SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää maanmittausalalla työskentelevien henkilöiden ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja ja oikeuksia, sekä toimia heidän ammatillisen tasonsa kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: tekee esityksiä ja aloitteita, osallistuu virka- ja työehtosopimustoimintaan, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, sekä järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia. kehittää ja edistää ammatillista järjestäytymistä. Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa ja liittyä jäseneksi sellaisiin järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden ja maksutavan yhdistyksen vuosikokous määrää. Yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlia, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä ja hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja ylläpitää jäsenistölle tarkoitettuja virkistys- ja lomanviettopaikkoja. Toimintaansa varten yhdistys hankkii asianmukaiset luvat. Yhdistyksellä voi olla palkka- asioiden ja jäsenkunnan etujen ajamista varten rahasto jota koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymässä ohjesäännössä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään _ äänestykseen osallistuneista kannattaa. 3 JÄSENET Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä maanmittaus- ja kartastoalalla työskentelevät henkilöt. Jäsenet voivat olla joko varsinaisia-, kannatus- tai opiskelijajäseniä. Liittymisilmoitus on tehtävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, joka tekee päätöksen asiassa. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

2 Yhdistyksen hallitus voi jäsentä kuultuaan, erottaa tämän yhdistyksestä yhdistyslaissa mainituin perustein. Erotetun jäsenen oikeudet lakkaavat välittömästi erottamispäätöksen tultua voimaan. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua jäsenmaksun perintä lopetetaan ilmoituksen saapumista seuraavan kuukauden alusta lukien. Yhdistyksen hallitus voi toistaiseksi vapauttaa jäsenmaksujen maksamisesta sellaisen yhdistyksen jäsenen, joka palkattoman virkavapauden, työstä vapautuksen tai näihin verrattavan syyn tai työttömyyden vuoksi on työansioita vailla. Vapautusta jäsenmaksun maksamisesta on jäsenen anottava kirjallisesti. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 4 OSASTOT Yhdistyksen sisäisen toiminnan tehostamiseksi yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa alueellisia tai toiminnallisesti rajoitettuja epäitsenäisiä osastoja, joiden toiminta-alueet ja toimintamuodot järjestetään yhdistyksen kokouksen vahvistamalla osastojen johtosäännöllä 5 YHDISTYKSEN PÄÄTÄNTÄVALLAN KÄYTTÖ Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksessa olevat yhdistyksen jäsenet. Neuvoa-antava jäsenäänestys toimeenpannaan noudattaen yhdistyksen kokouksen hyväksymää äänestys- ja vaalijärjestystä. 6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen kokous on joko vuosikokous tai ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla vuosittain ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Jäsenen pyytämä kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sen pitämistä koskeva pyyntö on saapunut hallitukselle. Kutsun yhdistyksen kokoukseen antaa hallitus vähintään neljätoista(14) päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään kirjallisena jäsenelle hänen ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen

3 7 KOKOUSKUTSU Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Muista asioista päätetään kokouksessa vain, jos kolme neljäsosaa(3/4) sitä vaatii. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, liittymisestä muihin yhdistyksiin tai niistä eroamisesta, kiinteistöjen hankkimisesta tai muista yhdistyslain 24 :ssä tarkoitetusta asiasta älköön kuitenkaan tehtäkö päätöstä, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu. Jäsenen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle ennen tammikuun 31. päivää. 8 ÄÄNESTYS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA Päätöksen tekeminen yhdistyksen kokouksissa tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 2, 7, 16 ja 17 pykälissä mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa arpa ratkaisee. Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi henkilökohtaisesti läsnä tai edustettuna olevaa jäsentä vaadi suljettua lippuäänestystä. Yhdistyksen jäsen voi kirjallisesti valtuuttamansa toisen jäsenen kautta olla yhdistyksen kokouksessa edustettuna. Jäsen voi yhdellä kertaa toimia enintään kymmenen (10) muun jäsenen edustajana. 9 VUOSIKOKOUS Vuosikokouksen tehtävänä on: 1. Käsitellä ja vahvistaa toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta. 2. Käsitellä tilikertomus edelliseltä tilikaudelta sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 3. Päättää ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. 4. Käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. 5. Päättää jäsenmaksujen suuruuksista ja maksutavasta. 6. Päättää hallituksen jäsenten ja sen varajäsenten lukumääristä. 7. Valita hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 8. Valita hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 10. Päättää kokouskutsussa mainituista ja jäsenten momentin mukaisesti esittämistä asioista.

4 10 HALLITUS Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta- kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä sekä kuudesta- kahdeksaan (6-8) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kolmesta- neljään (3-4) sekä varsinaista että varajäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Mikäli tämä edellytys lakkaa, tulee jäsenen erota hallituksesta. 11 HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on paikalla. Hallitus on viipymättä kutsuttava koolle, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä, jossa arpa ratkaisee. 12 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tulee: 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset. 2. valmistaa ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen niissä tehdyt päätökset. 3. valita toimikautensa alkaessa keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, sekä määrätä heidän palkkionsa talousarvion puitteissa. 4. pitää huolta yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman toteutumisesta. 5. ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tehtyjen esitysten ja aloitteiden johdosta. 6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. 7. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä tilikauden päätyttyä laatia yhdistyksen tilinpäätös. 8. ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 9. hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja työryhmiä sekä kutsua niihin jäseniä. 10. hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 13 TILIKAUSI Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. 14 TILINTARKASTUS Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit sekä jättää hallitukselle vuosikokoukselle esitettäväksi kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille helmikuun 28. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee myös tilikauden aikana seurata yhdistyksen hallintoa ja taloudenhoitoa suorittamiensa tarkastusten ja vaatimiensa selvitysten avulla. Havaitsemistaan epäselvyyksistä tulee tilintarkastajien viipymättä ilmoittaa hallitukselle. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 15 NIMENKIRJOITUS Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tahi ne henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus siihen määrää, aina kaksi yhdessä. 16 SÄÄNNÖT Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 17 YHDISTYKSEN PURKAMINEN Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävä, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös. Yhdistyksen purkauduttua on sen omaisuus käytettävä purkamispäätöksessä mainituin tavoin edellä 2 :ssä mainitun yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Säännöt vahvistettu

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot