CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan enheten tas i bruk för att erhålla bästa resultat och för att förlänga enhetens livslängd. Denna enhet har utformats för att återskapa CD-, CD-R- och CD-RW-skivor. Du kan även spela dina original CD-Rs (Recordable)-skivor och CD-RWs (Rewritable)-skivor i antingen audio CD- eller MP3-format (gäller endast C-X100). Du kan också spela CD Text (endast för C-X100). C-X0 är inte kompatibel med MP3 och CD text. ATT OBSERERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER SÄKERETSFÖRESKRIFTER 1. LASERPRODUKT A KLASS 1 2. OBS: Osynlig laserstrålning när locket står öppet och när säkerhetsspärren kopplats ur eller ej fungerar. Undvik direkt bestrålning. 3. OBS: Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti enheten som lekmannen kan åtgärda. Överlåt allt reparationsarbete till kvalificerad personal. 4. OBS: Denna CD-spelare använder sig av osynliga laserstrålar och är därför försedd med säkerhetsomkopplare som förhindrar strålning när CDmagasinet tas ut och när dess säkerhetsspärrar är ur funktion eller har kopplats ur. Fara föreligger när omkopplarna träder ur funktion.. OBS: Faraför strålning föreligger när reglagen ej används på föreskrivet sätt och när justeringar och tillvägagångssätt inte utförs enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. DANSK Tak fordi du købte dette JC produkt. ær venlig at læse denne brugsanvisning omhyggeligt inden brug for at sikre, at du får den bedste ydelse og længere levetid for apparatet. Denne enhed er designet til at gengive CD ere, CD-R ere og CD- RW ere. Du kan spille dine originale CD-R ere (indspilbare) og CD-RW (genindspilbare) enten som lyd-cd ere eller i MP3-format. (Kun C-X100). Du kan også afspille CD ere CD-tekst (kun C-X100). C-X0 er ikke kompatibel med MP3 og CD ere med CD-tekst. IGTIGT OM LASERPRODUKTER ADARSLER 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. PAS PÅ: Usynlige laserstråler, når den er åben og stikket ikke er i eller er ødelagt. Undgå at blive udsat for direkte stråling. 3. PAS PÅ: Tag ikke toppen af kabinettet af. Der er ingen brugerbetjente dele inde i enheden. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 4. PAS PÅ: CD-afspilleren bruger usynlige laserstråler og er udstyret med sikkerhedskontakter for at undgå stråling, når man tager CD-magasinet ud eller sikkerhedssamlingerne fejler eller er defekte. Det er farligt at sætte disse sikkerhedskontakter ud af kraft.. PAS PÅ: Betjening, justeringer eller gennemførelse af procedurer ud over de her beskrevne kan resultere i, at man udsættes for farlige stråler. SUOMI Kiitos kun ostit tämän JC-tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin aloitat laitteen käyttämisen. Näin saat parhaan mahdollisen hyödyn laitteestasi ja pidennät sen käyttöikää. Tämä laite on suunniteltu toistamaan CD-, CD-R- ja CD-RWlevyjä. oit myös toistaa omia CD-R- (Recordable) ja CD-RW (Rewritable) -levyjäsi joko ääni-cd-muodossa tai MP3- muodossa. (ain C-X100). oit toistaa CD Text -levyjä (vain C-X100). C-X0 ei tue MP3- tai CD Text -muotoja. TIETOJA LASERTUOTTEISTA AROTOIMET 1. LUOKAN 1 LASERTUOTE 2. AARA: Laite lähettää näkymätöntä lasersäteilyä, jos kansi on auki tai jos lukitus on pettänyt tai avattu. ältä suoraa säteilyä. 3. AARA: Älä avaa kotelon yläosaa. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettaviksi tarkoitettuja osia. Anna valtuutetun huoltohenkilökunnan tehdä kaikki huoltotoimet. 4. AARA: CD-soitin toimii näkymättömien lasersäteiden avulla ja siinä on turvakytkimet, jotka estävät säteilyn ympäristöön, kun CD-levylipas on irrotettu tai turvalukitukset ovat pettäneet tai ne on avattu. Turvalukituksien avaaminen on vaarallista.. AARA: Ohjaimien käyttö tai säätöjen teko muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritetty ja siinä mainitsemattomien toimintojen suorittaminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle. Etiketternas utseende och placering Placering og gengivelse af etiketter Merkkien sijainti ja ulkonäkö ARNINGSETIKETT INUTI ENETEN ADARSELSETIKETTE PLACERET INDE I ENEDEN AROITUSMERKKI SIJAITSEE LAITTEEN SISÄLLÄ CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e) ARNING Denna CD-skivväxlare är endast avsedd att användas i en bil som har ett 12 negativt jordat bilbatteri. Ny säkring skall ha specificerat värde. Smälter säkringen ofta, bör apparaten lämnas in till en återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. ATT OBSERERA ADARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgåudsættelse for stråling. (d) ARNING:Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s) Temperaturen i bilen Bilen kan vara väldigt varm eller väldigt kall om den stått parkerad utomhus på sommaren respektive vintern. änta en stund med att använda CD-spelaren tills temperaturen har stabiliserats. Fuktbildning I nedanstående fall kan det bildas fukt på linsen, den viktigaste delen på CD-spelaren, och då kan CD-signalen inte avläsas: När värmen just har slagits på. När luftfuktigheten är hög. Ta i så fall ur CD-magasinet och vänta 1 eller 2 timmar med strömmen tillslagen tills fukten har avdunstat. olymreglering CD-skivor framställer väldigt lite brus jämfört med analoga källor. Det kan uppstå skador på högtalarna p.g.a. en plötsligt ökning av utnivån om volymen skruvas upp alltför högt före skivspelningsstart. Skruva ner volymen före skivspelning och justera sedan efter hand. Skruva inte upp volymen så pass högt att ljuden utanför bilen inte kan höras. ARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f) ADARSEL ADARSLER Namn/Märkplåt Plade til navn/klassificering Nimi-/arvolaatta Denne enhed er bygget til at køre på et elektrisk system med 12 DC, med NEGATI jord. ed isætning af sikring skal der bruges en til den foreskrevne strømstyrke for denne enhed. vis sikringen går jævnligt, bør du rådspørge dig hos din nærmeste forhandler af JC musikanlæg til biler. Temperaturen inde i bilen vis du har parkeret bilen i lang tid ved lave eller høje temperaturer, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver stabiliseret, inden du bruger apparatet. Kondens Fugt kan i følgende situationer kondensere på linsen, en vigtig del af CD-afspilleren, og gøre det umuligt at læse CD erne: Når varmeapparatet lige er tændt. ed høj luftfugtighed. Tøm CD-magasinet i disse tilfælde og vent i 1 eller 2 timer. Indstilling af lydstyrke CD er afgiver meget lidt støj sammenlignet med analoge lydkilder. vis lydstyrkeniveauet er tilpasset disse lydkilder, kan højtalerne blive skadet ved en pludselig stigning i output-niveauet. Sænk derfor lydstyrken, inden betjening og tilpas derefter lydstyrken til det ønskede niveau under afspilningen. Tilpas lydstyrken så du kan høre lyde udenfor bilen. Baksidan på huvudenheten Bagpanelet på enheden Laitteen takalevy CLASS LASER 1 PRODUCT AROITUS Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 12 voltin tasavirtaisissa, NEGATIIISESTI maadoitetuissa sähköjärjestelmissä. Kun vaihdat sulakkeen, käytä sulaketta, joka vastaa tälle laitteelle määritettyä arvoa. Jos sulake palaa usein, ota yhteys lähimpään JC:n autohifilaitteita myyvään jälleenmyyjään. TURAOJEET Observera: Denna produkt innehåller en laserkomponent av högre laserklass än klass 1. PAS PÅ: Laserkomponenten i dette produkt er klassificeret højere end klasse 1. aara: Tässä tuotteessa on laserkomponentti, jonka laserluokka on korkeampi kuin Luokka 1. Auton sisälämpötila Kun haluat toistaa CD-levyjä autosi oltua pysäköitynä jonkin aikaa korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa, odota, että lämpötila auton sisällä tasaantuu. Kosteuden tiivistyminen Seuraavissa tapauksissa lukupään linssiin saattaa tiivistyä vettä, mikä tekee CD-signaalista lukukelvottoman: Lämmitin on kytketty hetki sitten päälle. Kosteustaso on korkea. Irrota näissä tapauksissa CD-levylipas ja odota 1-2 tuntia. Äänenvoimakkuuden säätäminen CD-levyt tuottavat erittäin vähän häiriötä analogisiin äänilähteisiin verrattuna. Jos äänenvoimakkuus on säädetty analogista äänilähdettä varten, yhtäkkinen äänenvoimakkuuden lisäys saattaa vaurioittaa kaiuttimia. Siksi äänenvoimakkuutta tulee vähentää ennen CD-levyn toistamista. Äänenvoimakkuuden voi säätää haluamalleen tasolle toiston alettua. Säädä äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, että kuulet auton ulkopuolelta tulevat äänet. INSTALLATION Undvik att installera enheten på något av följande ställen Där den kan komma att utsättas för direkt solljus eller värme direkt från en värmekälla, eller på annan plats där det blir mycket varmt. Där den kan utsättas för regn, vattenstänk eller mycket hög luftfuktighet. Där den kan utsättas för damm. Där den hamnar på ett instabilt ställe. Ovanför anslutningssladdar eller på en yta med rör under. Där den kan skada bilkomponenter (reservdäck m.m.) i eller under bagageutrymmet. Innan du borrar hål i bagageluckan för att installera enheten, ska du kontrollera att det finns tillräckligt med plats på undersidan, så att hålen inte går in i bränsletanken eller i någonting annat. Sätt fast enheten ordentligt med de skruvar som medföljer. INSTALLERING Undgå at installere enheden på følgende steder vor det vil blive udsat for direkte sollys eller direkte varme fra varmeapparatet eller et ekstremt varmt sted. vor det vil blive udsat for regn, vandsprøjt eller kraftig fugtighed. vor det vil blive udsat for støv. vor det ikke vil kunne være stabilt placeret. Over forbindelseledninger eller på gulvet over over benzinledningen. vor det vil kunne skade bilens udstyr (reservehjul etc.) i eller under bagagerummet. Før der bores huller i bagagerummet for at installere enheden bør du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads under bagagerummet, så du ikke borer hul i benzintanken etc. Enheden monteres fast ved hjælp af de medfølgende skruer. 1 ASENNUS ältä laitteen asentamista seuraaviin paikkoihin: Paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai suoraan lämmittimestä puhaltavalle kuumailmalle tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan. Paikkaan, jossa sen päälle voi sataa tai roiskua vettä tai muuhun erittäin kosteaan paikkaan. Paikkaan, jossa se pölyyntyy. Epävakaaseen paikkaan. Liitinjohtojen yläpuolelle tai lattialle, jonka alla kulkee putkisto. Paikkaan, jossa se saattaa vahingoittaa auton matkatavaratilassa tai sen alla olevia varusteita (vararengasta yms.). Ennen kuin poraat reikiä matkatavaratilaan laitteen asennusta varten, varmista, että tavaratilan alla on riittävästi tilaa ja että et poraa reikiä esimerkiksi polttoainesäiliöön. Kiinnitä laite tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.

2 A B id horisontell installation av enheten 1. Skruva fast monteringskonsolerna på enhetens sidor med skruvar. (Fig. a) 2. Installera enheten på botten av bagageutrymmet med självgängande skruvar. (Fig. b) 1. Skruv (M4 x 8 mm) Skrue (M4 X 8 mm) Ruuvi (M4 x 8 mm) Monteringskonsol Monteringskonsol Kiinnitystuki Fig. a Fig. a Kuva a id installation av enheten på högkant (Fig.c) andret installering af enheden 1. Sæt monteringskonsollen fast på enhedens sidepaneler ved hjælp af skruer. (Fig. a) 2. Installér enheden på bagagerummets gulv ved hjælp af selvskærende skruer. (Fig. b) Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä 2. Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Laitteen asennus vaaka-asentoon 1. Kiinnitä kiinnitystuet laitteen sivuihin ruuveilla. (Kuva a) 2. Kiinnitä laite tavaratilan lattiaan peltiruuveilla. (Kuva b) Fig. b Fig. b Kuva b Självgängande skruv (M x 20 mm) Selvskærende skrue (M x 20 mm) Peltiruuvi (M x 20 mm) Borra hål Bor huller Poratut reiät Lodret installering af enheden (Fig.c) Laitteen asennus pystysuuntaan (Kuva c) Fig. c Fig. c Kuva c Omkopplare Drejeknap alitsin Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä Enhetens bottenpanel Bundpanelet på enheden Laitteen alaosa Anmärkningar: Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. När enheten installeras på högkant ska väljaren på sidan ställas i läge (vertikal). (ar noga med att ställa väljaren i läge (horisontell) vid horisontell installation). Sätt fast enheten ordentligt i botten av bagageutrymmet vid upprättstående installation. Om du installerar enheten utan att ställa omkopplaren i rätt läge kan du få symptomen nedan. Intermittent ljudåtergivning. CD-skivor skadas. Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Bemærkninger: Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. Når enheden installeres lodret sættes drejeknapperne på begge side på (vertikal). (Når enheden installeres vandret sættes drejeknapperne på begge side på (horisontal) ). ed lodret installering skal enheden monteres solidt til bagagerummets gulv. vis du installérer enheden under stille drejeknapperne rigtigt, kan du opleve følgende. Der er afbrydelser i lyden. CD ere bliver skadet. uomatus: Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa Laitteen asennus vaaka-asentoon. Kun asennat laitteen pystyasentoon, käännä laitteen molemmilla sivuilla olevat valitsimet -asentoon (pystyasento). (Kun laite asennetaan vaaka-asentoon, aseta valitsimet -asentoon (vaaka-asento).) Kun asennat laitteen pystyasentoon, kiinnitä se tiiviisti tavaratilan lattiaan. Jos asennat laitteen asettamatta valitsimia oikeaan asentoon, saattaa ilmetä seuraavia vikoja: Ääni katkeilee. CD-levyt vahingoittuvat. C När enheten installeras på en lutande yta (Fig. d) andret installering af enheden på en skrå flade (Fig. d) Laitteen asennus kaltevalle tasolle (Kuva d) Fig. d Fig. d Kuva d Omkopplare Drejeknap alitsin Enhetens sidopanel Sidepanelet på enheden Laitteen sivuosa 4 Bagageutrymmets botten Bagagerummets gulv Tavaratilan lattia Anmärkningar: Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. Fem olika vinklar kan väljas vid installationen. Placera alltid enheten så att riktningspilarna på bägge sidor är riktade uppåt, i rät vinkel (90 ) mot marken. Om du installerar enheten utan att ställa omkopplaren i rätt läge kan du få symptomen nedan. Intermittent ljudåtergivning. CD-skivor skadas. D När enheten hängs i bagageutrymmet (Fig. e) Bemærkninger: Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. Der kan vælges mellem fem vinkler ved installering. Man skal sikre sig, at begge drejeknapper på begge sider af enheden peger opad, dvs. vinkelret (90 ) i forhold til jordens overflade. vis du installérer enheden under stille drejeknapperne rigtigt, kan du opleve følgende. Der er afbrydelser i lyden. CD ere bliver skadet. Ophængning af enheden i bagagerummet (Fig. e) uomatus: Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa Laitteen asennus vaaka-asentoon. Asennettaessa voidaan valita viisi kallistuskulmaa. Aseta laitteen molemmilla sivuilla olevat valitsimet osoittamaan ylöspäin, siis 90 asteen kulmaan maanpintaan nähden. Jos asennat laitteen asettamatta valitsimia oikeaan asentoon, saattaa ilmetä seuraavia vikoja: Ääni katkeilee. CD-levyt vahingoittuvat. Laitteen asennus riippumaan tavaratilan katosta (Kuva e) Fig. e Fig. e Kuva e Använd dessa hål. Brug disse huller. Käytä näitä reikiä Se id horisontell installation av enheten ovan vid installationen. Se andret installering af enheden ovenfor om at sætte enheden fast med skruer. uom! Kun kiinnität laitetta ruuveilla, katso kohtaa asennus vaaka-asentoon. Laitteen 2

3 Rätt Korrekt Oikein OK Mellan 0 och til Fel Forkert äärin Mer än +90 Over +90 Yli +90 Felspårning Felspårning kan inträffa vid körning på en väldigt gropig väg. Skivväxlaren och CD-skivan skadas visserligen inte, men missljudet kan vara ganska störande. Avbryt därför skivspelningen och återuppta igen när underlaget blir bättre. REGLAGENS PLACERINGAR Fejlsporing Fejlsporing kan ske ved kørsel på en ekstremt ujævn vej. Enheden og CD en vil ikke blive beskadiget af fejlsporing, men da det ikke er rart at lytte til, anbefales at stoppe afspilningen og starte igen, når du kommer til en vej i bedre tilstand. PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER Katkonainen toisto Toisto saattaa olla katkonaista ajaessasi erittäin huonokuntoisella tiellä. Laite ja CD-levy eivät vahingoitu katkonaisen toiston aikana. Katkonaisuus tekee kuitenkin äänitteen kuuntelemisesta epämiellyttävää, joten toisto kannattaa keskeyttää ja aloittaa uudelleen parempikuntoisella tiellä. OJAIMIEN SIJAINTI Ÿ ~ EJECT! ~ 0EJECT-knapp (utmatning) Återställningsknapp: Om knappen trycks in och hålls intryckt några sekunder Ÿ CD-magasinuttag! Lucka FELSÖKNING RESET1 RESET8 eller R1 R8 visas i den anslutna mottagarens (eller alternativa enhetens) indikeringsfönster. * Är enheten korrekt ansluten? Tryck sedan på knapp 0EJECT och håll den intryckt i några sekunder för att återställa denna enhet. Kontakta JC:s auktoriserade återförsäljare om problemet ändå kvarstår. Indikation Betydelsa RESET1 (eller R1) Uttryckningsfel RESET2 (eller R2) Lyftfel RESET3 (eller R3) Brickfel RESET4 (eller R4) Returfel pick up RESET (eller R) RESET6 (eller R6) Kommunikationsfel RESET7 (eller R7) Andra fel RESET8 (eller R8) Kommunikationsfel Ljudet återges intermittent vid avspelning. * Står omkopplarna på bägge enheterna i de rätta lägena? ~ 0EJECT-knappen Nulstil-knappen: Når den holdes inde i nogle få sekunder Ÿ Sprække til CD-magasin! Låge LØSNING AF PROBLEMER RESET1 RESET8 eller R1 R8 vises på displayet på det modtagende musikanlæg (eller andet udstyr). * Er enhederne forbundet korrekt? Efter at have kontroleret det holdes 0EJECT-knappen inde i nogle få sekunder for nulstille enheden. Fortsætter problemet, bør du rådspørge dig hos din autoriserede JC-forhandler. Displayvisning Betydning RESET1 (eller R1) Fejl ved udtagning af CD RESET2 (eller R2) Fejl ved hævemekanisme RESET3 (eller R3) Fejl ved CD-skuffe RESET4 (eller R4) Fejl ved returnering af pick-up RESET (eller R) RESET6 (eller R6) Kommunikationsfejl RESET7 (eller R7) Andre fejl RESET8 (eller R8) Kommunikationsfejl Lyden blive afbrudt under afspilning. * Er drejeknapperne på begge sider sat rigtigt? ~ 0EJECT-painike Nollauspainike: Kun sitä pidetään painettuna muutama sekunti Ÿ CD-levylippaan paikka! Kansi IANMÄÄRITYS RESET1 RESET8 tai R1 R8 tulee laitteeseen kytketyn vastaanottimen (tai muun laitteen) näyttöön. * Onko laitteet liitetty oikein? Kun olet tarkistanut asian, nollaa laite pitämällä 0EJECT-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys JC:n valtuuttamaan jälleenmyyjään. Teksti Merkitys RESET1 (tai R1) Poistovirhe RESET2 (tai R2) Nostinvirhe RESET3 (tai R3) Kotelovirhe RESET4 (tai R4) Nouto/paluuvirhe RESET (tai R) RESET6 (tai R6) iestintävirhe RESET7 (tai R7) Muut virheet RESET8 (tai R8) iestintävirhe Ääni katkeilee toiston aikana. * Ovatko molemmilla puolilla olevat säätimet oikeassa asennossa? SPECIFIKATIONER CD-ÄXLARDELEN Frekvensåtergivning : z z Dynamikområde : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) Signalbrusförhållande : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) Distorsion : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) Svaj : Mindre än mätbart Uttag : Analogt (8-stifts x 1), 1, (hel skala) Mindre än 1 kω ALLMÄNT Strömförsörjning Driftspänning : DC 14,4 likström (11 16 tillåtet) Jordningssystem : Negativ jord Tillåten arbetstemperatur : mellan 10 C och +0 C Mått (B x x D) : 22 mm x 88 mm x 174 mm ikt : 2,3 kg (utan tillbehör) i förbehåller oss rätten att ändra utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ur apparaten nollställs Nulstilling af dit apparat Laitteen nollaus Tryck in och håll 0EJECT-knappen intryckt i några sekunder. Detta gör att den inbyggda mikrodatorn nollställs. old 0EJECT-knappen inde i flere sekunder. Dette vil nulstille den indbyggede mikrokomputer. Pidä 0EJECT-painiketta painettuna useita sekunteja. Sisäänrakennettu mikrotietokone nollataan. EJECT SPECIFIKATIONER CD-OMSKIFTER SEKTION Frekvensområde : z z Dynamisk område : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) Signal-støj-forhold : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) Forvrængning : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) Wow & flutter : Under den målbare grænse Output-stik : Analog (8 pinde x 1), 1, (fuld skala)/mindre end 1 kω GENERELT Strømbehov Spænding : DC 14,4 (tilladt område ) Jordforbindelse : Negativ jord Arbejdstemperatur : -10 C +0 C Dimensioner (B x x D) : 22 mm x 88 mm x 174 mm ægt : 2,3 kg (eksklusiv tilbehør) 0EJECT-knapp 0EJECT-knappen 0EJECT-painike Ret til ændringer af design og specifikationer uden varsel forbeholdes. TEKNISET TIEDOT CD-AITAJA Taajuusvaste Dynaaminen alue Kohinasuhde ääristymä uojunta Ulostuloliitin YLEISET TIEDOT Tehontarve Käyttöjännite : z z : 99 db (C-X100) 93 db (C-X0) : 103 db (C-X100) 96 db (C-X0) : 0,00% (C-X100) 0,006% (C-X0) : Mitattavissa olevaa arvoa vähemmän : Analoginen (8 piikkiä x 1),1, (täysimittainen) / alle 1 k Ω : 14,4 :n tasavirta (11 16 sallittu) Maadoitusjärjestelmä : Negatiivinen maa Sallittu käyttölämpötila : 10 C +0 C Mitat (L x K x S) : 22 mm x 88 mm x 174 mm Paino : 2,3 kg (ilman lisävälineitä) Malli ja tekniset tiedot voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta. ar DRIFTPROBLEM uppstått? Nollställ i så fall apparaten i hänvisar till ur apparaten nollställs PROBLEMER med betjening? Nulstil dit apparat Se Nulstilling af dit apparat ONGELMIA laitteen käytössä? Nollaa laite Katso ohjeet kohdasta Laitteen nollaus 3

4 SENSKA ELANSLUTNINGAR Denna CD-växlare kan anslutas till JC-mottagare i serierna KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/KS-LX och KS- L, som har en växlarstyrfunktion. Användningsfunktioner eller indikationer på displayen kan dock variera beroende på den anslutna mottagaren. Se bruksanvisningar som medföljer mottagaren för detaljinformation. Observera att en del mottagare kan spela skivor som spelats in i MP3-format (gäller endast C-X100). För mer detaljerad information, kontakta din närmaste återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. änta med att ansluta batteriets negativa pol, medan anslutningarna görs, för att eliminera risken för kortslutningar. i rekommenderar dig att dra alla ledningar (se Fig. f) innan du installerar enheten. Om du inte är säker på att du klarar av att installera enheten, ska du låta en behörig servicetekniker installera den. DANSK ELEKTRISKE FORBINDELSER Denne omskifter kan forbindes med JC KD-MX, KD-LX, KD-S, KD-L, KD-SX, KS-FX, KS-LX eller KS-L serien af musikanlæg, da de har en funktion til styring af omskifteren. Betjeningen og visningerne i displayet vil være forskellige, afhængigt af hvilket musikanlæg, der tilsluttes. Se mere i dit musikanlægs brugsanvisning. Bemærk at nogle anlæg ikke kan afspille CD ere optaget med MP3-format (kun C-X100). Få mere information hos din nærmeste forhandler af JC musikanlæg til biler. For at undgå kortslutninger under tilslutningerne bør kablet på batteriets negative pol være taget af. i anbefaler, at du foretager alle de elektriske tilslutninger (se Fig. f), inden enheden installeres. vis du ikke er sikker på, at du er istand til at installere enheden korrekt, så lad en kvalificeret servicetekniker gøre det. SUOMI SÄKÖLIITÄNNÄT Tämä vaihtaja voidaan liittää JC:n KD-MX-, KD-LX-, KD-S-, KD-L-, KD-SX-, KS-FX-, KS-LX- ja KS-L-sarjojen soittimiin, joissa on CD-vaihtajan ohjaustoiminto. Käyttötavat ja näytössä näkyvät merkinnät vaihtelevat riippuen käytetystä soittimesta. Katso soittimen käyttöohjeista lisätietoja. Muista, että joillakin soittimilla ei voi toistaa MP3-muodossa tallennettuja CD-levyjä (vain C-X100). Kysy lisätietoja lähimmältä JC-autohifijälleenmyyjältä. Pidä akun negatiivinen napa kytkettynä irti tehdessäsi kytkentöjä. Näin estät oikosulkujen syntymisen. Suosittelemme, että teet kaikki sähköliitännät (ks. Kuva f) ennen laitteen asentamista. Jos epäilet, ettet osaa asentaa laitetta oikein, anna alan asiantuntijan tehdä asennustyö puolestasi. Enheten är avsedd för likström på 12 volt, med negativ jord. Om ditt fordon inte har ett negativt jordat elsystem på 12 volt behöver du en växleriktare. Du kan skaffa en sådan från din återförsäljare för JC bilunderhållningsprodukter för kontroll. ar noga med att jorda denna enhet till bilens chassi. Denne enhed er designet til at køre på 12 jævnstrøm med negativ jord. vis dit køretøj ikke har 12 jævnstrøm med negativ jord, vil det være nødvendigt med en omformer, som kan købes hos forhandlere af JC musikanlæg til biler. usk at forbinde enheden med bilens karrosseri. uom! Tämä laite on suunniteltu toimimaan 12 voltin tasavirralla ja negatiivisella maadoituksella. Jos autossasi ei ole 12 voltin negatiivisesti maadoitettua sähköjärjestelmää, tarvitset jännitemuuntimen, jonka voit ostaa lähimmältä JC:n autohifilaitteita myyvältä jälleenmyyjältä. Maadoita laite auton alustaan. id anslutning till JC-mottagare i serierna KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-L ed tilslutning til JC KD-MX/KD-LX/KD-S/KD-L/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-L serierne af musikanlæg Liittäminen JC:n KD-MX-/KD-LX-/KD-S-/KD-L-/KD-SX-/KS- FX-/KS-LX-/KS-L-sarjojen soittimiin Fig. f Fig. f Kuva f 8-stiftssladd (levereras) 8-pin ledning (medfølger) 8-piikkinen johto (tulee mukana) Till JC:s CD-växlarstyrenhet Til JC CD omskifter-kontrolenhed JC:n CD-vaihtajan ohjauslaite ur du tar bort sladden Ta ett ordentligt tag i kontakten, såsom bilden visar, och dra. Sådan fjernes kabel Træk i stikket ved at holde det fast som vist i figuren. Johdon irrottaminen edä johto irti pitäen siitä tiukasti kiinni kuvan osoittamalla tavalla. åll inte här. old ikke på denne del. Älä pidä kiinni tästä osasta. Efter installation och anslutning... När magasinet laddas in i CD-växlaren den första gången ska du trycka på knapp 0EJECT och hålla den intryckt i några sekunder, för att återställa enheten. I vanliga fall ska du inte hålla knapp 0EJECT intryckt när du trycker på den. Efter installering og tilslutning... Første gang magasinet sættes i CD-omskifteren, holdes 0EJECT-knappen inde i nogle få sekunder for at nulstille enheden. Normalt holdes 0EJECT-knappen ikke inde. Asennuksen ja liittämisen jälkeen Pidä 0EJECT-painiketta painettuna muutama sekunti nollataksesi laitteen, kun asetat lippaan ensi kertaa CDvaihtajaan. Älä pidä 0EJECT-painiketta painettuna käyttäessäsi laitetta normaalisti. Du kan också behöva återställa enheten under följande omständigheter. När strömförsörjningen avbryts, exempelvis när bilens batteri byts. När enhetskåpan inte fungerar som den ska. Du kan også få brug for at nulstille enheden i de følgende situationer. Når strømmet har været afbrudt, f.eks. ved udskiftning af bilens batteri. Når enheden ikke virker korrekt. uom! Laitteen nollaus saattaa olla tarpeen myös seuraavissa tapauksissa: irransyöttö katkeaa esimerkiksi vaihdettaessa auton akkua. Laite ei toimi kunnolla. 0EJECT-knapp 0EJECT-knappen 0EJECT-painiketta EJECT Lyssna på CD-skivor Denna enhet är inte försedd med några reglage för avspelning av CD-skivor. CD-skivorna styrs med hjälp av reglagen på den JC CD-växlarstyrenhet som enheten är ansluten till. ur CD-växlarenheten används för att styra CD-skivorna framgår av dess bruksanvisning. Lytning til CD ere Denne enhed har ikke betjeningsknapper til afspilning af CD ere. CD-betjeningen udføres ved hjælp af JC kontrolenheden for omskifteren etc. tilsluttet denne enhed. Se mere om CD-betjeningen i brugsanvisningen for JC kontrolenheden for omskifteren. CD-levyjen kuunteleminen Tässä laitteessa ei ole käyttöpainikkeita CD-levyjen toistamista varten. CD-levyjen toistamista ohjataan JC:n CD-vaihtajan ohjauslaitteella (ja muilla laitteilla), joka on liitetty tähän laitteeseen. Katso tietoja CD-levyjen toistamisesta CD-vaihtajan ohjauslaitteen käyttöohjeista. 4

5 ANTERING A MAGASIN OC CD- SKIOR ur magasinen ska hanteras ar försiktig vid hantering av magasinen Bär inte magasinet med insättningsöppningen vänd nedåt och försök undvika att tappa CD-skivorna. a alltid de tolv CD-vaggorna på plats i magasinet. När CD-vaggorna skjuts in eller ut, för att lägga in eller ta ut en CD-skiva, ska du hålla magasinet horisontellt så att CD-skivorna inte glider ut ur det. Sätt inte in en CD-skiva utan att svänga ut vaggan ur magasinet. Placera aldrig en CD-skiva direkt i magasinet. Utsätt inte magasinen för höga temperaturer eller direkt solljus. Ta inte isär magasinen. ar noga med att inte tappa magasinen eller utsätta dem för stötar. Tryck inte för hårt på skivvaggor som tagits ut ur magasinen. Applicera aldrig sådana lösningsmedel som tvättbensin, thinner eller insektsmedel på magasinen eller vaggorna. Sådana lösningsmedel kan förstöra ytorna på dem. ÅNDTERING AF MAGASIN OG CD ERE vordan magasinet håndteres Råd om håndteringen af magasiner Bær ikke magasinet med sprækken til isætning af CD ere nedad, da CD ere ellers kan falde ud. Lad altid de tolv CD-skuffer i magasinet være fyldte. Når der tages CD ere ud eller ind, holdes magasinet vandret for ikke at tabe CD ere. Indsæt ikke CD ere uden først at trække CD-skuffen ud af magasinet. Indsæt aldrig CD ere direkte i magasinet. Udsæt ikke magasinet for høje temperaturer eller direkte sollys. Skil ikke magasinet ad. Pas på ikke at tabe magasinet eller udsætte det for slag. Udsæt ikke CD-skufferne for for stort pres, når de er ude af magasinet. Anvend aldrig opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder eller insektdræbende midler på magasinet eller CD-skufferne. Disse midler kan ødelægge overfladerne. LIPPAIDEN JA CD-LEYJEN KÄSITTELY Lippaiden käsittely Lippaita on käsiteltävä huolellisesti Älä kanna lipasta syöttöaukko alaspäin, etteivät CD-levyt putoa. Säilytä 12 levykoteloa aina lippaan sisällä. Kun vedät levykoteloja ulos tai työnnät niitä sisään asettaessasi CD-levyjä, pidä lipas vaakasuorassa, etteivät CD-levyt putoa. Älä aseta CD-levyjä koteloihin, ennen kuin olet vetänyt kotelot ulos lippaasta. Älä koskaan aseta CD-levyjä suoraan lippaaseen. Älä altista lipasta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä pura lipasta osiin. Älä koskaan pudota tai kolhi lipasta. Älä taivuta lippaasta ulos vedettyjä koteloita. Älä käytä lippaaseen tai koteloihin koskaan liuottimia, kuten bensiiniä, ohenninta tai hyönteismyrkkyä. Liuottimet voivat syövyttää lippaan ja koteloiden pintoja. Behöver du ytterligare magasin ska de vara av typ XC-M200. vis du har behov for yderligere magasiner købes XC-M200 magasiner. uom! Jos tarvitset lisää koteloita, osta XC-M200-mallisia koteloita. id spelning av en CD-R- eller CD-RW-skiva Innan du spelar CD-R- eller CD-RW-skivor, läs instruktionerna eller försiktighetsanvisningarna noga. Använd endast finaliserade CD-R- eller CD-RW-skivor. En del CD-R- eller CD-RW-skivor kan kanske inte spelas på denna enhet på grund av deras skivegenskaper, och på grund av följande skäl: Skivorna är smutsiga eller repade. Kondensansamling på linsen inuti enheten. Upptagningslinsen inuti enheten är smutsig. CD-RW-skivor kan ta längre tid att läsa eftersom CD-RWskivor är mindre reflektiva än vanliga CD-skivor. CD-R- eller CD-RW-skivor är känsliga mot höga temperaturer eller hög luftfuktighet, så lämna dem inte inuti bilen. Använd inte följande CD-R- eller CD-RW-skivor: Skivor med klistermärken, etiketter eller skyddstätning klistrade på ytan. Skivor på vilka etiketter kan tryckas direkt med en bläckstråleskrivare. Användning av dessa skivor i höga temperaturer eller i hög luftfuktighet kan orsaka funktionsfel eller skada på skivorna. Till exempel, Klistermärken eller etiketter kan krympa och göra skivan skev. Klistermärken och etiketter kan flagna av så att skivorna inte kan matas ut. Tryck på skivorna kan bli kladdiga. Läs instruktionerna eller försiktighetsanvisningarna noga vad gäller etiketter och tryckbara skivor. Skev skiva Skæv CD ääntynyt levy Afspilning af CD-R eller CD-RW Før afspilning af CD-R ere eller CD-RW ere bør deres instruktioner og advarsler læses omhyggeligt. Brug kun lukkede CD-R ere eller CD-RW ere. Nogle CD-R ere eller CD-RW ere kan måske ikke afspilles på denne enhed på grund af deres disk-egenskaber eller af følgende grunde: CD erene er snavsede eller ridsede. Fugt kondenserer på linsen inde i enheden. Pickuplinsen inde i CD-spilleren er snavset. Reflektionsevnen for CD-RW ere er lavere end for normale CD ere, hvilket kan føre til langsommere læsningen af CD- RW ere. CD-R ere og CD-RW ere er følsomme overfor høje temperaturer og høj fugtighed, så efterlad dem ikke i din bil. Brug ikke følgende CD-R ere eller CD-RW ere. CD ere med klæbemærker, labels eller beskyttelsessegl på overforfladen. CD ere hvorpå labels kan udskrives direkte med en inkjetprinter. Brug af disse CD ere ved høje temperaturer eller høj fugtighed kan give funktionsproblemer eller skade CD erne. F.eks.: Klæbemærker eller labels kan krympe eller gøre CD en skæv. Klæbemærker eller labels kan falde af, så CD en ikke kan tages ud. Det trykte på CD en kan blive klæbrigt. Læs vejledninger og advarsler om labels og trykbare CD ere nøje. Klistermärke Klæbemærke Tarra Klisterrest Klæbrig limrest Tahmeaa likaa Skiva CD Levy CD-R- ja CD-RW-levyjen soittamiseen liittyviä seikkoja Lue CD-R- ja CD-RW-levyjen ohjeet ja huomautukset ennen niiden toistamista. Käytä ainoastaan viimeisteltyjä CD-R- tai CD-RW-levyjä. Joitakin CD-R- tai CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn ominaisuuksien tai seuraavien syiden vuoksi: Levy on likainen tai naarmuuntunut. Laitteen linssiin on tiivistynyt kosteutta. Laitteen linssi on likainen. CD-RW-levyjen lukemiseen saattaa kulua pitkähkö aika, koska CD-RW-levyjen heijastavuus on matalampi kuin tavallisten CD-levyjen. CD-R- ja CD-RW-levyt ovat herkkiä korkeille lämpötiloille tai kosteuksille. Älä jätä levyjä autoon. Älä käytä seuraavia CD-R- tai CD-RW-levyjä: levyt, joissa on tarroja, etikettejä tai pintaan lisättyjä kalvoja levyt, joiden etiketti voidaan tulostaa suoraan levyyn mustesuihkukirjoittimella Jos käytät näitä levyjä kovassa kuumuudessa tai kosteissa olosuhteissa, levyt eivät ehkä toimi oikein tai ne vikaantuvat. Esimerkki: Tarrat tai etiketit saattavat kutistua ja vääntää levyä. Tarrat tai etiketit saattavat irrota niin, että levyä ei saa pois. Levyjen muste saattaa tulla tahmeaksi. Lue etikettien ja tulostusvalmiiden levyjen ohjeet ja huomautukset huolellisesti. Påklistringsetikett Label til påklæbring Tarraetiketti Spela en text-cd (gäller endast C-X100) / Afspilning af CD-tekst (kun C-X100) / CD Text -levyjen toistaminen (vain C-X100). En text-cd innehåller viss inspelad information om CD:n (dess benämning, artist och spårbenämningar). Om du ansluter denna enhet till en mottagare med visningsfunktion för CD-text kan du lägga ut denna information i mottagarens indikeringsfönster. Laddning av CD-skivor 1. Dra ut skivvaggan så långt ut ur magasinet som möjligt. 2. Lägg en CD-skiva i skivvaggan, med etikettsidan vänd uppåt. På en CD med CD-tekst er der lagret information om CD en (CD-titel, kunstner og sangtitel). vis du forbinder denne enhed med et anlæg med CD-tekstfunktionen, kan du få vist informationerne om CD en på anlæggets display. Isætning af CD ere 1. Træk CD-skuffen delvist ud af magasinet, indtil den stopper. 2. Læg en CD i CD-skuffen med dens label opad. CD Text -levyille on tallennettu tiettyjä levyn tietoja (levyn nimi, artisti ja raidan nimi). Jos yhdistät tämän laitteen vastaanottimeen, jossa on CD Text -näyttötoiminto, vastaanottimen näytöllä näkyy vastaavat tiedot. CD-levyjen syöttäminen 1. Liu uta levykotelo osittain ulos lippaasta, kunnes se pysähtyy. 2. Aseta CD-levy koteloon etikettipuoli ylöspäin. 1. Skivvagga 2. Magasin (XC-M200) Magasin (XC-M200) Lipas (XC-M200) CD-skuffe Levykotelo 3. Rikta in skivvaggan relativt spåren i magasinet och tryck in den så långt det går. Kontrollera att skivvaggan sitter som den ska i magasinet. Om en CD-skiva halkar ur skivvaggan måste den läggas tillbaka i den. * De CD-skivor som sätts in får benämningarna skiva 1, skiva 2 o.s.v. från botten och uppåt. Skivvagga CD-skuffe Levykotelo 3. Sæt CD-skuffen ud for rillerne i magasinet og skub CDskuffen hele vejen ind. Tjek at CD-skuffen er sikkert indsat i magasinet. vis en CD glider ud af skuffen, placeres den igen i CD-skuffen. * De isatte CD ere tælles som disc-1, disc-2... nedefra og op. * Spår Riller Urat CD-skiva CD CD-levy 3. Aseta levykotelo lippaan uriin ja työnnä se kokonaan sisään. armista, että levykotelo on tiiviisti lippaassa. Jos CD-levy irtoaa levykotelosta, aseta se uudelleen paikoilleen. * Syötetyt CD-levyt ilmaistaan muodossa disc-1, disc-2 jne. alhaalta ylöspäin. Anmärkningar: Det finns öppningar i skivvaggorna, genom vilka signalerna läses från CD-skivorna. Dessa öppningar lämnar en del av den blanka sidan på CD-skivan exponerad. Undvik att ta på CD-skivans blanka yta. Det går inte att spela en CD-skiva som är uppochnedvänd. Försiktighet: CD-skivor med hjärtform, blomform eller liknande (specialformade CD-skivor) kan inte användas i denna enhet. Om en sådan CD-skiva sätts in kommer problem att uppstå. Bemærkninger: Der er åbninger i CD-skufferne gennem hvilke signalerne læses fra CD erne. Disse åbninger lader en del af den blanke side af CD en være synlig. Pas på ikke at berøre den blanke overflade på CD en. Det er ikke muligt at afspille en CD, hvis den er placeret på hovedet. PAS PÅ: CD ere formet som et hjerte, en blomst etc. (specialformede CD ere) kan ikke anvendes i denne enhed. vis denne type CD ere isættes, vil det give problemer. uomatus: Levykoteloissa on aukkoja, joiden läpi CD-levyjä luetaan. Näiden aukkojen vuoksi osa CD-levyn kiiltävästä lukupinnasta jää vaille suojaa. aro koskemasta CD-levyn kiiltävää puolta. CD-levyä ei voi toistaa, jos se on asetettu väärinpäin. aara: Tällä laitteella ei voi toistaa CD-levyjä, jotka on muotoiltu esimerkiksi sydämen, kukkasen tms. muotoisiksi. Jos tällainen CD-levy syötetään lippaaseen, se aiheuttaa ongelmia.

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

RC-EX25S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM

RC-EX25S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM / EQ VOLUME RM-SRCEX25A REMOTE CONTROL REMOTE EQ CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM RC-EX25S PLAY CD INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot