Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2

3

4

5

6

7 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE , MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala Alkoholiohjelman kumppanuus Alkoholiohjelman yleiset tavoitteet vähentää lasten ja perheiden kokemia alkoholihaittoja vähentää alkoholin riskikäytöstä aiheutuvia haittoja kääntää alkoholin kokonaiskulutus laskuun Keinoina ovat alkoholipolitiikan, ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalvelujärjestelmän vahvistaminen Toiminta rakentuu valtiovallan, kuntien, järjestöjen ja alkoholielinkeinon yhteistyöstä Kumppanuus merkitsee yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Kumppani sitoutuu toteuttamaan laatimaansa toimintasuunnitelmaa arvioimaan omaa toimintaansa sekä tiedottamaan alkoholiohjelmasta omalla toimialueellaan. Edellytykset/ehdot ehkäisevän päihdetyön toteutumiselle Kunnissa toimii ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Kunnissa toimii monitoimijainen päihdetyöryhmä Suunnitelma seudullisen mielenterveys- ja päihdestrategian laatimisesta Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 1. Päihteiden käyttö vähenee Mikkelin seudulla a) Paikallinen vaikuttaminen (osia PAKKA toimintamallista) a) jatketaan vuosittain yrittäjien kanssa toteutettuja keskustelutilaisuuksia b) tiedottaminen toiminnasta, median käyttö c) edistetään kuntien tilaisuuksien päihteettömyyttä d) seutulupalausunnot seudullinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, yhteistyö AVI:n alkoholitarkastajan ja poliisin kanssa - yrittäjätilaisuudet vuosittain ehkäisevän päihdetyön viikolla - vuodesta 2015 lähtien vähitellen lisää osia PAKKA - toimintamallista

8 2. Nuorten alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy Alkoholilainsäädännön noudattamisen valvonta tehostuu 3. Päihteiden käytön näkyvyys lasten ja nuorten elämänpiirissä vähenee 4. Ikäihmisten alkoholin käytön ehkäisy ja vähentäminen Päihteiden käytön puheeksi ottaminen ja tunnistaminen 5. Kaikki ikäryhmät kattava miniinterventio (alkoholin käytön puheeksi ottaminen) kaikissa peruspalveluissa a) Tie selväksi toimintamalli b) Vanhempainilloissa välitetään tietoa alkoholilaista ja päihteettömyydestä a) Päihteetön pelikenttä: -urheilu- ja liikuntaseurat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään päihteiden käytön vähentämistä b) järjestöavustusten sitominen päihteetön pelikenttä malliin c)koulutusta liikuntaseurojen toimijoille päihteiden käytön puheeksi otosta a) Yli 65-vuotiaiden alkoholimittariston käyttöönotto. b) Kotihoidon päihdetyön toimintamallin edelleen kehittäminen ja käyttöönotto kaikissa kunnissa. c) Kampanjat, messut, sähköisten välineiden, palvelutelevision/ hoivatelevision ja sosiaalisen median hyödyntäminen jne. a) Mini-intervention käyttäminen ja osaamisen lisääminen sekä ylläpito koulutusten avulla b) Terveystarkastuksissa käytetään AUDIT- ja ADSUME testejä sekä ikäihmisten poliisi, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijat, järjestötoimijat Ehkäisevän päihdetyön ryhmä yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa kuntien toimijat, urheiluja liikuntaseurat, ESLi, EHYT, MLL Terveyskeskuksen vastaanotot, ikäneuvolat ja vanhusten hoito- ja hoivapalvelut - työyksiköiden esimiehet ja kolmas sektori sosiaali- ja terveystoimen toimijat, järjestötoimijat, asiantuntijat, AVI:n koordinaattori yhteistyömallin suunnittelu poliisitoimen kanssa alle 25-vuotiaille nuorille mahdollisesti toimintamallin laajentaminen muihin kohderyhmiin -vanhempainillat

9 6. Yhteisöllisyys ja kumppanuus päihdehaittojen ehkäisyssä päihdemittaria -hoitopolut ja toimintamallit a) järjestökumppanuus b) kampanjat laajasti: päihteiden käyttö otetaan puheeksi koulujen vanhempainilloissa, päiväkodeissa, yhteisiä keskusteluja lasten, nuorten ja vanhempien kesken kampanjat c) päihteettömät tilaisuudet d) asenteisiin vaikuttaminen e) mediayhteistyö Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi haastaa kumppaniksi paikallisia toimijoita (esim. ravintoloitsijat, kauppaketjut, järjestöt jne.). Kumppanuuden tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain seudun sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä. Toimenpiteiden arvioinnista vastaa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hyvinvointikoordinaattori yhdessä seudullisen ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa kuntien päihdetyöryhmien tekemään arviointiin perustuen sekä osana mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantaa.

10 Kumppanuussopimus: Mikkelin seutu - Alkoholiohjelma kokoaa yhteen ja tukee päihdehaittoja vähentävää toimintaa valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä ja elinkeinoelämän piirissä. Kumppanuus on toimintamalli / työkalu päihdehaittojen vähentämiseen, toiminnan seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Tällä sopimuksella sopijakumppanit määrittelevät oman toimintansa tavoitteet ja puitteet. Mikkelin seutu (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) osallistuu Alkoholiohjelman kumppanina alkoholista ja muista päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tekemänsä päätöksen mukaan, joka on tämän sopimuksen liitteenä. Mikkelin seutu laatii tai päivittää alueellisen, seudullisen ja/tai kunnallisen päihdestrategiansa tai mielenterveys- ja päihdestrategiansa Alkoholiohjelman linjaukset huomioon ottaen ja toimittaa sen aluehallintovirastoon Alkoholiohjelman aluekoordinaattorille lisää Alkoholiohjelmaan kirjatut toiminnan tavoitteet tämän sopimuksen liitteeksi kehittää päihdehaittoja ehkäisevää toimintaa näiden suuntaviivojen mukaisesti välittää Alkoholiohjelman tavoitteita tukevaa tietoa omalla toimialueellaan ja haastaa alueen toimijoita kumppanuuteen arvioi toimintaansa ja sen tuloksellisuutta raportoiden siitä aluehallintovirastolle, joka puolestaan raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja aluehallintovirasto tukevat kumppaniensa Alkoholiohjelmaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista ja niiden toteutumisen seurantaa muun muassa välittämällä tietoa alan tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä, edistämällä kuntien ja seutukuntien yhteistoimintaa, järjestävät alueellisen koordinaation kautta koulutuksia, tiedottavat kumppaneita päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän ulkopuolisen toiminnan rahoitusmahdollisuuksista, tukevat kumppaneita monipuolisella tiedottamisella, Alkoholiohjelman logon käyttöoikeus. Sosiaali- ja terveysministeriössä Sosiaali- ja terveysministeriö Susanna Huovinen Peruspalveluministeri Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Markku Turkia Lautakunnan puheenjohtaja

11 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Puitesopimus SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN, KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

12 Sopimus Sisällys 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde Sopimuksen sisältö ja vastuut Organisointi ja hallintamalli Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimusasiakirjojen muuttaminen Allekirjoitukset... 4

13 Sopimus 1. Sopimusosapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sopijaosapuoli ) Y-tunnus: Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi (jäljempänä sopijaosapuoli ) Y-tunnus: Osoite: Maaherrankatu 9-11, Mikkeli 2. Sopimuksen kohde Sopimuksen tarkoituksena on yhtenäisten alueellisten sähköisen asioinnin palveluiden ja toimintamallien toimeenpano ja ylläpito sekä näiden jatkokehittäminen ja vahvistaminen. Sopijaosapuolilla on yhteinen järjestelmäalusta (Hyvis.fi) sähköisille palveluille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeisiin. Tällä sopimuksella sovitaan Hyvis.fi:n sähköisten asiointipalveluiden kehittämisestä, hallinnoinnista, koordinoinnista ja yhteistyöstä sopijaosapuolten välillä. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan kansalaisille, asiakkaille ja potilaille tarkoitettuja monikanavaisia digitaalisia palveluita, jotka tukevat oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, hoito- tai palveluyksikön valinnassa ja palveluun hakeutumisessa, parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa sekä tehostavat kansalaisen ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. 3. Sopimuksen sisältö ja vastuut Sopijaosapuolet sitoutuvat luomaan yhteisen sähköisen asioinnin strategian sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Strategian luomisessa tulee huomioida eri toimijoiden omat sähköisen asioinnin strategiat. kuvaamaan ja ylläpitämään yhteistä Sosiaali- ja terveystoimen sähköisen asioinnin kokonaisarkkitehtuuria ja varmistamaan sen sopivuus eri toimijoiden omiin kokonaisarkkitehtuureihin kehittämään, hankkimaan, ottamaan käyttöön ja ylläpitämään sähköisen asioinnin alueellisia tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita, joita julkaistaan Hyvis.fi:n kautta.

14 Sopimus Jokaisesta erillisestä hankinnasta tehdään erillissopimukset. Osapuolet käyttävät määräysvallassaan olevia sidosyksiköitään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. valmistelemaan yhdessä sähköisen asioinnin kehittämishankkeita ja hankintoja perustamaan sähköisen asioinnin alueellisen työryhmän (kokoontuu 2* vuodessa) nimeämään sähköisen asioinnin vastuuhenkilöt organisaatiostaan edistämään kansallisesti yhtenäisiä ja yhteen toimivia sähköisiä palveluita ja toimintakäytäntöjä Yhteisen järjestelmäalustan (Hyvis.fi) kautta toimivia sähköisen asioinnin hankintoja, toimintamalleja ja käyttöönottoja koordinoi Etelä-Savon sairaanhoitopiiri terveydenhuoltolain mukaisesti (33 ). Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sähköisten palveluiden hankinnoista, toimintamalleista ja käyttöönotoista päätetään sopijaosapuolten kesken. Kustannusten jakamisesta sovitaan sopijaosapuolten kesken. Sähköisten palveluiden operatiivisesta toiminnasta, kuten niiden istuttamisesta osaksi toimintaprosesseja, tarvittavista prosessimuutoksista, toiminnallisista määrittelyistä, piloteista, käyttöönotoista ja henkilöstön muutoksenhallinnan tehtävistä sekä valmentamisesta ja kouluttamisesta vastaavat sopijaosapuolten nimetyt vastuuhenkilöt ja heidän varahenkilönsä. 4. Organisointi ja hallintamalli Sopimuksen sisältöön kuuluvia asioita käsitellään ja arvioidaan alueellisessa sähköisen asioinnin työryhmässä, joka kokoontuu sovitusti kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Sähköisen asioinnin työryhmän osallistujat nimetään organisaatiokohtaisesti. Kokoonkutsujana on sähköisen asioinnin vastuuhenkilö Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä. Sähköisen asioinnin käyttöönottojen seurantaryhmä on sopijaosapuolille yhteinen ja siihen liittyvä seurantadokumentaatio on osapuolille yhteistä. Seurantaryhmään nimetään osallistujat kustakin organisaatiosta. Mikkelin kaupunki on vastuuttanut kaikkien kaupungin toimintojen sähköisen asioinnin kehittämisen LUPAUS 2016 muutosohjelman vastuulle ja tämä koskee myös Mikkelin sosiaali- ja terveystoimea. Mikkelin kaupunki ja ESSHP tekevät erillisen tarkennetun projektisuunnitelman ja siihen liittyen sopimuksen osana Mikkelin kaupungin palveluiden digitalisointia. Mikkelin kaupunki omistaa omat SOTE:n toimialueen tiedot ja niiden tulee olla siirrettävissä toisiin Mikkelin kaupungin järjestelmiin.

15 Sopimus 5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi. Sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti toiselle Sopimusosapuolelle viimeistään kuukautta aikaisemmin siitä, kun irtisanomisaikaa aletaan laskea. Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain kummankin sopimusosapuolen allekirjoittamalla muutossopimuksella. 6. Sopimusasiakirjojen muuttaminen Tähän sopimukseen tehtävät muutokset tehdään kirjallisesti ja allekirjoitetaan. Sopimusosapuolella on oikeus reagoida virheellisiin päivityksiin. 9. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopimusosapuolelle. Paikka: Paikka: Aika: Aika: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Maria Närhinen sosiaali- ja terveysjohtaja

16 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille LUONNOS Seudullinen lautakunta

17 2 Sisällysluettelo MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TULEVAISUUS... 3 YHTEISTOIMINTASOPIMUS... 4 SEUDULLISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT... 4 ALUEKOKEILUHANKE... 5 SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA... 7 KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA... 7 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELUT... 8 PALVELUTASOT... 8 TYÖSKENTELYMALLIT...10 UUDET PALVELUIDEN TUOTTAMISTAVAT...10 KASTE...11 TULEVAN SOSIAALIHUOLTOLAIN LINJAUKSET...11 SUUNNITELMALLISUUS...12 PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN...12 Lähteet:...12

18 3 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Yleistä Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Yhteistoiminta-alueella palveluja tarjoavat neljän kunnan palvelutuotantoyksiköt, mukana ovat Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa. Mikkelin palvelutuotantoyksikköön liittyivät Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen sosiaali- ja terveystoimet, jolloin niiden työntekijät siirtyivät Mikkelin kaupungin palveluksen. Vuonna 2012 Ristiina ja Suomenniemi päättivät kuntaliitoksesta Mikkelin kanssa. Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut päätettiin liittää Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Vuoden 2013 alussa yhteistoiminta-alueella palveluja tarjoavat edelleen 4 palvelutuotantoyksikköä; Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa. Mikkelin palvelutuotantoyksikköön kuuluvat Mikkelin lisäksi Hirvensalmen ja Puumalan kuntien sosiaali- ja terveystoimet. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kuuluu järjestää sosiaali- ja terveystoimen palvelut kuuden kunnan Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Hirvensalmen ja Puumalan alueella. Tämän alueen väestömäärä on asukasta. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella, järjestäjähallinnolla on yhteinen seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta ja jokaisella palvelutuotantoyksiköllä on omat palvelutuotantolautakuntansa. Järjestäjähallintoon kuuluu sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava lääkäri (työpanos 20 %), hyvinvointikoordinaattori, sosiaali- ja potilasasiamies sekä aluekokeiluhankkeen rahoituksella kehittämispäällikkö lokakuuhun 2013 asti. Järjestäjähallinnon tehtäviin kuuluu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti huolehtia kuntien väestön tarvitsemien lakisääteisten perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon piiriin kuuluvien palvelujen (lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa) järjestämisestä. Yhteistoiminta-alueen keskeisinä tavoitteina on turvata lakisääteiset palvelut alueen asukkaille, antaa laadukkaampia palveluita sekä tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Yhteistoiminta-alueella harmonisoidaan palveluiden saannin kriteerit, asiakasmaksut, palvelutasot, palveluiden saatavuus, palveluiden kustannukset/kustannustaso sekä yhtenäistetään valvontakäytännöt. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TULEVAISUUS Järjestämissuunnitelmaa kirjoitetaan tilanteessa, jossa monet keskeiset rakenteelliset kysymykset ovat vailla lopullista ratkaisua valtakunnan tasolla. Tuoreimmat linjaukset on annettu

19 julkistettujen linjausten mukaisesti Sote-alueen hallinto järjestetään pääasiassa vastuukuntamallilla. Sote-alue muodostuu kunnista, joista ainakin yhden asukasluku on vähintään noin Yhdellä työssäkäyntialueella on vain yksi sote-alue ja yksi vastuukunta. Sote-alueen järjestämisvastuu kattaa nykyiset terveyskeskuspalvelut, sosiaalihuollon tehtävät sekä erikoissairaanhoidon. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveystoimi linkittyvät toimivaksi kokonaisuudeksi eivätkä apua tarvitsevat joudu kärsimään palveluiden pirstaleisuudesta. Hallituksen linjauksen mukaisesti jatkossa alle asukkaan kunnilla ei ole mitään järjestämisvastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta asukkaan kunnat voivat järjestää perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (so. palvelut, joita terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät nykyisen lainsäädännön mukaan). Muiden palveluiden osalta kunnan on kuuluttava sote-alueeseen. Yli asukkaan kunnilla on täysi järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Sote-alueen kaikki kunnat osallistuvat palvelutuotannon hallintoon ja rahoitukseen. Sote-alueet aloittavat toimintansa viimeistään Kunta ja palvelurakenneuudistuksen, Paraslain, mukaiset yhteistoiminta-alueet puretaan. Nykyään sairaanhoitopiireillä oleva järjestämisvastuu lakkaa vuoden 2016 lopussa, ja se siirtyy laajan perustason palveluista vastaaville sote-alueille. Lähtökohtana on, että sote-alue vastaa jatkossa sairaanhoitopiireille nykyisin kuuluvista tehtävistä. Sairaanhoitopiirien henkilöstö, omaisuus ja vastuut siirtyvät pääsääntöisesti vastuukunnan omistukseen ja hallintaan. Erityisvastuualueita (erva) muodostetaan viisi, ja jokainen sote-alue kuuluu yhteen niistä. Ervan keskeinen tehtävä on sote-alueiden toiminnan koordinaatio. Erva on kuntayhtymä, jonka jäseninä ovat sote-alueet ja jolla on hallitus. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja toisaalta välttää sote-alueiden päällekkäistä palvelutuotantoa. Erikseen vielä säädetään joidenkin palvelujen ja tehtävien kansallisesta keskittämisestä. YHTEISTOIMINTASOPIMUS ja järjestämis- ja kehittämissuunnitelma Yhteistoimintasopimus, järjestäjähallinnon johtosääntö ja tuloskortti olivat ensimmäiset seudullisen sosiaali- ja terveystoimen toimintaa pääasiallisesti ohjaavat asiakirjat. Yhteistoiminta-alueen toiminnan tavoitteita on määritelty myös STM:n aluekokeiluhankkeessa. Varsinaista järjestämissuunnitelmaa tai yhteistä strategiaa pelkästään seudullisen sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta ei ole toistaiseksi ollut. Tämä järjestämis- ja kehittämissuunnitelma hyväksytään aikanaan kuntien valtuustoissa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittu ja vahvistettu syksyllä Yhteistoimintasopimus löytyy sähköisesti Seudullisen lautakunnan tehtävät Yhteistoimintasopimus määrittelee seudullisen sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan tehtäväksi varmistaa, että yhteistoiminta-alueen väestöllä on käytettävissä yhdenvertaiset palvelut. Lautakunta arvioi kuntalaisten palveluiden tarpeet ja määrittelee niitä tyydyttävien palveluiden tason ja laadun yhteistoiminta-alueella sekä johtaa seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kehittämistä.

20 5 Lisäksi lautakunta hyväksyy yhteistoiminta-alueen hyvinvointikertomuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimukset Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kanssa sekä päättää yhteistoiminta-alueen kuntien päätettävissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista palvelumaksuista ja niiden perusteista sekä palvelun pääsyn kriteereistä. Lautakunta seuraa ja arvioi talouden kehittymistä kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa sekä antaa lausunnot palvelutuotantoyksiköiden talousarvioista ja suunnitelmista. Käytännön työvälineenä talouden seurantaan käytetään Kuntamaisema-ohjelmaa, jota kehitetään jatkuvasti. Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta toteuttaa yhtenäisiä hankinnan periaatteita, jotka on hyväksytty seudullisessa lautakunnassa. ALUEKOKEILUHANKE Aluekokeiluhanke on STM:n rahoittama hanke, joka on tukenut yhteistoiminta-alueen muodostumista. Hanke päättyy Aluekokeiluhankkeen keskeisiä tavoitteita ja niiden toteutumista kuvaavia keskeisiä poimintoja on kuvattu seuraavassa. Tavoitteena on, että aluekokeiluhankkeen tavoitteiden mukainen seudullista yhteistoimintaa edistävä työ jatkuu ja kehittyy edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen ihmiskeskeisesti Yhteinen kehittäminen toteutuu seudullisissa kehittämistyöryhmissä. Poliittisille päätöksentekijöille on järjestetty kehittämisvalmennusta ja perehdytystä. Internet-sivujen, palvelut pyritään kuvaamaan asiakaslähtöisesti. Seudullisen palveluosaaja-koulutuksen kaksi ryhmää ovat tarjonneet työntekijöille mahdollisuuden kehittää omaa työtään samansuuntaisesti yhteistoiminta-alueen uusien toimintamallien kehittämisten kanssa esim. kotihoidon yhdistäminen, mielenterveys- ja päihdetyön sekä työllistämistä tukevien palveluiden kehittäminen. Hyvinvointiteknologian yhteiseksi kehittämiseksi on perustettu seudullinen hyvinvointiteknologiayksikkö ja tiimi. Palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja laadun kehittäminen Yhteinen talouden ja toiminnanohjauksen väline (Kunta-Maisema) on talouden toteuman seurannan ja keskinäisen laskutuksen perusta, tiedolla johtamisen keskeinen väline. Kuntamaisema tuottaa vertailutietoa, joka käydään läpi seudullisessa lautakunnassa. Tavoitteena on palveluiden kustannustehokkuus. Yhteistoiminta-alueella laadittavat toimintakäsikirjat määrittelevät palveluun pääsyn kriteerit ja toimintakäytännöt seudullisesti. Peruspalvelujen vahvistaminen Peruspalveluiden vahvistaminen yhteistoiminta-alueella sisältää sekä niiden yhdistämisen että kehittämisen. Peruspalvelut ovat vahvistuneet pienissä yksiköissä, koska yhteisten palvelutuotantoyksikköjen työn kautta työntekijöillä on käytössään aikaisempaa laajempi

21 6 osaaminen ja tukiverkosto. Erityisesti tämä näkyy sosiaalityössä lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Yhteisillä toimintaprosesseilla pyritään takaamaan yhdenvertaiset palvelut ja takaamaan palvelut kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille samantasoisina ja samoilla kriteereillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyys Yhteinen johtaminen, johtamisjärjestelmä yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluita hallinnollisesti ja sitä kautta siirtyy toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyttä lisää myös kiinteä yhteistyö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistyminen kotihoidoksi ja mielenterveys- ja päihdetyön yhteinen kehittäminen ja yhteisen hallinnon piiriin kuuluminen on myös lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyttä Perustason ja erikoistason laajempi integrointi Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma linjaa alueen perus- ja erikoistason integrointia. Suunnitelman keskeisiä teemoja ovat perusterveydenhuollon yksikön valmistelu ja psykiatriapalvelut Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on linjannut asiaa seuraavasti: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena erikoissairaanhoidon 2- tason päivystyksen säilymistä. Lautakunnan näkemyksen mukaan tämä vaatii maakunnallista ratkaisua. Erikoissairaanhoidon työnjako eri keskussairaaloiden välillä on erityisen tärkeä. Myös terveyskeskuksen siirtoa sairaalan yhteyteen valmistellaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoinnin ja toteutuksen kehittäminen Hyvinvointikoordinaattori vastaa seudullisesta hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja toimii seudullisen ja kuntien omien poikkihallinnollisten hyvinvointityöryhmien apuna mm. tiedon tuottamisessa. Hyvinvointikoordinaattori analysoi hyvinvointitietoa, toimintaa ja käytäntöjä ja prosesseja sekä tuo esiin niissä ilmeneviä hyvinvointivajeita päätöksentekoon. Hyvinvointikertomus tehdään sähköisesti. Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää indikaattoreista ja hyväksyy hyvinvointikertomuksen, ensimmäinen hyväksyttiin Kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet Yhteistoiminta-alue toimii vastuukuntamalliperiaatteella. Palvelutuotanto toteutetaan neljässä eri yksikössä. Kokeilun aikana arvioidaan koko ajan sekä palvelutuotantoyksiköiden määrää että toimintatapaa huomioiden valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämislinjaukset. Yhteistyö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on tärkeää. Perusterveydenhuollon yksikkö ja yhteinen järjestämissuunnitelma ovat keskeisiä yhteistyön toimintatapoja. Itä-Suomen sairaanhoitopiirihanke, ISER, on muuttunut ISKE-hankkeeksi. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi ja palvelutuotantoyksiköt käyttävät merkittävien päätösten valmistelussa ennakkoarviointia, jonka avulla voidaan arvioida tehtävien päätösten vaikutuksia useammasta eri näkökulmasta, mm. strategian, palveluiden, henkilöstön ja kuntalaisten/käyttäjien.

22 7 Valvonta on organisoitu seudullisesti, seutujohtoryhmä on nimennyt valvontatiimin ja valvontavastuun organisointi on nimetty yhdelle viranhaltijalle. Seudulle on laadittu valvontaohjelma sekä annettu valvontaohjeistus. Lisäksi on tehty seudullinen omavalvontasuunnitelma. Yhteistyö aluehallintoviranomaisten kanssa on tiivistä. Alueellisen kehittämisosaamisen varmistaminen Kehittämisosaamista tarvitaan sekä hallinnossa että käytännön työssä. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja sittemmin Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hyvinvointialan kumppanuuspöytä on seudullinen kehittämisrakenne, jonka tehtävänä on tukea kuntia hyvinvointialan palvelujärjestelmän uudistamisessa. Kumppanuuspöytärakenne tukee hyvinvointintialan elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä ennakoimaan alan muita kehittämistarpeita, mm uhkaavaa työvoimapulaa. Yhteistoiminta-alue on mukana Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkostossa, joka tarjoaa sosiaalityölle kehittämisfoorumin lisäksi mahdollisuuksia harjoittelijoiden saamiselle käytännön jaksoille kuntien sosiaalityöhön. Kastehankkeet ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO sekä paikalliset oppilaitokset (esedu, Mamk) ovat keskeisiä kehittäjäkumppaneita. Tavoitteena on, että aluekokeiluhankkeet tavoitteet ja periaatteet säilyvät yhteisen työn perustana myös hankkeen päätyttyä. SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Vuoden 2012 aikana on valmisteltu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle voimaantulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaista samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma seudullisen sosiaali- ja terveystoimen johdolla. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi suunnitelman Tämä sosiaali- ja terveystoimen oma järjestämissuunnitelma on rinnakkainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa, tässä suunnitelmassa keskitytään niihin näkökulmiin ja palveluihin, jotka eivät nouse esiin sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmassa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma löytyy KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA Seudullisen yhteistyön aloittaminen, yhteisten toimintatapojen muotoutuminen on ollut itsessään kehittämistä. Kehittämistä tapahtuu organisaation kaikilla tasoilla; se voi olla työntekijän oman työn kehittämistä, työyhteisön työn kehittämistä, projekti- ja hankekehittämistä tai rakenteiden ja organisaatioiden kehittämistä. Kehittämisen lähtökohtana on usein muuttuva toimintaympäristö (kunta- ja palvelurakenne, lainsäädäntö, asiakkaiden tarpeiden muutokset). Kehittäminen on sekä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä että reagoimista nopeastikin muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Pitkäjänteistä kehittämistä on mm. järjestämissuunnitelmien ja valtakunnallisten ohjelmien mukainen suunnitelmallinen kehittäminen palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä. Nopeatempoisempaa kehittämistä vaativat organisaation muutokset ja muuttuviin säädöksiin vastaaminen

23 8 Kehittämisen tulee perustua analysoituun tietoon kehittämisen tarpeista ja nykytilasta. Mm. seudullinen sähköinen hyvinvointikertomus (www.mikkelinseutusote.fi/hallinto/strategiat) tuottaa alueellista hyvinvointitietoa, jota hyödynnetään palvelujen kehittämisessä sekä seudullisesti että kuntakohtaisesti. Kehittämisessä huomioidaan seudun erityispiirteet, joita ovat mm. ikääntyminen ja väestön kasvavat sosiaaliset ongelmat; mielenterveys- ja päihdeongelmat ja työttömyys. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELUT Palveluiden toteuttamistavat määritellään toimintakäsikirjoissa. Toimintakäsikirjat kuvaavat yhteistoiminta-alueen yhtenäiset toimintakäytännöt, palveluun pääsyn kriteerit sekä maksut ja taksat. Toimintakäsikirjat laaditaan alkuvaiheessa vanhus-, psykososiaalisiin-, perhe- ja terveyspalveluihin. Toimintakäsikirjat sisältävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhdenvertaisuuden periaatteen ja yhtenäiset palvelukriteerit. Palveluiden suunnittelun ja arvioinnin apuna käytetään ennakkoarviointia, erityisesti isoissa ja merkittävissä ratkaisuissa. PALVELUTASOT Perinteisesti palvelutasot on määritelty seuraavasti: Kotiin annettavat palvelut Lähipalvelut ja Seudulliset palvelut Alueelliset palvelut Seutusoten yhtenäiset käytännöt ovat osin vielä muotoutumassa. Seudullisessa sosiaali- ja terveystoimessa on vielä joitain palvelutuotantoyksikkökohtaisia palveluja, jotka sijoittuvat lähi- ja seutupalveluiden väliin. Keväällä 2013 vahvistettavat toimintakäsikirjat yhtenäistävät käytäntöjä. Useimpien palveluiden, erityisesti kotiin annettavien ja lähipalveluiden kohdalla käytetään palvelukohtaisia palveluun pääsyn kriteereitä, jotka on määritelty seudullisissa toimintakäsikirjoissa. Kaikki palvelut eivät ole sellaisenaan kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Kotiin annettavat (tuotettavat) palvelut tuodaan kotiin tai asumispalvelujen piirissä oleville. Näihin palveluihin kuuluvat kotihoito, kotisairaala, kotihoidon tukipalvelut (ateria-, siivous-, asiointi- ja turvapalvelut), sosiaali- ja terveystoimen kotikäynnit (ennalta ehkäisevät, apuvälinekartoitukset, mielenterveystyön, neuvola-, lastensuojelun ja vammaispalvelun kotikäynnit), lastensuojelun perhetyö, henkilökohtaiset avustajat ja kotihoidon tuki. Uusi kotiin tuotettavan palvelun määrittely sisältää myös kotona käytettävät sähköiset asioinnin palvelut, kuten hakemukset ja oman asian etenemisen seuraaminen.

24 9 Lähipalvelut tuotetaan omassa kunnassa tai kuntalaisen luontaisella asiointialueella kuntarajojen yli. Lähipalveluita käytetään toistuvasti tai verrattain usein. Lähipalveluita voivat olla esimerkiksi kunnan sosiaalityö, asumis- ja hoivapalvelut, osa perusterveydenhuollon vastaanottopalveluista kuten sairaanhoitaja - ja neuvolavastaanotto), laboratorion näytteenotto, päivätoiminta (ikäihmisten, kehitysvammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden), kuntouttava työtoiminta sekä välitystilit. Myös lähipalveluiden osalta voidaan käyttää palveluun pääsyn kriteereitä. Lähipalvelut ovat monimuotoisia; osa lähipalveluista voi olla kohdennettu tietyille asiakasryhmille, ne voivat olla käytettävissä sovitusti ja ne voivat olla liikkuvia palveluita. Lähipalvelut kohdennetaan niitä tarvitseville asiakasryhmille. Lähipalveluita voi myös tuottaa palvelun tarvitsijaa lähinnä oleva palvelutuotantoyksikkö. Seudulliset palvelut ovat erityispalveluita, joita varten tarvitaan erityiskoulutettua henkilöstöä ja joiden käyttötarve on selvästi lähipalveluja vähäisempi ja jotka voidaan tuottaa työssäkäyntialueen tai muun luontevan asiointialueen sisällä. Seudullisia palveluita ovat (voivat olla) erityissosiaalityö (talous- ja velkaneuvonta, adoptioneuvonta, työllistämistoimet), perustoimeentulotuki, perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolella annettavat palvelut, kuvantaminen, akuutit vuodeosastot ja kuntoutuspalvelut, lääkärin vastaanottopalvelut, peruserikoissairaanhoidon vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut, päihde- ja mielenterveystyön erityistyöntekijöiden palvelut, vaikeahoitoisten dementiapotilaiden palvelut, hallinto- ja tukipalvelut, perusterveydenhuollon sosiaalityö, lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä, perhekuntoutus, lastenvalvojatyö ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö. Seudullisia keskitettäviä palveluita voivat olla suunnitelmakauden aikana perheoikeudellinen yksikkö ja vammaispalvelut. Lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikkö on jo aloittanut keväällä 2013 seudullisena. Alueelliset palvelut ovat Etelä-Savossa 1-2 paikkaan keskittyviä palveluita, jotka edellyttävät erityisasiantuntemusta ja joita käytetään suhteellisen harvoin. Suuri osa alueellisista palveluista on erikoissairaanhoitoon ja terveyspalveluihin sisältyviä. Sosiaalihuollon alueellisia palveluita ovat sosiaalipäivystys, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut, lastensuojelun sijaishuolto, sosiaalija terveystoimen tietojärjestelmäpalvelut, potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi ja asiantuntemus. Liikkuvat palvelut sijoittuvat lähi- ja alueellisten palveluiden väliin. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on varsin laaja pinta-alaltaan ja liikkuvien palveluiden tarve on ilmeinen. Liikkuvat palvelut sisältävät kuljetusten yhteensovittamista (lähi- tai seutulogistiikka). Liikkuvat palvelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) Kyyditys- ja asiointipalveluissa, joissa asiakas kuljetetaan palvelun pariin 2) Yhden palvelun palveluautot; kirjasto- tai kauppa-autot 3) Monipalveluautot, joissa on tarjolla usean eri toimijan palveluita

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016. LUONNOS Seudullinen lautakunta 30.5.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016. LUONNOS Seudullinen lautakunta 30.5. Tuotantolautakunta LIITTEET 21.8.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 LUONNOS Seudullinen lautakunta 30.5.2013 31 2 Sisällysluettelo MIKKELIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa!

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi Arja Väänänen, Hyvinvointikoordinaattori, Mikkelin kaupunki, arja.vaananen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN (2012 15) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS. pr io ri s oi nt i*

ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN (2012 15) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS. pr io ri s oi nt i* ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN (2012 15) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS TAVOITEKOKONAISUUDET Kaste-ohjelmasta I HYVINVOINTI- JA TEE- VYSEROT KAVENTUVAT Riskiryhmien osalli

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 27.11.2007

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 27.11.2007 Tiedosta hyvinvointia Päihdetyö-ryhmä 1 EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS Tiedosta hyvinvointia Päihdetyö-ryhmä 2 MISTÄ ON KYSE? Kunta- ja palvelurakenneuudistus edellyttää uusia suunnitelmia

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 22.8.2013 Sosiaali- ja terveystoimi 2013 Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 8.3.2012

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 8.3.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 8.3.2012 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta 19.9.2014 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Hankintalainsäädännön uudistaminen Hankintalain uudistaminen - aikataulu

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 6.5.2010 Reijo Väärälä 6.5.2010 Kokemukset muualta Britannia, Saksa, Hollanti, Ruotsi Kilpailu

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot