosuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Luiskat maisemoidaan vähintään kaltevuuteen 1:3 2. Ottoalueen keskellä oleva liittymä poistetaan ja ottoalueelle kuljetaan vain etelä- ja pohjoispäästä. 3. Tilan itärajasta mitattuna, 15 m kaista jätetään luonnontilaan. 4. Ottoalue merkitään selvin, pysyvin, n pitkin merkkipaaluin, k- 20 m. 5. Tehdään selvä lopputilannekartta. 6. Otto vaiheistetaan kahteen osaan, ensi haetaan lupaa toiselle osalle. 7. Tehdään kaksi pohjaveden havaintoputkea, ilmoitetaan tarkka pv- taso. 8. Noin 1-vuosi ennen lupa-ajan loppumista pidetään hakijan kutsusta katselmus alueella ja sovitaan maisemoinnista. 9. Otetaan huomioon ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt asiat. Asian käsittely jatkuu, kun korjatut ja täydennetyt asiakirjat on toimitettu kuntaan Rakltk 5 Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa on päivitetty rakltk. 49 päätöksen mukaisesti. Päivitetty ottamissuunnitelma on toimitettu kuntaan Lisäksi ELYkeskuksen lausunnossa edellytettiin ottamisalueen pienentämistä ja otto-ajan lyhentämistä. Uudessa ottamissuunnitelmassa on alueen kokonaispinta-ala 3.15ha, haettu kokonaisottomäärä m3, vuotuinen ottamismäärä m3 ja ottamisaika 5 - vuotta. Uudesta ottamissuunnitelmasta on lähetty kuulemiskirjeet , niille naapureille, jotka olivat antaneet edelliseen ottamissuunnitelmaan huomautuksen. Saapuneita huomautuksia tuli kolme, mitkä olivat samankaltaisia kuin edellisen ottamissuunnitelman huomautukset. Matti Leppälä on lähettänyt Karvian rakennuslautakunnalle kirjatun kirjeen, jossa pyydetään ottamisajan vakuuden pienentämistä :n, koska ottamisalueen pinta-ala ja ottamismäärä pienenee huomattavasti.

7 7 Matti Leppälä on lähettänyt Karvian rakennuslautakunnalle kirjatun kirjeen, jossa hän kirjoittaa, että kulku ottamisalueelle suoritettaisiin tilan pohjoisrajan kautta ja kuljetuksia ottamisalueelta suoritettaisiin arkisin klo välisenä aikana, jotta ottamisalueen toiminta ei häiritsisi alueen ranta-alueen asukkaita. Kokouksessa Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ottoluvan myöntämistä seuraavin ehdoin. - Noudatetaan laadittua ottamissuunnitelmaa - Noudatetaan ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä ehtoja - Noudatetaan Rakltk 49 ( ) päätöksen ehtoja niiltä osin, etteivät ne ole ristiriidassa uuden päätöksen (Rakltk ) kanssa. - Kulku ottamisalueelle tapahtuu ottamisalueen pohjoisrajan kautta - Ottamisalueella saa harjoittaa siihen liittyvää toimintaa ainoastaan arkisin klo välisenä aikana - Pölynsidontaan pitää erityisesti kiinnittää huomiota siten, ettei pöly aiheuta haittaa alueen ympäristölle. Pölynsidonta tapahtuu kastelemalla. - Ottamisalueen toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston melutason ohjearvoja (993/1992). Loma-asumiseen käytettävällä alueella melun A-painotettu keskiäänitaso saa olla enintään 45 db - Ottamisalueelle pitää olla kiinteä korkeuspiste, jonka avulla voidaan helposti tarkkailla ottamisalueen syvyyttä. - Rakennuslautakunta katsoo erittäin tärkeäksi, että ottamisalue maisemoidaan mahdollisimman hyvin ja huolellisesti ottamistoiminnan päätyttyä. - Ottamisajan vakuudeksi esitetään Lisäksi ottamissuunnitelmaa täydennetään niiltä osin, että siihen on lisätty täydellisesti ELY-keskuksen ja Karvian rakennuslautakunnan vaatimat asiat/ehdot. Täydennetyt ottamissuunnitelmat (4 kpl) pitää toimittaa Karvian kunnalle ennen ottamistoiminnan aloittamista. Lisäksi hakijan pitää suorittaa katselmus ottamisalueella yhdessä Karvian kunnan edustajan kanssa ennen ottamistoiminnan aloittamista.

8 8 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA Rakltk 6 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt ehdotuksen yleiskaavan muutoksesta koskien Karvian rantayleiskaavaa (ehdotus päivätty ). Tarkemmin yleiskaavan muutosehdotus koskee Karvian kunnan Sarvenkylässä olevia tiloja Otava ja Vatturanta Tilalle Vatturanta ei rantayleiskaavassa ole osoitettu rantarakennusoikeutta. Tilalle Otava on rantayleiskaavassa osoitettu kolme lomarakennuspaikkaa, joista yksi on toteutunut. Tilojen omistajat ovat sopineet että tilalta Otava on mahdollista siirtää yksi lomarakennuspaikka tilalle Vatturanta Vatturanta tilalle sijoittuva uusi lomarakennuspaikka tulisi olemassa olevan lomarakennusalueen (RA) pohjoispuolelle, jossa on nyt 4 lomarakennuspaikkaa. Otava tilan osalta jäljelle jäävä rakentamaton lomarakennuspaikka on tarkoitus siirtää peltoalueen eteläreunaa, missä maanpinta on korkeammalla järven pinnasta. Tällä kohdalla rakennuspaikka olisi mahdollista paremmin sopeuttaa maisemaan yhdistämällä se eteläpuoliseen rantametsikköön. Alueelle tehdyssä katselmuksessa ei sieltä löytynyt kaavassa huomioitavia arvokkaita luontokohteita. Tavoitteena kaavamuutoksessa on siirtää yksi lomarakennuspaikka toisen tilan alueelle ja osoittaa jäljelle jäävä rakennuspaikka maiseman ja rakentamisen kannalta parempaan paikkaan. Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville muistutusten tekoa varten.

9 9 RAKENNUSLUPAHAKEMUS / ALVARIN METALLI KONEPAJARAKENNUKSEN LAAJENNUS Rakltk 7 Rakennuspaikka Karvia Karviankylä ALVARI RN:o 1:59 Prinkkiläntie KARVIANKYLÄ Rakennuspaikka on haja-asutus aluetta Hakija Alvarin Metalli Prinkkiläntie KARVIANKYLÄ Rakennushanke Pulpettikattoinen, puurakenteinen, peltipintainen varastohalli tehdään nykyisen hallin laajennuksena, sen itäpuolelle. Hallin päämitat 30 m 7 m x, sisäkorkeus 3,7-4,9 m. Laajennus on kylmä, mutta lämpöeristetty. Rakennettava kerrosala 210 m² Tilavuus 1050 m³, Rakennuspaikan kerrosala toimenpiteen jälkeen 1630 m². Osastointi ja palosuojaus palopäällikön lausunnon mukaan. Naapureita kuultu, ei huomauttamista. Rakennuslautakunta päättää myöntää haetun luvan.

10 10 RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ TYYNE MARJA-AHO LOMA-ASUNNON LAAJENNUS Rakltk 8 Rakennuspaikka Karvia Karviankylä RANTAKOTO RN:o 3:45 Karviankyläntie KARVIANKYLÄ Rakennuspaikka on Karvian rantayleiskaava-aluetta Hakija Tyyne Marja-Aho Satakunnankatu 8A PARKANO Rakennushanke Harjakattoinen laajennusosa on suunniteltu rakennettavaksi olemassa olevan lomarakennuksen itäpuolelle. Laajennuksen päämitat ovat 7,3 x 6,3 m Rakennettava kerrosala 46,4 m² Rakennuspaikan kerrosala toimenpiteen jälkeen 158 m².. Rakennuspaikka sijaitsee Karvianjärven rannalla, jonne on Karvian kunnanvaltuusto hyväksynyt rakentamista ohjaavan rantaosayleiskaavan pvm:llä Haettu laajennus sijaitsee ko. osayleiskaavan RA loma-asuntojen rakennuspaikalla järven itärannalla Kaavamääräyksinä on hyväksytty: "Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden yksikerroksisen loma-asunnon, joka on sijoitettava 30 metrin etäisyydelle rannasta, mikäli maisemalliset syyt eivät vaadi sijoitusta lähemmäs rantaa. Sauna on sijoitettava vähintään 15 m:n päähän rannasta Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 100 k-m2, josta sauna enintään 20 k-m2. Alueelle ei saa rakentaa vesikäymälää." Koska rakennuspaikan rakennettu kerrosala ylittää toimenpiteen jälkeen kaavassa mainitun ylärajan 58 m²:lla, rakennuslautakunta päättää ottaa rakennuslupahakemukseen kielteisen kannan ja päättää hylätä hakemuksen.

11 11

12 12 RAKENNUSLUPAHAKEMUS / ARTO ALA-KARVIA ASUINRAKENNUKSEN UUDISRAKENTAMINEN Rakltk 9 Rakennuspaikka Karvia Kirkonkylä JUSSILA RN:o 10:46 Aukustinkatu KARVIA Rakennuspaikka on asemakaava-aluetta Hakija Arto Ala-Karvia Aukustinkatu 9B KARVIA Rakennushanke Harjakattoinen, suorakaiteen muotoinen ja yksikerroksinen asuinrakennus on päämitoiltaan 15,63 m x 9,63 m. Rakennettava kerrosala 151 m² Tilavuus 525 m³, Rakennuspaikan kerrosala toimenpiteen jälkeen 151 m². Rakennus varustetaan maalämpöä hyödyntävällä lämmitysjärjestelmällä ja lämmön kerääjäputkisto sijoitetaan vaakatasossa rakennuspaikan alueelle. Osastointi ja palosuojaus palopäällikön lausunnon mukaan. Rakennuslautakunta päättää myöntää haetun luvan.

13 13 MUUT ESILLE TULLEET JA KÄSITELLYT ASIAT Rakltk 10 Rakennuslautakunnassa otettiin esille Markku Iso-Karvian lämpökeskuksen rakentamishanke Iso-Karvian omistamalla kiinteistöllä Siirtola , osoitteessa Rummukkaperäntie 188. Rakennustarkastaja selvittää, onko Markku Iso-Karvialla syytä hakea rakennuslupa kyseiselle rakennushankkeelle.

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot