KOMISSION ASETUS (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION ASETUS (EU)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti L 252/5 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 912/2013, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 ( 1 ) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksella (EY) N:o 452/2008 vahvistetaan yhteiset puitteet koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle kolmella määritellyllä alueella; tämä tapahtuu panemalla täytäntöön tilastotoimia. (2) On tarpeen hyväksyä toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön yksittäiset tilastotoimet asetuksen (EY) N:o 452/2008 alueeseen 1 kuuluvien koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen tuottamiseksi. (3) Kansallisten ja unionin tilastoviranomaisten olisi koulutusjärjestelmiä koskevia Euroopan tilastoja tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet, jotka Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on syyskuussa 2011 vahvistanut. (4) Koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen tuottamista koskevissa täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi otettava huomioon oppilaitoksille ja henkilöille mahdollisesti aiheutuva rasite sekä viimeisin komission (Eurostat), Unescon Tilastoinstituutin (UIS) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tekemä sopimus, joka koskee käsitteitä, määritelmiä, tietojen käsittelyä, ajanjaksoja sekä tulosten toimittamisen määräaikoja. (5) Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on tarkistanut kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tähän asti käytetyn version (ISCED 1997) varmistaakseen sen yhdenmukaisuuden koulutuspolitiikan ja -rakenteiden kehityksen kanssa. (6) Koulutustilastojen kansainvälisen vertailtavuuden edellytyksenä on, että jäsenvaltiot ja unionin toimielimet käyttävät koulutusluokituksia, jotka ovat yhteensopivia tarkistetun kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011, jäljempänä ISCED 2011, kanssa, jonka Unescon jäsenvaltiot hyväksyivät 36. yleiskokouksessaan marraskuussa (7) Tietojen keräämistä hallinnollisista ja muista lähteistä opiskelijoiden liikkuvuudesta eri tutkintovaiheissa olisi parannettava, jotta voidaan seurata edistymistä ja kartoittaa haasteet sekä edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. (8) Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta 2 päivänä helmikuuta 2011 annettu komission asetus (EU) N:o 88/2011 ( 2 ) olisi kumottava. (9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 452/2008 panemiseksi täytäntöön alueeseen 1 kuuluvien koulutusjärjestelmiä koskevien tilastotietojen keräämisen, toimittamisen ja käsittelyn osalta. 2 artikla Tilastokohteet ja niiden ominaisuudet Liitteessä I esitetään koulutusjärjestelmiä koskevan alueen 1 kattamat tilastokohteet ja niiden määrittelyt sekä yksityiskohtainen luettelo niiden ominaisuuksista ja niiden jaottelut. 3 artikla Viitejaksot ja tulosten toimittaminen 1. Oppilaitokseen ilmoittautuneita opiskelijoita, opiskelunsa aloittaneita ja henkilöstöä koskevat tiedot liittyvät kansallisella tasolla määriteltyyn lukuvuoteen (vuosi t/t + 1). Vuotuiset tiedot oppilaitokseen ilmoittautuneista opiskelijoista, opiskelunsa aloittaneista ja henkilöstöstä on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t + 2. Syyskuussa 2014 toimitettavien ensimmäisten tietojen on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen ( 1 ) EUVL L 145, , s ( 2 ) EUVL L 29, , s. 5.

2 L 252/6 Euroopan unionin virallinen lehti Loppututkinnon suorittaneita koskevat tiedot liittyvät kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen (vuosi t/t + 1) tai kalenterivuoteen (vuosi t + 1). Vuotuiset tiedot loppututkinnon suorittaneista on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t Ensimmäiset tiedot loppututkinnon suorittaneista (lukuun ottamatta loppututkinnon suorittaneita, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon) on toimitettava marraskuussa 2014, ja niiden on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen tai kalenterivuoteen Ensimmäiset tiedot loppututkinnon suorittaneista, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, on toimitettava marraskuussa 2017, ja niiden on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen tai kalenterivuoteen Liikkuvat opiskelijat / loppututkinnon suorittaneet määritellään kansalaisuudestaan riippumatta alkuperämaansa mukaan (aiemmalla koulutuksella on etusija asuinpaikkaan tai kansalaisuuteen nähden). Ennen vuotta 2016 liikkuvia opiskelijoita / loppututkinnon suorittaneita koskevat tiedot on toimitettava käyttäen alkuperämaan kansallista määritelmää. Vuodesta 2016 lähtien on alkuperämaana käytettävä maata, jossa keskiasteen koulutukseen liittyvä tutkinto myönnettiin, tai parasta kansallista estimaattia. 6. Koulutusmenoja koskevat tiedot liittyvät kansallisesti määriteltyyn jäsenvaltion varainhoitovuoteen (vuosi t). Koulutusmenoja ja opiskelijoiden lukumäärää vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa koskevat vuotuiset tiedot on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t + 2. Marraskuussa 2014 toimitettavien ensimmäisten tietojen on liityttävä varainhoitovuoteen artikla Tietojen laatuvaatimukset ja laatuselvityksen puitteet 1. Liitteessä II esitetään koulutusjärjestelmiä koskevien tietojen laatuvaatimukset ja vakiomuotoiset laatuselvitykset. 2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) joka vuosi vakiomuotoinen laatuselvitys liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Vakiomuotoiset laatuselvitykset on toimitettava yhdessä ISCED-luokituksen mukaisen kansallisten koulutusohjelmien ja tutkintojen kartoituksen kanssa käyttäen komission (Eurostat) toimittamaa mallia. Ensimmäisen selvityksen on liityttävä tiedonkeruuvuoteen 2014 (lukuvuosi ). Edellä olevassa 3 artiklassa säädettyjä viitejaksoja koskeva laatuselvitys on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta vuonna t Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot yhdistelemällä erilaisia lähteitä, kuten otantakyselyitä, hallinnollisia tietolähteitä ja muita tietolähteitä. 4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tietoa niiden tietojen keruumenetelmistä ja laadusta, jotka on hankittu muista lähteistä kuin 3 kohdassa tarkoitetuista otantakyselyistä ja hallinnollisista tietolähteistä. 5 artikla Kumoaminen Kumotaan asetus (EU) N:o 88/ artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta Komission puolesta Puheenjohtaja José Manuel BARROSO

3 Euroopan unionin virallinen lehti L 252/7 LIITE I Tilastokohteet, yksityiskohtainen luettelo ominaisuuksista ja niiden jaottelut ISCED:n koulutusasteiden mukaan toimitettavien tietojen on liityttävä ISCED luokitukseen. Erottelu akateemisen ja ammatillisen suuntautumisen välillä (ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla), jota ei täsmällisesti määritelty Unescon jäsenvaltioiden 36. yleiskokouksessaan marraskuussa 2011 hyväksymässä ISCED luokituksessa, on tehtävä koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevien Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Koulutusalan mukaan toimitettavien tietojen on liityttävä julkaisun Fields of education and training manual versioon vuodelta 1999 ja ISCED-koulutusalaluokitukseen ( ISCED Fields of education and training ) alkaen siitä lukuvuodesta (viitevuosi), joka seuraa tämän luokituksen viimeisimmän tarkistetun version antamista. Tiedot oppilaitokseen ilmoittautuneista opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0 8 (ISCED 0 ja 2: kaksinumerotasolla; ISCED 1: yksinumerotasolla; ISCED 3 7: kolminumerotasolla; ISCED 8: yksinumerotasolla), oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0 8 (ISCED 0 ja 2 5: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 6 8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinnumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3 8 (ISCED 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla, ISCED 6 8: yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; opiskelijoiden lukumäärä koulutuksen ja työskentelyn yhdistävissä ohjelmissa ISCED:n koulutusasteiden 3 5, ainoastaan ammatillinen, oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0 8 (ISCED 0 ja 2 5: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 6 8: yksinumerotasolla), NUTS 2 -alueiden ( 1 ) ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteilla 0 8 aggregoituina NUTS 2 -alueen ( 1 ), sukupuolen ja iän mukaan; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 1 3 (ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3: kaksinumerotasolla) ja opiskeltujen vieraiden nykykielten mukaan; opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 1 3 (ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3: kaksinumerotasolla) ja opiskeltujen vieraiden nykykielten lukumäärän mukaan. Tiedot opiskelunsa aloittaneista uusien opiskelunsa aloittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3 8 (ISCED 3 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6 8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; uusien opiskelunsa aloittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3 8 (ISCED-koulutusasteet 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6 8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja koulutusalan mukaan (yksityiskohtaisuuden tasolla 2). Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Opiskelijoiden liikkuvuutta koskevat tiedot liikkuvien opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan; liikkuvien opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (yksinumerotasolla), alkuperämaan ja sukupuolen mukaan; liikkuvien tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (yksinumerotasolla), alkuperämaan ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista; ( 1 ) NUTS-taso 2 kaikille muille maille paitsi Saksalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (NUTS-taso 1).

4 L 252/8 Euroopan unionin virallinen lehti niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet vähintään kolmen kuukauden mittaiseen opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (yksinumerotasolla) ja liikkuvuusohjelman tyypin (EU:n ohjelmat, muut kansainväliset/kansalliset ohjelmat, muut ohjelmat) mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Tietojen toimittaminen liikkuvuustyypin lisäjaottelun (opintojakso, työharjoittelu) mukaan on vapaaehtoista; niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet vähintään kolmen kuukauden mittaiseen opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (yksinumerotasolla) ja kohdemaan mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Tietojen toimittaminen liikkuvuustyypin lisäjaottelun (opintojakso, työharjoittelu) mukaan on vapaaehtoista; vapaaehtoinen tietojen toimittaminen niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärästä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet kolmea kuukautta lyhyempään opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5 8 (ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6 8: yksinumerotasolla), kohdemaan ja liikkuvuustyypin (opintojakso, työharjoittelu) mukaan. Tiedot tutkinnon suorittaneista tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3 8 (ISCED 3 7: kolminumerotasolla; ISCED 8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan; tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3 8 (ISCED:n koulutusasteet 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6 8: yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Tiedot henkilöstöstä Luokanopettajia koskevat tiedot on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 0 4 mukaan seuraavasti jaoteltuina: ISCED 0: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3 ja 4: kaksinumerotasolla. Korkeakoulujen opetushenkilöstöä koskevat tiedot on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 5 8 osalta aggregoituina. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 5 8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista; luokanopettajien (ISCED:n koulutusasteiden 0 4 mukaan) ja korkeakoulujen opetushenkilöstön lukumäärä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan; luokanopettajien (ISCED:n koulutusasteiden 0 4 mukaan) ja korkeakoulujen opetushenkilöstön lukumäärä oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), työsuhteen tyypin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan; opiskelijoiden lukumäärä, opetushenkilöstöä koskeviin tietoihin mukautettuna, ISCED:n koulutusasteiden 0 8 (ISCED 0, 3 ja 4: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 5 8 aggregoituina), oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen) ja osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 5 8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista; vapaaehtoinen tietojen toimittaminen koulun hallintohenkilöstön lukumäärästä ISCED:n koulutusasteiden 0 3 (yksinumerotasolla), työsuhteen tyypin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan. Tiedot koulutusmenoista ja opiskelijoiden lukumäärästä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenot Tiedot koulutusmenoista ja opiskelijoiden lukumäärästä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 0 8 osalta seuraavan jaottelun mukaisesti: ISCED 0: kaksinumerotasolla (ISCED 01, vapaaehtoinen); ISCED 1 ja ISCED 2: yksinumerotasolla; ISCED 3 4 aggregoituina kaksinumerotasolla (yleissivistävä, ammatillinen); ISCED 5: yksinumerotasolla; ISCED 6 8 aggregoituina. Koulutusasteita ISCED 5 8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista. Kaikkien koulutusmenoja koskevien tietojen osalta on yksityisten oppilaitosten jaottelu valtion tukemiin yksityisiin laitoksiin ja riippumattomiin yksityisiin laitoksiin vapaaehtoista. T&k-menot koskevat ainoastaan korkea-asteen koulutusta; koulutusmenot ISCED:n koulutusasteen, lähteen ja toimityypin mukaan: Menojen lähteet: hallinnon menot (keskus-, alue- ja paikallishallinto), varat kansainvälisiltä elimiltä ja muista ulkomaisista lähteistä, kotitalouksien menot ja muiden yksityisten tahojen menot; Toimityypit hallinnon menojen osalta: suorat menot julkisille laitoksille, suorat menot yksityisille laitoksille, suorat menot kaikentyyppisille oppilaitoksille (joista: pääoman, avustavien palvelujen ja t&k-toiminnan suorat menot)

5 Euroopan unionin virallinen lehti L 252/9 yhteensä, siirrot aluehallinnolle (netto), siirrot paikallishallinnolle (netto), apurahat ja muut tuet opiskelijoille/kotitalouksille, opintolainat, siirrot ja maksut muille yksityisille tahoille; Toimityypit kansainvälisten elimien ja muiden ulkomaisten lähteiden varojen osalta: kansainväliset maksut suoraan kaikentyyppisille laitoksille (joista: maksut t&k-menoihin), siirrot kansainvälisistä lähteistä hallinnon kaikille tasoille; vapaaehtoinen: kansainväliset maksut suoraan julkisille laitoksille, kansainväliset maksut suoraan yksityisille laitoksille, siirrot kansainvälisistä lähteistä keskushallinnolle, aluehallinnolle ja paikallishallinnolle; Toimityypit kotitalouksien menojen osalta: maksut julkisille laitoksille (netto), maksut yksityisille laitoksille (netto), maksut opetukseen liittyvistä tavaroista ja palveluista yhteensä, muut kuin oppilaitoksille suoritettavat; vapaaehtoinen: laitoksille suoritetut maksut avustavista palveluista, maksut oppilaitosten suoraan ja välillisesti pyytämistä tavaroista, maksut tavaroista, jotka eivät ole suoranaisesti välttämättömiä osallistumisen kannalta, maksut yksityisopetuksesta; Toimityypit muiden yksityisten tahojen menojen osalta: maksut julkisille laitoksille, maksut yksityisille laitoksille, maksut kaikentyyppisille laitoksille (joista: maksut muille yksityisille tahoille t&k-menoista), apurahat ja muut tuet opiskelijoille/kotitalouksille, opintolainat; vapaaehtoinen: yksityisten yritysten maksut erikseen täsmennetyistä koulutustoimista, laitoksille avustavista palveluista suoritetut maksut; koulutusmenot ISCED:n koulutusasteen, niiden luonteen ja menolajin mukaan. Menojen luonne: julkisten laitosten ja yksityisten laitosten menot. Menolajit: käyttömenot henkilöstön palkkaukseen, muut käyttömenot, pääomamenot, taseen muutosten oikaisut, avustavien palvelujen menot, t&k-toiminnan menot. Käyttömenot voidaan jaotella vapaaehtoisesti henkilöstön palkkauksen mukaan: opettajat, muu opetus-, hallinto-, asiantuntija- ja tukihenkilöstö, palkat, eläkemenot, muut menot; opiskelijoiden lukumäärä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa ISCED:n koulutusasteen, oppilaitoksen tyypin ja osallistumisen intensiteetin mukaan. Oppilaitosten tyypit: julkiset laitokset ja yksityiset laitokset. Osallistumisen intensiteetti: kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent).

6 L 252/10 Euroopan unionin virallinen lehti LIITE II Tietojen laatuvaatimukset ja vakiomuotoinen laatuselvitys Tietojen laatuvaatimukset Koulutusjärjestelmien tietoja koskevissa laatuvaatimuksissa kiinnitetään huomiota ESS:n ( 1 ) laatustandardiin, joka kattaa relevanssin, tarkkuuden, ajantasaisuuden ja oikea-aikaisuuden, saatavuuden ja selkeyden sekä vertailukelpoisuuden ja yhtenäisyyden. Tietojen on erityisesti noudatettava koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/OECD:n/ Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annettuja määritelmiä ja käsitteitä. Vakiomuotoinen selvitys tietojen laadusta Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille vuosittain 3 kuukautta ennen 4 artiklan 2 kohdassa tietojen toimittamiselle asetettua määräaikaa vakiomuotoisen vuotuisen laatuselvityksen, joka on osittain esitäytetty komission (Eurostat) käytettävissä jo olevilla tiedoilla. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laatuselvitys täytettynä. Vakiomuotoisesta laatuselvityksestä on käytävä ilmi, että relevanssi, tarkkuus, ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus, saatavuus ja selkeys sekä vertailukelpoisuus ja yhtenäisyys toteutuvat. Selvityksestä on erityisesti käytävä ilmi, että koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/ OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annettuja määritelmiä ja käsitteitä on noudatettu. Jos koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annetuista määritelmistä ja käsitteistä poiketaan, tämä on dokumentoitava ja selitettävä ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava määrällisesti. Jäsenvaltioiden on erityisesti annettava kuvaus liitteen I muuttujiin käytetyistä lähteistä, ja estimaattien ja tarkistusten käyttö taulukoissa ja jaotteluissa on selkeästi ilmoitettava. ( 1 ) Euroopan tilastojärjestelmä.

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2016

Ammatillinen koulutus 2016 Koulutus 2017 Ammatillinen 2016 Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Koulutuksen talous 2008

Koulutuksen talous 2008 Koulutus 2010 Koulutuksen talous Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat vuonna Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 prosenttia. Koululaitoksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,27 miljoonaa Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2009

Koulutukseen hakeutuminen 2009 Koulutus 2010 Koulutukseen hakeutuminen 2009 Sekä peruskoulun 9. luokan päättäneiden että uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli vuonna 2009 edellisvuotta vaikeampaa Peruskoulun 9. luokan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. lokakuuta 2012 Vastaanottaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2012

Koulutuksen keskeyttäminen 2012 Koulutus 2014 Koulutuksen keskeyttäminen 2012 Koulutuksen keskeyttäminen väheni Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2011

Koulutukseen hakeutuminen 2011 Koulutus 2012 Koulutukseen hakeutuminen 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin vaikeutui yhä 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden sekä uusien

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Koulutuksen talous 2013

Koulutuksen talous 2013 Koulutus 2015 Koulutuksen talous 2013 Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat hieman vuonna 2013 Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 1,1

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2014

Väestön koulutusrakenne 2014 Koulutus 2015 Väestön koulutusrakenne 2014 Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533 henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus 2 Ainevalinnat 2 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 2 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047851/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Koulutus 2016 Lukiokoulutus 2015 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 104 100 opiskelijaa.

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2017 Lukiokoulutus 2016 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2016 yhteensä 103 600 opiskelijaa.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) 11663/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: STATIS 45 ECOFIN 679 UEM 243 DELACT 135 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2016

Koulutukseen hakeutuminen 2016 Koulutus 2017 Koulutukseen hakeutuminen 2016 Vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoittui välittömästi jatko-opintoihin, peruskoulun päättäneistä opintoja jatkoivat lähes kaikki Tilastokeskuksen koulutustilastojen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 23 Ainevalinnat 22 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 22 yleisimmin opiskeltu vieras kieli

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot