UUSIKAUPUNKI KORSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIKAUPUNKI KORSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS"

Transkriptio

1 1 UUSIKAUPUNKI KORSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Ritva Laurila, arkkitehti

2 2 Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 4 Tunnistetiedot 4 Kaava-alueen sijainti 4 Kaavan tarkoitus 4 Lähtökohdat 4 Selvitys suunnittelualueen oloista 4 Alueen yleiskuvaus 4 Luonnonympäristö 5 Rakennettu ympäristö 5 Muinaismuistot 5 Maanomistus 5 Suunnittelutilanne 5 Maakuntakaava 5 Yleiskaava 6 Ranta-asemakaava 7 Rakennusjärjestys 8 Kantatilaselvitys 8 Luontoinventointi 8 Vanha rakennuskanta 9 Kaavan pohjakartta 9 Rakennuskiellot 9 Suunnittelun vaiheet 9 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 9 Osallistuminen ja yhteistyö 9 Viranomaisyhteistyö 9 Osalliset ja vireille tulo 9 Kaavaluonnos 9 Kaavaehdotus 9 Kaavan hyväksyminen 9 Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 10 0-vaihtoehto 10 A-vaihtoehto 10 Ranta-asemakaavan kuvaus 10 Kaavan rakenne 10 Rakentamattoman rannan määrä 10 Kerrosalat 10 Palvelut 10 Aluevaraukset 10 Korttelialueet 11 Maa- ja metsätalousalueet 11 Ranta-asemakaavan vaikutukset 11 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 11 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 12 Taloudelliset vaikutukset 12

3 3 Ranta-asemakaavan toteutus 13 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 13 Toteuttaminen ja ajoitus 13 Toteutuksen seuranta 13 LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan seurantalomake Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset Luontokartoitus Kuvat olemassa olevista loma-asunnoista

4 4 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot UUSIKAUPUNKI KORSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Ranta-asemakaava koskee: Tiloja: Paula ja Hannu Jaakkola osa tilasta Saga Leila Arvela osa tilasta Pertti Leino osa tilasta Saga Saga Markus Laurila Maria Pursiheimo osa tilasta Maria Pursiheimo Ranta-asemakaavalla muodostuu Korttelit 3 4 sekä maa- ja metsätalousaluetta. Suunnitteluorganisaatio Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Arkkitehtitoimisto Ritva Laurila. Luotoinventoinnin on laatinut Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut / Pekka Alho. Käsittelyvaiheet Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu xxx Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä xxxx Kaavaluonnos on ollut nähtävillä xxx Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xxx Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan xxx Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 16 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen Korsaaren lahden rannalla. Kaavan tarkoitus Kaavalla on tarkoitus muuttaa tilan loma-asuntopaikka pysyvän asunnon paikaksi ja muiden tilojen osalta nostaa rakennusoikeuden määrää Uudenkaupungin uuden rakennusjärjestyksen mukaiseksi. Lisäksi tilan rakennuspaikan rajoja tarkistetaan, jotta olemassa olevat rakennukset sijoittuisivat rakennuspaikalle. Lähtokohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaavassa on neljä rakentamatonta tonttia ja muut neljä on rakennettuja. Lisäksi maa- ja metsätalousalueelle on saunan rakennusalalle rakennettu sauna. Rakennetuille alueille on tieyhteydet. Alue sijoittuu Korsaarenlahden rannalle.

5 5 Luonnonympäristö Suunnittelualue on maastoltaan saariston kallioista metsämaata. Alueella on kaksi korkeaa mäkeä, Ryttävuori ja Kaasavuori. Rannat ovat pääosin kallioisia. Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys. Luontoselvityksessä ei ollut mitään erikoista, jonka takia olemassa olevassa ranta-asemakaavassa olevia rakennuspaikkoja tulisi siirtää. Rakennettu ympäristö Tilat ja ovat lohottu kantatilasta samaan aikaan 1960-luvun alussa ja niille on rakennettu myös loma-asunnot 60-luvulla. Tilat ja on lohottu kantatilasta 1990-luvun lopussa ja niille on rakennettu loma-asunnot 2000-luvulla. Sauna on rakennettu tilan osalle 1990-luvulla ja se palvelee kantatilan päärakennuksia. Muut ranta-asemakaavan tontit ovat rakentamattomia. Muinaismuistot Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Maanomistus Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu tunnistetiedoissa. Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Vakka-Suomen maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 1 eli 7-10 lay/km, vapaata rantaa 40 % kokonaisrantaviivasta. Ote maakuntakaavasta

6 6 Yleiskaava Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleiskaavan Suunnittelualue on yleiskaavassa loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Suunnittelualue kuuluu osa-alueeseen II, jolla loma-asuntorakentamisen mitoituksena käytetään 5 lomaasuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 50 % tulee jättää vapaaksi. Ote yleiskaavasta

7 7 Ranta-asemakaava Suunnittelualueella on vahvistettu ranta-asemakaavaa. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta

8 8 Rakennusjärjestys Uusikaupunki on uusinut rakennusjärjestyksen voimaan tulleessa rakennusjärjestyksessä on rakentamisen määrästä ranta-alueilla todettu: Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla ympärivuotiseen asumiseen osoitettu kerrosala saa olla enintään 300 m² ja loma-asumiseen osoitetulla rakennuspaikalla enintään 200 m². Vanhoilla rakennuspaikoilla rakentamisen määrä voi olla pienempikin, riippuen rakennuspaikan pinta-alasta ja ympäristöstä. Lomarakennuspaikan rakennusoikeus on m². Rakennusoikeuden määrää voidaan kasvattaa max 200 m², mikäli rakennuspaikka on yli 3000 m² ja se on puustoinen. Rakentamisen määrä ei koske ranta-asemakaavoissa olevia rakennuspaikkoja. Kaavaa laadittaessa rakennusjärjestyksen rakennusoikeudet ovat ohjeena. Asuinrakennuspaikalla saa olla rakennusjärjestyksen mukaan enintään: yksiasuntoinen asunto, jonka kerrosala saa olla 200 m² yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m² yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m² kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan kerrosten lukumäärä saa olla enintään puolitoista(1½). Lomarakennuspaikalla saa olla rakennusjärjestyksen mukaan enintään: yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 150 m² yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m² yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m² kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala saa olla enintään 40 m². Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa laskettaessa. Venevajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lattiakorkeuden tulee olla +2,30 metriä (N2000- järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös mahdollinen rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. Kantatilaselvitys Suunnittelualueelta on laadittu kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma edellisen ranta-asemakaavan yhteydessä. Mitoitusta ei muuteta, koska ei tule uusia rakennuspaikkoja. Ainoa mitoituksellinen muutos on yhden lomarakennuspaikan muuttaminen pysyväksi rakennuspaikaksi. Ranta-asemakaavan muutos alueella on kokonaisrantaviiva n.1 km ja mitoitus rantaviiva on n. 700 m. Vapaarannan osuus on n. 350m. Ranta-asemakaavassa voidaan katsoa olevan neljä kantatilaa, jotka on rekisteröity ennen vuotta Tila Vähärauma 5:9 on rekisteröity , koska silloin tilaan liitettiin lisämaata. Rakennuspaikka on rekisteröity alunperin 60-luvun alussa. Myös tila Ryttävuori 2:8 on rekisteröity Tila Lahdenranta 5:8 on rekisteröity Kantatila, josta suurin osa tonteista on muodostettu, on ylittänyt rakennusoikeuden edellisessä kaavassa. Luontoinventointi Suunnittelualueen luontokartoituksen on tehnyt Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut/pekka Alho. Selvityksen mukaan suunnittelualueella onseuraavia suojeltavia kohteita: Alueella ei havaittu yksiselitteisesti suojeltuja luontotyyppejä, eikä metsoa lukuun ottamatta erityisen arvokasta lajistoa. Vesistönä Korsaarenlahti ja kaavamuutosalueen rantaviiva ei ole erityisen monimuotoista, vaan esim. vapaa-ajan asumiseen soveltuvaa karumpirantaista aluetta. Korsaarenlahdella tai varsinkaan kaavamuutosalueen tuntumassa ei ole merkittäviä saaristolintujen pesimäluotoja, jotka häiriintyisivät esim. veneilyn tai ranta-asumisen lisääntymisestä, eikä kaavamuutos luultavasti aiheuta mainittavaa uutta tierakennustarvetta. Uudenkaupungin saariston Natura-alue (FI ) ulottuu lähimmilläänkin yli 4 km etäisyydelle, samoin Selkämeren kansallispuisto, eikä kaavamuutoksen vaikutukset ulotu sinne saakka.

9 9 Vanha rakennuskanta Suunnittelualueen vanhimmat rakennukset on rakennettu 1960-luvulla. Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi ottaa erityisesti huomioon suunnittelussa. Kaavan pohjakartta Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty Pohjakartta perustuu2014 kartoitukseenjasitäon täydennetty 08/2018. Kartan mittakaava on 1:2000. Rakennuskiellot Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. Suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen Kaavoitus on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. Osallistuminen ja yhteistyö Viranomaisyhteistyö Kaavoituksesta pyydetään lausunnot Ely-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta. Osalliset ja vireilletulo Osalliset on lueteltuna osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Uudenkaupungin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireilletulopäätöksen xxx. Vireilletulosta on kuulutettu Uudenkaupungin Sanomissa ja Vakka-Suomen Sanomissa xxx. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä xxx. Kaavaluonnos Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt xxx päivätyn kaavaluonnoksen kokouksessaan Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä Kaavaehdotus Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 2019 päivätyn kaavaehdotuksen kokouksessaan Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä Kaavan hyväksyminen (TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN)

10 10 Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Maasto-olosuhteet ja kiinteistöjen omistukset rajaavat laadittavia vaihtoehtoja. 0-vaihtoehto 0-vaihtoehdon mukaan ranta-asemakaavan muutosta ei tehdä, jolloin kaavoitetulla alueella rakennettaisiin voimassa olevan kaavan mukaisesti. A-vaihtoehto Suunnitellaan jo rakennettujen ja uusien rakennuspaikkojen kerrosalat vastaamaan rakennusjärjestyksen mukaisia kerrosaloja. Muutetaan kiinteistön lomarakennuspaikka omarantaiseksi vakituisen asunnon rakennuspaikaksi. Ranta-asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Ranta-asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Ranta- asemakaava noudattaa vaihtoehdon A mukaista ratkaisua. Rakentamiseen osoitettuja alueita (n. 3,6 ha) ovat yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialueet (RA-1) sekä vakituisen asunnon tontti (AO-1). Muu alue (n. 2,4 ha) on maa- ja metsätalousaluetta (M-1). Mitoitus Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan seurantalomakkeella (liite 1). Rakentamattoman rannan määrä Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on noin 1km. Mitoitusrantaviiva, joka on laskettu 50 m:n murtoviivalla 1:2000 kartalta ja jossa on käytetty vastarannan läheisyyskertoimia, on yhteensä noin 700 m (muunnettu rantaviiva, joka on laskettu ilman läheisyyskertoimia, on noin 1000 m). Vapaata rantaviivaa on suunnittelualueella yhteensä noin 350 metriä eli noin 50 % koko suunnittelualueen muunnetusta rantaviivasta. Kerrosalat Ranta-asemakaavassa on osoitettu kerrosalaa yhteensä 1725 k- m². Kaavassa on osoitettu seitsemän yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA-1), joiden kerrosalat ovat yhteensä enintään 1400 k-m². Lisäksi maa- ja metsätalousalueelle (M-1) on osoitettu rakennusalaa 25 k-m² ja AO-tontille yksi omakotitalon rakennuspaikka 300 k-m². Olemassa olevassa kaavassa kerrosalaa oli 960 k- m² + 25 k-m². Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 760 k-m² koko kaava-alueella Palvelut Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Kammelassa (kyläkauppa) noin 7 km päässä sekä Pyhämaan kyläkeskuksessa 15 km päässä. Palvelut sijaitsevat keskustassa n. 16 km päässä. Aluevaraukset Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia. Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset.

11 11 Korttelialueet Kaava-alueella on yhteensä kaksi korttelialuetta (RA-1). Puolet rakennuspaikoista on rakennettuja. Korttelit 3 ja 4 ja Maa- ja metsätalousalueet M-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhdelle talousrakennukselle 25 k-m². Ranta-asemakaavan vaikutukset Ranta-asemakaava ei muuta nykyistä tilannetta olennaisesti. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja -kehitys alueella Kaava lisää uutta vakituista asutusta yhdellä omakotitalolla. Julkinen liikenne kulkee koulujen työaikana ns. Korsaarentietä pitkin. Kaava-alueen läheisyyteen on muodostunut pysyvää asutusta, joka tukeutuu juuri Korsaarentiehen. Kaava-alueen läheisyydessä on yksi omakotitontti ja Korsaarenlahden toisella puolella Savikkaan alueella on pysyvää asutusta muodostunut melko paljon. Alue on ollut myös 1900-luvulla aina vuoteen 1960 saakka runsaasti asuttua aluetta. Yhdyskuntarakenne Kaavassa ei osoiteta yhtään uutta rakennuspaikkaa. Kaava mahdollistaa lisärakentamisen olemassa oleville tonteille, koska ranta-asemakaavalla lisätään rakennusoikeutta. Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Rakennuspaikat on sijoitettu puuston ja maaston suojaan siten, ettei niistä aiheudu naapurustolle haittaa enempää kuin tarve vaatii. Kaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön on melko vähäinen. Yhdyskuntatalous Kaavan toteuttaminen edellyttää uuden tieyhteyden rakentamista Kaasavuoren rinteen alapuolisille tonteille, jotka ovat rakentamattomat. Kaavan kaikki rakennetut tontit on liitetty Lepäisten vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon, paitsi kiinteistö Lisäksi kaikki, joilla on vesijohto on liitetty myös viemäriin paitsi Tälle kiinteistölle on kuitenkin tehty viemäröinti nyky säädösten mukaisesti. Myöskään sauna, joka sijoittuu M-alueelle ei ole viemäröity.

12 12 Palvelut Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lyökki-Lepäinen metsäautotie ns. Korsaarentie kulkee kaavaalueen lähellä. Linja-autoliikenne koulujen työaikana kulkee tätä reittiä. Liikenne Autoliikenne rakennuspaikoille lisääntyä jossain määrin, silloin kun kolme rakentamatonta tonttia rakentuu. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Virkistys Kaava-alueella on laajat yhtenäiset mäkialueet, jotka ovat rakentamisen ulkopuolella. Vaikutukset luontoon jaluonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Eteläisin kiinteistö ( ) ei ole rakentunut. Metsä on tavanomaista metsätaloustyypin harvaa metsää. Ranta rajoittuu paitsi Pasklahden puolelle, myös Korsaarenlahden ja Pasklahden yhdistävään kapeaan virtausaukkoon. Ei huomioitavia luontoarvoja, mutta mainittakoon kuitenkin muutoskohteen rajan eteläpuolisen, jo rakentuneen kiinteistön metsäalueen (rinne & notko) olevan monimuotoinen, vanhempaa puustoa ja lahopuuta käsittävä. Seuraavat kaksi kiinteistöä Korsaarenlahden puolella ( ja ) ovat kokonaisuudessaan rakentuneita, ei huomioitavaa. Seuraava kiinteistö ( ) on rakentumattomista rantakiinteistöistä laajin rantaviivaltaan. Ranta-alueella ei mainittavia luontoarvoja, sopii hyvin rakentamiseen. Seuraava kiinteistö ( ) kohoaa jo edellisen takaa alkaen, nousten melko jyrkästi kalliokohoumaksi, jonka laella paljon vanhaa saariston kelopuuta, mutta ei enää laajempaa avokalliota. Kalliokohouman laskiessa pohjoisen ja idän välille, on iäkkäämpää ja monimuotoisempaa metsää. Rantaviivaa on vain vähän, ruovikoituneen poukaman alueella. Kiinteistöllä on jonkin verran luontoarvoja, jotka olisi hyvä huomioida laajemmassa rakentamisessa, mutta arvot eivät sijaitse ranta-osassa kiinteistöä. Kiinteistöille ja johtaa tie Rauhalan läpi. Kiinteistöt ovat suhteellisen pienialaisia ja ainakin osin jo rakennettuja. Laajahko kiinteistö pitää sisällään niemenkärkeä. Kohteella ei havaittu yksiselitteisesti suojeltuja luontotyyppejä, eikä metsoa lukuun ottamatta erityisen arvokasta lajistoa. Pohjavedet ja pienilmasto Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. Maa- ja kallioperä Alueen rakennettavuus on hyvä. Taloudelliset vaikutukset Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajille.

13 13 Ranta-asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus. Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta- asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. Toteutuksen seuranta Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Uudenkau- pungin kaupunki. Siurossa Ritva Laurila, arkkitehti

14 LUONTOARVOJEN YLEISKATSELMUS KORSAAREN KAAVAMUUTOS Ryttävuori - Isoketo VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2018

15 1. TAUSTAA KAAVAMUUTOSKOHTEESTA Uudenkaupungin Korsaaren Ryttävuoren - Isokedon ranta-asemankaavaan on valmisteilla pienimuotoinen kaavamuutos. Muutoksella muutetaan yksi loma-asunto vakituiseksi (AO) ja muiden rakennusoikeutta kasvatetaan. Kaavamuutoksenpiirissä on kahdeksan Korsaarenlahteen rajoittuvaa rantakiinteistöä, joista neljä on jo ennestään rakentuneita, neljä rakentamattomia. Muutosalue on esitetty alla olevalla kartalla 1: Kartta 1: Korsaaren kaavamuutosalue

16 Kohteelle tehtiin luontoarvojen yleiskatselmus lokakuussa Katselmus ei vastaa varsinaista luontoselvitystä, mutta on usein riittävä jo rakentuneen ja asemakaavoitetun kohteen tarkistuksiin. Kohteen ranta-alue on ennestään kaavoitettu ja osin rakennettu. Muutoskohteen kiinteistöt muodostavat yhtenäisen ranta-aluekokonaisuuden. Maastokatselmuksen lisäksi kohteen maastoa arvioitiin ilmakuvien ja pitkäaikaisen aluetuntemuksen perusteella. Kansikuvassa koivuvanhus Rauhalasta rantaan menevän tien varressa (Rauhalan nimi peittyy kartassa kaava-alue tekstin alle). 2. KATSELMUKSESSA TEHDYT HUOMIOT Katselmuksen huomioita etelästä pohjoiseen: Eteläisin kiinteistö ( ) ei ole rakentunut. Metsä on tavanomaista metsätaloustyypin harvaa metsää. Ranta rajoittuu paitsi Pasklahden puolelle, myös Korsaarenlahden ja Pasklahden yhdistävään kapeaan virtausaukkoon. Kuva: maisema Pasklahdelta kohti virtausaukkoa, jonka suulle kiinteistö rajoittuu Pekka Alho Kuva: eteläisimmän kiinteistön metsää Pekka Alho

17 Ei huomioitavia luontoarvoja, mutta mainittakoon kuitenkin muutoskohteen rajan eteläpuolisen, jo rakentuneen kiinteistön metsäalueen (rinne & notko) olevan monimuotoinen, vanhempaa puustoa ja lahopuuta käsittävä. Seuraavat kaksi kiinteistöä Korsaarenlahden puolella ( ja ) ovat kokonaisuudessaan rakentuneita, ei huomioitavaa. Kuva: Uusiokäyttöä jo rakentuneilla vierekkäisillä kiinteistöillä Pekka Alho Seuraava kiinteistö ( ) on rakentumattomista rantakiinteistöistä laajin rantaviivaltaan. Ranta-alueella ei mainittavia luontoarvoja, sopii hyvin rakentamiseen. Kuva: kiinteistön eteläosassa oiva mahdollinen harvennettu rakennuspaikka, joka reilusti merenpinnan yläpuolella oleva tasanne Pekka Alho Seuraava kiinteistö ( ) kohoaa jo edellisen takaa alkaen, nousten melko jyrkästi kalliokohoumaksi, jonka laella paljon vanhaa saariston kelopuuta, mutta ei enää laajempaa avokalliota. Kalliokohouman laskiessa pohjoisen ja idän välille, on iäkkäämpää ja monimuotoisempaa metsää. Rantaviivaa on vain vähän, ruovikoituneen poukaman

18 alueella. Kiinteistöllä on jonkin verran luontoarvoja, jotka olisi hyvä huomioida laajemmassa rakentamisessa, mutta arvot eivät sijaitse ranta-osassa kiinteistöä. Kuva: Kuvassa näkyy suuri osa kaavamuutosalueen rantaa kiinteistöltä pohjoiseen otettuna. Kiinteistön ruovikkoinen poukama, jonka takana näkyy kiinteistön laituri ja rantamökki Pekka Alho Kiinteistöille ja johtaa tie Rauhalan läpi. Kiinteistö ovat suhteellisen pienialaisia ja ainakin osin jo rakennettuja. Laajahko kiinteistö pitää sisällään edellisessä kuvassakin näkyvää niemenkärkeä. Kiinteistö on rakentunut, eikä pihapiiriin menty ilmeisen paikallaolon vuoksi (koska ketään ei näkynyt piha-alueella). Kaikille rakennetuille kiinteistöille johtavat tiet olivat portilla lukittuja, mikä ei helposti mahdollista hälytysajoneuvojen liikkumista (eikä luontokartoittajan!). 3. YHTEENVETO Kohteella ei havaittu yksiselitteisesti suojeltuja luontotyyppejä, eikä metsoa lukuun ottamatta erityisen arvokasta lajistoa. Vesistönä Korsaarenlahti ja kaavamuutosalueen rantaviiva ei ole erityisen monimuotoista, vaan esim. vapaa-ajan asumiseen soveltuvaa karumpirantaista aluetta. Korsaarenlahdella tai varsinkaan kaavamuutosalueen tuntumassa ei ole merkittäviä saaristolintujen pesimäluotoja, jotka häiriintyisivät esim. veneilyn tai ranta-asumisen lisääntymisestä, eikä kaavamuutos luultavasti aiheuta mainittavaa uutta tierakennustarvetta. Uudenkaupungin saariston Natura-alue (FI ) ulottuu lähimmilläänkin yli 4 km etäisyydelle, samoin Selkämeren kansallispuisto, eikä kaavamuutoksen vaikutukset ulotu sinne saakka.

19 Yleiskatselmuksen perusteella voidaan sanoa, ettei suunniteltu kaavamuutos aiheuta haittavaikutuksia luontoarvoille, eikä tarvetta varsinaiseen keväällä/kesällä tehtävään luontokartoitukseen ole. Tärkein huomioitava kaavamuutoksen suhteen on rannan takaisen Ryttävuoren alueen ja sen eteläpuolisten korkeiden kalliokohoumien säilyttäminen luonnontilassa. Välittömästi kiinteistön takana olevan kiinteistön alueelta löytyi kolme metsokoppeloa. Laji on lintudirektiivin suojaama, sekä kansallisen uhanalaisluokituksen mukaan alueellisesti uhanalainen. Kuva: Metson elinpiiriä Ryttävuoren lakiosilla. Yksi koppelo (naaras metso) käveli tällä kohdin kiinteistölle johtavalla soratiellä. Metsot käyvät mielellään nokkimassa jauhinkiviä soratien pielistä. Kuva ehdittiin ottaa harmillisesti vain sekunteja sen jälkeen kun koppelo ehätti lähteä lentoon kameran tieltä Pekka Alho Kuva: Kelopuiden kirjoma maisema eteläisemmän kalliokumpareen laelta Pekka Alho Katselmuksen teki ja lausunnon antoi Pekka Alho / Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut

20 Tila Vähärauma

21 Tila Julius

22 Tila Ryttävuori

23 Tila Rauhala VIII

24 Tila Kapteeninkärki

25 Tila Kapteeninkärki

26 Tila Kapteeninkärki

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 243-RAK1605 UUSIKAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 26.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 15.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA 286-RAK1705 UUSIKAUPUNKI RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 9.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1.

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 355-RAK1808 UUSIKAUPUNKI SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 24.10.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 14.5.2018 (9.8.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 380-RAK1813 KUSTAVIN KUNTA KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 3.1.2019 Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Versio 1.1 13.11.2017 (26.2.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 310-RAK1713 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Versio 1.1 20.9.2018 (15.11.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN 388-RAK1903 NAANTALIN KAUPUNKI ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 7.8.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 24.10.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3

PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 364-YK1804 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 Kiinteistöt 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 2.11.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 312-RAK1714 SALON KAUPUNKI MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 12.12.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

SUOJARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUOJARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 283-RAK1702 KUSTAVIN KUNTA SUOJARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 15.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 309-RAK1712 KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KH 27.3.2017 Liite 16 284-RAK1703 PYHÄRANNAN KUNTA LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 3.3.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo

Lisätiedot

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 19.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS. Versio ( ) Nosto Consulting Oy

359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS. Versio ( ) Nosto Consulting Oy 359-RAK1809 UUSIKAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAA- VAN MUUTOS 3 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 12.2.2019 (27.5.2019) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 355-RAK1808 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.10.2018 1.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2016 10.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIUSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 322-RAK1801 KUSTAVIN KUNTA SIUSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.1 20.6.2018 (17.10.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KH 28.8.2017 Liite 30 284-RAK1703 PYHÄRANNAN KUNTA LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 174-RAK1509 UUSIKAUPUNKI 895 Kukkainen 483 PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA Petsamon tilan rantaa. 22.11.2012 / 11.11.2013 / 17.8.2017/ 29.4.2019 1. Suunnittelualue Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Kukkaisen

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MIKLINKARIN RANTA-ASEMAKAAVA

MIKLINKARIN RANTA-ASEMAKAAVA 366-RAK1811 UUSIKAUPUNKI MIKLINKARIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 25.1.2019 Nosto Consulting Oy 2 (23) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 309-RAK1712 KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN-LEIKLUOTO RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)

Lisätiedot

POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA

POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 312-RAK1714 SALON KAUPUNKI MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 15.6.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 286-RAK1705 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

213-RAK1523 UUSIKAUPUNKI KITTAMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

213-RAK1523 UUSIKAUPUNKI KITTAMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 213-RAK1523 UUSIKAUPUNKI KITTAMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 7.12.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 314-RAK1715 TAIVASSALON KUNTA POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2018 22.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 07.08.2017 Kaavan nimi Rantamäen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN 325-RAK1803 NAANTALIN KAUPUNKI MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 8.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA

HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA 357-RAK1809 KUSTAVIN KUNTA HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 19.12.2018 Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 364-YK1804 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 Kiinteistöt 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 386-RAK1902 UUSIKAUPUNKI AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 4.6.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 1.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Naantali: Kurjenrauman ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KANKRONPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA

KANKRONPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA 195-RAK1517 UUSIKAUPUNKI KANKRONPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 12.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 359-RAK1809 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.10.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

R-19 NAANTALIN KAUPUNKI MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS. Nosto Consulting Oy 325-RAK1803. Versio 1.

R-19 NAANTALIN KAUPUNKI MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS. Nosto Consulting Oy 325-RAK1803. Versio 1. 325-RAK1803 R-19 NAANTALIN KAUPUNKI MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAA- VAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS Versio 1.2 13.9.2018 (9.5.2019) Kaavaselostus, Versio 1.2 2 (15) 13.9.2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Rka 43119 Hallinto- ja Kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 30.5.2016 päivättyä kaavakarttaa. 1. Perus-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 334-RAK1804 NAANTALIN KAUPUNKI HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 8.6.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. KH Liite 8. Nosto Consulting Oy 299-AK1801. Kaavaehdotus. Versio 1.

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. KH Liite 8. Nosto Consulting Oy 299-AK1801. Kaavaehdotus. Versio 1. KH 28.5.2018 Liite 8 299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA

LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA 205-RAK1521 UUSIKAUPUNKI LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos 10.3.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 284-RAK1703 PYHÄRANNAN KUNTA LAAJAN-KAIRANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ANAVAISTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

ANAVAISTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 340-RAK1810 KUSTAVIN KUNTA ANAVAISTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.4.2019 30.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3

KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 361-YK1803 KOKEMÄEN KAUPUNKI KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 Osa kiinteistöä 271-452-5-39 ja osa määräalaa 271-452-6-47- M601 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 29.10.2018 Nosto Consulting

Lisätiedot

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 243-RAK1605 UUSIKAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 30.10.2017 (23.1.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Kaavaselostus, Versio 1.1

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos) 14.5.2018

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA

PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA 174-RAK1509 UUSIKAUPUNKI PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 17.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS Versio 1.1 10.1.2018 (8.3.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Versio 1.1 29.8.2017 (4.12.2017) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 5

RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 283-RAK1702 KUSTAVIN KUNTA RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 6.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (20) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 177-RAK1511 NAANTALIN KAUPUNKI LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Ehdotus Versio 1.0 8.7.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (15) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2

PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. KH Liite 13. Nosto Consulting Oy 273-AK1605. Kaavaehdotus. Versio 1.

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. KH Liite 13. Nosto Consulting Oy 273-AK1605. Kaavaehdotus. Versio 1. KH 8.1.2018 Liite 13 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 3.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 386-RAK1902 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.9.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (13) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 162-RAK1602 UUSIKAUPUNKI HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 10.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 386-RAK1902 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.3.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN 388-RAK1903 NAANTALIN KAUPUNKI ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 25.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (15) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

MOISION RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION RANTA-ASEMAKAAVA 384-RAK1901 KOKEMÄEN KAUPUNKI MOISION RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 4.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.1.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Uusikaupunki: Sauko-Mustakarta-Koivuniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 322-RAK1801 KUSTAVIN KUNTA SIUOSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 366-RAK1811 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI MIKLINKARIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2018 25.1.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot