GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

2 2/13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä." Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. Ilmakuva suunnittelualueelta 1. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI, RAJAUS JA YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin rajalla, Vaasan lentokentän kaakkoispuolella. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Alueen läheisyydessä sijaitsee Tuovilan kylä, jossa on noin 630 asukasta ja ala-asteen koulu. Kaava-alueen eteläpuolella on metsätalousaluetta sekä Tuovilantien varren kyläasutusta ja Tuovilan joen ranta-aluetta. Alustavan rajauksen mukaan alueen pinta-ala on noin 63 ha. Kaavaprosessin kuluessa kaava-alueen rajausta voidaan tarpeen mukaan tarkistaa.

3 3/13 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Asemakaava-alueen alustava rajaus

4 4/13 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Kaavan tavoitteena on laatia asemakaava Vaasan seudun logistiikkakeskuksen ensimmäiselle rakennusvaiheelle Granholmsbackenin pohjoispuolisella maa- ja metsätalousalueella. Kaavaan liittyy samaan aikaan Vaasan kaupungin puolella asemakaavoitettava logistiikkaterminaalialue. Tavoitteena on tutkia tavaraliikenteen terminaalialueiden ja niihin liittyvien toimitilojen ja myymälöiden, huoltoasema-, majoitus-, kahvila- ja ravintolatilojen ja päivittäistavarakaupan myymälän sijoittamista alueelle. Asemakaavatyössä ratkaistaan lisäksi alueen liikennejärjestelmät ja yhteydet ympäröivään liikenneverkostoon sekä maiseman, virkistyksen ja luontoarvojen kannalta merkittävät viheralueet ja viherverkostot. Tavoitteena on toimiva logistinen kokonaisuus, joka hyödyntää alueen aseman Vaasan seudun kuljetusten liikenteellisessä painopisteessä. Kaavassa tulee selvitettäväksi mm. - logistiikka- ja teollisuusalueen sisäinen maankäyttö - alueen huoltoasema-, kahvila- ym. palveluiden sijoitus - alueen sisäiset liikenneyhteydet ja tieverkko - teollisuusraiteen sijoittaminen alueelle - mahdollinen henkilöliikenteen raideyhteys lentoasemalle - viheralueiden ja yhteyksien tarve - luonnon- ja eläimistön suojeluun liittyvät kysymykset ja tarvittavat aluevaraukset - ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet - teknisen huollon ratkaisumallit - muut mahdolliset maankäyttötarpeet, jotka tulevat esiin suunnittelutyön yhteydessä. Suunnittelualueelle ei ole määrätty suunnittelutarvealuetta. 3. SUUNNITTELUTILANNE / LAADITUT JA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Maakuntakaava Maakuntakaava on hyväksytty Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavan vaihekaavat I ja II ovat valmisteluvaiheessa. Ote maakuntakaavaehdotuksesta, asemakaavan likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ellipsillä

5 5/13 Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan punaisella kehällä merkityllä kaupunkikehittämisen vyöhykkeellä kk-1 Vaasan kaupunkiseutu. Maakuntakaavaan sisältyy logistiikka-alueen suunnitelmia tukeva valtatie 8:n Helsingby-Vassor linjaus. Lisäksi suunnittelualue liittyy suoraan maakuntakaavan määritelmään kk-5 Vaasan laatukäytävä vyöhykkeeseen. Merkinnällä osoitetaan Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä, kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Maakuntakaavan vaihekaava I Maakuntakaavan vaihekaava I kaavaehdotus on hyväksytty maakuntahallituksessa Logistiikkakeskuksen tarve on huomioitu maakuntakaavan vaihekaavan I ehdotuksessa merkinnällä suunniteltava alue LM 2 Maaliikenneterminaali. Ote maakuntakaavan vaihekaava I -ehdotuksesta Yleiskaava Mustasaaren kunnalla on koko kunnan alueen käsittävä yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Yleiskaavalla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, vaan se on yksinomaan ohjeellinen.

6 6/13 Ote yleiskaavasta Osayleiskaava Asemakaava-alue on osa Tuovila-Granholmsbackenin osayleiskaavaa, joka on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä Osayleiskaavassa asemakaava-aluetta koskevia merkintöjä ovat seuraavat: LTA TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE. Alueelle voi sijoittaa tavaraliikenteen terminaalitoimintojen lisäksi teollisuus- ja varastorakennuksia. Lisäksi alueelle saa sijoittaa muita alueen pääasiallisia toimintoja palvelevia tiloja kuten toimisto- ja myymälätiloja. LTA-1 TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE. Alueelle voi sijoittaa tavaraliikenteen terminaalitoimintojen lisäksi huoltoasema-, majoitus-, kahvila- ja ravintolatiloja sekä päivittäistavarakaupan myymälän. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. LP PYSÄKÖINTIALUE. --- LOGISTIIKKARAITEEN YHTEYSTARVE.

7 7/13 Asemakaava Alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset LOGISTIIKKAKESKUS Vaasanseudun maaliikenne-logistiikan ja teollisuuden uusi keskus, kaavarunkoselostus , A-konsultit Vaasanseudun maaliikenne-logistiikan ja teollisuuden uusi keskus Botnia Business & Cargo City -lähestymisselvitys, suunnitelma, rakennemalli ja kaavarunkoluonnos 2009, A-konsultit Kuljetusyritysten toimitilatarve, -tarpeelle/-tiloille asetettavat kriteerit, Vasek julkaisematon lähde Logistiikan ja teollisuuden sijoittuminen, Vasek 2009 julkaisematon lähde, Laihian yleispiirteinen tulvavaarakartta HQ 1/100 (osa A), (LSU/KK ) Laihianjoen tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma (SSk ) LUONTO

8 8/13 Granholmsbackenin yleispiirteinen luontoselvitys, Jan Nyman, Vaasan kaupunkisuunnittelu, 2008 Kasvillisuusselvitys 2009, Ramboll Lepakkoselvitys. BatHouse Liito-oravaselvitys. Ramboll 2009 Tuovilan liito-oravaselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2010 Linnustoselvitys. Ramboll Luontoselvityksen täydennys, Ympäristötoimisto Yrjölä 2010 Vaasan sataman yhteys päätieverkkoon, pääsuuntaselvitys, Talentek 2010 Vaasan sataman yleissuunnitelmaan liittyvä raideliikenneselvitys, loppuraportti , Pöyry Vaasan seudun raidelogistiikka, Rautatieliikenteen tavarakuljetusten kehittämistarpeet Vaasan seudulla, VASEK 2010 Liisanlehdon, Kuninkaankartanon ja Risön alueen tie- ja katujärjestelyt, liikennesuunnitelma, Vaasan kaupunki ja Tiehallinto/Ramboll 2009 Risön alueen uusi maankäyttö ja liikenne, alustavat liikenteelliset tarkastelut, Vaasan kaupunki & Tiehallinto/Ramboll/Särkkä, 2009 Vt8 Helsingby Vassor linjaus 1990, tiehallinto Vaasan ja Mustasaaren tie- ja katuverkkoselvitys 2007 Lentoesteiden korkeusrajoituskartta, Ilmailulaitos 1995 Vaasan lentoasema, Lentomelualueet vuosina 1994 ja 2010, Lentomeluselvitys , Ilmailulaitos A13/95 Pistoraiteen yleisgeometria, Sito Oy Liikenne- ja liittymäselvitys, Airix 2011 LIIKENNE JA MELU KUNNALLISTEKNIIKKA JA INFRA Vesi- ja viemäriverkosto., 2010 Utveckningsplan för vattentjänster, Avloppsverk , Ramboll Finland Oy Kommittén för utveckling av vattentjänster i Korsholm, Slutrapport 2010, Ramboll Finland Oy. Vaasan kaukolämpöverkko Sähköverkkokaapelit, ilma- ja maa-, muuntamotarve, Itäisen Runsorintien keski- ja pienjännitekartat 2009 Logistiikka-alueen jätevesi- ja hulevesijärjestelmät, alustava yleissuunnitelma, Airix 2011

9 9/13 MAANKÄYTTÖ Vaasan yleiskaava 2030 ehdotus Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotus, Airport Park - kehittämissuunnitelma, Vaasa Airport City - visio ja kehittämissuunnitelma, 2007 Laajametsän alueiden käytön rakennemalli, Lentotuhkan sijoitusalueen suunnitelmat VALOKUVAT Alueen ortovalokuva Alueen viistokuvaus OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain 62. :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Keskeisinä osallisina voidaan pitää kaava-alueen sekä lähialueiden maanomistajia, yrittäjiä, asukkaita sekä työntekijöitä Mustasaaren Tuovilassa, Helsingbyssä, Vikbyssä ja Vaasan kaupungin puolella Runsorissa. Viranomaisosalliset: - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pohjanmaan liitto Pohjanmaan museo Museovirasto Liikennevirasto Metsähallitus Ilmailulaitos Ratahallintokeskus Pohjanmaan aluepelastuslaitos Muut osalliset: - Vaasanseudun Kehitys Oy, Vasek Vaasa parks Oy Vaasan sähkö Vaskiluodon Voima Oy Kolarikorjaamo ja maalaamo Kronholm Vaasan kaupunki Alueen jakokunnat Tuovilan kyläyhdistys Muut alueella toimivat yhdistykset Seudun elinkeinoelämää ja yrittäjiä edustavat yhdistykset Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten luetteloa voidaan työn edetessä tarpeen mukaan täydentää.

10 10/13 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 ). Kaavoja laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaavaselostuksessa arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia alla listatuista näkökulmista työn eri vaiheissa. Arvioinnin suorittaa kaavanlaatija sekä tarpeen mukaan muut asiantuntijat yhteistyössä osallisten ja viranomaisten kanssa. Arvioinnin lähtökohtana ovat käytössä oleva perusselvitysaineisto, jota täydennetään tarpeen mukaan. 1. Sosiaaliset vaikutukset asukkaiden arkielämän laatu, turvallisuus, viihtyisyys, palvelut vaikutukset virkistykseen 2. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen liittyminen muuhun Vaasan seudun kaupunkirakenteeseen 3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan melu, pinta- ja pohjavedet, maisema- ja taajamakuva, maaperä, luonto ja eläimistö 4. Liikenteelliset vaikutukset liikennemäärät liikenneverkon eri osissa, liikenneturvallisuus, kevyen liikenteen yhteydet, liittymät joukkoliikenteen kehittäminen rautatieliikenne 5. Taloudelliset vaikutukset seudun elinkeinoelämä, palvelujen järjestäminen yhdyskuntatekniset kustannukset (vesihuolto-, tie- ja katuverkko, sähkö- sekä puhelinverkko) Laadittavan asemakaavan yhdyskuntarakenteelliset, liikenteelliset ja taloudelliset vaikutukset ulottuvat kaavan lähialueen lisäksi laajemmin Vaasan kaupunkiseudulle.

11 11/13 6. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla Kaavatyön aloitus ja kaavan vireilletulo Asemakaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan Pohjalainen ja Vasabladet lehdessä, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Mustasaaren kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. Suunnittelun alkuvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu. Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. He voivat esittää suunnitelmasta mielipiteitään, jotka tulee toimittaa kunnanvirastoon ennen nähtävilläolon päättymistä. Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osallinen voi esittää neuvottelua Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Luonnosvaihe Alustavista luonnoksista työstetään nähtäville asetettava kaavaluonnos. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Pohjalainen ja Vasabladet-lehdessä, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Asemakaavaluonnos (kaavakartta sekä alustava kaavaselostus) ja siihen liittyvät perusselvitykset ovat nähtävillä kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla 30 vrk ajan. Luonnoksesta pyydetään viranomaisosallisten (Maakuntaliitto, Pohjanmaan ELYkeskus ym.) kommentit Tarvittaessa kaavaluonnoksesta pyydetään kommentit kunnan hallintokunnilta. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteisiin laaditaan vastineet. Ehdotusvaihe Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laaditaan virallinen kaavaehdotus. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Pohjalainen ja Vasabladet-lehdissä, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaavaalueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ilmoitetaan nähtävilläolosta kirjeellä. Asemakaavaehdotus (kaavakartta, kaavaselostus sekä vastineet luonnosvaiheen palautteeseen) ovat nähtävillä kaupunginvirastolla sekä kaupungin kotisivuilla 30 vrk ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan eri hallintokunnilta. Osalliset voivat nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksiin laaditaan vastineet. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa nähtävilläolon ja saatujen lausuntojen ja muistutusten jälkeen.

12 12/13 Kaavan hyväksyminen Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavakartta ja -selostus. Kaavan hyväksyy Mustasaaren valtuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulo Asemakaava tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan viranomaisille tiedoksi. Kaavoituksen alkuvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa, (ympäristö ja luonnonvarat vastuualue). Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten kommentit tarvittaessa. Viralliset lausunnot pyydetään asemakaavaehdotuksesta. Lausuntojen ja mahdollisten muistutusten jälkeen pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. 7. TAVOITTEELLINEN AIKATAULU Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä Kaavaehdotus nähtäville Asemakaavan hyväksyminen Mustasaaren kunnanvaltuustossa

13 13/13 8. YHTEYSTIEDOT Kaavoitusinsinööri Barbara Påfs Puh. (06) fax (06) osoite: / Hallintokeskus Keskustie MUSTASAARI Airix Ympäristö Oy Suunnittelupäällikkö Jouko Riipinen, DI puh fax Kaavoitusarkkitehti Maritta Heinilä puh: osoite: Ratamestarinkatu 7 a Helsinki

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Valkeakosken kaupunki 11.6.2011 Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.6.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Ylinen Helena SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot