YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä"

Transkriptio

1 YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti Jyväskylä

2 Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo Klo Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun käytännöt ja työkalut Lounastauko Klo Ryhmätyö, polku Ryhmätyön purkua Aihe jatkuu Klo Klo Klo Iltapäiväkahvit Miten yksilökeskeinen suunnittelu on sidoksissa uudistuvaan vammaispalvelulakiin? Loppuyhteenveto ja loppukeskustelu 2

3 Kansainväliset tuulet YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006) Yleissopimuksen keskeinen ajatus on taata vammaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu muiden henkilöiden kanssa kaikilla elämänaloilla sekä kieltää kaikenlainen syrjintä vammaisuuden perusteella. Sopimus velvoittaa valtioita takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, joiden on jo aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kuuluvan kaikille ihmisille. Sopimusta tarvittu, koska oikeudet eivät ole käytännössä toteutuneet. Jokaisella oikeus elää yhteisössä ja tehdä samanlaisia valintoja kuin muutkin ihmiset asuinpaikan, -muodon ja -kumppaneiden suhteen. Suomi allekirjoitti sopimuksen Yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja tulivat kansainvälisesti voimaan Suomessa sopimuksen ratifiointi kesken 3

4 Kansainväliset tuulet Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma Lähtökohdiltaan yhtenevä YK:n yleissopimuksen kanssa, ilmentää EN:n jäsenmaiden poliittista tahtoa vammaispolitiikassa ja sen kehittämisessä Keskeisiä periaatteita syrjinnänvastaisuus, ihmisoikeusnäkökulma, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja osallistuminen Vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt otettava mukaan yksilöllisten asumisjärjestelyiden suunnitteluun Euroopan unioni tähtää omassa vammaispoliittisessa ohjelmassaan ja muussa vammaisstrategiassaan edistämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista sekä ylläpitämään syrjimättömyyden näkökulmaa kaikessa unionin toiminnassa. 4

5 Mitäs meillä? Suomalaisen vammaispolitiikan peruslähtökohdan muodostaa vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden toteutuminen Suomen vammaispoliittinen selonteko (2006) Vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaisuuteen Vammaisten ihmisten oikeus osallisuuteen Vammaisten ihmisten oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin 5

6 Mitäs meillä? STM:n selvitystyö Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja (Niemelä & Brandt, 2007) Itsemääräämisoikeus ja henkilön omien valintojen sekä päätösten tukeminen Asumiskäsitteissä erotetaan asumisratkaisu, asunto sekä tarvittava tuki ja palvelut Asumista suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti Laitosjärjestelmästä luovutaan Asumistarpeisiin vastaamiseksi hankitaan vuosittain 600 asuntoa Asumiseen liittyvät palvelut tuotetaan henkilökohtaisen avun ja tuen näkökulmasta Lasten kysymykset otetaan erityistarkasteluun 6

7 Yhteiset nimittäjät tälle kaikelle Syrjimättömyys Yksilöllisyys Yhdenvertainen kohtelu Yhdenvertaiset mahdollisuudet Kansalaisuus Ihmisoikeusnäkökulma 7 Aarne Rajalahti /

8 Kehitysvammaisten ihmisten asuminen nyt lapsuudenkoti ryhmäkoti laitos perhehoito kevyemmin tuettu (Niemelä & Brandt 2007) 8 Aarne Rajalahti /

9 Yksilöllisen asumisen ideaali Kaikessa asumisen ja elämän suunnittelussa huomio kiinnitetään yksilöön: hänen toiveisiinsa, tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa Koti on itse valittu ja toiveiden mukainen Koti sijaitsee yhteisössä Henkilöllä on mahdollisuus valita itsenäinen asuminen tai omat asuinkumppaninsa Kotiin saa tarvittavan määrän tukea niihin asioihin, joihin henkilö tarvitsee (max. 24 h/ vrk) Tuki järjestetään aktiivisen tuen periaatteella ja se huomioi myös asunnon ulkopuolisen elämän Henkilö määrittää itse, millaista elämää haluaa elää ja millaista elämäntyyliä haluaa toteuttaa TUETTU ELÄMINEN 9 Sanna Kekki /

10 Tarvitaan muutosta ajattelutavassa Järjestelmäkeskeisestä ajattelutavasta yksilökeskeiseen ajattelutapaan: Fyysistä asumisratkaisua tarkastellaan irrallaan tuesta ja palvelusta Tuki ja palvelut suunnitellaan ja räätälöidään kokonaisvaltaisesti huomioiden myös informaalit avun ja tuen muodot Kehitysvammaiset ihmiset nähdään oman elämäntyylinsä toteuttajina Asumisen ja elämän suunnitteluun kehitetään yksilölähtöisiä lähestymistapoja, joissa korostuu yksilön ja hänen lähipiirinsä arviot tuen tarpeista Henkilö on itse suunnittelun ohjaksissa; lähipiiri ja viranomaiset tukevat prosessia Asumistarpeiden yksilöllinen selvittely ja suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa Kunnat ja kuntayhtymät hyödyntävät palvelusuunnittelutilanteet tulevien asumis- ja palvelutarpeiden selvittämisessä 10 Sanna Kekki /

11 Mutta miten tähän päästään? Tarvitaan monia rakenteellisia ja asenteellisia uudistuksia: Kartoitusta, tutkimusta ja analyysiä esim. kotimaisista ja ulkomaisista linjauksista, palvelujärjestelmistä sekä asumisen ja tuen käytännöistä Koko kehitysvamma-alan sitoutumista yhteisiin suuntaviivoihin Valtakunnallinen ohjelma sekä useita paikallisia ja alueellisia hankkeita (uusien ratkaisujen kehittäminen) Riittävää siirtymäajan rahoitusta ja taloudellisten resurssien uudelleenkohdentamista Kehitysvammaisten ihmisten tulotason nostoa (asumistuki, peruseläke) Mittavaa asenteellista vaikuttamistyötä kehitysvamma-alan henkilöstö avainasemassa 11 Sanna Kekki /

12 Yksilökeskeinen suunnittelu (person centred planning) Yksilökeskeinen suunnittelu ja ideologia antaa työkaluja elämänlaadun parantamiseen henkilön oman äänen ja mielipiteiden aitoon kuulumiseen henkilön voimaantumiseen omassa elämässään ihmisen koko verkoston hyödyntämiseen virallisten palvelujärjestelmien lisäksi. 12 Aarne Rajalahti / 2009

13 Yksilökeskeinen ajattelu Vain osan ihmisistä tarvitsee osata kirjoittaa hyviä yksilökeskeisiä suunnitelmia, mutta kaikkien suunnitteluun osallistuvien tulee olla hyviä yksilökeskeisessä ajattelussa, koska tämä on suunnittelun perusta. Helen Sanderson Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä yksilökeskeisessä suunnittelussa on, että se on rajattu määrä tapaamisia, joiden tarkoituksena on tuottaa pikainen suunnitelma. Tämä väärinkäsitys johtaa ihmisiä aliarvioimaan tarvittavan ajan, ponnistelun, epävarmuuden, ahdistuksen ja yllätykset, joita tarvitaan ihmisten elämän tukemisessa ajan saatossa. - John O Brien ja Herb Lovett 13

14 Yhteneviä ajatuksia ja teoriaa Vammaisuuden sosiaalinen malli (Michael Oliver ym.), jonka mukaan kaikki yritykset vammaisten valtaistumiseen (empowerment) tukahtuvat, jos pidetään kiinni tarvelähtökohdasta; asiantuntijoiden, vaikka kuinka monialaisten, tekemät arviot kuntoutustarpeesta jättävät Oliverin käsityksen mukaan kuitenkin aina syrjään vammaisten henkilön arkiset ja todellisemmat asiat. 1) Tarvearviointi tukee vammaisten henkilöiden aseman heikentymistä, koska se ei anna heille mahdollisuuksia osallistua omien koettujen tarpeidensa mukaisten ratkaisujen suunnitteluun. 2) Tämän takia tarvearviot ylläpitävät ja lisäävät yhteiskunnassa vallitsevia valtaasetelmia tekemällä vammaiset henkilöt riippuvaisiksi muista ja luomalla edellytyksiä riippuvuuskulttuurille. 3) Tämän vuoksi vammaiset henkilöt pysyvät yhteiskunnan marginaalissa kaikkine siihen liittyvine seurausongelmineen. Edellyttää valtasuhteiden muutosta vammaisten ihmisten ja heidän käyttämiensä palveluiden välillä. 14

15 Yhteneviä ajatuksia ja teoriaa Inkluusio Kaikilla vammaisilla henkilöillä on oikeus kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle". vammaispalvelulaki, 1987 Voimaantuminen (empowerment) Mahdollisuus ajaa omia asioita ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon. Voimaantuminen on sisäinen prosessi. Toista ihmistä ei voi voimaannuttaa, mutta voimaantumista voi tukea, antaa sille mahdollisuus. Voimaantuminen ei ole pysyvä olotila, vaan vaihtelee eri tilanteissa ja ympäristöissä. 15

16 Yksilökeskeinen suunnittelu ja työskentely Kaikki suunnittelemme elämäämme eri tavoin. Jollakin on hyvin selvät suunnitelmat, mitä haluaa ja millä keinon, toinen tarttuu eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Joskus on hyvä suunnitella systemaattisesti asioita -> YKS (Person-centred planning) Tyylejä ja keinoja on monia, kuitenkin kaksi peruskysymystä: Kuka olet, ja keitä me olemme elämässäsi? Mitä voimme tehdä yhdessä, jotta saavuttaisit paremman elämän nyt ja tulevaisuudessa? 16

17 Yksilökeskeinen suunnittelu ja työskentely Yksilökeskeinen suunnittelu on tapa katsoa asioita ja työskennellä vammaisten ihmisten kanssa. Pohjimmiltaan kyse on vallan jakamisesta ja osallisuudesta yhteiskuntaan. Kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet, vaihtoehdot ja valinnan mahdollisuudet. Katsotaan mieluummin henkilön ikää, sukupuolta ja kulttuurista taustaa, kuin tiettyä vammaryhmää tai vamman astetta. Itsenäisyys nähdään vapautena tehdä valintoja ja vaikuttaa omaan elämäänsä, ei niinkään fyysisenä kapasiteettina tehdä tiettyjä asioita Keskitytään elämään kokonaisuutena, ei pelkästään palveluntarpeisiin Sopii hyvin välineenä tutustumiseen, tiedon saamiseen elämän eri osa-alueilta ja mielipiteiden esille tuomiseen. Auttaa päämiehisyydessä ja päätösten teossa. Sitouttaa kaikkia osapuolia toimintaan ja sen kehittämiseen Toimii sekä dokumenttina, että työtapana 17

18 Yksilökeskeisen suunnittelun lähtökohtia Yksilökeskeinen suunnittelu on Voimakas tapa tukea positiivista muutosta Erilainen tapa työskennellä yhdessä Tapa kuunnella ihmisiä ja vastata heille Erilaista eri ihmisten kanssa Henkilökohtaista sitoutumista edellyttävää Työskentelyä kohti inklusiivisia yhteisöjä Tarkoitettu kaikille, ketkä tätä haluavat Yksilökeskeinen suunnittelu ei ole Yleislääke kaikkeen Fläppipaperia ja kuvia kirjallisten dokumenttien sijaan Yksiselitteinen tapa (palveluiden ym.) arviointiin Yhdenmukaista kaikille Rutiininomainen palvelumuoto Vain tapa yhteensovittaa palveluita Vain niille, ketkä ovat valmiita Mukailtu Sanderson,

19 Järjestelmäkeskeisen ja yksilökeskeisen suunnittelun vertailua Yksilökeskeinen suunnittelu Keskittyy ihmisen vahvuuksiin ja kykyihin ja pyrkii tukemaan ja hyödyntämään niitä Suunnittelun lähtökohtana on yksilö ja hänen tuen tarpeensa Suunnittelussa korostetaan yksilön omia arvioita sekä hänen lähipiirinsä näkemyksiä tuen tarpeesta Suunnittelussa mietitään, miten myös henkilön lähipiiri ja verkosto (omaiset, suku, ystävät) voivat auttaa ja tukea henkilöä virallisen avun lisänä Suunnitelma tukee henkilöä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla lähiyhteisössä ja käyttämään sen palveluja Henkilö itse ohjaa suunnittelun kulkua ja muut ihmiset osallistuvat prosessiin avustaen häntä suunnittelussa ja päätöksenteossa Järjestelmäkeskeinen suunnittelu Keskittyy ihmisen puutteisiin ja vikoihin ja pyrkii kuntouttamaan tai korjaamaan Suunnittelun lähtökohtana ovat organisaation tarpeet Suunnittelussa korostetaan asiantuntija-arvioita Suunnittelussa pohditaan virallisten palvelujärjestelmien olemassa olevien palvelujen sopivuutta henkilölle Suunnitelman avulla löydetään henkilölle palvelu, johon hän parhaiten sijoittuu Muut ihmiset suunnittelevat henkilön puolesta ja yrittävät osallistaa häntä mukaan prosessiin mahdollisimman paljon 19 Mukailtu Duffy, 2006, Lähde: Oma ovi, oma tuki, 2008

20 Kyse on siis yksinkertaisesta asiasta, mutta Yksilökeskeisessä suunnittelussa asioita tarkastellaan henkilöstä käsin ja lähtökohtana on henkilö itse kiinnostuksineen, vahvuuksineen ja kehittämisen kohteineen Oletamme kuitenkin usein tuntevamme henkilön, emmekä oikeasti osaa kuulla häntä. Toimimme näin koska aina on tehty näin. Omia mielipiteitä on joskus myös vaikea tuoda julki Omiin mielipiteisiin voi vaikuttaa jonkun toisen, esim. vanhempien mielipide Päätöksiin liittyy vammaisen ihmisen oma vastuu asiassa Kaikilla on oikeus erehtyä ja tehdä virheitä, annetaanko tälle mahdollisuus? On vaikea toimia yksilöllisesti, jos työntekijäresurssit ovat liian pienet suhteessa asiakkaiden tuen tarpeisiin Yksilökeskeinen suunnittelu on elävä prosessi ja tämä pitää muistaa 20

21 Mietitäänpäs hieman asiaa Mieti uraltasi tilanne, jossa on toimittu yksilökeskeisellä tavalla ja henkilön toiveita on aidosti kuultu. Mitä sitten tapahtui? Pariporina 15 minuuttia 21

22 Esimerkkejä YKS:n työvälineistä Oman elämäntavan suunnitelma (Essential lifestyle planning) Auttaa saamaan riittävästi tukea Tuo esiin mieltymyksiä ja tärkeitä asioita Antaa tietoa tottumuksista ja toimintatavoista Antaa tietoa kommunikaatiosta Elämän kartat (Maps) Tuo esiin elämänhistoriaa, mutta myös tulevaisuutta Tuo esiin toiveet, lahjat ja vahvuudet sekä sen, ovatko nämä käytössä Tuo esiin myös pelkoja ja jännitteitä 22 Lähde: YKS-käsikirja, Koulutuskeskus Tavastia

23 Esimerkkejä YKS:n työvälineistä Polut (Paths) Auttaa näkemään hyviä asioita elämässä ja toisaalta myös kehitettäviä asioita Auttaa näkemään tuen tarpeita Oma tulevaisuuden suunnitelma (Personal futures planning) Auttaa pääsemään enemmän mukaan tavalliseen elämään Auttaa saamaan tietoa mahdollisuuksista ja toteuttaa uusia asioita Tai kaikkia työvälineitä voi yhdistää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 23 Lähde: YKS-käsikirja, Koulutuskeskus Tavastia

24 Elämän kartat (MAPS) Elämän kartat työkalun avulla saadaan tietoa vammaiselta henkilöltä itseltään hänen elämästään 9 karttaa: elämäntarina, toiveet ja unelmat, pelot ja jännitteet, vahvuudet ja lahjat, vahvuuksien ja kykyjen hyödyntäminen, paikat, jossa henkilö käy, vapaa-aika, sosiaaliset suhteet, valinnat elämässä Karttojen avulla koostetaan toimintasuunnitelma niistä asioista, joita kohden aletaan pyrkiä Toimintasuunnitelmassa listataan konkreettisesti ne toimet, joita tehdään, että haluttuja asioita voidaan parantaa 24

25 Oman elämäntavan suunnitelma (Essential lifestyle planning) Hyvä keino tutustua henkilöön ja oppia tietämään ketkä ihmiset ja mitkä asiat ovat tärkeitä hänen elämässään Suunnitelman tekeminen on prosessi, jossa käytetään aikaa henkilön kanssa, keskustellaan ja toimitaan yhdessä, kuunnellaan päämiestä ja niitä ihmisiä, jotka tuntevat hänet 8 kohtaa: esittely, ihmissuhteet, kommunikointi, tärkeät asiat, mieltymykset, asiat, joista henkilö ei pidä, terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeät asiat, vielä ratkaisemattomia asioita 25

26 Polut (PATHS) Unelma 2. Positiiviset ja mahdolliset tavoitteet 3. Nykyinen tilanne 4. Keitä tarvitaan mukaan 5. Kuinka sitoudumme tavoitteen toteutumiseksi 6. Välitavoitteet 7. Ensimmäinen askel 26

27 Oma tulevaisuuden suunnitelma (Personal futures planning) Suunnitteluprosessi jonka tarkoituksena selvittää Kuka ihminen on ja millaista hänen elämänsä on tällä hetkellä? Kehitetään ideoita, mitä hän haluaisi tulevaisuudelta Toimintasuunnitelman avulla tehdään unelmista todellisuutta Koostuu läheisten ihmisten kanssa tapaamisissa tehtävistä kartoista, joita ovat esim. Verkostokartta Kartta paikoista, missä ihminen viettää aikaansa Elämänhistoria Mistä ihminen pitää ja ei pidä Unelmat, toiveet ja pelot Valintojen kartta Terveydentilan kartta 27

28 Yksilökeskeinen suunnittelutapaaminen 28 Ratkaisukeskeisyys avainasemassa Henkilö valitsee mukaan kaikki hänelle tärkeät ihmiset Suunnitellaan oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa Mietitään yhdessä ratkaisuja haasteisiin ja esteisiin Aloitetaan helpoista ja jatketaan haastavampiin Käytetään sopivia välineitä Ylimääräiset häiriötekijät minimoidaan Luodaan psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa asioista uskalletaan keskustella ja jokaisen osallistumista arvostetaan tasavertaisesti Käytetään tarvittava määrä aikaa Kirjataan tavoitteet ja suunnitelmat muistiin Sovitaan seuraava tapaaminen, jotta prosessi pysyy liikkeellä Näin pyritään varmistamaan, että henkilön kiinnostuksenkohteet ja kyvyt vastaavat saatua tukea Mukailtu Susanna Hintsalaa, Kehitysvammaliitto 2009

29 Jokainen voi osallistua Jokainen voi ainakin jossain määrin olla mukana, vaikka kaikkia taitoja ei olisikaan Ei missä toiminnassa he voisivat olla mukana, vaan miten voisin helpottaa osallistumista juuri nyt Löydetään osatoimintoja, joita henkilö voi tehdä Annetaan asteittaista apua ja varmistetaan onnistuminen Hän on vaikeammin kehitysvammainen Jokaisessa toiminnossa on helpompia osuuksia, johon voi osallistua jollain lailla Hän on liian vaikea/hankala Henkilö on oppinut, että hänen saamansa tuki on ollut vääränlaista, tehtävät liian vaikeita ja etteivät asiat suju. Ajan myötä onnistunut osallistuminen peittää epäonnistumiset Mutta tekemättömyys on hänen valintansa Entä jos tekemättömyys johtuu rajoittuneista kokemuksista ja aikaisemmista epäonnistumisista, huonosta kommunikaatiosta tai sopivan tuen puutteesta? Silloin se ei ole valinta 29 Mansell, Beadie-Brown, Ashman & Ockenden: Person-centered active support

30 KIITOS! Aarne Rajalahti, suunnittelija Puh

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Lehto, Tiina: HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Osana Tiedän mitä tahdon! Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin selvitys- ja suunnitteluvaihetta 2010 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot