SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. ASUMISHARJOITTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET 2.ASUMISHARJOITTELUN EDELLYTYKSET JA TAVOITTEET 2.1 Asumisharjoittelun asiakkaat 2.2 Edellytykset asumisharjoittelun aloittamiseen 2.3 Asumisharjoittelun tavoitteet 2.4 Asumisharjoitteluasunnot 2.5 Neuvottelut ja suunnitelmallinen työskentely 2.6 Työmenetelmät Omaohjaajatyö Perhetyö Verkostotyö 3. ASUMISHARJOITTELUPROSESSI 3.1 Muutto ja alun arviointivaihe 3.2 Ohjaus ja tukivaihe 3.3 Arkielämän taidot 4. ASUMISHARJOITTELUOHJAAJAN TOIMENKUVA 5. YKSIKÖIDEN KUVAUKSET 5.1 Kannelmäen nuorisokoti 5.2 Koskentuvan nuorisokoti 5.3 Mäkitorpan nuorisokoti 5.4 Pukinmäen nuorisokoti Liitteet: Talousliite

2 1 ASUMISHARJOITTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OH- JEET Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan lastensuojelujaoston ohje vuodelta 1986: Asumisharjoittelun tarkoituksena on itsenäistymiseen liittyvien asumistaitojen, oma-aloitteisuuden, vastuullisuuden ja oman kontrollikyvyn harjoittelu laitoshenkilökunnan ohjaamana sekä vähittäinen irtautuminen laitoksesta. Tavoitteena on, että nuori laitoksesta lähtiessään pystyisi asumaan itsenäisesti ja hoitamaan asiansa. Asumisharjoitteluun valitaan niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät ole enää varsinaisen osastohoidon tarpeessa, ja joiden siirtymisaika pois laitoksesta lähestyy. Asumisharjoittelupaikka on laitoksen paikkalukuun kuuluva laitospaikka, josta laitos saa suoritteet samoin kuin muistakin paikoista. Asumisharjoittelupaikalla oleva nuori kuuluu normaalin perinnän piiriin maksuasetuksen mukaisesti. Asumisharjoitteluun siirryttäessä voidaan huoltosuhteen vastuuhenkilöltä varmistaa, että työssäkäyvältä nuorelta peritään itseltäänkin maksuasetuksen mukainen korvaus. Muuta vuokraa tai maksua ei laitospaikalla olevalta voida periä. Työssä käyvä nuori huolehtii itse ruokailustaan ym. menoistaan. Jos nuorella ei ole tuloja (esim. opiskelija), laitoksen tulee antaa hänelle riittävät varat ja tavarat. Toimeentulotuen normeja voidaan käyttää ohjeellisina, esim. yksinäisen henkilön toimeentulotuen perusosaa vastaava summa kattamaan ravintomenot ja pienehköt käyttömenot. Menettelytavoista sovittaessa tulee ottaa huomioon nuoren sen hetkinen kyky hoitaa raha-asioita, ja menettelyjä tulee voida muuttaa tilanteen muuttuessa. Esim. ruokailun järjestämisessä voi menettelyn liukuma olla laitoksessa ruokailusta kerran kuussa käteen annettavaan summaan. Nuorta tulee ohjata säästämään tai hankkimaan itsenäisessä asumisessa välttämättömiä perustarvikkeita. Säästösopimusta sovelletaan myös asumisharjoittelussa. Asumisharjoitteluasunto on laitoksen aluetta, ja laitoksen säännöt ovat voimassa soveltuvin osin. Jos asunto on kerrostalossa tai muussa asuintalossa, myös taloyhtiön sääntöjä noudatetaan. Laitos huolehtii siitä, että asumisharjoitteluun varatussa asunnossa on riittävä kalustus. Nuorilla on oikeus tuoda asuntoon omia tavaroitaan ja huonekalujaan. Asunnon varustukseen tulee täyttää normaaliasumisen edellytykset. Laitoksen tulee sopia, miten asumisharjoittelua ohjataan siten, että se sopii laitoksen toimintaan ja on kullekin nuorelle riittävä. Tarvitaan kunkin nuoren yksilöllistä ohjausta ja jos kysymyksessä on solu myös ryhmäohjausta. Keskustelujen lisäksi on varauduttava käytännölliseen ohjaukseen. Ennen asumisharjoittelun alkua laaditaan suunnitelma, josta käyvät ilmi asumisharjoittelun tavoitteet, lähtökohtana nuoren nykytilanne. Suunnitelmasta tulee ilmetä keinot, joilla nuorta ohjataan sekä eri henkilöiden osuus. Suunnitelman tekoon tulee osallistua ainakin nuoren, omaohjaajan tai muun asiassa mukana olevan henkilön laitoksesta sekä huoltosuhteen vastuuhenkilö. Suunnitelmaa on tarkistettava noin kaksi kertaa vuodessa. Jos nuori ei kohtuullisen tuen avulla selviydy osaston ulkopuolella tai ei omalta osaltaan pyri suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, hänet voidaan siirtää takaisin osastopaikalle. (Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta Lastensuojelujaosto )

3 2 ASUMISHARJOITTELUN EDELLYTYKSET JA TAVOITTEET Asumisharjoitteluasunnossa asuva nuori on edelleen sijaishuollossa ja laitospaikalla. Asumisharjoittelusta ei peritä vuokraa. Nuorisokoti vastaa nuoren elinkustannuksista. Vastuusosiaalityöntekijä kirjaa nuoren asiakassuunnitelmaan nuoren itsenäistymistä tukevat toimenpiteet. Laitoksessa tehdään nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka sisältönä on itsenäistymisen tukeminen. Nuoret asuvat asumisharjoittelussa puolesta vuodesta vuoteen oman asiakassuunnitelmansa mukaan. Asumisharjoittelun jälkeen nuori voi muuttaa lastensuojelun tukiasuntoon, itsenäisesti asumaan (vuokra-asuntoon yms.) ja tarvittaessa kuntoutuskotiin tai muuhun hoidolliseen yhteisöön. Asumisharjoittelussa nuorta tukee asumisharjoittelutehtävissä toimiva ohjaaja. Henkilöstömitoitus on järjestetty siten, että kolmen nuoren ohjaamista varten on yksi asumisharjoittelun ohjaaja. Hoitovuorokauden hinta on noin 40 % nuorisokodin osaston hoitovuorokauden hinnasta. 2.1 Asumisharjoittelun asiakkaat Asumisharjoitteluun tullessaan nuoret ovat pääsääntöisesti 17 vuotta täyttäneitä ja suorittaneet peruskoulun. 2.2 Edellytykset asumisharjoittelun aloittamiseen nuorella ei ole tarvetta osastohoitoon nuori on sitoutunut asumisharjoitteluun nuorella on päiväohjelma tai suunnitelma päiväohjelmaksi nuori on kykenevä huolehtimaan omasta ja asuntonsa siisteydestä nuoren päihteiden käyttö on hallinnassa tai hoitokontaktit kunnossa nuoren psyykkinen vointi kestää asumisharjoittelun ja nuori kykenee tarvittaessa huolehtimaan omasta lääkityksestään nuori on valmis harjoittelemaan yksinoloa 2.3 Asumisharjoittelun tavoitteet Päätavoitteena on, että nuori saavuttaa riittävät valmiudet arjesta selviytymiseen, oppii tukeutumaan omiin verkostoihinsa ja tutustuu elämän yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin realiteetteihin. Tavoitteena on rohkaista ja opastaa nuorta aktiivisesti hoitamaan omia asioitaan ja tekemään itseään koskevia päätöksiä 2.4 Asumisharjoittelun asunnot Asumisharjoittelun asuntoina on sekä soluasuntoja että yksiöitä. Yhdessä soluasunnossa asumisharjoittelupaikkoja on 2-3. Asunnot sijaitsevat joko laitoksen välittömässä läheisyydessä tai laitoksesta erillään. Soluasumisessa nuorelta edellytetään sekä halua, että kykyä asua ja elää yhteisessä taloudessa muiden kanssa. Lisäksi nuorelta edellytetään kykyä huomioida asumisyksikön muut nuoret. Yksiöön

4 ohjautuvat ne nuoret, jotka kykenevät itsenäisempään asumiseen tai joiden yksilöllinen tilanne vaatii sitä. Asumisharjoitteluasunnossa lemmikkieläinten pitäminen ei ole mahdollista. 2.5 Neuvottelut ja suunnitelmallinen työskentely Hoito- ja kasvatusneuvottelussa päätetään asiakassuunnitelman mukaisesta asumisharjoittelusta ja käydään läpi nuoren oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi kirjataan nuoren asumisharjoittelun suunnitelma, joka sisältää henkilökohtaiset asumisharjoittelun tavoitteet ja seurannan. Muuttoneuvottelussa sovitaan asumisharjoitteluasuntoon muuttamisen ajankohta. Neuvottelussa käydään läpi tavoitteet asumisharjoittelulle, arvioidaan olemassa olevien tukitoimien riittävyyttä, luonnostellaan itsenäistymissuunnitelmaa asetettujen tavoitteiden pohjalta sekä tehdään alustava arvio asumisharjoittelun pituudesta. Hoito- ja kasvatusneuvotteluja pidetään nuoren tarpeen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvotteluihin kutsutaan nuori, huoltaja, vastuusosiaalityöntekijä, asumisharjoittelun ohjaaja, ja tarvittaessa esimies. Neuvotteluun voidaan kutsua muita nuorelle tärkeitä ihmisiä. Vastuusosiaalityöntekijä seuraa nuoren asumisharjoittelua ja pitää yhteyttä nuoreen ja omaohjaajaan. Lähiverkoston lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. oppilaitokset, hoitavat tahot, lastensuojelun tukiasunnot, sekä työllistämis- ja koulutuspalvelut. 2.6 Työmenetelmät Omaohjaajatyö Omaohjaajatyö on nuoren ja työntekijän välinen suhde jolla tarjotaan yksilöllinen tuki nuoren itsenäistymiseen. Työskentely on tietoista ja suunnitelmallista. Nuori ja ohjaaja yhdessä laativat asumisharjoittelun suunnitelman, joka sisältää koulunkäynnin tai työn tukemisen, henkilökohtaisen budjetin, nuoren verkoston tuen kartoittamisen ja arkielämän taitojen harjoittelemisen. Omaohjaaja huolehtii nuoren päivittäisestä ohjauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi omaohjaaja toimii nuoren tukena työryhmän ja eri yhteistyötahojen kanssa pidettävissä kokouksissa Perheiden kanssa tehtävä työ Omaohjaaja vastaa perheen kanssa tehtävästä työstä, jonka tavoitteena on saada perheeltä tukea nuoren aikuistumiseen. Asumisharjoittelun aikana pyritään tukemaan nuoren ymmärrystä perheestään osana sosiaalista tukiverkkoaan sekä omaa muuttunutta asemaansa yksilönä. Perhe on nuoren tulevaisuuden kannalta tärkeä voimavara Verkostotyö Verkostotyön tavoitteena on tukea nuorta omien asioidensa hoitamisessa. Nuoren verkoston voivat muodostaa sukulaiset, läheiset ihmiset ja esim. koulun, nuoriso- ja päihdepsykiatrian poliklinikoiden sekä nuorisoasemien työntekijät. Tarkoituksena on saada nuori hahmottamaan itseään tukevien tahojen kokonaisuus ja tarjota kontakteja, joista on hänelle hyötyä myös myöhemmässä elämänvaiheessa. Verkostotyön merkitys korostuu erityisryhmien kohdalla.

5 3. ASUMISHARJOITTELUPROSESSI 3.1 Muutto ja alun arviointivaihe Nuori muuttaa ohjaajan avustamana asumisharjoitteluasuntoon. Asumisharjoittelu alkaa arviointivaiheella, jonka aikana selvitetään nuoren kyky itsenäiseen asumiseen ja raha-asioiden hoitamiseen, kyky käydä koulussa, töissä tai kurssilla eli huolehtia päiväohjelmastaan itsenäisesti, sekä tarvittavan tuen laatu ja määrä. Arviointivaiheen merkitys korostuu oman yksikön ulkopuolelta tulevien nuorten kohdalla. 3.2 Ohjaus- ja tukivaihe Ohjaus- ja tukivaiheessa tuetaan nuorta päiväohjelmansa hoitamisessa. Mikäli nuorella ei ole päiväohjelmaa, ohjataan nuorta päiväohjelman järjestämisessä. Asumisharjoittelun ohjaajat kartoittavat nuoren taitoja ja kykyä selvitä arjen haasteista. Tarvittaessa nuori ohjataan erityisen tuen piiriin, esim. päihdekuntoutus, psykiatrinen hoito ja työtoiminta. Asumisen aikana nuori hoitaa asioitaan enenevässä määrin itsenäisesti. Nuorta kannustetaan tuomaan esiin omia mielipiteitänsä ja asettamaan työskentelylle realistisia tavoitteita. Nuorta motivoidaan vastuullisuuteen ja aktiivisuuteen.

6 3.3 Arkielämän taidot Henkilökohtainen hygienia oma hygienia ulkonäöstä huolehtiminen vaatteiden vaihtaminen vaatteiden hankinta säähän sopiva pukeutuminen Ajan hallinta kellon tunteminen ajan hahmottaminen vuorokausirytmi Opiskelu kouluun lähteminen opiskelutarvikkeiden mukana pitäminen opiskeluaktiivisuus läksyjen teko tentteihin lukeminen erilaiset opiskelutekniikat Harrastukset ja sosiaalinen elämä uusien asioiden kohtaaminen liikkuminen asunnon ulkopuolella omatoiminen harrastaminen järjestettyyn toimintaan osallistuminen yhteydenpito kavereihin yhteydenpito sukulaisiin kontakti muihin ihmisiin Terveydentila fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto painonhallinta säännöllinen ruokailu ruokailutottumukset lääkärissä käynti lääkityksestä huolehtiminen päihteidenkäytön hallinta Asunnon kunnossapito asunnon siivous vaatehuolto tiskaaminen wc- hygienia Ruokahuolto ruuan hankinta ruuan valmistaminen ruokaohjeiden käyttö Talouden hallinta rahan tunteminen eri hyödykkeiden arvon tunteminen oman talouden suunnittelu rahan riittäminen säästäminen Henkilökohtaiset asiapaperit omiin asiapapereihin tutustuminen (esim. koulu- ja työtodistukset) asiapapereiden säilyttäminen Etuuksien hakeminen opintotuen hakeminen toimeentulotuen hakeminen

7 Asuminen vuokran suuruus mihin vuokra maksetaan miten maksetaan milloin maksetaan avun hakeminen ja saaminen tarvittaessa talon järjestyssäännöt ja naapureiden huomioon ottaminen Sähkö sähkösopimus, mistä tilataan mitä maksaa milloin ja miten maksetaan 4. ASUMISHARJOITTELUN OHJAAJAN TOIMENKUVA Asumisharjoittelun ohjaajan työskentelyä nuoren kanssa ohjaa nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma. Asumisharjoittelussa ohjataan nuorta arjen askareissa. Asumisharjoittelun ohjaaja toimii omaohjaajana, koordinoi perhe- ja verkostotyötä, sekä kehittää työn toimenkuvaa yhdessä muiden asumisharjoittelun ohjaajien ja oman yksikön esimiehen kanssa. Vakuutukset mitä vakuutuksia tarvitaan, mitä ne kattavat mitä vakuutukset maksavat, mistä vakuutusyhtiöstä miten maksetaan Muusta elämästä aiheutuvat kulut taloustarvikkeet lehdet bussiliput harrastukset ja huvittelut matkustaminen lääkärimaksut Yhteiskunnan säännöt työelämän säädökset sopimukset muiden ihmisten kanssa

8 5. YKSIKÖIDEN KUVAUKSET 5.2 KOSKENTUVAN NUORISOKOTI 5.1 KANNELMÄEN NUORISOKOTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kannelmäen nuorisokodin asumisharjoitteluasunnot sijaitsevat Kannelmäessä, Malminkartanossa ja Pohjois- Haagassa osasto Beissin alakerrassa. Kannelmäen nuorisokodilla on kuusi pojille tarkoitettua asumisharjoittelupaikkaa. Asumisharjoittelu muodostuu kolmesta kahden hengen soluasunnosta. Solut ovat valmiiksi kalustettuja. Omia kalusteita nuoret voivat tuoda omiin huoneisiinsa. HENKILÖSTÖ Asumisharjoittelun ohjaajia on kaksi ja heidän toimistonsa on Pohjois- Haagassa sijaitsevassa osasto Beississä. Ohjaajat tekevät työtään kahdessa vuorossa arkisin ja viikonloppuisin klo välisenä aikana. Nuorisokodin osasto päivystää yöaikaan. Asumisharjoitteluohjaajien lähiesimiehenä toimii osasto Beissin vastaava ohjaaja. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Koskentuvan nuorisokodin asumisharjoitteluasunnot ja ohjaajien toimisto sijaitsevat Jakomäessä samassa kerrostalossa. A ja B- rapuissa on kummassakin kolmen pojan soluasunto. C- rapussa on kahden tytön soluasunto ja yksiö. Yhteiset tilat ovat valmiiksi kalustettuja. Nuorten huoneet kalustetaan erikseen nuorta varten itsenäistymisvaroin tai nuori voi tuoda jo olemassa olevat omat kalusteet.. HENKILÖSTÖ Asumisharjoittelun ohjaajia on kolme ja heidän toimistonsa sijaitsee C- rapussa olevassa yksiössä. Toimisto on yhteinen Outamon oppilaskodin asumisharjoittelun ohjaajien kanssa. Jokainen ohjaaja toimii kolmen nuoren omaohjaajana, mutta vuorossa ollessaan ohjaajat hoitavat tarvittaessa kaikkien nuorten asioita. Ohjaajat tekevät aamu- ja iltavuoroja klo välisenä aikana. Viikonloppuisin yksi ohjaaja tekee päivävuoron lauantaina ja sunnuntaina ja on lisäksi sitoutunut varallaoloon perjantai-illasta klo alkaen sunnuntai-iltaan klo asti. Asumisharjoittelun ohjaajien lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. 5.3 MÄKITORPAN NUORISOKOTI Tällä hetkellä Mäkitorpan nuorisokodissa ei ole asumisharjoittelutoimintaa.

9 5.4 PUKINMÄEN NUORISOKOTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ Pukinmäen nuorisokodilla on kuusipaikkainen asumisharjoittelu. Pohjois- Haagassa ja Maunulassa on kummassakin yksi yksiö ja Kannelmäessä kaksi yksiötä. Pukinmäen nuorisokodin yhteydessä on kahden hengen soluasunto. Yksiöt ovat osittain kalustettuja. Soluasunnon yhteinen tila ja huoneet ovat valmiiksi kalustettuja. Omiakin kalusteita voi tuoda sopimuksen mukaan. HENKILÖSTÖ Asumisharjoittelussa on kaksi ohjaajaa ja heidän toimistonsa sijaitsee Pukinmäessä, laitoksen yhteydessä. Ohjaajat tekevät työtään klo välisenä aikana. Viikonloppuisin yksi asumisharjoittelun ohjaaja on töissä klo välisenä aikana. Nuorisokodin osasto päivystää klo välisenä aikana sekä myös molempien asumisharjoittelun ohjaajien ollessa samaan aikaan vapaalla. Asumisharjoittelun ohjaajien lähiesimiehenä toimii osasto Majakan vastaava ohjaaja.

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT...

1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 1 SISÄLLYS: 1.PEREHDYTYSKANSION LUKIJALLE... 2 2.YLEISTÄ YKSIKÖSTÄ... 3 3.KUN NUORI SAAPUU YKSIKKÖÖN... 4 4.HENKILÖKUNNAN JA OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 5 5.YÖKÖN MUISTILISTA... 10 6.PÄIVÄJÄRJESTYS... 11 7.YLEISET

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot