Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )"

Transkriptio

1 Finland Tender Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Tarjoukset klo mennessä osoitteeseen: Nokian kaupunki / Tilatekniikka Tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen PL NOKIA Puh Fax I Jakso: Hankintaviranomainen I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Virallinen nimi Postiosoite Nokian kaupunki PL 2 Postinumero Postitoimipaikka Maa NOKIA Suomi

2 Yhteyspiste(et) Nokian kaupunki / Tilatekniikka Vastaanottaja Tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Hankintaviranomaisen yleisosoite Osoite, josta saa lisätietoja Ks. edellä yhteyspiste(et) Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja) Ks. edellä yhteyspiste(et) Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä Ks. edellä yhteyspiste(et) I.2 Hankintaviranomaisen luonne Hankintaviranomaisen luonne Alue- tai paikallistason viranomainen Pääasialliset toimialat

3 Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta Ei II Jakso: Hankintasopimuksen kohde II.1) Kuvaus II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Rakennusurakat : Toteutus Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Nokia NUTS-koodi Nokia ( K536 ) II.1.3 Ilmoituksessa on kyse julkista hankintaa koskevasta sopimuksesta II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus Laskenta-aikaa ja urakka-aikaa on muutettu suunnitelmissa havaittujen puutteellisuuksien korjaamisen johdosta. Harjuniityn keskuskeittiön ja päiväkodin ( 2740,50 brm2 ) rakentaminen. Vaiheistettuna siten, että keskuskeittiön tulee olla käyttökunnossa mennessä ja päiväkodin mennessä Toteutusmuotona jaettu urakka. Pääurakkana rakennusurakka. Alistettuina sivu-urakoina putkiurakka, ilmanvaihtourakka, jäähdytyslaiteurakka, sähköurakka ja rakennusautomaatiourakka.

4 Rakennuttaja kilpailuttaa keittiölaitteet, joiden asennus kuuluu kuhunkin urakkaan omalta alaltaan. II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde Päänimikkeistö Rakennustyöt. ( ) II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet) Päänimikkeistö Putkityöt. ( ) Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. ( ) Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet. ( ) II.1.7 Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan Kyllä II.1.8 Sopimus on jaettu osiin Kyllä. Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa Ei II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus Uudisrakennus, jossa keskuskeittiö ja päiväkoti sekä ullakolle rakennettavat konehuoneet. Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa: EUR II.2.2) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia Ei II.3) Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika

5 Kesto noin 14 kuukautta (sopimuksen tekemisestä) III Jakso: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut Rakennusaikainen ja takuuaikainen vakuus, joiden tulee olla pankki- tai rahoituslaitoksen myöntämiä omavelkaisia takauksia. Takuuaika on 24kk. III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin Laskutus tapahtuu sopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaisesti. Laskujen maksuehto on 14pv. Maksueriä ja -ehtoja koskevat tarkemmat määräykset ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. III.1.3. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto Osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiömuoto. III.2 Osallistumisehdot III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Osallistumisilmoitukseen on liitettävä tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset: 1) selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2) selvitys merkinnästä kaupparekisteriin. 3) todistus verojen maksamisesta. 4) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

6 Luotettavana selvityksenä hyväksytään RALA:n pätevyystodistus. Em. asiakirjat eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Muuhun valtioon kuin Suomeen sijoittautuneen ehdokkaan tulee toimittaa vastaavat selvitykset omasta sijoittautumismaastaan suomen kielellä. III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: 1) todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta kolmelta. viimeksikuluneelta tilikaudelta: 2) pankin tai muun luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta. 3) vakuutusyhtiön tai muun vakuutuslaitoksen antama kirjallinen todistus vastuuvakuutuksesta. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset: 1) Ehdokkaalla tulee olla hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta 1,5 x tarjoamansa urakkasumman suuruinen vuosiliikevaihto jokaiselta kolmelta viimeiseltä. tilikaudelta tai urakoitsijan,tulee esittää muu luotettava selvitys taloudellisista resursseistaan hankinnasta suoriutumiseksi: 2) Ehdokkaan tulee olla luottokelpoinen eikä yhtiöllä saa olla vireillä tai käynnissä yrityssaneerausta. 3) Ehdokkaalla tulee olla vastuuvakuutus. III.2.3 Tekninen suorituskyky Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: 1) tiedot viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana yrityksen toteuttamista hankintakohdetta vastaavista urakoista. 2) yrityksen kirjallinen laadunvarmistusjärjestelmä ja rakentamisvaiheen projektisuunnitelma. 3) selvitys hankkeen ja työmaan johto-organisaatiosta.

7 4) tiedot hankkeeseen esitettävän työpäällikön henkilökohtaisista referensseistä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä koulutustiedot ja työkokemus. 5) tiedot hankkeeseen esitettävän vastaavan työnjohtajan henkilökohtaisista referensseistä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä koulutustiedot ja työkokemus. 6) tiedot hankkeeseen esitettävän muun työnjohdon koulutuksesta ja työkokemuksesta. 7) selvitys hankkeeseen esitettävän työnjohdon ja muiden urakoitsijoiden avainhenkilöiden kielitaidosta. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset: 1)Yrityksellä tulee olla viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään 5 toteutettua hankintakohteen mukaista urakkaa, joissa rakennusurakoitsija on ollut pääurakoitsijana. 2)Yrityksellä tulee olla kirjallinen laadunvarmistusjärjestelmä, jossa on huomioitu myös työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintamenettelyt sekä kirjallinen rakentamisvaiheen projektisuunnitelma, jossa on selvitys työmaan suunnittelu-, ohjaus- ja laadunvarmistustoimenpiteistä sekä selvitys alihankkijoiden velvoitteiden hoitamisen tarkistamisesta. 3)Yrityksen tulee osoittaa hankkeen toteuttamisorganisaatioon riittävä henkilöstö 4)Hankkeeseen esitettävällä työpäälliköllä tulee olla viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään 3 vastaavan kokoista referenssikohdetta sekä kokemusta työpäällikön tehtävistä vähintään 6 vuotta. 5)Hankkeeseen esitettävällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään 3 vastaavan kokoista referenssikohdetta. Rakennusurakan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta talonrakennusalan vastaavan työnjohtajan tehtävistä vähintään 15 vuotta, LVIS-urakoiden vastaavilla työnjohtajilla tulee olla kvv-, iv- ja sähkötöiden vastaavan työnjohtajan kokemusta vähintään 5 vuotta. Vastaavien työnjohtajien tulee täyttää tämän rakennushankkeen vaatimustason edellytykset vastaavan työnjohdon koulutuksesta (Suomen Rakennusmääräyskokoelma A1 kohta 4).

8 6)Hankkeeseen esitettävillä muilla työnjohtajilla tulee olla kokemusta työnjohtajana vähintään 4 vuotta. 7)Hankkeeseen esitettävältä työnjohdolta ja muilta urakoitsijoiden avainhenkilöilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. III.2.4 Varatut hankintasopimukset Ei III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot III.3.1 Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle Ei III.3.2 Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys Kyllä IV Jakso: Menettely IV.1 Menettelyn luonne IV.1.1 Menettelyn luonne Avoin menettely IV.2 Sopimuksentekoperusteet IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet Alin hinta IV.2.2 Sähköistä huutokauppaa käytetään Ei IV.3 Hallinnolliset tiedot IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin Kyllä: Muita aiempia ilmoituksia: Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2011/S ,

9 IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: Asiakirjat ovat maksullisia: Kyllä. IV.3.4 Tarjousten vastaanottamisen määräaika IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia suomi (FI) IV.3.7 Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa (avoin menettely) 3 kuukautta IV.3.8 Tarjousten avaamista koskevat ehdot Paikka: Tekninen keskus Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: Ei VI Jakso: Täydentävät tiedot VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta Ei VI.2 Sopimus liittyy yhteisön varoista rahoitettuun hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei VI.3 Lisätietoja Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan urakkalaskijoille postitse. Tarjousasiakirjatilaukset: Nokian kaupunki Tekninen keskus

10 Rakennuttajainsinööri Vesa Niemi puh sähköposti: Tilaukset tehtävä viimeistään klo mennessä. Tilausta tehtäessä on ilmoitettava minkä urakan tarjouspyyntöasiakirjoja tilaus koskee. VI.4 Muutoksenhakumenettelyt VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite PL 118 Postinumero Postitoimipaikka Maa Helsinki Suomi Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite English Version Notice: Nokia Town: Correction Notice: Harjuniityn central kitchen and a daycare center (accounting and contract-time change) Deals on at at the latest, to: Nokia Town / Space Technology Status of Services Jari Lehtonen

11 PO Box NOKIA Tel Fax nokiankaupunki.fi Section I: Contracting authority I.1 names, addresses and contact point (s) Official name Nokia Town Postal Address Postcode PO Box Postal Code NOKIA Country Finland Contact point (s) To Nokia Town / Space Technology Status of Services Jari Lehtonen Phone address nokiankaupunki.fi Fax Awarding authority Address of the buyer Cf. above-mentioned contact point (s) Address from which specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be

12 Cf. above-mentioned contact point (s) Address to which tenders or requests to participate must be sent Cf. above-mentioned contact point (s) I.2 of the contracting authority Type of contracting authority Main activity Regional or local authority General public The contracting authority is purchasing on behalf of other authorities Not Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1 of the contract by the contracting authority's name Correction Notice: Harjuniityn central kitchen and a daycare center (accounting and contract-time change) II.1.2 Type of contract and the execution, delivery or performance Works: Implementation Principal, place of delivery or of performance Nokia NUTS code Nokia (K536) The notice involves II.1.3 A public contract II.1.5 of the contract or purchase (s) a brief description Computing time and contract time has been changed plans due to the correction of identified deficiencies. Harjuniityn central kitchen and the nursery ( brm2) construction. Staged so that the central kitchen will be operational by and at the latest day care center As a form of execution into a chore. The main works works. Subjected to site-work during the pipe works, the ventilation works, the cooling device works, electrical works and building automation task. Contractor tender kitchen equipment, which includes the installation works, each own field. II.1.6 Common Procurement Vocabulary (CPV): Key Division Glossary

13 Construction work. ( ) II.1.6 Common Procurement Vocabulary (CPV): Additional Property (for sale) Division Glossary Plumbing. ( ) Installation of electrical wiring and other electrical installation work. ( ) Food preparation and serving equipment. ( ) II.1.7 Contract covered by the World Trade Organization (WTO) Government Procurement Agreement Yes II.1.8 Division into lots Yes. Tenders may be submitted for: one or more parts II.1.9 Variants will be accepted Not II.2 Quantity or scope Total quantity or scope II.2.1 New construction, with a central kitchen and a nursery and built the machine in the attic rooms. Estimated value, or price range, excluding VAT: EUR II.2.2) additional acquisition opportunities Not II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT Duration about 14 months (conclusion) Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1 related to the contract terms and conditions III.1.1 Deposits and guarantees required Temporary construction and warranty term security, which must be a bank or financial institution issued callable guarantees. The warranty period is 24mm. III.1.2 Main financing conditions and payment arrangements and / or reference to the rules Billing will be done in accordance with an installment on the occasion. Bill payment is a condition 14pv. Payment of installments and the terms of the detailed regulations stated in the tender documents. III.1.3. The successful tenderer grouping of economic operators, the legal form Limited liability company or other company registered form.

14 III.2 Conditions for participation III.2.1 traders' personal circumstances, whether professional or trade register requirements Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Enrollments must be accompanied by tilaajavastuu Act (1233/2006) required reports and certificates: 1) report marking the prepayment, the employer in the register and the register of VAT. 2) an entry in the Trade Register. 3) a certificate of tax payment. 4) certificate of admission and pension insurance payments to be made. 5) information on the work of the applicable collective agreement or the principal terms. Reliable study adopted RALA's qualifications. Em. Documents must not be three months old. State other than Finland, established a candidate must submit the corresponding reports of their own establishment of the Finnish language. III.2.2 Economic and financial capacity Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) certificate of the company's overall turnover and turnover from the contract in the industry for three. during the last financial year: 2) a bank or other credit institution on a firm's credit worthiness. 3) an insurance company or other insurance carrier of the written certificate of liability insurance. Any minimum requirements: 1) the candidate must be from a contract in the industry to offer to 1.5 times the sum of the contract amount for each annual turnover for the last three. financial year or the contractor must submit any other reliable proof of financial resources to meet its acquisition: 2) Candidates must be creditworthy and the company may be pending or ongoing corporate restructuring. 3) the candidate must have liability insurance. III.2.3 Technical capacity Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) information on the last five years, the company's implementation of the procurement items similar contracts. 2) a written undertaking a quality assurance system and the construction phase of the project plan. 3) a description of the project and site management organization. 4) information on the project presented to Technical Manager of personal references in the last five years, as well as educational information and experience. 5) information on the project presented to the foreman of personal references in the last five years, as well as educational information and experience.

15 6) information on the project presented to the supervisors in education and work experience. 7) a statement presented to the project contractors, foremen and other key personnel language proficiency. Any minimum requirements: 1) The company should have over the last five years, at least 5 carried out in accordance with the procurement contract with a building contractor has been the prime contractor. 2) The company must have a written quality assurance system, which is also taken into account safety and environmental management procedures as well as in writing the construction phase of the project plan, including a statement of the site design, control and quality assurance measures and an explanation of subcontractors to meet the obligations revision. 3) The company must show that the project toteuttamisorganisaatioon sufficient staff 4) Project Technical Manager will be presented in the last five years, at least three similar-sized object reference and the experience of Technical Manager duties for at least 6 years. 5) by the corresponding work of the project manager must have the last five years, at least 3 the size of the reference object. Works the same work manager should have experience in housing construction foreman responsible for the tasks at least 15 years, HVAC works similar work, the managers will be DR, IV, and electrical work, the foreman experience of at least 5 years. Responsible for the work of directors will meet this construction standards of the conditions responsible for training of supervisors (the Finnish building codes A1, paragraph 4). 6) The project presented in the work of other directors should have experience as a supervisor for at least 4 years. 7) Avoid the work presented in the project management and other key contractors are required good knowledge of Finnish oral and written skills. III.2.4 Reserved contracts Not III.3 service contracts, the specific terms and conditions III.3.1 Execution of the service to a particular profession Not III.3.2 Legal persons should indicate the names of staff members responsible for carrying out the names and professional qualifications Yes Section IV: Procedure IV.1 of procedure Type of procedure IV.1.1

16 Open procedure IV.2 Award Criteria Award criteria IV.2.1 Lowest Price IV.2.2 electronic auction will be used Not IV.3 Administrative Information IV.3.2 same contract notice has been published previously Yes: Other previous reports: Notice number in OJ: 2011 / S , IV.3.3 specifications and additional documents or descriptive terms and conditions for access Documents or for accessing documents: Payable documents: Yes. IV.3.4 Time limit for receipt of tenders IV.3.6 Language (s) (s) in which tenders or requests to participate Finland (FI) IV.3.7 Minimum time frame during which the tenderer must maintain its tender (open procedure) 3 months IV.3.8 Conditions for opening tenders Location: Technical Centre The opening of tenders must be drawn up: None Section VI: Complementary information VI.1 This is a recurrent procurement Not VI.2 The contract relates to a project financed by EU funds and / or program Not VI.3 Additional information The tender documents will be forwarded by mail contract issuers. Offer Document Subscriptions: Nokia Town Technical Centre

17 Contractor Engineering Vesa Niemi tel: vesa.niemi nokiankaupunki.fi Orders taken no later than 03/31/2011 at Order is placed, the contractor shall notify the charter of the tender documents. VI.4 Appeals Procedures VI.4.1 Body responsible for appeal procedures Official name The Market Postal Address PO Box 118 Postcode Postal Code Country Helsinki Finland Phone address Fax Internet address

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen:

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen: HAKEMUS Study Abroad Hawai i Pacific University KILROY toimii Hawai i Pacific Universityn virallisena edustaja Suomessa, joten haku hoituu kätevästi kauttamme. Toimita täytetty hakukaavake sekä vaadittavat

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot