CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan enheten tas i bruk för att erhålla bästa resultat och för att förlänga enhetens livslängd. Denna enhet har utformats för att återskapa CD-, CD-R- och CD-RW-skivor. Du kan även spela dina original CD-Rs (Recordable)-skivor och CD-RWs (Rewritable)-skivor i antingen audio CD- eller MP3-format (gäller endast C-X100). Du kan också spela CD Text (endast för C-X100). C-X0 är inte kompatibel med MP3 och CD text. ATT OBSERERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER SÄKERETSFÖRESKRIFTER 1. LASERPRODUKT A KLASS 1 2. OBS: Osynlig laserstrålning när locket står öppet och när säkerhetsspärren kopplats ur eller ej fungerar. Undvik direkt bestrålning. 3. OBS: Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti enheten som lekmannen kan åtgärda. Överlåt allt reparationsarbete till kvalificerad personal. 4. OBS: Denna CD-spelare använder sig av osynliga laserstrålar och är därför försedd med säkerhetsomkopplare som förhindrar strålning när CDmagasinet tas ut och när dess säkerhetsspärrar är ur funktion eller har kopplats ur. Fara föreligger när omkopplarna träder ur funktion.. OBS: Faraför strålning föreligger när reglagen ej används på föreskrivet sätt och när justeringar och tillvägagångssätt inte utförs enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. DANSK Tak fordi du købte dette JC produkt. ær venlig at læse denne brugsanvisning omhyggeligt inden brug for at sikre, at du får den bedste ydelse og længere levetid for apparatet. Denne enhed er designet til at gengive CD ere, CD-R ere og CD- RW ere. Du kan spille dine originale CD-R ere (indspilbare) og CD-RW (genindspilbare) enten som lyd-cd ere eller i MP3-format. (Kun C-X100). Du kan også afspille CD ere CD-tekst (kun C-X100). C-X0 er ikke kompatibel med MP3 og CD ere med CD-tekst. IGTIGT OM LASERPRODUKTER ADARSLER 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. PAS PÅ: Usynlige laserstråler, når den er åben og stikket ikke er i eller er ødelagt. Undgå at blive udsat for direkte stråling. 3. PAS PÅ: Tag ikke toppen af kabinettet af. Der er ingen brugerbetjente dele inde i enheden. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 4. PAS PÅ: CD-afspilleren bruger usynlige laserstråler og er udstyret med sikkerhedskontakter for at undgå stråling, når man tager CD-magasinet ud eller sikkerhedssamlingerne fejler eller er defekte. Det er farligt at sætte disse sikkerhedskontakter ud af kraft.. PAS PÅ: Betjening, justeringer eller gennemførelse af procedurer ud over de her beskrevne kan resultere i, at man udsættes for farlige stråler. SUOMI Kiitos kun ostit tämän JC-tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin aloitat laitteen käyttämisen. Näin saat parhaan mahdollisen hyödyn laitteestasi ja pidennät sen käyttöikää. Tämä laite on suunniteltu toistamaan CD-, CD-R- ja CD-RWlevyjä. oit myös toistaa omia CD-R- (Recordable) ja CD-RW (Rewritable) -levyjäsi joko ääni-cd-muodossa tai MP3- muodossa. (ain C-X100). oit toistaa CD Text -levyjä (vain C-X100). C-X0 ei tue MP3- tai CD Text -muotoja. TIETOJA LASERTUOTTEISTA AROTOIMET 1. LUOKAN 1 LASERTUOTE 2. AARA: Laite lähettää näkymätöntä lasersäteilyä, jos kansi on auki tai jos lukitus on pettänyt tai avattu. ältä suoraa säteilyä. 3. AARA: Älä avaa kotelon yläosaa. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettaviksi tarkoitettuja osia. Anna valtuutetun huoltohenkilökunnan tehdä kaikki huoltotoimet. 4. AARA: CD-soitin toimii näkymättömien lasersäteiden avulla ja siinä on turvakytkimet, jotka estävät säteilyn ympäristöön, kun CD-levylipas on irrotettu tai turvalukitukset ovat pettäneet tai ne on avattu. Turvalukituksien avaaminen on vaarallista.. AARA: Ohjaimien käyttö tai säätöjen teko muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritetty ja siinä mainitsemattomien toimintojen suorittaminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle. Etiketternas utseende och placering Placering og gengivelse af etiketter Merkkien sijainti ja ulkonäkö ARNINGSETIKETT INUTI ENETEN ADARSELSETIKETTE PLACERET INDE I ENEDEN AROITUSMERKKI SIJAITSEE LAITTEEN SISÄLLÄ CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e) ARNING Denna CD-skivväxlare är endast avsedd att användas i en bil som har ett 12 negativt jordat bilbatteri. Ny säkring skall ha specificerat värde. Smälter säkringen ofta, bör apparaten lämnas in till en återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. ATT OBSERERA ADARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgåudsættelse for stråling. (d) ARNING:Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s) Temperaturen i bilen Bilen kan vara väldigt varm eller väldigt kall om den stått parkerad utomhus på sommaren respektive vintern. änta en stund med att använda CD-spelaren tills temperaturen har stabiliserats. Fuktbildning I nedanstående fall kan det bildas fukt på linsen, den viktigaste delen på CD-spelaren, och då kan CD-signalen inte avläsas: När värmen just har slagits på. När luftfuktigheten är hög. Ta i så fall ur CD-magasinet och vänta 1 eller 2 timmar med strömmen tillslagen tills fukten har avdunstat. olymreglering CD-skivor framställer väldigt lite brus jämfört med analoga källor. Det kan uppstå skador på högtalarna p.g.a. en plötsligt ökning av utnivån om volymen skruvas upp alltför högt före skivspelningsstart. Skruva ner volymen före skivspelning och justera sedan efter hand. Skruva inte upp volymen så pass högt att ljuden utanför bilen inte kan höras. ARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f) ADARSEL ADARSLER Namn/Märkplåt Plade til navn/klassificering Nimi-/arvolaatta Denne enhed er bygget til at køre på et elektrisk system med 12 DC, med NEGATI jord. ed isætning af sikring skal der bruges en til den foreskrevne strømstyrke for denne enhed. vis sikringen går jævnligt, bør du rådspørge dig hos din nærmeste forhandler af JC musikanlæg til biler. Temperaturen inde i bilen vis du har parkeret bilen i lang tid ved lave eller høje temperaturer, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver stabiliseret, inden du bruger apparatet. Kondens Fugt kan i følgende situationer kondensere på linsen, en vigtig del af CD-afspilleren, og gøre det umuligt at læse CD erne: Når varmeapparatet lige er tændt. ed høj luftfugtighed. Tøm CD-magasinet i disse tilfælde og vent i 1 eller 2 timer. Indstilling af lydstyrke CD er afgiver meget lidt støj sammenlignet med analoge lydkilder. vis lydstyrkeniveauet er tilpasset disse lydkilder, kan højtalerne blive skadet ved en pludselig stigning i output-niveauet. Sænk derfor lydstyrken, inden betjening og tilpas derefter lydstyrken til det ønskede niveau under afspilningen. Tilpas lydstyrken så du kan høre lyde udenfor bilen. Baksidan på huvudenheten Bagpanelet på enheden Laitteen takalevy CLASS LASER 1 PRODUCT AROITUS Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 12 voltin tasavirtaisissa, NEGATIIISESTI maadoitetuissa sähköjärjestelmissä. Kun vaihdat sulakkeen, käytä sulaketta, joka vastaa tälle laitteelle määritettyä arvoa. Jos sulake palaa usein, ota yhteys lähimpään JC:n autohifilaitteita myyvään jälleenmyyjään. TURAOJEET Observera: Denna produkt innehåller en laserkomponent av högre laserklass än klass 1. PAS PÅ: Laserkomponenten i dette produkt er klassificeret højere end klasse 1. aara: Tässä tuotteessa on laserkomponentti, jonka laserluokka on korkeampi kuin Luokka 1. Auton sisälämpötila Kun haluat toistaa CD-levyjä autosi oltua pysäköitynä jonkin aikaa korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa, odota, että lämpötila auton sisällä tasaantuu. Kosteuden tiivistyminen Seuraavissa tapauksissa lukupään linssiin saattaa tiivistyä vettä, mikä tekee CD-signaalista lukukelvottoman: Lämmitin on kytketty hetki sitten päälle. Kosteustaso on korkea. Irrota näissä tapauksissa CD-levylipas ja odota 1-2 tuntia. Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-levyt tuottavat erittäin vähän häiriötä analogisiin äänilähteisiin verrattuna. Jos äänenvoimakkuus on säädetty analogista äänilähdettä varten, yhtäkkinen äänenvoimakkuuden lisäys saattaa vaurioittaa kaiuttimia. Siksi äänenvoimakkuutta tulee vähentää ennen CD-levyn toistamista. Äänenvoimakkuuden voi säätää haluamalleen tasolle toiston alettua. Säädä äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, että kuulet auton ulkopuolelta tulevat äänet. INSTALLATION Undvik att installera enheten på något av följande ställen Där den kan komma att utsättas för direkt solljus eller värme direkt från en värmekälla, eller på annan plats där det blir mycket varmt. Där den kan utsättas för regn, vattenstänk eller mycket hög luftfuktighet. Där den kan utsättas för damm. Där den hamnar på ett instabilt ställe. Ovanför anslutningssladdar eller på en yta med rör under. Där den kan skada bilkomponenter (reservdäck m.m.) i eller under bagageutrymmet. Innan du borrar hål i bagageluckan för att installera enheten, ska du kontrollera att det finns tillräckligt med plats på undersidan, så att hålen inte går in i bränsletanken eller i någonting annat. Sätt fast enheten ordentligt med de skruvar som medföljer. INSTALLERING Undgå at installere enheden på følgende steder vor det vil blive udsat for direkte sollys eller direkte varme fra varmeapparatet eller et ekstremt varmt sted. vor det vil blive udsat for regn, vandsprøjt eller kraftig fugtighed. vor det vil blive udsat for støv. vor det ikke vil kunne være stabilt placeret. Over forbindelseledninger eller på gulvet over over benzinledningen. vor det vil kunne skade bilens udstyr (reservehjul etc.) i eller under bagagerummet. Før der bores huller i bagagerummet for at installere enheden bør du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads under bagagerummet, så du ikke borer hul i benzintanken etc. Enheden monteres fast ved hjælp af de medfølgende skruer. 1 ASENNUS ältä laitteen asentamista seuraaviin paikkoihin: Paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai suoraan lämmittimestä puhaltavalle kuumailmalle tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. Paikkaan, jossa sen päälle voi sataa tai roiskua vettä tai muuhun erittäin kosteaan paikkaan. Paikkaan, jossa se pölyyntyy. Epävakaaseen paikkaan. Liitinjohtojen yläpuolelle tai lattialle, jonka alla kulkee putkisto. Paikkaan, jossa se saattaa vahingoittaa auton matkatavaratilassa tai sen alla olevia varusteita (vararengasta yms.). Ennen kuin poraat reikiä matkatavaratilaan laitteen asennusta varten, varmista, että tavaratilan alla on riittävästi tilaa ja että et poraa reikiä esimerkiksi polttoainesäiliöön. Kiinnitä laite tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.

2 A B id horisontell installation av enheten 1. Skruva fast monteringskonsolerna på enhetens sidor med skruvar. (Fig. a) 2. Installera enheten på botten av bagageutrymmet med självgängande skruvar. (Fig. b) 1. Skruv (M4 x 8 mm) Skrue (M4 X 8 mm) Ruuvi (M4 x 8 mm) Monteringskonsol Monteringskonsol Kiinnitystuki Fig. a Fig. a Kuva a id installation av enheten på högkant (Fig.c) andret installering af enheden 1. Sæt monteringskonsollen fast på enhedens sidepaneler ved hjælp af skruer. (Fig. a) 2. Installér enheden på bagagerummets gulv ved hjælp af selvskærende skruer. (Fig. b) Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä 2. Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Laitteen asennus vaaka-asentoon 1. Kiinnitä kiinnitystuet laitteen sivuihin ruuveilla. (Kuva a) 2. Kiinnitä laite tavaratilan lattiaan peltiruuveilla. (Kuva b) Fig. b Fig. b Kuva b Självgängande skruv (M x 20 mm) Selvskærende skrue (M x 20 mm) Peltiruuvi (M x 20 mm) Borra hål Bor huller Poratut reiät Lodret installering af enheden (Fig.c) Laitteen asennus pystysuuntaan (Kuva c) Fig. c Fig. c Kuva c Omkopplare Drejeknap alitsin Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä Enhetens bottenpanel Bundpanelet på enheden Laitteen alaosa Anmärkningar: Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. När enheten installeras på högkant ska väljaren på sidan ställas i läge (vertikal). (ar noga med att ställa väljaren i läge (horisontell) vid horisontell installation). Sätt fast enheten ordentligt i botten av bagageutrymmet vid upprättstående installation. Om du installerar enheten utan att ställa omkopplaren i rätt läge kan du få symptomen nedan. Intermittent ljudåtergivning. CD-skivor skadas. Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Bemærkninger: Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. Når enheden installeres lodret sættes drejeknapperne på begge side på (vertikal). (Når enheden installeres vandret sættes drejeknapperne på begge side på (horisontal) ). ed lodret installering skal enheden monteres solidt til bagagerummets gulv. vis du installérer enheden under stille drejeknapperne rigtigt, kan du opleve følgende. Der er afbrydelser i lyden. CD ere bliver skadet. uomatus: Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa Laitteen asennus vaaka-asentoon. Kun asennat laitteen pystyasentoon, käännä laitteen molemmilla sivuilla olevat valitsimet -asentoon (pystyasento). (Kun laite asennetaan vaaka-asentoon, aseta valitsimet -asentoon (vaaka-asento).) Kun asennat laitteen pystyasentoon, kiinnitä se tiiviisti tavaratilan lattiaan. Jos asennat laitteen asettamatta valitsimia oikeaan asentoon, saattaa ilmetä seuraavia vikoja: Ääni katkeilee. CD-levyt vahingoittuvat. C När enheten installeras på en lutande yta (Fig. d) andret installering af enheden på en skrå flade (Fig. d) Laitteen asennus kaltevalle tasolle (Kuva d) Fig. d Fig. d Kuva d Omkopplare Drejeknap alitsin Enhetens sidopanel Sidepanelet på enheden Laitteen sivuosa 4 Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Anmärkningar: Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. Fem olika vinklar kan väljas vid installationen. Placera alltid enheten så att riktningspilarna på bägge sidor är riktade uppåt, i rät vinkel (90 ) mot marken. Om du installerar enheten utan att ställa omkopplaren i rätt läge kan du få symptomen nedan. Intermittent ljudåtergivning. CD-skivor skadas. D När enheten hängs i bagageutrymmet (Fig. e) Bemærkninger: Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. Der kan vælges mellem fem vinkler ved installering. Man skal sikre sig, at begge drejeknapper på begge sider af enheden peger opad, dvs. vinkelret (90 ) i forhold til jordens overflade. vis du installérer enheden under stille drejeknapperne rigtigt, kan du opleve følgende. Der er afbrydelser i lyden. CD ere bliver skadet. Ophængning af enheden i bagagerummet (Fig. e) uomatus: Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa Laitteen asennus vaaka-asentoon. Asennettaessa voidaan valita viisi kallistuskulmaa. Aseta laitteen molemmilla sivuilla olevat valitsimet osoittamaan ylöspäin, siis 90 asteen kulmaan maanpintaan nähden. Jos asennat laitteen asettamatta valitsimia oikeaan asentoon, saattaa ilmetä seuraavia vikoja: Ääni katkeilee. CD-levyt vahingoittuvat. Laitteen asennus riippumaan tavaratilan katosta (Kuva e) Fig. e Fig. e Kuva e Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. uom! Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa asennus vaaka-asentoon. Laitteen 2

3 Rätt Korrekt Oikein OK Mellan 0 och til Fel Forkert äärin Mer än +90 Over +90 Yli +90 Felspårning Felspårning kan inträffa vid körning på en väldigt gropig väg. Skivväxlaren och CD-skivan skadas visserligen inte, men missljudet kan vara ganska störande. Avbryt därför skivspelningen och återuppta igen när underlaget blir bättre. REGLAGENS PLACERINGAR Fejlsporing Fejlsporing kan ske ved kørsel på en ekstremt ujævn vej. Enheden og CD en vil ikke blive beskadiget af fejlsporing, men da det ikke er rart at lytte til, anbefales at stoppe afspilningen og starte igen, når du kommer til en vej i bedre tilstand. PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER Katkonainen toisto Toisto saattaa olla katkonaista ajaessasi erittäin huonokuntoisella tiellä. Laite ja CD-levy eivät vahingoitu katkonaisen toiston aikana. Katkonaisuus tekee kuitenkin äänitteen kuuntelemisesta epämiellyttävää, joten toisto kannattaa keskeyttää ja aloittaa uudelleen parempikuntoisella tiellä. OJAIMIEN SIJAINTI Ÿ ~ EJECT! ~ 0EJECT-knapp (utmatning) Återställningsknapp: Om knappen trycks in och hålls intryckt några sekunder Ÿ CD-magasinuttag! Lucka FELSÖKNING RESET1 RESET8 eller R1 R8 visas i den anslutna mottagarens (eller alternativa enhetens) indikeringsfönster. * Är enheten korrekt ansluten? Tryck sedan på knapp 0EJECT och håll den intryckt i några sekunder för att återställa denna enhet. Kontakta JC:s auktoriserade återförsäljare om problemet ändå kvarstår. Indikation Betydelsa RESET1 (eller R1) Uttryckningsfel RESET2 (eller R2) Lyftfel RESET3 (eller R3) Brickfel RESET4 (eller R4) Returfel pick up RESET (eller R) RESET6 (eller R6) Kommunikationsfel RESET7 (eller R7) Andra fel RESET8 (eller R8) Kommunikationsfel Ljudet återges intermittent vid avspelning. * Står omkopplarna på bägge enheterna i de rätta lägena? ~ 0EJECT-knappen Nulstil-knappen: Når den holdes inde i nogle få sekunder Ÿ Sprække til CD-magasin! Låge LØSNING AF PROBLEMER RESET1 RESET8 eller R1 R8 vises på displayet på det modtagende musikanlæg (eller andet udstyr). * Er enhederne forbundet korrekt? Efter at have kontroleret det holdes 0EJECT-knappen inde i nogle få sekunder for nulstille enheden. Fortsætter problemet, bør du rådspørge dig hos din autoriserede JC-forhandler. Displayvisning Betydning RESET1 (eller R1) Fejl ved udtagning af CD RESET2 (eller R2) Fejl ved hævemekanisme RESET3 (eller R3) Fejl ved CD-skuffe RESET4 (eller R4) Fejl ved returnering af pick-up RESET (eller R) RESET6 (eller R6) Kommunikationsfejl RESET7 (eller R7) Andre fejl RESET8 (eller R8) Kommunikationsfejl Lyden blive afbrudt under afspilning. * Er drejeknapperne på begge sider sat rigtigt? ~ 0EJECT-painike Nollauspainike: Kun sitä pidetään painettuna muutama sekunti Ÿ CD-levylippaan paikka! Kansi IANMÄÄRITYS RESET1 RESET8 tai R1 R8 tulee laitteeseen kytketyn vastaanottimen (tai muun laitteen) näyttöön. * Onko laitteet liitetty oikein? Kun olet tarkistanut asian, nollaa laite pitämällä 0EJECT-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys JC:n valtuuttamaan jälleenmyyjään. Teksti Merkitys RESET1 (tai R1) Poistovirhe RESET2 (tai R2) Nostinvirhe RESET3 (tai R3) Kotelovirhe RESET4 (tai R4) Nouto/paluuvirhe RESET (tai R) RESET6 (tai R6) iestintävirhe RESET7 (tai R7) Muut virheet RESET8 (tai R8) iestintävirhe Ääni katkeilee toiston aikana. * Ovatko molemmilla puolilla olevat säätimet oikeassa asennossa? SPECIFIKATIONER CD-ÄXLARDELEN Frekvensåtergivning : z z Dynamikområde : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) Signalbrusförhållande : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) Distorsion : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) Svaj : Mindre än mätbart Uttag : Analogt (8-stifts x 1), 1, (hel skala) Mindre än 1 kω ALLMÄNT Strömförsörjning Driftspänning : DC 14,4 likström (11 16 tillåtet) Jordningssystem : Negativ jord Tillåten arbetstemperatur : mellan 10 C och +0 C Mått (B x x D) : 22 mm x 88 mm x 174 mm ikt : 2,3 kg (utan tillbehör) i förbehåller oss rätten att ändra utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ur apparaten nollställs Nulstilling af dit apparat Laitteen nollaus Tryck in och håll 0EJECT-knappen intryckt i några sekunder. Detta gör att den inbyggda mikrodatorn nollställs. old 0EJECT-knappen inde i flere sekunder. Dette vil nulstille den indbyggede mikrokomputer. Pidä 0EJECT-painiketta painettuna useita sekunteja. Sisäänrakennettu mikrotietokone nollataan. EJECT SPECIFIKATIONER CD-OMSKIFTER SEKTION Frekvensområde : z z Dynamisk område : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) Signal-støj-forhold : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) Forvrængning : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) Wow & flutter : Under den målbare grænse Output-stik : Analog (8 pinde x 1), 1, (fuld skala)/mindre end 1 kω GENERELT Strømbehov Spænding : DC 14,4 (tilladt område ) Jordforbindelse : Negativ jord Arbejdstemperatur : -10 C +0 C Dimensioner (B x x D) : 22 mm x 88 mm x 174 mm ægt : 2,3 kg (eksklusiv tilbehør) 0EJECT-knapp 0EJECT-knappen 0EJECT-painike Ret til ændringer af design og specifikationer uden varsel forbeholdes. TEKNISET TIEDOT CD-AITAJA Taajuusvaste Dynaaminen alue Kohinasuhde ääristymä uojunta Ulostuloliitin YLEISET TIEDOT Tehontarve Käyttöjännite : z z : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) : Mitattavissa olevaa arvoa vähemmän : Analoginen (8 piikkiä x 1),1, (täysimittainen) / alle 1 k Ω : 14,4 :n tasavirta (11 16 sallittu) Maadoitusjärjestelmä : Negatiivinen maa Sallittu käyttölämpötila : 10 C +0 C Mitat (L x K x S) : 22 mm x 88 mm x 174 mm Paino : 2,3 kg (ilman lisävälineitä) Malli ja tekniset tiedot voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta. ar DRIFTPROBLEM uppstått? Nollställ i så fall apparaten i hänvisar till ur apparaten nollställs PROBLEMER med betjening? Nulstil dit apparat Se Nulstilling af dit apparat ONGELMIA laitteen käytössä? Nollaa laite Katso ohjeet kohdasta Laitteen nollaus 3

4 SENSKA ELANSLUTNINGAR Denna CD-växlare kan anslutas till JC-mottagare i serierna KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/KS-LX och KS- L, som har en växlarstyrfunktion. Användningsfunktioner eller indikationer på displayen kan dock variera beroende på den anslutna mottagaren. Se bruksanvisningar som medföljer mottagaren för detaljinformation. Observera att en del mottagare kan spela skivor som spelats in i MP3-format (gäller endast C-X100). För mer detaljerad information, kontakta din närmaste återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. änta med att ansluta batteriets negativa pol, medan anslutningarna görs, för att eliminera risken för kortslutningar. i rekommenderar dig att dra alla ledningar (se Fig. f) innan du installerar enheten. Om du inte är säker på att du klarar av att installera enheten, ska du låta en behörig servicetekniker installera den. DANSK ELEKTRISKE FORBINDELSER Denne omskifter kan forbindes med JC KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX eller KS-L serien af musikanlæg, da de har en funktion til styring af omskifteren. Betjeningen og visningerne i displayet vil være forskellige, afhængigt af hvilket musikanlæg, der tilsluttes. Se mere i dit musikanlægs brugsanvisning. Bemærk at nogle anlæg ikke kan afspille CD ere optaget med MP3-format (kun C-X100). Få mere information hos din nærmeste forhandler af JC musikanlæg til biler. For at undgå kortslutninger under tilslutningerne bør kablet på batteriets negative pol være taget af. i anbefaler, at du foretager alle de elektriske tilslutninger (se Fig. f), inden enheden installeres. vis du ikke er sikker på, at du er istand til at installere enheden korrekt, så lad en kvalificeret servicetekniker gøre det. SUOMI SÄKÖLIITÄNNÄT Tämä vaihtaja voidaan liittää JC:n KD-MX-, KD-LX-, KD-S-, KD-L-, KD-SX-, KS-FX-, KS-LX- ja KS-L-sarjojen soittimiin, joissa on CD-vaihtajan ohjaustoiminto. Käyttötavat ja näytössä näkyvät merkinnät vaihtelevat riippuen käytetystä soittimesta. Katso soittimen käyttöohjeista lisätietoja. Muista, että joillakin soittimilla ei voi toistaa MP3-muodossa tallennettuja CD-levyjä (vain C-X100). Kysy lisätietoja lähimmältä JC-autohifijälleenmyyjältä. Pidä akun negatiivinen napa kytkettynä irti tehdessäsi kytkentöjä. Näin estät oikosulkujen syntymisen. Suosittelemme, että teet kaikki sähköliitännät (ks. Kuva f) ennen laitteen asentamista. Jos epäilet, ettet osaa asentaa laitetta oikein, anna alan asiantuntijan tehdä asennustyö puolestasi. Enheten är avsedd för likström på 12 volt, med negativ jord. Om ditt fordon inte har ett negativt jordat elsystem på 12 volt behöver du en växleriktare. Du kan skaffa en sådan från din återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. ar noga med att jorda denna enhet till bilens chassi. Denne enhed er designet til at køre på 12 jævnstrøm med negativ jord. vis dit køretøj ikke har 12 jævnstrøm med negativ jord, vil det være nødvendigt med en omformer, som kan købes hos forhandlere af JC musikanlæg til biler. usk at forbinde enheden med bilens karrosseri. uom! Tämä laite on suunniteltu toimimaan 12 voltin tasavirralla ja negatiivisella maadoituksella. Jos autossasi ei ole 12 voltin negatiivisesti maadoitettua sähköjärjestelmää, tarvitset jännitemuuntimen, jonka voit ostaa lähimmältä JC:n autohifilaitteita myyvältä jälleenmyyjältä. Maadoita laite auton alustaan. id anslutning till JC-mottagare i serierna KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-L ed tilslutning til JC KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-L serierne af musikanlæg Liittäminen JC:n KD-MX-/KD-LX-/KD-S-/KD-L-/KD-SX-/KS- FX-/KS-LX-/KS-L-sarjojen soittimiin Fig. f Fig. f Kuva f 8-stiftssladd (levereras) 8-pin ledning (medfølger) 8-piikkinen johto (tulee mukana) Till JC:s CD-växlarstyrenhet Til JC CD omskifter-kontrolenhed JC:n CD-vaihtajan ohjauslaite ur du tar bort sladden Ta ett ordentligt tag i kontakten, såsom bilden visar, och dra. Sådan fjernes kabel Træk i stikket ved at holde det fast som vist i figuren. Johdon irrottaminen edä johto irti pitäen siitä tiukasti kiinni kuvan osoittamalla tavalla. åll inte här. old ikke på denne del. Älä pidä kiinni tästä osasta. Efter installation och anslutning... När magasinet laddas in i CD-växlaren den första gången ska du trycka på knapp 0EJECT och hålla den intryckt i några sekunder, för att återställa enheten. I vanliga fall ska du inte hålla knapp 0EJECT intryckt när du trycker på den. Efter installering og tilslutning... Første gang magasinet sættes i CD-omskifteren, holdes 0EJECT-knappen inde i nogle få sekunder for at nulstille enheden. Normalt holdes 0EJECT-knappen ikke inde. Asennuksen ja liittämisen jälkeen Pidä 0EJECT-painiketta painettuna muutama sekunti nollataksesi laitteen, kun asetat lippaan ensi kertaa CDvaihtajaan. Älä pidä 0EJECT-painiketta painettuna käyttäessäsi laitetta normaalisti. Du kan också behöva återställa enheten under följande omständigheter. När strömförsörjningen avbryts, exempelvis när bilens batteri byts. När enhetskåpan inte fungerar som den ska. Du kan også få brug for at nulstille enheden i de følgende situationer. Når strømmet har været afbrudt, f.eks. ved udskiftning af bilens batteri. Når enheden ikke virker korrekt. uom! Laitteen nollaus saattaa olla tarpeen myös seuraavissa tapauksissa: irransyöttö katkeaa esimerkiksi vaihdettaessa auton akkua. Laite ei toimi kunnolla. 0EJECT-knapp 0EJECT-knappen 0EJECT-painiketta EJECT Lyssna på CD-skivor Denna enhet är inte försedd med några reglage för avspelning av CD-skivor. CD-skivorna styrs med hjälp av reglagen på den JC CD-växlarstyrenhet som enheten är ansluten till. ur CD-växlarenheten används för att styra CD-skivorna framgår av dess bruksanvisning. Lytning til CD ere Denne enhed har ikke betjeningsknapper til afspilning af CD ere. CD-betjeningen udføres ved hjælp af JC kontrolenheden for omskifteren etc. tilsluttet denne enhed. Se mere om CD-betjeningen i brugsanvisningen for JC kontrolenheden for omskifteren. CD-levyjen kuunteleminen Tässä laitteessa ei ole käyttöpainikkeita CD-levyjen toistamista varten. CD-levyjen toistamista ohjataan JC:n CD-vaihtajan ohjauslaitteella (ja muilla laitteilla), joka on liitetty tähän laitteeseen. Katso tietoja CD-levyjen toistamisesta CD-vaihtajan ohjauslaitteen käyttöohjeista. 4

5 ANTERING A MAGASIN OC CD- SKIOR ur magasinen ska hanteras ar försiktig vid hantering av magasinen Bär inte magasinet med insättningsöppningen vänd nedåt och försök undvika att tappa CD-skivorna. a alltid de tolv CD-vaggorna på plats i magasinet. När CD-vaggorna skjuts in eller ut, för att lägga in eller ta ut en CD-skiva, ska du hålla magasinet horisontellt så att CD-skivorna inte glider ut ur det. Sätt inte in en CD-skiva utan att svänga ut vaggan ur magasinet. Placera aldrig en CD-skiva direkt i magasinet. Utsätt inte magasinen för höga temperaturer eller direkt solljus. Ta inte isär magasinen. ar noga med att inte tappa magasinen eller utsätta dem för stötar. Tryck inte för hårt på skivvaggor som tagits ut ur magasinen. Applicera aldrig sådana lösningsmedel som tvättbensin, thinner eller insektsmedel på magasinen eller vaggorna. Sådana lösningsmedel kan förstöra ytorna på dem. ÅNDTERING AF MAGASIN OG CD ERE vordan magasinet håndteres Råd om håndteringen af magasiner Bær ikke magasinet med sprækken til isætning af CD ere nedad, da CD ere ellers kan falde ud. Lad altid de tolv CD-skuffer i magasinet være fyldte. Når der tages CD ere ud eller ind, holdes magasinet vandret for ikke at tabe CD ere. Indsæt ikke CD ere uden først at trække CD-skuffen ud af magasinet. Indsæt aldrig CD ere direkte i magasinet. Udsæt ikke magasinet for høje temperaturer eller direkte sollys. Skil ikke magasinet ad. Pas på ikke at tabe magasinet eller udsætte det for slag. Udsæt ikke CD-skufferne for for stort pres, når de er ude af magasinet. Anvend aldrig opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder eller insektdræbende midler på magasinet eller CD-skufferne. Disse midler kan ødelægge overfladerne. LIPPAIDEN JA CD-LEYJEN KÄSITTELY Lippaiden käsittely Lippaita on käsiteltävä huolellisesti Älä kanna lipasta syöttöaukko alaspäin, etteivät CD-levyt putoa. Säilytä 12 levykoteloa aina lippaan sisällä. Kun vedät levykoteloja ulos tai työnnät niitä sisään asettaessasi CD-levyjä, pidä lipas vaakasuorassa, etteivät CD-levyt putoa. Älä aseta CD-levyjä koteloihin, ennen kuin olet vetänyt kotelot ulos lippaasta. Älä koskaan aseta CD-levyjä suoraan lippaaseen. Älä altista lipasta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä pura lipasta osiin. Älä koskaan pudota tai kolhi lipasta. Älä taivuta lippaasta ulos vedettyjä koteloita. Älä käytä lippaaseen tai koteloihin koskaan liuottimia, kuten bensiiniä, ohenninta tai hyönteismyrkkyä. Liuottimet voivat syövyttää lippaan ja koteloiden pintoja. Behöver du ytterligare magasin ska de vara av typ XC-M200. vis du har behov for yderligere magasiner købes XC-M200 magasiner. uom! Jos tarvitset lisää koteloita, osta XC-M200-mallisia koteloita. id spelning av en CD-R- eller CD-RW-skiva Innan du spelar CD-R- eller CD-RW-skivor, läs instruktionerna eller försiktighetsanvisningarna noga. Använd endast finaliserade CD-R- eller CD-RW-skivor. En del CD-R- eller CD-RW-skivor kan kanske inte spelas på denna enhet på grund av deras skivegenskaper, och på grund av följande skäl: Skivorna är smutsiga eller repade. Kondensansamling på linsen inuti enheten. Upptagningslinsen inuti enheten är smutsig. CD-RW-skivor kan ta längre tid att läsa eftersom CD-RWskivor är mindre reflektiva än vanliga CD-skivor. CD-R- eller CD-RW-skivor är känsliga mot höga temperaturer eller hög luftfuktighet, så lämna dem inte inuti bilen. Använd inte följande CD-R- eller CD-RW-skivor: Skivor med klistermärken, etiketter eller skyddstätning klistrade på ytan. Skivor på vilka etiketter kan tryckas direkt med en bläckstråleskrivare. Användning av dessa skivor i höga temperaturer eller i hög luftfuktighet kan orsaka funktionsfel eller skada på skivorna. Till exempel, Klistermärken eller etiketter kan krympa och göra skivan skev. Klistermärken och etiketter kan flagna av så att skivorna inte kan matas ut. Tryck på skivorna kan bli kladdiga. Läs instruktionerna eller försiktighetsanvisningarna noga vad gäller etiketter och tryckbara skivor. Skev skiva Skæv CD ääntynyt levy Afspilning af CD-R eller CD-RW Før afspilning af CD-R ere eller CD-RW ere bør deres instruktioner og advarsler læses omhyggeligt. Brug kun lukkede CD-R ere eller CD-RW ere. Nogle CD-R ere eller CD-RW ere kan måske ikke afspilles på denne enhed på grund af deres disk-egenskaber eller af følgende grunde: CD erene er snavsede eller ridsede. Fugt kondenserer på linsen inde i enheden. Pickuplinsen inde i CD-spilleren er snavset. Reflektionsevnen for CD-RW ere er lavere end for normale CD ere, hvilket kan føre til langsommere læsningen af CD- RW ere. CD-R ere og CD-RW ere er følsomme overfor høje temperaturer og høj fugtighed, så efterlad dem ikke i din bil. Brug ikke følgende CD-R ere eller CD-RW ere. CD ere med klæbemærker, labels eller beskyttelsessegl på overforfladen. CD ere hvorpå labels kan udskrives direkte med en inkjetprinter. Brug af disse CD ere ved høje temperaturer eller høj fugtighed kan give funktionsproblemer eller skade CD erne. F.eks.: Klæbemærker eller labels kan krympe eller gøre CD en skæv. Klæbemærker eller labels kan falde af, så CD en ikke kan tages ud. Det trykte på CD en kan blive klæbrigt. Læs vejledninger og advarsler om labels og trykbare CD ere nøje. Klistermärke Klæbemærke Tarra Klisterrest Klæbrig limrest Tahmeaa likaa Skiva CD Levy CD-R- ja CD-RW-levyjen soittamiseen liittyviä seikkoja Lue CD-R- ja CD-RW-levyjen ohjeet ja huomautukset ennen niiden toistamista. Käytä ainoastaan viimeisteltyjä CD-R- tai CD-RW-levyjä. Joitakin CD-R- tai CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn ominaisuuksien tai seuraavien syiden vuoksi: Levy on likainen tai naarmuuntunut. Laitteen linssiin on tiivistynyt kosteutta. Laitteen linssi on likainen. CD-RW-levyjen lukemiseen saattaa kulua pitkähkö aika, koska CD-RW-levyjen heijastavuus on matalampi kuin tavallisten CD-levyjen. CD-R- ja CD-RW-levyt ovat herkkiä korkeille lämpötiloille tai kosteuksille. Älä jätä levyjä autoon. Älä käytä seuraavia CD-R- tai CD-RW-levyjä: levyt, joissa on tarroja, etikettejä tai pintaan lisättyjä kalvoja levyt, joiden etiketti voidaan tulostaa suoraan levyyn mustesuihkukirjoittimella Jos käytät näitä levyjä kovassa kuumuudessa tai kosteissa olosuhteissa, levyt eivät ehkä toimi oikein tai ne vikaantuvat. Esimerkki: Tarrat tai etiketit saattavat kutistua ja vääntää levyä. Tarrat tai etiketit saattavat irrota niin, että levyä ei saa pois. Levyjen muste saattaa tulla tahmeaksi. Lue etikettien ja tulostusvalmiiden levyjen ohjeet ja huomautukset huolellisesti. Påklistringsetikett Label til påklæbring Tarraetiketti Spela en text-cd (gäller endast C-X100) / Afspilning af CD-tekst (kun C-X100) / CD Text -levyjen toistaminen (vain C-X100). En text-cd innehåller viss inspelad information om CD:n (dess benämning, artist och spårbenämningar). Om du ansluter denna enhet till en mottagare med visningsfunktion för CD-text kan du lägga ut denna information i mottagarens indikeringsfönster. Laddning av CD-skivor 1. Dra ut skivvaggan så långt ut ur magasinet som möjligt. 2. Lägg en CD-skiva i skivvaggan, med etikettsidan vänd uppåt. På en CD med CD-tekst er der lagret information om CD en (CD-titel, kunstner og sangtitel). vis du forbinder denne enhed med et anlæg med CD-tekstfunktionen, kan du få vist informationerne om CD en på anlæggets display. Isætning af CD ere 1. Træk CD-skuffen delvist ud af magasinet, indtil den stopper. 2. Læg en CD i CD-skuffen med dens label opad. CD Text -levyille on tallennettu tiettyjä levyn tietoja (levyn nimi, artisti ja raidan nimi). Jos yhdistät tämän laitteen vastaanottimeen, jossa on CD Text -näyttötoiminto, vastaanottimen näytöllä näkyy vastaavat tiedot. CD-levyjen syöttäminen 1. Liu uta levykotelo osittain ulos lippaasta, kunnes se pysähtyy. 2. Aseta CD-levy koteloon etikettipuoli ylöspäin. 1. Skivvagga 2. Magasin (XC-M200) Magasin (XC-M200) Lipas (XC-M200) CD-skuffe Levykotelo 3. Rikta in skivvaggan relativt spåren i magasinet och tryck in den så långt det går. Kontrollera att skivvaggan sitter som den ska i magasinet. Om en CD-skiva halkar ur skivvaggan måste den läggas tillbaka i den. * De CD-skivor som sätts in får benämningarna skiva 1, skiva 2 o.s.v. från botten och uppåt. Skivvagga CD-skuffe Levykotelo 3. Sæt CD-skuffen ud for rillerne i magasinet og skub CDskuffen hele vejen ind. Tjek at CD-skuffen er sikkert indsat i magasinet. vis en CD glider ud af skuffen, placeres den igen i CD-skuffen. * De isatte CD ere tælles som disc-1, disc-2... nedefra og op. * Spår Riller Urat CD-skiva CD CD-levy 3. Aseta levykotelo lippaan uriin ja työnnä se kokonaan sisään. armista, että levykotelo on tiiviisti lippaassa. Jos CD-levy irtoaa levykotelosta, aseta se uudelleen paikoilleen. * Syötetyt CD-levyt ilmaistaan muodossa disc-1, disc-2 jne. alhaalta ylöspäin. Anmärkningar: Det finns öppningar i skivvaggorna, genom vilka signalerna läses från CD-skivorna. Dessa öppningar lämnar en del av den blanka sidan på CD-skivan exponerad. Undvik att ta på CD-skivans blanka yta. Det går inte att spela en CD-skiva som är uppochnedvänd. Försiktighet: CD-skivor med hjärtform, blomform eller liknande (specialformade CD-skivor) kan inte användas i denna enhet. Om en sådan CD-skiva sätts in kommer problem att uppstå. Bemærkninger: Der er åbninger i CD-skufferne gennem hvilke signalerne læses fra CD erne. Disse åbninger lader en del af den blanke side af CD en være synlig. Pas på ikke at berøre den blanke overflade på CD en. Det er ikke muligt at afspille en CD, hvis den er placeret på hovedet. PAS PÅ: CD ere formet som et hjerte, en blomst etc. (specialformede CD ere) kan ikke anvendes i denne enhed. vis denne type CD ere isættes, vil det give problemer. uomatus: Levykoteloissa on aukkoja, joiden läpi CD-levyjä luetaan. Näiden aukkojen vuoksi osa CD-levyn kiiltävästä lukupinnasta jää vaille suojaa. aro koskemasta CD-levyn kiiltävää puolta. CD-levyä ei voi toistaa, jos se on asetettu väärinpäin. aara: Tällä laitteella ei voi toistaa CD-levyjä, jotka on muotoiltu esimerkiksi sydämen, kukkasen tms. muotoisiksi. Jos tällainen CD-levy syötetään lippaaseen, se aiheuttaa ongelmia.

6 ur magasinet laddas 1. Skjut luckan åt höger. 2. Ladda magasinet. Ladda magasinet i CD-spelaren med )-märket uppåt och med CD-insättningssidan åt höger. vordan magasinet fyldes op 1. Åben lågen mod højre. 2. Indsæt magasinet. Indsæt magasinet i CD-omskifteren med )-mærket øverst og siden til indsættelse af CD ere mod højre Lippaan asettaminen paikoilleen 1. Siirrä luukku oikealle. 2. Aseta lipas paikoilleen. Aseta lipas CD-vaihtajaan niin, että )-merkki on päällä ja CD-levyjen syöttöaukko on oikealla puolella. 3. Stäng luckan. Luckan ska alltid vara stängd, utom vid byte av magasinet. Försiktighet: För inte in händerna eller några främmande föremål i laddningsöppningen. Gör du det kan händerna komma att skadas och enheten kan skadas eller gå sönder. Om en eventuell etikett på magasinet håller på att lossna kan den leda till att enheten inte fungerar som den ska. Om detta händer ska du antingen ta bort etiketten helt eller klistra fast den på plats ordentligt. 3. Luk lågen. Normal skal lågen holdes lukket, undtagen når magasinet skiftes. Advarsler: Indsæt ikke dine hænder eller noget fremmelegeme i sprækkerne til CD ere, da du kan komme til skade eller medføre funktionsproblemer eller beskadigelse. Når en label på magasinet, hvis der er nogen, sidder løs, kan det medføre funktionsproblemer. vis dette skulle ske, fjernes den og klæbes fast igen. 3. Sulje luukku. Luukku on pidettävä suljettuna, paitsi silloin kun vaihdetaan lipasta. aarat: Älä työnnä käsiäsi tai muita vieraita esineitä syöttöaukkoon. Muutoin saatat loukkaantua tai laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriöitä tai vahinkoja. Jos jokin lippaan etiketeistä irtoaa osittain, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Jos näin tapahtuu, irrota etiketti kokonaan tai paina se tiukasti takaisin kiinni. ur magasinet tas ut 1. Skjut luckan åt höger. 2. Tryck på knapp 0EJECT (utmatning). Magasinet matas ut från laddningsöppningen. Om det inte går att mata ut magasinet ska du trycka in det och sedan spela den 12:e CD-skivan på nytt. Upprepa stegen ovan efter avslutad avspelning. Gör så här, om ovanstående enheter inte fungerar: 1. Kontrollera att omkopplarna står i de rätta lägena. 2. Ta bort skyddsförseglingen över hålet för tvångsutmatning. (Fig. g) 3. Tryck in en skruvmejsel eller ett liknande föremål i hålet. (Fig. h) * ar noga med att föra in pinnen i rät vinkel. Fig. g Fig. g Kuva g ålet för tvångsutmatning och skyddsförseglingen. ullet til tvungen udtagning af CD ere og det beskyttende segl. Pakkopoistoaukko ja suojateippi. vordan magasinet tømmes 1. Åben lågen mod højre. 2. Tryk på 0EJECT-knappen. Magasinet skydes ud fra holderen. vis magasinet ikke kan skydes ud, trykkes magasinet ind igen og den 12. CD spilles igen; når afspilningen er færdig, gentages proceduren ovenfor. vis proceduren ovenfor ikke virker, følges følgende trin: 1. Tjek at drejeknappen står rigtigt. 2. Pil det beskyttende segl over hullet til tvungen udtagning. (Fig. g) 3.Pres en lige stav som f.eks. en skruetrækker in i hullet. (Fig. h) * Skub ikke staven skråt ind, indsæt den lige. Lippaan irrottaminen 1. Siirrä luukku oikealle. 2. Paina 0EJECT-painiketta. Lipas työntyy ulos syöttöaukosta. uom! Jos lipas ei työnny ulos, paina se takaisin sisään ja toista kahdestoista levy uudelleen. Tee yllä olevat toimenpiteet uudelleen, kun toistaminen on loppunut. Jos edellä kuvattu menettely ei toimi, noudata seuraavia ohjeita: 1. armista, että valitsimet on asetettu oikein. 2. I rrota suojateippi pakkopoistoaukon päältä. (Kuva g) 3. Työnnä reikään suora piikki, kuten ruuvimeisseli. (Kuva h) * Älä työnnä piikkiä reikään vinossa vaan suorassa. Fig. h Fig. h Kuva h Kontakta JC:s auktoriserade återförsäljare om problemet ändå kvarstår. ur skivfacken avlägsnas Använd frigöringsknappen för att ta ut skivvaggorna när de ska rengöras. 1. åll frigöringsknappen nedtryckt och ta ut skivvaggan. 2. Efter rengöringen håller du frigöringsknappen nedtryckt och sätter in skivvaggan i magasinet. Rengör en vagga i taget, för att inte riskera att sätta in två vaggor i ett uttag i magasinet. Fortsætter problemet, bør du rådspørge dig hos din autoriserede JC-forhandler. Sådan fjernes CD-skufferne Brug udløserknappen for at udtage CD-skuffer, når de skal rengøres. 1. Træk CD-skuffen ud, mens du holder udløserknappen nede. 2. Efter rengøringen skubbes CD-skuffen ind igen, mens du holder udløserknappen nede. Rengør skufferne én efter én for at undgå at indsætte to skuffer i én sprække på magasinet. Jos ongelma ei katoa, ota yhteyttä valtuutettuun JCjälleenmyyjään. Levykelkkojen poistaminen Kun haluat puhdistaa levykotelot, irrota ne käyttämällä vapautuskytkintä. 1. edä levykotelo ulos samalla kun painat vapautuskytkintä alas. 2. Syötä puhdistamisen jälkeen levykotelo samalla kun painat vapautuskytkintä alas. Puhdista kotelot yksi kerrallaan. Näin vältät työntämästä kahta koteloa samaan aukkoon lippaassa. Frigöringsknapp Udløserknap apautuskytkin antering av CD-R/CD-RW-skivor Det reflekterade skiktet på CD-R/CD-RW-skivor är mindre starkt än det på vanliga musik-cd-skivor. Om en sådan skiva skadas kan detta skikt komma att skalas av. Skivorna är dessutom känsliga för fingeravtryck. ar därför ytterst försiktig när du hanterar dem. Förvaring Förvara alltid CD-skivorna i sina fodral. Om du lägger CDskivor på varandra utan fodral kan de skadas. Lägg inte CDskivor där de kan exponeras för direkt solljus, eller på platser där det kan bli varmt eller där luftfuktigheten kan bli hög. Lämna inte CD-skivor i bilen. åndtering af CD-Rs/CD-RWs Den reflekterende film på CD-R ere/cd-rw ere er mindre modstandsdygtig end på almindelige musik-cd ere. vis disse CD ere er beskadiget, vil filmen måske skalle af. Disse media er også følsomme overfor fingeraftryk, så vær meget forsigtig ved håndtering af dem. Opbevaring Opbevar altid CD ere i deres æske. vis CD ere stakkes uden at være i deres æske, kan de blive beskadiget. Opbevar ikke CD ere hvor de udsættes for direkte sollys eller på steder med høje temperaturer og fugtighed. Efterlad ikke CD ere i din bil. CD-R-/CD-RW-levyjen käsittely CD-R-/CD-RW-levyjen kiiltävä kalvopinta on pehmeämpi kuin tavallisten ääni-cd-levyjen. Jos levyt vahingoittuvat, niiden kalvopinta voi alkaa irrota. Sormenjäljet tarttuvat myös näihin levyihin helposti, joten ole erittäin varovainen käsitellessäsi niitä. Säilytys Säilytä CD-levyt aina omissa kansissaan. Jos CD-levyjä pinotaan päällekkäin ilman kansia, ne saattavat vahingoittua. Älä jätä CD-levyjä paikkaan, jossa ne voivat altistua suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai kosteudelle. ältä jättämästä CD-levyjä autoon. Tryck ner hållaren i mitten. old holderen i midten nede. Pidä keskiöpidikettä alhaalla. Lyft ut utan att repa den inspelade ytan. Lyft den ud uden at berøre den indspillede overflade. Nosta levy koskematta lukupintaa. Placera CD:n med etiketten vänd uppåt. Indsæt med labeo opad. Aseta etikettipuoli ylöspäin. Tryck lätt på skivan för att sätta den på plats. Tryk blødt på CD en for at isætte. Aseta levy painamalla varovasti. Skötsel av CD-skivor Om det finns fingeravtryck eller smuts på en CD-skiva ska du torka av den med en mjuk och torr trasa. Torka från mitten och ut mot kanten. Om det är svårt att få CD-skivan ren på detta sätt kan du torka av den med en trasa som fuktats med vatten. Använd inte rengöringsmedel för grammofonskivor, tvättbensin, alkohol eller antistatmedel. Undvik att skada etikettsidan och klistra inte någon typ av etiketter på ytan. edligeholdelse af CD ere vis der kommet fingeraftryk eller snavs på en CD, tørres CD en af med blød, tør klud. Der tørres med en bevægelse fra CD ens centrum og udad. vis den er vanskelig at rengøre, anvendes en klud opvredet i vand. Anvend ikke pladerens, benzin, sprit eller antistatiske midler. Beskad ikke labelsiden eller påsæt papir eller lim på overfladen. CD-levyjen huoltaminen Kun CD-levyyn tulee sormenjälkiä ja likaa, pyyhi levy puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Pyyhi sisäreunasta ulospäin. Jos levy ei puhdistu, pyyhi se veteen kostutella liinalla. Älä käytä levynpuhdistusainetta, bensiiniä, alkoholia tai antistaattista ainetta. Älä vahingoita etikettipuolta tai laita sen pinnalle liimaa tai paperia. Rätt Korrekt Oikein Fel Forkert äärin 6

CH-X1000/X400 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0580-004A [E]

CH-X1000/X400 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0580-004A [E] C-X1000/X400 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT080-004A [E] C-X1000 DISC CANGER C-X400 DISC CANGER JC 1100MNMMDWJEIN SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende monterings-/tilslutningsvejledning for montering og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664734 Versio 1.0 Osa nro Bodykit Volvo Car Corporation Bodykit- 30664734 - V1.0 Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000214 A0000177

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kynnyslista. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kynnyslista. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 31373895 1.3 30721133 Kynnyslista IMG-266944 Sivu 1 / 10 Varuste IMG-345497 IMG-333288 IMG-333293 IMG-332313 IMG-289864 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot